Suvestinė redakcija nuo 2014-12-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-27, i. k. 2014-11311

 

 

lietuvos respublikos VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1V-204 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRACIJOS LIUDIJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1V-540

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“:

1.1.  Pakeičiu 5.7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.1. A ir valstybinis registracijos numeris;“.

1.2. Pakeičiu 5.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.3. kai transporto priemonė registruojama valdytojo vardu, kuris yra transporto priemonės savininkas C.1= C.2:“.

1.3. Pakeičiu 5.7.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.3.1. C.1.1 ir transporto priemonės valdytojo fizinio asmens pavardė (-ės) arba juridinio asmens pavadinimas;“.

1.4. Pakeičiu 5.7.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.3.2. C.1.2 ir transporto priemonės valdytojo fizinio asmens vardas (-ai);“.

1.5. Pakeičiu 5.7.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.3.3. C.1.3 ir transporto priemonės valdytojo fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;“.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 5.7.3.4 papunktį.

1.7. Pakeičiu 5.7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.4. kai transporto priemonė registruojama valdytojo vardu, kuris nėra transporto priemonės savininkas, nurodomi ir transporto priemonės savininko arba pirmojo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įrašyto savininko duomenys (išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią transporto priemonę patikėjimo teise atitinkamai valdo valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija):“.

1.8. Pakeičiu 5.7.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.4.1. C.2.1 ir transporto priemonės savininko fizinio asmens pavardė (-ės) arba juridinio asmens pavadinimas;“.

1.9. Pakeičiu 5.7.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.4.2. C.2.2 ir transporto priemonės savininko fizinio asmens vardas (-ai);“.

1.10. Pripažįstu netekusiu galios 5.7.4.3 papunktį.

1.11. Pripažįstu netekusiu galios 5.7.4.4 papunktį.

1.12. Pakeičiu 5.7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.5. D.1 ir gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);“.

1.13. Pakeičiu 5.7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.7. D.3 ir komercinis (-iai) pavadinimas (-ai);“.

1.14. Pakeičiu 5.7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.9. F.1 ir didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, išskyrus motociklus, kg;“.

1.15. Papildau 5.7.91  papunkčiu:

„5.7.91. F.2 ir vidaus ir (arba) tarptautinėms vežimo operacijoms skirtos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo numatyta didžiausia leidžiama masė, kg;“.

1.16. Pakeičiu 5.7.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.10. G ir parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg;“.

1.17. Pakeičiu 5.7.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.13. J ir kategorija bei klasė;“.

1.18. Pakeičiu 5.7.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.16. P.2 ir didžiausia naudingoji galia, kW (jeigu nustatyta);“.

1.19. Papildau 5.7.23 papunkčiu:

„5.7.23. T ir didžiausias leidžiamas greitis, km/h;“.

1.20. Papildau 5.7.24 papunkčiu:

„5.7.24. V.7 ir CO2, g/km (bendra vertė);“.

1.21. Papildau 5.8.11 papunkčiu:

„5.8.11. (B.2) ir transporto priemonės modelio metai (nustatyti gamintojo ir koduojami transporto priemonės identifikavimo numerio 10 pozicijoje), kai transporto priemonė buvo eksploatuojama, tačiau nebuvo registruota arba nėra galimybių nustatyti pirmosios registracijos datos;“.

1.22. Pakeičiu 5.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.8.2. (C.1.4) ar (C.2.4) ir transporto priemonės valdytojo ar savininko juridinio asmens kodas (kai transporto priemonės valdytojas ar savininkas yra Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo) arba identifikavimo kodas Mokesčių mokėtojų registre (kai transporto priemonės valdytojas ar savininkas nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);“.

1.23. Pripažįstu netekusiu galios 5.8.3 papunktį.

1.24. Papildau 5.8.41 papunkčiu:

„5.8.41. (F.5) ir puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masės dalis, kg;“.

1.25. Pakeičiu 5.8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.8.5. (J.1) ir kėbulo kodas (nacionalinis);“.

1.26. Papildau 5.8.6 papunkčiu:

„5.8.6. (I.1) ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu numeris ir data;“.

1.27. Papildau 5.8.7 papunkčiu:

„5.8.7. (J.2) ir kėbulo kodas;“.

1.28. Papildau 5.8.8 papunkčiu:

„5.8.8. (K.1) ir nacionalinis tipo patvirtinimo numeris;“.

1.29. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Šio aprašymo 5.8.2 papunktyje nurodyti duomenys nerašomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais juridiniam asmeniui kodai nesuteikiami.“

1.30. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Šio aprašymo 5.7.15–5.7.19 papunkčiuose nurodyti duomenys nerašomi, kai registruojama transporto priemonė, neturinti variklio. Be to, variklio numeris nerašomas registruojant transporto priemonę, kai jos variklis yra be numerio arba tada, kai numerio vieta variklyje neprieinama, t. y. pasiekiama tik išmontavus variklį ar jo atskiras dalis.“

1.31. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Registracijos liudijime yra dvi skiltys: pirmoje pusėje – „Žymos“, o antroje pusėje – „Pastabos“;“.

1.32. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Skiltyje „Žymos“ įrašoma:

12.1. žyma „Papildoma informacija ikiteisminio tyrimo įstaigoje“;

12.2. informacija, kad transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių išimtį;

12.3. bazinės transporto priemonės identifikavimo numeris;

12.4. neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius;

12.5. informacija apie transporto priemonės žymenis (statusą).“

1.33. Pripažįstu netekusiu galios 121 punktą.

1.34. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Išregistravus transporto priemonę, transporto priemonės registracijos liudijimo antroje pusėje įrašomi duomenys apie transporto priemonės išregistravimą ir numerio ženklų paėmimą. Įrašai tvirtinami VĮ „Regitra“ direktoriaus įgalioto darbuotojo parašu ir transporto priemonių registracijos dokumentams tvirtinti skirtu VĮ „Regitra“ antspaudu, nurodant įrašo (-ų) atlikimo datą.“

1.35. Papildau 15 punktu:

„15. Registracijos liudijime įrašyti duomenys negali būti taisomi. Registracijos liudijimai negali būti laminuojami ar kitaip dengiami, panaudojant kitokias technologijas ir medžiagas.“

1.36. Neteko galios nuo 2014-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-892, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20393

 

2. Neteko galios nuo 2014-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-892, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20393

 

3. Neteko galios nuo 2014-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-892, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20393

 

4. Neteko galios nuo 2014-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-892, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20393

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

 

SUDERINTA:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos             Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2014 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. 2-3092(102)              2014 m. liepos 28 d. raštu Nr. (6.3)V4-519

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204

 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1V-540

 (Registracijos liudijimo privalomosios formos pavyzdys)

(Registracijos liudijimo pirmoji pusė)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

Valstybės įmonė „Regitra“

 

REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

 

Свидетелство за регистрация / Permiso de circulación / Osvědčení o registraci / Registreringsattest / Zulassungsbescheinigung / Registreerimistunnistus /

Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής / Registration certificate /

Certificat d’immatriculation / Prometna dozvola / Teastas Cláraithe / Carta di circolazione / Reģistrācijas apliecība / Forgalmi engedély / Ċertifikat ta’ Reġistrazzjoni / Kentekenbewijs / Dowód Rejestracyjny / Certificado de matrícula /

Certificat de Înmatriculare / Osvedčenie o evidencii / Prometno dovoljenje / Rekisteröintitodistus / Registreringsbeviset

 

EUROPOS SĄJUNGA

X 000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žymos

 

 

X 000000

 

 

 

(Registracijos liudijimo antroji pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

A – valstybinis registracijos numeris

(F.5) – puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai

B – pirmosios registracijos data

leistina pakrautos transporto priemonės masės dalis

(B.1) – pirmosios registracijos Lietuvoje data

G – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė

(B.2) – modelio metai

H – galiojimo laikas

C.1.1 – valdytojo fizinio asmens pavardė arba juridinio

I – šio dokumento išdavimo data

asmens pavadinimas                                                        

(I.1) – transporto priemonės registracijos jos valdytojo

C.1.2 – valdytojo fizinio asmens vardas

vardu numeris ir data

C.1.3 – valdytojo fizinio asmens gyvenamosios vietos 

J – kategorija bei klasė

arba juridinio asmens buveinės adresas

(J.1) – kėbulo tipo kodas (nacionalinis)

(C.1.4) – valdytojo juridinio asmens kodas

(J.2) – transporto priemonės ar kėbulo tipo kodas (ES)

C.2.1 – savininko fizinio asmens pavardė arba juridinio

K – tipo patvirtinimo numeris

asmens pavadinimas

(K.1) – nacionalinis patvirtinimo numeris

C.2.2 – savininko fizinio asmens vardas

P.1 – variklio darbinis tūris

(C.2.4) –savininko juridinio asmens kodas

P.2 – didžiausia naudingoji galia

D.1 – gamyklinė markė (gamintojo prekės  pavadinimas)

P.3 – degalų tipas arba galios šaltinis

D.2 – tipas / variantas / versija

P.5 – variklio numeris

D.3 – komercinis pavadinimas

Q – galios ir masės santykis (rašoma tik motociklams)

E – identifikavimo numeris

R – spalva

F.1 – didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto

T – didžiausias greitis

priemonės masė

V.7 CO2 (bendra vertė)

F.2 – didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės,

V.9 – ES tipo patvirtinimo aplinkos kategorijos numeris

kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masė

S.1 – sėdimų vietų skaičius, įskaitant vairuotojo vietą

(F.4) – puspriekabės leidžiamos maksimalios masės

S.2 – stovimų vietų skaičius

ir puspriekabės vilkiko apkrovos suma

 

 

 

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-892, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20393

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo