Suvestinė redakcija nuo 2017-12-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-04, i. k. 2016-26298

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSPERIMENTINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO, TINKAMUMO SKRAIDYTI IR JŲ PILOTAVIMO

 

2016 m. spalio 31 d. Nr. 4R-214

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 3 straipsnio šeštuoju punktu ir atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL, 2011, L311, p.1) (toliau – Reglamentas Nr. 2016/2008) bei Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) direktoriaus 2008 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 4R-25 „Dėl civilinių orlaivių kategorijų patvirtinimo“.

 

n u s t a t a u:

 

1.            Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti skrydžiams tik tuos eksperimentinius orlaivius ir lengvesnius už orą orlaivius (laisvuosius aerostatus, pririšamuosius aerostatus, dirižablius), kurie:

1.1.         yra registruoti ir paženklinti pagal Civilinių orlaivių registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisykles, patvirtintas CAA direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr.4R-89 „Dėl civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.

1.2.         turi tinkamumo skraidyti pažymėjimą, išduotą:

1.2.1.      eksperimentiniams orlaiviams bei EASA atitinkamo tipo sertifikato neturintiems lengvesniems už orą orlaiviams (laisviesiems aerostatams, pririšamiesiems aerostatams, dirižabliams) pagal Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas CAA direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 4R-13 „Dėl civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

1.2.2.      mėgėjiškiems orlaiviams pagal Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisykles, patvirtintas CAA direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių“;

1.2.3.      EASA tipo sertifikatą turintiems lengvesniems už orą orlaiviams (laisviesiems aerostatams, pririšamiesiems aerostatams, dirižabliams) pagal Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas CAA direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.4R-88 „Dėl civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

2.            Šio įsakymo 1 punkto reikalavimai netaikomi orlaiviams:

2.1.         kuriais pilotas kyla nuo savo kojų (parasparniai, skraidyklės ir kt.);

2.2.         kurie yra vienviečiai bei naudojami nekomerciniais tikslais ir jų:

2.2.1.     konstrukcijos svoris yra ne didesnis kaip 120 kg;

2.2.2.     degalų svoris yra ne didesnis kaip 15 kg;

2.2.3.     tuščio orlaivio sparno įkrova yra ne didesnė kaip 10 kg/m2; arba

2.2.4.     mažiausias stabilus skrydžio greitis yra ne didesnis kaip 45 km/val.

3.            Orlaiviai, nurodyti šio įsakymo 2 punkte, turi būti registruoti pagal orlaivio savininko arba naudotojo (jų visuomeninių organizacijų) parengtą ir su CAA suderintą orlaivių registravimo tvarką.

4.            Šio įsakymo 2 punkte nurodytų orlaivių savininkai arba naudotojai atsako už orlaivio tinkamumą skraidyti ir privalo vadovautis orlaivio gamintojo instrukcijomis, CAA bei visuomeninių organizacijų, jungiančių tokių orlaivių savininkus arba naudotojus, rekomendacijomis. CAA įgaliotam atstovui paprašius, privalu pateikti įrodymus, patvirtinančius orlaivio atitiktį šio įsakymo 2 punkte išvardytoms sąlygoms.

5.            Eksperimentinius orlaivius, kurie nurodyti Reglamento Nr. 216/2008 II priedo (a), (b), (c) ir (d) punktuose, gali pilotuoti asmenys, turintys licencijas ir atitinkamas kvalifikacijas, išduotas pagal Orlaivių įgulų licencijavimo taisykles, patvirtintas CAA direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Eksperimentinius orlaivius, kurie nurodyti Reglamento Nr. 216/2008 II priedo (e), (f), (g), ir (j) punktuose ir priskiriami ultralengvųjų orlaivių kategorijai, gali pilotuoti asmenys, turintys licencijas, išduotas pagal atitinkamai Ultralengvųjų orlaivių pilotų bei Lietuvos skraidyklių ir parasparnių federacių patvirtintas ir su CAA suderintas taisykles.”

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-187, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20415

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Joris Gintilas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-187, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20415

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-214 „Dėl eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo“ pakeitimo