Suvestinė redakcija nuo 2020-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21928

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO SURINKIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PRIVALOMOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. V-274

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 patvirtintu Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų 20.7 papunkčiu,

t v i r t i n u pavyzdinę Kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugų teikimo sutarties formą.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. V-27, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03851

 

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                              Remigijus Lipkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-274

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2020 m. vasario 21 d.  įsakymo Nr. V-27

redakcija)

 

KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO SURINKIMO PASLAUGŲ TEIKIMO

SUTARTIS Nr. ____

 

20  -       -       Nr. _____

Vilnius

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama
__________________________________________________, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

 

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], įmonės kodas [įrašyti], kurios registruota buveinė yra [įrašyti visą adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Teikėju, (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

 

Užsakovas ir Teikėjas šioje Sutartyje susitaria dėl šių sąlygų:

 

I.          SUTARTYJE VARTOJAMI TERMINAI

 

1.1     Teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, prižiūrintis tam tikras elektroninių vinječių platinimo vietas.

 

1.2     Mokėtojas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris Teikėjui pateikia Mokėjimą.

 

1.3     Mokėjimas – transporto priemonės naudotojo arba jo vardu kito asmens grynaisiais pinigais, pavedimu arba mokėjimo kortelėmis sumokamas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos administruojamas kelių naudotojo mokestis.

 

1.4     Limitas – maksimali Mokėjimų suma, kurią gali surinkti Teikėjas per ataskaitinį laikotarpį.

 

1.5     Ataskaitinis laikotarpis – periodas nuo kalendorinio mėnesio 1 dienos iki 14 dienos arba periodas nuo kalendorinio mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos.

 

1.6     Apyvarta – Teikėjo bendra finansinė apyvarta paskutinių metų metinės ataskaitos duomenimis.

 

1.7     Elektroninė vinjetė – elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje, patvirtinantis kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą.

 

1.8     Elektroninių vinječių platinimo vieta – Mokėjimo priėmimo vieta, prižiūrima Teikėjo.

 

1.9     Subteikėjas – Teikėjo pasitelktas kitas asmuo savo (Teikėjo) prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti.

 

II.        SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1     Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įpareigoja Teikėją teikti kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugas elektroninių vinječių platinimo vietose (toliau – Paslaugos), kurių sąrašą suderina su Užsakovu.

 

2.2     Pagal šią Sutartį Teikėjas įsipareigoja Mokėjimo priėmimo paslaugų vietose priimti Mokėjimus ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka pervesti šiuos Mokėjimus į Užsakovo nurodytą sąskaitą, o Užsakovas įsipareigoja priimti Teikėjo teikiamas Paslaugas.

 

III.       SUTARTIES SUDARYMO IR VYKDYMO SĄLYGOS.TEIKĖJŲ PARINKIMAS

 

3.1     Teikėjas raštu kreipiasi į Užsakovą dėl Sutarties sudarymo ir informuoja Užsakovą apie savo Apyvartą ir pageidaujamą Limitą.

 

3.2     Per 10 darbo dienų nuo Teikėjo kreipimosi Užsakovas išnagrinėja Teikėjo pateiktą informaciją ir, remdamasis UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenimis, patikrina Teikėjo įmonės vėlavimo atsiskaityti 90 dienų ir bankroto reitingus.

 

3.3     Teikėjui suteikiamas Limitas, kuris sudaro 1 proc. nuo Apyvartos, kai:

 

3.3.1.    Teikėjo paskutinių metų metinės ataskaitos duomenimis bendra finansinė apyvarta yra ne mažesnė negu 500 tūkstančių eurų;

 

3.3.2.    Remiantis UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenimis, Teikėjo įmonės vėlavimo atsiskaityti 90 dienų ir bankroto reitingai yra mažesni arba lygūs 7.

 

3.4     Teikėjas, neatitinkantis bent vieno iš Sutarties 3.3 punkte numatytų kriterijų, įsipareigoja į Užsakovo sąskaitą deponuoti ne mažesnę kaip 5000 (penkių tūkstančių) eurų sumą arba pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą už ne mažesnę kaip 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą. Dokumentus, patvirtinančius depozito įmokėjimą, arba Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, Teikėjas turi pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

 

3.5     Sutarties 3.4 punkte numatytu atveju Teikėjui suteikiamas mokesčio surinkimo limitas yra lygus Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo sumai ar Užsakovo sąskaitoje deponuojamų lėšų limitui.

 

3.6     Teikėjas, kuris atitinka 3.3 punkte numatytus kriterijus, kai 1 proc. nuo jo Apyvartos yra mažesnis, nei pageidaujamas Limitas, gali deponuoti į Užsakovo sąskaitą arba pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą už sumą, kuria nori pasididinti Limitą.

 

3.7 Teikėjas, kuris atitinka 3.3. punkte numatytus kriterijus ir yra sumokėjęs Užsakovui depozitą arba pateikęs Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, turi teisę kreiptis į Užsakovą raštu, prašydamas grąžinti į depozitą sumokėtą sumą arba pateiktą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą.

 

3.8     Teikėjas įsipareigoja surinktas Mokėjimo lėšas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį pervesti į Užsakovo sąskaitą, laikydamasis šių terminų:

 

3.8.1.   Mokėjimo lėšas, surinktas iki kiekvieno mėnesio 14 dienos (imtinai), pervesti kiekvieno mėnesio 15 dieną arba pirmą po jos einančią darbo dieną;

 

3.8.2.   Mokėjimo lėšas, surinktas nuo praėjusio mėnesio 15 dienos iki paskutinės praėjusio mėnesio dienos (imtinai), pervesti kiekvieno mėnesio 1 dieną arba pirmą po jos einančią darbo dieną;

 

3.8.3.   Nedelsiant, kai surinktos Mokėjimų lėšos pasiekia 90 proc. suteikto Limito.

 

3.9 Teikėjui nesilaikant 3.8 punkte nustatytų terminų, Užsakovas turi teisę apriboti Teikėjui galimybę priimti Mokėjimus.

 

3.10.          Iki 5 (penktos) kito, po kalendorinio mėnesio, dienos, o jei ši diena ne darbo diena, tai artimiausią po jos einančią darbo dieną, Teikėjas šioje Sutartyje nurodytu Užsakovo elektroniniu paštu išsiunčia suderinimo aktą dėl gautų Mokėjimų per praeitą kalendorinį mėnesį su Teikėjo atsakingų asmenų parašais. Teikėjas įsipareigoja kartu su suderinimo aktu pateikti Užsakovui pervestų sumų ir sistemos duomenų neatitikčių detalizaciją. Užsakovas pasirašytą suderinimo aktą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šio akto gavimo dienos, o jei ši diena ne darbo diena, tai artimiausią darbo dieną, išsiunčia Teikėjui šioje Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

 

3.11.          Teikėjas, atsižvelgdamas į šios Sutarties 3.10 punkte nurodytame suderinimo akte užfiksuotą Užsakovui pervestą per didelę ar per mažą sumą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suderinimo akto pasirašymo dienos turi teisę išskaičiuoti trūkstamą sumą iš Užsakovui mokėtinos sumos arba pervesti Užsakovui trūkstamą sumą.

 

3.12.          Pasikeitus Teikėjo Apyvartai, jis turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą su prašymu pakeisti Limitą, t. y. padidinti arba sumažinti. Kartu su prašymu Teikėjas taip pat turi pateikti Apyvartos pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas sprendimą dėl Limito pakeitimo priima šios Sutarties 3.2 ir 3.3 punktuose nustatyta tvarka.

 

IV.       KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1     Užsakovo teisės ir pareigos:

 

4.1.1.    Užsakovas įsipareigoja suteikti Teikėjui galimybę naudotis Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo moduliu Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemos (toliau – EIS) Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pasirašydamas šią Sutartį, Teikėjas pripažįsta, kad susipažino su Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulio naudotojo vadovu, esančiu tinklalapyje www.keliumokestis.lt., ir su juo supažindino atsakingus už Sutarties vykdymą darbuotojus.

 

4.1.2.    Užsakovas įsipareigoja perduoti Teikėjui visus duomenis, informaciją ir dokumentus, kurie reikalingi tinkamam Paslaugos teikimui užtikrinti.

 

4.1.3.    Užsakovas įsipareigoja nagrinėti Mokėtojų skundus dėl atsiskaitymų už Paslaugas, išskyrus atvejus, kai šie skundai yra susiję su netinkamu Teikėjo įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymu.

 

4.1.4.    Užsakovas įsipareigoja informuoti Mokėtojus apie galimybę sumokėti kelių naudotojo mokestį per Teikėjo elektroninių vinječių platinimo vietas.

 

4.1.5.    Užsakovas įsipareigoja nedelsdamas informuoti šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytus asmenis, jeigu surinktos kelių naudotojo mokesčio lėšos nėra laiku gautos į Užsakovo sąskaitą arba kai Teikėjo surinktų Mokėjimų suma pasiekia 90 proc. suteikto Limito.

 

4.1.6.    Užsakovas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Teikėją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos teikiant Paslaugas.

 

4.1.7.    Sutarties įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas užfiksuojamas  informaciniu pranešimu sistemoje ir elektroniniu laišku Teikėjui. Teikėjui nepašalinus trūkumų per Sutarties 12.5 punkte numatytą terminą, Užsakovas turi teisę neleisti Teikėjui teikti kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugų.

 

4.1.8.    Užsakovas turi teisę tikrinti teikiamų Paslaugų eigą ir kokybę, nesikišdamas į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą.

 

4.1.9.    Užsakovas turi teisę tikrinti Teikėjo atitiktį Sutarties 3.3.2. papunktyje nurodytiems kriterijams ne rečiau nei kas tris mėnesius. Teikėjui nebeatitinkant nurodytų kriterijų, Užsakovas turi teisę imtis vienos iš toliau nurodytų priemonių:

 

4.1.9.1.      nutraukti Sutartį Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka;

 

4.1.9.2.      reikalauti sumokėti Sutarties 3.4 punkte nurodytą sumą į Užsakovo depozitinę sąskaitą arba reikalauti pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą.

 

4.1.10.  Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą.

 

4.1.11.  Užsakovas įsipareigoja vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

4.2     Teikėjo teisės ir pareigos:

 

4.2.1.    Teikėjas įsipareigoja atlikti finansines operacijas pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

4.2.2.    Teikėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą elektroninių vinječių platinimo vietų funkcionavimą, taip pat perduodamų duomenų, tarp jų asmens duomenų, saugumą ir slaptumą.

 

4.2.3.    Teikėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Mokėtojams atlikti Mokėjimą nurodytose elektroninių vinječių platinimo vietose Sutarties priede Nr. 2 nustatyta tvarka.

 

4.2.4.    Teikėjas įsipareigoja platinti visų rūšių elektronines vinjetes.

 

4.2.5.    Teikėjas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą Paslaugų kokybę.

 

4.2.6.    Teikėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Mokėtojus ir Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, trukdančias teikti Paslaugas.

 

4.2.7.    Teikėjas įsipareigoja Paslaugas teikti pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias.

 

4.2.8.    Teikėjas įsipareigoja užtikrinti kibernetinės saugos priemones (kompiuteriai, slaptažodžiai turi būti nepasiekiami asmenims, kurie neturi įgaliojimų juos naudoti).

 

4.2.9.    Teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Mokėtojai būtų informuoti apie Paslaugos teikimo sąlygas ir įkainius.

 

4.2.10.  Teikėjas įsipareigoja užtikrinti bet kokios informacijos, kuri tapo žinoma Paslaugų teikimo metu, konfidencialumą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat pasibaigus Sutarčiai, išskyrus atvejus, kai privaloma atskleisti duomenis įstatymo numatyta tvarka.

 

4.2.11.  Teikėjas įsipareigoja vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

 

4.2.12.  Teikėjas įsipareigoja laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jų laikytųsi jo darbuotojai. Teikėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

 

4.2.13.  Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Teikėjo ar Subteikėjo veikimo ar neveikimo, teikiant Paslaugas, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas pažeidimus.

 

4.2.14.  Teikėjas įsipareigoja vykdyti veiksmus, kurie nėra apibrėžti Sutartyje ir (ar) jos prieduose, bet yra būtini Sutarties tikslui pasiekti, ir kurie iš esmės yra Teikėjo pareigų dalis.

 

4.2.15.  Teikėjas įsipareigoja, vykdant Sutartį ir po Sutarties pabaigos nustačius, kad Paslaugos suteiktos netinkamai, yra trūkumų, klaidų, netikslumų, neatlygintinai ištaisyti visus netikslumus, klaidas ar trūkumus bei padengti visus dėl netinkamo Paslaugų suteikimo Užsakovo patirtus nuostolius.

 

4.2.16.  Teikėjas įsipareigoja išnagrinėti ir atsakyti į Užsakovo pastabas ir pretenzijas dėl Sutarties įgyvendinimo per 3 (tris) darbo dienas nuo šių pastabų pateikimo.

 

4.2.17.  Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka nagrinėti Mokėtojų skundus dėl Mokėjimų priėmimo elektroninių vinječių platinimo vietose, jeigu šie skundai yra susiję su netinkamu elektroninių vinječių platinimo vietų veikimu ar netinkamu Teikėjo įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymu.

 

4.2.18.  Teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugą vadovaudamasis Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-241, ir šia Sutartimi.

 

4.2.19.  Teikėjas įsipareigoja vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

4.2.20.  Teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų aplinkybių, kliudančių tinkamai atlikti šia Sutartimi numatytą užduotį, jei šios aplinkybės priklauso nuo Užsakovo valios.

 

4.2.21.  Teikėjas turi teisę pasitelkti Subteikėjus Paslaugai vykdyti.

 

4.2.22.  Teikėjas turi teisę imti iš Mokėtojų ne didesnį nei 2 (dviejų) Eur atlygį už 1 elektroninės vinjetės pardavimą.

 

V.        TEIKĖJO ATLYGINIMAS

 

5.1     Šalys susitaria, kad Teikėjas už teikiamą elektroninių vinječių platinimo paslaugą iš Užsakovo neima jokio komisinio atlyginimo.

 

5.2     Šios Sutarties 4.2.22 papunktyje numatyto aptarnavimo mokesčio dydis yra nustatomas  vienašališkai Teikėjo ir Mokėtojų mokamas tik Teikėjui, o Užsakovas į jį neturi jokių teisių.

 

VI.       SĄSKAITŲ IŠRAŠYMAS

 

6.1     Šalys susitaria, kad pagal šią Sutartį už suteiktas Paslaugas sąskaitos nėra išrašomos.

 

VII.     MOKĖTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

7.1     Teikėjas įsipareigoja užtikrinti Mokėtojų skundų nagrinėjimą, jeigu šie skundai yra susiję su Mokėjimų priėmimo veiksmais, už kuriuos, remiantis šia Sutartimi, atsako  Teikėjas.  Teikėjas privalo užtikrinti, kad Mokėtojas gautų motyvuotą atsakymą į šiuos skundus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo  dienas. Jeigu Mokėtojui pateiktas atsakymas neišsprendžia iškilusio ginčo, Mokėtojo reikalavimai toliau nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

7.2     Sutarties 7.1 punkte numatyti Mokėtojų skundai nagrinėjami, jeigu jie pateikiami Teikėjui rašytine forma.

 

7.3     Jeigu Mokėtojo skundas nėra susijęs su Mokėjimų priėmimo veiksmais, už kuriuos, remiantis šia Sutartimi, atsako Teikėjas, jis privalo informuoti Mokėtoją apie tai, kad atitinkamas skundas turi būti pateiktas tiesiogiai Užsakovui.

 

VIII.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

8.1     Jeigu Teikėjas Sutarties 3.8punkte nustatytu terminu neperveda priimtų Mokėjimų į Užsakovo sąskaitą, jis privalo mokėti Užsakovui delspinigius, kurių dydis yra 0,02 % (nulis ir dvi šimtosios procento) nuo bendros vėluojamos pervesti Mokėjimų sumos, skaičiuojant už kiekvieną uždelstą dieną. Šiame punkte numatytus delspinigius Teikėjas privalo sumokėti Užsakovui per 3 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo pateikimo dienos. Per šį terminą Teikėjui nesumokėjus Užsakovui numatytų delspinigių sumos, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, vadovaudamasis Sutarties 12.5 punktu.

 

8.2     Teikėjas neatsako Užsakovui už netikslumus, neatitikimus ir (ar) klaidas, padarytas priimant Mokėjimus, jeigu šie netikslumai, neatitikimai ir (ar) klaidos įvyko dėl Mokėtojų kaltės. 

 

8.3     Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, teikiant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

 

8.4     Šalys teisės aktų nustatyta tvarka atsako už bet kokį teisės aktų, šios Sutarties ir jos priedų reikalavimų pažeidimą.

 

8.5     Šalys privalo atlyginti viena kitai visus nuostolius, patirtus dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 8.1. punkte numatyti delspinigiai apibrėžia tik minimalių nuostolių, kurie gali būti patirti dėl šios Sutarties netinkamo vykdymo, dydį.

 

IX.       ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

9.1     Užsakovas ir Teikėjas savo veikloje privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šie duomenys laikomi paslaptyje ir naudojami tik Sutarčiai vykdyti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys gali būti atskleisti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

 

X.        NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

 

10.1.          Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

 

10.2.          Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“  ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

10.3.          Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

 

XI.       KONFIDENCIALUMAS

 

11.1.          Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios viena kitai vykdant šią Sutartį suteiktos informacijos ir neskelbti visos ar dalies šios informacijos jokiai trečiajai šaliai, prieš tai negavus kitos Sutarties Šalies sutikimo raštu, nebent toks atskleidimas yra būtinas pagal Šaliai taikomus įstatymus bei teisės aktus.

 

11.2.          Šalis, pažeidusi šios Sutarties 11.1 punkte numatytą konfidencialumo pareigą, privalo atlyginti kitai Šaliai visus konfidencialios informacijos atskleidimo ar panaudojimo tikslais, nesusijusiais su šios Sutarties vykdymu, padarytus nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas.

 

11.3.          Šalys susitaria, kad šios Sutarties 11.1 ir 11.2 punktuose numatyti su konfidencialumu susiję Šalių įsipareigojimai netaikomi visuotinai prieinamai ar viešai paskelbtai informacijai.

 

XII.     SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

12.1.          Sutartis įsigalioja nuo momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja neterminuotai.

 

12.2.          Užsakovas gali nutraukti šią Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs apie tai Teikėją raštu, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

 

12.3.          Teikėjas gali nutraukti šią Sutartį vienašališkai, įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

 

12.4.          Šalys gali bet kada nutraukti šią Sutartį atskiru rašytiniu susitarimu.

 

12.5.          Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per 3 (trijų) darbo dienų terminą. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos po trečiosios darbo dienos einančios dienos.

 

12.6.          Sutarties nutraukimo atveju Teikėjas įsipareigoja pervesti į Užsakovo sąskaitą iki šios Sutarties nutraukimo priimtus Mokėjimus.

 

12.7.          Sutarties nutraukimo 12.2, 12.3, 12.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas įsipareigoja grąžinti Teikėjui Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą ar Užsakovo sąskaitoje deponuojamas lėšas ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų po visiško Sutarties 12.6 punkte numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

 

12.8.          Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis buvo nutraukta Sutarties 12.5 punkte numatytu atveju, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

XIII.    GINČŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ

 

13.1.     Ginčai ar kiti nesutarimai tarp šios Sutarties Šalių sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis, remiantis šia Sutartimi, Lietuvos Respublikos įstatymais ir sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais. Iškilusiam ginčui ir (ar) nesutarimui spręsti kiekviena Šalis deleguoja po 2 (du) tinkamai įgaliotus atstovus.

 

13.2.     Jeigu bet kokio ginčo ar kito nesutarimo, kylančio iš šios Sutarties, Šalims nepavyko išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, jis sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

 

13.3.     Šiai Sutarčiai taikoma ir jos nuostatos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

XIV.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.1.          Paslaugai teikti reikalingus duomenis (pvz., prisijungimo, įrenginių konfigūravimo, parametrų ir kt. duomenis) Užsakovas Teikėjui perduoda elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

14.2.          Teikėjas užtikrina gautų duomenų saugumą nuo jų neteisėto naudojimo ar platinimo trečiosioms šalims.

 

14.3.          Užsakovas įsipareigoja pateikti Teikėjui duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, numatytų teisės aktuose, dokumentus, o Teikėjas – su šia medžiaga supažindinti elektroninių vinječių platinimo paslaugas teikiančius asmenis.

 

14.4.          Teikėjas įsipareigoja Užsakovo informaciniais ištekliais tvarkomų duomenų neperduoti tretiesiems asmenims ir nenaudoti jų savo tikslams Sutarties įgyvendinimo metu ir po Sutarties įgyvendinimo ar nutraukimo.

 

14.5.          Teikėjas, atskleidęs tretiesiems asmenims Užsakovo informaciniais ištekliais tvarkomus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka bei atlygina padarytus nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto šių duomenų panaudojimo.

 

14.6.          Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir priežiūrą, ir kitais teisės aktais.

 

14.7.          Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be rašytinio kitos šalies sutikimo.

 

14.8.          Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių po vieną tenka Teikėjui ir Užsakovui.

 

14.9.          Ši Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik rašytiniu Šalių tinkamai pasirašytu susitarimu.

 

14.10.    Šalys pareiškia, kad atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

 

14.11. Visos Sutartyje nurodytos sąlygos buvo Šalių individualiai aptartos. Jei viena iš Sutarties sąlygų yra ar tampa negaliojanti, tai neturi įtakos kitų šios Sutarties sąlygų galiojimui. Negaliojanti sąlyga turi būti pakeista kita galiojančia sąlyga, kuri būtų artimiausia pakeičiamos sąlygos reikšmei.

 

14.12.    Sutartis apima visus ankstesnius Šalių įsipareigojimus, susijusius su Sutarties dalyku, ir pakeičia bet kuriuos ankstesnius tiek žodinius, tiek rašytinius susitarimus dėl ketinimų šios Sutarties objekto atžvilgiu.

 

14.13.    Neatskiriamos šios Sutarties dalys yra šie Sutarties priedai:

 

14.13.1.     Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai asmenys;

 

14.13.2.     Priedas Nr. 2 – Platinimo vietų sąrašas

 

14.13.3.     Priedas Nr. 3 – Teikėjo apyvarta ir limitas;

 

14.13.4.     Priedas Nr. 4 – Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas.

 

XV.     ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Užsakovas:

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A. s. LT387300010001698133

AB „Swedbank“

 

 

___________________________

 

 

Teikėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-27, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03851

 

 

 

MOKĖJIMŲ PRIĖMIMO PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. _____

PRIEDAS Nr. 1

 

1.   Kontaktiniai asmenys

 

 

Teikėjas:

Atsakomybė

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. Paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas:

Atsakomybė

Vardas, pavardė

Tel. Nr.

El. Paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas:

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

 

 

___________________________

 

 

Teikėjas:

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-27, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03851

 

 

MOKĖJIMŲ PRIĖMIMO PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. _____

PRIEDAS Nr. 2

 

 

Platinimo vietų sąrašas:

 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas:

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

 

 

___________________________

 

 

Teikėjas:

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-27, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03851

 

 

MOKĖJIMŲ PRIĖMIMO PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. _____

PRIEDAS Nr. 3

 

 

 

Apyvarta:

Limitas:

Depozitas:

 

 

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

Sąskaitos depozitui Nr. LT577300010104479767

AB „Swedbank“

 

___________________________

 

 

Teikėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-27, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03851

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-27, 2020-02-21, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03851

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-274 "Dėl Kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugų teikimo sutarties privalomos formos patvirtinimo" pakeitimo