Suvestinė redakcija nuo 2015-11-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07311

 

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS DARBO BIRŽOJE PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2015 m. gegužės 12 d. Nr. V-279

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdamas, kad būtų užtikrintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų, kurie lankosi Lietuvos darbo biržoje, bei jų ir Lietuvos darbo biržos turto saugumas:

1. Tvirtinu Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Paskiriu atsakingu už vaizdo duomenų tvarkymą ir vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąjį specialistą Evaldą Šmaižį.

3. Pavedu:

3.1. Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

3.2. Personalo ir administravimo skyriui supažindinti pasirašytinai su šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis Taisyklėmis ir informuoti apie duomenų valdytojo patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų tvarkymą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), taip pat naujai priimamus

Lietuvos darbo biržos darbuotojus;

3.3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą veiklos sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai

vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                        Alvydas Puodžiukas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-279

(Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-692

redakcija)

 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) vykdomo vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų saugojimo terminą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygas, šių duomenų naikinimo, naudojimo sąlygas ir tvarką, tvarkantiems šiuos duomenis LDB darbuotojams keliamus reikalavimus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką.

2. Vaizdo duomenų tvarkymo LDB tikslas – LDB darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi LDB, bei jų ir LDB turto saugumas.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. LDB darbuotojai – LDB valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

3.2. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – LDB turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

3.3. Vaizdo stebėjimo sistemavaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.

3.4. Vaizdo įrašas – Taisyklių 21 punkte nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.

3.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Vaizdo duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra LDB. Vaizdo duomenų tvarkytoju taip pat yra pastato, esančio adresu: Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius (toliau – Administracijos pastatas), apsaugos paslaugų teikėjas, su kuriuo pasirašyta apsaugos paslaugų teikimo sutartis (toliau – apsaugos paslaugų teikėjas).

5. LDB taikomas antrasis automatiniu būdu tvarkomų vaizdo duomenų saugumo lygis.

6. LDB vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis:

6.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

6.2. Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymu;

6.3. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

6.4. šiomis Taisyklėmis;

6.5. kitais teisės aktais.   

 

II SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJŲ FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Vaizdo duomenų valdytojas ir tvarkytojai vykdo Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Asmens ir turto saugos įstatyme ir šiose Taisyklėse nurodytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.

8.  Papildomai LDB, kaip vaizdo duomenų valdytojas, vykdo šias funkcijas:

8.1.  užtikrina LDB vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumą, asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais;

8.2.  organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina LDB kaupiamų vaizdo duomenų saugą, patikimumą ir vientisumą;

8.3.  teisės aktų nustatyta tvarka kitoms įstaigoms, institucijoms, asmenims teikia informaciją apie vaizdo duomenų tvarkymą.

9.  Papildomai LDB, kaip vaizdo duomenų tvarkytojas, vykdo šias funkcijas:

9.1. skiria darbuotojus, atsakingus už vaizdo duomenų tvarkymą;

9.2. užtikrina suteiktos prieigos prie vaizdo stebėjimo sistemos ir jose saugomų vaizdo duomenų konfidencialumą;

9.3. veda gaunamų vaizdo duomenų apskaitą;

9.4. tvarko vaizdo duomenų archyvą ir užtikrina jo apsaugą.

10. Papildomai apsaugos paslaugų teikėjas, kaip vaizdo duomenų tvarkytojas, vykdo šias funkcijas:

10.1. skiria darbuotojus, atsakingus už vaizdo duomenų tvarkymą;

10.2. užtikrina suteiktos prieigos prie vaizdo stebėjimo sistemos ir jose saugomų vaizdo duomenų konfidencialumą.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ SAUGAUS TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

11. Vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti LDB direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis).

12. LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, turi teisę tvarkyti vaizdo duomenis nuo darbo ar valstybės tarnybos santykių pradžios tik pasirašęs pasižadėjimą saugoti vaizdo duomenų paslaptį (toliau – pasižadėjimas) iki šių santykių pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas nustoja tvarkyti vaizdo duomenis, susijusius su tam tikrų funkcijų vykdymu, pasikeitus jo pareigybės aprašymui arba nustojęs vykdyti tam tikras funkcijas – tokiais atvejais įgaliojimo ir prieigos teisės tvarkyti vaizdo duomenis LDB darbuotojas netenka.

13. Pasižadėjimą darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, pasirašo, užregistruoja jį dokumentų valdymo informacinėje sistemoje Doclogix ir perduoda LDB Personalo ir administravimo skyriaus darbuotojams, kurie patikrina, ar teisingai užpildytos pasižadėjimo skiltys, ar jis pasirašytas, užregistruotas, ir įsega į LDB darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, asmens bylą.

14. LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, turi teisę tvarkyti vaizdo duomenis tik tokiais tikslais, kurie buvo nurodyti pildant pasižadėjimą ir kurie neprieštarauja jo pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms.

15. Pasikeitus LDB darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, pareigybės aprašymui arba jam nustojus vykdyti tam tikras funkcijas, kurias vykdant asmens duomenys tvarkomi vaizdo stebėjimo sistemoje, darbuotojas, atsakingas už šios sistemos prieigos administravimą, pakeičia arba panaikina darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, prieigą.

16. Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę visi LDB darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

17. LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:

17.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

17.2. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančios privačios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą;

17.3. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui;

17.4. saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;

17.5. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;

17.6. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;

17.7. nedelsdamas pranešti LDB direktoriaus pavaduotojui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę LDB tvarkomų vaizdo duomenų saugumui;

17.8. saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus valstybės tarnybos ar darbo santykiams;

17.9. laikytis kitų šiose Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

18. LDB darbuotojai privalo prie vaizdo duomenų įrašymo įrenginių neleisti pašalinių asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus ar saugumo pažeidimus, nedelsdami informuoti LDB darbuotoją, tvarkantį vaizdo duomenis.

19. LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo išanalizuoti situaciją, įvertinti jos kritiškumą ir kreiptis į LDB direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį Informacinių technologijų skyriaus veiklą, dėl tinkamų organizacinių ir (ar) techninių vaizdo duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo ar darbo sutrikimų šalinimo.

20. LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, ir kiti LDB darbuotojai informuojami pasirašytinai apie duomenų valdytojo patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų tvarkymą bei supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

LDB PATALPŲ IR LAUKO TERITORIJOS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

21. Vaizdo duomenys fiksuojami šiomis vaizdo stebėjimo kameromis:

21.1. Administracijos pastato vidaus patalpose įrengtomis kupolinėmis vaizdo stebėjimo kameromis (dvylika vienetų):

21.1.1. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę prieš Administracijos pastato pusrūsio durų įėjimą;

21.1.2. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato pusrūsio erdvę iš pagrindinės laiptinės ir pusrūsio koridoriuje prie įėjimų į sandėlį ir archyvą;

21.1.3. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę prieš Administracijos pastato centrinių durų įėjimą;

21.1.4. kamera, fiksuojančia erdvę Administracijos pastato pirmo aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 106, 104, pirmo aukšto archyvą, pagrindinę laiptinę;

21.1.5. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę iš pagrindinės laiptinės ir antro aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 201, 202, 203;

21.1.6. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę antro aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 206, 206A, 207, 208 ir įėjimą iš priešgaisrinės laiptinės;

21.1.7. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę iš pagrindinės laiptinės ir trečio aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 302, 303, 310;

21.1.8. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę trečio aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 306, 307, 308, trečio aukšto serverinę ir įėjimą iš priešgaisrinės laiptinės;

21.1.9. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę iš pagrindinės laiptinės ir ketvirto aukšto koridoriaus prie ėjimo į kabinetą Nr. 406 ir ketvirto aukšto koridoriaus langus (galimas patekimas ant Administracijos pastato stogo);

21.1.10. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę ketvirto aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 401, 402, 407 ir įėjimą iš priešgaisrinės laiptinės;

21.1.11. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę iš pagrindinės laiptinės ir penkto aukšto koridoriuje prie įėjimo į kabinetą Nr. 506;

21.1.12. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato vidaus erdvę penkto aukšto koridoriuje prie įėjimų į kabinetus Nr. 501, 507, 502, penkto aukšto serverinę ir įėjimą iš priešgaisrinės laiptinės;

21.2. Administracijos pastato lauko teritorijoje įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis (šeši vienetai):

21.2.1. kamera, fiksuojančia lauko erdvę prieš Administracijos pastato centrinių durų įėjimą;

21.2.2. kamera, fiksuojančia lauko erdvę prieš Administracijos pastato garažo įvažiavimą;

21.2.3. kamera, fiksuojančia lauko erdvę prieš Administracijos pastato dvejus pusrūsio įėjimus;

21.2.4. trejomis kameromis, fiksuojančiomis Administracijos pastato antro ir trečio aukštų plokščiųjų stogų erdvę, kiek tai nepažeidžia Taisyklių 17.2 papunktyje nustatytų reikalavimų.

22. Administracijos pastato vidaus patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

 

V SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS, SAUGOJIMAS IR ATKŪRIMAS

 

23. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi į šių įrenginių vidinius kietuosius diskus.

24. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi 14 kalendorinių dienų.

25. Suėjus Taisyklių 24 punkte nustatytam terminui, vaizdo duomenys sunaikinami.

26. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.

27. Vaizdo duomenų atkūrimas jų avarinio praradimo atvejais nėra vykdomas.

 

VI SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR INFORMACIJOS APSAUGA

 

28. Vaizdo stebėjimą, esant poreikiui, atlieka LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis. Nuolatinį vaizdo stebėjimą pagal sutartį atlieka apsaugos paslaugų teikėjo darbuotojai.

29. Laikantis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų, peržiūrėti vaizdo duomenų įrašus, daryti jų kopijas, paimti skaitmenines ar kitas laikmenas, naudoti jose sukauptą informaciją ir kitaip ją tvarkyti bei duoti su tuo susijusius nurodymus (išskyrus, kai yra nustatyti apribojimai) turi teisę:

29.1. LDB direktorius;

29.2. LDB direktoriaus pavaduotojas.

30. Peržiūrėti vaizdo duomenų įrašus pagal kompetenciją turi teisę:

30.1. LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis;

30.2. LDB Informacinių technologijų skyriaus vedėjas ir jo pavaduotojas;

30.3. apsaugos paslaugų teikėjo darbuotojai.

31. Kiti asmenys gali susipažinti su sukauptais vaizdo duomenimis šiose Taisyklėse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

32. Vaizdo duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus tuos duomenų gavėjus, kurie turi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytą teisę gauti šiuos duomenis. Jiems vaizdo duomenys teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka.

33. Naudoti vaizdo duomenis kitaip nei nustatyta šiose Taisyklėse galima tik LDB direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo raštišku sprendimu, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

34. Atlikti vaizdo stebėjimo sistemos priemonių techninę priežiūrą bei tikrinti įrašų kokybę turi teisę LDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, ir techninę priežiūrą atliekantys paslaugų teikėjo darbuotojai, jeigu su paslaugų teikėju yra pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.

35. Visų asmenims perduodamų vaizdo duomenų įrašų kopijos yra registruojamos LDB dokumentų valdymo sistemoje Doclogix kartu su lydraščiu.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

36. Duomenų subjektas, LDB pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytą informaciją apie vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymą, tarp jų ir prašymo pateikti tvarkomus vaizdo duomenis apie jį gavimo LDB metu vaizdo duomenų įrašymo įrenginyje saugomo vaizdo įrašo, kuriame jis užfiksuotas, kopiją.

37. Duomenų subjekto prašyme pateikti LDB tvarkomus vaizdo duomenis apie jį turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti.

38. Duomenų subjektas savo teises LDB gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į LDB kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti Taisyklių 37 punkte nurodytus reikalavimus.

39. LDB, gavusi duomenų subjekto prašymą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra saugomi, ir, jei saugomi, – apie šių duomenų teikimo atlyginimo tvarką ir nustatytą atlyginimo dydį.

40.  Informacija apie LDB tvarkomus duomenų subjekto vaizdo duomenis ir duomenų subjekto vaizdo duomenys vieną kartą per kalendorinius metus duomenų subjektui arba jo atstovui teikiami neatlygintinai. Kreipiantis pakartotinai, vaizdo duomenų teikimo atlyginimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu LDB direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

41. Duomenų subjekto prašomus LDB tvarkomus duomenis LDB pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

42. LDB atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: elektroninių ryšių priemonėmis, registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai. LDB, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu arba jeigu duomenų subjekto prašyme atsakymo pateikimo būdas nenurodytas, atsakymą pateikia registruotu paštu.

43. LDB atsisako pateikti tvarkomus duomenis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais ir šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

44. Kai prašoma pateikti LDB tvarkomus vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuoti kiti asmenys, kurių tapatybę būtų galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotus vaizdo duomenis (asmens veidas, ūgis ir pan.), teikdama duomenis LDB įgyvendina technines priemones, užtikrinančias, kad trečiųjų asmenų tapatybė nebūtų atskleista.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą LDB darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

46. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne retesnį kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Informacinių technologijų skyriaus vedėjas ir jo pavaduotojas, kurie, įvertinę Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui inicijuoja Taisyklių pakeitimus.

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-692, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-17, i. k. 2015-18259

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-692, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-17, i. k. 2015-18259

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo