Suvestinė redakcija nuo 2016-12-29 iki 2017-02-28

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11216

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimas

Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) (pridedamas).

 

2 straipsnis. Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas

Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

 

3 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų perkvalifikavimas ir atleidimas nuo atsakomybės

1. Jeigu asmuo iki 2017 m. sausio 1 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, kuris atitinka Administracinių nusižengimų kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kai jame nustatyta švelnesnė administracinė atsakomybė.

2. Perkvalifikuojant veiką pagal šio straipsnio 1 dalį, švelnesnė administracinė atsakomybė yra šiais atvejais:

1) Administracinių nusižengimų kodekso straipsnyje už administracinį nusižengimą nustatyta švelnesnė administracinė nuobauda negu Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, patvirtintame 1984 m. įstatymu Nr. X-4449 (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), arba švelnesnė administracinio poveikio priemonė negu Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta papildoma nuobauda, arba Administracinių nusižengimų kodekse nenustatyta administracinio poveikio priemonių, nors Administracinių teisės pažeidimų kodekse buvo nustatytos papildomos administracinės nuobaudos. Taikant šį punktą, laikoma, kad įspėjimas yra švelnesnė administracinė nuobauda negu bauda, o suteiktos specialiosios teisės atėmimas – švelnesnė administracinio poveikio priemonė (papildoma administracinė nuobauda) negu turto konfiskavimas;

2) kai pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą už padarytą administracinį teisės pažeidimą buvo nustatytos administracinės nuobaudos – administracinis areštas ar nušalinimas nuo darbo (pareigų);

3) už padarytą veiką Administracinių nusižengimų kodekse nustatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkis yra daugiau negu dešimt eurų mažesnis, specialiosios teisės atėmimo trukmės vidurkis yra mažesnis negu Administracinių teisės pažeidimų kodekse;

4) pagal Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį už administracinį nusižengimą gali būti paskirtas turto konfiskavimas ar specialiosios teisės atėmimas, o Administracinių teisės pažeidimų kodekse už šią veiką buvo nustatytas privalomas turto konfiskavimas ar specialiosios teisės atėmimas.

3. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena, kuri pradėta dėl iki 2017 m. sausio 1 d. padarytų veikų, pagal Administracinių nusižengimų kodeksą neturinčių administracinio nusižengimo požymių, nutraukiama vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsnio 6 punktu.

4. Administracinių teisės pažeidimų, kuriuos iki 2017 m. sausio 1 d. padarė asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo buvo sukakę keturiolika, bet nesukakę šešiolika metų, ir už kuriuos pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13 straipsnio 2 dalį atsako tėvai arba globėjai (rūpintojai), bylų teisena tokių asmenų tėvams ar globėjams (rūpintojams) nutraukiama vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsnio 1 punktu ir taikomos Administracinių nusižengimų kodekso 6 straipsnio 2 dalies nuostatos.

5. Kai iki 2017 m. sausio 1 d. padaryta veika atitinka Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnyje nurodytų administracinių nusižengimų požymius, teismas, institucija ar pareigūnas, kurių žinioje yra šio administracinio teisės pažeidimo byla, sprendžia klausimą dėl Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio taikymo. Pritaikius Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnį, padaryta veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį ir administracinio nusižengimo teisena nutraukiama pagal Administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsnio 4 punktą.

6. Iki 2017 m. sausio 1 d. padarytas veikas, kurios turi Administracinių nusižengimų kodekso 13–21 straipsniuose nurodytų požymių, teismas, institucija ar pareigūnas, kurių žinioje yra to administracinio teisės pažeidimo byla, perkvalifikuoja pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį ir nutraukia teiseną pagal Administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsnio 4 punktą arba pritaiko Administracinių nusižengimų kodekso 35 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

7. Kai iki 2017 m. sausio 1 d. padarytas administracinis teisės pažeidimas, išskyrus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus pažeidimus, atitinka Administracinių nusižengimų kodekse numatyto administracinio nusižengimo, už kurį gali būti skiriamas įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose), požymius, teismas, institucija ar pareigūnas, kurių žinioje yra šio administracinio teisės pažeidimo byla, perkvalifikuoja veiką pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį. Šiuo atveju teismas, institucija ar pareigūnas, nagrinėsiantys bylą, turi teisę taikyti Administracinių nusižengimų kodekso 30 straipsnį, 35 straipsnio 1 dalies 10 punktą.

8. Iki 2017 m. sausio 1 d. padarytos Administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų požymius atitinkančios veikos, už kurių padarymą Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tokia pati arba griežtesnė administracinė atsakomybė negu Administracinių teisės pažeidimų kodekse, pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį neperkvalifikuojamos ir skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos nuobaudos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

 

31 straipsnis. Administracinė atsakomybė už veikas, kurios nuo 2017 m. sausio 1 d. užtraukia baudžiamąją atsakomybę

Už iki 2017 m. sausio 1 d. padarytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, už kurias nuo 2017 m. sausio 1 d. atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytos nuobaudos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-153, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29791

 

4 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų perkvalifikavimo tvarka

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais atvejais veikos perkvalifikuojamos ar teisena nutraukiama:

1) administracinio nusižengimo tyrimo metu – administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno sprendimu;

2) administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ne teismo tvarka metu – institucijos vadovo, vadovo įgalioto asmens ar kolegialaus organo sprendimu;

3) administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme metu – teismo sprendimu.

2. Administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos iki 2017 m. sausio 1 d. buvo paskirtos administracinės nuobaudos, tačiau nutarimai dėl nuobaudos skyrimo dar neįsiteisėjo, šio įstatymo 3 straipsnyje numatytais atvejais, gavus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą (šis prašymas gali būti įtrauktas ir į skundą ar apeliacinį skundą), perkvalifikuoja teismas ar institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, arba teismas, kuris nagrinėja skundą ar apeliacinį skundą dėl nutarimo byloje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

 

5 straipsnis. Senaties terminų ir teisenos taikymas

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje numatytais atvejais administracinį teisės pažeidimą perkvalifikavus pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, taikomi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnyje nustatyti terminai.

2. Administracinių teisės pažeidimų, dėl kurių protokolai, o Administracinių teisės pažeidimų kodekso 262 straipsnyje nurodytais atvejais – pareiškimai surašyti po 2017 m. sausio 1 d., teisena vyksta pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.

3. Administracinių teisės pažeidimų, dėl kurių protokolai, o Administracinių teisės pažeidimų kodekso 262 straipsnyje nurodytais atvejais – pareiškimai surašyti iki 2017 m. sausio 1 d. ir kurie buvo perkvalifikuoti vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsniu, teisena vyksta pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.

4. Kitais, šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytais, atvejais teisena vyksta pagal iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

 

6 straipsnis. Administracinių nuobaudų vykdymo tęstinumas

1. Iki 2017 m. sausio 1 d. įsiteisėję nutarimai skirti administracines nuobaudas vykdomi, kol bus įvykdyti, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.

2. Asmenys, kuriems už iki 2017 m. sausio 1 d. padarytus administracinius teisės pažeidimus paskirtas administracinis areštas, paleidžiami iš arešto atlikimo vietos Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo dieną, o neatlikta nuobaudos dalis keičiama į viešuosius darbus, vieną administracinio arešto dieną prilyginant trims viešųjų darbų valandoms. Asmeniui nesutikus ar vengiant atlikti viešuosius darbus, neatlikta administracinio arešto dalis keičiama į baudą, vieną administracinio arešto dieną prilyginant septyniolikai eurų baudos. Asmeniui, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda – administracinis areštas ir nutarimas dėl šios nuobaudos skyrimo buvo įsiteisėjęs iki 2017 m. sausio 1 d., tačiau jo vykdymas nebuvo pradėtas, administracinis areštas keičiamas į viešuosius darbus šioje dalyje nustatyta tvarka.

3. Kai asmeniui paskirta administracinė nuobauda – bauda ir nutarimas dėl šios nuobaudos skyrimo įsiteisėjo iki 2017 m. sausio 1 d., tačiau nesuėjo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, taip pat tais atvejais, kai asmeniui, vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 306 straipsniu, buvo atidėtas nutarimo skirti baudą vykdymas ar Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka baudos mokėjimas buvo išdėstytas dalimis ir paskirta bauda viršija Administracinių nusižengimų kodekse už šį nusižengimą nustatytą maksimalią baudą, mokėtina bauda sumažinama iki Administracinių nusižengimų kodekse už šį nusižengimą nustatytos maksimalios baudos.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais sprendimus priima teismas ar kita nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose priėmusi institucija, gavusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje vykdančios institucijos teikimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

 

7 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų kodekso pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, netenka galios Administracinių teisės pažeidimų kodeksas su visais pakeitimais ir papildymais.

 

8 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2016 m. lapkričio 30 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui su Administracinių nusižengimų kodekso įgyvendinimu susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2017 m. sausio 1 d. priima su Administracinių nusižengimų kodekso įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2015 m. birželio 25 d. įstatymu

Nr. XII-1869

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

 

I DALIS

BENDROJI DALIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso paskirtis

1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis yra teisės priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo administracinių nusižengimų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, skatinti taikų valstybės ir žmogaus, visuomenės narių sugyvenimą.

2. Šiame kodekse:

1) apibrėžiama, kokios įstatymų uždraustos veikos yra administraciniai nusižengimai;

2) nustatomos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės už šiame kodekse numatytus nusižengimus;

3) nustatomi administracinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos;

4) nustatoma administracinių nusižengimų teisena.

3. Šiuo kodeksu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio kodekso priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės administracinės atsakomybės nuostatos

1. Pagal šį kodeksą atsako fizinis asmuo (toliau – asmuo), jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte.

2. Įstatymų ar kitų teisės aktų nežinojimas nuo administracinės atsakomybės neatleidžia.

3. Asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

4. Pagal šį kodeksą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta įstatymų uždrausta veika atitinka šiame kodekse nustatytus administracinio nusižengimo požymius.

5. Niekam negali būti antrą kartą skiriama administracinė nuobauda už tą pačią veiką.

6. Įstatymui, teismui, kitiems viešojo administravimo subjektams visi administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys yra lygūs.

7. Asmuo laikomas padariusiu administracinį nusižengimą tik įvykdęs administracinį nurodymą arba šio kodekso nustatyta tvarka įsiteisėjus nutarimui, kuriuo asmuo pripažįstamas padariusiu administracinį nusižengimą.

 

II SKYRIUS

ĮSTATYMŲ DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS GALIOJIMAS

 

3 straipsnis. Šio kodekso galiojimo laikas

1. Asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, atsako pagal įstatymus, galiojusius to nusižengimo padarymo metu.

2. Įstatymas, švelninantis ar panaikinantis atsakomybę už administracinius nusižengimus arba kitaip lengvinantis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam paskirta, bet dar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda, teisinę padėtį, turi grįžtamąją galią.

3. Įstatymas, nustatantis ar griežtinantis atsakomybę už administracinius nusižengimus arba kitaip sunkinantis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam paskirta, bet dar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda, teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios.

4. Administracinio nusižengimo padarymo laikas yra asmens veikimo (neveikimo) laikas arba įstatymuose numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku.

 

4 straipsnis. Šio kodekso galiojimas erdvėje ir asmenims

1. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, padaręs administracinį nusižengimą Lietuvos valstybės teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais. Šio kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais pagal šį kodeksą atsako ir asmuo, kuris administracinį nusižengimą padarė Lietuvos Respublikos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje ir Lietuvos Respublikos kontinentiniame šelfe.

2. Be to, pagal šį kodeksą atsako asmuo, administracinį nusižengimą padaręs ne Lietuvos valstybės teritorijoje arba ne laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais, jeigu šio kodekso specialiojoje dalyje numatyti padariniai atsirado Lietuvos valstybės teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais. Asmuo taip pat atsako pagal šį kodeksą už Kodekso specialiojoje dalyje numatytą administracinį nusižengimą, padarytą ne Lietuvos valstybės teritorijoje arba ne laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje ar Europos Sąjungos teisės akte.

3. Administracinio nusižengimo padarymo vieta yra vieta, kurioje asmuo veikė arba turėjo ir galėjo veikti, arba vieta, kurioje atsirado šio kodekso specialiojoje dalyje numatyti padariniai.

4. Už padarytus administracinius nusižengimus neatsako Respublikos Prezidentas. Taikant šį kodeksą ir kitus teisės aktus, negali būti suvaržoma Lietuvos Respublikos Seimo nario ir teisėjo laisvė be Lietuvos Respublikos Seimo, o tarp Seimo sesijų – be Respublikos Prezidento sutikimo.

5. Asmenų, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu nuo administracinės jurisdikcijos ir padarė administracinį nusižengimą Lietuvos valstybės teritorijoje, administracinės atsakomybės klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitomis tarptautinės teisės normomis bei principais.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

 

5 straipsnis. Administracinis nusižengimas

1. Administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius.

2. Asmuo už padarytą teisės pažeidimą, atitinkantį šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, atsako administracine tvarka pagal šį kodeksą, jeigu šis padarytas teisės pažeidimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

 

6 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmenys atsako administracine tvarka

1. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, kuriam iki administracinio nusižengimo padarymo buvo sukakę šešiolika metų.

2. Jeigu administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė nepilnametis, kuriam iki šios veikos padarymo nebuvo sukakę šešiolika metų, atlikus tyrimą informacija apie šią veiką ir ją padariusį nepilnametį turi būti perduota savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai nustatyti šio kodekso VII skyriuje.

 

7 straipsnis. Kaltės formos

Asmuo pripažįstamas kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo, jeigu jis šį teisės pažeidimą padarė tyčia ar dėl neatsargumo.

 

8 straipsnis. Administracinio nusižengimo padarymas tyčia

1. Administracinis nusižengimas yra tyčinis, jeigu jis padarytas tiesiogine ar netiesiogine tyčia.

2. Administracinis nusižengimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu:

1) jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį ir norėjo taip veikti;

2) jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, ir jų norėjo.

3. Administracinis nusižengimas yra padarytas netiesiogine tyčia, jeigu jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti.

 

 

9 straipsnis. Administracinio nusižengimo padarymas dėl neatsargumo

1. Administracinis nusižengimas yra padarytas dėl neatsargumo, jeigu jis padarytas dėl nepagrįsto pasitikėjimo arba nerūpestingumo.

2. Administracinis nusižengimas yra padarytas dėl nepagrįsto pasitikėjimo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti.

3. Administracinis nusižengimas yra padarytas dėl nerūpestingumo, jeigu jį padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatytų padarinių, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

 

 

10 straipsnis. Nepakaltinamumas

1. Nepakaltinamas yra asmuo, kuris, darydamas šiame kodekse uždraustą veiką, dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti jos esmės arba valdyti savo veiksmų.

2. Asmuo, teismo pripažintas nepakaltinamu, už padarytą administracinį nusižengimą pagal šį kodeksą neatsako.

 

11 straipsnis. Asmens atsakomybė už administracinį nusižengimą, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

1. Asmuo, kuris administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo administracinės atsakomybės neatleidžiamas.

2. Nuo administracinės atsakomybės atleidžiamas asmuo, kuris prieš jo valią buvo apsvaigintas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir dėl to nevisiškai galėjo suprasti savo veiksmų padarinius ir valdyti savo veiksmus.

3. Jeigu konkrečiame straipsnyje nenustatyta kitaip, šiame kodekse neblaiviu laikomas asmuo, kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas.

 

IV SKYRIUS

APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN

 

12 straipsnis. Mažai pavojinga veika

1. Jeigu padaryta mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinti veika ir šio kodekso 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą administracinės nuobaudos paskirtį galima įgyvendinti netraukiant asmens administracinėn atsakomybėn, teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną turintis pareigūnas gali jos nepradėti ir pareikšti asmeniui žodinę pastabą. Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos asmeniui padarius šio kodekso 79 straipsnio 5 dalyje, 108 straipsnyje, 124 straipsnio 1 dalyje, 146 straipsnio 1 dalyje, 152 straipsnio 1 dalyje, 153 straipsnio 1 dalyje, 154 straipsnio 1 dalyje, 155 straipsnio 1 dalyje, 212 straipsnio 1 dalyje, 228 straipsnyje, 247 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 278 straipsnyje, 279 straipsnio 1 dalyje, 283 straipsnyje, 284 straipsnio 1 dalyje, 287 straipsnyje, 294 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 295 straipsnio 3 dalyje, 296 straipsnio 1 dalyje, 297 straipsnio 1 dalyje, 299 straipsnio 1 dalyje, 305 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 340 straipsnyje, 346 straipsnio 1 dalyje, 366 straipsnio 1 dalyje, 368 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 375 straipsnio 1 dalyje, 402, 404 straipsniuose, 406 straipsnio 6 dalyje, 409 straipsnyje, 413 straipsnio 1 dalyje, 416 straipsnio 1 dalyje, 417 straipsnio 8 dalyje, 428 straipsnio 6 dalyje, 445 straipsnio 1 dalyje, 477 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 492 straipsnio 1 dalyje, 519 straipsnio 1 dalyje, 520 straipsnyje, 523 straipsnio 1 dalyje, 525 straipsnio 1 dalyje, 526 straipsnio 1 dalyje, 528 straipsnio 1 dalyje, 530 straipsnio 1 dalyje, 548 straipsnio 3 dalyje numatytų administracinių nusižengimų požymių turinčias veikas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XIII-108, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29418

 

2. Kriterijus, kuriais vadovaujantis šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustato institucijų, kurių pareigūnai turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, vadovai.

 

13 straipsnis. Būtinoji gintis

1. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas.

2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką padarė gindamas savo ar kito asmens teises ar laisves, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo ir priešingo teisei kėsinimosi.

3. Būtinosios ginties ribos yra peržengiamos tuo atveju, kai gynyba akivaizdžiai neatitinka priešingo teisei kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė priešingas teisei kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

 

14 straipsnis. Įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymas

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, kai vydamasis, stabdydamas, neleisdamas ištrūkti ar kitais veiksmais aktyviai bandančiam išvengti sulaikymo nusikalstamą veiką ar administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui padaro turtinės žalos, jeigu šio asmens kitaip nebuvo galima sulaikyti.

2. Įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens pasipriešinimą atremiančio asmens veikai taikomos šio kodekso 13 straipsnyje nustatytos būtinosios ginties taisyklės.

 

15 straipsnis. Profesinių pareigų atlikimas

Asmuo pagal šį kodeksą neatsako už žalą, kurią padarė atlikdamas profesines pareigas, jeigu jis neviršijo įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų įgaliojimų.

 

16 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

2. Savo veiksmais pavojingą situaciją sudaręs asmuo gali pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis tik tuo atveju, kai pavojinga situacija sudaryta dėl neatsargumo.

3. Asmuo, kuris dėl profesijos, pareigų ar kitų aplinkybių privalo veikti didesnio, negu įprasta, pavojaus sąlygomis, negali pareigos neatlikimo pateisinti būtinojo reikalingumo nuostatomis.

 

17 straipsnis. Teisėsaugos institucijų užduočių vykdymas

1. Pagal šį kodeksą neatsako asmuo, kuris teisėtai veikė pagal nusikalstamos veikos imitavimą.

2. Pagal šį kodeksą neatsako asmuo, kuris nusikalstamo susivienijimo ar organizuotos grupės veikloje ir šiai grupei darant įstatymų uždraustas veikas dalyvavo vykdydamas teisėsaugos institucijos kitą teisėtą užduotį ir neperžengė šios užduoties ribų.

3. Teisėsaugos institucijos yra policija, kitos ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros įstaigos, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektai.

 

18 straipsnis. Įsakymų vykdymas

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiką, kurią jis padarė vykdydamas teisėtą įsakymą, potvarkį ar nurodymą.

2. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, kuris įvykdė įsakymą, potvarkį ar nurodymą, žinodamas, kad įsakymas, potvarkis ar nurodymas neteisėtas.

3. Asmuo, atsisakęs vykdyti įsakymą, potvarkį ar nurodymą, žinodamas, kad įsakymas, potvarkis ar nurodymas neteisėtas, neatsako pagal šį kodeksą. Šis asmuo gali atsakyti pagal šį kodeksą tik tuo atveju, kai padaryta veika turi kito administracinio nusižengimo požymių.

 

19 straipsnis. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, dėl kurių atsiranda šiame kodekse numatytų padarinių, bet jie atlikti pateisinama profesine ar ūkine rizika visuomenei naudingam tikslui.

2. Rizika laikoma pateisinama, kai padaryta veika atitinka šiuolaikinį mokslą ir techniką, o visuomenei naudingo tikslo nebuvo galima pasiekti nesusijusiais su rizika veiksmais ir rizikavęs asmuo ėmėsi būtinų saugumo priemonių, kad apsaugotų nuo žalos įstatymų saugomus interesus.

 

20 straipsnis. Mokslinis eksperimentas

Asmuo, kuris atlikdamas teisėtą mokslinį eksperimentą padarė žalos, pagal šį kodeksą neatsako, jeigu eksperimentuodamas rėmėsi mokslo aprobuotomis metodikomis, sprendžiama problema turėjo išskirtinės reikšmės mokslui ir eksperimentuotojas ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos įstatymų saugomiems interesams, taip pat jeigu toks mokslinis eksperimentas nedraudžiamas pagal Lietuvos Respublikos ar tarptautinius teisės aktus.

 

21 straipsnis. Vadovavimasis klaidinga oficialia konsultacija

Pagal šį kodeksą neatsako asmuo, kuris šiame kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė vadovaudamasis klaidinga oficialia konsultacija. Klaidingos oficialios konsultacijos apibrėžtis ir sąlygos, kuriomis klaidinga oficialia konsultacija vadovavęsis asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės, nustatomos kituose įstatymuose.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONĖS

 

22 straipsnis. Administracinė nuobauda ir jos paskirtis

1. Administracinė nuobauda yra valstybės prievartos priemonė, šio kodekso nustatyta tvarka skiriama administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui.

2. Administracinių nuobaudų paskirtis yra:

1) atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų;

2) nubausti administracinius nusižengimus padariusius asmenis;

3) atimti ar apriboti administracinius nusižengimus padariusiems asmenims galimybę daryti naujus administracinius nusižengimus.

 

23 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys

1. Padariusiam administracinį nusižengimą asmeniui gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

1) įspėjimas;

2) bauda;

3) viešieji darbai.

2. Viešieji darbai skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda, šio kodekso nustatyta tvarka ja pakeičiant baudą ar jos dalį.

 

24 straipsnis. Įspėjimas

Įspėjimas yra oficialus rašytinis fizinio asmens padarytos veikos pasmerkimas šio kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais.

 

25 straipsnis. Bauda

1. Bauda yra piniginė administracinė nuobauda, skiriama šio kodekso specialiojoje dalyje numatytais atvejais.

2. Pagal šį kodeksą asmeniui gali būti skiriama ne mažesnė negu dešimt ir ne didesnė negu šeši tūkstančiai eurų bauda. Administraciniu nurodymu gali būti paskirta ne mažesnė negu penkių eurų bauda. Šio kodekso specialiosios dalies straipsnių sankcijose nurodomi minimalūs ir maksimalūs baudų, skiriamų išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą, dydžiai.

3. Šio kodekso numatytais atvejais ir tvarka bauda ar jos dalis gali būti pakeista viešaisiais darbais.

 

26 straipsnis. Viešieji darbai

1. Viešieji darbai yra neatlygintini visuomenei naudingi darbai, skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda vietoj baudos ar jos dalies. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama valandomis.

2. Viešieji darbai skiriami tik darbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, ir gali būti neskiriami nėščioms moterims, kai tai gali pakenkti jų ar vaisiaus sveikatai, arba asmenims, auginantiems jaunesnį negu septynerių metų vaiką, atsižvelgiant į vaiko interesus, arba neįgaliesiems, kurie dėl sveikatos būklės negali atlikti šių darbų.

 

27 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės

1. Administracinės nuobaudos paskirčiai įgyvendinti asmeniui kartu su administracine nuobauda gali būti skiriamos šios administracinio poveikio priemonės:

1) asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas;

2) turto konfiskavimas;

3) įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose);

4) draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose.

2. Šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriama tik administracinio poveikio priemonė.

 

28 straipsnis. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas

1. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisės dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive) atėmimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda skiria teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas), jeigu naudodamasis šia teise asmuo padarė administracinį nusižengimą. Specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais. Surašant administracinį nurodymą, siūlomas specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti skaičiuojamas dienomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

2. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

3. Asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą.

4. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas negali būti skiriamas asmeniui, kuris šiomis priemonėmis naudojasi dėl neįgalumo, išskyrus atvejus, kai jas šis asmuo vairavo būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba kai jis vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

 

29 straipsnis. Turto konfiskavimas

1. Turto konfiskavimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Turto konfiskavimas – tai priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas pažeidėją ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimą gali skirti tik teismas.

2. Konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas.

3. Turto konfiskavimas gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką. Daiktai, kurių apyvarta uždrausta, konfiskuojami visais atvejais.

4. Už šio kodekso 47 straipsnyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65, 122, 125, 127, 142, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 211 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 dalyse, 215 straipsnio 3, 4 dalyse, 218 straipsnyje, 2342 straipsnio 1 dalyje, 240, 245, 272, 273, 274 straipsniuose, 290 straipsnio 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalyse, 291 straipsnio 1, 2, 4, 6, 7 dalyse, 293 straipsnio 3 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 346 straipsnyje, 423 straipsnio 3 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427, 464, 465, 466, 467, 468, 470 straipsniuose, 473 straipsnio 4 dalyje, 474 straipsnio 4 dalyje, 475, 524 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

 

30 straipsnis. Įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)

1. Siekdamas plačiau taikyti alternatyvaus pobūdžio nerepresines administracinio poveikio priemones, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) kartu su administracine nuobauda gali skirti asmeniui įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose). Skiriant šią administracinio poveikio priemonę, nustatomas jos įvykdymo terminas.

2. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, kitas bylos aplinkybes ir į tai, ar tai padėtų geriau įgyvendinti administracinės nuobaudos paskirtį, turi teisę motyvuotu nutarimu neskirti administracinės nuobaudos ir asmeniui paskirti tik administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

3. Įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) skiriamas tik asmens sutikimu. Asmens sutikimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) laikomas lengvinančia aplinkybe skiriant administracinę nuobaudą.

4. Įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

 

31 straipsnis. Draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose

1. Draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose trukmė gali būti nuo vieno mėnesio iki dvejų metų. Šios administracinio poveikio priemonės taikymo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais.

2. Draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose gali būti skiriamas, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

3. Asmeniui, kuriam paskirtas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose, šio draudimo laikotarpiu teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) sprendimu gali būti uždrausta lankytis visuose viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose arba tam tikros rūšies (politiniuose, kultūriniuose, sporto) renginiuose.

 

VI SKYRIUS

ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ IR ADMINISTRACINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ SKYRIMAS

 

32 straipsnis. Bendrieji administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimo pagrindai

1. Administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė skiriamos pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnį, laikantis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

2. Administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė skiriamos vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, operatyvumo, protingumo ir proporcingumo principais.

3. Administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė skiriamos administraciniu nurodymu arba nutarimu dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

4. Vienu nutarimu ar vienu administraciniu nurodymu administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriama tik viena administracinė nuobauda ir viena arba kelios administracinio poveikio priemonės.

 

33 straipsnis. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės – specialiosios teisės atėmimo skyrimas surašant administracinį nurodymą

1. Šio kodekso 610 straipsnyje nustatytais pagrindais surašant administracinį nurodymą:

1) asmeniui nustatomas baudos dydis lygus pusei minimalios baudos, už asmens padarytą administracinį nusižengimą nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje;

2) viešieji darbai asmeniui nesiūlomi;

3) asmeniui nustatomas specialiosios teisės atėmimo terminas lygus minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, nustatytam už asmens padarytą administracinį nusižengimą, jei straipsnyje už šį nusižengimą numatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Surašant administracinį nurodymą už administracinius nusižengimus, už kuriuos pagal šio kodekso specialiąją dalį gali būti skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, ši administracinio poveikio priemonė nesiūloma;

4) kai administracinio nusižengimo byloje iš asmens paimtas turtas, kuris išimtas iš civilinės apyvartos, asmeniui nustatyta tvarka įvykdžius administracinį nurodymą, pareigūnas, surašęs administracinį nurodymą, ar kitas šios institucijos įgaliotas pareigūnas priima nutarimą konfiskuoti turtą;

5) įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) nesiūlomas;

6) draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nesiūlomas.

2. Šio kodekso 612 straipsnyje numatytais atvejais administraciniu nurodymu siūlomos baudos dydis lygus pusei didžiausios minimalios baudos, nustatytos šio kodekso straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika. Jeigu šio kodekso straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika, numatyta administracinio poveikio priemonė – privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, specialiosios teisės atėmimo trukmė lygi ilgiausiam šiuose straipsniuose nustatytam minimaliam skiriamo specialiosios teisės atėmimo terminui.

3. Jeigu nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų ir atsakomybę už asmens padarytą administracinį nusižengimą nustatančiame šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje kaip viena iš administracinių nuobaudų numatytas įspėjimas, baigus administracinio nusižengimo tyrimą, asmeniui skiriamas tik įspėjimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

34 straipsnis. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės rūšies parinkimas, baudos dydžio ir asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmės nustatymas išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą

1. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą šio kodekso XXXIII ir XXXV skyriuose nustatyta tvarka, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės rūšys parenkamos iš šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodytų administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių rūšių, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

2. Baudos dydis nustatomas pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų šio kodekso 35 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų šio kodekso 36 straipsnyje, ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

3. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytos specialiosios teisės atėmimo minimalios ir maksimalios trukmės vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, nustatoma ne ilgesnė negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, nustatoma ne trumpesnė negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

4. Administracinės nuobaudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) nutarime, kuriuo skiriama nuobauda.

5. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą privalo motyvuoti. Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

 

35 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės

1. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra šios:

1) kaltininkas prisipažino padaręs šiame kodekse numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą;

3) administracinis nusižengimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;

4) administracinis nusižengimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;

5) administracinis nusižengimas padarytas pažeidžiant įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymo, profesinių pareigų atlikimo arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, būtinojo reikalingumo, pateisinamos profesinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas;

6) administracinis nusižengimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;

7) administracinis nusižengimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusio asmens veiksmai;

8) administracinį nusižengimą padarė nėščia moteris, jeigu ši aplinkybė turėjo įtakos nusižengimo padarymui;

9) administracinį nusižengimą padarė asmuo, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba 65 metų sulaukęs asmuo;

10) asmuo sutinka dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

2. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali ir kitas šio straipsnio 1 dalyje nenurodytas aplinkybes pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis.

3. Skirdami administracinę nuobaudą, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) neatsižvelgia į tokią atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kuri šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodyta kaip administracinio nusižengimo požymis.

 

36 straipsnis. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės

1. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra šios:

1) administracinį nusižengimą padarė du ar daugiau susitariusių asmenų. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į asmens dalyvavimo padarant administracinį nusižengimą pobūdį ir mastą ar paramą nustatant administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvavusius asmenis, gali šios aplinkybės nepripažinti atsakomybę sunkinančia;

2) administracinis nusižengimas padarytas pasinaudojant visuomenės ar kito asmens nelaime;

3) dėl administracinio nusižengimo atsirado sunkių padarinių;

4) administracinis nusižengimas padarytas nėščiai moteriai, kai buvo žinoma ar akivaizdu, kad ji nėščia, arba neįgaliam asmeniui, kai buvo žinoma ar akivaizdu, kad jis neįgalus;

5) į administracinio nusižengimo padarymą įtrauktas nepilnametis ir jį įtraukė pilnametis;

6) administracinis nusižengimas padarytas mažamečiui;

7) administracinis nusižengimas padarytas reiškiant neapykantą asmeniui (asmenims) ar diskriminuojant asmenį (asmenis) dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais pagrindais;

8) administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo ir šios aplinkybės turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui;

9) administracinis nusižengimas padarytas kankinant asmenį ar tyčiojantis iš jo;

10) administracinis nusižengimas padarytas visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus;

11) administracinis nusižengimas padarytas iš chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų;

12) tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytas administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, kol dar nepasibaigęs šio kodekso 40 straipsnyje nustatytas terminas.

2. Skirdami administracinę nuobaudą, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) neatsižvelgia į tokią atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kuri šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nurodyta kaip administracinio nusižengimo požymis.

 

37 straipsnis. Baudos ar jos dalies keitimas viešaisiais darbais

1. Visa asmeniui paskirta bauda ar jos dalis šio kodekso 675 ir 676 straipsniuose nustatyta tvarka gali būti keičiama viešaisiais darbais atsižvelgiant į asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į tai, ar bus įgyvendinta administracinės nuobaudos paskirtis.

2. Bauda keičiama viešaisiais darbais skaičiuojant vieną viešųjų darbų valandą už penkis eurus baudos.

3. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), skirdami administracinę nuobaudą – viešuosius darbus, taip pat nustato terminą, per kurį asmuo privalo išdirbti jam paskirtas viešųjų darbų valandas.

4. Jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) savo nutarimu neatliktus viešuosius darbus pakeičia bauda pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį. Pakartotinai bauda viešaisiais darbais nekeičiama.

5. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per nustatytą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) gali savo nutarimu pratęsti viešųjų darbų laiką, kol šis asmuo išdirbs paskirtas valandas.

6. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių asmuo negali atlikti pagal šį straipsnį jam paskirtų viešųjų darbų, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) savo nutarimu pakeičia neatliktus viešuosius darbus bauda pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį.

7. Baudos dalies pakeitimas viešaisiais darbais neatleidžia asmens nuo likusios baudos mokėjimo. Tai, kad byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais arba jis buvo išspręstas neigiamai, nepaneigia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prievolės sumokėti jam paskirtą baudą.

 

38 straipsnis. Administracinių nuobaudų ir administracinių poveikio priemonių skyrimas už padarytus kelis administracinius nusižengimus

1. Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių nusižengimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną administracinį nusižengimą atskirai.

2. Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, taip pat kai asmuo padarė du ar daugiau su eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų. Šiuo atveju asmeniui kartu su administracine nuobauda gali būti paskirta ir administracinio poveikio priemonė (priemonės), numatyta (numatytos) už bet kurį padarytą administracinį nusižengimą.

 

39 straipsnis. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai

Administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o trunkamojo administracinio nusižengimo atveju – per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

 

40 straipsnis. Administracinių nusižengimų pakartotinumas

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą, šiame straipsnyje numatytas terminas skaičiuojamas iš naujo.

 

41 straipsnis. Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymas

Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia administracinį nusižengimą padariusio asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.

 

VII SKYRIUS

NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

 

42 straipsnis. Nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtis

Nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtis:

1) užtikrinti, kad administracinė atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą;

2) padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, derinant administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės skyrimą už padarytą administracinį nusižengimą su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu;

3) sulaikyti nepilnametį nuo naujų administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų padarymo.

 

43 straipsnis. Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimas nepilnamečiams

1. Nepilnamečiams, padariusiems administracinį nusižengimą, gali būti skiriamos visos šio kodekso 23 ir 27 straipsniuose numatytos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės nepilnamečiams skiriamos bendra šiame kodekse nustatyta tvarka su šiame skyriuje numatytais ypatumais.

2. Skiriant administracinę nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę nepilnamečiui, būtina atsižvelgti į jo amžių, asmenybę, taip pat gali būti atsižvelgiama į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, kitas įstatymuose numatytas aplinkybes.

3. Teismas, atsižvelgdamas į administracinio nusižengimo pobūdį ir nepilnamečio asmenybę ir siekdamas veiksmingiau įgyvendinti šio kodekso 42 straipsnyje nustatytą nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtį, gali neskirti nepilnamečiui administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo.

 

44 straipsnis. Baudų nepilnamečiams dydis

Administraciniu nurodymu ar nutarimu skiriama bauda nepilnamečiui lygi pusei baudos, nustatytinos vadovaujantis šio kodekso taisyklėmis už padarytą administracinį nusižengimą, bet ne mažesnė negu penki ir ne didesnė negu devyni šimtai eurų.

 

II DALIS

SPECIALIOJI DALIS

 

VIII SKYRIUS

SU ŽMONIŲ GYVYBĖS IR SVEIKATOS APSAUGA SUSIJĘ ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI

 

45 straipsnis. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

1. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

46 straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

1. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

47 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

1. Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Radioaktyviųjų medžiagų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas tranzitu ar vežimas Lietuvos Respublikoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

3. Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

49 straipsnis. Biocidinių produktų tiekimo rinkai, jų naudojimo, informacijos kaupimo ir (ar) saugojimo reikalavimų pažeidimas

1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatyta tvarka neįteisintų biocidinių produktų naudojimas ar įteisintų biocidinių produktų naudojimas pažeidžiant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

3. Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 16 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

4. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų biocidinių produktų gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

5. Biocidinių produktų tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 10 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

1. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

51 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamyba neįdiegus geros gamybos praktikos, pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 reikalavimus,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

52 straipsnis. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ūkinę komercinę veiklą, kuria verčiantis reikalingas leidimas-higienos pasas, pažeidimas

1. Vertimasis ūkine komercine veikla neturint Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

53 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose

1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

54 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas

Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, neatlikimas arba netinkamas atlikimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

55 straipsnis. Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Tyčinis melagingas pareiškimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

56 straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos ir teritorinių ligonių kasų tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

užtraukia baudą asmenims, įgaliotiems teikti informaciją, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

57 straipsnis. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas

1. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, kai dėl šios veikos padaroma mažesnė negu trijų šimtų eurų žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

užtraukia įspėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, kai dėl šios veikos padaroma ne mažesnė negu trijų šimtų eurų žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar su teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

58 straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, gautus ir panaudotus centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas

1. Tyčinis melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, gautus ir panaudotus centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir optikų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

59 straipsnis. Medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

1. Medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

60 straipsnis. Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą ir žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams gaminti, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, darbdaviams nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

3. Žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams gaminti, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą darbuotojams, atsakingiems už pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą, ir gamybos įstaigos vadovams nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas pradinių medžiagų ir (ar) žaliavų konfiskavimas.

 

61 straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla

Vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

62 straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla

1. Vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nesukėlė sunkių padarinių ar nebuvo daroma stambiu mastu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimą.

 

63 straipsnis. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

1. Falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

6. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas gyventojams, įskaitant pardavimą nuotoliniu būdu,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

9. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

11. Už šio straipsnio 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti vaistinių preparatų konfiskavimą.

 

64 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas

1. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkis, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimas.

 

65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

1. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimą.

 

66 straipsnis. Farmacijos praktikos, su vaistais (vaistiniais preparatais) ar veikliosiomis medžiagomis susijusios veiklos sąlygų pažeidimas

1. Vaistų (vaistinių preparatų) prekybos tarpininkavimas nesilaikant nustatytų šios veiklos sąlygų

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Farmacijos praktikos sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Ikiklinikiniam tyrimui atlikti reikalingų vaistų (vaistinių preparatų), kurie nėra šio tyrimo objektas, įsigijimą, laikymą, apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą mokslo ir studijų institucijų, kitų juridinių asmenų, organizacijų ir jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat asmenims, turintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą leidimą atlikti bandymą su gyvūnais, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

5. Veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ir platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

6. Vaistų (vaistinių preparatų) pardavimo (išdavimo) gyventojams sąlygų nesilaikymas

užtraukia baudą farmacinės veiklos vadovams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

7. Vaistinės veikla nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą vaistinės veiklos ir gamybinės vaistinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

8. Teisės aktuose nustatytų kvalifikuoto asmens arba farmacinės veiklos vadovo pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas

užtraukia baudą kvalifikuotiems asmenims arba farmacinės veiklos vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

9. Vaistų (vaistinių preparatų) gamyba, žmogaus kraujo plazmos ruošimas, didmeninis platinimas nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą farmacinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

10. Už šio straipsnio 4, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vaistų (vaistinių preparatų) ar veikliųjų medžiagų konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2649, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24689

 

67 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos reikalavimų ir informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas

1. Informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) atitikties informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti dokumentuose registruoti vaistą (vaistinį preparatą), informacijos apie vaistų (vaistinių preparatų) savybes rengimo ir skleidimo, išskyrus atvejus, kai atlikti moksliniai tyrimai, apie kuriuos skelbta moksliniuose leidiniuose, reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

2. Nereceptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklamos gyventojams reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

3. Receptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama gyventojams

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

4. Neregistruotų vaistų (vaistinių preparatų) reklama, narkotinių ir psichotropinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama, vaistų (vaistinių preparatų) reklamos sveikatos priežiūros specialistams ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar parduoti (išduoti) vaistus (vaistinius preparatus), reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Farmacinės informacijos apie receptinius vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

6. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos draudimo skleisti vaistų (vaistinių preparatų) reklamą ar informaciją apie juos nesilaikymas arba įpareigojimo paneigti neatitinkančią reikalavimų reklamą nevykdymas ar netinkamas vykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

68 straipsnis. Su vaistinio preparato registravimo teise susijusių reikalavimų pažeidimas

1. Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų arba teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato registruotojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 67 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos,

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurių vardu įregistruotas vaistinis preparatas, vadovams ar vaistinio preparato registruotojų atstovų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

3. Teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 67 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos,

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems išduotas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimas, vadovams ar vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojų atstovų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 

681 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuolatinės komisijos, nagrinėjančios paraiškas ir dokumentus ir teikiančios siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl ligų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių įrašymo ar neįrašymo atitinkamai į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, ir Apeliacinės komisijos, nagrinėjančios skundus dėl nuolatinės komisijos priimtų sprendimų, nariams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki septynių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

69 straipsnis. Neteisėtas disponavimas Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis tam tikromis dopingo medžiagomis be tikslo jas platinti

1. Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų tam tikrų dopingo medžiagų neteisėtas gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip jas platinti

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimą.

 

70 straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ar susijusius gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

1. Informacijos apie tabako gaminius ar susijusius gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

71 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo

1. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba už administracinių nusižengimų (išskyrus šio kodekso 227 straipsnio 3 dalyje, 379 straipsnio 2 dalyje, 401 straipsnio 6, 21 dalyse, 406 straipsnio 5 dalyje, 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 3, 6, 7 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 427 straipsnio 1 dalyje, 428 straipsnio 5, 8 dalyse numatytus nusižengimus) padarymą sulaikytų ir apsvaigimu nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

4. Asmuo, kuris savanoriškai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

 

IX SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU VAIKAIS IR ŠEIMA

 

72 straipsnis. Vaiko teisių pažeidimas

1. Neteisėtas trukdymas vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokia vaiko teises pažeidžianti veika

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto eurų.

3. Mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovų, auklėtojų ar kitų jiems tolygių asmenų savo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, fizinis ar psichinis vaiko žalojimas ar kitoks vaiko teisių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

73 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams

1. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams

užtraukia įspėjimą tėvams.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dešimt iki vieno šimto eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

74 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams

1. Vaiko globėjui (rūpintojui) nustatytų pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams

užtraukia įspėjimą globėjams (rūpintojams), juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dešimt iki vieno šimto eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

75 straipsnis. Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas nustatyti vaiko globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas

1. Nepranešimas savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui, policijai ar prokuratūrai apie tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų ir kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus

užtraukia įspėjimą arba baudą mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovams, kitiems darbuotojams, taip pat kitiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

2. Nepranešimas savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui, policijai, prokuratūrai ar vaiko atstovams pagal įstatymą apie pasišalinusio iš globos įstaigos, socializacijos centro ar pabėgusio iš šeimos vaiko buvimo vietą

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

3. Melagingos informacijos apie be tėvų globos likusius nepilnamečius, taip pat apie būtinumą ginti jų teises ir interesus suteikimas savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui, kliudymas nustatyti vaiko globą (rūpybą)

užtraukia baudą mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovams ir kitiems darbuotojams nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

76 straipsnis. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiams

1. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

77 straipsnis. Tabako gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiams

1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

78 straipsnis. Energinių gėrimų pardavimas, nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

1. Energinių gėrimų pardavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

2. Energinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

79 straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas

1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas arba neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios draudžiamos skelbti viešosios informacijos, susijusios su asmens duomenimis, paskelbimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

3. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas kompiuteriniuose žaidimuose

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

5. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas arba neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios draudžiamos skelbti viešosios informacijos, susijusios su asmens duomenimis, paskelbimas radijo ir (ar) televizijos programose, atskirose programose, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

 

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

80 straipsnis. Kliudymas vaikui mokytis

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

 

X SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS LYGIATEISIŠKUMU IR PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMU

 

81 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių ir lygių galimybių pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme nustatytų moterų ir vyrų lygių teisių bei Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytų lygių galimybių pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams, darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

82 straipsnis. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 

83 straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsaugos pažeidimas elektroninių ryšių srityje

1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatyto asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 

XI SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PILIEČIŲ RINKIMŲ TEISĖMIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ, RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ AR REFERENDUMŲ TVARKA

 

84 straipsnis. Rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas

1. Rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas

užtraukia baudą asmenims, atsakingiems už rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių saugojimą ir tvarkymą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 

85 straipsnis. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas

1. Rinkimų įstatymuose ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytos rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių partijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas pripažinti negaliojančiais,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių partijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

3. Trukdymas kandidatui į Respublikos Prezidentus, Lietuvos Respublikos Seimo narius, Europos Parlamento narius, savivaldybės tarybos narius ar kitam politinės kampanijos dalyviui susitikti su rinkėjais ar kitoks trukdymas vykdyti rinkimų ar referendumo agitaciją

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas likus trisdešimt valandų iki Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ar referendumo pradžios, taip pat rinkimų, referendumo dieną

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas visuomenės informavimo priemonėse,

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

86 straipsnis. Rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas

Rinkimų įstatymuose ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme numatytų rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

 

87 straipsnis. Neteisėtas rinkimų ar referendumo biuletenių išdavimas ar perdavimas

1. Nepažymėtų rinkimų ar referendumo biuletenių perdavimas

užtraukia baudą rinkėjui nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Neteisėtas rinkimų ar referendumo biuletenių išdavimas

užtraukia baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

88 straipsnis. Lietuvos Respublikos referendumo, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymuose nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos referendumo, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymuose nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

89 straipsnis. Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos procedūrų ir sąlygų pažeidimas

1. Reglamente (ES) Nr. 211/2011 nustatytų pritarimo pareiškimų rinkimo procedūrų ir sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas renkant pritarimo pareiškimus, taip pat melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai arba melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas Europos Komisijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 211/2011

užtraukia baudą Europos Komisijos registruotiems Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatoriams nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

 

90 straipsnis. Balsavimo rinkimuose ar referendume tvarkos pažeidimas

1. Rinkėjų balsavimo slaptumo pažeidimas rinkimuose ar referendume

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Rinkimų įstatymuose ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytos rinkėjų balsavimo paštu, namuose, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, laivuose, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo įstaigose tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Rinkimų įstatymuose ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytos rinkėjų balsavimo tvarkos pažeidimas, jeigu rinkėjas tuose pačiuose rinkimuose ar referendume apgaulės būdu balsavo daugiau negu vieną kartą arba neteisėtai balsavo už kitą asmenį,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Rinkėjo balsavimas už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

6. Kitoks rinkimų įstatymuose ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytos balsavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo trisdešimt iki vieno šimto devyniasdešimt eurų.

 

91 straipsnis. Politinės kampanijos dalyvių registravimo reikalavimų pažeidimas

Politinės kampanijos dalyvių registravimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

 

92 straipsnis. Politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas

1. Išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo nustatytos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių partijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme, rinkimų įstatymuose ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytų politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 

93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

1. Didesnės kaip dvylika eurų aukos (aukų sumos) suteikimas tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tos pačios politinės kampanijos metu nedeklaravus turto ir pajamų

užtraukia baudą aukotojui nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

6. Telefonu aukojamų aukų iki dvylikos eurų priėmimo, apskaitos ir pervedimo savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą aukų iki dvylikos eurų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

7. Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankiškuoju politinės kampanijos dalyviu

užtraukia baudą privalančių registruotis politinių partijų pirmininkams ar privalantiems registruotis asmenims nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

8. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

94 straipsnis. Nepranešimas apie atsiradusius savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą pagrindus

Savivaldybės tarybos nario nepranešimas Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai apie perėjimą į pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, arba apie pareigų, nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario pareigomis, ėjimą

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 

XII SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS DARBO IR SOCIALINĖMIS TEISĖMIS

 

95 straipsnis. Nelegalus darbas

1. Nelegalus darbas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 

96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus

užtraukia baudą darbuotojui nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą darbuotojui nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

3. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki aštuonių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 

97 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

1. Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo devyniasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

2. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas

užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki septynių šimtų keturiasdešimt eurų.

 

98 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

1. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą darbuotojui nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

3. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

 

99 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Tyčinis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

 

100 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

1. Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal darbo sutartis dirbančių asmenų darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

101 straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

1. Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

3. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

102 straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

103 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytų garantijų darbuotojų atstovams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat pareigos organizuoti Europos bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 

104 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytų garantijų darbuotojų atstovams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat pareigos organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.

 

105 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytų garantijų darbuotojų atstovams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.

 

106 straipsnis. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

107 straipsnis. Neteisėtas socialinės globos teikimas

1. Socialinės globos teikimas neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie teikia socialinę globą, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

XIII SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU NUOSAVYBE, TURTINĖMIS TEISĖMIS IR TURTINIAIS INTERESAIS

 

108 straipsnis. Smulki vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas

Vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

109 straipsnis. Smulkaus neteisėtu būdu gauto turto įgijimas ar realizavimas

Žinomai neteisėtu būdu gauto turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, įgijimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas, naudojimas ir vengimas juos grąžinti

1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas vandens telkinių naudojimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, arba po rašytinio įspėjimo vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką vandens telkinių naudojimą

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

111 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

1. Savavališkas žemės gelmių naudojimas neturint teisės aktuose nustatyto leidimo, žemės gelmių naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus dėl kasybos sklypo ribų, dėl žemės gelmių išteklių išgavimo kiekio, taip pat pažeidžiant žemės gelmių išteklių apskaitos, pažeistos žemės rekultivavimo ir (arba) žemės gelmių stebėsenos reikalavimus, sandorių, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiančių žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 

112 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas

Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

 

113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas

Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

 

114 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas teisės naudotis gyvūnijos objektais perleidimas, kitų sandorių, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiančių gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas, taip pat savavališkas gyvūnijos objektų, kurių naudojimui reikia gauti leidimą, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

115 straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadinimas

Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadinimas, kai nukentėjusiajam padaryta žala neviršija vieno bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 

116 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas

1. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų nuosavybės teisę pažeidžiančių sandorių sudarymas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

117 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas

1. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų praradimas

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

5. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sunaikinimas pažeidžiant įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose nustatytą tvarką

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

118 straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus

Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

119 straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas

1. Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymuose nustatytos informacijos nepateikimas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymuose numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo)

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

120 straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas

1. Kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimas ar pavėluotas pateikimas teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymuose numatytais atvejais)

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2365, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14163

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

121 straipsnis. Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas

Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatyme nurodytų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

1. Neteisėtas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

4. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas kūrinio ar gretutinių teisių objekto kopijas.

 

123 straipsnis. Neteisėtas mokslo darbų pirkimas, pardavimas ir jų pateikimas mokslo ir studijų institucijoms

1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų baigiamųjų darbų, disertacijų, meno projektų neteisėtas pirkimas, pardavimas ir jų pateikimas mokslo ir studijų institucijoms

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

124 straipsnis. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose nesilaikymas

1. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose nesilaikymas

užtraukia įspėjimą arba baudą televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 

 

125 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

1. Svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.

4. Svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos šioms prekėms gaminti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – gaminti šias prekes.

 

XIV SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU EKONOMIKA IR VERSLO TVARKA

 

126 straipsnis. Neteisėta lobistinė veikla

1. Lobistinė veikla pažeidžiant Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

127 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla

1. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

3. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, panaudojant šiai veiklai nelegaliai dirbančių asmenų darbą,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.

5. Pagal šį straipsnį atsako asmenys, kurie verčiasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturėdami licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu ir kurių gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutinių dvylikos mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija penkių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių.

 

128 straipsnis. Kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

129 straipsnis. Apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

 

130 straipsnis. Saugos tarnybų ar saugos padalinių padarytas asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimas

1. Viešosios tvarkos palaikymas viešajame masiniame renginyje, vykstančiame masinio susibūrimo vietoje, nustatyta tvarka nesuderinus su teritorine policijos įstaiga viešosios tvarkos palaikymo plano

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Saugos tarnybų ir saugos padalinių padaryti asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius,

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

3. Ataskaitos apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą asmens ir turto saugą nepateikimas teritorinei policijos įstaigai arba šios ataskaitos pateikimas pažeidžiant nustatytą tvarką

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

4. Nepranešimas teritorinei policijos įstaigai apie jos prižiūrimoje teritorijoje pradėtą vykdyti asmens ir turto saugą arba informavimas pažeidžiant nustatytą tvarką

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

5. Asmens ir turto saugos vykdymas neturint nustatyta tvarka išduotų apsaugos darbuotojų pažymėjimų

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

6. Inkasavimo vykdymas neturint nustatyta tvarka išduotų inkasavimo pažymėjimų

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

7. Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo saugos padalinio asmens ir turto saugos paslaugų teikimas kitiems asmenims

užtraukia baudą saugos padalinių vadovams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

8. Asmens ir turto saugos paslaugų teikimas be rašytinės saugos tarnybos ir kliento sutarties

užtraukia baudą saugos tarnybų vadovams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

9. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

131 straipsnis. Apsaugos darbuotojo padaryti asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimai

1. Apsaugos darbuotojo padaryti asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius,

užtraukia įspėjimą arba baudą apsaugos darbuotojams nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

2. Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme nustatytų apsaugos darbuotojo pareigų nevykdymas

užtraukia baudą apsaugos darbuotojams ar saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams (atsižvelgiant į tai, kas privalo užtikrinti pareigos vykdymą) nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

3. Neteisėtas šaunamųjų ginklų, specialiųjų priemonių ar fizinės prievartos panaudojimas

užtraukia baudą apsaugos darbuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą apsaugos darbuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

132 straipsnis. Alkoholio produktų ir tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

Alkoholio produktų ir tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ir (ar) jų vyriausiesiems finansininkams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

133 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

134 straipsnis. Loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių, azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas

1. Loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

5. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis arba dalykas, ir administracinio nusižengimo padarymu gautų pajamų konfiskavimą.

 

135 straipsnis. Reikalavimų leidiniams ir jų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Tiražo nenurodymas leidinyje arba melagingas nurodymas, Lietuvos standarte nustatytų kitų leidybinių duomenų spausdinimo tvarkos pažeidimas ir (ar) tarptautinio dokumento standarto numerio (ISBN, ISSN, ISMN) nenurodymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

5. Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

136 straipsnis. Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo ir šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos pažeidimas

1. Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo ir šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašo pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

137 straipsnis. Neteisėtas stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas

1. Gyvenamųjų ar kitų patalpų suteikimas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams, brogai, nedenatūruotam etilo alkoholiui, denatūruotam etilo alkoholiui ir jų skiediniams (mišiniams) gaminti ar laikyti

užtraukia įspėjimą gyvenamųjų ar kitų patalpų savininkams.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

5. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių), taip pat jų gamybos įrangos konfiskavimą.

 

138 straipsnis. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos aprašo pažeidimas

1. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų, valdančių cigarų ir (ar) pypkių klubus, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

139 straipsnis. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės ir saugos reikalavimų pažeidimas

1. Prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, eksploatacinės savybės, sudėtis, komplektiškumas ir pakuotė neatitinka technologinių normų, receptūrų, techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų, teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, įskaitant deklaruotų eksploatacinių savybių neatitinkančius statybos produktus, pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas, realizavimas, taip pat prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas, paslaugų teikimas, žaliavų realizavimas be būtinų kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų, montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijų, šių dokumentų nesaugojimas ir nepateikimas rinkos priežiūrą vykdančiai institucijai teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus,

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Standartų, techninių specifikacijų (sąlygų) ar gamintojo nurodytų sąlygų nesilaikymas transportuojant, laikant, parduodant ar realizuojant prekes ar žaliavas ir naudojant žaliavas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų baudą, įmonių darbuotojams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Prekių ar žaliavų kiekio, kokybės ir sudėties nustatymas pažeidžiant nustatytą tvarką arba neteisingas nustatymas, taip pat tokių prekių ar žaliavų realizavimas

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Tyčinis prekių ar žaliavų kokybės rodiklių pabloginimas

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto dešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

7. Privalomų kokybės rodiklių, standartų, techninių sąlygų ar gamintojo nurodytų sąlygų neatitinkančių naftos produktų, išskyrus valstybės atsargas, pardavimas, tiekimas ar realizavimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

140 straipsnis. Teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimas

1. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurios neturi teisės aktų nustatytų galiojančių liudijimų (sertifikatų), plombų, žymenų ir (arba) ženklų arba kurių žymuo, plomba pažeisti, tiekimas rinkai, nuoma ar naudojimas; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikros atlikimas, kai tai daro neįgaliotos atlikti patikrą įstaigos, laboratorijos; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurių tipai turi būti patvirtinti, tačiau yra nepatvirtinti, gamyba, pardavimas, nuoma ar naudojimas; matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse jų nepriskiriant teisinei metrologijai; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių naudojimas nesilaikant gamintojo parengtų naudojimo instrukcijų ir techninio aptarnavimo reikalavimų; matavimo priemonių, kurių neatitiktis teisės aktams ir (arba) gamintojo techniniams dokumentams nustatyta atliekant teisinę metrologinę priežiūrą, gamyba, taisymas, tiekimas rinkai, nuoma, naudojimas, taip pat matavimo indų ir fasuotų prekių gamyba ir tiekimas rinkai; nuo rodmenų klastojimo neapsaugotų teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos tiekimas vartotojams; sveriamų, skaičiuojamų, dozuojamų, matuojamų prekių, kurių produkto kiekį nurodo pardavėjas, pardavimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; fasuotų prekių, kurių produkto kiekis nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, gamyba, importas, pardavimas, perdavimas, saugojimas, ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; gėrimams ir kitiems skysčiams supilti ir matuoti skirtų indų gamyba, naudojimas, realizavimas, laikymas parengtų ir ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; Lietuvos Respublikoje neįteisintų matavimo vienetų naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos tyčinis gadinimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 

141 straipsnis. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimas

Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo arba kontrolės taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

142 straipsnis. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas

1. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams arba darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, laužo ir atliekų konfiskavimas.

 

 

143 straipsnis. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas

1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas netauriųjų metalų laužo ir atliekų konfiskavimas.

 

144 straipsnis. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas

1. Išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Klaidinamos reklamos naudojimas ar lyginamosios reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus šio kodekso 145 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus)

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

145 straipsnis. Uždraustos reklamos ir informacijos, uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra uždrausti, reklamos skleidimas

1. Įstatymų uždraustos reklamos ir informacijos, įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimas

užtraukia baudą atsakingiems už reklamos skleidimą asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt penkių iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

146 straipsnis. Reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimas

1. Reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

 

147 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

1. Teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, dėl kurio žalos patyrė elektroninio parašo naudotojai,

užtraukia baudą kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų vadovams nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 

148 straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas

1. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas privatizavimo institucijoms arba informacijos, žinant, kad ji neteisinga, pateikimas

užtraukia baudą privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir vyriausiesiems buhalteriams ar buhalterinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Informacijos apie privatizavimo objektą, žinant, kad ji neteisinga, viešas paskelbimas

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Informacijos apie privatizavimo objektą, laikomos konfidencialia informacija arba pramonine ar komercine paslaptimi, atskleidimas kitam asmeniui, kurio susipažinimas su šia informacija nenumatytas privatizuojant valstybės ir savivaldybių akcijas,

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims, privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir vyriausiesiems buhalteriams ar buhalterinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.

 

149 straipsnis. Privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

Nustatytos privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą turto vertinimą atlikusiems asmenims nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

XV SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU PREKYBA,

FINANSŲ SISTEMA IR STATISTIKA

 

150 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

1. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

151 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu

1. Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti iš komercinės ar ūkinės veiklos vykdymo neteisėtai naudojantis įmonės vardu gautų pajamų konfiskavimą.

 

152 straipsnis. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

1. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

3. Šiame kodekse nurodyta individuali veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

153 straipsnis. Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 

154 straipsnis. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

 

155 straipsnis. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas

1. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas sveriant, padidinant nustatytas prekių ar paslaugų kainas ar tarifus, nesilaikant teisės aktuose nustatytų kainų nurodymo reikalavimų arba kitoks jų apgaudinėjimas parduodant prekes ar teikiant paslaugas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą įmonių darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

156 straipsnis. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas

1. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas Lietuvos Respublikoje

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Neteisingos informacijos apie prekę pateikimas ženklinant prekes

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

5. Neteisingos informacijos apie prekės kilmę pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

157 straipsnis. Daiktų grąžinimo ir keitimo reikalavimų pažeidimas

1. Daiktų grąžinimo ir keitimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

158 straipsnis. Prekių pardavimas be dokumentų ir dokumentų suklastojimas

1. Prekių pardavimas, išskyrus pardavimą mažmeninės prekybos įmonėse, be dokumento, melagingos informacijos įrašymas į prekių dokumentą, melagingo prekių dokumento surašymas ar išdavimas, tokio dokumento, esančio įmonės, įstaigos ar organizacijos byloje, suklastojimas, taip pat prekių dokumento, žinant, kad jis suklastotas, panaudojimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti prekių, įgytų be dokumento ar suklastojus dokumentą, konfiskavimą.

 

159 straipsnis. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas

1. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų naudojimas prekiaujant prekėmis, kuriomis draudžiama prekiauti be banderolių ar kitų specialių ženklų,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

2. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti prekių konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų ir jų gaminimo priemonių konfiskavimą.

 

160 straipsnis. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų

1. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų, kai kasos aparatus privaloma naudoti,

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

161 straipsnis. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas

1. Kasos aparato naudojimas be nustatyta tvarka įforminto kasos aparato kasos operacijų žurnalo, įregistruoto techninio paso ir teisės aktuose nustatyta tvarka neįregistruoto kasos aparato naudojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

162 straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

1. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Neregistruoto kasos aparato, kuris dubliuoja registruotą kasos aparatą, pakeistos konstrukcijos ar programos kasos aparato naudojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

163 straipsnis. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas ar netinkamas išdavimas

1. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas arba kasos aparato kvito, kuriame nurodyta kita suma, negu sumokėta, išdavimas

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti vadovo nurodymu,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo keturiolikos iki penkiasdešimt eurų ir baudą tokį nurodymą davusiems vadovams nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

4. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išdavimą užtikrinančių priemonių nesiėmimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

164 straipsnis. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas

1. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus) arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas, kai šis neatitikimas sudaro daugiau negu penkis eurus,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo keturiolikos iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Nesiėmimas priemonių, kad būtų užtikrintas grynųjų pinigų įtraukimas į apskaitą kasos aparatu, taip pat užtikrintas įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio atitikimas juridiniuose asmenyse, kurie privalo naudoti kasos aparatus atsiskaitydami su asmenimis už prekes arba paslaugas grynaisiais pinigais,

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 

165 straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių specialistų nepranešimas apie neteisėtą kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimą

1. Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės specialisto nepranešimas Valstybinei mokesčių inspekcijai apie nustatytą įregistruotų kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimą

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

166 straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

1. Nustatyta tvarka įregistruotų kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

167 straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

1. Elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančios įmonės specialisto padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Priemonių, kad aptarnavimo specialistai laikytųsi elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių reikalavimų, nesiėmimas

užtraukia baudą elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančių įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

168 straipsnis. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

1. Mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose dirbančių darbuotojų padarytas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nepilnamečiams

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

5. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

7. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose be licencijos

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

9. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas alkoholinių gėrimų konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti alkoholinių gėrimų konfiskavimą.

 

169 straipsnis. Naminių alkoholinių gėrimų pardavimas ar kitoks realizavimas

1. Naminių alkoholinių gėrimų, išskyrus pagal norminius dokumentus pagamintą alų, kuriam gaminti turimas nustatyta tvarka išduotas leidimas, pardavimas ar kitoks realizavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naminių alkoholinių gėrimų konfiskavimą.

 

170 straipsnis. Prekybos tabako gaminiais pažeidimas

1. Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojų padarytas tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimo įmonėse reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nepilnamečiams

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

5. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse be licencijos

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimą.

 

171 straipsnis. Prekybos transporto priemonėmis tvarkos pažeidimas

Prekybos transporto priemonėmis ar numeruotais jų agregatais tvarkos arba transporto priemonių laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

172 straipsnis. Prekybos naftos produktais licencijose nustatytos tvarkos pažeidimas

1. Naftos produktų pardavimas nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų mažmeninėje prekyboje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Naftos produktų pardavimas neturint licencijos

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Naftos produktų pardavimas nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų didmeninėje prekyboje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naftos produktų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti iš naftos produktų pardavimo neturint licencijos gautų pajamų konfiskavimą.

 

173 straipsnis. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimas

1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos Lietuvos Respublikoje taisyklių pažeidimas arba veiksmai, kuriais siekiama panaikinti, pakeisti ar kitaip nuslėpti kurą, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žyminčius požymius, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

2. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų konfiskavimas.

 

174 straipsnis. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką

1. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

175 straipsnis. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių pažeidimas

1. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą įsigyjančiųjų organizacijų vadovams arba jų įgaliotiems vadovauti pirkimo komisijai asmenims, pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, kitiems pirkimus atliekantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

176 straipsnis. Akcizu neapmokestintų suskystintų naftos dujų arba suslėgtų gamtinių dujų panaudojimas kaip variklių degalų

1. Akcizu neapmokestintų suskystintų naftos dujų arba suslėgtų gamtinių dujų panaudojimas kaip variklių degalų, kai tam nenumatyta lengvata,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir už transporto priemonių eksploatavimą atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir už transporto priemonių eksploatavimą atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

177 straipsnis. Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių pažeidimas

1. Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti antikvarinių daiktų, kuriais prekiauti draudžiama pagal teisės aktus, konfiskavimą.

 

178 straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

1. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties rašytinės formos nesilaikymas arba blogesnių atsiskaitymo sąlygų, negu nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, nustatymas žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

3. Klaidingos informacijos apie atsiskaitomąsias ar einamąsias sąskaitas pateikimas žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų pardavėjams, taip pat jų neinformavimas apie pasikeitusias sąskaitas

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

179 straipsnis. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas

1. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, bet neviršija trisdešimt tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip trisdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt du eurai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

4. Kiti, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

180 straipsnis. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas

1. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

181 straipsnis. Gyvulių skerdenų klasifikavimą, klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę, gyvulių skerdenų paruošimą klasifikuoti ir gyvulių įkainojimą pagal skerdenų svorį ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Gyvulių skerdenų klasifikavimą, klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę, gyvulių skerdenų paruošimą klasifikuoti ir gyvulių įkainojimą pagal skerdenų svorį ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 

182 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

1. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas.

 

183 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

1. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas nesilaikant nustatytų apribojimų

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

2. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, pardavimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, konfiskavimą.

 

184 straipsnis. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki septynių šimtų keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų metinėms ataskaitoms ir jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio parengimo, pateikimo ir paskelbimo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas, taip pat metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimo ir pateikimo teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui (atsakingam viešojo sektoriaus subjekto vadovui) arba jo įgaliotam viešojo sektoriaus subjekto administracijos vadovui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

186 straipsnis. Biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimas

Biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą biudžeto asignavimų valdytojams ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovams nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

187 straipsnis. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas, turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotas pateikimas mokesčių administratoriui ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimas, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pavėluotas pateikimas ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus

užtraukia įspėjimą arba baudą pateikti ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas mokesčių administratoriui po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

188 straipsnis. Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas

1. Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

189 straipsnis. Registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimas

1. Mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas mokesčių mokėtojus registruojančiai įstaigai, neteisingų duomenų pateikimas, taip pat pakeistų arba papildomų mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Registravimosi atskirų mokesčių mokėtoju, kai tai nustatyta atitinkamų mokesčių įstatymuose, tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

190 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas

Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

191 straipsnis. Pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos ir vardinių sąrašų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytų asmenų vardinių sąrašų nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ar pavėluotas pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

192 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką pažeidusiam asmeniui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 

193 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų ar išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų, susidariusių delspinigių apskaičiavimo arba (ir) jų mokėjimo tvarkos pažeidimas, veika, dėl kurios neteisėtai buvo sumažintos valstybinio socialinio draudimo įmokos, išmokos, vengimas registruotis draudėju, neįsileidimas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigūnų tikrinti duomenų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokomis ir išmokomis, nepateikimas jiems dokumentų arba jų nuslėpimas, socialinio draudimo pranešimų ar kitų draudžiamosioms pajamoms, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir socialinio draudimo stažui apskaičiuoti reikalingų dokumentų pavėluotas pateikimas arba nepateikimas, klaidingos informacijos suteikimas, neteisingų duomenų apie gautas pajamas, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokai skirti, įrašymas į asmenims išduodamas pažymas ar kitus dokumentus

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

194 straipsnis. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, suteikiamų paskolų neįregistravimas Lietuvos banke

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, suteikiamų paskolų neįregistravimas Lietuvos banke pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

 

195 straipsnis. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas, jos nepateikimas ar pavėluotas pateikimas arba veiksmų atlikimas be reikiamo leidimo

1. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas arba reikalingų dokumentų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Veiksmų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą reikalingas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo leidimas, atlikimas neturint šio leidimo

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

196 straipsnis. Neteisėtas su turto arba verslo vertinimu susijusios informacijos atskleidimas arba jos panaudojimas, taip pat neteisėtas banko paslapties atskleidimas

1. Neteisėtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytos su turto arba verslo vertinimu susijusios fizinių ar juridinių asmenų (tarp jų ir turto arba verslo vertintojų ar turto arba verslo vertinimo įmonių) informacijos atskleidimas arba jos panaudojimas

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą įstaigos darbuotojams ir Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nariams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Neteisėtas banko paslapties, Centrinės kredito unijos ar kredito unijos paslapties atskleidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

197 straipsnis. Nepagrįstos ar neteisingos auditoriaus išvados pateikimas

1. Nepagrįstos ar neteisingos auditoriaus išvados pateikimas

užtraukia baudą auditoriui nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

198 straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių vieno šimto iki šešių tūkstančių eurų.

2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų pranešimo apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas, pateiktos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

3. Kitų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytuosius, įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

199 straipsnis. Koncentracijos priežiūros reikalavimų pažeidimas

Ūkio subjekto kontrolę įgyjančio asmens pranešimo apie numatomą vykdyti koncentraciją nepateikimas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka ir laiku, koncentracijos įgyvendinimas be Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimas jos sustabdymo laikotarpiu arba Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

200 straipsnis. Finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Finansinių priemonių rinkas arba finansų maklerių, viešosios apyvartos tarpininkų ar jų asociacijų, reguliuojamos rinkos operatorių, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ar jo dalyvių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padaręs materialinės žalos,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

4. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų draudimo naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis ir draudimo manipuliuoti rinka pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

201 straipsnis. Pensijų asociacijų, pensijų fondų valdymo įmonių, pensijų turto depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas

1. Pensijų asociacijų, pensijų fondų valdymo įmonių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Pensijų turto depozitoriumų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, kuriuo buvo padaryta žala pensijų fondo dalyviams,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

202 straipsnis. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, investicinių akcinių bendrovių ar depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas

1. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, valdymą ar veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba Reglamento (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių vadovams, likvidatoriams ir kitiems tiesiogiai už teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Depozitoriumų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba turto saugotojų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą depozitoriumų arba turto saugotojų vadovams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2776, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-26977

 

203 straipsnis. Draudimo ar perdraudimo veiklą, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Draudimo ar perdraudimo veiklą, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

204 straipsnis. Nesiėmimas priemonių spręsti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo sumažinimo klausimą

Nesiėmimas priemonių laiku spręsti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo sumažinimo klausimą, kad būtų panaikintas dėl nuostolių susidaręs akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo skirtumas,

užtraukia baudą akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdybų nariams ar vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

205 straipsnis. Buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas ar neteisingos finansinės atskaitomybės pateikimas

1. Buhalterinės ūkinių operacijų apskaitos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Buhalterinės piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

4. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kai dėl to nesumokama nuo trisdešimt iki penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie pagal įstatymus turėjo būti sumokėti už tikrinamąjį laikotarpį,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

5. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kai dėl to nesumokama daugiau kaip penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

6. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant nuslėpti arba nuslepiant nuo dešimt iki penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

7. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant nuslėpti arba nuslepiant daugiau kaip penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių mokesčių, kurie už tikrinamąjį laikotarpį turėjo būti sumokėti pagal įstatymus,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

206 straipsnis. Skolintų lėšų įmonėse kaupimo tvarkos pažeidimas

Skolintų lėšų įmonėse kaupimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

207 straipsnis. Atsiskaitymų tvarkos pažeidimas

1. Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pavėluotas pateikimas arba klaidingos informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pateikimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas nepateikimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Pinigų nurašymo ir išdavimo iš mokėtojų sąskaitų tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

208 straipsnis. Kontrabanda

1. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

209 straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką

1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija dviejų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija du, bet neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

5. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija dešimt, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

7. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimt, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

9. Įstatymuose nustatytos turgavietes administruojančių fizinių asmenų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovų, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovų arba jų įgaliotų asmenų pareigos vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių) siekiant, kad jų administruojamose turgavietėse nebūtų prekiaujama tabako gaminiais ir (ar) alkoholiniais gėrimais ir (ar) jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) alkoholiniais gėrimais, ir (arba) nedelsiant pranešti policijai apie jų administruojamose turgavietėse vykdomą galimai neteisėtą prekybą akcizais apmokestinamomis prekėmis arba šių prekių gabenimą, laikymą nevykdymas

užtraukia baudą turgavietes administruojantiems fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovams, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

10. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių konfiskavimą. Už šio straipsnio 5, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas. Už šio straipsnio 6, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

11. Šiame straipsnyje nurodytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

210 straipsnis. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas

1. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas, tai yra:

1) laivų ir kitų plaukiojančių priemonių priplaukimas prie muitinės tikrinamo laivo be muitinį tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno leidimo;

2) transporto priemonėmis atvykstančių į Lietuvos Respubliką arba išvykstančių iš Lietuvos Respublikos asmenų nesustojimas muitinės įstaigoje ar kitoje muitinės nustatytoje vietoje, kad būtų atliktas muitinis tikrinimas;

3) muitinės įstaigoje ar kitoje muitinės nustatytoje vietoje esančių visų rūšių transporto priemonių ir asmenų išvykimas be muitinį tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno leidimo;

4) muitinės prižiūrimų prekių (daiktų) ir kitų vertybių iškrovimas iš jas gabenančių priemonių, įskaitant jų perkrovimą į kitas transporto priemones, muitinės nenustatytose vietose arba be muitinės pareigūno rašytinio leidimo;

5) muitinės prižiūrimų prekių (daiktų) ir kitų vertybių atidarymas, išdavimas ar paėmimas be muitinės pareigūno rašytinio leidimo,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

 

211 straipsnis. Muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimas

1. Muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimas, tai yra:

1) neatvykimas per nustatytą muitinės procedūros vykdymo terminą į muitinės įstaigą ar kitą muitinės nustatytą vietą, kad būtų atliktas muitinis tikrinimas;

2) laikinai saugomų prekių arba prekių, kurioms buvo įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai, ar prekių, kurioms neįforminti muitinės sankcionuoti veiksmai, nepateikimas muitiniam tikrinimui atlikti arba jų nedeklaravimas nustatyta tvarka;

3) laikinojo prekių (daiktų) įvežimo (įskaitant jų įvežimą perdirbti) arba laikinojo prekių išvežimo perdirbti nustatytos tvarkos nesilaikymas,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti prekių (daiktų) konfiskavimą.

 

212 straipsnis. Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas

1. Deklaranto neteisingų duomenų pateikimas deklaracijoje arba kitoks muitinės suklaidinimas, jeigu tai neturėjo arba negalėjo turėti įtakos mokėtinų ar galinčių tapti mokėtinais muitų ir mokesčių mažesniam dydžiui apskaičiuoti arba apribojimams ar draudimams netaikyti,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

2. Deklaranto neteisingų duomenų pateikimas deklaracijoje arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai neteisingai deklaruotų prekių (daiktų) vertė neviršija vieno šimto bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, kai neteisingai deklaruotų prekių (daiktų) vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių ir (arba) kai dėl šių veiksmų apskaičiuoti mokėtini muitai ir mokesčiai neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

4. Deklaranto neteisingų duomenų pateikimas deklaracijoje arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai neteisingai deklaruotų prekių (daiktų) vertė viršija vieną šimtą bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Šio straipsnio 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

213 straipsnis. Prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų) gabenimo tvarkos pažeidimas

1. Prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų), kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų) vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų), kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų) vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

4. Prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų), kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių (daiktų, pašto siuntų, pinigų) vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Neteisėtas nukrypimas nuo muitinės nustatyto maršruto gabenant prekes tranzitu

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Neteisėtas prekių ar produkcijos, kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos iš Europos Sąjungos muitų teritorijos, neišvežimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

7. Šio straipsnio 4, 5, 6 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

8. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas prekių (daiktų) konfiskavimas.

 

214 straipsnis. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų

1. Prekių (krovinio), kurių vertė viršija penkis, bet neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 208 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

2. Prekių (krovinio), kurių vertė viršija penkiolika, bet neviršija trisdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 208 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki devynių šimtų eurų.

3. Prekių (krovinio), kurių vertė viršija trisdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 208 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti prekių (krovinio) konfiskavimą.

5. Prekių (krovinio) vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius. Administracinėn atsakomybėn pagal šį straipsnį netraukiami šio kodekso 209 straipsnyje nurodytas prekes gabenantys asmenys, taip pat pačių Lietuvoje pasigamintas prekes gabenantys asmenys ir prekes, iš kurių kiekio (svorio, dydžio) akivaizdžiai matyti, kad jos skirtos asmeninėms kasdienėms reikmėms tenkinti, gabenantys asmenys (vartotojai).

 

215 straipsnis. Laisvųjų zonų, laisvųjų sandėlių, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų ir neapmuitinamų parduotuvių steigimo ir veiklos pažeidimas

1. Laisvųjų zonų, laisvųjų sandėlių, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų ir neapmuitinamų parduotuvių steigimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Gamybos, prekybos, paslaugų teikimo ar kitos veiklos laisvosiose zonose, laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose ir neapmuitinamose parduotuvėse tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Su prekių laikymu, apdorojimu arba perdirbimu, pirkimu arba pardavimu laisvojoje zonoje, laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose ir neapmuitinamose parduotuvėse susijusios apskaitos tvarkos nesilaikymas

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

4. Muitinės prižiūrimų prekių išgabenimas iš laisvųjų zonų, laisvųjų sandėlių, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų ir neapmuitinamų parduotuvių be muitinės leidimo

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

5. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas prekių konfiskavimas.

 

216 straipsnis. Muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas

Muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

217 straipsnis. Išankstinės informacijos pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Muitinės įgyvendinamoms saugos ir saugumo priemonėms taikyti reikalingos išankstinės informacijos nepateikimas arba muitinės įgyvendinamoms saugos ir saugumo priemonėms taikyti reikalingos išankstinės informacijos pateikimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus šios informacijos pateikimo reikalavimus arba terminus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

3. Neteisingos išankstinės informacijos, reikalingos muitinės įgyvendinamoms saugos ir saugumo priemonėms taikyti, pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 

2171 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 2015/1525 nustatytos pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymas

1. Reglamente (ES) Nr. 2015/1525 nustatytos pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymas arba neišsamių ar neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2365, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14163

 

218 straipsnis. Su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas susijusių reikalavimų nesilaikymas

1. Reikalavimo deklaruoti į kitas Europos Sąjungos valstybes nares iš Lietuvos Respublikos išvežamus, iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įvežamus ar per Lietuvos Respubliką į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ar iš jų gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija dešimt tūkstančių eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesilaikymas, duomenų nepateikimas arba neteisingų duomenų pateikimas deklaracijoje, arba kitoks muitinės suklaidinimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas grynųjų pinigų konfiskavimas.

 

219 straipsnis. Į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos ir pardavimo tvarkos ir jų importo ir platinimo pardavimo ar kitais komerciniais tikslais tvarkos pažeidimas

1. Į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos ir pardavimo tvarkos ir jų importo ir platinimo pardavimo ar kitais komerciniais tikslais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti į euro monetas panašių medalių ar žetonų ir jų gaminimo priemonių konfiskavimą.

 

220 straipsnis. Įtariamų, kad tai padirbiniai, euro banknotų ir monetų neišėmimas iš apyvartos

1. Įtariamų, kad tai padirbiniai, euro banknotų ir monetų neišėmimas iš apyvartos arba jų neperdavimas kompetentingoms institucijoms

užtraukia baudą juridinių asmenų įgaliotiems darbuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų įgaliotiems darbuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Euro banknotų ir monetų padirbinių aptikimui užtikrinti numatytų priemonių nesiėmimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

 

221 straipsnis. Statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų pateikimas oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

3. Pateiktus statistinius duomenis patvirtinančių dokumentų nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams arba šių dokumentų nuslėpimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

 

222 straipsnis. Oficialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimas

Oficialių statistinių duomenų naudojimas arba platinimas ne statistikos reikmėms, taip pat konfidencialių statistinių duomenų atskleidimas

užtraukia baudą oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

 

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas

1. Neteisingų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui arba juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, auditoriaus išvadą, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

 

XVI SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU TEISINGUMU

 

224 straipsnis. Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai

1. Asmenų kliudymas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui atlikti šiame kodekse nustatytus procesinius veiksmus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

2. Melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimas, melagingos eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo teikimas, melagingas ar žinomai neteisingas vertimas administracinio nusižengimo byloje, išskyrus atvejus, kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme, vengimas ar atsisakymas duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų naikinimas ar jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais arba kitokia apgavystė administracinio nusižengimo byloje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

225 straipsnis. Vengimas vykdyti administracinio poveikio priemones

1. Asmenų vengimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose), kai šių asmenų sutikimu jiems buvo paskirta ši administracinio poveikio priemonė,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

2. Šio kodekso nustatyta tvarka paskirtos administracinio poveikio priemonės – draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

226 straipsnis. Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas juos perduoti laisvės atėmimo vietose, sulaikytųjų sulaikymo vietose laikomiems asmenims arba neteisėtas daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų

1. Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas juos perduoti laisvės atėmimo vietose, sulaikytųjų sulaikymo vietose laikomiems asmenims arba neteisėtas daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, ir daiktų bei reikmenų konfiskavimą.

 

XVII SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS AR SPROGMENIMIS

 

227 straipsnis. Ginklų, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys

1. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės) asmuo,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

2. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės) asmuo,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) asmuo arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas panaudojus ginklą, iki bus patikrintas neblaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas ginklo, šaudmenų konfiskavimas.

 

228 straipsnis. Ginklų registravimo terminų arba ginklų įrašymo į įskaitą pažeidimas

Ginklo, kuriam įsigyti ir laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, registravimo terminų arba jo įrašymo į policijos įstaigos įskaitą pasikeitus gyvenamajai vietai tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

 

229 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas

1. Ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti nereikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

2. Teisėtai įgytų ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas ginklo ir šaudmenų konfiskavimas.

 

230 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimas

1. Ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą už ginklų ir šaudmenų apskaitą atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

231 straipsnis. Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas

Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

232 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą

1. Ginklų ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą

užtraukia baudą už ginklų ir šaudmenų išvežimą atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti ginklų ir šaudmenų konfiskavimą.

 

233 straipsnis. Ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais naudoti draudžiama, įsigijimas, laikymas ir naudojimas

1. Ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais naudoti draudžiama, įsigijimas, laikymas ir naudojimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti ginklų taikiklių ar kitų priedėlių konfiskavimą.

 

234 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme nustatytų sprogmenų saugos, taip pat sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

2. Duomenų apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos, vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis pateikimo tvarkos pažeidimas, duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas, taip pat teisės aktuose nustatytos asmenų, kurių veikla yra susijusi su sprogmenų apyvarta, licencijuojamos veiklos vidaus audito tvarkos pažeidimas ir licencijuojamos veiklos vidaus audito duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2530, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20288

 

3. Sprogmenų apskaitos tvarkos pažeidimas, sprogmenų apskaitos duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas valstybinę sprogmenų apyvartos kontrolę atliekantiems pareigūnams, taip pat sprogmenų laikymo ir apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

4. Sprogmenų gamybos saugos ir sprogdinimo darbų saugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas saugos ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų neatitinkančių sprogmenų konfiskavimas.

 

2341 straipsnis. Registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, apyvartos reikalavimų pažeidimas

1. Sandorių dėl registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, registravimo reikalavimų pažeidimas, Lietuvos Respublikoje tiekiamų registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, ženklinimas nesilaikant Reglamente (ES) Nr. 98/2013 nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Nepranešimas apie įtartiną sandorį dėl registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, nepranešimas apie registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimą ar vagystę 

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, konfiskavimas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

 

2342 straipsnis. Neteisėtas disponavimas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakais

1. Neteisėtas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, konfiskavimą.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

 

XVIII SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU IR PAVELDO APSAUGA

 

235 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus ir normatyvus, kai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą ar kitus aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančius teisės aktus leidimas neprivalomas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka neatliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nepriimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir normatyvų

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

4. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ar kituose aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, arba kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka neatliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nepriimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus ir normatyvus

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

5. Šio straipsnio 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

236 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

1. Ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų ar metinių aplinkos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų nepateikimas kompetentingoms institucijoms nustatytu laiku

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Neteisingų ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų pateikimas kompetentingoms institucijoms

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) tyrimų ir (ar) matavimų atlikimas neakredituotose teisės aktų nustatyta tvarka ar neturinčiose teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo laboratorijose

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

5. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 

237 straipsnis. Aplinkosauginio ženklinimo reikalavimų pažeidimas

1. Neteisėtas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) logotipo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

2. Neteisėtas Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 66/2010 nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

238 straipsnis. Dokumentacijos, kurioje nenumatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims ir padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, tvirtinimas

Dokumentacijos, kurioje nenumatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims ir padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, kai tai turėjo būti numatyta, tvirtinimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

239 straipsnis. Informacijos apie aplinkos būklę nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas

1. Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat šios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Informacijos apie aplinkos būklę, žinant, kad ji neteisinga, skelbimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

3. Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti, pateikimas

užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovų) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

5. Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti, pateikimas

užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

240 straipsnis. Aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

1. Aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

241 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaravimo tvarkos pažeidimas

1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos ar mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos, ar mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

2. Klaidingų duomenų pateikimas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijoje ar mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijoje, ar mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

242 straipsnis. Teršalų išmetimas į aplinkos orą

1. Teršalų išmetimas į aplinkos orą viršijant leidime nustatytus į atmosferą išmetamo teršalų kiekio normatyvus ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas teršalų išmetimo į aplinkos orą sąlygas arba teršalų išmetimas į aplinkos orą pažeidžiant teisės aktuose nustatytus teršalų išmetimo į aplinkos orą aplinkos apsaugos normatyvus ar kitus teršalų išmetimo į aplinkos orą reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išmesti į aplinkos orą teršalus nereikalingas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

2. Teršalų išmetimas į aplinkos orą be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio kodekso 236 straipsnyje nurodytas veikas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

 

243 straipsnis. Europos Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Informacijos apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančio įrenginio veiklos ir pajėgumų pokyčius nepateikimas laiku kompetentingai institucijai

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

2. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos ir (ar) nepriklausomo vertintojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio patikros ataskaitos nepateikimas laiku kompetentingai institucijai

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Veiklos vykdymas neatidarius sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre, kai pagal teisės aktus veiklos vykdytojas privalo šią sąskaitą atidaryti,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Veiklos vykdymas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo išmesti į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kai pagal teisės aktus šis leidimas reikalingas,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

244 straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais

1. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

245 straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis

1. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis, radioaktyviųjų medžiagų gabenimas, naudojimas, laikymas ar dėjimas į atliekyną pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

246 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis

1. Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

2. Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas

1. Aplinkos užteršimas mažesniu kaip vienas šimtas kubinių decimetrų nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

3. Aplinkos užteršimas mažesniu kaip vienas šimtas kubinių decimetrų pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

5. Aplinkos užteršimas vienu šimtu kubinių decimetrų ir didesniu nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

7. Aplinkos užteršimas vienu šimtu kubinių decimetrų ir didesniu pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

9. Aplinkos užteršimas vieno kubinio metro ir didesniu nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

11. Aplinkos užteršimas vieno kubinio metro ir didesniu pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

12. Šio straipsnio 11 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

13. Aplinkos užteršimas penkių kubinių metrų ir didesniu nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

14. Šio straipsnio 13 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

15. Aplinkos užteršimas penkių kubinių metrų ir didesniu pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

16. Šio straipsnio 15 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

17. Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

18. Šio straipsnio 17 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

19. Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

20. Šio straipsnio 19 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

21. Didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

22. Šio straipsnio 21 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

23. Didesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

24. Šio straipsnio 23 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

25. Didesnio negu penki kubiniai metrai nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

26. Šio straipsnio 25 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

27. Didesnio negu penki kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių vieno šimto eurų.

28. Šio straipsnio 27 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

29. Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

30. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

31. Atliekų susidarymo ar tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

32. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

33. Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

34. Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas asmenims (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas)

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

35. Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (arba) pavojingų atliekų lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

36. Pavojingų atliekų maišymas (įskaitant skiedimą) nesilaikant nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

37. Atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

38. Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

39. Klaidingų duomenų ataskaitose apie atliekų susidarymą ar tvarkymą pateikimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

40. Atliekų rūšiavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

41. Atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento neteisėtas išrašymas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

248 straipsnis. Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Pakuočių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

4. Informacijos apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes, nepateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Klaidingų duomenų pateikimas vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Atsisakymas priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ar užstato negrąžinimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

7. Pakuočių, kuriose viršijamas leistinas ribinis kenksmingų medžiagų kiekis, pagaminimas arba šių pakuočių importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respubliką

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

8. Pagamintų arba importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respubliką pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 

249 straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

3. Informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą ir priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Elektros ir elektroninės įrangos, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos platinimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

6. Klaidingų duomenų pateikimas elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

7. Atsisakymas be papildomo mokesčio priimti prekybos vietoje vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

8. Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

9. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

10. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

11. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

12. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

250 straipsnis. Alyvos ir (ar) alyvos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Alyvos tiekimo rinkai apskaitos ir alyvos atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Alyvos tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

4. Klaidingų duomenų pateikimas alyvos tiekimo rinkai apskaitos ir alyvos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Alyvos atliekų tvarkymas atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatytais būdais

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

6. Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

7. Alyvos atliekų atlygintinas ar neatlygintinas perleidimas neturintiems teisės tvarkyti alyvos atliekas asmenims

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 4, 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

9. Iki penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą alyvos atliekų tvarkymo užduotį, alyvos atliekų kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

10. Alyvos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvos atliekų tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

11. Daugiau kaip penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą alyvos atliekų tvarkymo užduotį, alyvos atliekų kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

251 straipsnis. Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimas

1. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Reikalavimo turėti informacinį dokumentą atliekų vežimo metu pažeidimas arba vežimo kontrolės formų nepateikimas muitinės pareigūnams pareikalavus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

3. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Klaidingos informacijos pranešimo formoje ar vežimo kontrolės formoje pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai arba vežimo kontrolės formų nepateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, arba vežimo kontrolės formos pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pažeidžiant teisės aktuose nustatytus pateikimo terminus

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

5. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

6. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

7. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

8. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

9. Atliekų vežimas nesilaikant pranešimo formoje ir vežimo kontrolės formoje nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

10. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

11. Reikalavimo teisės aktuose nustatyta tvarka gauti leidimą įvežti ar importuoti atliekas į Lietuvos Respubliką pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

12. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

13. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

14. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

15. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

16. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

17. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

18. Šio straipsnio 7, 8, 10, 11, 12, 13 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

19. Šio straipsnio 14, 15, 16 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

252 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Apmokestinamųjų gaminių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

3. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

4. Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas ar reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių prekybos vietose

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

7. Klaidingų duomenų pateikimas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

8. Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas asmenims

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

9. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

10. Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

253 straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

1. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

254 straipsnis. Didelių pramoninių avarijų prevencijos ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas

1. Pranešimo apie pavojingąjį objektą, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano, pavojingojo objekto saugos ataskaitos, visuomenei privalomos pateikti informacijos nepateikimas

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo septyniasdešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Neteisingos informacijos pateikimas pavojingojo objekto saugos ataskaitoje žinant, kad ji neteisinga,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

3. Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano nepatvirtinimas, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plane, pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių neįgyvendinimas, nepranešimas apie įvykusią didelę pramoninę avariją nustatyta tvarka

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

4. Pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių nesiėmimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

255 straipsnis. Transporto priemonių ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

1. Transporto priemonių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

3. Klaidingų duomenų pateikimas transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

6. Iki penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotį, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

7. Daugiau kaip penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotį, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

8. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

256 straipsnis. Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba šių sąlygų neįrašymas ar neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybę patvirtinančius dokumentus

1. Specialiųjų žemės, miško naudojimo sąlygų pažeidimas ar nevykdymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybės dokumentus

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas

1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat neteisėtas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas

1. Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Rekultivacijos projektų nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

259 straipsnis. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

1. Nuotekų dumblo paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį ar kitoks nuotekų dumblo naudojimas ant dirvožemio ar dirvožemyje be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus tręšimo planas yra reikalingas, arba pažeidžiant nustatytas leistinas tręšimo normas ar kitus nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus, nuotekų dumblo perdavimas kitam asmeniui pažeidžiant nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus arba nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų dėl kokybės apskaitos ar tyrimų nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Kitų, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 

260 straipsnis. Srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

1. Srutų paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus tręšimo planas yra reikalingas, arba nesilaikant tręšimo plane nustatytų tręšimo normų, arba pažeidžiant kitus srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

3. Kitų, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 

261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas

1. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

262 straipsnis. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos ir naudojimo reikalavimų pažeidimas

1. Žemės gelmių apsaugos nuo užteršimo ir išsekinimo, racionalaus žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo ir apskaitos reikalavimų pažeidimas, savavališkas žemės gelmių (geologinis) tyrimas, naudingųjų iškasenų telkinių plotų užstatymas, požeminio vandens stebėsenos gręžinių naikinimas arba gadinimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.