Suvestinė redakcija nuo 2018-03-29 iki 2018-09-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-27, i. k. 2015-18872

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-12:

Nr. 3D-453, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11879

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRIDĖTINĖ VERTĖ, PRODUKTŲ KOKYBĖ IR NEPAGEIDAUJAMOS PRIEGAUDOS NAUDOJIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 3D-871

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/87 (OL 2017 L 14, p. 9), 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                          Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. 3D-871

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. liepos 10 d. įsakymo

Nr. 3D-453 redakcija)

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRIDĖTINĖ VERTĖ, PRODUKTŲ KOKYBĖ IR NEPAGEIDAUJAMOS PRIEGAUDOS NAUDOJIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/87 (OL 2017 L 14, p. 9), 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos  reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), nuostatas.

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal priemonės veiklos sritis, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 508/2014 42 straipsnio 1 dalies ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 44 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, įgyvendindami žuvininkystės projektus (toliau – projektas), kuriems skirta parama pagal Priemonę, taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja šios Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Sutrumpinimai:

3.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.1.2. EJRŽF – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas.

3.1.3. ES – Europos Sąjunga.

3.1.4. EŽF – Europos žuvininkystės fondas.

3.1.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.1.6. ŽŪIKVC – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

3.2. Sąvokos:

3.2.1. Paramos sutartis – paramos projektams, įgyvendinamiems pagal Veiksmų programos priemones, skyrimo sutartis, kai tokia sutartis sudaroma.

3.2.2Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosaugos ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS KONKRETUS TIKSLAS

 

5. Priemonės konkretus tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

6. Pagal Priemonę remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 42 straipsnio 1 dalyje:

6.1. investavimas, skirtas sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirma perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą)) ir (ar) kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui;

6.2. inovacinės investicijos į laivus siekiant išsaugoti sužvejotos žuvies vartojamąsias savybes ir (arba) gerinti kokybę.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

7. Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti įmonės:

7.1. vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;

7.2. vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;

7.3. vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;

7.4. turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-187, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04695

 

8. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nustatytus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

9. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

VI SKYRIUS

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS IR TRUKMĖ

 

10. Lėšos Priemonei skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

11. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2 000 000 Eur. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-109, 2018-02-22, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02800

 

12. Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nustatytus atvejus (likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas):

12.1. įmonės, kuri negali būti laikoma labai maža, maža ar vidutine, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 1 priedo 2 straipsniu (labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur), įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

12.2. projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte, arba kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

13. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

14. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

14.1. projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą;

14.2. projekto veikla (-os) yra susijusi (-sios) su Priemonės remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių IV skyriuje;

14.3. paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje;

14.4. projektas nėra tinkamas paramai gauti, jeigu iki paramos paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsigijo visas projekte numatytas investicijas (neskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašoma paramos;

14.5. pareiškėjas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

14.6. pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, nuosavas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška, pateikiant kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Paskolos ar išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutartis turi būti pateikta tada, kai pareiškėjas turi užtikrinti projekto išlaidų / investicijų finansavimą, t. y. paskolos ar išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutartis pateikiama su tuo mokėjimo prašymu, kuriuo yra prašoma apmokėti patirtas išlaidas / investicijas, panaudojant skolintas lėšas. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą;

14.7. pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką, turi įrodyti, kad jis atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu prognozuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės);

14.8. pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų;

14.9. pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos (jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitas) arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadą už praėjusius finansinius metus;

14.10. pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą;

14.11. nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais:

14.11.1. kai numatoma investuoti į naujų statinių statybą, žemė po numatomais statyti statiniais pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, nuomojama arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpesnį kaip 8 metų laikotarpį nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei žemė yra valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė (atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu). Reikalavimas netaikomas, kai numatoma investuoti į pagal prigimtį kilnojamuosius daiktus, kurie nepriskiriami prie statinių (neturi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) nustatytų statinio požymių);

14.11.2statiniai, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniu kaip 8 metų laikotarpiu nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamo statinio valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta tokių investicijų galimybė (atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

14.11.3. tuo atveju, kai nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis (išskyrus naujai statomus pastatus ir (arba) statinius), priklauso pareiškėjui su kitais asmenimis, pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam kartu su pareiškėju priklausantį turtą ir plėtoti projekte numatytą veiklą ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos;

14.12. kai paramos prašoma įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, nuomojami ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais. Nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 8 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos;

14.13. kai pareiškėjo veiklai, kuriai prašoma paramos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo, ne vėliau kaip kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu turi būti pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento (regiono, kuriame numatoma įgyvendinti projektą) išvada, kad numatoma įgyvendinti projekto veikla leistina pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma (įskaitant planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikalingumo išvadą, jeigu projektas gali daryti įtaką „Natura 2000“ teritorijai);

14.14jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas ir statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis). Statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai turi būti parengti pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-738), reikalavimus. Statinių techninis projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas ir statybą leidžiantys dokumentai pateikiami iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu. Jei projekte numatyta tik nesudėtingų statinių (pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nustatytus konstrukcijų požymius ir techninius parametrus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia įsakymo Nr. D1-738 nustatyta tvarka parengtą supaprastintą statybos, rekonstravimo projektą ar kapitalinio remonto aprašą (kai juos privaloma rengti) ir leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį, leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kitus dokumentus: aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai; sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane; statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymą, darbų techninę specifikaciją ir sąnaudų kiekių žiniaraščius. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas ar statinio kapitalinis remontas, tačiau šiems darbams paramos neprašoma, šiame Taisyklių papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi.

15. Pareiškėjai, pretenduojantys gauti paramą Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai, turi atitikti šias sąlygas:

15.1. pareiškėjo žvejybos laive, kuriame numatoma atlikti investicijas, naudojami atrankieji žvejybos įrankiai ir (arba) tausojantys gamtines buveines žvejybos būdai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakyme Nr. 3D-627 „Dėl atrankiosios verslinės žvejybos įrankių sąrašo ir tausojančių gamtines buveines žvejybos būdų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 3D-627);

15.2. pareiškėjo žvejybos laivas, kuriame numatoma atlikti investicijas, vykdė žvejybos veiklą ne mažiau kaip 60 dienų bendrai per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

16. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir parama jam negali būti suteikiama, jeigu:

16.1. jis neatitinka šiame Taisyklių skyriuje nustatytų tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų;

16.2. paramos paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose ir (ar) pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją;

16.3. jam yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

16.4. vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika), nustatoma, kad pareiškėjas neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;

16.5iki paramos paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs veiką (-as), nurodytą (-as) Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, ir (arba) įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis (teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo bei atitiks šią sąlygą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos);

16.6. neprisiima visų Taisyklių VIII skyriuje nustatytų įsipareigojimų.

17. Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Agentūros, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, ŽŪIKVC turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

18. Atitiktis Taisyklių 14.1–14.3, 14.8–14.9, 16.2–16.6 papunkčiuose nustatytoms sąlygoms ir reikalavimams turi būti išlaikoma nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

19. Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:

19.1. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą, kaip nustatyta Taisyklių 14.9 papunktyje;

19.2. sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

19.3. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

19.4. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytą tvarką;

19.5. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo (ne anksčiau nei nuo turto įsigijimo) dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, pareiškėjas įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;

19.6. nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio Agentūros sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių);

19.7. sutikti, kad Agentūrai pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos;

19.8. sutikti, kad jo veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu;

19.9. pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir jų apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos). Pavyzdinė detalaus atliktų darbų aprašo forma pateikiama Agentūros interneto svetainėje. Baigus numatytus statybos (naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, kapitalinį remontą) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus, pateikti statybos baigimo dokumentus (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu);

19.10. užtikrinti, kad investicijos atitinka ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“), kai taikoma;

 

19.11. užtikrinti, kad, įgyvendinus projektą, investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamus teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Pažymas apie investicijų atitiktį / neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

19.12. neprieštarauti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms, Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

19.13. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad nebus neteisėtai sukurtos tokiai paramai gauti reikalingos sąlygos (remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika);

19.14. įgyvendinus projektą atitikti Ekonominio gyvybingumo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

19.15. pasiekti šiuos paramos paraiškoje nustatytus projekto priežiūros rodiklius, kuriems taikoma pasiekimų kontrolė:

19.15.1. sukuriama bendroji pridėtinė vertė (toliau – BPV) vienam darbuotojui (taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 22.2 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 22.2 papunkčiu);

19.15.2. sukurtos naujos nuolatinės darbo vietos (taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 22.5 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 22.5 papunkčiu);

19.15.3. įmonės grynasis pelnas (taikoma visiems pareiškėjams, pildoma pagal verslo plano (Taisyklių 2 priedas) duomenis; faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas visą projekto kontrolės laikotarpį pradedant pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (iš viso 4 kalendorinius metus));

19.16. visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį nepadaryti veikų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje;

19.17. neperleisti laivo už ES ribų bent penkerius metus nuo faktinio paramos išmokėjimo dienos (taikoma, kai parama teikiama investicijoms žvejybos laive);

19.18. jei, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, projekte numatyta veikla galima tik turint atitinkamą leidimą – ne vėliau kaip su paskutiniuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas įsipareigoja pateikti atitinkamą leidimą.

 

20. Šiame Taisyklių skyriuje nustatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ PIRMUMO ATRANKOS VERTINIMAS IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

21. Paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimo metu siekiama nustatyti, kurios iš užregistruotų paramos paraiškų geriausiai atitinka Priemonės projektų pirmumo atrankos kriterijus. Tuo atveju, kai Agentūroje užregistruotų paramos paraiškų bendra prašoma paramos suma viršija pagal Priemonę kvietimui skirtą paramos sumą, Agentūra pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sudaro paramos paraiškų atrankos pirmumo eilę. Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai paskirstyti paramos sumai, vadovaujamasi Taisyklių 23 punktu;

22. Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

22.1. projektu investuojama į paties pareiškėjo sužvejoto laimikio perdirbimą, rinkodarą, tiesioginę prekybą. Projekte numatytų investicijų į savo sužvejoto laimikio perdirbimą, rinkodarą, tiesioginę prekybą vertė sudaro:

22.1.1. daugiau nei 55 proc. projekto vertės – 25 balai;

22.1.2nuo daugiau nei 35 proc. iki 55 proc. projekto vertės – 15 balų;

22.1.3nuo daugiau nei 10 proc. iki 35 proc. projekto vertės – 10 balų;

22.1.4nuo daugiau nei 5 proc. iki 10 proc. projekto vertės – 5 balai;

22.2. projektu didinama BPV, tenkanti vienam darbuotojui. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, kurių projektu planuojama sukurti BPV vienam darbuotojui didesnė. BPV apskaičiuojama pagal formulę:

BPV = pajamos už iškrautą / realizuotą žuvų produkciją + kitos laivo veiklos pajamos – energijos sąnaudos – laivo ir įrangos remonto išlaidos – kitos kintamosios (su laivo veikla susijusios) išlaidos – kitos pastoviosios (su laivo veikla susijusios išlaidos).

Duomenis apie ataskaitinių metų ir projekto įgyvendinimo pabaigos metų BPV Agentūrai pateikia ŽŪIKVC pagal pareiškėjo pateiktą Metų laivo veiklos rodiklių ataskaitą DR-1 (Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Gavęs oficialų Agentūros prašymą, ŽŪIKVC privalo per nustatytą terminą pateikti pareiškėjo ataskaitinio laikotarpio BPV duomenis.

 

Projekte numatytomis investicijomis ir (arba) veikla BPV vienam darbuotojui padidėja (lyginant ataskaitinių metų rodiklį su projekto įgyvendinimo pabaigos metų rodikliu):

22.2.1. daugiau nei 80 proc. – 25 balai;

22.2.2. daugiau nei 55 proc., bet ne daugiau nei 80 proc. – 20 balų;

22.2.3. daugiau nei 35 proc., bet ne daugiau nei 55 proc. – 15 balų;

22.2.4. daugiau nei 10 proc., bet ne daugiau nei 35 proc. – 10 balų;

22.2.5. daugiau nei 5 proc., bet ne daugiau nei 10 proc. – 5 balai;

22.3. žvejybos veiklos zona. Žvejybos veikla vykdoma:

22.3.1. Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje – 25 balai;

22.3.2. vidaus vandenyse – 20 balų;

22.3.3. Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną – 15 balų;

22.3.4. tolimuosiuose žvejybos rajonuose – 10 balų;

22.4. pareiškėjo dydis. Įvertinama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnio nuostatomis: MVĮ kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur; mažoji įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 10 mln. Eur; labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 2 mln. Eur. Pareiškėjas yra:

22.4.1. labai maža arba maža įmonė – 10 balų;

22.4.2. vidutinė įmonė – 5 balai;

22.5. planuojamos sukurti naujos nuolatinės darbo vietos įgyvendinus projektą. Skiriama po 1 balą už kiekvienus įmonės darbuotojų skaičiaus (pagal nuolatinį vidutinį metinį darbuotojų skaičių) didėjimo penkis procentus. Įvertinama lyginant ataskaitinių metų rodiklį su projekto įgyvendinimo pabaigos metų rodikliu vadovaujantis Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) duomenimis. Atitikties kriterijui rodiklis turi būti pasiektas baigus įgyvendinti projektą ir išlaikytas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Suteikiama iki 10 balų;

22.6. daugiau kaip 60 proc. viso ataskaitiniais metais pagauto laimikio yra sužvejota atrankiosios verslinės žvejybos įrankiais ir (arba) žvejybos būdais, tausojančiais gamtines buveines, kaip nustatyta Įsakyme Nr. 3D-627. Pareiškėjas paramos paraiškoje patvirtina, jog daugiau kaip 60 proc. viso ataskaitiniais metais pagauto laimikio yra sužvejota atrankiosios verslinės žvejybos įrankiais ir (arba) žvejybos būdais, tausojančiais gamtines buveines, kaip nustatyta Įsakyme Nr. 3D-627 (tikrinama vadovaujantis Žuvininkystės duomenų valstybės informacinėje sistemoje esančiais duomenimis). Suteikiami 5 balai.

23. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama ir Agentūra apie tai informuoja pareiškėją, nurodydama priežastis.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

24. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau iš paramos lėšų bus bendrai finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir būtinos projektui įgyvendinti išlaidos, neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos kaip bendra suma. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami bent 3 (trys) komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki paramos paraiškos pateikimo šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas ar prekes kaina, ne didesne kaip rinkoje egzistuojančios kainos, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos), darbų kaina yra daugiau negu 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos (lyginant prekių (paslaugų) ar darbų rinkos kainas, šios prekės (paslaugos) ar darbai turi atitikti pareiškėjo numatytas privalomas charakteristikas arba jas viršyti, o techniniai parametrai (jei tokie numatyti) turi būti ne daugiau nei 10 proc. mažesni, nei  pareiškėjo numatyti privalomi techniniai parametrai), atliekami veiksmai, nustatyti Administravimo taisyklių 90 punkte.

25. Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kurioms finansuoti prašoma paramos, kartu su paramos paraiška pateikiami pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimo taisyklės), įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti (jei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nėra nustatyti didžiausieji išlaidų įkainiai) dokumentai.

26. Įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

27. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

27.1. tiesiogiai susijusios su remiama veikla, būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu bei patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.;

27.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir įsigytos už ne didesnes kaip rinkoje egzistuojančias kainas arba neviršijant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų didžiausiųjų išlaidų įkainių;

27.3. nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

27.4. kai jomis prisidedama prie Taisyklių 5 punkte nurodyto Priemonės konkretaus tikslo įgyvendinimo;

27.5. turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

28. Pagal Priemonę finansuojamos šias išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos:

28.1. projekte numatytai remiamai veiklai vykdyti skirtų naujų statinių statyba, statinių rekonstravimas, statinių kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas (išskyrus, kai statinio paskirtis žmonėms gyventi);

28.2. projekte numatytai remiamai veiklai vykdyti skirtos kilnojamosios konstrukcijos (pvz., konteineriai, vagonėliai, prekybos kioskai, paviljonai ir pan.), nepriskiriamos prie statinių (pagal prigimtį kilnojamieji daiktai, neatitinkantys Statybos įstatyme nustatytų statinio požymių);

28.3. projekte numatytai remiamai veiklai vykdyti skirtos naujos technikos, įrangos ir įrenginių, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas;

28.4. N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto priemonių pritaikymu žuvininkystės reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja transporto priemonė buvo įregistruota pardavėjo vardu, pareiškėjas turi pateikti to pardavėjo rašytinį patvirtinimą, kad transporto priemonė nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų (šis reikalavimas netaikomas N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos). N1 klasės transporto priemonėms ir (arba) N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos, įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo);

28.5. kitos priemonės, skirtos sugautų žuvų kokybei išsaugoti (pvz.: dėžės, konteineriai, sugautų žuvų iškrovimui skirtos priemonės ir pan.);

28.6. kitos su rinkodara ir tiesiogine prekyba susijusios išlaidos:

28.6.1. dalyvavimas parodose ir (arba) mugėse, įskaitant:

28.6.1.1. dalyvio mokestį ir (arba) ploto nuomos mokestį;

28.6.1.2. mugės vietos įrengimą (iki 70 Eur už m2 be PVM);

28.6.1.3. žuvininkystės produktų pristatymą į renginio vietą (iki 1 Eur už km be PVM);

28.6.2. reklaminės medžiagos parengimas ir paskelbimas žiniasklaidos priemonėse (iki 2 000 Eur be PVM);

28.6.3. interneto tinklalapio kūrimas (iki 700 Eur be PVM);

28.6.4. interneto tinklalapio palaikymo projekto įgyvendinimo laikotarpiu paslauga (iki 10 Eur per mėn. be PVM);

28.6.5. reklaminis stendas (iki 0,05 Eur už cm2 be PVM);

28.7. investicijos į laivą, skirtos žvejybos laimikio kokybei išlaikyti ir (arba) gerinti:

28.7.1. žuvų (pirminio) apdorojimo ir laikymo laive įrangos (pvz.: atšaldymo įrangos, ledo generatorių, skirtų ledo gamybai iš jūros vandens, vandens atvėsinimo cirkuliacinės sistemos) įsigijimo ir montavimo išlaidos;

28.7.2. konteinerių, skirtų higieniškam sužvejotų žuvų laikymui laive, įsigijimo ir įrengimo išlaidos;

28.7.3. įrangos, skirtos žuvims iš triumo arba į triumą pumpuoti, įsigijimo išlaidos;

28.7.4. kitos laivo įrangos ar priemonių, skirtų sužvejoto laimikio kokybei, vartojamajai vertei ir tinkamumui vartoti išsaugoti ilgesnį laiką, pridėtinei vertei padidinti, įsigijimo išlaidos;

28.8. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM (iš jų verslo planui parengti – ne daugiau kaip 1 proc., konsultuoti projekto įgyvendinimo klausimais – ne daugiau kaip 1 proc.);

 

28.9. viešinimo išlaidos, kurios patirtos Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

29. Netinkamos finansuoti išlaidos:

29.1. paramos gavėjo patirtos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 24–27 punktų nuostatų ir nepriskirtinos prie Taisyklių 28 punkte nustatytų kategorijų, nepagrįstos;

29.2. palūkanų mokėjimo ir išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutarties administravimu, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos;

29.3. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, nustatytų Pirkimo taisyklėse;

29.4. kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos projektui sėkmingai įgyvendinti nebūtinos ir patikimo finansų valdymo principo neatitinkančios išlaidos, pavyzdžiui, projekto poreikius viršijančių techninių parametrų gaminių, prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar gaminių su paramos gavėjui nereikalingomis funkcijomis (už kurias sumokama papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės);

29.5. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas (paramos gavėjas) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM pareiškėjas (paramos gavėjas) į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS, ADMINISTRAVIMAS, SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO ARBA NESKYRIMO PRIĖMIMO IR PARAMOS SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

30. Paramos paraiškos priimamos taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą. Paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

31. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 1 priede ir skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

32. Paramos paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

 

 

33. Paramos paraiška turi būti pateikta spausdintine forma (surinkta kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

34. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba el. paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

35. Paramos paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti paramos paraiškas nurodytam paramos paraiškų priėmimo terminui, neregistruojamos ir nevertinamos.

36. Pareiškėjas per kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Priemonę laikotarpį gali pateikti tik vieną paramos paraišką, išskyrus atvejį, jei pateikta paramos paraiška buvo išregistruota. Jei pareiškėjui yra skirta parama pagal Priemonę, pareiškėjas gali pateikti kitą paramos paraišką pagal Priemonę tik įgyvendinęs ankstesnį pagal Priemonę finansuojamą projektą, t. y. pateikęs galutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

37. Pareiškėjui, kuris paramos paraiškos pateikimo metu vykdo projektą pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (nėra pateikęs galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos) ir kuriam teikiama parama, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 508/2014 42 straipsnio 1 dalies ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 44 straipsnio 1 dalies e punkto sąlygas, analogiškai taikomas Taisyklių 36 punktas.

38. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka pateiktų paramos paraiškų patikras vietoje Administravimo taisyklėse ir Agentūros nustatyta tvarka.

39. Informacija apie paramos paraiškas, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą.

40. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Ministerija, vadovaudamasi Ministerijos projektų atrankos komiteto rekomendacijomis, ir apie jį informuoja Agentūrą Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

41. Agentūra, gavusi Ministerijos sprendimą skirti paramą arba jos neskirti, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoja pareiškėją dėl paramos skyrimo arba neskyrimo. Jeigu pareiškėjui parama yra skiriama, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, parengia paramos sutarties projektą, suderina su pareiškėju ir kviečia jį atvykti į Agentūrą pasirašyti suderintos paramos sutarties bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą.

42. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

43. Paramos gavėjas, teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o 5 metus po galutinio paramos lėšų išmokėjimo, t. y. per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, – užbaigto projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateikiamos Agentūros interneto svetainėje.

 

XII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

44. Mokėjimo prašymai teikiami Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

45. Paramos gavėjas gali pateikti iki 4 mokėjimo prašymų (įskaitant galutinį mokėjimo prašymą). Konkretus mokėjimo prašymų skaičius bei mokėjimo prašymų pateikimo terminai nurodomi paramos sutartyje.

46. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

47. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad jis pateiktų Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

48. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastis.

49. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki paramos sutartyje nustatyto termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo. Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, keičiama paramos sutartis.

50. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas. 

51. Priemonei taikomas paramos lėšų išmokėjimo būdas – išlaidų kompensavimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

52. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

53. Paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą, taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos sankcijos.

54. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

55. Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

57. Pareiškėjai dėl paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimo ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimo turi teisę apskųsti Agentūros ir (arba) Ministerijos veiksmus arba neveikimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

58. Dokumentų saugojimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

59. Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

60. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-453, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11879

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo pakeitimas pagal 3D-187

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-479, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22557

Nr. 3D-453, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11879

Nr. 3D-187, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04695

 

3D-453 pakeistas 2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-453, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11879

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-479, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-23, i. k. 2016-22557

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D- 871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-453, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11879

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D- 871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-109, 2018-02-22, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02800

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-187, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04695

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo