Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13297

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2018 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1R-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 19 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 2 dalimi, 58 straipsnio 3 dalimi ir 69 straipsnio 3 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-298, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19114

 

1. Įgalioju:

1.1.  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorių nustatyti:

1.1.1. pataisos pareigūnų profesinio mokymo užduotis ir reikalavimus;

1.1.2. neteko galios nuo 2020-10-01;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-298, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19114

 

1.1.3. papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pataisos pareigūno pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose statutinėse įstaigose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarką;

1.1.4. pataisos pareigūnų vežimo į tarnybos vietą tvarką ir sąlygas.

1.2. Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžias statutines įstaigas organizuoti Vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą pareigūnų sveikatos priežiūrą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                          Elvinas Jankevičius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-298, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19114

Dėl teisingumo ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo