Suvestinė redakcija nuo 2019-07-13 iki 2019-10-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-21, i. k. 2014-00372

 

Description: http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ BEI ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ

KASOMIS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 21 d. Nr. 1K-10

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 31 straipsnio 7 ir 8 punktais, 33 straipsnio 6–8 punktais bei Viešojo administravimo įstatymo  361–367 straipsniais,

1. T v i r t i n u  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašą (pridedama);

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 1K-41 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, kontrolės tvarkos aprašo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Algis Sasnauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2014 m. sausio 21 d.

įsakymu Nr. 1K-10

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ BEI

ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių (toliau – įstaigos ir įmonės), sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ar teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK), teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto (toliau – kompensuojamosios paslaugos), atitikties nustatytiems reikalavimams ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių bei ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis (toliau – kompensuojamieji vaistai, MPP ir OTP), išrašymo, išdavimo (pardavimo) ir kitos su tuo susijusios įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą – jos tikslą, vykdymo tvarką ir šią priežiūrą vykdančių asmenų teises bei pareigas.

2. Pagrindinis įmonių ir įstaigų priežiūros tikslas – prieinama, saugi ir tinkama draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūra, užtikrinant teisėtą, skaidrų ir racionalų PSDF biudžeto lėšų naudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-75, 2019-03-19, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04313

 

3. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdo VLK ir TLK. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūra apima:

3.1. įstaigų ir įmonių konsultavimą;

3.2. įstaigų ir įmonių veiklos duomenų privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ (toliau – informacinė sistema „Sveidra“) stebėseną;

3.3. planinių ir neplaninių kontrolės procedūrų atlikimą įstaigose ir įmonėse;

3.4. poveikio priemonių, numatytų Aprašo 4.13 punkte, taikymą įstaigoms ir įmonėms;

3.5. įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros analizę.

4. Apraše vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

4.1. įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdanti institucija – VLK ir TLK;

4.2. įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdantys specialistai – VLK ir TLK darbuotojai, įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdantys pagal pareiginius nuostatus ir (ar) vadovo pavedimu;

4.3. įstaigų ir įmonių veiklos duomenų stebėsena – įstaigų ir įmonių veiklos stebėjimas pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis, šių duomenų rinkimas, jų analizė ir vertinimas, stebėsenos rodiklių nustatymas. Stebėseną atlieka įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdantys VLK ir TLK specialistai;

4.4. konsultavimas – informacijos apie teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias kompensuojamųjų paslaugų teikimo, jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką ir kompensuojamųjų vaistų, MPP bei OTP išrašymo, išdavimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką, taip pat informacijos kitais susijusiais klausimais teikimas įstaigoms ir įmonėms;

4.5. kontrolės procedūra – įstaigos ar įmonės teikiamų kompensuojamųjų paslaugų atitikties nustatytiems reikalavimams, šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis ir su tuo susijusios veiklos, taip pat kompensuojamųjų vaistų, MPP ir OTP išrašymo, išdavimo ir su tuo susijusios įstaigų ir įmonių veiklos patikrinimas, atliekamas šios veiklos priežiūrą vykdančios institucijos;

4.6. kontrolės procedūrų rūšys:

4.6.1. įprastinė kontrolės procedūra – planinė arba neplaninė kontrolės procedūra, vykdoma Apraše nustatyta tvarka,

4.6.2. kartotinė kontrolės procedūra – planinė arba neplaninė kontrolės procedūra, atliekama įstaigoje ar įmonėje praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo ankstesnės kontrolės procedūros. Atliekant šią procedūrą, pakartotinai tikrinama anksčiau tikrinta įstaigos ar įmonės veiklos sritis ir vertinama, ar pašalinti ankstesnio tikrinimo metu nustatyti pažeidimai,

4.6.3. rotacinė kontrolės procedūra – planinė arba neplaninė kontrolės procedūra, kurią TLK veiklos zonoje rotacijos tvarka atlieka kitos TLK specialistai, vykdantys įstaigų ir įmonių priežiūrą;

4.7. patikrinimas – pirmasis kontrolės procedūros etapas, kuriuo renkami ir apibendrinami duomenys ir faktai, susiję su įstaigos ar įmonės tikrinama veikla, ir teikiami siūlymai dėl nustatytų neatitikčių įvertinimo;

4.8. patikrinimo pažyma – dokumentas, kuriame pateikiami pirmojo kontrolės procedūros etapo (patikrinimo) duomenys ir išvados;

4.9. ekspertizė – antrasis kontrolės procedūros etapas, kuriuo įvertinami patikrinimo pažymos duomenys ir išvados, taip pat įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliktas patikrinimas, pateikti paaiškinimai bei papildomi duomenys, ir nustatoma, dėl kurių neatitikčių buvo padaryta žala PSDF biudžetui ir koks šios žalos dydis, pateikiami siūlymai dėl nustatytų neatitikčių ir jų atsiradimo prielaidų pašalinimo, priimamas sprendimas dėl bendro žalos PSDF biudžetui dydžio ir sankcijos taikymo;

4.10. ekspertizės pažyma – dokumentas, kuriame pateikiami ekspertizės duomenys ir išvados, nurodomos priemonės nustatytiems pažeidimams pašalinti;

4.11. kontrolės užduotys – įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovo pavedimai numatyti kontroliuojamąją imtį, patikrinti tam tikrus įstaigų ir įmonių pildomus medicinos dokumentus, apklausti tam tikrus asmenis, įvertinti sveikatos priežiūros ir (ar) farmacinės veiklos sąlygas ir kitos užduotys, kurias atlikus būtų pasiektas įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros tikslas;

4.12. mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas – kontrolės procedūrų metu nustatytas (-i) teisės aktų reikalavimų pažeidimas (-ai), kurį (-iuos) galima ištaisyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo patikrinimo pažymos gavimo dienos, ir dėl kurio (-ių) nesikeičia kompensuojamoji suma, skiriama įstaigoms ir įmonėms iš PSDF biudžeto už suteiktas kompensuojamąsias paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, MPP ir OTP;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

4.13. poveikio priemonės – administracinė nuobauda, sutartinės netesybos, įspėjimai, baudos, rašytiniai nurodymai, žodinės pastabos ir kitos priemonės, taikomos įstaigoms ir įmonėms už nustatytus pažeidimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

4.14. prevencinės priemonės – įstaigų ir įmonių priežiūrą vykdančių specialistų taikomos priemonės teisės aktų pažeidimų prielaidoms įstaigose ir įmonėse pašalinti: teisės aktų nuostatų aiškinimas, informacijos apie nustatytus pažeidimus skelbimas interneto svetainėse, susitikimų organizavimas, konsultavimas seminaruose ir kt.;

4.15. sistemingi pažeidimai – pažeidimai, daromi pagal tam tikrą sistemą, kuri kontrolės procedūros metu atskleidžiama ir įvardijama ekspertizės pažymoje;

4.16. kartotiniai pažeidimai – pasikartojantys analogiški pažeidimai, nustatomi atliekant kontrolės procedūrą ar nagrinėjant paciento skundą pagal Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skundų nagrinėjimo teritorinėse ligonių kasose taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-99, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07252

Nr. 1K-106, 2017-05-17, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08273

 

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ KONSULTAVIMAS

 

6. Įstaigų ir įmonių konsultavimas yra prioritetinė VLK ir TLK vykdomos jų veiklos priežiūros dalis.

7. Įstaigos ir įmonės konsultuojamos žodžiu, telefonu, raštu arba elektroniniu paštu.

8. Informacija aktualiais arba dažnai pasikartojančiais klausimais skelbiama VLK ir TLK interneto svetainėse.

9. Įstaigų ir įmonių priežiūrą vykdantys specialistai gali taikyti prevencines priemones teisės aktų pažeidimų prielaidoms įstaigose ir įmonėse pašalinti.

10. Jeigu įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovo, jo įgalioto asmens ar kolegialios priežiūrą vykdančios institucijos patvirtinta rašytinė informacija, pateikta konsultuojant įstaigą ar įmonę, arba viešai šių institucijų skelbiama konsultavimo medžiaga individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu pripažįstama neatitinkančia (klaidinga) teisės aktų, įstaigai ar įmonei poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos.

11. Aprašo 10 punkte nustatyta išlyga dėl klaidingos konsultacijos padarinių netaikoma, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

11.1. jei pasikeičia įstaigos ar įmonės veiklos srities, dėl kurios anksčiau ji buvo konsultuojama, teisinis reglamentavimas;

11.2. jei įstaiga ar įmonė yra įspėjama apie klaidingą konsultaciją ar kitu būdu turi galimybę gauti šią informaciją ir terminas nuo šios informacijos gavimo dienos iki įstaigos ar įmonės veiklos patikrinimo yra pakankamas pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, pašalinti;

11.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant išvengti žalos visuomenei, kitų asmenų interesams arba aplinkai.

 

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ VEIKLOS STEBĖSENA

 

12. Įstaigų ir įmonių veiklos stebėsena (toliau – stebėsena) vykdoma šalies ir TLK veiklos zonų mastu, siekiant gauti išsamią informaciją apie šių teritorijų gyventojams teikiamas kompensuojamąsias paslaugas, išduodamus kompensuojamuosius vaistus, MPP, OTP ir apie šių teritorijų gyventojų sveikatos priežiūrai tenkančias PSDF biudžeto išlaidas.

13. Stebėsena vykdoma vadovaujantis šiais principais:

13.1. tikslingumo – renkami tik tie duomenys ir informacija, kurie padeda įvertinti privalomojo sveikatos draudimo sistemos valdymo sprendimus, juos planuoti ir pagrįsti;

13.2. sistemingumo – stebėsena vykdoma periodiškai, planingai, suderintai ir laikantis tęstinumo;

13.3. nešališkumo – stebėsena vykdoma be išankstinio nusistatymo, laikantis profesinio nepriklausomumo nuo įvairių interesų grupių;

13.4. patikimumo – duomenys renkami, laikantis duomenų rinkimo standartų, skelbiama tikrovę atitinkanti informacija;

13.5. konfidencialumo – skelbiama tik apibendrinto pobūdžio informacija, garantuojanti asmens duomenų anonimiškumą;

13.6. tarnybinės pagalbos – stebėseną vykdantys subjektai prireikus keičiasi informacija ir teikia kitokią pagalbą;

13.7. subsidiarumo – stebėseną vykdoma ir su ja susiję sprendimai priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra efektyviausi.

14. VLK inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja stebėseną šalies mastu ir, vadovaudamasi Aprašo 13 punkte nurodytais principais, nustato stebėsenos rodiklius.

15. TLK vykdo stebėseną savo veiklos zonoje pagal VLK patvirtintus rodiklius. TLK vykdomos stebėsenos duomenų analizės rezultatais remiamasi planuojant ir inicijuojant kontrolės procedūras. TLK mastu vykdomos stebėsenos duomenų analizės rezultatus TLK skelbia savo interneto svetainėje. TLK gali vykdyti stebėseną ir pagal savo nustatytus papildomus stebėsenos rodiklius.

16. VLK rengia metinę šalies mastu vykdomos stebėsenos rezultatų ataskaitą ir skelbia ją VLK interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

KONTROLĖS PROCEDŪRŲ VYKDYMO TVARKA

 

17. VLK ir TLK vykdo įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą pagal šias kontrolės kryptis:

17.1. kompensuojamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.2. siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolės;

17.3. kompensuojamųjų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, slaugos namuose ir paliatyviojo gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.4. kompensuojamųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.5. gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.6. kompensuojamųjų dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.7. kompensuojamųjų specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.8. kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.9. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo siuntimų išdavimo pagrįstumo kontrolės;

17.10. kompensuojamųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.11. kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolės;

17.12. kompensuojamųjų vaistų ir MPP išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumo kontrolės;

17.13. brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.14. prevencinių programų vykdymo tinkamumo, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės;

17.15. kompensuojamųjų OTP gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolės.

17.16. Neteko galios nuo 2019-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-75, 2019-03-19, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04313

 

18. VLK ir TLK, vykdydamos įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą, atlieka kontrolės procedūras planine arba neplanine tvarka:

18.1. planinės kontrolės procedūros atliekamos pagal patvirtintus VLK ar TLK metinius ir ketvirtinius planus;

18.2. neplaninės kontrolės procedūros inicijuojamos, jei:

18.2.1. gaunama informacija, kad galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui arba pažeisti teisės aktų reikalavimai, arba kitu pagrindu kyla šie įtarimai,

18.2.2. gaunamas kompetentingos institucijos prašymas ar pavedimas atlikti įstaigos ar įmonės veiklos patikrinimą,

18.2.3. siekiama užtikrinti, kad būtų pašalinti ankstesnės kontrolės procedūros metu nustatyti galiojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai,

18.2.4. atliekant stebėseną paaiškėja, kad teikiant kompensuojamąsias paslaugas ar išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus, MPP ir OTP galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui.

18.2.5. nagrinėjant draudžiamojo skundą pagal Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skundų nagrinėjimo teritorinėse ligonių kasose taisykles įtariami sisteminiai pažeidimai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1K-99, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07252

 

19. Atrinkdamos įstaigas ir įmones, kuriose numatoma atlikti planines kontrolės procedūras, TLK vadovaujasi šiais kriterijais:

19.1. ankstesnių kontrolės procedūrų metu įtaigoje ar įmonėje buvo nustatyti sistemingi ir (ar) kartotiniai pažeidimai;

19.2. ankstesnių kontrolės procedūrų metu įtaigoje ar įmonėje buvo nustatyta didžiausia žala PSDF biudžetui TLK mastu;

19.3. iš esmės pasikeičia įstaigos ar įmonės veiklos intensyvumas;

19.4. pakartotinai gaunami pagrįsti pacientų skundai, kompetentingų institucijų informacija apie nustatytus pažeidimus.

20. Rotacinės kontrolės procedūros atliekamos siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją. Šios procedūros gali būti numatomos VLK kasmet tvirtinamame kitų metų prioritetinių TLK vykdomos kontrolės krypčių sąraše.

21. Pirmaisiais įstaigos ar įmonės veiklos priežiūros metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su įstaigos ar įmonės veiklos ribojimu. Paaiškėjus, kad įstaiga ar įmonė nesilaiko teisės aktų reikalavimų ar netinkamai juos taiko, nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas šiems pažeidimams pašalinti.

22. Kontrolės procedūra atliekama dviem etapais: pirmiausia atliekamas patikrinimas, po to – ekspertizė.

23. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdanti institucija, atlikdama kontrolės procedūrą ir mažindama administracinę bei priežiūros naštą įstaigoms ir įmonėms, bendradarbiauja su  kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis.

24. Patikrinimui atlikti skiriami įstaigų ir įmonių priežiūrą vykdantys specialistai, turintys reikiamos kompetencijos efektyviai, proporcingai, nešališkai ir objektyviai įvykdyti kontrolės užduotis ir pasiekti jos tikslą. Patikrinimą atliksiančių specialistų skaičius parenkamas pagal planuojamo patikrinimo mastą, tikrinamos įstaigos ar įmonės dydį ir esamus žmogiškuosius išteklius. Pageidautina, kad tie patys darbuotojai anksčiau nebūtų vykdę patikrinimo toje pačioje įstaigoje ar įmonėje. Negali būti skiriamas vienas asmuo patikrinimui atlikti. Jei patikrinimą atlikti pavedama 3 ir daugiau darbuotojų, sudaroma patikrinimo komisija. Komisijos darbui koordinuoti skiriamas pirmininkas – didžiausią tarnybinę patirtį ir (ar) kompetenciją tikrinamoje srityje turintis darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-72, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04979

 

25. Patikrinimą atliekančių specialistų teisės:

25.1. pateikus įstaigos ar įmonės vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui VLK ar TLK direktoriaus įsakymą atlikti patikrinimą ir savo tarnybinį pažymėjimą, netrukdomai patekti į įstaigą ar įmonę ir atlikti įsakyme nurodytų jos veiklos sričių patikrinimą;

25.2. reikalauti ir gauti visus su patikrinimu susijusius dokumentus, kuriuose pateikiami pacientų medicininių apžiūrų ir tyrimų rezultatai, duomenys apie įstaigos ar įmonės darbo organizavimą, finansinę veiklą, kompensuojamųjų paslaugų – stacionarinių, ambulatorinių, sanatorinių ir reabilitacinių – teikimą ir joms skirtų lėšų panaudojimą, kompensuojamųjų vaistų, MPP ar OTP išrašymą ir išdavimą ir kt., prireikus daryti dokumentų kopijas arba išrašus;

25.3. gauti įstaigų ir įmonių vadovų, kitų darbuotojų, pacientų ar jų atstovų žodinius ir raštiškus paaiškinimus. Gaunant žodinius paaiškinimus telefonu, turi būti daromas garso įrašas. Garso įrašas laikomas sudedamąja patikrinimo medžiagos dalimi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-208, 2018-07-16, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14162

 

25.4. gauti patalpas ir priemones patikrinimui atlikti (jeigu jis atliekamas tikrinamos įstaigos ar įmonės patalpose);

25.5. patikrinimo metu naudotis informacinių sistemų duomenimis;

25.6. kreiptis į kitas viešojo administravimo institucijas, kitas įstaigas, įmones ar piliečius ir gauti iš jų reikiamą informaciją kontrolės užduotims įvykdyti;

25.7. nustačius teisės aktų pažeidimus, siūlyti įstaigų ar įmonių veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovui taikyti teisės aktų nustatytas poveikio priemones pažeidimus padariusiai įstaigai ar įmonei;

25.8. nustačius mažareikšmį teisės akto reikalavimo pažeidimą, pareikšti žodinę pastabą arba rašytinį nurodymą;

Papildyta punktu:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

25.9. gali turėti kitų teisių, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

26. Patikrinimą atliekančių specialistų pareigos:

26.1. vykdant įstaigų ar įmonių veiklos priežiūrą vadovautis Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro, VLK ir TLK direktoriaus įsakymais, sutartimis su įstaigomis ir įmonėmis, kitais norminiais teisės aktais ir Aprašu;

26.2. saugoti pacientų konfidencialius duomenis, sužinotus vykdant įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą, medicinos dokumentus, įstaigų ir įmonių komercinę paslaptį. Gaunant žodinius pacientų paaiškinimus telefonu, pokalbio pradžioje informuoti asmenį apie jo teisę nesutikti su žodinių paaiškinimų teikimu telefonu ir apie galimybę pateikti patikrinimą atliekantiems specialistams rašytinius paaiškinimus arba žodinius paaiškinimus atvykus į TLK;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-208, 2018-07-16, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14162

 

26.3. per nustatytą terminą pateikti patikrinimo pažymą ir ekspertizės pažymą įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, vadovui;

26.4. nustačius administracinio nusižengimo, baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo požymių, imtis teisės aktuose nustatytų veiksmų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-58, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03522

 

26.5. kitos pareigos, nustatytos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

27. Įstaigos ir įmonės, kuriose atliekami patikrinimai, teisės:

27.1. gauti įstaigos ar įmonės priežiūrą vykdančios institucijos konsultaciją ar kitą informaciją teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais pagal šios institucijos kompetenciją;

27.2. būti informuotoms apie patikrinimo užduotis ir pagrindą;

27.3. reikalauti iš patikrinimą atliekančių specialistų laikytis Aprašo reikalavimų;

27.4. skųsti jų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5. prašyti leidimo dalimis atlyginti žalą, padarytą PSDF biudžetui, per susitartą laikotarpį;

27.6. turėti kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

28. Įstaigos ir įmonės, kuriose atliekami patikrinimai, pareigos:

28.1. suteikti patalpas ir priemones patikrinimui atlikti;

28.2. pateikti visus su patikrinimu susijusius dokumentus, kuriuose nurodomi pacientų medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenys, taip pat duomenys apie įstaigos ar įmonės darbo organizavimą, finansinę veiklą, stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimą ir PSDF biudžeto lėšų panaudojimą, kompensuojamųjų vaistų, MPP ir OTP išrašymą ir išdavimą (pardavimą), kitus reikiamus dokumentus patikrinimui atlikti;

28.3. pateikti įstaigos ar įmonės vadovų, kitų darbuotojų ir jų atstovų žodinius ir raštiškus paaiškinimus;

28.4. netrukdyti patikrinimą atliekantiems specialistams vykdyti kontrolės užduotis.

29. Kontrolės procedūra pradedama vadovaujantis įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovo įsakymu atlikti patikrinimą, kuriame nurodoma:

29.1. patikrinimą atliekantys specialistai ir, jei sudaroma patikrinimo komisija, jos pirmininkas;

29.2. įstaigos ar įmonės, kurioje numatoma atlikti patikrinimą, pavadinimas;

29.3. kontrolės tikslas, užduotys ir tikrinamasis laikotarpis;

29.4. patikrinimo terminas;

29.5. kiti reikiami duomenys patikrinimui atlikti.

30. Jeigu kontrolės užduoties pagal kompetenciją negali atlikti įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos specialistai, jos vadovas gali kreiptis į kitas institucijas dėl tarnybinės pagalbos.

31. Įsakymas atlikti planinį patikrinimą pateikiamas įstaigai ar įmonei ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos patikrinimo pradžios datos (išskyrus atvejus, kai patikrinimas atliekamas remiantis informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis). Kartu pateikiamas preliminarus numatomų tikrinti objektų (dokumentų, patalpų, gaminių ir pan.) sąrašas. Patikrinimą atliekančių specialistų reikalavimu turi būti pateikiami ir kiti su patikrinimu susiję dokumentai. Jeigu įstaigos ar įmonės patikrinimą numatoma atlikti tuo pačiu metu, kai ją tikrina kitos ūkio subjektų veiklą prižiūrinčios institucijos, šios įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdanti institucija suderina su ja planinės kontrolės pradžios datą. Įsakymo pateikimo terminas netaikomas neplaninėms kontrolės procedūroms.

32. Patikrinimą atliekantys specialistai įstaigos ar įmonės kontrolės registre įrašo savo vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, patikrinimo užduotis ir pasirašo (išskyrus atvejus, kai patikrinimas atliekamas remiantis informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis).

33. Patikrinimas gali būti atliekamas tikrinamoje įstaigoje ar įmonėje arba jos veiklos priežiūrą vykdančioje institucijoje.

34. Jeigu įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdanti institucija savose patalpose nagrinėja įstaigos ar įmonės pateiktus dokumentus, tiesiogiai susijusius su patikrinimu, šių dokumentų perdavimas turi būti tvirtinamas aktu, kurį pasirašo juos perduodantys ir priimantys asmenys, nurodydami vardą, pavardę, pareigybę ir dokumentų perdavimo datą.

35. Patikrinimą atliekantys specialistai pagal kompetenciją patikrina pateiktus dokumentus ir atrenka tuos, kuriuose yra duomenų ir faktų, leidžiančių įtarti neatitiktis. Šiuos atrinktus dokumentus dar kartą peržiūri visi patikrinimą atliekantys specialistai. Jeigu jų nuomonės dėl nustatytų duomenų ir faktų, kurie gali būti įvardijami kaip pažeidimai ar neatitiktys, nesutampa, tai nurodoma įrašomoje į patikrinimo pažymą pastaboje. Šie dokumentai, taip pat dokumentai, pagal kurių duomenis nustatoma, kad gali būti padaryta žala PSDF biudžetui, gali būti kopijuojami ir saugomi įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą atliekančioje institucijoje.

36. Patikrinimas turi būti atliktas ir patikrinimo pažyma surašyta ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovo įsakyme numatyto patikrinimo pradžios datos.

37. Neplaninės kontrolės procedūros pirmojo etapo – patikrinimo – terminą nustato įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovas, įvertinęs patikrinimo užduotį.

38. Jei patikrinimo metu paaiškėja, kad nustatytos patikrinimo trukmės, tikrinimo objekto ar patikrinimo komisijos narių nepakanka, šios komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra – vienas iš asmenų, atliekančių patikrinimą) apie tai informuoja įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovą. Įvertinęs kontrolės užduotį ir objektyvias priežastis, dėl kurių ji negali būti tinkamai įvykdyta, priežiūrą vykdančios institucijos vadovas papildo (pakeičia) įsakymą dėl patikrinimo atlikimo.

39. Patikrinimas baigiamas pažymos surašymu. Patikrinimo pažymoje nurodoma:

39.1. patikrinimo pažymos numeris, surašymo data;

39.2. įstaigos ar įmonės pavadinimas;

39.3. įsakymo, kuriuo vadovaujantis buvo atliktas patikrinimas, data, numeris ir pavadinimas;

39.4. data, kai buvo pradėtas patikrinimas;

39.5. kontrolės užduotys ir tikrinamasis laikotarpis;

39.6. specialistų, atlikusių patikrinimą, vardai, pavardės, pareigos, užduotys, kurias jie pagal kompetenciją atliko, bei šių asmenų pasižadėjimas būti nešališkiems ir konfidencialiems;

39.7. įstaigos ar įmonės darbuotojų, dalyvaujančių patikrinime, vardai, pavardės ir pareigos;

39.8. teisės aktų, kuriais vadovaujantis buvo atliktas patikrinimas, sąrašas;

39.9. patikrinimo metu nustatyti faktai, dėl kurių nesutampa patikrinimo komisijos narių nuomonės;

39.10. patikrinimo metu nustatytos neatitiktys (jei jos nustatomos), aprašomos nurodant konkrečias norminių teisės aktų nuostatas, kurios buvo pažeistos;

39.11. patikrinimo metu nustatyti mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, pareikštos žodinės pastabos arba rašytiniai nurodymai;

Papildyta punktu:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

39.12. jeigu buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas – nurodomi administracinio nusižengimo požymiai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-58, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03522

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

39.13. dokumentai, kurie nebuvo pateikti patikrinimą atliekantiems specialistams;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

39.14. priedai ir jų lapų skaičius;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

39.15. įstaigos ar įmonės vadovo teisės:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

39.15.1. per 14 darbo dienų nuo patikrinimo pažymos gavimo dienos pateikti įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovui savo pastabas, patikslinimus ir paaiškinimus, juos pagrindžiančius dokumentus ir pareikšti pageidavimą dalyvauti patikrinimo rezultatų svarstyme arba jo atsisakyti,

39.15.2. motyvuotu raštu kreiptis į įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovą dėl pastabų, patikslinimų ir paaiškinimų pateikimo termino pratęsimo. Šis terminas negali būti pratęstas daugiau negu 7 darbo dienoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

 

39.16. kita reikiama informacija;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

 

39.16. Neteko galios nuo 2017-06-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1K-99, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07252

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

 

39.17. Patikrinimo pažymoje ir jos prieduose pacientų asmens duomenys turi būti nurodomi taip, kad nebūtų galimybės identifikuoti pacientus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-189, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10249

 

40. Patikrinimo pažymą pasirašo visi patikrinimą atlikę specialistai. Kiekvienas specialistas turi teisę nurodyti savo pastabas dėl patikrinimo pažymos turinio.

41. Patikrinimo pažyma surašoma dviem egzemplioriais.

42. Patikrinimo pažyma užregistruojama įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos patikrinimo pažymų registre.

43. Vienas patikrinimo pažymos egzempliorius saugomas įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančioje institucijoje, kitas per 3 darbo dienas nuo šios pažymos pasirašymo dienos registruotu laišku išsiunčiamas įstaigos ar įmonės vadovui (jo įgaliotajam asmeniui). Šis patikrinimo pažymos egzempliorius gali būti ir asmeniškai įteikiamas įstaigos ar įmonės vadovui arba siunčiamas faksu ar elektroniniu paštu. Šiais atvejais turi būti patvirtinamas pažymos gavimas. Jei pažymos gavimas nepatvirtinamas, laikoma, kad ji įteikta praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

 

44. Įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovas, pasibaigus patikslinimų, paaiškinimų ir pastabų pateikimo terminui, įsakymu paveda atlikti ekspertizę. Ekspertizę atliksiančių specialistų skaičius parenkamas pagal patikrinimo mastą, tikrinamos įstaigos ar įmonės dydį ir esamus žmogiškuosius išteklius. Ekspertizės negali atlikti vienas asmuo arba patikrinimą atlikę specialistai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-72, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04979

 

45. Įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovo įsakyme atlikti ekspertizę nurodoma:

45.1. vyresnysis ekspertas ir kiti ekspertizę atliekantys asmenys;

45.2. įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, pavadinimas;

45.3. patikrinimo pažymos data ir numeris;

45.4. ekspertizės atlikimo terminas;

45.5. kiti reikiami duomenys ekspertizei atlikti.

46. Jeigu įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos specialistai pagal kompetenciją negali atlikti ekspertizės, šios institucijos vadovas kreipiasi į kitas institucijas dėl tarnybinės pagalbos.

47. Ekspertizei atlikti skiriami įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos darbuotojai, arba VLK ir visų TLK specialistai (VLK direktoriaus įsakyme dėl metinių prioritetinių kontrolės krypčių tvirtinimo numatyta tvarka), turintys reikiamą kompetenciją efektyviai, proporcingai, nešališkai ir objektyviai įvertinti patikrinimo pažymoje nurodytus duomenis ir išvadas, patikrinimo metu įstaigos ar įmonės pateiktus paaiškinimus ir papildomus duomenis, nustatyti neatitiktis, dėl kurių padaryta žala PSDF biudžetui, ir šios žalos dydį, pateikti siūlymus dėl neatitikčių ir jų atsiradimo prielaidų šalinimo. Jei įstaiga nesutinka su patikrinimo pažymoje nustatytais teisės aktų pažeidimais ar nesutinka su teisės aktų taikymu, ekspertizei atlikti skiriamas ir specialistas, turintis teisinį išsilavinimą. Didžiausią tarnybinę patirtį ir (ar) kompetenciją tikrinamoje srityje turintis patikrinimą organizavusios TLK darbuotojas skiriamas vyresniuoju ekspertu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-68, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03250

 

48. Vyresniojo eksperto teisės:

48.1. reikalauti iš įstaigos ar įmonės papildomos medžiagos ir duomenų;

48.2. nustatyti posėdžio, kuriame bus svarstomi patikrinimo rezultatai, datą, sukviesti į jį patikrinimą atlikusius specialistus ir įstaigos ar įmonės atstovus;

48.3. jei ekspertizę atlieka 2 asmenys, priimti sprendimą dėl galutinių ekspertizės išvadų;

48.4. siūlyti įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovui:

48.4.1. sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo, efektyvesnio įstaigos ar įmonės veiklos organizavimo,

48.4.2. tobulinti atitinkamus teisės aktus ar taikyti kitas prevencines priemones įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros tikslui pasiekti;

48.4.3. per nurodytą terminą atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

49. Vyresniojo eksperto pareigos:

49.1. organizuoti patikrinimo pažymoje pateiktų duomenų ir išvadų, patikrinimo metu įstaigos ar įmonės pateiktų paaiškinimų (jei jie buvo teikiami) ir papildomų duomenų analizės atlikimą, jų pagrįstumo ir teisingumo vertinimą, žalos PSDF biudžetui nustatymą, ekspertizės rezultatų įforminimą;

49.2. jei ekspertizės metu paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių ekspertizė gali užtrukti, kreiptis į įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovą dėl ekspertizės termino pratęsimo;

49.3. kreiptis į įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovą ir siūlyti atlikti neplaninį patikrinimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios negalėjo būti žinomos patikrinimo metu ir gali turėti įtakos galutiniam kontrolės procedūros rezultatų įvertinimui;

49.4. spręsti visus ekspertizės metu kylančius ginčytinus klausimus;

49.5. nustačius administracinio nusižengimo, baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo požymių, imtis teisės aktuose nustatytų veiksmų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-106, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06952

 

50. Atliekant ekspertizę, rengiamas patikrinimo rezultatų svarstymo posėdis. Šis posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė patikrinimą atlikusių asmenų ir įstaigos ar įmonės vadovui apie šį posėdį pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio (išskyrus atvejus, kai įstaigos ar įmonės vadovas atsisako dalyvauti patikrinimo rezultatų svarstyme). Visais atvejais, kai įstaigos ar įmonės atstovas (-ai) dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstymo posėdyje, rašomas posėdžio protokolas arba daromas garso įrašas, kuris saugomas įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančioje institucijoje. Posėdžio protokole pažymima, kurių neatitikčių vertinimui nepritaria įstaigos ar įmonės vadovas, ir nurodomi jo motyvai. Įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, vadovas gali susipažinti su protokolu arba įrašu, prieš tai pateikęs prašymą įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-72, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04979

 

51. Patikrinimo rezultatų svarstymo posėdyje vyresnysis ekspertas (arba jo įgaliotas asmuo), kuriam pavesta dalyvauti atliekant ekspertizę, išvardija ir įvertina patikrinimo metu nustatytas neatitiktis, įstaigos ar įmonės pateiktus paaiškinimus dėl patikrinimo metu nustatytų faktų bei papildomus duomenis. Posėdžio dalyviams paaiškinamas sprendimas dėl nustatytos neatitikties įvertinimo. Jei nebuvo atsižvelgta į patikrinimo pažymoje pateiktas išvadas, pasiūlymus ir (ar) įstaigos ar įmonės paaiškinimus, nurodomos tai nulėmusios priežastys.

52. Įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovas, įvertinęs kontrolės užduotis ir surinktos medžiagos kiekį bei objektyvias priežastis, dėl kurių ekspertizę būtina tęsti, motyvuotu vyresniojo eksperto prašymu gali pratęsti jos atlikimo terminą.

53. Ekspertizės pažymą surašo vyresnysis ekspertas arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo ekspertizės pradžios datos, numatytos įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovo įsakyme atlikti ekspertizę.

54. Ekspertizės pažymoje nurodoma:

54.1. ekspertizės pažymos numeris, data ir surašymo vieta;

54.2. įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, pavadinimas;

54.3. ekspertizę atlikę specialistai ir jų pasižadėjimas būti nešališkiems ir konfidencialiems;

54.4. patikrinimo pažymos surašymo data ir numeris;

54.5. patikrinimą atlikę specialistai;

54.6. kontrolės tikslai ir užduotys;

54.7. ekspertizės metu vertinti dokumentai;

54.8. patikrinimo pažymoje nustatytų neatitikčių įvertinimas, pagrindžiant jį konkrečių teisės aktų nuostatomis;

54.9. ekspertizės komisijos nario atskiroji nuomonė, jeigu tokia buvo pareikšta;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.10. sistemingi ir (ar) kartotiniai pažeidimai, jeigu tokie nustatomi;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.11. sprendimas dėl bendro žalos PSDF biudžetui dydžio ir poveikio priemonių taikymo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.12. jeigu buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas – nurodomi administracinio nusižengimo požymiai ir atitinkamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-58, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03522

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.13. reikalavimas atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą ir jos atlyginimo terminas, bankas ir sąskaitos numeris, į kurią turi būti pervesti pinigai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.14. rekomendacijos įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, administracijai dėl priemonių, užtikrinančių teisės aktų laikymąsi ir paslaugų teikimo organizavimo gerinimą, taikymo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.15. ekspertizės pažymos apskundimo tvarka;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.16. priedai ir jų lapų skaičius;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.17. reikalavimas įvykdyti sprendimą per nurodytą terminą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.18. kita informacija;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

54.18. Ekspertizės pažymoje ir jos prieduose pacientų asmens duomenys turi būti nurodomi taip, kad nebūtų galimybės identifikuoti pacientus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-189, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10249

 

55. Ekspertizės pažymą turi pasirašyti įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir patvirtinti antspaudu.

56. Ekspertizės pažyma surašoma dviem egzemplioriais ir registruojama įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos ekspertizės pažymų registre. Vienas ekspertizės pažymos egzempliorius (su priedais) saugojamas įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdančioje institucijoje, kitas per 3 darbo dienas nuo ekspertizės pažymos pasirašymo dienos registruotu laišku išsiunčiamas įstaigos ar įmonės vadovui (jo įgaliotajam asmeniui). Šis patikrinimo pažymos egzempliorius gali būti ir asmeniškai įteikiamas įstaigos ar įmonės vadovui arba siunčiamas faksu ar elektroniniu paštu. Šiais atvejais turi būti patvirtinamas pažymos gavimas. Jei pažymos gavimas nepatvirtinamas, laikoma, kad ji įteikta praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

 

561. Bendrų VLK ir TLK ekspertizių (toliau – bendrosios ekspertizės) vykdymo tvarka:

561.1. bendrosios ekspertizės organizuojamos TLK direktoriaus įsakymu pagal VLK direktoriaus įsakymais nustatytą šių ekspertizių atlikimo mastą ir sritis einamaisiais kalendoriniais metais;

561.2. bendrųjų ekspertizių atlikimo tvarkai mutatis mutandis taikomos Aprašo 44–56 punktų nuostatos;

561.3. dėl nustatytų neatitikčių įvertinimo, prevencinių ir poveikio priemonių taikymo sprendžiama balsuojant. Sprendimas priimamas posėdyje dalyvaujančių ekspertizės komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra vyresniojo eksperto balsas;

561.4. jei TLK vadovas nesutinka su ekspertizės pažyma, jis motyvuotu sprendimu pateikia ją VLK vadovui. VLK vadovas priima sprendimą dėl ekspertizės pažymos.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS ANALIZĖ

 

57. TLK vadovo įgaliotas asmuo kiekvieno mėnesio ekspertizės pažymų duomenų suvestinę (Aprašo 1 priedas) ir nustatytų neatitikčių suvestinę (Aprašo 2 priedas) pateikia VLK elektroniniu paštu proc.ataskaitos@vlk.lt ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

58. TLK vadovo įgaliotas asmuo praėjusių metų įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros ataskaitas (toliau – ataskaitas) (Aprašo 3 priedas) pateikia VLK raštu ir elektroniniu paštu proc.ataskaitos@vlk.lt ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos.

59. TLK ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 27 dieną savo interneto svetainėje paskelbia ateinančių metų kontrolės planus. Ne vėliau kaip kiekvieno metų ketvirčio 10 dieną TLK paskelbia informaciją apie artimiausią metų ketvirtį planuojamas kontrolės procedūras ir duomenis apie praėjusį metų ketvirtį nustatytus sistemingus ir (ar) kartotinius pažeidimus bei rekomendacijas, kaip jų išvengti.

60. VLK atlieka ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 dienos savo interneto svetainėje paskelbia apibendrintus duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais TLK atliktų kontrolės procedūrų rezultatus pagal jų stebėsenos ir kokybės vertinimo rodiklius bei pagal Aprašo 17 punkte nurodytas kontrolės kryptis, taip pat apibendrintus duomenis apie praėjusių metų įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Ginčai, susiję su teisėtų kontrolės reikalavimų vykdymu, sprendžiami ir žala, padaryta PSDF biudžetui, išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

62. TLK ir įstaigos (ar įmonės) ginčus gali spręsti TLK taikinimo komisija. TLK direktorius, įvertinęs taikinimo komisijos siūlymus, prireikus motyvuotu sprendimu gali visiškai arba iš dalies pakeisti ekspertizės pažymą.

63. Neteko galios nuo 2016-12-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-360, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29392

 

64. Įstaiga ar įmonė VLK ar TLK direktoriaus sprendimą (ekspertizės pažymą) gali apskųsti administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

 

65. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros eigą ir rezultatus įforminančių dokumentų bylos saugomos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

______________

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų

bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ekspertizės pažymų suvestinės forma)

 

__________________________________

(Teritorinės ligonių kasos (TLK) pavadinimas)

 

EKSPERTIZĖS PAŽYMŲ SUVESTINĖ

 

_______________

(Ataskaitinis laikotarpis)

 

TLK pavadinimas

Kontrolės procedūros pradžia (TLK direktoriaus įsakymo atlikti patikrinimą data)

Kontrolės procedūros pradžia, numatyta TLK metų ketvirčio kontrolės procedūrų plane

Patikrinimo pažymos Nr.

Patikrinimo pažymos data

Ekspertizės pažymos Nr.

Ekspertizės pažymos data

Tikrinta įstaiga / įmonė

Jei buvo taikyta bauda, jos dydis (Eur)

Planinė kontrolės procedūra

(taip / ne)

Kartotinė kontrolės procedūra

(taip / ne)

Rotacinė kontrolės procedūra

(taip / ne)

Nustatyta neatitiktis

(taip / ne)

Ūkio subjektas atitiko  aukšto rizikos lygio kriterijus (taip / ne)

Ūkio subjektas atitiko vidutinio ar žemo rizikos lygio kriterijus

(taip / ne)

Naudotas kontrolinis klausimynas

(taip / ne)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-311, 2014-11-04, paskelbta TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15797

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų

bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Neatitikčių suvestinės forma)

 

__________________________________

(Teritorinės ligonių kasos (TLK) pavadinimas)

 

NEATITIKČIŲ SUVESTINĖ

 

______________

(Ataskaitinis laikotarpis)

 

TLK pavadinimas

Tikrinta įstaiga / įmonė

Ekspertizės pažymos Nr.

Kontrolės kryptis

Nustatytas bendras neatitikčių skaičius (vnt.)

Nustatytas nepagrįstai gautų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų dydis (Eur)

Dėl patikrinimo išvengtos žalos PSDF biudžetui dydis (Eur)

Nustatyta nepagrįstai paciento sumokėta suma (Eur)

Pastabos ir patikslintas neatitikties apibūdinimas

Taikytos prevencinės priemonės

Taikytos poveikio priemonės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-311, 2014-11-04, paskelbta TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15797

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų

bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Metinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų    bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros ataskaitos forma)

 

__________________________________

(Teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

 

 

METINĖ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ

BEI ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

 

_________________ Nr. _________________

(Sudarymo vieta)                       

 

 

Metiniai asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros rezultatai

Duomenys

1. Bendras suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.)

 

2. Kitų taikytų metodinės pagalbos priemonių (prevencinės priemonės, konsultavimas seminaruose, informaciniai pranešimai interneto svetainėje ir kt.) skaičius (vnt.)

 

3. Ataskaitinio laikotarpio aktualiausi ūkio subjektams klausimai ir dažniausiai aiškintos teisės aktų nuostatos (nurodomi aktualiausi klausimai ir aiškintos teisės aktų nuostatos)

 

4. Stebėsenos mastas (aprėptis):

 

4.1. rodiklių, pagal kuriuos buvo vykdoma stebėsena, skaičius (vnt.)

 

4.2. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų neplaninių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

4.3. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų planinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

4.4. bendras peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK) skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA stebėsenos / kontrolės formos duomenis)

 

4.5. bendras peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK) skaičius (vnt.)

 

4.6. bendras statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK), kurių duomenys buvo tikslinami, skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA stebėsenos / kontrolės formos duomenis)

 

4.7. bendras statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK), kurių duomenys buvo tikslinami, skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis)

 

4.8. bendras peržiūrėtų receptų skaičius (vnt.)

 

4.9. bendros metinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sumos pokytis po statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK) patikslinimo (balais)

 

4.10. bendros metinės PSDF biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sumos pokytis po statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK) patikslinimo (balais)

 

5. Bendras kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

6. Planinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

7. Kontrolės krypčių, pagal kurias buvo atliktos kontrolės procedūros, skaičius (vnt.)

 

8. Prioritetinių kontrolės krypčių, pagal kurias buvo atliktos kontrolės procedūros, skaičius (vnt.)

 

9. Kartotinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

10. Rotacinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

11. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant patikrinimo pažyma surašoma pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis, skaičius (vnt.)

 

12. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant buvo nustatytos nepagrįstai gautos PSDF biudžeto lėšos (įvertinant svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme rezultatus), skaičius (vnt.)

 

13. Kontrolės procedūros, kurias užbaigus buvo taikytos poveikio priemonės, skaičius (vnt.)

 

14. Bendras taikytų baudų dydis (Eur)

 

15. Bendras metinis nepagrįstai gautų PSDF biudžeto lėšų dydis, patikslintas po svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme (Eur)

 

16. Bendras patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų ar įmonių skaičius (vnt.)

 

17. Bendras patikrintų vaistinių, turinčių unikalų ID kodą informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius (vnt.)

 

18. Kontrolės procedūrų, kurių išvadas ginčija tikrinta įstaiga ar įmonė, skaičius (vnt.):

 

18.1. kontrolės procedūrų, kurių išvadas ataskaitiniu laikotarpiu apsvarstė teritorinės ligonių kasos (TLK) taikinimo komisija, skaičius (vnt.)

 

18.2. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo komisijoje buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius (vnt.)

 

18.3. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo komisijoje liko nepakeistos, skaičius (vnt.)

 

18.4. kontrolės procedūrų, kurių išvados ataskaitiniu laikotarpiu buvo ginčijamos teisme, skaičius (vnt.)

 

18.5. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius (vnt.)

 

18.6. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu liko nepakeistos, skaičius (vnt.)

 

19. Surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius (vnt.), išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius (vnt.) ir skirtų administracinių nuobaudų skaičius (vnt.)

 

20. Sutarčių su TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis skaičius metų pradžioje (vnt.)

 

21. Sutarčių su TLK veiklos zonos vaistinėmis, turinčiomis unikalų ID kodą informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius metų pradžioje (vnt.)

 

22. TLK biudžetas metų pabaigoje (Eur)

 

23. Pasiūlymų keisti teisės aktus skaičius (vnt.) ir teisės aktų projektų pavadinimai

 

 

 

________________________________                    _______________                                                                   ___________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                               (Parašas)                                                                                  (Vardas ir pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-311, 2014-11-04, paskelbta TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15797

Nr. 1K-58, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03522

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

Nr. 1K-210, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17635

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-311, 2014-11-04, paskelbta TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15797

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-267, 2015-09-17, paskelbta TAR 2015-09-17, i. k. 2015-13917

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-58, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03522

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-244, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22496

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-360, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29392

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-72, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04979

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-99, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07252

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-106, 2017-05-17, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08273

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-210, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17635

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-68, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03250

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-189, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10249

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-208, 2018-07-16, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14162

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-75, 2019-03-19, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04313

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-106, 2019-04-29, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06952

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-155, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11412

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-159, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11569

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo