Suvestinė redakcija nuo 2020-06-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07103

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 30-1011/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi:

1. P a t v i r t i n u  Tikslinių kompensacijų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių išmokų sritį, kontroliuoti, kaip vykdomos šio įsakymo 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatos .

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 30-1880 „Dėl Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – šalpos pensijų ir (ar) tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Povilas Poderskis

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. 30-1011/19

 

 

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tikslinių kompensacijų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato slaugos išlaidų, priežiūros (pagalbos) išlaidų, tikslinio priedo (toliau – tikslinės kompensacijos) teikimo ir permokėtų tikslinių kompensacijų grąžinimo tvarką Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.  sausio 23  d. įsakymu Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – SADM tvarkos aprašas).

3. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Administracijos Socialinių išmokų skyrius (toliau – Socialinių išmokų skyrius) ir Administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

4. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę, tikrindamas kas ketvirtį Socialinių išmokų skyriaus pateiktas ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie išnagrinėtus prašymus ir priimtus sprendimus dėl tikslinių kompensacijų skyrimo (neskyrimo, sustabdymo ar nutraukimo), atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis socialinių išmokų sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ

 

6.      Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų paskirta ir išmokėta tikslinė kompensacija, kreipiasi į Socialinių išmokų skyrių ir pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą skirti tikslinę kompensaciją (toliau – prašymas) ir SADM tvarkos aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus.

7.      Jeigu SADM tvarkos aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytuose dokumentuose esantys duomenys yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba Socialinių išmokų skyrius šiuos duomenis gauna pagal duomenų teikimo sutartis, kartu su prašymu minėtų dokumentų pateikti nereikia.

8. Asmenys prašymus ir dokumentus, reikalingus tikslinei kompensacijai paskirti ir išmokėti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į Socialinių išmokų skyrių, arba atsiųsti juos Socialinių išmokų skyriui registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, arba elektroniniu būdu per valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiamą elektroninę paslaugą.

9. Socialinių išmokų skyrius, gautus prašymus ir dokumentus registruoja ir asmenį informuoja SADM tvarkos aprašo 6–9 punktuose nustatyta tvarka.

10.      Socialinių išmokų skyrius, grąžindamas SADM tvarkos aprašo 9 punkte nustatyta tvarka asmeniui jo pateiktus dokumentus, padaro grąžinamų dokumentų kopijas. 

 

III SKYRIUS

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

11.    Socialinių išmokų skyrius, priėmęs prašymą ir visus reikalingus dokumentus tikslinei kompensacijai skirti, per 15 darbo dienų:

11.1.      patikrina prašyme ir pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų tikrumą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), socialinės paramos apskaitos informacinėje sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“) ir kituose turimuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose, prašyme nurodytus duomenis įrašo į sistemą „Parama“;

11.2. inicijuoja Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka asmens buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymą Įstatymo 5 straipsnio 7 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

11.3.     rengia ir tvirtina sistemoje „Parama“ sprendimą tikslinei kompensacijai skirti arba neskirti;

11.4.  formuoja tikslinės kompensacijos gavėjo asmens bylą, į kurią įsega prašymą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas ir kitus su tikslinės kompensacijos skyrimu, neskyrimu, mokėjimu susijusius dokumentus.

12.       Tikslinė kompensacija skiriama arba neskiriama Administracijos direktoriaus įsakymu įgalioto Socialinių išmokų skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.

13Socialinių išmokų skyrius, iki kiekvieno mėnesio 8 dienos (jeigu tai šventinė diena – po jos einančios darbo dienos) perduoda Apskaitos skyriui užšifruotas tikslinių kompensacijų mokėjimo dokumentų rinkmenas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

14. Apskaitos skyrius, gavęs Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytas dokumentų rinkmenas, atsižvelgdamas į SADM tvarkos aprašo 14 punkte nustatytus tikslinių kompensacijų mokėjimo terminus, atlieka šių išmokų mokėjimą gavėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

15.    Tikslinė kompensacija už praėjusius mėnesius gali būti išmokama vardiniu pavedimu, pervedant lėšas į tikslinės kompensacijos gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke ar Administracijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose (jų padaliniuose).

16. Apskaitos skyrius kontroliuoja mokėjimų įvykdymą ir, gavęs informaciją apie neįskaitytas į gavėjų sąskaitas tikslinių kompensacijų sumas, per vieną darbo dieną elektroniniu paštu sis@vilnius.lt apie tai informuoja Socialinių išmokų skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

17.    Socialinių išmokų skyrius, gavęs šio Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą informaciją, aiškinasi mokėjimų neįskaitymo priežastis. Jei per vieną darbo dieną nėra galimybės nustatyti tikslinės kompensacijos neįskaitymo į sąskaitą priežasties, Socialinių išmokų skyrius per 3 darbo dienas raštu apie neįskaitytą į jo sąskaitą išmoką, informuoja tikslinės kompensacijos gavėją, nurodydamas jam mokėjimo neįskaitymo priežastį. 

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2020-06-02

Skyriaus naikinimas:

Nr. 30-1219/20, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11851

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.    Darbuotojai už šio Tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

241. Tikslinių kompensacijų permokų nustatymas vykdomas Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamo Socialinių išmokų permokų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Gavėjui permokėtos tikslinių kompensacijų sumos, kurios negrąžintos arba neišskaičiuotos ir dėl kurių likęs įsiskolinimas, tvarkomos Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamo Socialinių išmokų permokų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 30-1219/20, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11851

 

25.    Socialinių išmokų skyrius tikslinių kompensacijų skyrimo, neskyrimo ir mokėjimo apskaitą tvarko sistemoje „Parama“ ir SPIS.

26. Apskaitos skyrius vykdo grąžintų tikslinių kompensacijų permokų apskaitą ir lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti apskaitą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

27. Apskaitos skyrius, suderinęs išmokėtų tikslinių kompensacijų duomenis su Socialinių išmokų skyriumi, vykdo lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti, panaudojimo kontrolę ir kas ketvirtį teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti panaudojimo ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

28.    Tvarkos aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami šio Tvarkos aprašo nuostatas privalo asmens duomenis tvarkyti vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis bei Administracijos direktoriaus patvirtintomis Administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Papildyta punktu:

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2980/19, 2019-11-19, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19142

Dėl Administracijos direktoriaus 2019-04-30 įsakymo Nr. 30-1011/19 „Dėl Tikslinių kompensacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-1219/20, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11851

Dėl Administracijos direktoriaus 2019-04-30 įsakymo Nr. 30-1011/19 „Dėl Tikslinių kompensacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo