Suvestinė redakcija nuo 2020-10-21

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00362

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-28:

Nr. 504, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08378

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO SAUGIOJO VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO IR VALSTYBINIŲ DUOMENŲ CENTRŲ VALDYMO SRITYSE“. 

 

2018 m. sausio 3 d. Nr. 27

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 432 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3 punktu, 4, 8 ir 9 dalimis, 433 straipsnio 2 ir 4 dalimis,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

Preambulės pakeitimai:

Nr. 504, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08378

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą;

1.2. Atlyginimo už naudojimąsi Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamomis papildomomis elektroninių ryšių paslaugomis dydžių nustatymo tvarkos aprašą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 525, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11409

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 504, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08378

 

2. Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją patvirtinti:

2.1.1. Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygas ir taisykles;

2.1.2. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir atsijungimo nuo jo sąlygas, planą ir terminus;

2.1.3. Neteko galios nuo 2020-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

2.1.4. Neteko galios nuo 2020-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

2.1.5. Neteko galios nuo 2020-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

2.1.6. Neteko galios nuo 2020-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

2.2. Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą prie Krašto apsaugos ministerijos teikti išvadas Krašto apsaugos ministerijai dėl juridinio asmens įvardijimo būtinu nacionaliniam saugumui, gynybai ar gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti.

2.3. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją patvirtinti: 

2.3.1. Valstybinių duomenų centrų sąrašą; 

2.3.2. techninius reikalavimus, taikomus valstybiniams duomenų centrams; 

2.3.3. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų valdomų serverių ir (arba) registrų ir valstybės bei kitų informacinių sistemų įrangos ir duomenų perkėlimo į valstybinius duomenų centrus sąlygas, planą ir terminus; 

2.3.4. Valstybinių duomenų centrų naudotojams teikiamų paslaugų teikimo sąlygų aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

 

2.4.   Krašto apsaugos ministeriją atlikti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 432 straipsnio 8 dalyje nustatytas funkcijas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 525, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11409

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Raimundas Karoblis

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 504 redakcija)

 

 

SAUGIOJO VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO NAUDOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro valdymo sritis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2.

Aplinkos apsaugos agentūra

3.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

4.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

5.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

6.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

7.

Valstybinė miškų tarnyba

Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sritis

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

9.

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

10.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

11.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sritis

12.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

13.

Valstybės įmonė Turto bankas

14.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

15.

Lietuvos statistikos departamentas

16.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

18.

Kauno teritorinė muitinė

19.

Klaipėdos teritorinė muitinė

20.

Muitinės informacinių sistemų centras

21.

Muitinės kriminalinė tarnyba

22.

Muitinės laboratorija

23.

Muitinės mokymo centras

24.

Vilniaus teritorinė muitinė

25.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

26.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

27.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

28.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

29.

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

30.

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

31.

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

32.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro valdymo sritis

33.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

34.

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos

35.

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

36.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

37.

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

38.

Infrastruktūros valdymo agentūra

39.

Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

40.

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas

41.

Lietuvos kariuomenė

42.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

43.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

44.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sritis

45.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

46.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

47.

Lietuvos dailės muziejus

48.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

49.

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritis

50.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

51.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

52.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

53.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

54.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

55.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

56.

Neteko galios nuo 2020-10-21

57.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

58.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius

59.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius

60.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

61.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

62.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

63.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius

64.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

65.

Neteko galios nuo 2020-10-21

66.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

67.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sritis

68.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

69.

Valstybės įmonė Registrų centras

70.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

71.

Lietuvos transporto saugos administracija

72.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valdymo sritis

73.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

74.

Higienos institutas

75.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

76.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

77.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

78.

Radiacinės saugos centras

79.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

80.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

81.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

82.

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

83.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

84.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

85.

Kauno teritorinė ligonių kasa

86.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

87.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

88.

Šiaulių teritorinė ligonių kasa

89.

Vilniaus teritorinė ligonių kasa

90.

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

91.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė

92.

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė

93.

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

94.

Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė

95.

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

96.

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

97.

Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

98.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

99.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

100.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

101.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė

102.

Viešoji įstaiga „Vilniaus gimdymo namai“

103.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

104.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

105.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

106.

Respublikinis priklausomybės ligų centras

107.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

108.

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sritis

109.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

110.

Nacionalinis vėžio institutas

111.

Švietimo informacinių technologijų centras

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sritis

112.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

113.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

114.

Alytaus pataisos namai

115.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

116.

Lietuvos probacijos tarnyba

117.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai

118.

Kauno tardymo izoliatorius

119.

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

120.

Marijampolės pataisos namai

121.

Panevėžio pataisos namai

122.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

123.

Šiaulių tardymo izoliatorius

124.

Vilniaus pataisos namai

125.

Lietuvos teismo ekspertizės centras

126.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

127.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

128.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

129.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritis

130.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

131.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

132.

Lietuvos metrologijos inspekcija

133.

Viešoji įstaiga CPO LT

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro valdymo sritis

134.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sritis

135.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

136.

Valstybės įmonė „Regitra“

137.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

138.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

139.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

140.

Neteko galios nuo 2020-07-01

141.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

142.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

143.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

144.

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

145.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

146.

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

147.

Lietuvos kelių policijos tarnyba

148.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

149.

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“

150.

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

151.

Lietuvos policijos mokykla

152.

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

153.

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

154.

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

155.

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

156.

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

157.

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

158.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

159.

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

160.

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

161.

Neteko galios nuo 2020-07-01

162.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

163.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

164.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro valdymo sritis

165.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

166.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

167.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

168.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

169.

Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

170.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

171.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

172.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

173.

Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

174.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Kita

175.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

176.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

177.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

178.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

179.

Vyriausybės atstovų įstaiga

180.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

181.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

182.

Kauno regioninis valstybės archyvas

183.

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

184.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

185.

Lietuvos ypatingasis archyvas

186.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

187.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

188.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

189.

Šiaulių regioninis valstybės archyvas

190.

Vilniaus regioninis valstybės archyvas

191.

Lietuvių kalbos institutas

192.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

193.

Bendrasis pagalbos centras

194.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras

195.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

196.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

197.

Nacionalinė teismų administracija

198.

Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras

199.

Lietuvos bankas

200.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

201.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

202.

Viešųjų pirkimų tarnyba

203.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

204.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

205.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

2051.

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

206.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

207.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

208.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

209.

Alytaus apylinkės teismas

210.

Kauno apygardos teismas

211.

Kauno apylinkės teismas

212.

Klaipėdos apygardos teismas

213.

Klaipėdos apylinkės teismas

214.

Marijampolės apylinkės teismas

215.

Panevėžio apygardos teismas

216.

Panevėžio apylinkės teismas

217.

Plungės apylinkės teismas

218.

Regionų apygardos administracinis teismas

219.

Šiaulių apygardos teismas

220.

Šiaulių apylinkės teismas

221.

Tauragės apylinkės teismas

222.

Telšių apylinkės teismas

223.

Utenos apylinkės teismas

224.

Vilniaus apygardos administracinis teismas

225.

Vilniaus apygardos teismas

226.

Vilniaus miesto apylinkės teismas

227.

Vilniaus regiono apylinkės teismas

228.

Lietuvos apeliacinis teismas

229.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

230.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

231.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Akmenės rajono savivaldybė

232.

Akmenės rajono savivaldybės administracija

233.

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

234.

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

Alytaus miesto savivaldybė

235.

Alytaus miesto savivaldybės administracija

236.

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Alytaus rajono savivaldybė

237.

Alytaus rajono savivaldybės administracija

238.

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

239.

Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis

240.

Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Anykščių rajono savivaldybė

241.

Anykščių rajono savivaldybės administracija

242.

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

243.

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Birštono savivaldybė

244.

Birštono savivaldybės administracija

Biržų rajono savivaldybė

245.

Biržų rajono savivaldybės administracija

246.

Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

247.

Viešoji įstaiga Biržų ligoninė

248.

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Druskininkų savivaldybė

249.

Druskininkų savivaldybės administracija

250.

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė

Elektrėnų savivaldybė

251.

Elektrėnų savivaldybės administracija

252.

Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba

253.

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė

254.

Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė

255.

Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras

256.

Viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

Ignalinos rajono savivaldybė

257.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

258.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

259.

Viešoji įstaiga „Ignalinos rajono ligoninė“

Jonavos rajono savivaldybė

260.

Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba

261.

Jonavos rajono savivaldybės administracija

262.

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis

263.

Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė

264.

Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras

Joniškio rajono savivaldybė

265.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

266.

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

267.

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė

268.

Viešoji įstaiga Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis

Jurbarko rajono savivaldybė

269.

Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba

270.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

271.

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

272.

Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba

272.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

274.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis

275.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė

Kalvarijos savivaldybė

276.

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

277.

Kalvarijos savivaldybės administracija

278.

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė

Kauno miesto savivaldybė

279.

Kauno miesto savivaldybės administracija

280.

Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

281.

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

282.

VšĮ Kauno miesto poliklinika

Kauno rajono savivaldybė

283.

Kauno rajono savivaldybės administracija

284.

Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras

285.

Viešoji įstaiga „Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras“

286.

Viešoji įstaiga „Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras“

287.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras

288.

Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

Kazlų Rūdos savivaldybė

289.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

290.

Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba

291.

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė

Kėdainių rajono savivaldybė

292.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

293.

Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

294.

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

295.

Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Kelmės rajono savivaldybė

296.

Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba

297.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

298.

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė

Klaipėdos miesto savivaldybė

299.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

300.

Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis

301.

Viešoji įstaiga Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

302.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

303.

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė

Klaipėdos rajono savivaldybė

304.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

305.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė

306.

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Kretingos rajono savivaldybė

307.

Kretingos rajono savivaldybės administracija

308.

Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

309.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė

Kupiškio rajono savivaldybė

310.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

311.

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

312.

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė

Lazdijų rajono savivaldybė

313.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

314.

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

315.

Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“

Marijampolės savivaldybė

316.

Marijampolės savivaldybės administracija

317.

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis

318.

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė

319.

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

320.

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Mažeikių rajono savivaldybė

321.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

322.

Viešoji įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras

323.

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė

Molėtų rajono savivaldybė

324.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

325.

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

326.

Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras

327.

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

328.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba

Neringos savivaldybė

329.

Neringos savivaldybės administracija

Pagėgių savivaldybė

330.

Pagėgių savivaldybės administracija

331.

Pagėgių savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Pakruojo rajono savivaldybė

332.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

333.

Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė

Palangos miesto savivaldybė

334.

Palangos miesto savivaldybės administracija

Panevėžio miesto savivaldybė

335.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

336.

Viešoji įstaiga „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“

337.

Viešoji įstaiga Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

338.

Panevėžio kraštotyros muziejus

339.

Panevėžio miesto dailės galerija

340.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras

341.

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika

342.

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika

343.

Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras

344.

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Panevėžio rajono savivaldybė

345.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

346.

Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

347.

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

348.

Viešoji įstaiga Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras

Pasvalio rajono savivaldybė

349.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

350.

Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

351.

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

352.

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Plungės rajono savivaldybė

353.

Plungės rajono savivaldybės administracija

354.

Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

355.

Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė

356.

VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba

Prienų rajono savivaldybė

357.

Prienų rajono savivaldybės administracija

358.

Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

359.

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

Radviliškio rajono savivaldybė

360.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

361.

Radviliškio rajono savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnyba

362.

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė

363.

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras

364.

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

365.

Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras

366.

Viešoji įstaiga Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras

367.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

368.

Šeduvos globos namai

Raseinių rajono savivaldybė

369.

Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba

370.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

371.

Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė

372.

Viešoji įstaiga Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

372.

Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras

374.

Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras

Rietavo savivaldybė

375.

Rietavo savivaldybės administracija

376.

Rietavo savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Rokiškio rajono savivaldybė

377.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

378.

Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

379.

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

380.

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Šakių rajono savivaldybė

381.

Šakių rajono savivaldybės administracija

382.

Viešoji įstaiga Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis

383.

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Šalčininkų rajono savivaldybė

384.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

385.

Šalčininkų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

386.

Viešoji įstaiga Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė

Šiaulių miesto savivaldybė

387.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

388.

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

389.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

390.

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

391.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

392.

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras

393.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

394.

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Šiaulių rajono savivaldybė

395.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

396.

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

397.

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė

Šilalės rajono savivaldybė

398.

Šilalės rajono savivaldybės administracija

399.

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

400.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė

401.

Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

Šilutės rajono savivaldybė

402.

Šilutės rajono savivaldybės administracija

403.

Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

404.

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė

Širvintų rajono savivaldybė

405.

Širvintų rajono savivaldybės administracija

406.

Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

407.

Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė

Skuodo rajono savivaldybė

408.

Skuodo rajono savivaldybės administracija

409.

Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

410.

Viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis

Švenčionių rajono savivaldybė

411.

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

412.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

413.

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė

414.

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Tauragės rajono savivaldybė

415.

Tauragės rajono savivaldybės administracija

416.

Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

417.

Viešoji įstaiga Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

418.

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė

Telšių rajono savivaldybė

419.

Telšių rajono savivaldybės administracija

420.

Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

421.

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė

422.

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Trakų rajono savivaldybė

423.

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

424.

Trakų rajono savivaldybės administracija

425.

Viešoji įstaiga Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

426.

Viešoji įstaiga Trakų ligoninė

Ukmergės rajono savivaldybė

427.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

428.

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

429.

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė

430.

Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

431.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras

Utenos rajono savivaldybė

432.

Utenos rajono savivaldybės administracija

433.

Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

434.

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

435.

Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Varėnos rajono savivaldybė

436.

Varėnos rajono savivaldybės administracija

437.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

438.

Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

439.

Biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba

440.

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė

441.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybė

442.

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

443.

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

444.

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

445.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras

446.

Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika

447.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

448.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika

449.

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika

450.

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

451.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

452.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

453.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė

454.

Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė

455.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

456.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus rajono savivaldybė

457.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

458.

Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Visagino savivaldybė

459.

Viešoji įstaiga Visagino ligoninė

460.

Visagino savivaldybės administracija

Zarasų rajono savivaldybė

461.

Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyba

462.

Zarasų rajono savivaldybės administracija

463.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė

 

___________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 504, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08378

Priedo pakeitimai:

Nr. 800, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12792

Nr. 1255, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20210

Nr. 292, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06159

Nr. 612, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13038

Nr. 672, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13790

Nr. 1144, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21738

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27 

 

 

ATLYGINIMO UŽ SAUGIUOJU VALSTYBINIU DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLU TEIKIAMAS PASLAUGAS DYDŽIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už naudojimąsi Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu  teikiamomis papildomomis elektroninių ryšių paslaugomis dydžių nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atlyginimo už naudojimąsi Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu (toliau – Saugusis tinklas) teikiamomis papildomomis elektroninių ryšių paslaugomis (toliau – papildomos paslaugos) dydžių (toliau – atlyginimo dydžiai) nustatymo kriterijus bei atlyginimo dydžių apskaičiavimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

Ii SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3.  Saugiojo tinklo tvarkytojas apskaičiuoja atlyginimo dydžius pagal Aprašo 4 punkte nurodytus atlyginimo dydžių nustatymo kriterijus.

4Atlyginimo dydžių nustatymo kriterijai:

4.1.   ekonomiškai pagrįsta papildomos paslaugos savikaina (išlaidos), pagrindžiama papildomą paslaugą teikiančio Saugiojo tinklo tvarkytojo praėjusių kalendorinių metų materialinėmis ir joms prilygintomis sąnaudomis (ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos, komunalinių paslaugų, elektroninių ryšių paslaugų, remonto, elektroninių ryšių tinklo išlaikymo sąnaudos) ir darbo sąnaudomis (darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų sąnaudos), patiriamomis teikiant konkrečią papildomą paslaugą;

4.2.   numatomos teikti papildomos paslaugos savikaina (išlaidos), pagrindžiama prognozuojamomis sąnaudomis, nurodytomis Aprašo 4.1 papunktyje.

5. Apskaičiuojant atlyginimo dydžius, leidžiama įtraukti tik būtinas ir pagrįstas sąnaudas, tiesiogiai susijusias su teikiamomis papildomomis paslaugomis.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIŲ DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

6. Saugiojo tinklo tvarkytojas su auditoriumi ar audito įmone, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme (toliau – audito įmonė), sudaro papildomų paslaugų teikimo sąnaudų patikrinimo (toliau – patikrinimas) sutartį.

7. Saugiojo tinklo tvarkytojas, apskaičiavęs atlyginimo dydžius, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kalendorinių metų pabaigos audito įmonei pateikia visą detalią informaciją, kuria pagrindžiamos papildomų paslaugų teikimo sąnaudos, ir kitą informaciją, reikalingą papildomų paslaugų teikimo sąnaudoms patikrinti.

8. Audito įmonė iš Saugiojo tinklo tvarkytojo turi teisę gauti papildomų duomenų ir paaiškinimų, kurių reikia papildomų paslaugų teikimo sąnaudoms patikrinti.

9. Audito įmonei atlikus patikrinimą ir pateikus patikrinimo ataskaitą, kurioje nurodyta papildomų paslaugų teikimo sąnaudų apskaičiavimo trūkumų, Saugiojo tinklo tvarkytojas privalo pašalinti audito įmonės nurodytus trūkumus. Šiame punkte nurodytu atveju turi būti gauta papildoma audito įmonės patikrinimo ataskaita.

10.  Audito įmonei atlikus patikrinimą ir nenustačius papildomų paslaugų teikimo sąnaudų apskaičiavimo trūkumų, Saugiojo tinklo tvarkytojas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikia informaciją apie atlyginimo dydžius ir patikrintus duomenis apie patirtas sąnaudas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri patikrina, ar atlyginimo dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į Aprašo 4 punkte nurodytus atlyginimo dydžių nustatymo kriterijus.

11. Vyriausybės įgaliota institucija per dvidešimt kalendorinių dienų nuo visos išvadai pateikti reikalingos informacijos gavimo dienos pateikia išvadą, ar atlyginimo dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į Aprašo 4 punkte nurodytus atlyginimo dydžių nustatymo kriterijus. Jei Vyriausybės įgaliota institucija nustato, kad atlyginimo dydžiai apskaičiuoti neatsižvelgiant į Aprašo 4 punkte nurodytus kriterijus, Saugiojo tinklo tvarkytojas per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą turi ištaisyti nustatytus trūkumus ir pakartotinai pateikti patikrintus duomenis apie patirtas sąnaudas ir atlyginimo dydžius.

12. Saugiojo tinklo tvarkytojas, gavęs Vyriausybės įgaliotos institucijos išvadą, kad atlyginimo dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į Aprašo 4 punkte nurodytus atlyginimo dydžių nustatymo kriterijus, teikia apskaičiuotus atlyginimo dydžius ir visą susijusią informaciją Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Aprašo 4 punkte nurodytus atlyginimo dydžių nustatymo kriterijus, tvirtina atlyginimo dydžius.

13. Patvirtinti atlyginimo dydžiai keičiami tik tais atvejais, kai jie skiriasi nuo naujai apskaičiuotų atlyginimo dydžių. Naujai apskaičiuoti dydžiai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos.

14. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę:

14.1. gauti iš Saugiojo tinklo tvarkytojo papildomą informaciją, susijusią su atlyginimo dydžių apskaičiavimu, ir nustatyti terminą šiai informacijai pateikti;

14.2. tikrinti Saugiojo tinklo tvarkytojo apskaitos duomenis ir kitą informaciją, pagal kurią nustatomas atlyginimo dydis;

14.3. prašyti iš audito įmonės informacijos ar paaiškinimų dėl atlikto patikrinimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Atlyginimo dydžiai, patikrinimo ataskaitos ir Vyriausybės įgaliotos institucijos išvados viešai skelbiami Saugiojo tinklo tvarkytojo interneto svetainėje.

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 525, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11409

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 504, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08378

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 800, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12792

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1255, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20210

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 238, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05754

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 525, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11409

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 292, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06159

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 612, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13038

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 672, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13790

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1144, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21738

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo