Suvestinė redakcija nuo 2018-09-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00788

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKOS DOKUMENTŲ LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMUI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. V-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 642 redakcija) 8 punktu,

tvirtinu Paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro

direktoriaus 2018 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-6

 

 

PARAIŠKOS dokumentų LEIDIMo VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMui vertinimo tvarkos APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Paraiškos dokumentų (toliau – Paraiškos) leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja dokumentų, kurie teikiami siekiant valstybinėms ir nevalstybinėms aukštosioms mokykloms ir užsienio valstybės aukštųjų mokyklų, kurių veikla yra įvertinta aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba agentūros, kuri yra tikroji Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos narė, filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas) gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą Lietuvos Respublikoje (toliau − Leidimas) vertinimo Studijų kokybės vertinimo centre (toliau – Centras) tvarką. Paraiška yra teikiama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

2.   Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (toliau – Nutarimas). 

3.   Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

 

II SKYRIUS

VERTINIMO eiga

 

4.    Švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo 3 punkte nurodytą Paraišką persiunčia Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras).

5. Nutarimo 3 punkte nurodytos ketinamos vykdyti studijų programos įvertinamos vadovaujantis Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika, patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu (toliau – Metodika).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

6. Centras, vadovaudamasis Ekspertų atrankos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus įsakymu, pasitelkia ekspertus ketinamų vykdyti studijų programų ir (ar) likusių Paraiškos dokumentų vertinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

7. Jei Metodikos nustatyta tvarka ketinamos vykdyti studijų programos ne mažiau kaip 3 studijų kryptyse (universitetui) arba 2 studijų kryptyse (kolegijai) buvo įvertintos teigiamai, Centras pradeda likusių Paraiškos dokumentų vertinimą. Jam atlikti sudaroma atskira ekspertų grupė, organizuojamas vizitas į aukštąją mokyklą ar filialą. Jei atlikus ekspertinį ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą nustatoma, kad teigiamai buvo įvertintos studijų programos mažiau nei 3 studijų kryptyse (universitetui) arba 2 studijų kryptyse (kolegijai), Centras nutraukia Paraiškos vertinimo procedūrą, apie tai informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją ir aukštąją mokyklą ar filialą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

8. Neteko galios nuo 2018-09-25.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

9.    Centras aukštąją mokyklą ar filialą apie ekspertų grupės sudėtį informuoja elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki nustatytos vizito į aukštąją mokyklą ar filialą dienos. Aukštoji mokykla ar filialas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos gali argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį(-ius).

91. Centras ne vėliau nei per 4 mėnesius nuo Paraiškos gavimo iš Švietimo ir mokslo ministerijos dienos įvertina aukštosios mokyklos ar filialo Paraiškos dokumentus ir priima sprendimą dėl jų įvertinimo.

Papildyta punktu:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

III SKYRIUS

VERTINIMO SRITYS IR KRITERIJAI

 

 

10.  Centras, pasitelkdamas ekspertus, nustato, ar materialinė bazė, kvalifikuotas personalas yra tinkami planuojamoms studijoms, mokslinei ir (arba) meno veiklai įgyvendinti bei aukštoji mokykla ar filialas atitinka kitas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas sąlygas, būtinas planuojamų studijų, mokslinės ir (arba) meno veiklos kokybei užtikrinti, taip pat teikiamų aukštojo mokslo kvalifikacijų atitikčiai reikalavimams užtikrinti.

11.  Aukštoji mokykla ar filialas, siekiantys gauti Leidimą, yra vertinami remiantis šiais kriterijais:

11.1. Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos ketinamų vykdyti studijų atitikimas reikalavimams, nustatytiems teisės aktuose, reglamentuojančiuose studijų reikalavimus Lietuvos Respublikoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

11.2.  Filialo ketinamų vykdyti studijų atitikimas reikalavimams, nustatytiems teisės aktuose, reglamentuojančiuose studijų reikalavimus kilmės šalyje;

11.3.  materialiųjų išteklių studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti tinkamumas ir plėtros perspektyvos. Analizuojama:

11.3.1. studijų įgyvendinimui reikalingų patalpų tinkamumas ir pakankamumas planuojamoms vykdyti studijoms, darbo vietų skaičius jose, reikalinga bazė praktikoms, reikalinga įranga;

11.3.2. duomenys apie studijų vykdymui reikalingų metodinių išteklių bibliotekoje, skaityklose, metodiniuose kabinetuose prieinamumą ir pakankamumą;

11.3.3. numatomos infrastruktūros mokslo (meno) veiklai arba taikomojo mokslo (meno) veiklai plėtoti tinkamumas.

11.4. veiklos finansinio plano pagrįstumas ir racionalumas. Analizuojama:

11.4.1. finansinių išteklių paskirstymo suderinamumas su aukštosios mokyklos arba filialo plėtros planu ir šalies prioritetais;

11.4.2. veiklos finansinio plano komponentų pagrįstumas ir dermė;

11.4.3. finansinės rizikos analizė;

11.4.4. numatomos ilgalaikės investicijos.

11.5. studijų ir mokslo (ar meno) veiklos strategijų pagrįstumas ir racionalumas:

11.5.1. strateginio veiklos plano atitiktis aukštosios mokyklos misijai, kilmės šalies mokslo ir studijų politikos strateginiams dokumentams, Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatoms;

11.5.2. strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos procedūrų tinkamumas;

11.5.3. strateginio veiklos plano komponentų pagrįstumas ir dermė;

11.5.4. nustatytų mokslo (meno) veiklos tikslų, priemonių ir jų įgyvendinimo pagrįstumas ir dermė;

11.5.5. numatomų nesąžiningo studijavimo, diskriminavimo prevencijos, apeliavimo priemonių aiškumas ir skaidrumas;

11.5.6. numatomų studijų planavimo, organizavimo, priežiūros ir tobulinimo procesų,  vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonių aiškumas, pagrįstumas ir dermė;

11.5.7. numatomų naudoti vidinio kokybės užtikrinimo priemonių tinkamumas;

11.5.8. aukštosios mokyklos ar filialo apsibrėžtų švietimo tikslų ir priemonių jų įgyvendinimui pagrįstumas ir dermė.

11.6. personalo  tinkamumas studijų ir mokslo (meno) veiklai vykdyti. Analizuojama:

11.6.1. darbuotojų įdarbinimo principų ir procedūrų atitiktis aukštosios mokyklos ar filialo strateginiam veiklos planui.

 

iv SKYRIUS

IŠVADŲ PARENGIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

12.  Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį Centrui ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo vizito į aukštąją mokyklą ar filialą pabaigos.

13. Teikdama išvadų projektą Centrui, ekspertų grupė vertinimo išvadose pateikia aukštosios mokyklos ar filialo dokumentų įvertinimą pagal vertinamuosius kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

14. Išvadų projekte ekspertai gali teikti siūlymą pataisyti ar papildyti Paraiškos dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

15. Centras išvadų projektą elektroniniu paštu išsiunčia aukštajai mokyklai arba filialui, kuri (-is) per 5 darbo dienas nuo išvadų projekto išsiuntimo gali pateikti pastabas dėl išvadų projekte esančių faktinių klaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

16. Jei išvadų projekte buvo pateiktas siūlymas Paraišką pataisyti, aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali atlikti ekspertų nurodytus Paraiškos taisymus bei elektroniniu paštu pateikti Centrui tai pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

17. Centras persiunčia aukštosios mokyklos arba filialo pastabas ekspertų grupei, kuri, išnagrinėjusi aukštosios mokyklos pastabas, per 7 darbo dienas patikslina išvadas ir pateikia jas pasirašytas Centrui su vienu iš šių siūlymų:

17.1. paraišką vertinti teigiamai, kai ekspertai nepateikė pastabų arba pateiktos pastabos nėra esminės;

17.2. paraišką vertinti neigiamai, kai yra svarbios ir ekspertų išsamiai pagrįstos priežastys – paraiška neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

18. Vertinimo išvados svarstomos Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijoje, vadovaujantis šios komisijos nuostatais, patvirtintais Centro direktoriaus įsakymu. Centro direktorius, išnagrinėjęs vertinimo išvadas ir Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl Paraiškos įvertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

19.  Centras  aukštosios mokyklos ar filialo Paraiškos įvertinimo išvadas išsiunčia aukštajai mokyklai ar filialui ir Švietimo ir mokslo ministerijai registruotu paštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

20. Centras per 10 darbo dienų nuo Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimo išduoti Leidimą aukštajai mokyklai ar filialui, akredituoja tos aukštosios mokyklos programas ir (arba) studijų kryptis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

21.  Išvados yra viešai skelbiamos.

 

V. APELIACIJŲ DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO IŠVADOS TEIKIMAS

 

22. Aukštoji mokykla ar filialas turi teisę vieną kartą pateikti apeliaciją Centro sudarytai apeliacinei komisijai (toliau – Apeliacinė komisija) dėl Paraiškos įvertinimo išvadų ir sprendimo per 7 darbo dienas nuo jų išsiuntimo iš Centro dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

 

23.  Apeliacinė komisija apeliacijas dėl Centro išvadų nagrinėja pagal Centro direktoriaus patvirtintus jos nuostatus.

 

––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-69, 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14949

Dėl Paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-6, pakeitimo