Suvestinė redakcija nuo 2020-12-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14950

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-1041

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2018 m. rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. V-1041

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškos vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2.    Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės);

2.4.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5.    Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.6.    2014–2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų planavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-761 „Dėl 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas);

2.7.    Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“.

4.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

5.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 628 948,00 (du milijonai  šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni) eurų, iš kurių iki 2 234 606,00 (du milijonai du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šeši) eurų yra Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšos ir iki 394 342,00 (trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Lėšų rezervo šiai priemonei nenumatoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2769, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-01, i. k. 2020-25706

 

8.  Priemonės tikslas – sukurti ir įdiegti integruotą priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos sistemą, kuri padidintų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, socialinės rizikos šeimoms bei jose gyvenantiems vaikams, mažinant jų socialinę atskirtį, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę suaugusiesiems ir vaikams.

9.       Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1.    integruotos ankstyvosios intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo sistemos Lietuvoje kūrimas ir diegimas;

9.2.    mokymo programų, skirtų su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijai tobulinti, parengimas, su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodikų parengimas ir įgyvendinimas;

9.3.    priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, įgyvendinimas.

10.     Įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas, išlaidos, susijusios su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų mokymais, yra netinkamos finansuoti, jeigu jos yra finansuojamos pagal Veiksmų programos 9.4.2 uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-K-737 „Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas“.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti iki 2019 m. III ketvirčio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-740, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10200

 

II         SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:

 

 

Veiklos Nr. (Aprašo punktas)

 

Veikla

 

Galimi pareiškėjai

 

Galimi partneriai

 

9.1.

 

Integruotos ankstyvosios intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo sistemos Lietuvoje kūrimas ir diegimas

 

(Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 2 priedo 9.1, 9.4, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.7, 9.5.9, 9.6 papunkčiai) 

 

Respublikinis priklausomybės ligų centras

 

1. Savivaldybių administracijos

 

2. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai

 

9.2.

 

Mokymo programų, skirtų su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijai tobulinti, parengimas, su socialinės rizikos grupių asmenimis dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodikų parengimas ir įgyvendinimas

 

(Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 2 priedo 9.5.3 papunktis) 

 

 

 

Respublikinis priklausomybės ligų centras

 

 

 

9.3

 

Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, įgyvendinimas

 

(Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 2 priedo 9.5.5 papunktis) 

 

 

1. Respublikinis priklausomybės ligų centras

 

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 

3. Kauno miesto savivaldybės administracija

 

4. Mažeikių rajono savivaldybės administracija

 

5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

6. Šiaulių miesto savivaldybės administracija

 

7. Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 

8. Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

9. Visagino savivaldybės administracija

 

10. Telšių rajono savivaldybės administracija

 

11. Švenčionių rajono savivaldybės administracija

 

12. Ukmergės rajono savivaldybės administracija

 

13. Jonavos rajono savivaldybės administracija

 

14. Molėtų rajono savivaldybės administracija

 

15. Palangos miesto savivaldybės administracija

 

16. Tauragės rajono savivaldybės administracija

 

17. Marijampolės savivaldybės administracija

 

18. Varėnos rajono savivaldybės administracija

 

19. Jurbarko rajono savivaldybės administracija

 

 

1. Respublikinis priklausomybės ligų centras

 

2. Savivaldybių administracijos

 

3. Psichikos sveikatos centrai

 

4. NVO

 

5. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

 

6. Nakvynės namai

 

7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-740, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10200

 

13.  Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus, nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas (projekto vykdytojas) projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriais. Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14.  Projekto veikla (taip pat ir viešieji pirkimai) gali būti pradėta vykdyti prieš projekto sutarties pasirašymą pareiškėjui prisiėmus visišką atsakomybę už veiklos ir jos įgyvendinimui skirtų išlaidų tinkamumą. Paraiškos dėl projekto finansavimo vertinimo ar projekto įgyvendinimo metu nustačius, kad veikla ir (ar) jai įgyvendinti skirtos visos išlaidos / dalis išlaidų yra netinkamos finansuoti, patirtas išlaidas pareiškėjas apmoka iš savo lėšų.

15.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16Projektai turi atitikti specialųjį (-iuosius) projektų atrankos kriterijų (-us), patvirtintą (-us) Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1 (18) ir Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. rugsėjo 29 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-6 (28): Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 9.1 ir (arba) 9.4, ir (arba) 9.5.1, ir (arba) 9.5.2, ir (arba) 9.5.3, ir (arba) 9.5.5, ir (arba) 9.5.7, ir (arba) 9.5.9, ir (arba) 9.6 papunkčiuose numatytas priemones ir (ar) pareiškėjai atitinka 9.5.5 ir (arba) 12.1 papunkčiuose numatytus vykdytojus.

17.     Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

18.     Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

19.  Projekto veikla turi būti vykdoma Lietuvos Respublikoje.

20. Tinkama (-os) projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) yra asmenys, vartojantys švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl rizikingos elgsenos turintys didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis. Įgyvendinant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas veiklas, tikslinę grupę taip pat sudaro visuomenės ir sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, slaugytojai ir kiti specialistai, dirbantys su socialinės rizikos asmenimis bei jų šeimomis. Įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą veiklą, tikslinę grupę taip pat sudaro asmenys, dirbantys su asmenimis, vartojančiais švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu ir dėl rizikingos elgsenos turinčiais didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-740, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10200

 

21Projektu turi būti siekiama šių toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Siektina reikšmė 2023 m.

Pasirenkamas vykdant veiklą (-as) Nr.

(nurodomi atitinkami šio Aprašo punktai)

1.

R.N.683

„Savivaldybių, prisijungusių prie integruotos ankstyvosios intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų  teikimo sistemos, dalis“

15

9.1

2.

P.N.685

„Apsilankymai žemo slenksčio paslaugų kabinetuose“

145 650

9.3

3.

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

15

9.1, 9.2

4.

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

170

9.2

 

22. Projekto parengtumui reikalavimai nėra taikomi.

23. Aprašo 21 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas pateiktas Priemonių įgyvendinimo plane ir skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

24.  Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų (toliau – horizontalieji principai) įgyvendinimui. Taip pat pareiškėjas turi įvertinti galimybę prisidėti prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo rengiant Apraše nurodytas veiklas. Pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą veiklą įgyvendinami projektai turi aktyviai prisidėti prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo: rengiant mokymo programas, organizuojant specialistų kvalifikacijos tobulinimą įtraukiant temas, skatinančias nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimą.

25.  Projekte neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

26.  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

27.  Projekte numatytos pagal Aprašą finansuojamos veiklos negali būti finansuojamos ar finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) fondų lėšų, kad neatsirastų rizikos tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

28.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

29.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

30.     Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

31.     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

32. Kai projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir jam skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1087, 2019-09-21, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15052

 

33. Neteko galios nuo 2019-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-1087, 2019-09-21, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15052

 

34. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

 

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1.

 

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

 

2.

 

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

 

3.

 

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

 

4.

 

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Tinkama finansuoti tik vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas,  šioje išlaidų kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

5.

 

Projekto vykdymas

 

Tinkama finansuoti.

 

1.  Vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

1.1. Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto (toliau – transportas) Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-  islaidu-apmokejimo-tyrimai;

1.2. Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

1.3. Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

1.4. Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri  skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

1.5. Mokamų asmenų kelionių mokytis į užsienį išlaidos apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=3;

1.6. Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

1.7. Projekto veikloms vykdyti reikalingos privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos  apskaičiuojamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu

 http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai;

1.8. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ar tarptautinės finansinės paramos, darbo užmokesčio išlaidas, yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.

2.  Vykdant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

2.1. Tinkamomis finansuoti laikomos tik projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, kai projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį);

2.2. Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodytas atlygis);

2.3. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad projektą vykdantys darbuotojai turėtų išsilavinimą ir kvalifikaciją, atitinkančius projekte numatytas vykdyti funkcijas ir pareigas;

2.4. Vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

3.  Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

 

 

6.

 

Informavimas apie projektą

 

Tinkamos finansuoti yra tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projekto taisyklių 450.1–450.6 papunkčius.

Vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas,  viešinimo išlaidos negali viršyti 500 Eur.

Vykdant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą,  viešinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik 7 išlaidų kategorijos lėšomis.

 

7.

 

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

Tinkama finansuoti.

 

1.  Vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas,  netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

2.  Vykdant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

2.1. atrankiniams greitiesiems ŽIV testams;

2.2. atrankiniams greitiesiems hepatito C, hepatito B, sifilio testams;

2.3.   vienkartinėms priemonėms (švirkštai, adatos, spiritinės servetėlės, fiziologinis skystis ampulėmis, tvarsliava, injekcinis vanduo, medicininės pirštinės, prezervatyvai, lubrikantai, dezinfekavimo priemonės ir kt.), naudojamoms teikiant žemo slenksčio paslaugas;

2.4.   utilizavimo konteineriams;

2.5.   informacinei medžiagai žemo slenksčio kabinetų klientams;

2.6.   kanceliarinėms prekėms, higienos bei ūkinėms prekėms;

2.7.   kompiuterinei įrangai;

2.8.   baldams;

2.9.   išlaidos, kurios susijusios su žemo slenksčio kabineto užimamu plotu:

2.9.1. elektros išlaidos;

2.9.2. vandens (nuotekų) tiekimo išlaidos;

2.9.3. šildymo išlaidos;

2.9.4. atliekų išvežimo paslaugų išlaidos;

2.10. išlaidos, kurios nesusijusios su žemo slenksčio kabineto užimamu plotu, – ryšio priemonių (telefonas, internetas) išlaidos;

2.11. personalo mokymams;

2.12.    kitos su patalpų išlaikymu susijusios išlaidos;

2.12.1. patalpų nuomos išlaidos;

2.12.2.   medicininių atliekų tvarkymo išlaidos;

2.12.3.   patalpų valymo / tvarkymo / dezinfekavimo išlaidos;

2.13.      mobiliųjų žemo slenksčio kabinetų išlaidos:

2.13.1.   kurui; 

2.13.2.   remontui;

2.13.3.   amortizacijai;

2.13.4.   automobilio draudimui;

2.13.5.   darbo rūbams;

2.13.6    automobilio parkavimo paslaugoms;

2.14. viešinimo išlaidoms;

2.15. ir kitos išlaidos.

3. Išlaidos, skirtos Aprašo 9.3 papunktyje nurodytai remiamai veiklai, apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą pagal Projekto taisyklių 433.3 papunktį, t. y. fiksuotoji norma sudaro 40 procentų projektą vykdančio personalo išlaidų (40 proc. nuo 5 kategorijos išlaidų sumos) ir taikoma daliai tinkamų finansuoti projekto išlaidų (įskaitant netiesiogines išlaidas) apmokėti.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-740, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10200

Nr. V-1087, 2019-09-21, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15052

 

35.  Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 34 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

35.1. pagal fiksuotuosius įkainius / fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

35.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei Apraše nustatyti dydžiai;

35.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje;

35.4. projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis / fiksuotoji suma / fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

36Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

37Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už pasiektus stebėsenos rodiklius, privalo pateikti Įgyvendinančiai institucijai Priemonių įgyvendinimo plane nurodytus dokumentus nustatytais terminais.

38Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir išlaidos gali būti patirtos ir apmokėtos iki sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos pareiškėjui pateikiant paraišką. Jeigu projekto vykdytojas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39.  Galimi pareiškėjai turi Ministerijai pateikti raštu projektinį pasiūlymą dėl valstybės projektų įgyvendinimo iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodytos datos pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo 5 priede, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti deklaraciją (Aprašo 2 priedas), patvirtinančią, jog nurodytos preliminarios projekto išlaidos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš Valstybės investicijų programos lėšų ir (ar) pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemones ir (ar) iš kitų finansinės paramos priemonių.

40Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

41Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

42.     Pareiškėjai pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos teikia paraišką per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (su lydraščiu kartu pateikdami į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjai prie DMS jungiasi naudodamiesi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravę tampa DMS naudotojais.

43Jeigu vadovaujantis Aprašo 41 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

43.1. įgyvendinančiajai institucijai su lydraščiu teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus. Paraiška ir priedai turi būti pateikiami atskiruose failuose elektroniniais dokumentais). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai pasiūlyme teikti paraišką nurodytu adresu;

43.2. įgyvendinančiajai institucijai pasiūlyme teikti paraišką nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas (lydraštis, paraiška ir paraiškos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos saugiu elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

44Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu arba per DMS.

45.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 45.2 ir 45.3 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, reikia ieškoti dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

45.1. įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

45.2. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

45.3. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais, klausimyną turi pateikti ir kiekvienas partneris;

45.4. Neteko galios nuo 2019-09-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1087, 2019-09-21, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15052

 

45.5.paraiškoje numatytas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (komercinius pasiūlymus, sutartis ir kt.);

45.6. viešųjų pirkimų dokumentus (taikoma, jei iki paraiškos pateikimo įvykdyti su projektu susiję pirkimai);

45.7. pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, garantinis raštas, savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.);

45.8. Įstaigos vadovo įsakymą, kuriame būtų aiškiai detalizuota, kurioms išlaidoms apmokėti bus naudojamos projekto lėšos, o kurioms – iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos (taikoma projektams, vykdantiems Aprašo 9.3. papunktyje nurodytą veiklą).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-740, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10200

 

46Jei nėra galimybės Aprašo 45 papunktyje nurodytų priedų pateikti per DMS, jie įgyvendinančiajai institucijai gali būti pateikti elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) su lydraščiu, kuriame nurodoma valstybės planuojamų projektų sąrašo numeris, projekto pavadinimas, teikiamo dokumento pavadinimas. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

47Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima Įgyvendinančioji institucija.

48Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

49Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

50.  Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

51Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip  60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

52Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos).

53.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose. Apie Paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl Paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

54.  Pareiškėjas sprendimą dėl Paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

55Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projekto taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

56Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

57Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

58Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas, vadovaudamasis Projekto taisyklių 18 skirsnio nuostatomis, turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

59.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

59.1. pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba

59.2. pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). 

60Projekto sutartį pasirašo Įgyvendinančiosios institucijos – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros ir pareiškėjo įgalioti asmenys. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

61Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

62Projekto vykdytojas projektui įgyvendinti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai privalo turėti patirties projektų valdymo srityje.

63Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių nuostatas projektų priežiūrą, kontrolę ir ES lėšų administravimą vykdys Įgyvendinančioji institucija.

64.     Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

65Pareiškėjas ir projektų vykdytojas įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę apskųsti Projekto taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

66.  Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

67Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

____________________________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

Projektą planuojama įgyvendinti: su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.)  

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1 investicinio prioriteto „Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų“ 8.4.2 uždavinį „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.) 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų šio Aprašo 9 punkte.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.              

 

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.) 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno
2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas Apraše.)

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio
(-ių), nurodyto (-ų) šio Aprašo 21 punkte.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

4.5.1–4.5.2 netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos, kadangi šio Aprašo 26 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita įgyvendinančiajai institucijai prieinama informacija.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys,   kaip nustatyta Apraše.

Informacija tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 punkte.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

 

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis  už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

Informacijos šaltinis: pareiškėjo (partnerio) deklaracija ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjo planuojamos suformuoti projekto komandos atsakomybė ir funkcijos yra aiškiai aprašytos ir yra pakankamos projektui įgyvendinti. Taip pat pareiškėjas numato užtikrinti, kad į projekto komandą bus įtraukti reikiamos kompetencijos asmenys, kaip tai numatyta Aprašo 62 punkte.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Šį vertinimo aspektą vertina Ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat Įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.

Netaikoma.

Ministerijos įvertinimas (jei taikoma).

 

Įgyvendinančios institucijos įvertinimas.

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal Aprašo reikalavimus.)

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Netaikoma.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita įgyvendinančiajai institucijai viešai prieinama informacija.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika )ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei Investicijų projektų rengimo metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su vadovaujančiąja institucija ir numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčių reikalavimai.)

Netaikoma.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.) 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai
(-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai
(-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai
(-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

(Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę (kuri turi būti didesnė nei 0), palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį (kuris turi būti didesnis už 1) bei ekonominę vidinę grąžos normą (kurios reikšmė visais atvejais turi būti didesnė už naudojamą socialinę diskonto normą). Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį sąnaudų ir naudos santykį, kuris turi būti didesnis už 1.)

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Ministerija.)

Netaikoma.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.) 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita įgyvendinančiajai institucijai prieinama informacija.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti šio Aprašo 17ir18 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 34 ir 35 punktuose.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a arba aa punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-           ES teritorijoje;

-           ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

 


GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________


 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1087, 2019-09-21, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15052

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

PRELIMINARIŲ PROJEKTO IŠLAIDŲ DEKLARACIJOS LAPAS

 

___________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

Galimo pareiškėjo (projekto vykdytojo) pavadinimas:___________________________________

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-i) (pildoma, jei projektas įgyvendinamas su
partneriu (-iais):________________________________________

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 konkretaus uždavinio arba
8.4.2 konkretaus uždavinio įgyvendinimo priemonė, pagal kurią numatoma teikti projektą _____________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas: ___________________________________________________________________

 

 

Preliminarių projekto išlaidų tikrinimas

 

Nr.

Tvirtinama, kad preliminariame projektiniame pasiūlyme arba pasiūlyme dėl papildomo finansavimo nurodytos preliminarios projekto išlaidos nebuvo finansuotos arba nėra numatomos finansuoti iš:

Taip

Ne

Komentaras

1.

Valstybės investicijų programos lėšų

 

 

 

(Jei taip, nurodomos projekto veiklų išlaidos, kurios buvo finansuotos per paskutinius trejus metus arba numatomos finansuoti iš Valstybės investicijų programos lėšų.)

2.

2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonių

 

 

 

(Jei taip, nurodomos projekto veiklų išlaidos, kurios buvo finansuotos iš 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonių lėšų.)

3.

Kitų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų ar priemonių

 

 

 

(Jei taip, nurodomos projekto veiklų išlaidos, kurios numatomos finansuoti iš kitų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų ar priemonių lėšų.)

4.

Kitos finansinės paramos priemonių

 

 

(Jei taip, nurodomos projekto veiklų išlaidos, kurios buvo finansuotos arba numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių lėšų.)

 

Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir projekto partneris (-iai) (jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

___________________________________                       ___________                                          _________________           

(Pareiškėjo (projekto vykdytojo) įstaigos vadovo

arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                            (parašas)                                                 (vardas  pavardė)

 

 

___________________________________                       ___________                                          _________________           

(Projekto partnerio (-ių) (pildoma, jei projektas

įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)

asmens pareigų pavadinimas )                                            (parašas)                                                         (vardas  pavardė)  

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-740, 2019-06-25, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10200

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1041 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1087, 2019-09-21, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15052

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1041 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2769, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-12-01, i. k. 2020-25706

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1041 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.