Suvestinė redakcija nuo 2019-12-20

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20258

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIES

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-887

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Etninės kultūros globos tarybą:

1) Rūta Žarskienė

– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu;

2) Rasa Paukštytė-Šaknienė

– Lietuvos istorijos instituto teikimu;

3) Jonas Rudzinskas

– Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu;

4) Jonas Vaiškūnas

– Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu;

5) Juozas Šorys

– Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu;

6) Nijolė Balčiūnienė

– Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu;

7) Petras Kalnius

– Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu;

8) Dalia Urbanavičienė

– Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos teikimu;

9) Daiva Vyčinienė

– Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu;

10) Lina Petrošienė

– Klaipėdos universiteto teikimu;

11) Kristina Kuprytė

– Šiaulių universiteto teikimu;

12) Dalia Senvaitytė

– Vytauto Didžiojo universiteto teikimu;

13) Gita Šapranauskaitė

 

– Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu;

 

14) Loreta Sungailienė

– Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu;

15) Sandra Daugirdienė

16) Vaida Kasparavičienė

– Vilniaus etninės kultūros centro teikimu;

– Kauno tautinės kultūros centro teikimu;

17) Zita Mackevičienė

– Aukštaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

18) Ona Drobelienė

– Dzūkijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

19) Rima Vasaitienė

– Suvalkijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

20) Virginijus Jocys

– Žemaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

21) Vilma Griškevičienė

– Mažosios Lietuvos regioninės tarybos padalinio teikimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1225, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09060

Nr. XIII-1677, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19459

Nr. XIII-2747, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20945

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1225, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09060

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1677, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19459

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-2747, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20945

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo