Suvestinė redakcija nuo 2023-02-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-02-04, i. k. 2022-02094

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OBJEKTO ATITIKTIES GAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. 1-60

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu:

1.    T v i r t i n u Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad 2022 metų objektų patikrinimų planai sudaromi pagal Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinėje sistemoje esančius tikrintinų objektų sąrašus, sudarytus vadovaujantis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 1 priedu.

3.    P a v e d u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinių struktūrinių padalinių viršininkams organizuoti tikrintinų objektų sąrašų, esančių Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinėje sistemoje, atnaujinimą iki 2022 m. gruodžio 1 d. vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtinto Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 1 priedu.

4.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                            Saulius Greičius


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2022 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. 1-60      

 

OBJEKTO ATITIKTIES GAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamų objektų patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką, periodiškumą ir uždraudimo eksploatuoti objektus tvarką.

2.    Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų (toliau – objekto patikrinimas, patikrinimas) tikslas – apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą, turtą ir aplinką nuo gaisrų sukeliamos žalos, mažinti galinčių kilti gaisrų skaičių tikrinamuose objektuose.

3.    Aprašo nuostatos netaikomos vykdant gaisrų prevencijos akcijas, organizuojant reidus atvirose teritorijose.

4.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

OBJEKTŲ GRUPĖS, tikrinamų objektų sąrašas

 

5.    Visi tikrinami objektai pagal galimas neigiamas kilusio gaisro objekte pasekmes, gaisro likvidavimo sudėtingumą ir su tuo susijusias rizikas skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). Rizikingiausiais laikomi I grupės objektai, o mažiausiai rizikingais – IV grupės objektai.

6.    Objektai grupėms priskiriami pagal Aprašo 1 priede nustatytus kriterijus.

7.    Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, pastatas objektų grupei priskiriamas pagal patalpas, atitinkančias rizikingesnės objektų grupės kriterijus (pavyzdžiui, jeigu pastatas pagal naudojimo paskirtį atitinka II grupės kriterijus, tačiau jame yra patalpų, atitinkančių I grupės kriterijus, jis turi būti priskiriamas I grupės objektams).

8.    Vieno ūkio subjekto ar savininko valdomi atskiri statiniai, esantys vienoje teritorijoje arba vienu adresu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PGV) arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) viršininko sprendimu priskiriami vienam objektui. Šiuo atveju objekto grupė nustatoma pagal statinį, atitinkantį rizikingiausios grupės kriterijus.

9.    I–III grupės objektų duomenys kaupiami Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinės sistemos (toliau – VPPVAIS) Objektų kontrolės komponente. Šiame VPPVAIS komponente kiekvienam I–III grupės objektui sukuriamos tikrintinų objektų svetainės (toliau – tikrintinų objektų sąrašas). IV grupės objektai į tikrintinų objektų sąrašą neįtraukiami.

10.  Įtraukiant naujus objektus į tikrintinų objektų sąrašą naudojami duomenys iš šių šaltinių:

10.1.  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“;

10.2.  Nekilnojamojo turto registro;

10.3.  kitų valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų;

10.4.  kitų institucijų teikiamos informacijos, teisės aktuose ar PAGD sudarytose sutartyse nustatyta tvarka.

11.  Nauji objektai į tikrintinų objektų sąrašą įtraukiami valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams (toliau – pareigūnas) gavus informaciją apie eksploatuojamą objektą, kai pareigūnai:

11.1teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose;

11.2.  dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrose;

11.3.  nagrinėja gautus prašymus ir skundus;

11.4.  gauna objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaraciją;

11.5.  lankosi objektuose prevencinių akcijų metu;

11.6.  atlieka neatidėliotiną informacijos apie kilusį gaisrą patikrinimą;

11.7.  gauna duomenis iš valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų pagal PAGD ir šių registrų ar informacinių sistemų valdytojų susitarimą dėl duomenų teikimo;

11.8.  gauna informaciją iš kitų institucijų teisės aktuose ar PAGD sudarytose sutartyse nustatyta tvarka.

12Pareigūnas, Aprašo 11 punkte nurodytais būdais gavęs informaciją apie objektą, kuris nėra įtrauktas į tikrintinų objektų sąrašą, per 10 darbo dienų ją įvertina, esant poreikiui informaciją pasitikslina prieinamuose valstybės registruose, nustato objekto grupę ir surašo tarnybinį pranešimą dėl objekto įtraukimo į tikrintinų objektų sąrašą, kurį pateikia tiesioginiam vadovui (PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkui arba PGT viršininkui).

13PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas, gavęs tarnybinį pranešimą dėl objekto įtraukimo į tikrintinų objektų sąrašą, per 5 darbo dienas priima sprendimą (PAGD dokumentų valdymo sistemoje užrašo rezoliuciją ant tarnybinio pranešimo) ir paveda konkrečiam pareigūnui įtraukti objektą į tikrintinų objektų sąrašą.

14.  Gavęs rezoliuciją įtraukti objektą į tikrintinų objektų sąrašą, pareigūnas sukuria objekto svetainę VPPVAIS ir grafoje „kito tikrinimo data“ įrašo bet kurią ateinančių metų pirmojo pusmečio datą. Tokiu būdu objektas bus įtrauktas į ateinančių metų objektų patikrinimų planą.

15.  Objekto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustačius, kad objekte pasikeitė veiklos pobūdis, pastatų paskirtis ar kiti rodikliai, dėl kurių keičiasi objekto grupė, pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą ir pateikia jį tiesioginiam vadovui (PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkui arba PGT viršininkui), kuris priima sprendimą pakeisti objekto grupę (PAGD dokumentų valdymo sistemoje užrašo rezoliuciją ant tarnybinio pranešimo) ir paveda pareigūnui redaguoti objekto informaciją VPPVAIS. Tarnybinis pranešimas pridedamas prie objekto tikrinimo dokumentų VPPVAIS.

16.  Objektai, kuriuose jokia veikla nevykdoma arba kurie savivaldybės tarybos sprendimu yra įtraukti į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, yra laikomi neeksploatuojamais. Objekto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustačius, kad objektas neeksploatuojamas, patikrinimą atlikęs pareigūnas apie tai tarnybiniu pranešimu informuoja tiesioginį vadovą (PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininką arba PGT viršininką). Tarnybinis pranešimas pridedamas prie objekto tikrinimo dokumentų VPPVAIS. Siekiant įvertinti, ar neeksploatuojamuose objektuose nepradėta vykdyti veikla, šie objektai turi būti tikrinami Aprašo 19.1–19.3 papunkčiuose nustatytu periodiškumu.

 

III SKYRIUS

OBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS, PLANAVIMAS IR PAREIGŪNŲ ROTACIJA

 

17Objektų patikrinimai skirstomi į planinius ir neplaninius.

18.  Planiniai objektų patikrinimai vykdomi pagal metinius objektų patikrinimų planus.

19Metiniai objektų patikrinimų planai sudaromi atsižvelgiant į objektų tikrinimo periodiškumą:

19.1.    I grupės objektų patikrinimai atliekami kartą per kalendorinius metus, užtikrinant, kad tarp patikrinimų būtų ne trumpesnis kaip 11 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 1 metų ir 1 mėnesio laikotarpis;

19.2.    II grupės objektų – kartą per 2 kalendorinius metus, užtikrinant, kad tarp patikrinimų būtų ne trumpesnis kaip 1 metų ir 11 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 2 metų ir 1 mėnesio laikotarpis;

19.3.  III grupės objektų – kartą per 3 kalendorinius metus, užtikrinant, kad tarp patikrinimų būtų ne trumpesnis kaip 2 metų ir 11 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 3 metų ir 1 mėnesio laikotarpis. PAGD direktorius, atsižvelgdamas į pareigūnų darbo krūvį ir kitus resursus, gali priimti sprendimą į metinius objektų patikrinimų planus neįtraukti III grupės objektų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

19.4.    jeigu planinio patikrinimo metu nenustatoma eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų (įskaitant ir mažareikšmius pažeidimus), kito planinio patikrinimo terminas nustatomas 2 metais ilgesnis, negu nurodyta Aprašo 19.1–19.3 papunkčiuose.

20.  Objektų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravusių objektų tikrinimo periodiškumas nustatomas vadovaujantis Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto PAGD direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-62 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

21IV grupės objektų patikrinimai atliekami tik esant Viešojo administravimo įstatyme ir Aprašo V skyriuje nurodytiems neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindams.

22Metiniai objektų patikrinimų planai sudaromi VPPVAIS iš tikrintinų objektų sąrašo atrenkant visus tais metais tikrintinus I ir II grupių objektus. III grupės objektai į metinius objektų patikrinimų planus įtraukiami PAGD direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į pareigūnų darbo krūvį ir kitus resursus. Metiniuose objektų patikrinimų planuose turi būti nurodytas objekto pavadinimas, adresas, grupė, patikrinimo data (mėnuo) ir patikrinimą atliksiančio PAGD teritorinio padalinio pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

23.  Tikrintini objektai pareigūnams paskiriami taikant pareigūnų rotacijos principą (vietoj ankstesnį objekto patikrinimą atlikusio pareigūno skiriamas kitas), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl pareigūno ligos, atostogų, viešųjų ir privačių interesų konflikto ar atleidimo iš tarnybos.

24.  Aprašo 23 punkte nurodytas pareigūnų rotacijos principas taikomas ir atliekant neplaninius objektų patikrinimus, išskyrus atvejus, kai jie atliekami kontroliuojant nurodymų dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo vykdymą.

25.  Pareigūnai tikrinti objektus rotuojami vienos PGV veiklos teritorijoje tarp artimiausių PGV teritorinių struktūrinių padalinių. Tikrintini objektai pareigūnams paskiriami VPPVAIS suformuojant metinius objektų patikrinimų planus automatiniu būdu, atsitiktine tvarka, užtikrinant tolygų darbo krūvio paskirstymą tarp rotuojamų PGV struktūrinių padalinių pareigūnų.

26Metinius objektų patikrinimų planus pagal VPPVAIS esantį tikrintinų objektų sąrašą sudaro PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos teikia juos PAGD direktoriui tvirtinti. Prireikus, iki metinių objektų patikrinimų planų patvirtinimo, PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba, įvertinusi pareigūnų darbo krūvį vykdant kitas funkcijas arba nevienodą pareigūnų darbo krūvio paskirstymą tarp skirtingų tos pačios PGV teritorinių padalinių, gali koreguoti VPPVAIS sudarytus metinius objektų patikrinimų planus ir dalį vieniems pareigūnams paskirtų objektų atsitiktine tvarka paskirstyti kitiems pareigūnams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

Nr. 1-118 /2023 (1.4 E), 2023-02-22, paskelbta TAR 2023-02-22, i. k. 2023-03114

 

27.  PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos pateiktus metinius objektų patikrinimų planus iki einamųjų metų sausio 31 d. įsakymu patvirtina PAGD direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

28.  Įsakymai dėl metinių objektų patikrinimų planų patvirtinimo ir metiniai objektų patikrinimų planai, nenurodant duomenų apie patikrinimą atliksiantį pareigūną, skelbiami PAGD interneto svetainėje (https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai).

29Prieš atlikdamas objekto patikrinimą pareigūnas turi pasitikrinti, ar nebus pažeistos Aprašo 23 ir 24 punktų nuostatos. Nustatęs, kad jam buvo pavesta atlikti ir ankstesnį to paties objekto patikrinimą, pareigūnas tarnybiniu pranešimu turi informuoti tiesioginį vadovą (PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininką arba PGT viršininką). PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas, gavęs tarnybinį pranešimą, PAGD dokumentų valdymo sistemoje užrašo rezoliuciją ir paskiria kitam pareigūnui atlikti objekto patikrinimą.

30Jeigu dėl paskirto pareigūno ligos ar atostogų objekto patikrinimas negali būti atliktas Aprašo 19.1–19.3 papunkčiuose nustatytu periodiškumu, arba pareigūnas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto ar atleidimo iš tarnybos negali atlikti objekto patikrinimo, PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas, atsižvelgdamas į rotacijos principą, paveda kitam pareigūnui atlikti objekto patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

31Objektai, kuriuose esamų pavojingų medžiagų kiekiai, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, prilygsta aukštesniojo ar žemesniojo lygio pavojingajam objektui, tikrinami pagal atskirą PAGD direktoriaus patvirtintą grafiką. Informacija apie šiuos objektus tvarkoma ir visi su objektų patikrinimu susiję dokumentai kaupiami VPPVAIS Pavojingųjų objektų komponente.

 

IV SKYRIUS

PLANINIai OBJEKTŲ PATIKRINIMai

 

32. Planiniai objektų patikrinimai atliekami vadovaujantis PAGD direktoriaus patvirtintais metiniais objektų patikrinimų planais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118 /2023 (1.4 E), 2023-02-22, paskelbta TAR 2023-02-22, i. k. 2023-03114

 

33. Atsižvelgiant į objekto mastą, patikrinimą turi būti pavesta atlikti pareigūnų grupei (dviem pareigūnams arba daugiau), kai objekto (didžiausiojo pastato, jeigu objektą sudaro keletas pastatų) plotas viršija 20 000 kv. m ir jame veikia daugiau kaip 20 atskirų ūkio subjektų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

34PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas, atsižvelgdamas į objekto sudėtingumą (jo dydis, sudėtinga infrastruktūra, konstrukcija) ir pareigūnų patirtį, gali pavesti objekto patikrinimą atlikti pareigūnų grupei kitais negu Aprašo 33 punkte nurodytais atvejais.

35.  Sprendimas pavesti tikrinti objektą pareigūnų grupei įforminamas pavedimu (Aprašo 2 priedas) nurodant visus į grupę įtrauktus pareigūnus. Grupės vadovu skiriamas pareigūnas, kuriam metiniame objektų patikrinimų plane yra paskirta tikrinti objektą. Grupės vadovas yra atsakingas už objekto atstovo informavimą, pavedimo atlikti objekto patikrinimą parengimą ir patikrinimo dokumentų įkėlimą į PAGD dokumentų valdymo sistemą ir VPPVAIS. Surašytus objekto patikrinimo dokumentus pasirašo visi pareigūnų grupės nariai. Sprendimą sudaryti pareigūnų grupę iš skirtingų tos pačios PGV struktūrinių padalinių pareigūnų gali priimti PGV viršininkas ir jo pavaduotojas.

36Pareigūnas, kuriam yra paskirta tikrinti objektą, ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomo planinio patikrinimo privalo informuoti objekto savininką, teisėtą naudotoją, vadovą ar jų raštiškai įgaliotą asmenį (toliau – objekto atstovas) raštu arba elektroninėmis priemonėmis apie numatomą patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, laiką ir preliminarų dokumentų sąrašą, kurį objekto atstovas turi pateikti patikrinimą atliekančiam pareigūnui.

37.  Jeigu objekto patikrinimas bus atliekamas naudojant kontrolinį klausimyną, kartu su pranešimu pateikiama PAGD interneto svetainės nuoroda, kur galima surasti kontrolinius klausimynus (https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/eksploatuojamu-objektu-gaisrines-saugos-reikalavimai), ir nurodyti, pagal kurį kontrolinį klausimyną bus atliekamas patikrinimas.

38Informavęs objekto atstovą apie planinį objekto patikrinimą, pareigūnas parengia ir teikia tiesioginiam vadovui pasirašyti pavedimą atlikti objekto patikrinimą (Aprašo 2 priedas).

39Pavedime atlikti objekto patikrinimą turi būti nurodyta pareigūno (-ų), kuriam (kuriems) pavesta atlikti patikrinimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pareigos, tikrinamo objekto pavadinimas ir adresas, patikrinimo rūšis, trukmė ir data, kurią bus atliekamas tikrinimas.

40Jeigu dėl kokių nors priežasčių patikrinimas nepradedamas pavedime nurodytą datą, išrašomas naujas pavedimas.

41.  Planinis objekto patikrinimas atliekamas dalyvaujant objekto atstovui.

42Planinio objekto patikrinimo trukmė turi neviršyti: I grupės objektų – 3 darbo dienų, II grupės objektų – 2 darbo dienų, III grupės objektų – 1 darbo dienos. Esant objektyvioms priežastims (didelis atstumas iki objekto, objekto sudėtingumas (jo dydis, sudėtinga infrastruktūra, konstrukcija), PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas gali nustatyti ilgesnę planinio patikrinimo atlikimo trukmę, kuri įrašoma pavedime (Aprašo 2 priedas).

43.  Ūkio subjektams, kurie veiklą vykdo ne ilgiau kaip 12 mėnesių (veiklos trukmę skaičiuojant nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre), taip pat užbaigus naujo statinio statybą pirmaisiais jo eksploatavimo metais, atliekant pirmąjį planinį patikrinimą, taikoma Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-instituciju-pertvarka/deklaracija-del-pirmuju-verslo-metu). Per pirmąjį objekto planinį patikrinimą teikiama metodinė pagalba, konsultacijos gaisrinės saugos klausimais, o nustačius teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimus, pažeidimus, poveikio priemonės (baudos, objekto eksploatavimo uždraudimas) netaikomos, bet nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti ir (ar) pašalinti. Šio punkto nuostatos netaikomos Aprašo 76 ir 78 punktuose nustatytais atvejais.

44.  Planiniai patikrinimai objektuose, kuriems PAGD direktoriaus nustatyta tvarka yra parengti kontroliniai klausimynai, atliekami pagal šiuos klausimynus.

45.  Už teisės aktų reikalavimų, neįtrauktų į kontrolinius klausimynus, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės (administracinės nuobaudos) netaikomos.

46.  Atliekant objekto planinį patikrinimą pagal kontrolinius klausimynus, į nurodymą dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo (Aprašo 3 priedas) įrašomi visi (taip pat ir neįtrauktų į kontrolinį klausimyną) teisės aktų reikalavimų pažeidimai.

47Kai vieną objektą sudaro įvairių paskirčių pastatai (Aprašo 8 punktas) arba objekte veiklą vykdo atskiri ūkio subjektai, kontroliniai klausimynai gali būti nepildomi, tačiau patikrinimas turi būti atliekamas vadovaujantis klausimynų kontroliniais klausimais ir Aprašo 45 punktu.

48Atlikęs planinį objekto patikrinimą, pareigūnas arba pareigūnų grupės vadovas į VPPVAIS esančią objekto svetainę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atlikto objekto patikrinimo dienos įkelia visus su objekto patikrinimu susijusius dokumentus ir redaguoja objekto informaciją:

48.1laukelyje „Kito patikrinimo data“, vadovaudamasis Aprašo 19 punkto nuostatomis, įrašo kito planinio patikrinimo datą;

48.2laukelyje „Paskutinio planinio patikrinimo data“ įrašo atlikto planinio patikrinimo pabaigos datą;

48.3laukelyje „Inspektorius“ įrašo savo vardą ir pavardę.

49.  Informaciją apie atliktus planinius objektų patikrinimus PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba kartą per mėnesį skelbia PAGD interneto svetainėje (https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai).

 

V SKYRIUS

NEPLANINIAI OBJEKTŲ PATIKRINIMAI

 

50.  Neplaninis objekto patikrinimas atliekamas tik esant motyvuotam vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus, PGV viršininko, PGV viršininko pavaduotojo, PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko arba PGT viršininko sprendimui atlikti patikrinimą šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

50.1.    gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą arba kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą atlikti objekto patikrinimą;

50.2.    įvertinus turimą informaciją (gautus skundus, pranešimus, prašymus ar kitą informaciją, gautą atliekant valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas) ir kilus pagrįstų įtarimų, kad objekto veikla gali pažeisti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kelti grėsmę objekte ar už jo ribų esančių žmonių saugumui;

50.3.    gavus anoniminį skundą dėl konkretaus objekto veiklos, kai, įvertinus turimą informaciją, kyla įtarimų, kad objekte gali būti pažeisti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai ir kilti grėsmė objekte ar už jo ribų esančių žmonių saugumui;

50.4.    siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio objekto patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

50.5.    jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato kitas ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantis įstatymas ar jo pagrindu priimtas PAGD teisės aktas.

51.  Objekto atstovo prašymas dėl metodinės pagalbos suteikimo negali būti laikomas pagrindu atlikti neplaninį objekto patikrinimą.

52.  Motyvuotas sprendimas atlikti neplaninį objekto patikrinimą įforminamas valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno parengtu ir tiesioginio vadovo pasirašytu pavedimu atlikti objekto patikrinimą (Aprašo 2 priedas).

53.  Sprendimas dėl neplaninio objekto patikrinimo turi būti priimtas per 5 darbo dienas, o neplaninis patikrinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 50.1–50.5 papunkčiuose nurodytų pagrindų atlikti neplaninį objekto patikrinimą atsiradimo dienos.

54Neplaninio objekto patikrinimo trukmė priklauso nuo skundo, prašymo ar pranešimo turinio ir faktinių aplinkybių, tačiau turi neviršyti 2 darbo dienų. Esant objektyvioms priežastims (didelis atstumas iki objekto, objekto sudėtingumas (jo dydis, sudėtinga infrastruktūra, konstrukcija), sprendimą dėl neplaninio objekto patikrinimo priimantis pareigūnas gali nustatyti ilgesnę neplaninio patikrinimo atlikimo trukmę, kuri įrašoma pavedime (Aprašo 2 priedas).

55Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas objekto atstovui nedalyvaujant, jeigu neturima jokių duomenų apie objekto atstovą arba jis atliekant patikrinimą dalyvauti negali. Tarnybiniame pranešime Aprašo 61 punkte nustatyta tvarka įrašoma, kad objekto atstovas nedalyvavo atliekant patikrinimą ir nurodoma nedalyvavimo priežastis.

56.  Atliekant neplaninį objekto patikrinimą Aprašo 50.1–50.3 papunkčiuose nurodytais pagrindais, atsižvelgiama į skundo, pranešimo ar prašymo turinį ir tikrinamos jame nurodytos aplinkybės.

57.  Atliekant neplaninį objekto patikrinimą Aprašo 50.4 papunktyje nurodytu pagrindu, tikrinama ar buvo pašalinti ankstesnio objekto patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įvykdyti nurodymai dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo.

58.     Neplaninis patikrinimas Aprašo 50.4 papunktyje nurodytu pagrindu gali būti neatliekamas, jeigu objekto atstovas iki nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos pateikia informaciją (dokumentų kopijas, nuotraukas, vaizdo įrašus), įrodančią nustatytų trūkumų pašalinimą. Gautą informaciją įvertina nurodymą dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo surašęs arba kitas paskirtas pareigūnas, ir jeigu jos pakanka nuspręsti, kad visi trūkumai yra pašalinti, jis tarnybiniu pranešimu informuoja tiesioginį vadovą. Tarnybinis pranešimas ir gauta informacija pridedama prie objekto tikrinimo dokumentų VPPVAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

59.  Neplaninio patikrinimo metu nustačius kitus, su nagrinėjamomis aplinkybėmis nesusijusius gaisrinės saugos pažeidimus, atliekami Aprašo 64 punkte nurodyti veiksmai.

60.  Jeigu neplaninio patikrinimo data sutampa su planiniu patikrinimu, Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka atliekamas planinis objekto patikrinimas, kurio metu taip pat turi būti įvertintos aplinkybės, sudarančios neplaninio patikrinimo pagrindą.

61Apie neplaninio patikrinimo rezultatus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po atlikto objekto patikrinimo dienos tarnybiniu pranešimu informuojamas pareigūnas, įpareigojęs jį atlikti. Atlikęs neplaninį patikrinimą į tikrintinų objektų sąrašą įtrauktame objekte, pareigūnas į VPPVAIS esančią objekto svetainę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atlikto neplaninio patikrinimo įkelia visus su objekto patikrinimu susijusius dokumentus ir laukelyje „Paskutinio neplaninio tikrinimo data“ įrašo atlikto neplaninio patikrinimo datą.

 

VI SKYRIUS

Objektų tikrinimo DOKUMENTŲ SURAŠYMAS IR POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

62Objekto patikrinimą atliekantis pareigūnas (pareigūnų grupė) privalo prisistatyti atliekant patikrinimą dalyvausiančiam objekto atstovui, parodyti savo tarnybinį pažymėjimą, nurodyti patikrinimo priežastį ir įteikti pavedimą atlikti objekto patikrinimą.

63.  Objekto patikrinimo metu vizualiai tikrinama, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimus, ir atsižvelgiama į kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto gaisrinei saugai. Siekdamas įsitikinti, kad aktyviosios gaisrinės saugos sistemos veikia, pareigūnas turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas, jeigu išbandymus įmanoma atlikti nestabdant objekto veiklos.

64Pareigūnas, objekto patikrinimo metu nustatęs eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, surašo privalomąjį nurodymą dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo (Aprašo 3 priedas) (toliau – nurodymas), kuriame nurodo nustatytų pažeidimų šalinimo terminus ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, taiko administracinę atsakomybę, išskyrus Aprašo 43 ir 45 punktuose nurodytus atvejus.

65Kai viename objekte veiklą vykdo keli ūkio subjektai, kiekvienam ūkio subjektui surašomas atskiras nurodymas.

66.  Pažeidimams šalinti nustatomas ne trumpesnis kaip 1 mėnesio ir ne ilgesnis kaip 1 metų terminas. Pažeidimų šalinimo terminas parenkamas kuo trumpesnis, atsižvelgiant į objektyvias pažeidimų šalinimo galimybes.

67Objektuose esančių gaisrinės saugos priemonių arba kitos įrangos eksploatavimo pažeidimų pašalinimo terminai negali būti nustatomi ilgesni, negu gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti tų priemonių ar įrangos techninės priežiūros (bandymų) terminai.

68.     Esant motyvuotam objekto atstovo prašymui, jeigu pažeidimas yra pradėtas šalinti, tačiau dėl objektyvių priežasčių negali būti pašalintas laiku, PGV viršininko pavaduotojas, PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas gali pratęsti pažeidimo šalinimo terminą vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Prašymas pratęsti pažeidimų šalinimo terminą turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki nurodyto pažeidimų šalinimo termino pabaigos. Sprendimas pratęsti pažeidimų šalinimo terminą arba jo nepratęsti priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, įforminamas raštu ir išsiunčiamas objekto atstovui registruotu paštu arba objekto atstovo oficialiu elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

69Objekto patikrinimo metu nustatyti pažeidimai turi būti užfiksuojami nuotraukose, dokumentų kopijose, jeigu pažeidimų pobūdis leidžia juos užfiksuoti. Ši informacija pridedama prie objekto patikrinimo dokumentų VPPVAIS.

70Objekto patikrinimo metu nustačius eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, atitinkančių PAGD direktoriaus nustatytus mažai pavojingos veikos kriterijus, surašomas nurodymas ir asmeniui pareiškiama žodinė pastaba. Žodinė pastaba registruojama Administracinių nusižengimų registre.

71Objekto patikrinimo metu pastebėjus galimus gaisrinės saugos normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimus, padarytus eksploatuojant objektą, arba nustačius, kad statinys naudojamas ne pagal paskirtį, apie tai raštu informuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai.

72Nurodymas registruojamas VPPVAIS ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po objekto patikrinimo pabaigos išsiunčiamas objekto atstovui registruotu paštu arba objekto atstovo oficialiu elektroniniu paštu.

73Jeigu objekto atstovas nesutinka su jam nurodyme surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus objekte, jis per vieną mėnesį nuo nurodymo gavimo dienos gali jį apskųsti vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

74.  Jeigu pareigūnas, atlikęs objekto patikrinimą, nenustato eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, jis tarnybiniu pranešimu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po atlikto patikrinimo pabaigos apie tai informuoja pareigūną, įpareigojusį atlikti objekto patikrinimą. Tarnybinis pranešimas pridedamas prie objekto patikrinimo dokumentų VPPVAIS.

75.  Jeigu Aprašo 50.4 papunktyje nurodytu pagrindu atliekant neplaninį objekto patikrinimą nustatoma, kad ankstesnio objekto patikrinimo metu surašyti nurodymai nevykdomi ir nustatyti pažeidimai nėra pašalinti, objekto atstovas traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį ir jam surašomas įspėjimas dėl nepatenkinamos objekto gaisrinės saugos būklės (Aprašo 4 priedas), išskyrus atvejus, nustatytus Aprašo 90 punkte.

76Jeigu pareigūnas, atliekantis objekto patikrinimą, neįleidžiamas į objekto patalpas (išskyrus gyvenamąsias), jam nepateikiami ar nuslepiami patikrinimui būtini dokumentai, klaidingai suteikiamos žinios ar kitaip kliudoma atlikti patikrinimą, nevykdomi kiti teisėti reikalavimai, objekto atstovui taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį.

 

VII SKYRIUS

UŽDRAUDIMO EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ TVARKA

 

77Uždraudimas eksploatuoti objektą yra prevencinio poveikio priemonė, šio Aprašo nustatyta tvarka skiriama asmenims už gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus. Jos tikslas – išvengti gaisrų ir jų padarinių, galinčių kilti eksploatuojant objektą ir sukelti neigiamas pasekmes pažeidimą padariusiam asmeniui, taip pat skatinti asmenį pašalinti nustatytus pažeidimus.

78.  Objektus, išskyrus gyvenamąsias patalpas, uždraudžiama eksploatuoti šiais atvejais:

78.1.    jeigu objekto atstovui buvo taikyta administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį už pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą, ir gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;

78.2.    jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas;

78.3.    jeigu neužtikrinama tikrinamame objekte ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga.

79.  Aprašo 78.1 papunktyje nurodytu atveju pareigūnas objekto atstovui surašo įspėjimą dėl nepatenkinamos objekto gaisrinės saugos būklės (Aprašo 4 priedas) (toliau – įspėjimas), nustatydamas ne ilgesnį kaip 1 mėnesio pažeidimų pašalinimo terminą. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti įspėjimą, tai pažymima įspėjime ir įspėjimas išsiunčiamas registruotu paštu arba objekto atstovo oficialiu elektroniniu paštu.

80.     Aprašo 79 punkte nurodytą pažeidimų pašalinimo terminą, esant motyvuotam objekto atstovo raštiškam prašymui, jeigu dalis reikalaujamų pašalinti pažeidimų yra pašalinta ir toliau atliekami jų šalinimo darbai, ne ilgiau kaip 1 mėnesiui gali pratęsti PGV viršininko pavaduotojas, PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

81.  Įspėjimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundo pateikimas nesustabdo įspėjimo vykdymo.

82.     Pasibaigus įspėjime nustatytam terminui pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus, atliekamas neplaninis objekto patikrinimas. Jeigu pažeidimai lieka nepašalinti, priimamas nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo (Aprašo 5 priedas). Neplaninis patikrinimas gali būti neatliekamas, jeigu objekto atstovas iki nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos pateikia informaciją (dokumentų kopijas, nuotraukas, vaizdo įrašus), įrodančią nustatytų trūkumų pašalinimą. Gautą informaciją įvertina įspėjimą surašęs ar kitas paskirtas pareigūnas, ir jeigu jos pakanka nuspręsti, kad visi trūkumai yra pašalinti, jis tarnybiniu pranešimu informuoja tiesioginį vadovą. Tarnybinis pranešimas ir gauta informacija pridedama prie objekto tikrinimo dokumentų VPPVAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

83.  Jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir grėsmė žmonių saugai, nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo priimamas nenustatant pažeidimų pašalinimo terminų.

84.     Nutarimą dėl objekto eksploatavimo uždraudimo turi teisę priimti PGV viršininko pavaduotojas, PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas arba PGT viršininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

85Nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundo pateikimas nesustabdo nutarimo dėl objekto eksploatavimo uždraudimo vykdymo.

86Pareigūnas, objekto atstovui įteikęs nutarimą dėl objekto eksploatavimo uždraudimo, per 10 darbo dienų apie tai raštu informuoja statinių naudojimo priežiūrą atliekančią instituciją.

87Siekiant kontroliuoti, kaip vykdomas nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo, kas 12 mėnesių atliekamas uždrausto eksploatuoti objekto neplaninis patikrinimas. Jeigu uždraustame objekte veikla vykdoma, objekto atstovas traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį.

88Gavus raštišką uždrausto eksploatuoti objekto atstovo pranešimą apie pažeidimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti atliekamas neplaninis objekto patikrinimas ir įvertinama, ar visi objekte nustatyti pažeidimai pašalinti.

89Eksploatuoti objektą leidžiama tik pašalinus teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimus, pažeidimus. Leidimas eksploatuoti objektą įforminamas raštu, kurį pasirašo pareigūnas, turintis teisę uždrausti eksploatuoti objektą. Dokumentai, susiję su uždraudimu eksploatuoti objektą, pridedami prie objekto tikrinimo dokumentų VPPVAIS.

90.  Aprašo 78.1 papunktyje nurodytu atveju įspėjimas nesurašomas ir neuždraudžiama eksploatuoti:

90.1.    gyvenamosios paskirties objektų;

90.2.    negyvenamosios paskirties objektų, kuriuos uždraudus eksploatuoti nebūtų pasiektas Aprašo 77 punkte nustatytas uždraudimo eksploatuoti objektą tikslas;

90.3.    kai objekte yra nustatyti pažeidimai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus mažai pavojingos veikos kriterijus.

91.  Jeigu Aprašo 90.1–90.3 papunkčiuose nurodytų objektų atstovams yra surašyti nurodymai, o pažeidimai nėra pašalinti, taikoma administracinė atsakomybė, nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje ir surašomas naujas nurodymas (Aprašo 3 priedas).

92Techniškai netvarkingus įrenginius ir (ar) įrangą, galinčią sukelti gaisrą ar sprogimą, uždraudžiama eksploatuoti, surašant Techniškai netvarkingų įrenginių ir įrangos eksploatavimo uždraudimo protokolą (Aprašo 6 priedas), kurį surašyti turi teisę visi pareigūnai. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti šį protokolą, tai pažymima protokole ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba objekto atstovo oficialiu elektroniniu paštu.

93Sprendimas uždrausti eksploatuoti techniškai netvarkingą įrenginį ir (ar) įrangą per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundo pateikimas nesustabdo nutarimo uždrausti eksploatuoti techniškai netvarkingą įrenginį ir įrangą vykdymo.

94.     Pareigūnas, gavęs objekto atstovo raštišką pranešimą apie pašalintus pažeidimus, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrinti, ar pažeidimai pašalinti. Patikrinimas gali būti neatliekamas, jeigu objekto atstovas pateikia informaciją (dokumentų kopijas, nuotraukas, vaizdo įrašus), įrodančią nustatytų trūkumų pašalinimą. Gautą informaciją įvertina techniškai netvarkingų įrenginių ir įrangos eksploatavimo uždraudimo protokolą surašęs ar kitas paskirtas pareigūnas, ir jeigu jos pakanka nuspręsti, kad visi trūkumai yra pašalinti, jis leidžia toliau eksploatuoti įrenginius ir įrangą. Leidimas eksploatuoti uždraustą įrenginį įforminamas raštu ir išsiunčiamas registruotu paštu arba objekto atstovo oficialiu elektroniniu paštu. Dokumentai, susiję su uždraudimu eksploatuoti techniškai netvarkingą įrenginį ir (ar) įrangą I–III grupės objektuose, pridedami prie objekto tikrinimo dokumentų VPPVAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

95.  Gyvenamųjų patalpų atitiktis teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų gaisrinę saugą, reikalavimams, gali būti tikrinama tik jų savininko (bendraturčio) sutikimu, be jo sutikimo – tik teismo sprendimu.

96.  Aprašo nustatyta tvarka surašyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentai registruojami VPPVAIS ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

97.  PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyrius kartą per metus apibendrina gautas ūkio subjektų grįžtamojo ryšio apklausos anketas ir teikia siūlymus dėl reglamentavimo tobulinimo.

 

_______________________

part_e873173b63584f508f1b64f530b1ec19_end


Objekto atitikties gaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

OBJEKTŲ GRUPAVIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Paskirtis

I grupė

II grupė

III grupė

1.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

kurie yra 20 ir daugiau aukštų

kurie yra nuo 10 iki 19 aukštų (įskaitytinai)

2.

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai

kurie yra 10 ir daugiau aukštų

kurie yra nuo 6 iki 9 aukštų (įskaitytinai)

vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai

3.

Viešbučių paskirties pastatai

(patalpos)

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

4.

Administracinės paskirties pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas yra 1 000 m2  ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia

1 000 m2

5.

Prekybos paskirties pastatai

(patalpos)

kurių bendras plotas yra 2 000 m2  ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 2 000 m2

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

6.

Paslaugų paskirties pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas yra 2 000 m2  ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 2 000 m2

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

7.

Maitinimo pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

kurių bendras plotas yra 100 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

8.

Transporto paskirties pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas yra 2 000 m2  ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia

2 000 m2

9.

Gamybos, pramonės, paskirties pastatai

(patalpos)

 

kurių bendras plotas yra 2 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau, bet nesiekia 2 000 m2

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

10.

Sandėliavimo paskirties pastatai

(patalpos)

 

kurių bendras plotas yra 2 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau, bet nesiekia 2 000 m2

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

11.

Kultūros paskirties pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

kurių bendras plotas yra 100 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

12.

Mokslo paskirties pastatai (patalpos)

bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai

nepriskirti I grupei, kurių bendras plotas yra 1 000 m2  ir daugiau

nepriskirti I grupei kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia

1 000 m2

13.

Gydymo paskirties pastatai

(patalpos)

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai

14.

Poilsio pastatai

(patalpos),

kai juose vykdoma poilsiautojų trumpalaikio apgyvendinimo veikla

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 500 m2

15.

Sporto paskirties pastatai

(patalpos)

kurių bendras plotas yra 2 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau, bet nesiekia 2 000 m2

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

16.

Religinės paskirties pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2

17.

Specialiosios paskirties pastatai

(patalpos)

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau, išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatus

kurių bendras plotas yra 200 m2 ir daugiau, bet nesiekia 1 000 m2, išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatus

18.

pagalbinio ūkio paskirties pastatai

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

19.

kitos (fermų) paskirties pastatai

 

 

kurių bendras plotas yra 2 000 m2 ir daugiau

20.

kitos (ūkio) paskirties pastatai

-

-

kurių bendras plotas yra 1 000 m2 ir daugiau

 

21.

kitos paskirties pastatai

(patalpos)

-

kurių bendras plotas yra 1 000 m2  ir daugiau

kurių bendras plotas yra 500 m2 ir daugiau, bet nesiekia

1 000 m2

22.

Visų paskirčių pastatai, išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus

kurie yra 20 ir daugiau aukštų

kurie yra nuo 10 iki 19 aukštų (įskaitytinai)

 

23.

Eksploatuojami durpynai

kurių plotas yra 600 ha ir daugiau

kurių plotas yra 300 ha ir daugiau, bet nesiekia 600 ha

kurių plotas nesiekia 300 ha

 

PASTABOS:

1. IV grupės objektai – I, II, III grupės objektams nepriskirti objektai.

2. Objektai, kuriuose pavojingų medžiagų kiekis, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, prilygsta aukštesniojo ar žemesniojo lygio pavojingajam objektui, tikrinami pagal atskirą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintą grafiką.

3. Objektai, kurių savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), vadovaujantis Kriterijais, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794, priskiriami I grupei.

4. Jeigu tas pats objektas atitinka kelis Aprašo 1 priede nurodytus kriterijus, objekto grupė nustatoma pagal rizikingiausios grupės kriterijus.

________________

part_0eb77b0108ca4a3ab87d02484aa034e9_end


Objekto atitikties gaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

(Pavedimo atlikti objekto patikrinimą formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

 

PAVEDIMAS

ATLIKTI OBJEKTO PATIKRINIMĄ

 

20_____ m. _______________ d. Nr. ______

________________

(vieta)

 

_________________________________________________________________________

(valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno (-ų) pareigų pavadinimas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(pavedimo teisinis pagrindas, motyvuotas sprendimas)

 

pavedama atlikti ________________________________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

__________________________________________________ patikrinimą.

(planinis / neplaninis)

 

Patikrinimo pradžia:  20____ ____ ____

Patikrinimo pabaiga: 20____ ____ ____

 

 

 

__________________                  __________________ ___            _____________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

Atliktą patikrinimą galite įvertinti užpildydami anketą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/apklausos-apie-atlikta-priesgaisrini-technini-patikrinima-anketa.

 

________________

part_7b3919363c1a48eabf72751b01dfb2d2_end


Objekto atitikties gaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Nurodymo dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

 

 

_______________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

_______________________________________

 

_______________________________________

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

NURODYMAS

DĖL OBJEKTO GAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS PAGERINIMO

 

20____ m. _____________ d. Nr. ____

 

______________

(vieta)

 

20___ m. ___________ d. _____________________________________________________

(patikrinimo data)       (valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno (-ų),  pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

atliko __________________________________________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

 

_______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________ patikrinimą.

 

Patikrinimo metu dalyvavo Jūsų atstovas (-ai)______________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimas atliktas vadovaujantis kontroliniu (-iais) klausimynu (- ais):

 

________________________________________________________________________________

(kontrolinio klausimyno pavadinimas)

 

Patikrinimo metu nustatytos neatitiktys:

 

Eil. Nr.

Neatitikčių aprašymas

Neatitikties pašalinimo terminas

1.

(pateikiamas neatitikties aprašymas)

(nurodoma data, iki kurios turi būti pašalinta neatitiktis)

Teisinis pagrindas (klausimyno klausimo numeris, pažeisto teisės akto pavadinimas, punkto numeris)

(pridedama nuotrauka, jeigu nuotraukos nėra, laukelis gali būti panaikintas)

2.

(pateikiamas neatitikties aprašymas)

(nurodoma data, iki kurios turi būti pašalinta neatitiktis)

Teisinis pagrindas (klausimyno klausimo numeris, pažeisto teisės akto pavadinimas, punkto numeris)

(pridedama nuotrauka, jeigu nuotraukos nėra, laukelis gali būti panaikintas)

3.

(pateikiamas neatitikties aprašymas)

(nurodoma data, iki kurios turi būti pašalinta neatitiktis)

Teisinis pagrindas (klausimyno klausimo numeris, pažeisto teisės akto pavadinimas, punkto numeris)

(pridedama nuotrauka, jeigu nuotraukos nėra, laukelis gali būti panaikintas)

 

Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos iki nurodyto termino. Turite teisę ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki nurodyto termino pabaigos teikti motyvuotą prašymą pratęsti neatitikčių pašalinimo terminą ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu pažeidimai yra pradėti šalinti, tačiau dėl objektyvių priežasčių negali būti pašalinti laiku.

 

Iki nustatyto neatitikčių pašalinimo termino pabaigos galite raštu informuoti ________________________________________________________________________________

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinio struktūrinio padalinio pavadinimas, adresas, el. pašto adresas)

 

ir nurodyti, kokių priemonių buvo imtasi patikrinimo metu nustatytoms neatitiktims pašalinti ir pateikti tai įrodančius dokumentus, nuotraukas ar kitą informaciją.

 

Nepateikus informacijos apie neatitikčių pašalinimą iki nurodyto termino pabaigos, bus atliekamas neplaninis patikrinimas.

 

Apie kitą planinį objekto patikrinimą galite sužinoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://pagd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura-1/ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai.

 

Atliktą patikrinimą galite įvertinti užpildydami anketą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://pagd.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura-1/apklausos-apie-atlikta-priesgaisrini-technini-patikrinima-anketa.

 

Nurodymas dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo (toliau – nurodymas) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

 

Nurodymą surašė:

 

___________________                   __________________               _______________________

(pareigos)                                                         (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

________________

part_5e0217f50404407289cfff4f93cae350_end


Objekto atitikties gaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Įspėjimo dėl nepatenkinamos objekto gaisrinės saugos būklės formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

 

______________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

______________________________________

 

______________________________________

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

ĮSPĖJIMAS

DĖL NEPATENKINAMOS OBJEKTO GAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS

 

20_____ m. ______________ d. Nr.___

 

______________

(vieta)

 

Jūsų vadovaujamame (Jums priklausančiame) objekte ______________________________

 

______________________________________________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

nustatyti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai:

 

_______________________________________________________________________________

(pažeidimų esmė)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Pažeisti ___________________________________________________________________

(teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

reikalavimai.

Įspėju_____________________________________________________________________,

(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas ir pavardė)

kad per _____ kalendorines (-ių) dienas (-ų) nepašalinus išvardytų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, 20___ m. ___________ d. bus uždrausta eksploatuoti ________________________________________________________________________________

(statinio, patalpų, įrenginio, įrangos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Šį terminą, esant motyvuotam Jūsų raštiškam prašymui, ne ilgiau kaip 1 mėnesiui gali pratęsti vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

 

Iki nustatyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos galite raštu informuoti ________________________________________________________________________________

 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinio struktūrinio padalinio pavadinimas, adresas, el. pašto adresas)

 

ir nurodyti, kokių priemonių buvo imtasi patikrinimo metu nustatytoms neatitiktims pašalinti, pateikti tai įrodančius dokumentus, nuotraukas ar kitą informaciją.

 

Nepateikus informacijos apie neatitikčių pašalinimą iki nurodyto termino pabaigos, bus atliekamas neplaninis patikrinimas.

 

Įspėjimas dėl nepatenkinamos objekto gaisrinės būklės (toliau – įspėjimas) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

Įspėjimą surašė:                               ___________________              _____________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Įspėjimą gavau:                               ___________________              _____________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

________________

part_4663c4226c824080b5f5d9aee1e97c41_end


Objekto atitikties gaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Nutarimo dėl objekto eksploatavimo uždraudimo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________

 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

 

______________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

______________________________________

______________________________________

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui))

 

NUTARIMAS

DĖL OBJEKTO EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO

 

20____ m. ________________ d. Nr. _____

_________________

(vieta)

 

Aš, ______________________________________________________________________

(valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________,

išnagrinėjęs medžiagą apie _______________________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________ gaisrinės saugos būklę,

 

nustačiau, kad

_____________________________________________________________________________

(nurodyti pažeidimų esmę)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ir tuo pažeidė __________________________________________________________________

(nurodyti teisinį pagrindą)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739, nutariu uždrausti eksploatuoti

 

_____________________________________________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

Nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo (toliau – nutarimas) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

Skundo pateikimas nesustabdo nutarimo vykdymo.

 

 

Nutarimą surašė:                             ___________________              _____________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Nutarimą gavau:                             ___________________              _____________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

____________

part_9c99305279f94fc59103d12e5740a45b_end


Objekto atitikties gaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Techniškai netvarkingų įrenginių ir (ar) įrangos eksploatavimo uždraudimo protokolo formos pavyzdys)

 

 

_______________________________________________________________

 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pavadinimas)

 

 

_____________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

_____________________________________

_____________________________________

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ ĮRENGINIŲ IR (AR) ĮRANGOS EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO PROTOKOLAS

 

20____ m. ____________ d. Nr. ______

 

_________________

(vieta)

 

Aš, _______________________________________________________________________________

(valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________,

 

dalyvaujant_____________________________________________________________________

(objekto atstovo pareigos, vardas ir pavardė, kviestinių asmenų vardai ir pavardės)

______________________________________________________________________________,

nustačiau, kad:

______________________________________________________________________________

(nurodyti pažeidimo esmę)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ir tuo pažeidė  __________________________________________________________________

(nurodyti teisinį pagrindą)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, surašiau techniškai netvarkingų įrenginių ir įrangos eksploatavimo uždraudimo protokolą (toliau – protokolas) ___________________________________________

 

______________________________________________________________________________

(įrašyti, kas nurodyta išjungti, neeksploatuoti (įrenginių skaičius, vieta)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

Įspėju__________________________________________________________________ ,

(objekto savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens)  vardas ir pavardė)

 

kad, eksploatuojant uždraustą techniškai netvarkingą įrenginį ir (ar) įrangą be valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų leidimo, bus taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį.

Informuoju, kad sprendimas uždrausti eksploatuoti techniškai netvarkingus įrenginius ir (ar) įrangą per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

Protokolą surašė:      __________________                  ___________________________________

(parašas)                                                                              (vardas ir pavardė)

 

 

Dalyvavo:              __________________                      __________________________________

(parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)

 

__________________                    __________________________________

(parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)

 

 

Protokolą gavau:    _________________                       __________________________________

(parašas)                                                                           (vardas ir pavardė)

 

 

____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), 2023-01-17, paskelbta TAR 2023-01-17, i. k. 2023-00834

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-118 /2023 (1.4 E), 2023-02-22, paskelbta TAR 2023-02-22, i. k. 2023-03114

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_de4466ff1bfe42ed85d38ab853ad153d_end