Suvestinė redakcija nuo 2021-01-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08969

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-29:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 26 d. Nr. V-429

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u   2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3 (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                      Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gegužės 2 d. raštu

 

Nr. ((24.37-01)-5K-1708376)-6K-1703083

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2017 m. balandžio 10 d. raštu Nr. 4S-421

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu

Nr. V-429

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 3

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014)6397, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2018)6019) (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – Priemonė) veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“, projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17  d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.5. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 20192020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 20192020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2019 m. gegužės 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 42 (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.7. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17) patvirtintus ir 2020 m. vasario 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-2(50) pakeistus Priemonės veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklių „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ ir „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.9. Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.10. Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konkursinio finansavimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

4. Apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą. Pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę organizuojamame konkurse negali dalyvauti:

4.1. pirmosios pakopos pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai;

4.2. antrosios pakopos paskutiniojo kurso studentai;

4.3. vientisųjų studijų pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba LMT).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Aprašą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 974 987,18 eurų (dviejų milijonų devynių šimtų septyniasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 18 ct) Europos socialinio fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

9. Pagal Aprašą kvietimus numatoma skelbti vadovaujantis Aprašo 15 punkte pateiktu kvietimų grafiku:

9.1. kiekvienam Aprašo 11.1 papunktyje nurodytos poveiklės 2018, 2019 ir 2021 metų kvietimui numatoma skirti iki 257 440 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimties eurų) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams skiriama iki 90 104 eurų (devyniasdešimt tūkstančių vieno šimto keturių eurų), o gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams skiriama iki 167 336 eurų (vieno šimto šešiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt šešių eurų);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

9.2. kiekvienam Aprašo 11.2 papunktyje nurodytos poveiklės 2017, 2018, 2019 ir 2021 metų kvietimui numatoma skirti iki 386 160 eurų (trijų šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimties eurų) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams skiriama iki 135 156 eurų (vieno šimto trisdešimt penkių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt šešių eurų), o gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams skiriama iki 251 004 eurų (dviejų šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių eurų). 2020 metų kvietimui numatoma skirti iki 643 600 eurų (šešių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų eurų) Europos socialinio fondo lėšų, iš jų – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams skiriama iki 225 260 eurų (dviejų šimtų dvidešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt eurų), o gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams skiriama iki 418 340 eurų (keturių šimtų aštuoniolikos tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt eurų).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

91. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma perkeliama kitam kvietimui pagal atitinkamą Aprašo 11 punkte nurodytą poveiklę. Tuo atveju, jeigu nepaskelbiamas kvietimas pagal vieną iš Aprašo 11 punkte nurodytų poveiklių, jam numatyta lėšų suma perkeliama kitos poveiklės tų pačių metų kvietimui. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę kvietimui skirtą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Papildyta punktu:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

10. Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

11. Pagal Aprašą remiama veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ skirstoma į šias poveikles:

11.1. studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose. Mokslinė (meno tiriamoji) vasaros praktika pagal Aprašą suprantama kaip vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslo (meno) tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos vadovui (toliau – studentų praktika).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

11.2. studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu. Mokslo (meno) tyrimas pagal Aprašą suprantamas kaip rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslo (meno) tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui (toliau – studentų tyrimai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

12. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų trukmė turi būti:

 

12.1. pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę – 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu);

 

12.2. pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą poveiklę – 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

13. Studento mokslo (ar meno) tiriamojo darbo intensyvumas turi būti:

13.1. pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę – ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų per mėnesį;

13.2. pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą poveiklę – ne mažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

14. Aprašo 11 punkte nurodytų poveiklių tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius (meno) tyrimus ir tobulinti mokslinę kvalifikaciją bei kompetenciją vykdant mokslo (meno) tyrimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

15. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą numatoma skelbti 8 kvietimus teikti paraiškas:

 

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Studentų praktika

-

I ketv.

I ketv.

-

I ketv.

Studentų tyrimai

II ketv.

II ketv.

II ketv.

II ketv.

I ketv.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

16. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projektų vykdytojai) yra į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus atitinkantys:

16.1. universitetai;

16.2. kolegijos;

16.3. valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

17. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinių asmenų filialai.

18. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

19. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:

19.1. turėti tyrimams būtiną infrastruktūrą bei įrangą, aprūpinti studentą darbo priemonėmis;

19.2. turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

20. Studentų praktikoje ar studentų tyrimuose gali dalyvauti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų (ECTS) skaičiaus ir gautų įvertinimų sandaugų sumą padalinus iš egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal tokią formulę:

 

SRSV =,

 

kurioje:

20.1. SRSV – studijų rezultatų svertinis vidurkis;

20.2. ki – dalyko kreditų skaičius;

20.3. pi – dalyko įvertinimas balais;

20.4. n – egzaminuotų dalykų skaičius;

20.5. i – sumavimo indeksas, kintantis nuo 1 iki n.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

201. Teikiant paraišką tas pats studentų praktikos ar studentų tyrimų vadovas, kuris pagal Aprašą suprantamas kaip mokslininkas, meno daktaras arba pripažintas menininkas, vadovaujantis studentų praktikai ar studentų tyrimams laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje pagal kvietimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

202. Studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų praktikos ar studentų tyrimų metu atliekamą mokslo (meno) tiriamąjį darbą.

Papildyta punktu:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

21. Jei įsiteisėjusiu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimu ar dėl minėto sprendimo priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatoma, kad asmuo pažeidė akademinę etiką ir jei pažeidimas atitinka Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo, patvirtintų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, 17 punkte nurodytas grubiausias akademinės etikos principus pažeidžiančias elgesio formas, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip studentų praktikos ar studentų tyrimų vadovas, nesvarstomos penkis metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas ar meno daktaras, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui, nurodomas kaip praktikos ar tyrimų vadovas, nesvarstomos tris metus nuo LMT sprendimo dėl projekto nutraukimo įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

22. Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, praktikos ar tyrimų vadovas ir studentas turi atitikti paskutinę kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dieną.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

23.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

24. Projektas, t. y. projekto veiklos ir pareiškėjas, turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17), patikslintą 2019 m. gegužės 8 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4(40) ir 2020 m. vasario 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. Nr. 44P-2(50) – projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano 2.1.1.1 arba 2.1.1.2 papunkčiuose nurodytą veiksmą ir galimą projektų vykdytoją arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano 2.1.1.1 arba 2.1.1.2 papunkčiuose nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą galimą projektų vykdytoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

25. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 3 priede (taikomas Humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų  sričių projektams) ir Aprašo 4 priede (taikomas Gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų  sričių projektams). Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 3 ir 4 prieduose). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma: pagal Aprašo 3 priedą – 30, pagal Aprašo 4 priedą – 30.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

26. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažesnė balų suma, negu nurodyta Aprašo 25 punkte arba projektas nesurenka Aprašo 3 ir 4 prieduose nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

27. Pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas, rugpjūčio 31 d., pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą poveiklę – ne vėliau kaip iki tų mokslo metų, kuriais baigiama vykdyti projekto veikla, gegužės 1 d., bet ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

28. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslo (meno) tiriamojo darbo pradžia. Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

29. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

30. Tinkama projekto tikslinė grupė yra studentai, kurie pagal Projektų taisyklių 23 skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai.

31. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo produkto stebėsenos rodiklio „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.395). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma.

32. Aprašo 31 punkte nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

33. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

34. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

35. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

36. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

37. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

38. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai.

381. Projekte turi būti numatyti šie privalomi fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai:

381.1. pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę – laisvos formos studento mokslinės veiklos ataskaita, patvirtinta praktikos vadovo, kurioje aprašoma: studentų praktikos metu numatytų tikslų ir darbo plano realizavimas (planuotos bei atliktos veiklos, planuoti bei pasiekti rezultatai ir nukrypimo nuo plano priežastys (jei tokių yra), tyrimo metodikos ir tyrimo rezultatų aptarimas, išvados bei ataskaitoje naudotos literatūros sąrašas; 

381.2. pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą poveiklę – laisvos formos studento mokslinės veiklos ataskaita, patvirtinta tyrimų vadovo, kurioje aprašoma: studentų tyrimų metu numatytų tikslų ir darbo plano realizavimas (planuotos bei atliktos veiklos, planuoti bei pasiekti rezultatai ir nukrypimo nuo plano priežastys (jei tokių yra), tyrimo metodikos ir tyrimo rezultatų aptarimas, išvados bei ataskaitoje naudotos literatūros sąrašas; žodinis pranešimas įgyvendinančiosios institucijos rengiamoje studentų konferencijoje bei pranešimo santrauka. Teikiamos dvi studento mokslinės veiklos ataskaitos: pirmoji teikiama už pirmus tris projekto įgyvendinimo mėnesius, antroji – apjungianti visus šešis projekto įgyvendinimo mėnesius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

Papildyta punktu:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

39. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

40. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais. Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

41. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma kiekvienam projektui individualiai tinkamumo finansuoti vertinimo metu atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, tačiau neviršijant Aprašo 42 punkte nustatytos didžiausios projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

42. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

Poveiklė

Suma

Studentų praktika

1 770,14 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt eurų 14 ct)

Studentų tyrimai

2 655,26 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai 26 centai)

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

43. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka ir terminai nustatomi dotacijos sutartyje ir Projektų taisyklių 21 skirsnyje.

44. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

45. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

46. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

47. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Projekto vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 48.1 papunktis).

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginės išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 48.2 papunktis).

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

48. Vykdant projektų veiklas kompensuojamos šios patirtos projekto vykdytojo išlaidos:

48.1. Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai). Scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams taikomi šioje ataskaitoje humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektams nustatyti fiksuotieji įkainiai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

48.2. netiesioginės išlaidos kompensuojamos taikant standartinę fiksuotąją normą netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti, kuri nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10 priede nustatytų ribų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

49. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 48 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

49.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

49.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnį fiksuotosios normos dydį, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai;

49.3. netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

50. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius dydžius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (vadovaujantis Aprašo 381 punkto nuostatomis). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotieji įkainiai ar fiksuotoji norma buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos turi būti taikomi jau įgyvendinamų projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

51. Paraiškos parengimo išlaidos ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

52. Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

53. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

54. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

55. Jeigu vadovaujantis Aprašo 54 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

55.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai, parengti lietuvių kalba. Kartu pateikiama elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška ir jos priedai. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

55.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

56. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

57. Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, pareiškėjas turi LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje užpildyti bendrąją paraiškos informaciją (paraiškos kodas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, pareiškėjo institucija, projekto dalyvio (studento) vardas ir pavardė, praktikos (tyrimų) vadovo vardas ir pavardė, už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė ir jo kontaktai, mokslo (meno) sritis ir pagrindinė mokslo (meno) kryptis) ir įkelti užpildytą paraišką PDF formatu su priedu, kuris nurodytas Aprašo 59.4 papunktyje. Pareiškėjas prie LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinės sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi anksčiau sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

58. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

59. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

59.1. pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt,  skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos svetainėje www.lmt.lt);

59.2. dokumentą, patvirtinantį praktikos ar tyrimų vadovo įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;

59.3. studento paskutinio semestro studijų pažymą, kurioje nurodyti studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai, studijų rezultatų svertinis vidurkis (apskaičiuotas pagal Aprašo 20 punkte nurodytą formulę);

59.4. studento mokslinės (meno tyrimų) veiklos aprašymą;

59.5. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“);

59.6. įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

60. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

61. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

62. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 3 priede ir Aprašo 4 priede  nustatytus reikalavimus. Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

63. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

63.1. pirmiausia atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija), bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 2 priede, ir Aprašo 24 punkte nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui;

63.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

631. Projektų naudos ir kokybės vertinimui perduotos paraiškos suskirstomos į dvi grupes: humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų, vaizduojamųjų menų sričių grupę bei gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sričių paraiškų grupę. Sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos LMT pirmininko įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir paraiškų kodus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

632. Neteko galios nuo 2020-05-29

Punkto naikinimas:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

64. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka LMT pirmininko patvirtinta (-os) ekspertų komisija (-jos). Narius į ekspertų komisiją (-jas) siūlo įgyvendinančios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai.

65. Projektų naudos ir kokybės vertinimą sudaro individualus ekspertų vertinimas ir vertinimas ekspertų komisijos posėdyje. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais ekspertų komisijos nariais. Ekspertų komisijos posėdžio metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų komisijos vertinimas, nurodytas ekspertų komisijos posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

66. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

67. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos, projektų naudos ir kokybės vertinimas ir atranka trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos. Jeigu tinkamumo finansuoti vertinimas baigiamas anksčiau negu per 40 dienų, projektų naudos ir kokybės vertinimas gali trukti ilgiau, bet neviršyti 90 dienų termino.

68. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat informuoja Ministeriją raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

69. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 20, 201 ir 26 punktuose ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

70. Jei keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose numatyti moksliniai tyrimai (veiklos) iš esmės sutampa, galimu finansuoti gali būti pripažintas daugiausia balų įvertintas projektas.

71. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, parengiama projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas įvertintų paraiškų sąrašas, išdėstytas pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jei paraiškos surenka vienodą balų skaičių, jos prioritetine tvarka šiame sąraše išdėstomos vadovaujantis Projektų taisyklių 151 punktu.

72. Likusios kvietimo lėšos, kurių nepakanka bent vienam teigiamai įvertintam projektui finansuoti, perkeliamos kitam kvietimui pagal atitinkamą Aprašo 11 punkte nurodytą poveiklę.

73. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

74. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 73 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu pripažintoms finansuotinomis paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

75. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

76. Pareiškėjų, kurių projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti, sąrašas (tvirtinamas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu), kiekvienam projektui skirta finansavimo lėšų suma ir bendra pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų suma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimo dienos skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

77. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo išsiuntimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Konkursinio finansavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

78. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

79. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

80. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų: 

80.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

80.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

81. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

82. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti nuo dotacijos sutarties nustatytos veiklos įgyvendinimo pradžios dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

83. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

84. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 42 skirsnio 488 punkte nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS.

85. Projektų planinės patikros vietoje neatliekamos. Įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikti neplaninę projekto patikrą vietoje Projektų taisyklių 24 skirsnyje nustatyta tvarka. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

86. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, kad veiklose dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo 30 punkte ir įsipareigoja turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei.

87. Projekto vykdytojas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie studentą, pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagal projekto dalyvio anketos formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

88. Studentui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvį, šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti (išskyrus atvejus, kai projekto dalyvis atsisako užpildyti tik informaciją dėl priklausymo socialiai pažeidžiamoms grupėms). Jei studentas dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie studentus arba turi informaciją apie studentus (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš studento nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.

89. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai pateikia sutarties, sudarytos su studentų tyrimus arba studentų praktiką vykdančiu studentu, kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

90. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

91. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Dotacijos sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

92. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

93. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Studentu PFSA 1 priedo keitimas pagal V-468.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-12, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00258

Nr. V-475, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07947

Nr. V-468, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06617

Neteko galios nuo: 2020-05-29

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

Studentu PFSA 2 priedas (pagal V-799)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

Studentu PFSA 3 priedas (nauja redakcija pagal V-799)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

Studentu PFSA 4 priedas (nauja radakcija pagal V-799)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

 

Studentu PFSA 5 priedas paraiska (pagal V-57)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

Studentu PFSA 6 priedo dotacijos sutartis (pagal V-57)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-12, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00258

Nr. V-475, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07947

Nr. V-468, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06617

Nr. V-663, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08601

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-12, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00258

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-475, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07947

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-468, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06617

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-663, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08601

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-799, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. k. 2020-11323

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-57, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-14, i. k. 2021-00582

Dėl švietimo,mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 26 d. Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo