Suvestinė redakcija nuo 2014-11-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15769

 

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014‒2015 METŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-820

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L354, p. 86), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), 2014 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2014/464/ES, kuriuo nustatomi su Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo veikla susiję vykdymo užtikrinimo ir kontrolės politikos Sąjungos prioritetai (OL 2014 L 209, p. 59),

tvirtinu 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro 2014 m. lapkričio 4 d.

įsakymu Nr. 3D-820

 

 

2014‒2015 METŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L354, p. 86), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), 2014 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2014/464/ES, kuriuo nustatomi su Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo veikla susiję vykdymo užtikrinimo ir kontrolės politikos Sąjungos prioritetai (OL 2014 L 209, p. 59) ir 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3D-751 „Dėl 2014–2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos paramos sutartis (toliau – paramos sutartis) ‒ paramos gavėjo ir paramos teikėjo pasirašoma sutartis, kuria nustatoma paramos, skiriamos 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programai įgyvendinti, suma, paramos teikimo sąlygos, mokėjimo tvarka, šalių teisės, pareigos ir kt.

2.2. Mokėjimo prašymas kompensuoti patirtas išlaidas pagal 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą (toliau – mokėjimo prašymas) – šių Taisyklių 4 priede nustatytos formos dokumentas, kurį paramos gavėjas teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, prašydamas išmokėti paramos lėšas.

2.3. Paramos paraiška įgyvendinti 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą (toliau – paramos paraiška) – šių Taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kurį užpildo ir pateikia paramos teikėjui pareiškėjas, siekiantis gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų šiai Programai įgyvendinti.

2.4. Parama 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programai įgyvendinti (toliau – parama) – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšos, skirtos paramos gavėjui 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programai įgyvendinti.

2.5. Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris 2014–2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programoje numatytas kaip šios programos vykdytojas ir kuriam skiriama parama 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programai įgyvendinti.

2.6. Pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo, nustatyta tvarka teikiantis Paramos paraišką įgyvendinti 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą.

2.7. Tinkamos finansuoti išlaidos – paramos gavėjo, vykdant 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą, faktiškai padarytos būtinos išlaidos, atitinkančios paramos sutartyje nurodytas sąlygas ir nepažeidžiančios Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatų.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 ir reglamentas (ES) Nr. 508/2014.

 

II. PARAMOS TEIKĖJAS IR GAVĖJAI

 

4. Paramos teikėjas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

5. Pagal Programą parama teikiama pareiškėjui – Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba).

 

III. Paramos LĖŠOS BEI PARAMOS DYDIS

 

6. Lėšos Programai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) ir bendrojo finansavimo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

7. Tinkamos Programos įgyvendinimo išlaidos kompensuojamos 100 proc.:

7.1. 90 proc. iš EJRŽF lėšų ir 10 proc. iš bendrojo finansavimo lėšų, kai finansuojamos Taisyklių 8.1–8.4 ir 8.6–8.12 papunkčiuose nurodytos išlaidos; 

7.2. 70 proc. iš EJRŽF lėšų ir 30 proc. iš bendrojo finansavimo lėšų, kai finansuojamos Taisyklių 8.5 papunktyje nurodytos išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

IV. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

8. Tinkamos finansuoti veiklos Programai vykdyti pagal reglamento (ES) Nr. 508/2014 76 straipsnio 2 dalį yra šios:

8.1. technologijų, įskaitant kompiuterinę aparatinę ir programinę įrangą, laivų aptikimo sistemas, apsaugines vaizdo stebėjimo sistemas ir informacinių technologijų tinklus, kuriuos naudojant galima rinkti, administruoti, tvirtinti, analizuoti duomenis, atlikti rizikos valdymą, pateikti duomenis (naudojant su kontrole susijusias interneto svetaines), keistis su žuvininkyste susijusiems duomenims skirtais duomenų atrankos metodais ir juos rengti, taip pat prisijungti prie tarpsektorinių keitimosi duomenimis sistemų, įsigijimas, įrengimas ir kūrimas;

8.2. komponentų, įskaitant kompiuterinę aparatinę ir programinę įrangą, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti subjektų, užsiimančių žvejyba ir žvejybos produktų prekyba, duomenų perdavimą atitinkamoms valstybių narių ir ES valdžios institucijoms, įskaitant reikalingus elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų, laivų stebėjimo sistemų ir automatinio identifikavimo sistemų komponentus, kūrimas, įsigijimas ir įrengimas;

8.3. komponentų, įskaitant kompiuterinę aparatinę ir programinę įrangą, kurios yra reikalingos užtikrinti žvejybos ir akvakultūros produktų atsekamumą, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnyje, kūrimas, įsigijimas ir įrengimas;

8.4. valstybių narių keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas;

8.5. patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas su sąlyga, jeigu jie ne trumpiau kaip 60 procentų viso jų naudojimo laiko per metus naudojami žuvininkystės kontrolei;

8.6. kitų kontrolės priemonių, įskaitant prietaisus, kuriais galima matuoti variklio galią, ir svėrimo įrangą, įsigijimas;

8.7. inovacinių kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomųjų projektų, susijusių su žuvininkystės kontrole, įskaitant žuvų DNR analizę, įgyvendinimas arba su kontrole susijusių interneto svetainių kūrimas;

8.8. mokymo ir mainų programos, be kita ko, tarp valstybių narių, skirtos už žuvininkystės veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą atsakingiems darbuotojams;

8.9. ekonominės naudos analizė ir atliktų auditų įvertinimas, taip pat atliekant stebėseną, kontrolę ir priežiūrą kompetentingų valdžios institucijų patirtų išlaidų įvertinimas;

8.10. iniciatyvos, įskaitant seminarus ir žiniasklaidai skirtas priemones, kuriomis siekiama didinti tiek žvejų bei kitų subjektų, pvz., inspektorių, valstybės prokurorų ir teisėjų, tiek plačiosios visuomenės informuotumą apie būtinybę kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir apie BŽP taisyklių įgyvendinimą;

8.11. veiklos išlaidos, patirtos vykdant sustiprintą išteklių, kuriems taikomos specialiosios kontrolės ir tikrinimo programos, parengtos pagal reglamento (EB) Nr. 1224/2009 95 straipsnį ir kuriems taikomas kontrolės koordinavimas pagal reglamento (EB) Nr. 768/2005 15 straipsnį, kontrolę;

8.12. programos, susijusios su veiksmų plano, nustatyto pagal reglamento (EB) Nr. 1224/2009 102 straipsnio 4 dalį, įgyvendinimu, įskaitant visas patirtas veiklos išlaidas.           

9. Tinkamos finansuoti išlaidos yra tos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. padarytos įgyvendinant 8 Taisyklių punkte numatytas veiklas;

9.2. aiškiai nustatomos ir pagrįstos dokumentais, kaip nurodyta Taisyklių VI skyriuje;

9.3. patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

9.4. yra tiesiogiai susijusios su paramos gavėjo vykdoma veikla, remiama pagal Programą, ir atsiranda dėl šios veiklos vykdymo;

9.5. padarytos nepažeidžiant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

9.6. paramos gavėjo patirtos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su jam priskirtomis Programos įgyvendinimo funkcijomis, ir nepagrįstos išlaidos, vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus nuostatomis, nefinansuojamos;

9.7. pridėtinės vertės mokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos iš EJRŽF ir bendrojo finansavimo lėšų.

10. Pagal Programą paramos gavėjas visus pirkimus privalo vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Prireikus viešųjų pirkimų procedūras paramos gavėjas derina su paramos teikėju.

11. Pagal Taisykles finansuojamos išlaidos, atitinkančios šias išlaidų kategorijas:

11.1. darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kitos su darbo santykiais susijusios išlaidos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurių dalis  arba visas darbo laikas yra skiriamas darbui, susijusiam su Taisyklių 8.11 ir 8.12 papunkčiuose numatytos veiklos įgyvendinimu, išskyrus išeitines išmokas, mokamas, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atleidžiamas iš pareigų, į tas pareigas teismo sprendimu grąžinus anksčiau jas ėjusį valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, arba paaiškėjus, kad priimant valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, į pareigas buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir šių pažeidimų neįmanoma pašalinti, ir įmokas į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas). Skaičiuojant su darbo santykiais susijusias išlaidas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ ir kitais teisės aktais;

11.2. paslaugų pirkimas:

11.2.1. konsultavimo, mokymų, studijų, ekspertų, tyrimų, audito, vertinimų, turto draudimo, kitų paslaugų, susijusių su Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimu, pirkimas;

11.2.2. informacinių ir kompiuterinių sistemų, susijusių su Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimu, analizės, projektavimo, kūrimo, modifikavimo, diegimo, palaikymo ir priežiūros paslaugų pirkimas;

11.2.3. seminarų, konferencijų, mokymų, bei kitų informacinių ir mokomųjų renginių, įskaitant žiniasklaidai skirtas priemones, organizavimo išlaidos;

11.2.4. dalyvavimo konferencijose, seminaruose, mokymuose, kituose renginiuose (toliau – renginiai), susijusiuose su Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimu, išlaidos;

11.3. kitos išlaidos:

11.3.1. patalpų eksploatavimo ir kitos susijusios išlaidos;

11.3.2. išlaidos už kanceliarines prekes;

11.3.3. pašto, ryšio paslaugų išlaidos;

11.3.4. kitos priemonės ir įranga, kurie nėra priskiriami ilgalaikiam materialiajam turtui, būtinos Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimui;

11.3.5. išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti ir eksploatuoti tais atvejais, kai šis turtas yra būtinas Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimui;

11.3.6. komandiruočių, susijusių su Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimu, išlaidos;

11.3.7. transporto išlaidos – eksploatavimui bei jų priežiūrai užtikrinti reikalingų priemonių, taip pat paslaugų įsigijimo išlaidos (kai susiję su Taisyklių 8.11 ir 8.12 papunkčiuose numatytų veiklų įgyvendinimu);

11.3.8. kitos išlaidos, reikalingos funkcijoms, susijusioms su Taisyklių 8 punkte numatytų veiklų įgyvendinimu, atlikti.

12. Darbuotojų tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes bei Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos privalo būti apmokamos vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, ir Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“.

 

V. METINIŲ PARAMOS LĖŠŲ LIMITO NUSTATYMAS, PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, PARAMOS SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

 

13. Žuvininkystės tarnyba teikia metinį biudžeto poreikį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) jos nustatyta tvarka.

14. Gavusi metinį biudžeto poreikį, Ministerija nustato paramos lėšų limitus ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu juos patvirtina. Paramos lėšų limitas nurodo didžiausią galimą paramos sumą kiekvienais metais Programai įgyvendinti, kuri gali būti išmokėta paramos gavėjui, jeigu jis įvykdys visus paramos sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir atsiskaitys už gautas paramos lėšas šiose Taisyklėse ir paramos sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

15. Paramos paraiškoje (1 priedas) turi būti nurodyta numatoma vykdyti veikla, tikslai, įgyvendinimo terminai.

16. Paramos paraiškoje nurodyta Programos įgyvendinimo laikotarpiui reikalinga lėšų suma negali viršyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto paramos lėšų limito. Programos įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei dveji metai.

17. Paramos paraiškos Agentūrai teikiamos bendra nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

18. Agentūra paramos paraiškas priima, registruoja vertina ir priima sprendimą dėl paramos skyrimo / neskyrimo per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškos užregistravimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo / neskyrimo Agentūra informuoja pareiškėją.

19. Agentūra, priėmusi teigiamą sprendimą dėl paramos paraiškos tinkamumo, pagal pavyzdinę 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos paramos sutarties formą (2 priedas) parengia paramos sutarties projektą ir 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos sąmatą (toliau – Programos sąmata) (3 priedas), suderina su paramos gavėju ir išsiunčia paramos gavėjui su siūlymu pasirašyti paramos sutartį, nurodydama siūlymo pasirašyti paramos sutartį terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

20. Paramos sutartį pasirašo Agentūros ir pareiškėjo įgalioti atstovai.

21. Sudaręs paramos sutartį su Agentūra, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

22. Paramos sutartyje nurodoma didžiausia leistina paramos suma, kuri gali būti išmokėta paramos gavėjui, jeigu įvykdys visus paramos sutartyje ir šiose Taisyklėse nustatytus įsipareigojimus. Paramos gavėjui įvykdžius ne visus įsipareigojimus, paramos suma pagal paramos sutartį atitinkamai mažinama.

23. Paramos sutartyje turi būti nustatyta paramos lėšų išmokėjimo tvarka, mokėjimo prašymų kompensuoti patirtas išlaidas pagal 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą (4 priedas) ir 2014‒2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimo ataskaitų (5 priedas) teikimo paramos teikėjui tvarka, kitos paramos teikimo sąlygos bei reikalavimai dėl programos įgyvendinimo dokumentų teikimo paramą administruojančioms institucijoms ir jų saugojimo, paramos sutarties sąlygų nesilaikymo pasekmės, paramos sutarties pakeitimo sąlygos ir tvarka, jei dėl objektyvių ir svarbių priežasčių tokie pakeitimai yra būtini, paramos sustabdymo ar paramos grąžinimo tvarka, jei paramos gavėjas pažeidė paramos sutarties sąlygas, kitos sąlygos.

24. Jokie su paramos teikėju raštu nesuderinti nukrypimai nuo paramos sutarties nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti paramos teikėją apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su paramos sutarties ir Programos įgyvendinimu.

25. Paramos sutartis turi būti keičiama, jeigu:

25.1. pasikeitė paramos gavėjo arba paramos teikėjo rekvizitai;

25.2. atsirado būtinybė pakeisti Programos įgyvendinimo laikotarpį;

25.3. paaiškėjo nenumatytos aplinkybės, lemiančios Programos įgyvendinimo nukrypimą nuo paramos sutarties sąlygų.

26. Paramos lėšų perskirstymas galimas, jeigu nekeičiama didžiausia projektui skirta suma. Apie ketinimą perskirstyti paramos lėšas Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Paramos teikėją, nurodydamas perskirstymą lėmusias aplinkybes, perskirstomas sumas ir perskirstymo poveikį Programos tikslams, uždaviniams. Jeigu, Paramos teikėjo nuomone, toks perskirstymas nėra pakankamai pagrįstas ir negali būti atliktas, Paramos gavėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą perskirstyti paramos lėšas gavimo dienos. Paramos teikėjui per šį terminą nepateikus prieštaravimo, Paramos gavėjas gali perskirstyti lėšas taip, kaip nurodė savo rašte.

 

VI. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

27. Už patirtas išlaidas paramos gavėjas atsiskaito Agentūrai teikdamas mokėjimo prašymus (4 priedas), kuriems vertinti Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus auditorius.

28. Pasibaigus kalendoriniams metams, paramos gavėjas per 4 mėnesius Agentūrai pateikia   įgyvendinimo ataskaitą (5 priedas).

29. Kartu su mokėjimo prašymais paramos gavėjas privalo pateikti patirtų ir apmokėtų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas), kitus išlaidų apmokėjimo ir išlaidų pagrindimo dokumentus, susijusius su Programos administravimo funkcijų vykdymu,  laikydamasis šių reikalavimų:

29.1. pagrįsti išlaidas darbo užmokesčiui, kitas su darbo santykiais susijusias išlaidas (t. y. visų dokumentų, kuriais būtų nurodyta, jog valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atliekamos funkcijos yra tiesiogiai susijusios su Taisyklių 8.11 ir 8.12 papunkčiuose numatytomis veiklomis ir darbo užmokestis šiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokamas tik už Taisyklių 8.11 ir 8.12 papunkčiuose numatytų veiklų vykdymą, taip pat šių išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo sutarčių (jei jos sudaromos), paramos gavėjo institucijos vadovo įsakymų ir (arba) kitų institucijos vidaus dokumentų, kuriuose valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, yra pavedama atlikti Programos įgyvendinimo funkcijas, darbo užmokesčio priskaitymo ir apmokėjimo dokumentų, įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondui, priskaitymo ir apmokėjimo dokumentų) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos);

29.2. pagrįsti komandiruočių išlaidas (t. y. visų viešųjų pirkimų dokumentų, sutarčių, darbų  / prekių / paslaugų priėmimo–perdavimo aktų, kitų patirtų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintos kopijos, kelionės bilietų, naudojimosi viešojo transporto paslaugomis kvitų, vadovo įsakymų, potvarkių dėl komandiruotės, į komandiruotę vykusių darbuotojų komandiruočių ataskaitų patvirtintos kopijos. Jei į komandiruotę vykstama automobiliu ‒ teisės į automobilį patvirtinimo dokumentų, kelionės lapų, kuro pirkimo sąskaitų, kitų patirtų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos);

29.3. pagrįsti išlaidas prekėms, paslaugoms, įrangai įsigyti ir kitas išlaidas (visų viešųjų pirkimų dokumentų, sutarčių, darbų / prekių / paslaugų perdavimo–priėmimo aktų, kitų patirtų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos).

30. Paramos gavėjas privalo pateikti visų viešųjų pirkimų dokumentų (pirkimą pagrindžiančių), sutarčių, darbų / prekių / paslaugų perdavimo–priėmimo aktų, kitų patirtų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą parengtų ir Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktų pirkimo procedūrų ataskaitų, pirkimų ataskaitų ir įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitų kopijas, atitinkamai patvirtintas Paramos gavėjo.

 

vii. PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

31. Agentūra per 5 darbo dienas nuo paramos sutarties pasirašymo, per 15 darbo dienų nuo pirmojo ketvirčio pradžios ir per 5 darbo dienas nuo antrojo, trečiojo ir ketvirtojo ketvirčio pradžios užsako paramos sutarties projekto sąmatoje atitinkamam ketvirčiui numatytas lėšas.  Jei Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš valstybės biudžeto negauna finansavimo paramai išmokėti, paramos lėšų užsakymo terminas atidedamas.

32. Agentūra užtikrina, kad išmokant lėšas paramos gavėjams nebūtų viršyta paramos sutartyje nustatyta didžiausia leistina įsipareigojimų suma.

33. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

34. Metų pabaigoje, ne vėliau kaip iki gruodžio 23 d., paramos gavėjas grąžina nepanaudotas lėšas Agentūrai. Agentūra, ne vėliau kaip iki sausio 10 d., grąžina Finansų ministerijai ataskaitiniais metais gautas, bet nepanaudotas lėšas, pervesdama jas į valstybės iždo sąskaitas.

35. Metams pasibaigus, paramos gavėjas, atsižvelgdamas į patirtas išlaidas, patikslina Programos sąmatą ir raštu apie tai informuoja paramos teikėją.

36. Agentūrai patvirtinus praėjusių metų tinkamas finansuoti išlaidas, paramos gavėjas, jei reikia, patikslina Programos sąmatą ir raštu apie tai informuoja paramos teikėją.

37. Paramos gavėjas rengia ir teikia mokėjimų prašymus ne rečiau kaip kas kalendorinį ketvirtį, išskyrus tuos atvejus, kai išlaidų nebuvo patirta. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami, išskyrus atvejus, nurodytus šių taisyklių 38 punkte.

38. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo teikimo terminą, jis, likus ne mažiau nei 1 darbo dienai  iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos, turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo. Agentūra informuoja paramos gavėją apie priimtą sprendimą dėl mokėjimo prašymo teikimo termino atidėjimo per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos

39. Agentūra per 30 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos nustato tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

40. Vertinant mokėjimo prašymą, tinkamų finansuoti išlaidų sumai nustatyti taikomos mokėjimo prašymo pateikimo metu galiojančios Taisyklės.

41. Jeigu Agentūra ar nepriklausomas auditorius negali įvertinti išlaidų tinkamumo dėl pateiktos ne visos informacijos, t. y. pridėtos ne visos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintos kopijos, paprašoma paramos gavėjo pateikti trūkstamą informaciją, nurodant trūkstamos informacijos pateikimo terminą (tokiu atveju mokėjimo prašymo įvertinimo terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek reikia trūkstamai informacijai gauti), arba patvirtinamos tinkamomis finansuoti tik išlaidų sumos, dėl kurių paramos gavėjas pateikė išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

42. Jei nebuvo laiku pateiktos būtinų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintos kopijos, šios išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti, paramos gavėjui pateikus kitus mokėjimo prašymus ir pridėjus reikiamų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas.

43. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta neteisinga informacija, Agentūra ar nepriklausomas auditorius atlieka patikrą vietoje. Mokėjimo prašymas vertinamas vadovaujantis patikros vietoje metu gautais duomenimis.

44. Agentūra priėmusi sprendimą dėl paramos gavėjo mokėjimo prašymo/jo dalies patvirtinimo arba jo atmetimo, apie tai jį informuoja raštu.

45. Baigęs įgyvendinti paramos projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai ar nepriklausomam auditoriui galutinį mokėjimo prašymą. Jei Agentūra ar nepriklausomas auditorius nustato, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma, nei galima išmokėti paramos suma, Agentūra, vadovaudamasi paramos sutarties nuostatomis, pareikalauja paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.

46. Pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas ir neteisingai panaudotas paramos lėšas paramos gavėjas grąžina paramos teikėjui. Paramos gavėjas, grąžindamas lėšas, turi nurodyti paramos projekto numerį, laikotarpį, už kurį grąžinamos nepanaudotos / neteisingai panaudotos paramos lėšos. Grąžinamos lėšos turi būti suskirstytos pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijų bei ekonominę klasifikaciją.

 

viii. ATSAKOMYBĖ

 

47. Už paramos gavėjo mokėjimo prašymų ir įgyvendinimo ataskaitų, visų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymą atsako Agentūra.

48. Agentūra užtikrina, kad paramos sutartimis nebūtų viršytas paramos gavėjui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos lėšų limitas.

49. Už Programos įgyvendinimą atsako paramos gavėjas.

 

IX. TAISYKLIŲ KEITIMO TVARKA

 

50. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

_____________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-880, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17341

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-820 „Dėl 2014–2015 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo