Suvestinė redakcija nuo 2020-12-10

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19575

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. 317, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-09, i. k. 2019-05835

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ATSKIRŲ PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. 1177

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 56 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 17, 2020-01-15, paskelbta TAR 2020-01-16, i. k. 2020-00670

 

1. Patvirtinti Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašą (pridedama) (toliau – Sąrašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Sąrašas taikomas valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurių pareigybės aprašyme arba valstybės ar savivaldybės įstaigos, kurioje jie eina pareigas (dirba), pareigybių sąraše yra įrašytas atitinkamas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas ir (arba) profesijos pavadinimas, nurodantis, kokią Sąraše nustatytą profesiją atitinka konkreti pareigybė;

2.2. Sąrašo 1 punkte nurodytas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas ir įstaigos vadovo profesija taikomi tik Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą tvarkančios biudžetinės įstaigos vadovo pareigybei.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1177

 

 

ATSKIRŲ PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus

kodas

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijos pavadinimas

1.

112002

Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos}

11.

133002

Informacinių technologijų padalinio vadovas

12.

212001

Aktuaras

2.

214911

Automatikos inžinierius

3.

215101

Elektros inžinierius

4.

215111

Silpnųjų srovių inžinierius

5.

215205

Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija)

6.

215304

Radijo ryšio inžinierius

7.

215305

Signalizavimo sistemų inžinierius

8.

215311

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

81.

221104

Medicinos gydytojas

9.

221272

Gydytojas teismo psichiatras

91.

221282

Gydytojas klinikinis farmakologas

92.

226205

Vaistininkas

93.

241304

Finansų analitikas

10.

251101

Kompiuterių sistemų analitikas

11.

251104

Kompiuterių sistemų specialistas

12.

251107

Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais

13.

251201

Kompiuterių sistemų projektuotojas

14.

251203

Programinės įrangos kūrėjas

15.

251204

Programinės įrangos projektuotojas

16.

251206

Kompiuterių taikymo inžinierius

17.

251302

Multimedijos programų kūrėjas

18.

251401

Programuotojas

19.

251403

Inžinierius programuotojas

20.

251901

Programinės įrangos testuotojas

21.

252102

Duomenų bazių administratorius

22.

252104

Duomenų bazių programuotojas

23.

252201

Tinklo administratorius

24.

252202

Informacinių technologijų sistemų administratorius

25.

252203

Kompiuterių sistemų administratorius

26.

252302

Kompiuterių sistemų inžinierius

27.

252303

Tinklo analitikas

28.

252305

Kompiuterių tinklo administratorius

29.

252306

Ryšių programuotojas

30.

252904

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

31.

263408

Teismo psichologas

32.

311310

Elektros energetikos technikas

33.

311505

Aviacijos technikas

34.

315101

Budintysis mechanikas

35.

315105

Laivo elektromechanikas

36.

315207

Laivavedys

37.

315301

Orlaivio vadas

38.

315304

Sraigtasparnio pilotas

39.

315309

Skraidantysis inžinierius

40.

352206

Telefono ryšio technikas

41.

723206

Orlaivių mechanikas

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 317, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-09, i. k. 2019-05835

Nr. 1302, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20803

Nr. 17, 2020-01-15, paskelbta TAR 2020-01-16, i. k. 2020-00670

Nr. 1385, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26698

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 317, 2019-04-03, paskelbta TAR 2019-04-09, i. k. 2019-05835

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1302, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20803

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 17, 2020-01-15, paskelbta TAR 2020-01-16, i. k. 2020-00670

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1385, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26698

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo