Suvestinė redakcija nuo 2021-09-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05078

 

Nauja redakcija nuo 2021-08-01:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOׅ

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 ir 13 punktais, 22 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.21 ir 2.24 papunkčiais

t v i r t i n u Vairuotojų mokymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                        Vidmantas Žukauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84

 

VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

1. Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vairuotojų mokymo reikalavimus, kokias žinias, gebėjimus ir įgūdžius privalo turėti vairuotojas, šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokymo tvarką.

2. Aprašas taikomas:

2.1. asmenims, kurie siekia įgyti tam tikros kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę: nustatyta tvarka mokosi vairuoti transporto priemonę, kad įgytų motorinių transporto priemonių arba jų junginių su priekabomis (toliau – transporto priemonės) kelių eismo teorijos žinių (toliau – teorijos žinios) ir (ar) praktinių šių transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių (toliau – praktinio vairavimo įgūdžiai);

2.2. asmenims, kurie siekia įgyvendinti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytą teisę;

2.3. Aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus asmenis mokančioms vairavimo mokykloms (toliau – vairavimo mokyklos) ir jų darbuotojams;

2.4. šeimos vairavimo instruktoriams, mokantiems praktinio vairavimo įgūdžių šeimos narius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Šeimos vairavimo instruktorius – šeimos narys, kuris pagal Aprašo nustatytą tvarką moko praktinio vairavimo kitą šeimos narį.

3.2. B kategorijos praplėtimas – teisės Lietuvos Respublikoje vairuoti A1 kategorijos transporto priemones įtraukimas asmenims, turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir atitinkantiems Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 12 dalies nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

II SKYRIUS

VAIRUOTOJŲ MOKYMO REIKALAVIMAI, MOKYMO TRUKMĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

5. Pagal Aprašu nustatytus reikalavimus vairuotojų mokymą (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių) gali vykdyti vairavimo mokykla. Tik praktinio vairavimo įgūdžių vairavimo mokykla gali mokyti tuos asmenis:

5.1. kuriems pagal Aprašo III skyriaus nuostatas leidžiama teorijos mokytis savarankiškai ir kurie yra išlaikę teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“;

5.2. kurie yra baigę Apraše nustatytą teorijos žinių kursą kitoje  vairavimo mokykloje ir yra išlaikę teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“;

5.3. kurie siekia praplėsti B kategoriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

6. Mokinys, siekiantis įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones,  privalo su vairavimo mokykla sudaryti mokymo sutartį ir baigti vairuotojų mokymo kursą, įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimuose (1 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

7. Mokomas praktinio vairavimo įgūdžių kelyje mokinys turi būti ne jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio pagal Įstatymą leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, o mokymosi pabaigoje sulaukęs nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesnis kaip 17 metų), nuo kurio pagal Įstatymą leidžiama įgyti teisę ar suteikiama teisė vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 21 metų), mokiniai, prieš laikydami praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo mokykloje, vairavimo mokyklai privalo pateikti pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (keleivius). Ši sąlyga turi būti įtraukta į mokymo sutartį, o pažymėjimo kopija turi būti pridedama prie šios sutarties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-162, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17852

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

8. Vairavimo mokyklos, vadovaudamosi Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimais, privalo sudaryti ir patvirtinti atitinkamą (teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių) mokymo kurso turinį (toliau – mokymo temos). Mokymo temos sudaromos pagal kiekvieną transporto priemonės kategoriją, atsižvelgiant į tai, kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą vairavimo mokykla turi teisę vykdyti. Jei vairavimo mokyklos numato mokyti mokinius, siekiančius vienu metu įgyti teisę vairuoti dviejų ar daugiau kategorijų transporto priemones, jos teorijos žinių mokymui turi būti sudariusios atitinkamas mokymo temas. Mokymo temas tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą. Mokymo metu nustatyta tvarka patvirtintas atitinkamas mokymo temas turi turėti kiekvienas vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius.

81. Teorijos žinių mokymo metu naudojant filmuotą ar kitą vaizdinę medžiagą privaloma analizuoti eismo įvykius ir kitas pavojingas situacijas keliuose ir geležinkelio pervažose, važiuojant tiltais ir viadukais, tuneliais, žiedinėmis sankryžomis, kelių ruožais, kuriuose yra didelė tikimybė, kad važiuojamąja kelio dalimi gali eiti pėstieji, važiuoti dviratininkai ar per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai, taip pat keliuose su skirtinga kelio danga. Be to, būtina aptarti eismo įvykių priežastis, pasekmes ir prevencijos priemones.

Papildyta punktu:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

9. Teorijos žinių mokymo trukmė (įskaitant galutinę įskaitą) turi būti ne trumpesnė kaip:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

9.1. 40 valandų – A1, A2, A, B1 arba B kategorijai;

9.2. 60 valandų – B ir C1 kategorijoms (kartu);

9.3. 35 valandos – C arba D kategorijai;

9.4. 20 valandų – D1, BE, C1E, D1E arba DE kategorijai;

9.5. 25 valandos – CE kategorijai;

9.6. 25 valandos – C1 kategorijai;

9.7. 60 valandų – T kategorijai.

10. Praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso trukmė (įskaitant galutinę įskaitą) vienam mokiniui vairavimo mokykloje turi būti ne trumpesnė kaip:

10.1. 10 valandų – A1, A2, A, BE, C1, C1E arba D1E kategorijai;

10.2. 20 valandų – B1 kategorijai;

10.3. 30 valandų – B kategorijai;

10.4. 12 valandų – D1 arba DE kategorijai;

10.5. 15 valandų – C, D arba CE kategorijai;

10.6. 50 valandų – T kategorijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

10.7. 6 valandos – B kategorijai praplėsti (galutinė įskaita nelaikoma).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

11. Vairavimo mokykla, atsižvelgdama į mokinių įgūdžius, gali su mokiniu sudaryti mokymo sutartį ilgesnei praktinio vairavimo įgūdžių mokymo trukmei, nei nurodyta Aprašo 10 punkte. Visais atvejais dalis praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję būtiniausių teorijos žinių (turi būti išklausę kelio ženklų ir kelių ženklinimo, eismo reguliavimo (šviesoforų, reguliuotojo) ir įspėjamųjų signalų, važiavimo per sankryžas ir geležinkelių pervažas taisyklių mokymo kursą) ir turintys praktinio vairavimo įgūdžių vairavimo mokymo aikštelėje, gali būti mokomi keliuose (gatvėse). Draudžiama mokytis vairuoti transporto priemones, nedalyvaujant turinčiam teisę mokyti vairavimo instruktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

12. Kai mokiniai siekia įgyti teisę vairuoti dviejų (išskyrus B ir C1 kategorijas) ar daugiau kategorijų transporto priemones vienu metu, tvarkos aprašo 9 punkte kiekvienai kategorijai nustatytas teorijos mokymo kurso valandų skaičius gali būti sumažintas trečdaliu. Teorijos žinių mokymas vykdomas grupėmis (gali būti ir individualiai), o praktinio vairavimo įgūdžių – individualiai. Per dieną mokymo grupėje leidžiama mokyti teorijos žinių ne daugiau kaip keturias valandas, o praktinio vairavimo įgūdžių su vienu mokiniu – ne daugiau kaip tris valandas. Ne rečiau kaip po dviejų teorijos žinių ar praktinio vairavimo įgūdžių mokymo valandų (mokymo valanda – 45 minutės) turi būti daromos ne trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos.

13. Mokiniai gali mokytis vairuoti:

13.1. AM, A1, A, A2, A B1, B ar B ir C1 (kartu) kategorijų transporto priemones, neturėdami kitų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisės;

13.2. C1, C, D1, D ar T kategorijos transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

13.3. BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones;

13.4. C1 ir C1E ir (arba) C ir CE, ir (arba) D1 ir D1E, ir (arba) D ir DE kategorijų transporto priemones lankydami  mokymo kursus vienu metu su sąlyga, kad atitinkamos kategorijos transporto priemonių junginio praktinio vairavimo įgūdžių bus mokoma tik užbaigus praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą ir nustatyta tvarka mokiniai bus išlaikę praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas su motorine transporto priemone be priekabos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

 

14. Vairavimo mokykla privalo:

14.1. mokyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių ar praktinio vairavimo įgūdžių tik mokinius, kurie yra sudarę mokymo sutartis;

14.2. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, ir nurodyti: vardą, pavardę, asmens kodą, sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas;

14.3. užtikrinti, kad teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, ir kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems yra atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

14.4. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, kurių teisė mokyti nustatyta tvarka yra suteikta; jei suteikta teisė vykdyti A, B, C, CE, D ar DE kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, vairavimo mokykla turi teisę vykdyti atitinkamai ir A1, A2, B1, C1, C1E, D1 ar D1E kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą; mokyti vairuoti AM kategorijos transporto priemones gali tos vairavimo mokyklos, kurios turi teisę vykdyti A1, A2 ar A kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą; vykdyti asmenų, kurie siekia praplėsti B kategoriją, mokymą gali tik tos vairavimo mokyklos, kurios turi teisę vykdyti A1 kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

14.5. mokiniui pageidaujant ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo pateikimo nemokamai išduoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedamas prie mokymo sutarties;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

 

14.6. mokinius su negalia mokyti tik su neįgaliųjų mokymui pritaikytomis transporto priemonėmis;

14.7. užtikrinti, kad mokant vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto priemones mokinys dėvėtų saugos priemones (šalmą, alkūnių, kelių, pečių apsaugas, pirštines); mokant vairuoti šias transporto priemones keliuose, tarp mokinio ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus turi būti palaikomas radijo ryšys, naudojant „laisvų rankų“ įrangą. Mokinys privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę, kurios priekyje ir nugaroje turi būti skiriamasis ženklas „M“. Tokią pat liemenę privalo vilkėti ir vairavimo instruktorius, kai mokinį lydi AM, A1, A2, A ar B1 kategorijų transporto priemonėmis, tik su užrašu VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS. Jei vairavimo instruktorius mokinį lydi automobiliu, automobilis turi būti paženklintas kaip mokomasis, o skiriamojo ženklo apšvietimas turi veikti ir būti įjungtas. Mokyti vairuoti keliuose AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones, vairavimo instruktoriui sėdint tos pačios transporto priemonės keleivio vietoje, draudžiama;

14.8. baigus mokymą, vykdyti mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas vadovaujantis Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimais (2 priedas); praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 minutes ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas, išskyrus laikant praktinio vairavimo galutinę įskaitą AM, A1, A2, A, B1 kategorijų transporto priemonėms. Mokiniams, siekiantiems praplėsti B kategoriją, galutinė įskaita nėra vykdoma, tačiau privaloma daryti paskutinės praktinio vairavimo įgūdžių mokymo valandos vaizdo ir garso įrašą ir vadovautis Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimų (1 priedas) 5.2 papunkčio (ne mažiau kaip du elementai, kuriuos parenka vairavimo instruktorius) ir V skyriaus nuostatomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

14.81. mokiniui, kuris vairavimo mokykloje pradėjo, bet nebaigė teorijos žinių mokymo kurso ir kuriam pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, pageidaujant įskaityti kaip išlaikytą mokymo kurso teorijos žinių galutinę įskaitą jam informavus vairavimo mokyklą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“ ir apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą patikrinus VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje informaciją apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą pažymėti teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

14.9. mokiniui pageidaujant, sudaryti jam galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo  įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje;

14.10. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po išlaikytos mokymo kurso teorijos žinių galutinės įskaitos ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinį:

14.10.1.  mokinio išlaikytos mokymo kurso teorijos žinių galutinės įskaitos datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių), mokytą (-as) transporto priemonės (-ių) kategoriją (-as), galutinę įskaitą vykdžiusio vairuotojų mokytojo vardą, pavardę, asmens kodą;

14.10.2. mokinio išlaikytos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos datą, mokymo pobūdį (praktinio vairavimo įgūdžių), mokytą (-as) transporto priemonės (-ių) kategoriją (-as), galutinę įskaitą vykdžiusio vairavimo instruktoriaus vardą, pavardę, asmens kodą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

14.101. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po mokinio B kategorijos praplėtimo praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso baigimo elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie B kategorijos praplėtimo praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą baigusį mokinį, nurodant minėto kurso baigimo datą, paskutinę praktinio vairavimo įgūdžių mokymo pamoką vykdžiusio vairavimo instruktoriaus vardą, pavardę, asmens kodą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

14.11. nuolat analizuoti iš VĮ „Regitra“ gautą informaciją apie mokinių laikytų egzaminų rezultatus ir imtis atitinkamų priemonių vairuotojų mokymui tobulinti;

14.12. Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pareikalavus, Aprašo 14.2, 14.10 ir 14.101 papunkčiuose išvardytus duomenis pateikti per dvi darbo dienas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

14.13. sudaryti sąlygas Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – pareigūnai) atlikti patikrinimą, vykdyti teisėtus pareigūnų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

14.14. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

III SKYRIUS

SAVARANKIŠKO MOKYMOSI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

15. Savarankiškai mokytis teorijos žinių leidžiama:

15.1. mokiniams, siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones;

15.2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai;

15.3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos transporto priemones.

16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje jiems privaloma baigti ne trumpesnį kaip Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, o vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijų transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – ne trumpesnį kaip penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, vairuotojas (mokinys) turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) pažeidimus. Kad mokinys yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą, vairavimo mokykla įsitikina patikrinusi VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

17. Vairuotojai, turintys tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę, Įstatymo ir Motorinių transporto priemonių vairavimo egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairavimo egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso vairavimo mokykloje baigti neprivalo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

IV SKYRIUS

ŠEIMOS NARIŲ MOKYMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

18. Šeimos narys, siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo įgūdžių gali įgyti ir (ar) juos tobulinti su šeimos vairavimo instruktoriumi, turi būti ne jaunesnis kaip 17 metų ir atitikti vieną iš šių sąlygų:

18.1. arba yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“;

18.2. arba turi teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-245, 2021-09-16, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19495

 

181. Rekomenduojama, kad šeimos narys, prieš pradėdamas praktinio vairavimo įgūdžių įgijimą ir (ar) jų tobulinimą su šeimos vairavimo instruktoriumi, būtų užbaigęs pusę praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso vairavimo mokykloje.

Papildyta punktu:

Nr. 2BE-245, 2021-09-16, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19495

 

19. Mokyti mokinį (šeimos narį) praktinio vairavimo įgūdžių gali tik šeimos vairavimo instruktorius, turintis ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

20. Šeimos narių praktinio vairavimo įgūdžių mokymui draudžiama naudoti tokias transporto priemones (B kategorijos), kuriose stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.

21. Praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu:

21.1. transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip to reikalauja KET;

21.2. šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros, draudimo dokumentus (išskyrus Įstatymo numatytas išimtis, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų), ir dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

21.3. mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

21.3.1. arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą B kategorijos teorijos žinių egzaminą;

21.3.2. arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kaip nustatyta Įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje, ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) ar jos kopiją arba elektroninės pažymos išrašą, kuris patvirtina, kad mokinio sveikatos būklė yra tinkama vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-245, 2021-09-16, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19495

 

22. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

23. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

24. Šeimos narių mokymo reikalavimai netaikomi asmenims (šeimos nariams), kuriems yra atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

25. Mokinys (šeimos narys) praktinio vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ gali laikyti tik tada, kai vairavimo mokykloje baigia Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

V SKYRIUS

VAIRUOTOJŲ MOKYMO DOKUMENTACIJA, JOS TVARKYMAS IR MOKYMO APSKAITA

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

26. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinio ir vairavimo mokyklos santykius, yra mokymo sutartis. Ši sutartis turi būti sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Prieš sudarant mokymo sutartį mokiniai (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE kategorijų ir siekiantys praplėsti B kategoriją) turi būti informuojami, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu ar paskutinio važiavimo metu (taikoma siekiantiems praplėsti B kategoriją) bus daromas vaizdo ir garso įrašas. Mokymo sutartyje turi būti nurodyta: sutarties numeris ir data, jos sudarymo vieta, vairavimo mokyklos pavadinimas, kodas, adresas, vairavimo mokyklos vardu sutartį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir atstovavimo pagrindas, mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokymo specifika (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymas, kokios (-ių) kategorijos (-ų) transporto priemones mokoma vairuoti), mokymo kaina už visą mokymą, galimybės nutraukti sutartį ar pratęsti jos galiojimo terminą, nuostolių mokiniui kompensavimo tvarka, jei teisė vykdyti vairuotojų mokymą būtų sustabdyta arba panaikinta mokiniui nespėjus baigti mokymo kurso,  mokymo metu paaiškėjus, kad dėl sveikatos būklės mokinys negali įgyti teisės vairuoti transporto priemones, galiojimo terminas (mokymo sutartis turi būti terminuotoji), nurodytos mokymo sąlygos, jei mokinys pageidaus mokytis daugiau valandų (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo), negu nustatyta. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prie sutarties pridedama  galiojančios vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos (F Nr. 083-1/a) kopija arba elektroninės pažymos išrašas, kurį mokinys privalo pateikti iki praktinio vairavimo mokymo pradžios (pažymos ar jos išrašo pateikti nereikia mokiniams, kurie siekia praplėsti B kategoriją). Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

27. Vairavimo mokyklos duomenis apie sudarytas mokymo sutartis per tris darbo dienas nuo jų sudarymo privalo eilės tvarka suvesti į VĮ „Regitra“  informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

28. Vairavimo mokykla turi tvarkyti mokymo apskaitą naudodama elektroninius arba kitokius mokymo apskaitos žurnalus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

28.1. teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale turi būti registruojami šie svarbiausi duomenys: vairuotojų mokytojo vardas ir pavardė, mokinių sąrašas (pavardė ir vardas), mokymo temų pavadinimai, temos mokymo trukmė ir jos išdėstymo (įvykdymo) data; vairuotojų mokytojas (vardas, pavardė), išdėstęs (įvykdęs) mokymo temą, patvirtina savo parašu; be to, teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale turi būti įrašyti mokinių teorijos žinių galutinių įskaitų įvertinimai;

28.2. praktinio vairavimo įgūdžių mokymo apskaita tvarkoma individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape); šiame žurnale (vairavimo lape) turi būti registruojami šie svarbiausi duomenys: vairavimo mokyklos pavadinimas, adresas, įmonės kodas, mokinio vardas, pavardė, gimimo data, transporto priemonės kategorija, kurios mokoma vairuoti, vairavimo instruktoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), mokomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis numeris (nurodoma ir mokymui naudojamų priekabų markė, modelis, valstybinis numeris), mokymo temų pavadinimai, temos mokymo trukmė, nuvažiuotas atstumas (km) ir mokymo temos išdėstymo (įvykdymo) data; kiekvienos mokymo temos įvykdymas turi būti patvirtintas vairavimo instruktoriaus ir mokinio parašais; be to, individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape) turi būti įrašytas mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

29. Vairavimo instruktoriai praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti motorinės transporto priemonės vairuotojui pagal Įstatymo reikalavimus būtinus turėti dokumentus, taip pat galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) arba elektroninės pažymos išrašą, patvirtintas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo temas, individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą), o mokinys – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

30. Mokiniui, kuris yra baigęs teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pageidaujant vairavimo mokykla gali papildomai tobulinti jo turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius. Tuo tikslu:

30.1. vairavimo mokykla su mokiniu turi sudaryti atitinkamą mokymo sutartį, kurioje abipusiu susitarimu turi būti nurodyta mokymo trukmė ir turinys;

30.2. mokymo sutartys turi būti registruojamos Teorijos žinių ir  (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo (mokymo) sutarčių registravimo žurnale. Šiame žurnale turi būti nurodyta: eilės numeris, mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, žinių ir (ar) įgūdžių tobulinimo mokymo sutarties numeris ir data, mokymo sritis (teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymas), mokymo pradžios data, faktinė mokymo pabaigos data, mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, parašas.

30.3. vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo metu turi turėti Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus patvirtintas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo temas, ir mokymo sutarties, nurodytos Aprašo 30.1 papunktyje, kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus turi juos pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

31. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

32.  Už mokymo kokybę atsako vairavimo mokykla (vairavimo mokyklos vadovas arba jo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

 

33. Neteko galios nuo 2021-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

34. Administracija ir VĮ „Regitra“ nustatyta tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis keičiasi informacija apie asmenis, su kuriais vairavimo mokyklos sudariusios mokymo sutartis, ir vairavimo mokyklų mokytų mokinių egzaminų laikymo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

_________________

 

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ JUNGINIŲ SU PRIEKABOMIS

VAIRUOTOJŲ ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ IR ELGSENOS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

1. Transporto priemonių vairuotojai turi turėti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių bei atitinkamai elgtis, kad galėtų:

1.1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;

1.2. saugiai ir ekonomiškai važiuoti keliais, per geležinkelio pervažas ir kitose didesnės rizikos vietose, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti patekus į tokias situacijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

1.3. elgtis pagal KET, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdyti eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;

1.4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;                   

1.5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų  saugiai vairuoti;

1.6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.

1.7. suprasti korupcijos keliamą grėsmę eismo dalyviams, neskatinti ir netoleruoti korupcijos apraiškų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-162, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17852

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

2. Transporto priemonių vairuotojai turi išmanyti:

2.1. kokiai kategorijai priklauso transporto priemonės, kurių vairavimo teisę siekia įgyti, jų paskirtį, naudojimą, didžiausiąją leidžiamąją masę;

2.2. transporto priemonių agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį, jų išdėstymą, naudojamas eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, techninės eksploatacijos gedimų požymius;

2.3. privalomosios techninės apžiūros periodiškumą;

2.4. kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, sankryžų ir geležinkelio pervažų važiavimo taisykles, veiksmus priverstinai sustojus geležinkelio pervažose, keleivių išlaipinimo iš priverstinai sustojusios transporto priemonės ir atvažiuojančios bėginės transporto priemonės mašinistui duodamų stabdymo signalų taisykles, sustojimo ir stovėjimo draudimo vietas, greičio apribojimus, transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo) ir keleivių vežimo taisykles, specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumus; transporto priemonių šviesos prietaisų naudojimo tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui taisykles, taip pat vairavimo ir eismo ypatumus tokiomis sąlygomis, eismo ypatumus automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

2.5. atsakomybės rūšis ir jų taikymą už KET, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-162, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17852

 

2.6. vairuotojo pareigas, jo budrumo ir dėmesio kitiems eismo dalyviams svarbą, psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką reakcijai ir dėmesiui, situacijos suvokimui, vertinimui ir optimalių sprendimų priėmimui;

2.7. eismo įvykių priežastis, vairavimo rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, kelių tipais ir jų danga, paros laiku; saugų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, sustojimo ir stabdymo kelią, išsilaikymą jame, esant įvairioms meteorologinėms ir kelio sąlygoms, atsižvelgiant į vežamo krovinio ypatybes;

2.8. specifinius rizikos veiksnius, susijusius su kitų eismo dalyvių menka patirtimi ir labiausiai pažeidžiamais eismo dalyviais: vaikais, pėsčiaisiais, dviratininkais ir neįgaliaisiais;

2.9. pavojus, susijusius su įvairių transporto priemonių judėjimu, vairavimu ir stabdymu bei skirtingomis vairuotojų apžvalgos zonomis; stabdymo kelio priklausomybę nuo važiuojančios transporto priemonės greičio, meteorologinių sąlygų, kelio dangos būklės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

2.10. kokius dokumentus būtina turėti eksploatuojant transporto priemones;

2.11. veiksmus eismo įvykio atveju; priemones, kurių turi imtis vairuotojas po eismo įvykio ar kito įvykio, įskaitant avarinius veiksmus (įspėjamųjų ženklų išdėstymas, avarinės šviesos signalizacijos įjungimas, keleivių išlaipinimas, pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems, gesintuvų naudojimas), taip pat teisingų ir išsamių duomenų (informacijos) apie eismo įvykį pateikimą skambinant bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, pildant eismo įvykio deklaraciją (teisingas ir išsamus eismo įvykio aplinkybių aprašymas ir schemos nubraižymas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-162, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17852

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

2.12. su transporto priemone, kroviniu ir keleiviais susijusius saugos faktorius: garso ir avarinės šviesos signalizacijos, taupaus degalų, teršalų išmetimo ribojimo, saugos diržų, atramų galvai ir vaikų vežimo saugos reikmenų naudojimo taisykles; saugos priemones nuimant ar keičiant ratus; saugos faktorius, susijusius su krovinių pakrovimu, tvirtinimu, iškrovimu; ekonominio transporto priemonių vairavimo pranašumus, faktorius, turinčius įtakos ekonomiškam vairavimui, svarbiausias šio vairavimo taisykles;

2.13. kaip naudojantis kelių žemėlapiu ir elektroninėmis navigacijos sistemomis suplanuoti ir parinkti maršrutą;

2.14. transporto priemonių, krovinių (bagažo) ir gyvybės draudimo tikslus, rūšis ir rizikos grupes;

2.15. transporto priemonių mechaninius gedimus, turinčius didžiausios įtakos eismo saugumui ir aplinkai: vairo, pakabos, stabdžių sistemos, padangų, žibintų, reflektorių ir sklaidytuvų, posūkių rodiklių, veidrodžių, priekinių stiklų valytuvų, išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, saugos diržų ir įspėjamojo garso signalo.

 

III SKYRIUS

PAPILDOMI ŽINIŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

3.  Transporto priemonių (AM, A1, A2, A, B1 kategorijų) vairuotojai turi išmanyti:

3.1. motociklininko (mopedo vairuotojo) apsaugos reikmenis;

3.2. kaip dalyvauti eisme, kad kiti eismo dalyviai jį matytų ir galėtų prognozuoti jo veiksmus;

3.3. rizikos veiksnius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, važiavimu slidžiais viadukais, tuneliais, geležinkelių pervažomis arba stabdymu slidžioje nuokalnėje prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, pėsčiųjų perėją ir pan.);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

3.4. su eismo saugumu susijusius specifinius motociklo (mopedo) mechaninius ypatumus.

4. Transporto priemonių (C1, C, D1, D C1E, CE, D1E,  DE, T kategorijų) vairuotojai turi išmanyti:

4.1. vairavimo (darbo) ir poilsio režimo bei šio režimo įrašymo įrangos (tachografų) naudojimo taisykles (išskyrus C1, C1E, T kategorijas);

4.2. kokie transporto priemonių ir transportavimo dokumentai reikalingi vežant krovinius ir (arba) keleivius Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais maršrutais (išskyrus C1, C1E, T kategorijas);

4.3. leidžiamus transporto priemonių matmenis, didžiausiąją leidžiamąją masę ir vairavimo ypatumus, susijusius su dideliais transporto priemonių matmenimis ir mase;

4.4. matymo lauko kliūtis, susijusias su transporto priemonių matmenimis, bei rizikos veiksnius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, važiavimu slidžiais viadukais, tuneliais, geležinkelių pervažomis arba stabdymu slidžioje nuokalnėje prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, pėsčiųjų perėją ir pan.);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

4.5. greičio ribotuvų naudojimo taisykles;

4.6. krovinių pakrovimo, tvirtinimo ir iškrovimo taisykles, ypatybes vežant įvairiarūšius krovinius, krovimo įrangos saugaus naudojimo taisykles; atsakomybę už krovinių pakrovimą, pervežimą ir pristatymą pagal sutartas sąlygas (išskyrus D1, D, D1E, DE, T kategorijas);

4.7. vairuotojo atsakomybę už keleivių vežimą, keleivių komforto ir saugumo sąlygas, vežant juos vietinio, tarpmiestinio susisiekimo maršrutais, ypatingų matmenų autobusais; ypatybes vežant vaikus; būtiną tikrinimą prieš išvykimą (išskyrus C1, C, C1E, CE kategorijas);

4.8. transporto priemonių bendrąją sandarą, agregatų ir mazgų, sistemų ir mechanizmų paskirtį,  veikimo principus, naudojamas eksploatacines medžiagas;

4.9. padangų sandaros ypatumus, montavimą, teisingą naudojimą ir priežiūrą;

4.10. stabdžių įtaisų, greičio ribotuvų pagrindines dalis, veikimo principus, naudojimo ir kasdieninės priežiūros taisykles; stabdžių antiblokavimo sistemos (toliau – ABS) naudojimo taisykles;

4.11. transporto priemonių sukabinimo sistemų rūšis, pagrindines dalis ir veikimą, sujungimo įtaiso naudojimo ir kasdieninės priežiūros taisykles (išskyrus C1, C, D1, D, T kategorijas);

4.12. transporto priemonių gedimų priežastis, šalinimo ir prevencinės priežiūros būdus; būtiną einamąjį remontą.

 

IV SKYRIUS

PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ IR ELGSENOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

5. Transporto priemonių (AM, A1, A2, A kategorijų) vairuotojai turi turėti šiuos praktinius gebėjimus ir įgūdžius:

 

5.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti:

 

5.1.1. pasinaudoti saugos reikmenimis (specialiais drabužiais, batais, saugos šalmu ir pirštinėmis);

 

5.1.2. patikrinti transporto priemonės tvarkingumą ir komplektiškumą: padangas, stabdžius, vairą, avarinio sustojimo jungiklį (jei yra), grandinės įtempimą, tepalo lygį, žibintus, posūkių signalus, garso signalą;

5.2. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų:

5.2.1. atkelti motociklą (mopedą) be šoninės priekabos nuo atraminių kojelių ir stumti jį su išjungtu varikliu; statyti motociklą stovėjimo vietoje;

5.2.2. aštuoneto ir vairavimo vingiais (slalomo) manevrus, važiuojant nedideliu greičiu, derinant veiksmus sankaba ir stabdžiais, išlaikant motociklo (mopedo) pusiausvyrą ir laikant kojas ant paminų;

5.2.3. U formos posūkius, važiuoti riboto pločio tiesia linija (vėže) ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu ir sustoti numatytoje vietoje (prie „Stop“ linijos); važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu apvažiuoti kliūtį; atlikti šiuos manevrus taisyklingai sėdint ant motociklo, išlaikant pusiausvyrą ir žiūrėjimo kryptį, naudojant pavarų keitimą (išskyrus AM kategoriją);

5.2.4. stabdymą (įskaitant ir avarinį stabdymą), važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu ir naudojant priekinius ir (arba) galinius stabdžius, išlaikant žiūrėjimo kryptį ir sėdėjimo ant motociklo padėtį (išskyrus AM kategoriją).

6. Transporto priemonių (B1, B, BE kategorijų) vairuotojai turi turėti šiuos praktinius gebėjimus ir įgūdžius:

6.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti:

 

6.1.1. patikrinti transporto priemonių komplektiškumą ir techninę būklę: padangas, vairą, stabdžius, skysčius (variklio alyvos, aušinimo, ploviklio), žibintus, posūkių signalus, garso signalą, prietaisų skydelio tvarkingumą;

6.1.2. patikrinti, ar uždarytos durelės;

6.1.3. patikrinti vežamo krovinio saugos faktorius: kėbulą, bortus, krovinio skyriaus dureles, užraktus, ar krovinys tinkamai pakrautas ir pritvirtintas, transporto priemonių sukabinimo įtaisą, stabdžių ir elektros jungtis (tik BE kategorijai);

6.1.4. taisyklingai įsėsti į automobilį, sureguliuoti tinkamą sėdynės padėtį, galinio vaizdo veidrodėlius, saugos diržus, atramas galvai (jei yra);

6.2. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų:

6.2.1. važiuoti atbulomis, neišvažiuojant iš eismo juostos;

6.2.2. apsisukti riboto pločio juostoje, naudojant atbulinę eigą;

6.2.3 atlikti vairavimo vingiais (slalomo) manevrus, važiuojant priekine ir atbuline eigomis (tik B1, B kategorijoms);

6.2.4. važiuoti riboto pločio juosta, turinčia 90° posūkį į kairę arba dešinę, priekine ir atbuline eigomis (BE kategorijai – tik priekine eiga);

6.2.5. pastatyti transporto priemonę į stovėjimo vietą atbuline eiga lygioje vietoje prie važiuojamosios dalies krašto (šaligatvio) lygiagrečiai, statmenai, įstrižai (tarp stovinčių įsivaizduojamų transporto priemonių), paliekant reikiamą tarpą, ir išvažiuoti iš jos; įkalnėje ir nuokalnėje – lygiagrečiai prie šaligatvio (tik B kategorijai);

6.2.6. važiuoti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje (prie „Stop“ linijos); pajudėti iš vietos įkalnėje.

7. Transporto priemonių (C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, T kategorijų) vairuotojai turi turėti šiuos praktinius gebėjimus ir įgūdžius:

7.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti:

 

7.1.1. patikrinti automobilio komplektiškumą ir techninę būklę: padangas, ratus, jų tvirtinimą, vairą, stabdžius (įskaitant ABS), skysčius (variklio alyvos, aušinimo, ploviklio), žibintus, posūkių signalus, garso signalą; priekinio stiklo, langų ir valytuvų būklę;

7.1.2. suprasti prietaisų skydelyje esančių kontrolės ir matavimo prietaisų rodmenis; patikrinti tachografo tvarkingumą (išskyrus C1, C1E, T kategorijas);

7.1.3. patikrinti oro slėgį, oro balionus, pakabą;

7.1.4. patikrinti vežamo krovinio saugos faktorius: kėbulą, bortus, krovinio skyriaus dureles, užraktus, ar krovinys tinkamai pakrautas ir pritvirtintas (išskyrus D1, D, T kategorijas);

7.1.5. patikrinti transporto priemonių sukabinimo įtaisą, stabdžių ir elektros jungtis (tik C1E, CE, D1E, DE kategorijoms);

7.1.6. patikrinti transporto priemonės saugos priemones (kėbulo įrangą, avarinius išėjimus, pirmosios medicinos pagalbos priemones, gesintuvus ir pan.) ir gebėti jomis naudotis (tik D1, D, D1E, DE kategorijoms);

7.1.7. taisyklingai įsėsti į transporto priemonę, sureguliuoti tinkamą sėdynės padėtį, galinio vaizdo veidrodėlius, saugos diržus ir atramas galvai (jei yra);

7.2. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų (C1, C, D1, D, T kategorijoms):

7.2.1. važiuoti atbulomis, neišvažiuojant iš eismo juostos;

7.2.2. apsisukti riboto pločio juostoje, naudojant atbulinę eigą (išskyrus T kategoriją);

7.2.3. važiuoti riboto pločio juosta, turinčia 90° posūkį į kairę arba į dešinę, priekine ir atbuline eigomis (T kategorijai – tik priekine eiga);

7.2.4. pastatyti transporto priemonę į stovėjimo vietą atbuline eiga lygioje vietoje prie važiuojamosios dalies krašto (šaligatvio) lygiagrečiai (tarp stovinčių įsivaizduojamų transporto priemonių), paliekant reikiamą tarpą;

7.2.5. važiuoti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje (prie „Stop“ linijos); pajudėti iš vietos įkalnėje;

7.2.6. taisyklingai pastatyti transporto priemonę šonu ir galu prie pakrovimo ir iškrovimo vietos (platformos), naudojant atbulinę eigą (tik C1, C kategorijoms);

7.2.7. taisyklingai sustoti sustojimo vietoje (stotelėje), kad keleiviai būtų saugiai įlaipinti ar išlaipinti (tik D1, D, T kategorijoms);

7.3. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų (BE, C1E, CE, D1E, DE kategorijoms):

7.3.1. prikabinti ir atkabinti arba atkabinti ir prikabinti priekabą, esant velkančiajai transporto priemonei ir priekabai ne vienoje tiesėje;

7.3.2. važiuoti atbulomis, neišvažiuojant iš eismo juostos ir persirikiuojant į gretimą juostą (dešinę ar kairę);

7.3.3. taisyklingai pastatyti transporto priemonę (junginį) šonu ir galu prie pakrovimo ir iškrovimo vietos (platformos), naudojant atbulinę eigą (tik BE, C1E, CE kategorijoms);

7.3.4. taisyklingai sustoti sustojimo vietoje (stotelėje), kad keleiviai būtų saugiai įlaipinti ar išlaipinti (tik D1E, DE kategorijoms).

 

V SKYRIUS

PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ REIKALAVIMAI REALAUS EISMO SĄLYGOMIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

8. Transporto priemonių vairuotojai privalo vairuoti saugiai ir ekonomiškai, mažindami

degalų sunaudojimą ir išmetamų teršalų kiekį. Atsižvelgdami į transporto priemonės variklio sūkio

skaičių, perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę.

9. Imdamiesi visų būtinų atsargumo priemonių, transporto priemonių vairuotojai privalo gebėti atlikti šiuos veiksmus įprastinėse eismo situacijose:

9.1. pajudėti po sustojimo aikštelėse, keliuose; išvažiuoti (pasukti) iš kelio į kitą kelią (aikštelę);

9.2. važiuoti tiesiais keliais, prasilenkti su priešais važiuojančiomis transporto priemonėmis normaliomis ir riboto pločio sąlygomis;

9.3. važiuoti vingiuotais keliais;

9.4. privažiuoti prie reguliuojamų, nereguliuojamų ir žiedinių sankryžų, jas kirsti; pasirinkti reikiamą eismo juostą, pasukti į dešinę, kairę, apsisukti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

9.5. persirikiuoti eismo juostose;

9.6. įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) kelius (-ių), turinčius (-ių) greitėjimo (lėtėjimo) juostas;

9.7. lenkti, pralenkti, apvažiuoti kitas transporto priemones ar važiuoti šalia jų;

9.8. važiuoti keliuose, turinčiuose geležinkelio pervažas, maršrutinio transporto stoteles, reguliuojamas ir nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas, įkalnes (nuokalnes);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

9.9. taisyklingai sustoti (stovėti), išlipti iš transporto priemonės.

10. Transporto priemonių vairuotojai, įvertindami eismo sąlygas, privalo gebėti saugiai vairuoti tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

 

____________________

 

 

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

MOKINIŲ MOKYMO KURSO TEORIJOS ŽINIŲ IR PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINIŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

TEORIJOS ŽINIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

1. Mokinių teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau – teorijos galutinė įskaita) vykdomos tada, kai mokiniai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų teorijos mokymo kursą.

2. Teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą. Klausimai turi apimti visą vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų teorijos žinių mokymo kursą.

3. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų (25 bendrieji klausimai ir 5 specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją), atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas.

4. Kai mokinys siekia įgyti teisę vairuoti dviejų ar daugiau kategorijų transporto priemones vienu metu, teorijos galutinės įskaitos klausimai turi apimti visas transporto priemonių, kurias mokinys mokosi vairuoti, kategorijas. Šiuo atveju testą (30 klausimų) sudaro po penkis specifinius klausimus pagal transporto priemonių kategorijas, o likusieji – bendrieji klausimai. Testo klausimai parenkami, kaip nurodyta šio priedo 3 punkte.

5. Mokinių teorijos žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama (išlaikyta), jei mokinys teisingai atsakė į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimus). Įskaita yra neišlaikyta, jei mokinys teisingai atsakė į mažiau kaip 24 klausimus.

6. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.

7. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.

8. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.

9. Po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka turi būti supažindintas su neteisingai atsakytais testo klausimais.

10. Teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) saugomi vienus metus nuo įskaitos vykdymo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

 

II SKYRIUS

PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

11. Vairavimo mokykla mokinių praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas (toliau – vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali vykdyti tik tada, kai mokinai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikę teorijos galutinę įskaitą (kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“). Mokiniai, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų – nuo 21 metų), prieš laikydami vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, privalo vairavimo mokyklai pateikti pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba keleivius.

12. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų  praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).

13. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:

13.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);

13.2. paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;

13.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje, nurodytus Aprašo 1 priedo:

13.3.1. 5.2 papunktyje – A1, A2, A kategorijoms;

13.3.2. 6.2 papunktyje – B1, B kategorijoms;

13.3.3. 7.2 papunktyje – BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijoms;

13.3.4. 7.3 papunktyje – BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

 

13.4. saugiai ir ekonomiškai vairuoti realiomis eismo sąlygomis, mažinant degalų sunaudojimą ir išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgiant į transporto priemonės variklio sūkių skaičių, laiku perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę; pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikštelės turi būti sudaryta galimybė įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu:

13.4.1. keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.;

13.4.2. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų, važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;

13.4.3. artėja prie nereguliuojamųjų ir reguliuojamųjų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių, bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas,  pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, kad pervažoje ar už jos atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža);

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

13.4.4. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

13.4.5. taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

14. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

15. Jei vairavimo mokykla nustato, kad vairavimo mokymo aikštelėje mokinys privalės atlikti daugiau kaip du mokymo elementus, papildomi mokymo elementai, kurie nenurodyti šio priedo 13.3 punkte, turi būti parinkti atsitiktinumo principu.

16. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinio vairavimo įgūdžius, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

 

17. Mokinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) įrašomas į individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo mokymo apskaitos lapą).

18. T kategorijos transporto priemonių vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos tvarką nustato vairavimo mokykla.

_______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-162, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17852

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 "Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-26, 2017-02-24, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03047

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-393, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-04, i. k. 2019-19533

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-194, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16088

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimoׅ“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-245, 2021-09-16, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19495

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo