Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28700

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-01:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 3, 20 ir 31 dalimis, 28 straipsnio 13 dalimi ir 33 straipsnio 6 dalimi, 39 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.28 papunktį ir 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, ir 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                          Kęstutis Trečiokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas) detalizuojamos Statybos įstatymo [8.3] 27 ir 271 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnyje, nebaigto statinio registravimo  ir perleidimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [8.3] 39 straipsnyje,  nustatyta statybos sustabdymo, savavališkos statybos sustabdymo ir jos padarinių šalinimo, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

2. Reglamento nuostatos taikomos išduodant statybą leidžiančius dokumentus statybai Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe.

3. Reglamente taip pat nustatyta branduolinės energetikos objektų statinių (toliau – BEOS) statybos užbaigimo tvarka, tačiau Reglamento nuostatos netaikomos išduodant leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektus.

4. Reglamento nuostatos, detalizuojančios statybos užbaigimo tvarką, netaikomos melioracijos statiniams ir kultūros paveldo statinių tvarkomiesiems paveldosaugos darbams.

5. Viešojo administravimo subjektai ir kiti asmenys, kai tai nustato teisės aktai, Reglamente nurodytas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statybos užbaigimo, nebaigto statinio registravimo, išregistravimo ir perleidimo, statybos sustabdymo, savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo procedūras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt) (toliau – IS „Infostatyba“) [8.36].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

6. Asmenys,  naudodamiesi IS „Infostatyba“, turi teisę gauti su Reglamente nustatytomis statybą leidžiančių dokumentų, leidimų atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus išdavimo ir statybos užbaigimo procedūromis, nebaigto statinio įregistravimu ir išregistravimu susijusias paslaugas. Jei nėra galimybės naudotis IS „Infostatyba“, prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus, leidimus atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus, statybos užbaigimo aktus (Reglamento nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos (toliau – komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos (visame pastate ar jo dalyje keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo šilumos perdavimo tinklų) pagal statinio projekto sprendinius (toliau – aktas arba statybos užbaigimo aktas)) gali būti teikiami tiesiogiai paslaugas teikiantiems viešojo administravimo subjektams (išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis), pridedant elektroninę laikmeną su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais. Kai statytojo teises įgyvendina ne vienas, o keli statytojai (toliau Reglamente vadinami statytoju), jie prašymus ir kitus dokumentus teikia ir pasirašo kartu, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis ar kai statytojų vardu veikia jų atstovas. IS „Infostatyba“ atliekant atitinkamas procedūras, su jomis susiję įslaptinti duomenys neįkeliami ir įgaliotų asmenų tvarkomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. Per IS „Infostatyba“ teikiant dokumentus, kurie yra susiję su įslaptinta informacija, apie tai pažymima sistemoje, į ją įkeliama tik neįslaptintų duomenų dalis (toliau Reglamente įslaptinta informacija suprantama kaip duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

7. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms, jų padaliniams kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [8.3].

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

8. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

8.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

8.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą;

8.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

8.4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą;

8.5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

8.6. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą;

8.7. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą;

8.8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą;

8.9. Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymą;

8.10. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą;

8.11. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą;

8.12. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą;

8.13. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą;

8.14. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

8.15. Neteko galios nuo 2020-07-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

 

8.16. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą;

8.17. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymą;

8.18. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą;

8.19. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

8.20. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“;

8.21. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

8.22. Neteko galios nuo 2021-10-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

8.23. Neteko galios nuo 2024-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

8.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 940 „Dėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos patvirtinimo ir šios programos priežiūros komisijos sudarymo“;

8.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1212 „Dėl projektų grupės „Bernardinų takais“ pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“;

8.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“;

8.27. Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“;

8.28. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

8.29. statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07: 2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

8.30. statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

8.31. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, ekspertizė“ patvirtinimo“;

8.32. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

8.33. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.34. Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

8.35. Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų (įmonių) bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-725 „Dėl Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų (įmonių) bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.36. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

8.37. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) viršininko 2023 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-176 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

8.38. Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.39. Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“;

8.40. Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.41. Neteko galios nuo 2020-07-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

 

8.42. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

8.43. Lietuvos higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

8.44. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p.73);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

8.45. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

 

8.46. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

8.47. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

8.48. 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

8.49. 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

8.50. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

8.51. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

8.52. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS

 

9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžtis, pateiktas [8.3–8.19; 8.51] nurodytuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

10. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

10.1. statybos užbaigimo procedūros – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymą išduoti ar patvirtinti statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir priimant dėl to sprendimą;

10.2. Neteko galios nuo 2021-10-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

10.3. deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija) – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo (toliau – statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu;

10.4. branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktas (toliau – BEOS aktas) – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  nustatyta tvarka sudarytos branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo komisijos (toliau – BEOS komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad branduolinės energetikos objekto statinys pastatytas, rekonstruotas ar kapitališkai suremontuotas pagal branduolinės energetikos objekto statinio projekto sprendinius;

10.5. mokėjimo atidėjimas – rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne mažesnės kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) mokėtinos sumos atidėjimas ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų laikotarpiui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

IV SKYRIUS

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO IŠDAVIMAS

 

11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui tiesiogiai ar Reglamento 12 punkte nustatyta tvarka nuotoliniu būdu pateikiamas prašymas. Teikiamų dokumentų pavadinimai turi atitiktį jų turinį, dokumentai turi būti įkelti į jiems IS „Infostatyba“ numatytas sritis. Kreipiantis tiesiogiai pateikiami į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) įrašyti arba elektroninių ryšių priemonėmis šie dokumentai:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

11.1. prašymas (Reglamento 1 priedas), kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (arba pateikiamas į laikmeną neįrašomas fiziniu parašu pasirašytas prašymas);

11.2. Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje);

11.3. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

11.4. Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys  (toliau – statinio projektas), pasirašytos (patvirtintos) Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 19 dalyje nurodytų statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir suformuotos laikantis šių reikalavimų:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

11.4.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);

11.4.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos:

11.4.2.1. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų elektroninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;

11.4.2.2. kiekvienai elektroninio statinio projekto rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;

11.4.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų;

11.4.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png;

11.4.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

11.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

12. Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt, užpildomi (kai prašymą teikia keli asmenys, duomenis suveda vienas iš jų, o galutinai užpildytą prašymą pateikia visi teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) atitinkami prašymo laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus. Pridedamas statinio projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais.  

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

13. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja įrašydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Užregistravus prašymą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo, išskyrus 33 punkte nurodytu atveju (kai gautas prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti statinį, suprojektuotą įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą), patikrina:“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

13.1. ar statinio projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.2. ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui, nurodant trūkstamus dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

13.3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 11 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne pagal reikalavimus, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nurodytas išimtis); jei ne, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

13.5. ar gauta Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei tokios informacijos yra ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.6. ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai (nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo II skyriaus 1–10 punktuose);

13.7. ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą; jei neatitinka, prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.8. ar pateikta informacija, patvirtinanti apie valstybės rinkliavos už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą; jei tokia informacija nepateikta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

13.9. ar nėra aplinkybių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nenurodyta prašyme. Laikoma, kad tokie požymiai yra, kai yra duomenų (su prašymu išduoti leidimą pateiktoje dokumentacijoje, viešai prieinamuose žemėlapiuose, ortofotografijose, vietovių fotografijose („Street View“), Lietuvos erdvinės informacijos portale, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, TPS „Vartai“ ar iš gautų skundų), kad statinys ar jo dalys, kurių statybai prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, galimai jau yra pastatyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

13.10. ar surašytas privalomasis nurodymas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 81 straipsnio 6 dalies 2 punktą, – iki privalomojo nurodymo įvykdymo; jei taip, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad jis dėl šios priežasties nepriimtas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo per IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

13.11. jei nepateiktas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius, – ar prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą prašoma savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, sutikimo (pritarimo) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

13.12. jei prašyme nurodyta, kad projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba prašymą teikia laisvosios ekonominės zonos įmonė, patikrina, ar projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą ir ar įmonė yra laisvosios ekonominės zonos įmonė, jei projektas neįtrauktas į stambių projektų sąrašą arba įmonė nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo užregistravimo naudojantis IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8, 13.10–13.12 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, užtikrindamas, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytiems subjektams statinio projektai teikiami pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją (jei prašyme nurodyta, kad projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba prašymą teikia laisvosios ekonominės zonos įmonė, procedūros atliekamos Reglamento IV skyriaus ketvirtojo1 skirsnio nustatyta tvarka):

14.1. nustačius Reglamento 13.9 papunktyje nurodytus požymius, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas sustabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir apie tai informuoja Inspekciją ir prašymą pateikusį asmenį. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atnaujinamos praėjus 20 darbo dienų nuo jų sustabdymo arba anksčiau, kai yra gaunamas atsakymas iš Inspekcijos. Jeigu iš Inspekcijos gaunama informacija apie surašytą savavališkos statybos aktą ir nustatoma, kad nepateiktas dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo [8.3] 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir apie tai informuojamas prašymo pateikėjas;

14.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka. Savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, jei yra Reglamento 13.9 papunktyje nurodytų aplinkybių, informuoja Inspekciją ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūra sustabdoma Reglamento 14.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

141. Kai pateiktas šio reglamento 13.11 papunktyje nurodytas prašymas, užtikrinama, kad per statinio projekto tikrinimo terminą būtų pateiktas savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimas ar nesutikimas (pritarimas ar nepritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius.

Papildyta punktu:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

15. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas tikrins šį statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus. Likus trims darbo dienoms iki statinio projektui tikrinti termino pabaigos, IS „Infostatyba“ išsiunčia automatinį priminimą patikrinti statinio projektą tai atlikti paskirtam specialistui ir jo vadovui (padalinio vadovui).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

151. Jeigu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas tikrindamas statinio projektą nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai, nurodyti Statybos įstatymo [8.3]  5 straipsnio 1 dalyje,  per IS „Infostatyba“ inicijuoja kreipimąsi į regioninę architektūros tarybą, jei konkrečiu atveju reikia išvados, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną priima sprendimą savivaldybės administracijai skirto statinio projekto tikrinimo terminą pratęsti 20 darbo dienų ir prašo regioninės architektūros tarybą įvertinti ir pateikti išvadą, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo [8.3] 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Apie savivaldybės administracijai skirto statinio projekto tikrinimo termino pratęsimą prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“.

Papildyta punktu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

16. Statinio projektą tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodyto statinio projekto patikrinimo termino pabaigos IS „Infostatyba“ paskelbia pritarimą ar nepritarimą statinio projektui. Nepritarus statinio projektui, IS „Infostatyba“ paskelbiami motyvai nurodant konkrečius Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą statinio projektui ir jo motyvus gauna per IS „Infostatyba“ iškart po jo paskelbimo IS „Infostatyba“.

17Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, informuodamas visuomenę, per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, statybą leidžiančių dokumentų duomenis (dokumentus), nurodytus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje, registruoja IS „Infostatyba“. Apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei statinio projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant statinio projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

18. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas (nepažeisdamas Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nustatyto termino) gali pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti statinio projektui ir tai nurodydamas priežastis turi pažymėti IS „Infostatyba“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

19. Jei per statinio projekto patikrinimo terminą statinio projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik jei nepritaręs statinio projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo statinio projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, kilus abejonių dėl pritarimo statinio projektui pagrįstumo, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, statinio projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 8 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymo organizuoti suinteresuotų šalių (statinio projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo ir kitų) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo statinio projektui arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti statinio projektus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo statinio projektui motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą statinio projektui arba pripažinti, kad pritarta statinio projektui nepagrįstai pateikiant motyvus. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo statinio projektui motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo statinio projektui motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad statinio projektui pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.

Pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 13 dalies nuostatomis. Tikrinant statinio projektą pagal antrą kartą pakartotinai pateiktą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą tikrinančio subjekto nepritarimas statinio projektui laikomas nepagrįstu, jei tokio nepritarimo motyvu nurodomos naujos, po ankstesnių patikrinimų nepateiktos, pastabos, išskyrus atvejus, kai pagal ankstesnes pastabas pakeisti statinio projekto sprendiniai turi įtakos statinio projektui pritarusių institucijų ar subjektų statinio projekto patikrinimo išvadai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

20. Jei statinio projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po statinio projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų statinio projektą privalėjusių patikrinti subjektų sprendimai dėl statinio projekto derinimo ir jei bent vienas subjektas statinio projektui nepritarė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

21. Jei prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą savivaldybės merui pateikiamas tiesiogiai, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos šiame skirsnyje nurodytos procedūros. Informaciją apie prašymo nagrinėjimą, statinio projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas statytoją ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

22. Statybą leidžiantys dokumentai laikomi išduotais ir galiojančiais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, įregistravus statybą leidžiančių dokumentų duomenis ir apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą informavus visuomenę, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“. Statybą leidžiančių dokumentų duomenys IS „Infostatyba“ įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praėjus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytam terminui. Apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“. Statybą leidžiančiame dokumente nurodomi duomenys apie kiekvieną statinį. Jei nuspręsta leisti statyti laikinąjį statinį, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas laikinojo statinio naudojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

221. Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytų duomenų (dokumentų) viešinimas IS „Infostatyba“ užbaigiamas pasibaigus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 152 dalyje nurodytam duomenų (dokumentų) skelbimo IS „Infostatyba“ terminui.

Papildyta punktu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

23. Atvejai, kada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ir paprastajam remontui (be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų atvejų), nurodyti Reglamento 3 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIO PROJEKTŲ VIEŠINIMAS KAI TURI BŪTI ATLIKTOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪROS

 

24. Kai statinio, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – poveikio aplinkai vertinimas), projektui nepritariama ir jam atsisakoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pateikdamas visus nepritarimo motyvus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo neišduoti statybą leidžiančio dokumento paskelbimo IS „Infostatyba“ apie tai raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytus poveikio aplinkai vertinimo subjektus, o kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas – ir Aplinkos ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

25. Kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statiniui, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas Aplinkos apsaugos agentūrai ir sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas – ir Aplinkos ministerijai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ir visuomenės informavimo apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus), raštu išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiami Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodyti duomenys (dokumentai) ir Reglamento 24 punkte nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ YPATINGĄJĮ AR NEYPATINGĄJĮ STATINĮ PAJŪRIO JUOSTOJE

 

26. Norėdamas gauti leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje, statytojas savivaldybės merui pateikia prašymą pritarti planuojamo (-ų) naujo (-ų) ypatingojo (-ųjų) ar neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybai ir projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose išvardytais asmenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

27. Savivaldybės administracija prašymą ir projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, apsvarsto viešai ir, surinkusi už atitinkamų veiklos sričių priežiūrą atsakingų valstybės institucijų (pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją) bei kitų suinteresuotų organizacijų pasiūlymus, juos apibendrina bei per vieną mėnesį nuo prašymo užregistravimo dienos perduoda Inspekcijai.

28. Inspekcija pagal gautus dokumentus (projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, viešo svarstymo išvadas ir suinteresuotų institucijų ir organizacijų pasiūlymus) parengia pažymą, kurioje nurodoma, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus. Parengtą pažymą ir su ja susijusius dokumentus Inspekcija per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Aplinkos ministerijai.

29. Aplinkos ministerija, per 20 darbo dienų įvertinusi gautus dokumentus, priima sprendimą pritarti arba nepritarti numatomai naujo ypatingojo ar neypatingojo statinio (-ių) statybai.

30. Priėmusi sprendimą pritarti numatomai naujo ypatingojo ar neypatingojo statinio (-ių) statybai, Aplinkos ministerija šį aplinkos ministro pritarimą (raštą) per 3 darbo dienas persiunčia statytojui (kopija pateikiama Inspekcijai). Pritarime nurodomi statiniai, kurių statybai pritariama, žemės sklypai (teritorijos), kuriuose numatoma statyti šiuos statinius (adresas, žemės sklypo unikalus numeris). Jei aplinkos ministras priėmė sprendimą nepritarti numatomai statybai, apie tai, nurodydama nepritarimo priežastis, Aplinkos ministerija per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją ir Inspekciją.

31. Statytojas, gavęs aplinkos ministro pritarimą numatomai statybai, šio Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pateikia prašymą (Reglamento 1 priedas), aplinkos ministro pritarimą ir kitus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje išvardintus dokumentus Inspekcijai.

32. Inspekcija leidimo statyti naują (-us) ypatingąjį (-uosius) ar neypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje išdavimo procedūras atlieka Reglamento 17–21 punktuose nurodyta tvarka, taip pat vadovaudamasi šiomis nuostatomis:

32.1. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas), gavęs prašymą išduoti leidimą, per 5 darbo dienas patikrina:

32.1.1. ar statinio projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

32.1.2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; jei jų trūksta, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

32.1.3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 11 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

32.1.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nustatytas išimtis); nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

32.2. jei 32.1 papunktyje nurodyti reikalavimai įvykdyti, pareigūnas IS „Infostatyba“ priima prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie ne vėliau kaip per 20 dienų privalo pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 23 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

32.3. jei numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo [8.9] 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus, leidimai statyti naujus ypatinguosius ar neypatinguosius statinius pajūrio juostoje išduodami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos;

32.4. leidimai statyti naujus ypatinguosius ar neypatinguosius statinius gali būti išduodami dėl tų prašymuose nurodytų norimų statyti ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, kurie įrašyti aplinkos ministro pritarime ir kurie suprojektuoti šiame pritarime nurodytuose žemės sklypuose (teritorijose);

32.5. leidimų statyti naujus ypatinguosius ar neypatinguosius statinius išdavimo procedūras Inspekcijos pareigūnas atlieka pagal jam suteiktus įgaliojimus;

32.6. vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINIUOSE VANDENYSE, JOS IŠSKIRTINĖJE EKONOMINĖJE ZONOJE IR KONTINENTINIAME ŠELFE ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTUS IŠDAVIMAS

 

33. Norėdamas gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statytojas kreipiasi į Inspekciją pateikdamas prašymą (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 6 priede nurodytus rašytinius pritarimus (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui.

34. Inspekcija statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nurodyta tvarka. Reglamento 13 punkte nustatyti patikrinimai, kai gautas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą statiniui, suprojektuotam įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, atliekami ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo. Vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ stambiems projektams, įtrauktiems į stambių projektų sąrašą, ir Laisvosios ekonominės zonos įmonėms IŠDAVIMAS

 

341. Norėdamas gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, kurio projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą, sudaromą ir tvarkomą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba projektą įgyvendina laisvosios ekonominės zonos įmonė [8.47], statytojas savivaldybės merui pateikia prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

342. Įgyvendinant stambų projektą, įtrauktą į stambių projektų sąrašą, arba projektą, kurį įgyvendina laisvosios ekonominės zonos įmonė, taikomi šie statybą leidžiančio dokumento išdavimo reikalavimai:

342.1. savivaldybės administracija statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka. Reglamento 13, 14 punktuose nustatytos prašymo nagrinėjimo procedūros atliekamos ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, 17 ir 20 punkto procedūros atliekamos per 1 darbo dieną;

342.2. statant naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos Reglamento IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pareigūnas Reglamento 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nustatytas prašymo nagrinėjimo procedūras atlieka ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas per 1 darbo dieną (išskyrus Reglamento 32.6 papunktyje nustatytus atvejus);

342.3. statant Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos  Reglamento IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet Reglamento IV skyriaus ketvirtojo1 skirsnio 341 punkte nustatytais terminais (išskyrus, kai vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija).

Papildyta skirsniu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

5 skirsnis. Neteko galios nuo 2023-05-01

Skirsnio naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

LEIDIMAS TĘSTI SUSTABDYTĄ STATYBĄ

 

37. Statytojas, norėdamas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius, Inspekcijai tiesiogiai (laikantis Reglamento 6 punkto reikalavimų) arba per IS „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymą įgaliotas Inspekcijos pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos DVIS, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“.

38. Jei statybos sustabdymo priežastys pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos statytojui išduoda leidimą tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jei sustabdytos statybos priežastys nepašalintos, apie tai, kad sustabdytos statybos tęsti neleidžiama, statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu arba per IS „Infostatyba“ (jeigu prašymas buvo pateiktas naudojantis šia sistema) nurodant priežastis.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE STATYBOS PRADŽIĄ, RANGOVO IR PAGRINDINIŲ STATYBOS SRIČIŲ VADOVŲ PASAMDYMĄ AR PASKYRIMĄ PASKELBIMAS

 

39. Statytojas, statantis naują, rekonstruojantis ar griaunantis ypatingąjį ir neypatingąjį statinį, atnaujinantis (modernizuojantis) pastatą, informaciją apie numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios, o informaciją apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos pagal Inspekcijos viršininko patvirtintą formą paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www. planuojustatau.lt (kai pranešimą teikia keli statytojai, duomenis suveda vienas iš jų, o galutinai užpildytą pranešimą pateikia visi asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) arba tiesiogiai praneša raštu (pranešimą pasirašo visi statytojai arba jų įgaliotas asmuo) Inspekcijai (tiesiogiai raštu pateiktą informaciją ir dokumentus Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia IS „Infostatyba“), nurodydamas statybos pradžios datą ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

39.1. duomenis apie rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, atestato numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, telefono numerį, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę, atestato numerį, pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

39.2. duomenis apie vadovus: vardą, pavardę, atestato numerį, pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą, el. pašto adresą ir telefono numerį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

39.3. statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas), juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinės adresą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

39.4. duomenis apie statybą leidžiantį dokumentą: numerį, išdavimo datą, išdavusio subjekto pavadinimą; jei išduotas statybą leidžiantis dokumentas nebuvo įregistruotas IS „Infostatyba“, papildomai pateikiama statybą leidžiančio dokumento kopija.

39.5. statybos vietos duomenis; jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, o informacija teikiama naudojantis IS „Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objektą;

39.6. jei pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas, prisijungimo duomenis ir teises, suteikiančias statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovams prieigą prie elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę daryti ir (ar) peržiūrėti jame įrašus, ir informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-696, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12284

 

39.7. statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimą, juridinio asmens ar jo padalinio kodą, juridinio asmens ar jo padalinio el. pašto adresą ir telefono numerį, statybvietėje planuojamą didžiausią darbuotojų ir dirbančių rangovų skaičių, statybvietėje atliekamų darbų sąrašą, planuojamą statybos darbų pradžią ir trukmę.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

391. Reglamento 39 punkte nustatyta tvarka IS „Infostatyba“ paskelbus informaciją apie numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą:

391.1. rangovams, pagrindinių statybos sričių vadovams, turintiems prieigą prie TPS „Vartai“, išsiunčiami automatiniai pranešimai apie jų pasamdymą ar paskyrimą ir poreikį per 5 darbo dienas nuo statytojo pranešimo pateikimo jiems patvirtinti šiuos faktus;

391.2. rangovams, pagrindinių statybos sričių vadovams neturint prieigų prie TPS „Vartai“, statytojas turi pats informuoti rangovą, pagrindinių statybos sričių vadovus apie poreikį patvirtinti jų pasamdymą ar paskyrimą per TPS „Vartai“;

391.3. jeigu rangovai, pagrindinių statybos sričių vadovai jų paskyrimą ar pasamdymą patvirtina arba paneigia pasirašytu raštu Inspekcijai ir ją informuoja, kad neturi techninių galimybių naudotis TPS „Vartai“, jų paskyrimo ar pasamdymo patvirtinimo arba paneigimo faktą per 5 darbo dienas nuo statytojo pranešimo pateikimo IS „Infostatyba“ pažymi įgaliotas Inspekcijos pareigūnas;

391.4. jeigu per 5 darbo dienas nuo informacijos apie numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą pateikimo rangovai, pagrindinių statybos sričių vadovai IS „Infostatyba“ nepatvirtina jų pasamdymo ar paskyrimo (visi asmenys arba tik kai kurie iš jų) arba šie asmenys IS „Infostatyba“ paneigia jų pasamdymo ar paskyrimo faktą (visi asmenys arba tik kai kurie iš jų), arba įgaliotas Inspekcijos pareigūnas Reglamento 391.3 papunktyje nurodyta tvarka nepatvirtino jų paskyrimo ar pasamdymo, pranešimas IS „Infostatyba“ automatiškai atmetamas ir apie tai  IS „Infostatyba“ informuojamas statytojas;

391.5. jeigu rangovai, pagrindinių statybos sričių vadovai (visi asmenys) patvirtina jų pasamdymo, paskyrimo faktą arba įgaliotas Inspekcijos pareigūnas Reglamento 391.3 papunktyje nurodyta tvarka patvirtina jų paskyrimo ar pasamdymo faktą, pranešimas apie numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą užregistruojamas IS „Infostatyba“ ir laikomas galiojančiu, apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas statytojas;

391.6. kai pranešimas pateiktas per www.planuojustatau.lt, informacija apie jo registraciją ar atmetimą pateikiama per IS „Infostatyba“. Kai pranešimas pateiktas raštu tiesiogiai, apie jo registraciją ar atmetimą asmuo informuojamas Inspekcijos raštu per 2 darbo dienas nuo jo atmetimo ar registravimo.

Pakartotinai teikiant Reglamento 39 punkte nurodytą pranešimą, kai dalis pirminiame pranešime nurodytų statybos dalyvių per Reglamento 391 punkte nustatytą terminą nepatvirtino savo dalyvavimo ir pranešimo turinys nekeičiamas, Reglamento 391 punkte nustatytas tvirtinimo procedūras atlieka tik pirminio pranešimo nepatvirtinę statybos dalyviai. Teikiant informaciją apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą, Reglamento 391 punkte nustatytas tvirtinimo procedūras atlieka tik naujai nurodyti statybos dalyviai ir (ar) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

391.7. Reglamento 39 ir 391 punktuose nustatyta tvarka pateiktame statytojo pranešime apie statybos pradžią nurodytas rangovas Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 8 punkte nustatytais atvejais IS „Infostatyba“ su statytojo pranešimu apie statybos pradžią privalo pateikti Reglamento 39.1 papunktyje nurodytus duomenis apie visus pasitelktus rangovus (subrangovus) arba šiuos duomenis įrašyti į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu yra jame esančių duomenų sąsajos su IS „Infostatyba“ (vienoje statybvietėje taikomas tik vienas pranešimo būdas). Rangovas apie pasitelktus rangovus (subrangovus) privalo pranešti ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai jie statybvietėje pradeda vykdyti statybos darbus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

LAIKINŲJŲ STATINIŲ NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS

 

40. Statybą leidžiančiuose dokumentuose laikinojo statinio naudojimo terminas (data, iki kada statinys turi būti nugriautas ar kitaip pašalintas, pvz., išgabentas, perkeltas ir kita) nustatomas:

40.1. statytojo (užsakovo) prašymu;

40.2. statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto motyvuotu sprendimu, kuris priimamas atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, strateginius planus ir kitus teisės aktus.

41. Baigiantis laikinojo statinio naudojimo terminui, šio statinio savininkas ar valdytojas gali raštu (laisva forma) kreiptis į laikinojo statinio naudojimo terminą nustačiusį subjektą, prašydamas pratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą konkrečiam terminui; prie prašymo pateikiamas subjekto išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kuriame nurodytas laikinojo statinio naudojimo terminas. Subjektas, atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus, įvertina galimybę pratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą prašomam terminui ir:

41.1. pratęsia laikinojo statinio naudojimo terminą prašyme nurodytam terminui nurodant motyvus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

41.2. pratęsia laikinojo statinio naudojimo terminą trumpesniam, negu prašyme nurodytas, terminui nurodant motyvus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

41.3. nepratęsia laikinojo statinio naudojimo termino, nurodant motyvus.

42. Pratęsiant laikinojo statinio naudojimo terminą:

42.1. popieriniame statybą leidžiančiame dokumente (antraštiniame lape) statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas nurodo naują laikinojo statinio naudojimo terminą, deda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo pasirašymo datą;

42.2. per IS „Infostatyba“ išduotame statybą leidžiančiame dokumente jį išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas nuo 2022 m. lapkričio 1 d. IS „Infostatyba“ prie statybą leidžiančio dokumento įrašo naują laikinojo statinio naudojimo terminą, išduodamas naują dokumento versiją.

Laikinojo statinio naudojimo terminas pratęsiamas ar nepratęsiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie laikinojo statinio naudojimo termino pratęsimą ar nepratęsimą prašymo pateikėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti ar nepratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

KITOS STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO NUOSTATOS

 

43. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava [8.21].

44. Jei norima statyti kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienam savivaldybės merui arba jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui atskirai Reglamento nustatyta tvarka. Kiekvienos savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduoda statinio dalies, esančios tik jos teritorijoje, statybą leidžiantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

45. 2010 m. spalio 1 d. galioję, taip pat po 2010 m. spalio 1 d. išduoti ir galiojantys statybą leidžiantys dokumentai galioja neterminuotai.

46. Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai, kurių pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalies reikalavimus statinio projekto patikrinimo terminai yra skirtingi, statinio projektas tikrinamas per ilgiausią iš šių terminų.

47. Statinio projekto tikrinimo procedūrų metu statinio projekto sprendiniai nekeičiami.

48. Neteko galios nuo 2021-10-30

Punkto naikinimas:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

49. Statybą leidžiantį dokumentą išdavęs asmuo arba Inspekcija statybą leidžiantį dokumentą (jo versiją) IS „Infostatyba“ nedelsdamas pažymi negaliojančiu Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 23 dalies nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

50. Statant valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis), privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą (pritarimą) ar susitarimą. Savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius nurodomas (įrašomas) statybą leidžiančiame dokumente.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

51. Jei statinys statomas ar pastatytas savavališkai, statytojas, norėdamas įteisinti šią statybą (gauti statybą leidžiantį dokumentą), privalo sumokėti Statybos įstatyme [8.3] nurodyto dydžio įmoką už savavališkos statybos įteisinimą.

52. Jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų, viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs statytojo motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“) ar savo iniciatyva, pasinaudodamas, IS „Infostatyba“, parengia naują (ištaiso klaidas) statybą leidžiančio dokumento versiją ir, esant reikalui, išsiunčia subjektams, tikrinusiems statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymus pritarti šių klaidų ištaisymui. Gavę prašymus, šių subjektų įgalioti asmenys per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ paskelbia, kad šių klaidų ištaisymui pritaria ar nepritaria; jei per šį terminą nepaskelbiama apie pritarimą ar nepritarimą, laikoma, kad klaidų ištaisymui pritarta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

521. Jei išdavus statybą leidžiantį dokumentą pasikeičia statytojas (-ai) ar jų dalis (galiojant išduotam statybą leidžiančiam dokumentui):

521.1. statybą leidžiantį dokumentą išdavusiam subjektui teikiamas laisvos formos prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją statybą leidžiančiame dokumente:

521.1.1. statytojas (kai prašymą teikia keli asmenys, kurie tęs statybos darbus, prašymus ir kitus dokumentus teikia ir pasirašo kartu ar statytojų vardu veikiantis įgaliotas asmuo) statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam subjektui tiesiogiai (taip pateikto prašymo duomenis prašymą gavusio subjekto įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda IS „Infostatyba“ ir prašymą užregistruoja šioje sistemoje) ar per IS „Infostatyba“ (sistemoje prašymo duomenis suveda vienas asmuo, o pateikia visi besikreipiantys asmenys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) pateikia prašymą atnaujinti duomenis apie statytoją. Tinkamai suvedus prašymo duomenis IS „Infostatyba“, prašymas automatiškai užregistruojamas;

521.1.2. jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, statytojas (prašymą teikia visi statytojai, kurie tęs statybos darbus) su prašymu atnaujinti informaciją apie statytoją pateikia ne per IS „Infostatyba“ išduotą statybą leidžiantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka jo patvirtintą kopiją;

521.2. teikiant prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, nebaigtas statyti statinys ir daiktinės teisės į jį (-uos) turi būti registruoti naujo statytojo vardu Nekilnojamojo turto registre. Jeigu statybą leidžiančiame dokumente buvo nurodyti keli statytojai ir keli statiniai, taip pat statytojams pasikeitus, prašyme prie kiekvieno statinio įrašomas to statinio statytojas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

521.3. gavus šio asmens prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, IS „Infostatyba“ Reglamento 521.1.1 papunktyje nustatyta tvarka užregistruotas prašymas (kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas naudojantis šia informacine sistema) arba tiesiogiai Reglamento 521.1.2 papunktyje nustatyta tvarka pateiktas prašymas (kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“) perduodamas nagrinėti  statybą leidžiantį dokumentą išdavusio subjekto įgaliotam valstybės tarnautojui , kuris:

521.3.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos patikrinęs Nekilnojamojo turto registro duomenis, įvertina, ar asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, atitinka statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnyje keliamus reikalavimus, ar galioja statybą leidžiantis dokumentas, kurio versiją prašoma išduoti, ar Nekilnojamojo turto registre neįregistruota juridinių faktų, kurie ribotų teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją;

521.3.2. nustatęs, kad asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, neatitinka statytojui keliamų reikalavimų, statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti negalioja, ar Nekilnojamojo turto registre įregistruota juridinių faktų, kurie riboja teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, prašymą atmeta ir apie tai per IS „Infostatyba“ (kai prašymas pateiktas per ją) arba raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymo pateikėją;

521.3.3. nustatęs, kad asmuo atitinka statytojui keliamus reikalavimus, statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti, galioja, Nekilnojamojo turto registre neįregistruota juridinių faktų, kurie ribotų teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, parengia naują per IS „Infostatyba“ išduoto statybą leidžiančio dokumento versiją arba įkelia skenuotą statybą leidžiantį dokumentą (kai jis išduotas ne per šią sistemą) ir suveda IS „Infostatyba“ duomenis apie pasikeitusį statytoją (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. paštas, tel. Nr.), pasirašo elektroniniu parašu ir registruoja IS „Infostatyba“. Jeigu statybą leidžiančiame dokumente buvo nurodyti keli statytojai ir keli statiniai, taip pat statytojams pasikeitus, statybą leidžiančiame dokumente prie kiekvieno statinio įrašomas to statinio statytojas. Išduota nauja statybą leidžiančio dokumento versija nepanaikina statybą leidžiančio dokumento galiojimo, tik pakeičia jo dalį apie atnaujintus statytojo duomenis. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti, išduotas ne per IS „Infostatyba“ ir šioje sistemoje nėra techninės galimybės pateikti prašymo ir atnaujinti statybą leidžiančio dokumento duomenų, asmuo su prašymu kreipiasi tiesiogiai į statybą leidžiantį dokumentą išduodantį subjektą, kuris atnaujintą statybą leidžiantį dokumentą registruoja savo dokumentų valdymo informacinėje sistemoje. Atsiradus techninei galimybei, atnaujinto statybą leidžiančio dokumento duomenys turi būti nedelsiant suvedami į IS „Infostatyba“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

522 Statytoju netampama, jei statinio statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)) ar jų dalis pasikeitė, kai perleidžiamas butas ar kita patalpa (jų dalis) nebaigtame statyti pastate ir (ar) šiam pastatui aptarnauti skirto inžinerinio statinio dalis, nebent perleidėjas ir įgijėjas yra raštu susitarę kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

53. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę rekonstruoti statinius, išduodami tik nustatyta tvarka užbaigus šių statinių statybą (naujo statinio statybą) arba Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 22 dalyje nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

54. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę remontuoti statinius, išduodami tik nustatyta tvarka užbaigus šių statinių statybą (naujo statinio statybą) arba Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 22 dalyje nustatytais atvejais, išskyrus nebaigtus statyti statinius, nustatyta tvarka įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir esančius teritorijose, kuriose pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus nauja statyba negalima. Išduodant statybą leidžiantį dokumentą, suteikiantį teisę remontuoti nebaigtą statyti statinį, anksčiau išduotas naujo statinio statybą leidžiantis dokumentas panaikinamas. Teisėtai statomas ar statytas, bet neužbaigtas statyti statinys gali būti išardomas statytojo (užsakovo), statinio savininko ar valdytojo noru be statybą leidžiančio dokumento statiniui griauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

55. Atvejai, kada privaloma gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus, nurodyti Reglamento 7 priede.

551. Jei statybą leidžiančio dokumento ir (ar) jo versijos, registruotų IS „Infostatyba“, teisėtumas yra ginčijamas teisme, duomenys atitinkamų subjektų įgaliotų asmenų apie bylas turi būti suvedami į IS „Infostatyba“:

5511. jei byloje ieškovas yra Inspekcija, ji IS „Infostatyba“ prie statybą leidžiančio dokumento (jo versijos)  nedelsiant įrašo pastabas apie iškeltą bylą, laikinąsias apsaugos ar reikalavimo užtikrinimo priemones, bylos eigą ir baigtį;

5512. jei byloje ieškovas yra ne Inspekcija, statybą leidžiantį dokumentą išdavęs subjektas, kurio dokumentas ginčijamas, IS „Infostatyba“ prie statybą leidžiančio dokumento (jo versijos) įrašo pastabas apie iškeltą bylą, laikinąsias apsaugos ar reikalavimo užtikrinimo priemones, bylos eigą ir baigtį;

5513. bylai pasibaigus ir statybą leidžiantį dokumentą ar jo versiją panaikinus, jį išdavęs subjektas arba Inspekcija atlieka Reglamento 49 punkte nurodytus veiksmus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

V SKYRIUS

STATYBOS UŽBAIGIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KOMISIJŲ SUDARYMAS

 

56. Neteko galios nuo 2023-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

57. Neteko galios nuo 2023-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

58. Komisijos sudaromos iš subjektų (narių), kurių įgalioti atstovai pagal Reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją turi dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

59. BEOS komisiją savo įsakymu sudaro (keičia, panaikina) Inspekcijos viršininkas. Komisija sudaroma iš šių institucijų įgaliotų atstovų:

59.1. Inspekcijos (komisijos pirmininkas);

59.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos;

59.3. savivaldybės administracijos;

59.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos;

59.5. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

59.6. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

59.7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;

59.8. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

59.9. Aplinkos apsaugos agentūros.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AKTO IŠDAVIMAS

 

60. Norėdamas gauti aktą, statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo padaliniui, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra statinys, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas:

60.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus (kai prašymą teikia keli statytojai, duomenis suveda vienas iš jų, o užpildytą prašymą pateikia visi teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte. Formuojant dokumentus turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų;

60.2. pateikiant padaliniui dokumentus tiesiogiai turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

61. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

61.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas (su leidimu atlikti tvarkybos darbus) (kai jis yra sudėtinė statinio projekto dalis). Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto dalių, pagal kurias buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, šio techninio darbo projekto dalys nepateikiamos;

61.2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas arba buvo keičiamas statinio projekto sudėtyje esantis kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas;

61.3. statytojo (-ų), statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (ypatingųjų statinių statybos atveju) pasirašyta pažyma, patvirtinanti, kad statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinė kokybė, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Pažymos rekvizitai tvirtinami Inspekcijos viršininko įsakymu;

61.4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis neišduotas per IS „Infostatyba“);

61.5. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, išskyrus Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] 15.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, prašymas IS „Infostatyba“ automatiškai atmetamas. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

61.6. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis Civilinio kodekso [8.1] 2.139–2.140 straipsnių nuostatas, arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas (jei prašymą pateikia atstovas);

61.7. paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);

61.8. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

61.9. statinio statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (-ams) (užsakovui (-ams)) aktas (-ai);

61.10. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

61.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

61.10.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

61.11. jei pildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios statybos užbaigimo komisijai prieigą prie nustatyta tvarka užpildyto elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę peržiūrėti jame įrašus, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktus, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), ir informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Prisijungimas prie elektroninio statybos darbų žurnalo turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip iki statybos užbaigimo akto išdavimo. Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj minėtų prisijungimo duomenų, teisių ir informacijos gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

61.12. kai užbaigiama naujų ir rekonstruojamų statinių statyba, – statinio (-ių) techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato (-ų) techninis-energetinis pasas. Jei pildytas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis pateikiamas kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44];

61.13. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (kai šie statiniai pastatyti);

61.14. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos: statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Su šių privalomųjų draudimų kopijomis privaloma pateikti jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;

61.15. žemės sklypo su statiniais topografiniai erdviniai duomenys (topografinis planas ar žemės sklypo planas) su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos ir statinių aukščiais, jeigu šių duomenų nėra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje;

61.16. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivaloma, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

61.17. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems vykdyti tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa,  jei ji koreguota keičiant statinio projektą);

61.18.  dvibučio ar daugiabučio gyvenamojo pastato, blokuotų gyvenamųjų pastatų, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato garso klasifikavimo protokolas [8.29];

61.19. pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [8.30];

61.20. dokumentas, patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktuose nustatytu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

61.21.  energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 9 priedo 15 punkte, išbandymo aktai;

61.22. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, gali būti pateikiami kaip alternatyvos 61.14 papunktyje ir Reglamento 10 priedo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose (išskyrus statinio inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) nurodytiems dokumentams; šios alternatyvos galimos, jei statyba pradėta ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d. arba įteisinama savavališka statyba ar statybos rangovas yra bankrutavęs (ar paskelbtas jo bankrotas); kitais atvejais kaip alternatyva 61.14 papunktyje ir Reglamento 10 priedo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytiems dokumentams gali būti pateikiamas statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams;

61.23. statybos užbaigimo dokumentai, surašyti ir (ar) išduoti pagal statinio projektą, jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu,  Reglamento 78 punkte nustatyta tvarka (jei jie išduoti ne per IS „Infostatyba“);

61.24. įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada ir pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre jeigu toks įrenginys įrašytas Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame pagal kompetenciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro arba ūkio ministro arba energetikos ministro įsakymu;

61.25. akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) dokumentas [8.43] (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės);

61.26. jei norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo [8.52] 8 straipsnio nuostatomis, pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, dokumentas, įrodantis kad šioje sutartyje nurodyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje įrašytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui (pvz., savivaldybės patvirtinimas apie savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

61.27. jei savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jei atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (-ai), įrodantis (-ys) šios įmokos apskaičiavimą ir sumokėjimą;

61.28. jei planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, pateikiama atrankos išvada, informacija apie veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones;

61.29. jei planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, pateikiamas sprendimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, informacija apie veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas sprendime nustatytas sąlygas ir reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones.

61.30. jei planuojamai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona, pateikiamas dokumentas, įrodantis sanitarinės apsaugos zonos įregistravimą į Nekilnojamojo turto registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

62. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja IS „Infostatyba“ nurodydamas prašymo registracijos Inspekcijos DVIS datą ir numerį. Užregistravus prašymą, padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

62.1. ar statytojas (ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo):

62.1.1. žemės sklypą (teritoriją), kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

62.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) ir statybos darbai buvo atlikti statybą leidžiančio dokumento galiojimo laikotarpiu; žemės sklypo ir (ar) statinio paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio (-ių) statytojo (-ų) vardu. Statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas statybos užbaigimo procedūros metu gali būti pasibaigęs;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

62.1.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų  nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo atvejais;

62.2. ar prašymas užpildytas ir su prašymu pateikti dokumentai suformuoti laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

62.3. ar su prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

62.4. ar prašymo pateikėjas turi statytojo įgaliojimą pateikti prašymą – tuo atveju, jei jį pateikia ne statytojas;

62.5. ar prašyme nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) nesavavališkai ir nėra nustatyta tvarka surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (- ai);

62.6. ar pateikta informacija apie rinkliavos už statybos užbaigimo aktą išdavimą sumokėjimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

62.7. ar dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme nėra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

62.8. ar Inspekcijos patikrinimo akte nekonstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

62.9. ar Nekilnojamojo turto registre arba IS „Infostatyba“ neregistruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

62.10. ar statybą leidžiantis dokumentas nėra panaikintas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

63. Padalinio pareigūnas, per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos nustatęs, kad:

63.1. visi Reglamento 62 punkto reikalavimai įvykdyti ir nenustatyta Reglamento 62.762.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip priimtą ir praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus nagrinėjamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

63.2. Reglamento 62 punkto reikalavimai neįvykdyti ir (ar) nustatyta Reglamento 62.7–62.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip atmestą ir per IS „Infostatyba“ praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas atmestas ir nebus nagrinėjamas (padalinio pareigūnas motyvuotą sprendimą, nurodydamas atmetimo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktų nuostatomis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“). Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjas raštu per 3 darbo dienas informuojamas apie šiame papunktyje priimtus sprendimus juos pateikiant.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

64. Priėmęs prašymą, padalinio pareigūnas (komisijos pirmininkas) ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus (narius), kurie pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti atstovus (įgaliotus asmenis) (toliau subjektų paskirti konkretūs atstovai vadinami komisijos narių atstovais) statybos užbaigimo procedūroms atlikti; per IS „Infostatyba“ šiems subjektams automatiškai išsiunčiamos paraiškos dėl komisijos narių atstovų paskyrimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

65. Išsiuntus paraiškas subjektų darbuotojams, įgaliotiems IS „Infostatyba“ paskirti komisijos narių atstovus, suteikiama prieiga prie su prašymu pateiktų dokumentų. Darbuotojai, įgalioti paskirti komisijos narių atstovus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos išsiuntimo dienos:

65.1. paskiria komisijos narių atstovą (-us); po šios informacijos pateikimo komisijos nario atstovui (-ams) suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su kartu su prašymu pateiktais dokumentais;

65.2. jei nustato, kad paraiška subjektui atsiųsta ne pagal Reglamento 9 priede subjektui priskirtą kompetenciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos paraišką motyvuotai atmeta ir šį sprendimą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu; atitinkamam subjektui pateikta paraiška IS „Infostatyba“ automatiškai pažymima negaliojančia, procedūros tęsiamos Reglamento 66 punkte nustatyta tvarka. Paraišką atmetus nepagrįstai, atsakomybė už šį sprendimą tenka jį priėmusiam subjektui. Komisijos pirmininkui nustačius (ar gavus informaciją), kad paraiška išsiųsta ne tam subjektui, atitinkamą paraišką IS „Infostatyba“ jis pažymi negaliojančia, procedūros tęsiamos Reglamento 66 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

66. Gavęs informaciją apie visų subjektų (narių), kurie, vadovaujantis Reglamento 9 priedu, turi dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, komisijos narių atstovų paskyrimą arba paraiškų atmetimą, komisijos pirmininkas sprendžia dėl komisijos sudėties patvirtinimo ir komisijos darbo pradžios:

66.1. jei komisijos pirmininkui kyla pagrįstų abejonių dėl paraiškos atmetimo pagrįstumo, jis nedelsdamas kreipiasi į atitinkamą subjektą, kuris privalo motyvuotą išvadą pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei subjektas nurodo, kad paraiška atmesta nepagrįstai, komisijos pirmininkas išsiunčia šiam subjektui paraišką skirti komisijos nario atstovą (-us) iš naujo, paraiška nagrinėjama Reglamento 65 punkte nustatyta tvarka;

66.2. Reglamento 66.1 papunktyje nustatyta tvarka gavus subjekto atsakymą, kad paraiška atmesta pagrįstai arba kai visi subjektai pagal paraišką paskyrė komisijos narių atstovus per IS „Infostatyba“, komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dienos, kai paskutinis iš subjektų paskyrė atstovą (-us) arba informavo, kad paraiška atmesta pagrįstai, IS „Infostatyba“ pažymi komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2 darbo dienos nuo komisijos darbo pradžios pažymėjimo. Pažymėjus komisijos darbo pradžią, laikoma kad komisijos sudėtis patvirtinta ir IS „Infostatyba“ komisijos nariams automatiškai suformuojama užduotis pasirašyti aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

661. Komisijos narių ir jų atstovų keitimas ir pašalinimas:

661.1. paskirtam komisijos nario atstovui dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti paskirtų funkcijų, jį paskyręs komisijos narys iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ turi pakeisti jį kitu (-ais) komisijos nario atstovu (-ais);

661.2. naujas komisijos narys įtraukiamas, kai komisijai pradėjus darbą, komisijos pirmininkas nustato (ar gauna informaciją), kad į komisijos sudėtį įtraukti ne visi privalantys dalyvauti subjektai (komisijos nariai). Komisijos pirmininkas, nustatęs šį faktą, išsiunčia subjektui (komisijos nariui) paraišką dalyvauti komisijos veikloje;

661.3. komisijos nariui nustačius, kad jis į komisiją įtrauktas nepagrįstai, komisijos nario darbuotojas, įgaliotas paskirti komisijos nario atstovus, paraišką pažymi negaliojančia. Jei komisijos pirmininkui kyla pagrįstų abejonių dėl paraiškos pažymėjimo negaliojančia pagrįstumo, jis nedelsdamas kreipiasi į paraišką negaliojančia pažymėjusį komisijos narį, kuris privalo motyvuotą išvadą pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei komisijos narys nurodo, kad paraiška pažymėta negaliojančia pagrįstai, procedūros tęsiamos, jei komisijos narys nurodo, kad paraiška pažymėta negaliojančia nepagrįstai, komisijos pirmininkas pažymi paraišką aktualia.  

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

67. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos darbo pradžios (IS „Infostatyba“ pažymėtos datos), išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, kai statybos užbaigimo procedūros sustabdomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

68. Komisijos nariai, susipažinę su Reglamento 61 punkte ir 10 priedo 2 punkte nurodytais dokumentais:

68.1. atlieka statybos užbaigimo procedūras pagal Statybos įstatymo 28 straipsnį, Teritorijų planavimo, statybos ir žemės valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnį ir Reglamento 9 priede priskirtą kompetenciją. Komisijos narių atstovai iki komisijos darbo pabaigos turi tikrinti, ar neatsirado Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytų juridinių faktų, kai statybos užbaigimo akto negalima išduoti;

68.2. jei atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus, kyla įtarimų, kad statomas statinys neatitinka esminio (-ių) statinio reikalavimo (-ų), nustatyto (-ų) Reglamente (ES) Nr. 305/2011, ar pagal kompetenciją nustatomi galimi pažeidimai, komisijos narys (-iai), veikdamas (-i) pagal Reglamento 9 priede priskirtą kompetenciją, turi teisę reikalauti atlikti būtinus bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę ar kitus patikrinimui būtinus veiksmus;

68.3. komisijos nariams statybos užbaigimo procedūros metu pagal kompetenciją nustačius pažeidimų, komisijos darbas Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka sustabdomas, komisijos narius delegavę subjektai pagal kompetenciją fiksuoja pažeidimus, teikia reikalavimus juos pašalinti, taiko administracinę ar kitą atsakomybę, informuoja kompetentingus asmenis jų veiklą reglamentuojančiuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Jei dėl nustatytų pažeidimų statybos užbaigimo aktas pagal Statybos įstatymo 28 straipsnį neišduodamas, šiame papunktyje numatyti veiksmai atliekami nestabdant komisijos darbo;

68.4. komisijos nariai pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją užbaigę patikrinimą, IS „Infostatyba“ pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais statybos užbaigimo aktą, sustabdo komisijos veiklą arba atsisako išduoti statybos užbaigimo aktą; atlikdami vieną iš nurodytų veiksmų, komisijos nariai privalo IS „Infostatyba“ paskelbti statybos užbaigimo metu užpildytus atlikto patikrinimo kontrolinius klausimynus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-363, 2023-11-03, paskelbta TAR 2023-11-03, i. k. 2023-21505

 

69. Statybos užbaigimo procedūros sustabdymas:

69.1. komisijos darbas IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiškai sustabdomas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams paskutinę komisijos darbo dieną 24 valandą, jeigu komisijos nario atstovas, IS „Infostatyba“ priemonėmis priima motyvuotą sprendimą (nurodydamas procedūros sustabdymo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktais ir faktiniais duomenimis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“) sustabdyti statybos užbaigimo procedūras (sprendimas priimamas ne vėliau kaip iki paskutinės komisijos darbo dienos) šiais atvejais:

69.1.1. komisijos nario atstovui pagal Reglamento 9 priede paskirtą kompetenciją nustačius pažeidimų ir (ar) trūkumų (įskaitant, kai komisijai pateikti ne visi privalomi dokumentai), išskyrus tuos, dėl kurių aktas neišduodamas;

69.1.2. jei Reglamento 66ir 68.2 punktuose ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais būtina atlikti bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę, gauti išvadą, pakeisti komisijos narį, jo atstovą ar atlikti kitus veiksmus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

69.1.3. jei nusprendžiama inicijuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą (procedūrą sustabdžius, teisės aktuose nustatyta tvarka tikrinamas statybą leidžiantis dokumentas);

69.1.4. dėl nenumatytų objektyvių priežasčių, kai nėra galimybės vykdyti statybos užbaigimo procedūrų (sprendimą sustabdyti procedūras priima komisijos pirmininkas);

69.1.5. statytojo (-ų) ar jo (-ų) įgalioto atstovo prašymu (sprendimą sustabdyti procedūras priima komisijos pirmininkas);

69.2. sustabdžius statybos užbaigimo procedūras, prašymo pateikėjui per IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), sustabdžiusio (-ių) statybos užbaigimo procedūras, Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) motyvuotas sprendimas (-ai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

70. Komisijos darbo atnaujinimas:

70.1. sustabdytą komisijos darbą, tai pažymėdamas IS „Infostatyba“, per 3 darbo dienas komisijos pirmininkas atnaujina:

70.1.1. gavęs statytojo ar jo atstovo pagrįstą prašymą atnaujinti statybos užbaigimo procedūras per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai (prašymas teikiamas taikant Reglamento 11 punkto nuostatas) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo statybos užbaigimo procedūros sustabdymo dienos. Šiame prašyme pateikiama informacija ir dokumentai, įrodantys komisijos darbo sustabdymo pagrindų panaikinimą. Prašymo pateikėjui prašymą pateikus tiesiogiai, jį IS „Infostatyba“ nedelsdamas paskelbia komisijos pirmininkas (statytojo prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą papildomų dokumentų skiltyje);

70.1.2. gavęs informaciją, kad panaikinti statybos užbaigimo procedūros sustabdymo pagrindai;

70.1.3. suėjus komisijos darbo sustabdymo terminui;

70.2. visiems komisijos nariams informacija apie statybos užbaigimo procedūrų atnaujinimą ir terminus per IS „Infostatyba“ teikiama automatiškai (suformuojamas naujas statybos užbaigimo aktas, išskyrus, kai statybos užbaigimo procedūros sustabdytos Reglamento 661.1 ir 661.3 papunkčiuose nustatyta tvarka). Atnaujintos statybos užbaigimo procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų atnaujinimo dienos priimant Reglamento 68.4 papunktyje nustatytus sprendimus, išskyrus, kai komisijos darbas sustabdomas pakartotinai (procedūros atliekamos Reglamento 69 ir 70 punktuose nustatyta tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

701. Statytojo ar jo atstovo komisijai pateikti dokumentai, komisijos narių IS „Infostatyba“ paskelbti dokumentai ir informacija apie atliktus veiksmus saugomi IS „Infostatyba“. Teikiant naują prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą dėl tų pačių statybos darbų, ankstesnių statybos užbaigimo procedūrų duomenys IS „Infostatyba“ prieinami komisijos nariams.

Papildyta punktu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

71. Statybos užbaigimo procedūros IS „Infostatyba“ automatiškai baigiamos atsisakius išduoti statybos užbaigimo aktą paskutinę komisijos darbo dieną 24 val., jei bent vienas komisijos nario atstovas per nustatytą komisijos darbo laiką priėmė sprendimą (ir pasirašė kvalifikuotu elektroniniu parašu) akto neišduoti. Jei bent vienas komisijos nario atstovas priėmė sprendimą neišduoti statybos užbaigimo akto, neatsižvelgiant į kitų komisijos narių atstovų sprendimus, aktas neišduodamas. Komisijos narių atstovai IS „Infostatyba“ priima motyvuotą sprendimą neišduoti statybos užbaigimo akto (nurodydami neišdavimo priežastis, jas pagrįsdami teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis) ne vėliau kaip iki paskutinės komisijos darbo dienos:

71.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais;

71.2. jei statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo pateikia prašymą nutraukti statybos užbaigimo procedūras (šiuo atveju sprendimą nutraukti procedūras priima komisijos pirmininkas);

71.3. komisijai atsisakius išduoti statybos užbaigimo aktą, prašymo pateikėjui IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), atsisakiusio (-ių) išduoti statybos užbaigimo procedūras Reglamento 71 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) sprendimas (-ai). Kai statybos užbaigimo aktas neišduodamas, bet vienas ar daugiau komisijos narių iki paskutinės komisijos darbo dienos Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priėmė sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūras arba aktą išduoti, šie procedūriniai sprendimai kartu su priimtu (-ais) sprendimu (-ais) neišduoti statybos užbaigimo akto IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiami prašymo pateikėjui susipažinti. Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, apie šiame punkte priimtus sprendimus (juos pridedant) jo pateikėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

72.  Komisijai ar jos nariams statytojas (-ai) arba jo (-jų) įgaliotas atstovas pateikia Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus (bendruoju atveju), teikia reikalingus paaiškinimus. Paaiškinimus komisijos nariams prireikus (komisijos narių nurodytu būdu) turi teikti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šie asmenys prireikus gali būti kviečiami dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. Kilus neaiškumų, komisijos nariai gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų) išvadų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

73. Komisijos nariai statybos užbaigimo procedūras gali atlikti kartu arba atskirai. Komisijos nariai bendrauja per IS „Infostatyba“. Komisijos pirmininkas komisijos darbo metu padeda spręsti komisijos nariams procedūrų atlikimo klausimus ir su procedūrų atlikimu susijusias problemas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

74. Neteko galios nuo 2023-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

75. Iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos aktą pasirašęs, procedūrų vykdymą sustabdęs ar nepritaręs akto išdavimui komisijos nario atstovas gali per IS „Infostatyba“ pakeisti savo sprendimą ir priimti kitus Reglamento 68.4 papunktyje nurodytus sprendimus. Keičiamas komisijos nario atstovo sprendimas netenka galios, kai komisijos nario atstovas pažymi apie jo pakeitimą IS „Infostatyba“. Jei keičiamas sprendimas, jį priimantis komisijos nario atstovas privalo nurodyti sprendimo pakeitimo motyvus IS „Infostatyba“ ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei pakeičiamas komisijos nario atstovo sprendimas aktą pasirašyti į sprendimą neišduoti akto, šis komisijos nario atstovas atlieka Reglamento 71 punkte nurodytus veiksmus, komisijos narių atstovų pasirašytas aktas automatiškai pažymimas kaip negaliojantis. Aktas laikomas pasirašytu, jei iki komisijos darbo pabaigos dienos jį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė visi komisijos narių atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

76. Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visi komisijos narių atstovai ir jis automatiškai užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktas (el. dokumentas) prašymo pateikėjui pateikiamas automatiškai per IS „Infostatyba“. Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjas per 3 darbo dienas raštu informuojamas apie išduotą aktą (jį pridedant).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

77. Jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu, jo pateikėjas IS „Infostatyba“ turi galimybę gauti informaciją apie statybos užbaigimo procedūrų eigą. Pateikęs prašymą tiesiogiai, informaciją jo pateikėjas gali gauti tiesiogiai, raštu, telefonu, el. paštu ir kitu būdu (jei pageidauja pareiškėjas ir yra tokios galimybės).

78. Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys atitinka esminius statinių reikalavimus ir gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, neatsižvelgiant, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

79. Neteko galios nuo 2022-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

80. Daugiabučių namų ir prekybos paskirties pastatų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų ir prekybos paskirties pastatų projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

81. Aktas ir komisijai pateikti dokumentai perduodami prašymo pateikėjui. Komisijos pirmininkas per 14 kalendorinių dienų apie akto pasirašymą informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją [8.19].

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BEOS STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO IŠDAVIMAS

 

82. BEOS gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti BEOS ar jų dalių BEOS aktai, jei šie BEOS ar jų dalys gali būti naudojami pagal BEOS projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų BEOS projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta ir jei BEOS projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu.

83. BEOS statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas užbaigiamas BEOS komisijos pasirašytu BEOS aktu, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Nugriovus BEOS, BEOS aktas neišduodamas, o išduodama pažyma apie BEOS nugriovimą, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

Užbaigus BEOS projekte numatytus statybos darbus ir atlikus bandymus nenaudojant branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų, surašomas BEOS aktas. Leidimas pradėti eksploatuoti BEOS išduodamas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nustatyta tvarka.

84. statytojas, norintis gauti:

84.1. BEOS aktą, užbaigus BEOS statybą, Inspekcijai pateikia rašytinį prašymą išduoti BEOS aktą. Prašymo rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Kartu su prašymu statytojas Inspekcijai pateikia:

84.1.1.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išvadą apie BEOS atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės reikalavimus. Ši išvada turi būti parengta, išnagrinėjus branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programoje numatytų šiame statybos etape darbų įvykdymo tarpinę ataskaitą ir atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

84.1.2. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijas, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijas (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

84.1.3. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

84.1.3.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

84.1.3.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

84.2. BEOS aktą, patvirtinantį, kad rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai užbaigti pagal BEOS projekto sprendinius, Inspekcijai pateikia rašytinį prašymą išduoti BEOS aktą. Kartu su prašymu Inspekcijai pateikia:

84.2.1.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išvadą apie BEOS atitiktį projekto sprendiniams, modifikacijos [8.7] saugą pagrindžiantiems dokumentams, įgyvendinantiems branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės reikalavimus;

84.2.2. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijas, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijas (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

84.2.3. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

84.2.3.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

84.2.3.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

85. Gavusi prašymą, Inspekcija ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį įregistruoja ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar nėra kliūčių sudaryti BEOS statybos užbaigimo komisiją, t. y. ar su prašymu išduoti BEOS aktą pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir ar jie pasirašyti teisės aktų nustatyta tvarka.

86. Jei Inspekcija nustato, kad sudaryti BEOS komisiją Reglamento 85 punkte nurodytų kliūčių nėra, ji raštu kreipiasi į Reglamento 59 punkte nurodytas institucijas, prašydama informuoti, kokius savo įgaliotus kompetentingus specialistus jos skiria į BEOS komisiją, taip pat ar statytojas prie prašymo išduoti BEOS aktą privalo pateikti pridėtų dokumentų vertimus į valstybinę kalbą (jei dokumentai surašyti viena iš oficialiųjų Tarptautinės atominės energijos agentūros oficialiųjų kalbų ir vertimai nebuvo pridėti). Reglamento 59 punkte nurodytos institucijos šiame punkte nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Inspekcijos prašymo gavimo dienos. BEOS komisija sudaroma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos iš paskutinės šią informaciją pateikusios institucijos gavimo dienos.

87. Jei Inspekcija nustato, kad esama 85 punkte nurodytų kliūčių, ji apie tai per 2 darbo dienas raštu informuoja statytoją. Reglamento 85 punkte nurodyti veiksmai atliekami tik pašalinus nustatytas kliūtis.

88. Sudarius BEOS komisiją, jos pirmininkas pateikia komisijos nariams su prašymu išduoti BEOS aktą pateiktų dokumentų kopijas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu suderina su statytoju BEOS komisijos darbo pradžios datą, apie kurią informuoja BEOS komisijos narius, taip pat informuoja statytoją apie jo prievolę iki BEOS komisijos darbo pradžios pateikti reikalingų dokumentų vertimus į valstybinę kalbą.

89. BEOS komisija savo darbe vadovaujasi Reglamento 66–78 punktuose išdėstytais principais tiek, kiek jie neprieštarauja Reglamento 90 punktui. Vietoj Reglamento 67 punkte nurodyto 10 darbo dienų termino taikomas 30 darbo dienų terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

90. BEOS aktas išduodamas tik tuo atveju, jei jį pasirašo visi BEOS komisijos nariai.

91. Pasirašytas BEOS aktas ir BEOS komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui, po vieną BEOS akto egzempliorių – rangovui ir Inspekcijai. Inspekcijai taip pat perduodamas Reglamento 75 punkte nurodytas subjekto raštas bei prie statytojo prašymo išduoti BEOS aktą pridėta kompiuterinė laikmena su BEOS projekto įrašu.

911. Deklaracija surašoma Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS TVIRTINIMAS, REGISTRAVIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

92. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo deklaraciją, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus privalomus laukus (kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys statytojai ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir su 93 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio ( jo dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos tvirtinimo. Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojusį teisinį reguliavimą vieno asmens vardu, o teisę statyti pagal šį statybą leidžiantį dokumentą įgyvendino daugiau statytojų, atitinkančių Statybos įstatyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jį (juos) informacijos atnaujinti statybą leidžiančiame dokumente nebuvo privaloma, deklaracijoje įrašomi ir statytojai, kurie statybą leidžiančiame dokumente pagal minėtas sąlygas negalėjo ar neprivalėjo būti nurodyti, bet pagal jį įgyvendino statytojo teisę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

93. Pateikiant tvirtinti deklaraciją IS „Infostatyba“ pateikiami šie dokumentai:

93.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas su deklaracija nepateikiami;

93.2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

93.3. statybą leidžiantis dokumentas (tik tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“);

93.4. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, išskyrus Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] 15.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, deklaracija IS „Infostatyba“ automatiškai atmetama. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

93.5.  požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

93.6. žemės sklypo su statiniais topografiniai erdviniai duomenys (topografinis planas, žemės sklypo planas) su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos ir statinių aukščiais, jeigu šių duomenų nėra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

93.7. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas – tuo atveju, jei deklaraciją pateikia atstovas;

93.8. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai deklaraciją pateikia paveldėtojas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

93.9. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

93.10. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

93.11. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

93.11.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

93.11.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

93.12. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei buvo privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Kaip alternatyva šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikti 61.22 papunktyje nurodyti dokumentai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

93.13. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

93.14. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

93.15. kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44];

93.16. dokumentas patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktuose nustatytu būdu (išskyrus paprastojo remonto atveju), kai statyba pradėta po 2023 m. lapkričio 1 d.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

93.17. jei siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo [8.52] 8 straipsnio nuostatomis, pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, dokumentas, įrodantis kad šioje sutartyje įrašyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui (pvz., savivaldybės patvirtinimas apie savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

93.18. jei savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jei atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (-ai), įrodantis (-ys) šios įmokos apskaičiavimą ir sumokėjimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

94. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas tvirtindamas deklaraciją patikrina ir įvertina deklaracijos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

94.1. ar deklaracija užpildyta laikantis nustatytų reikalavimų;

94.2. ar su deklaracija pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

94.3. ar statytojas:

94.3.1. žemės sklypą (teritoriją), kuriame (kurioje) pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis (tokiu atveju patikrinama, ar gauti Reglamento 50 punkte nurodyti sutikimai (susitarimai));

94.3.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas gali būti pasibaigęs (statybos darbai turi būti atlikti jo galiojimo metu);

94.3.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo, remonto (keičiant paskirtį ar jos nekeičiant) ir griovimo atvejais;

94.3.4. ar teisės aktų nustatyta tvarka reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus projekto sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti);

94.4. ar pastatytas statinys atitinka esminius statinio projekto  sprendinius, kuriais nustatoma:

94.4.1. statinio naudojimo paskirtis;

94.4.2. statinio vieta sklype;

94.4.3. statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas;

94.4.4. statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.);

94.4.5. įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai;

94.5. ar nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal kadastro duomenų bylą) ir atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų;

94.6. ar dėl pastatyto (-ų) statinio (-ių) Inspekcijoje nėra surašytas savavališkos statybos aktas (patikrina IS „Infostatyba“ ir Nekilnojamojo turto registre);

94.7. ar Inspekcijos surašytame statybą leidžiančio dokumento teisėtumo patikrinimo akte nėra konstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai (patikrina IS Infostatyba“);

94.8. ar teisme nėra nagrinėjamas statybą leidžiančio dokumento teisėtumo klausimas (patikrina IS „Infostatyba ir Nekilnojamojo turto registre);

94.9. ar IS „Infostatyba“ arba Nekilnojamojo turto registre nėra registruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas prieš tvirtindamas deklaraciją turi teisę patikrinti statinius vietoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

95Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas per IS „Infostatyba“ deklaracijos tvirtinimo metu įvertinęs Reglamento 94 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

95.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje ir Reglamento 94 punkte nurodyti reikalavimai neįvykdyti, deklaracijos netvirtina nurodydamas deklaracijos netvirtinimo priežastis;

95.2. Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies ir Reglamento 94 punkto reikalavimai įvykdyti, tvirtina deklaraciją pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinta deklaracija automatiškai įregistruojama IS „Infostatyba“.

Apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirto statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo priimtus sprendimus asmenys informuojami per IS „Infostatyba“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

96. Deklaracijos tvirtinimas sustabdomas, jeigu pagrįstai įtariama, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai (procedūrą sustabdžius, kreipiamasi į Inspekciją dėl statybą leidžiančio dokumento patikrinimo). Gavus Inspekcijos atsakymą, atsižvelgiant į jos turinį, atliekami Reglamento 95 punkte nurodyti veiksmai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

97. Jeigu deklaracija netvirtinama dėl to, kad yra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir nėra surašytas savavališkos statybos aktas, taip pat jeigu asmuo neturi teisės būti šio statinio statytoju, ekspertizės rangovas per 5 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo privalo raštu informuoti Inspekciją, kuri pagal kompetenciją atlieka tolimesnius veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

98. Neteko galios nuo 2022-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

99. Neteko galios nuo 2022-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

100. Neteko galios nuo 2022-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

101. Neteko galios nuo 2022-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

102. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 4 dalyje  nurodytu atveju deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) ir prideda šiame punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, deklaracija užregistruojama automatiškai. Su deklaracija pateikiami šie dokumentai:

102.1. kai žemės sklypo (teritorijos) nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai;

102.2. žemės sklypo, bendraturčio (-ų) rašytiniai sutikimai, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

102.3. statinio (-ių) (jo dalies) bendraturčio (-ių) rašytiniai sutikimai ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinis sprendimas dėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimtas Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

102.4. besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai (kai privaloma vadovaujantis Reglamento 7 priedu);

102.5. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei deklaraciją pateikia atstovas;

102.6. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai deklaraciją pateikia paveldėtojas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

1021. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas jos formoje (Reglamento 13 priedas) nurodytus privalomus laukus (kai teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jų atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir su 1022 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl pažymos tvirtinimo. Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojusį teisinį reguliavimą vieno asmens vardu, o teisę statyti pagal šį statybą leidžiantį dokumentą įgyvendino daugiau statytojų, atitinkančių Statybos įstatyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jį (juos) informacijos atnaujinti statybą leidžiančiame dokumente nebuvo privaloma, pažymoje nurodomi ir statytojai, kurie statybą leidžiančiame dokumente pagal minėtas sąlygas negalėjo ar neprivalėjo būti nurodyti, bet pagal jį įgyvendino statytojo teisę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

1022. Užpildžius pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kartu IS „Infostatyba“ pateikiami šie dokumentai:

1022.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas per IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami;

1022.2. naujos laidos statinio projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai), jei statinio projektas buvo keičiamas;

1022.3. statybą leidžiantis dokumentas (tik tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas ne per IS „Infostatyba“);

1022.4. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos (jei požeminių inžinerinių tinklų statyba buvo pradėta);

1022.5. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (kai statinių kadastro duomenų bylose nenurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

1022.6. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių  pateikia atstovas;

1022.7. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateikia paveldėtojas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

1022.8. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos – statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateiktos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Kaip alternatyva šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikti Reglamento 10 priedo 2.14 papunktyje nurodyti dokumentai;

1022.9. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, pažyma IS „Infostatyba“ automatiškai atmetama. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

1023. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo metu įvertina pažymos ir jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

1023.1. ar pažyma užpildyta laikantis nustatytų reikalavimų;

1023.2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

1023.3. ar statytojas:

1023.3.1. žemės sklypą (teritoriją), kuriame (kurioje) statomas statinys, valdo nuosavybės teise, ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis (tokiu atveju patikrinama, ar gauti Reglamento 50 punkte nurodyti sutikimai (susitarimai));

1023.3.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas gali būti pasibaigęs (statybos darbai turi būti atlikti jo galiojimo metu);

1023.3.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais statinio rekonstravimo atveju;

1023.4. ar teisės aktų nustatyta tvarka reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus projekto sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti);

1023.5. ar pastatytas statinys atitinka esminius statinio projekto  sprendinius, kuriais nustatoma:

1023.5.1. statinio naudojimo paskirtis;

1023.5.2. statinio vieta sklype;

1023.5.3. statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas;

1023.5.4. statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.);

1023.5.5. įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai;

1023.6. ar nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal kadastro duomenų bylą) ir atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų;

1023.7. ar dėl pastatyto (-ų) statinio (-ių) Inspekcijoje nėra surašytas savavališkos statybos aktas (patikrina IS „Infostatyba“ ir Nekilnojamojo turto registre);

1023.8. Inspekcijos surašytame statybą leidžiančio dokumento teisėtumo patikrinimo akte nėra konstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai (patikrina IS Infostatyba“);

1023.9. ar teisme nėra nagrinėjamas statybą leidžiančio dokumento teisėtumo klausimas (patikrina IS „Infostatyba“ ir Nekilnojamojo turto registre);

1023.10. ar IS „Infostatyba“ arba Nekilnojamojo turto registre nėra registruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą.

1024Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas per IS „Infostatyba“ pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo metu įvertinęs Reglamento 1023 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

1024.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 8  dalyje ir Reglamento 1023 punkte nurodyti reikalavimai nėra įvykdyti, jos netvirtina, nurodydamas  pažymos netvirtinimo  priežastis;

1024.2. Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies ir Reglamento 1023 punkto reikalavimai įvykdyti, ją tvirtina, pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinta automatiškai įregistruojama IS „Infostatyba“.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas prieš tvirtindamas pažymą apie statinio (-ų) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių turi teisę patikrinti statinius vietoje.

Apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirto statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo priimtus sprendimus asmenys informuojami per IS „Infostatyba“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

1025. Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimas sustabdomas, jeigu pagrįstai įtariama, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai (procedūrą sustabdžius, kreipiamasi į Inspekciją dėl statybą leidžiančio dokumento patikrinimo). Gavus Inspekcijos atsakymą, atsižvelgiant į jo turinį, atliekami Reglamento 1024 punkte nurodyti veiksmai.

1026. Jeigu pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių netvirtinama dėl to, kad yra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir nėra surašytas savavališkos statybos aktas, taip pat jeigu asmuo neturi teisės būti šio statinio statytoju, ekspertizės rangovas per 5 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo privalo raštu informuoti Inspekciją, kuri pagal kompetenciją atlieka tolesnius veiksmus.

1027. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 39 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju teikia pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą, kuri netvirtinama (teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildydamas jos formoje (Reglamento 14 priedas) privalomus laukus ir prideda šiame punkte nurodytus priedus. Kai pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą teikia keli statytojai, vienas iš jų ar jo atstovas užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Su pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą pateikiami šie dokumentai:

1027.1. kai žemės sklypo (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas) pateikiama sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai;

1027.2. žemės sklypo, bendraturčio (-ų) rašytiniai sutikimai, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

1027.3. statinio (-ių) (jo dalies) bendraturčio (-ių) rašytiniai sutikimai ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinis sprendimas dėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimtas Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

1027.4. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;

1027.5. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą pateikia atstovas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

1027.6. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą pateikia paveldėtojas).

Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą užregistruojama automatiškai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

1028. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 39 straipsnio 1 dalyje  nurodytu atveju, išardęs Nekilnojamojo turto registre registruotą nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį, teikia pažymą (teikiama visų statytojų vardu) apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą, kurios rekvizitai nurodyti Reglamento 15 priede. Teikiant šią pažymą nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildomi jos formoje (Reglamento 15 priedas) nurodyti laukai ir pridedami šiame punkte nurodyti priedai. Kai šią pažymą teikia keli statytojai, vienas iš jų ar jo atstovas užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Su pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą pateikiami šie dokumentai:

1028.1. turinčio statytojo teisę asmens notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas, jei pažymą teikia atstovas;

1028.2. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pažymą pateikia paveldėtojas);

1028.3. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, pažyma IS „Infostatyba“ automatiškai atmetama. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija.

Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą užregistruojama automatiškai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

1029. Sutartis dėl deklaracijos, pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, gali būti sudaroma su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, turinčiu teisę atlikti statinio ekspertizę ar statinio dalies ekspertizę, neatsižvelgiant į statinio paskirtį. Pažymas apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir deklaracijas IS „Infostatyba“ tvirtina statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas. Dėl IS „Infostatyba“ prieigų suteikimo kreipiamasi į Inspekciją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

10210. Deklaracijos arba pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių patvirtinimas laikomas galiojančiu, kai patvirtinta deklaracija arba pažyma užregistruojamos IS „Infostatyba“.

Papildyta punktu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

Papildyta skirsniu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KITOS STATYBOS UŽBAIGIMĄ IR NEBAIGTOS STATYBOS REGISTRAVIMĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

103. Žiemos metu, nesant galimybės užbaigti sklypo sutvarkymo darbus, statybos užbaigimo procedūros gali būti atliekamos ir aktas pasirašomas neužbaigus šių darbų, tačiau aktas gali būti pasirašytas tik komisijai pateikus dokumentą, patvirtinantį statytojo įsipareigojimą per nustatytą terminą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus. Pasibaigus šiam terminui, Inspekcija patikrina, ar įvykdytas įsipareigojimas, ir jei jis neįvykdytas, surašo statytojui Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą įvykdyti įsipareigojimą. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, suėjus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui, Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, nurodytus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme [8.4].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

104.  Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“ data.

105. Aktas, deklaracija, pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [8.8], pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą – pagrindas statinius iš šio registro išregistruoti. Kai šie dokumentai yra užregistruoti IS „Infostatyba“, asmens prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, valstybės įmonei Registrų centrui pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

106.  Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso [8.1] šeštosios knygos XXIII skyriaus, Statybos įstatymo [8.3] 41 straipsnio ir šiomis nuostatomis:

106.1.  statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą; jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statytojo surašytas vienašalis aktas;

106.2.  jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, statytojas apie tai raštu informuoja Inspekciją ir kreipiasi į teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei statytojas juos pašalino savo lėšomis;

106.3. Inspekcija, gavusi statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, teikia VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai medžiagą ir pasiūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

107Statytojas, pagal Statybos įstatymo [8.3] nuostatas užbaigęs daugiabučio namo statybą ir įregistravęs statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre, saugo su namo statyba susijusią dokumentaciją ir prižiūri bei atsako už namo bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas ir pastato laikančiąsias konstrukcijas bei jo nuosavybei priklausančius butus, kol susikurs savininkų bendrija, bus sudaryta namo savininkų jungtinės veiklos sutartis arba bus paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Jei per 1 mėnesį nuo statinio registravimo Nekilnojamojo turto registre dienos namo butų ir kitų patalpų savininkai nesukuria savininkų bendrijos arba nesudaro namo savininkų jungtinės veiklos sutarties, statytojas raštu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pagal Civilinio kodekso [8.1] 4.84 straipsnio nuostatas. Sukūrus daugiabučio namo savininkų bendriją, ar sudarius šių savininkų jungtinės veiklos sutartį, ar paskyrus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, statytojas per 1 mėnesį aktu perduoda jiems su namo statyba susijusius dokumentus ir bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas, pastato laikančiąsias konstrukcijas bei sutvarkytą teritoriją.

108.  Kitų, negu nurodyti Reglamento 107 punkte, statinių statybos atveju su statyba susijusią dokumentaciją nuolat saugo statytojas, o statinius perleidus kitam asmeniui – naujasis įgijėjas.

1081. Jeigu po Reglamento V skyriaus ketvirtajame ir ketvirtajame1 skirsniuose nurodytų dokumentų įregistravimo IS „Infostatyba“ paaiškėja, kad juose yra rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų arba dokumentai buvo surašyti nepagrįstai, statytojas Statybos įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka priima sprendimą panaikinti dokumentą (laisvos formos dokumentu) ir Reglamento 109 punkte nustatyta tvarka kreipiasi į Inspekciją dėl jo pažymėjimo IS „Infostatyba“ negaliojančiu. Naujas dokumentas dėl tų pačių statybos darbų gali būti surašomas tik panaikinus galiojantį.

Papildyta punktu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

109. Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų, pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių, pažymų apie nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą, pažymų apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą panaikinimas ir pažymėjimas negaliojančiais neteismine tvarka:

109.1. akto, pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių galiojimą, deklaracijos patvirtinimą ir įregistravimą, kai šiuos dokumentus patvirtino ar išdavė Inspekcija, panaikina ir IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiais Inspekcijos viršininko įgaliotas pareigūnas:

109.1.1. statytojo prašymu (atitinkančiu šio punkto reikalavimus), išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį įregistruotos ne tik statytojo (užsakovo) vardu;

109.1.2. jeigu nustatoma (Inspekcijos iniciatyva arba pagal kitų asmenų pranešimus), kad aktas, pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių išduoti, deklaracija patvirtinta nesilaikant teisės aktų nustatytų jų išdavimo ir tvirtinimo procedūros reikalavimų, iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre;

109.2. statytojas savo surašytas deklaracijas, pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių (patvirtintas statinio (dalies) ekspertizės rangovų), pažymas apie nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą (registruotas IS „Infostatyba“), pažymas apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą (registruotas IS „Infostatyba“) gali panaikinti Statybos įstatymo ir Reglamento 1081 punkto nustatyta tvarka ir kreiptis į Inspekciją dėl jų pažymėjimo negaliojančiomis, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį įregistruotos ne tik statytojo (užsakovo) vardu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

109.3. statytojas Reglamento 109.1.1 ir 109.2 papunkčiuose nustatytais pagrindais į Inspekciją gali kreiptis nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ arba raštu, pateikdamas:

109.3.1 laisvos formos prašymą (jeigu statytojų yra daugiau kaip vienas, prašymą pateikia visi arba jų atstovai), kuriame  turi būti aiškiai išreikštas sprendimas panaikinti atitinkamą savo surašytą dokumentą, nurodytą Reglamento 109.2 papunktyje;

109.3.2statytojo notarinės formos įgaliojimą, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytą juridinio asmens įgaliojimą arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantį dokumentą (jei prašymas teikiamas per atstovą);

109.4. Inspekcijos pareigūnas, gavęs statytojo ar jo atstovo prašymą, nurodytą Reglamento 109.3 papunktyje, per 5 darbo dienas:

109.4.1. patikrina, ar prašymą pateikė tinkamas subjektas;

109.4.2. patikrina, ar nurodytas sprendimas dėl dokumento panaikinimo (Reglamento 109.2 papunktyje nustatytais atvejais);

109.4.3. patikrina, ar Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį (-ius), dėl kurių pateiktas prašymas, neįregistruotos kitų asmenų vardu;

109.4.4. patikrina, ar pridėtas turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, Civilinio kodekso 2.140 straipsnyje nustatytas juridinio asmens įgaliojimas arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas (jei prašymas teikiamas per atstovą);

109.4.5. jei tenkinamos visos Reglamento 109.4.1109.4.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos, IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiais Reglamento 109.1.1 ir 109.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus,  o nustačius bent vienos sąlygos neatitikimą, informuoja asmenį kuris kreipėsi, kad prašymas motyvuotai atmetamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

110Jei po akto, pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių išdavimo ar deklaracijos patvirtinimo, kai šiuos dokumentus išdavė ar patvirtino Inspekcija, paaiškėja, kad juose yra rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų, arba gavus statytojo (arba jo teisių perėmėjų (kai jų daugiau kaip vienas – prašymą turi pasirašyti visi asmenys arba jų įgaliotas asmuo) motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“), Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka parengia naują dokumento versiją. Nauja akto versija pateikiama komisijos nariams pasirašyti. Gavę naują akto versiją, komisijos nariai per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ pasirašo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

111. Komisijos nariai, taip pat pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą, deklaraciją pasirašę, pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, deklaraciją patvirtinę asmenys atsako pagal kompetenciją už šio Reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

112.  Statytojas sudaro sąlygas (įskaitant patikrinimą vietoje) komisijai ir kitiems subjektams atlikti funkcijas, vykdant statybos užbaigimo procedūras, tvirtinant pažymas apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

113. Ginčus dėl statybos užbaigimo tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia Inspekcija, administracinių ginčų komisijos arba teismas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

114.  Jei statinio projekte ir statybą leidžiančiame dokumente nurodyta statybos rūšis pagal tuo metu galiojusius teisės aktus neatitinka statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu galiojančių teisės aktų, statybos užbaigimo procedūros statytojo pageidavimu gali būti atliekamos pagal statybos rūšį, atitinkančią faktiškai atliktus statybos darbus statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu.

115.  Dėl neteisėtos statybos proceso dalyvių veiklos įvertinimo Inspekcija kreipiasi į Reglamento 152.1-152.3 papunkčiuose nurodytus subjektus.

116. Reglamento V skyriuje nurodyti pranešimai asmenims apie procedūrų vykdymo eigą teikiami nuotoliniu būdu tik tais atvejais, kai prašymas išduoti aktą, kreipimasis patvirtinti deklaraciją, pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, registruoti pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą ir deklaraciją (kai jos neprivaloma tvirtinti) buvo pateiktas nuotoliniu būdu. Kitais atvejais pranešimai teikiami tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai besikreipiantis asmuo nurodo, kad pageidauja gauti pranešimus kitu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

1161. Atliekant statybos užbaigimo procedūras Reglamento 61.10, 84.1.3, 84.2.3, 93.11 papunkčiuose nurodytą rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą (draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento ar kredito įstaigos garantijos kopiją) privaloma pateikti, kai norima užbaigti statinių, kuriems projektuoti specialieji reikalavimai išduoti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., statybą. Jeigu per 5 metus nebuvo gautas statybą leidžiantis dokumentas po specialiųjų reikalavimų (išduotų nuo 2016 m. gruodžio 31 d.) išdavimo ir kai dėl specialiųjų reikalavimų nebuvo kreiptasi, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą privaloma pateikti, kai norima užbaigti statinių, kurių statybai prašymai gauti statybą leidžiantį dokumentą (kurie buvo priimti) pateikti nuo 2016 m. gruodžio 31 d., statybą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

1162. Už statybos užbaigimo akto išdavimą iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava [8.21].

Papildyta punktu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

1163. Statybos užbaigimo procedūros, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jos dalyje paskelbus karantiną, vykdomos vadovaujantis šio Reglamento 12 priedu ir kitomis šio Reglamento nuostatomis. Jei Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašo ir kitos Reglamente statybos užbaigimą reglamentuojančios nuostatos skiriasi, karantino metu vadovaujamasi Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašo nuostatomis;

Papildyta punktu:

Nr. D1-186, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06824

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22678

 

1164. Už deklaracijoje, pažymoje apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymoje apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą ir pažymoje apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą pateiktų duomenų ir jų priedų teisingumą atsako statytojas. Jis privalo deklaracijos ir pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo procedūros metu informuoti statinio (dalies) ekspertizės rangovą apie gautą informaciją apie teisme iškeltą bylą dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

1165. Statinio (dalies) ekspertizės rangovas, patvirtindamas deklaraciją apie statybos užbaigimą, pažymą apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių yra atsakingas už statinio atitiktį statinio projektui tik pagal patikrinti galimus statytojo kartu su deklaracija apie statybos užbaigimą ar pažyma apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateiktus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

VI SKYRIUS

STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STATYBOS SUSTABDYMAS

 

117.  Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, remontas ar griovimas (toliau – statinio statyba) sustabdomas surašant privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, išskyrus darbus, būtinus nustatytiems pažeidimams pašalinti (toliau – privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų). Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

118.  Statinio statyba sustabdoma Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 2-3 dalyse nurodytais atvejais. Kai reikia surašyti privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, taikomos šio Reglamento 121-122 punktų nuostatos.

119.  Kai nustatoma, kad statinio statyba yra savavališka, pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą ji sustabdoma Reglamento VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

120.  Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, gavęs informacijos apie aplinkybes, nurodytas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte, informuoja statytoją apie numatomą statybos patikrinimą Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo [8.37] nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos patikrina statybą; jei patikrinus statybą pasitvirtina informacijos pagrįstumas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas privalo:

120.1.  patikrinimo metu nufotografuoti statybą .jpg, .gif, .tif arba .png formatu; nuotraukos arba kelių nuotraukų dydis neturi viršyti 10 MB;

120.2.  esant galimybei, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aplinkybių pasitvirtinimo dienos naudojantis IS „Infostatyba“ surašyti privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų. Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų (el. dokumentas) užregistruojamas IS „Infostatyba“, o kai nėra techninių galimybių naudotis IS „Infostatyba“ – Inspekcijos DVIS. Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų surašomas statytojui ir (ar) rangovui (toliau – statybos dalyvis);

120.3.  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais ir tvarka surašyti statybos dalyviui administracinio nusižengimo protokolą arba Inspekcijos viršininko patvirtintos formos Statybos įstatymo pažeidimo protokolą.

121.  Jei surašant privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų statybos dalyvis ar jo įgaliotas atstovas nedalyvauja arba šio nurodymo nepasirašo, apie tai įrašoma nurodyme. Raštu pateikti asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai ir nuotraukos pridedamos prie privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų. Jei statytojas ir kiti asmenys statybos vietoje neleidžia Inspekcijos įgaliotam pareigūnui atlikti veiksmų, susijusių su statybos sustabdymu, jis privalo kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą.

122.  Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (el. dokumento) nuorašas, patvirtintas teisės aktų  nustatyta tvarka, įteikiamas statybos dalyviui ar jo įgaliotam atstovui pasirašytinai ar Reglamento 123 ar 124 punktuose nustatyta tvarka. Statybos dalyviui ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų (el. dokumentas) įrašomas į jų pateiktą elektroninę laikmeną ar išsiunčiamas nurodyto elektroninio pašto adresu. Kartu su privalomuoju nurodymu nevykdyti statybos darbų įteikiamas kvietimas, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, dalyvauti statybos patikrinime (toliau – kvietimas); šio patikrinimo metu turi būti nustatyta, ar nuo privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų įteikimo dienos jis yra įvykdytas. Kvietime įrašoma numatomo statybos patikrinimo data ir laikas.

123. Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų originalas (elektroninis dokumentas) arba nuorašas (su metaduomenimis) įteikiamas statybos dalyviui elektroniniu paštu arba registruota pašto siunta (pasirinktinai) tokia tvarka:

123.1. elektroniniu paštu kai asmuo elektroninio pašto adresą nurodė valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti, arba pateikė Inspekcijai kaip kontaktinį duomenį. Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų įteikimo diena laikoma po šio nurodymo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos einanti darbo diena;

123.2.  siunčiant registruota pašto siunta (jei kontaktiniai duomenys (jie gali būti gaunami iš viešų registrų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pateikti pačių asmenų) žinomi) statytojo (fizinio asmens) gyvenamosios, darbo, mokymosi ar įkalinimo vietos arba juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinės adresais ir įteikiant:

123.2.1. kai statytojas yra fizinis asmuo – jo gyvenamojoje vietoje statytojui arba kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, darbo vietoje darbovietės administracijai, mokymosi arba įkalinimo įstaigos administracijai;

123.2.2. kai statytojas yra juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padaliniai – buveinėje juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kai kontaktiniai duomenys žinomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

124. Kai Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų įteikti nepavyksta (siuntėjui grįžta elektroninis ar registruotas laiškas) ar informacijos apie statytojo kontaktinius duomenis, Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka gauti nepavyksta, vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.planuojustatau.lt (skelbimas viešinamas 6 mėnesius) paskelbiamas pranešimas apie:

124.1. privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą, kuriame nurodomi šie duomenys: asmens, kuriam įteikiamas privalomasis nurodymas, vardo, pavardės pirmosios raidės ar juridinio asmens pavadinimas, privalomojo nurodymo pavadinimas, data ir numeris, statinio, dėl kurio teikiamas privalomasis nurodymas arba kuriame yra patalpa, dėl kurios teikiamas privalomasis nurodymas, adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris ir statinio unikalus numeris, patalpos, dėl kurios teikiamas privalomasis nurodymas, unikalus numeris, privalomojo nurodymo esmė, turinys, teisinis pagrindas, įvykdymo terminas, apskundimo tvarka ir neįvykdymo teisinės pasekmės;

124.2. numatomą statybos patikrinimą, nurodant šio patikrinimo datą, laiką, atsižvelgiant į galimą pranešimo paskelbimo spaudoje datą, ir apie tai, kad šiame statybos patikrinime kviečiamas dalyvauti statytojas ar jo įgaliotas atstovas, taip pat nurodant pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, kontaktinius duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

125. Reglamento 122 punkte ar 123 punkte nustatyta tvarka įteiktas privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai. Šie dokumentai taip pat laikomi įteiktais tinkamai, jei praėjo 5 darbo dienos po to, kai Reglamento 124 punkte nustatyta tvarka vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.planuojustatau.lt buvo paskelbtas pranešimas apie privalomojo nurodymo surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

126.  Statytojas, kuriam privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų įteiktas tinkamai, privalo sustabdyti statybą, apsaugoti statybvietę ir aplinką ir gali tęsti statybą tik pašalinęs statybos sustabdymo priežastis ir Reglamento IV skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka gavęs leidimą tęsti sustabdytą statybą, jeigu statyba nėra savavališka.

127.  Surašęs privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas:

127.1.  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos patikrina statybą, surašo privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, ir prie jo prideda statinio nuotraukas;

127.2.  nustatęs, kad statybos darbai nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos buvo ir (ar) yra vykdomi toliau:

127.2.1.  Administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3]  nustatyta tvarka ir terminais surašo administracinio nusižengimo protokolą arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolą;

127.2.2.  jeigu statyba buvo sustabdyta remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktu, surašo savavališkos statybos aktą, kuriame nurodo, kad nėra statybą leidžiančio dokumento – leidimo tęsti sustabdytą statybą; šiuo atveju savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros atliekamos Reglamento VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka;

127.2.3.  per 10 darbo dienų šiame Reglamento punkte nurodyto patikrinimo nustatyta tvarka atlieka pakartotinį patikrinimą išskyrus atvejus, kai privalomasis nurodymas perduotas vykdyti antstoliui;

127.3.  nustatęs, kad statybos darbai nuo privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų tinkamo įteikimo dienos nebuvo vykdomi, statybos pakartotinai nebetikrina, išskyrus tuos atvejus, kai gauna skundą ar pranešimą dėl šios statybos tolesnio vykdymo.

128.  Kai Inspekcijos įgaliotas pareigūnas nustato, kad:

128.1.  privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, Inspekcija perduoda nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo panaikinimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų, jei buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo;

128.2.  statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos ir yra gautas prašymas išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą, atlieka Reglamento IV skyriaus VI skirsnyje numatytus veiksmus.

129.  Inspekcijai sustabdžius statinio statybą, kai statyba nėra savavališka, statytojas gali Inspekcijai nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai pateikti prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu ir statinio konservavimo projektą. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, nustatęs, kad statinio statyba yra sustabdyta ir prie statytojo prašymo pridėtame statinio konservavimo darbų projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo registravimo IS „Infostatyba“ dienos išduoda statytojui leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [8.5] nustatyta tvarka priimamas administracinis sprendimas neišduoti leidimo atlikti statinio konservavimo darbus, nurodant priežastis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVAVALIŠKOS STATYBOS SUSTABDYMAS IR JOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

 

130.  Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, gavęs informacijos apie galimą savavališką statybą ir (ar) pats nustatęs galbūt savavališkos statybos atvejį, informuoja statytoją, jeigu jo nėra, – statinio (jo dalies) savininką, valdytoją ar naudotoją, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininką, valdytoją ar naudotoją (toliau – statinio ar žemės sklypo naudotojas) apie numatomą statybos patikrinimą Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo [8.37] nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo ar galbūt savavališkos statybos atvejo nustatymo dienos patikrina statybą (netaikoma kai savavališka statyba nustatoma Inspekcijos organizuojamų reidų metu); jei patikrinus statybą pasitvirtina, kad ji yra savavališka, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas privalo:

130.1.  patikrinimo metu nufotografuoti statybą; reikalavimai nuotraukoms nustatyti Reglamento 120.1 papunktyje;

130.2.  esant galimybei, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo savavališkos statybos nustatymo dienos naudojantis IS „Infostatyba“ surašyti savavališkos statybos aktą (neatsižvelgiant, kiek yra statytojų, surašomas vienas savavališkos statybos aktas) ir privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, iki bus pašalinti savavališkos statybos padariniai. Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų nesurašomas, jeigu yra galiojantis privalomasis nurodymas nevykdyti to paties statinio ar jo dalies statybos darbų, kurių savavališka statyba yra nustatyta. Savavališkos statybos aktas (el. dokumentas) ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų (el. dokumentas) užregistruojami IS „Infostatyba“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

130.3.  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais ir tvarka surašyti atsakingiems asmenims administracinio nusižengimo protokolą arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolą.

131.  Kai savavališkai pastatytas statinys yra nesuformuotoje valstybinėje žemėje ir statytojo, statinio (jo dalies) savininko, valdytojo ar naudotojo nėra ar jis nežinomas, savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų nesurašomas. Šiuo atveju surašomas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, ir apie tai per 5 darbo dienas nuo šio akto surašymo dienos raštu pranešama valstybinės žemės valdytojui ir atitinkamos savivaldybės administracijai, pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio akto kopiją.

132.  Savavališkos statybos akto (el. dokumento) ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (el. dokumento) nuorašai,  patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka įteikiami statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui, arba jų įgaliotam atstovui pasirašytinai ar Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka. Statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui,  ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant savavališkos statybos aktas (el. dokumento) ir privalomasis nurodymas (el. dokumentas) įrašomas į jų pateiktą elektroninę laikmeną ar išsiunčiamas nurodyto elektroninio pašto adresu.

133.  Jei statytojas ir kiti asmenys statybos vietoje neleidžia Inspekcijos įgaliotam pareigūnui atlikti su savavališkos statybos fiksavimu susijusių veiksmų, šis pareigūnas privalo kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą.

134. Kai Reglamento 123 ir 132 punktuose nustatyta tvarka nepavyksta įteikti savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (siuntėjui grįžta elektroninis ar registruotas laiškas) ar informacijos apie asmens, kuriam teikiami dokumentai, kontaktinius duomenis, Reglamento 123 punkte nepavyksta, vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.planuojustatau.lt (skelbimas viešinamas 6 mėnesius) paskelbiamas pranešimas apie:

134.1. savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą, kuriame nurodomi šie duomenys: asmens, kuriam surašytas savavališkos statybos aktas ir įteikiamas privalomasis nurodymas, vardo, pavardės pirmosios raidės ar juridinio asmens pavadinimas, savavališkos statybos akto data ir numeris, privalomojo nurodymo pavadinimas, data ir numeris, statinio, dėl kurio surašytas savavališkos statybos aktas ir teikiamas privalomasis nurodymas arba kuriame yra patalpa, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas ir teikiamas privalomasis nurodymas, adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris ir statinio unikalus numeris, patalpos, dėl kurios teikiamas privalomasis nurodymas, unikalus numeris, savavališkos statybos akte nustatyti pažeidimai, privalomojo nurodymo esmė, turinys, teisinis pagrindas, įvykdymo terminas, apskundimo tvarka ir neįvykdymo teisinės pasekmės;

134.2. numatomą statybos patikrinimą (nurodoma šio patikrinimo data, laikas, atsižvelgiant į galimą pranešimo paskelbimo spaudoje datą, taip pat pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, kontaktiniai duomenys) ir apie tai, kad šiame statybos patikrinime kviečiamas dalyvauti statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas ar jų įgaliotas atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

135.  Reglamento 123 ar 132 punkte nustatyta tvarka įteiktas savavališkos statybos aktas, privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai. Šie dokumentai taip pat laikomi įteiktais tinkamai, jei praėjo 5 darbo dienos po to, kai Reglamento 134 punkte nustatyta tvarka vietinėje ar respublikinėje spaudoje, interneto svetainėje www.planuojustatau.lt buvo paskelbtas pranešimas apie savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

136.  Asmuo, kuriam savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų įteiktas tinkamai, gali tęsti statybos darbus tik pašalinęs statybos sustabdymo priežastis. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, surašęs privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, jeigu patikrinimo metu statybos darbai buvo vykdomi (pvz. patikrinimo metu buvo atliekami statybos darbai, statybvietėje yra statybinių medžiagų arba statybinės technikos) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos atlieka pakartotinį patikrinimą. Patikrinimas taip pat atliekamas, jeigu yra gautas skundas ar pranešimas, kad vykdoma savavališka statyba arba tęsiami jau sustabdytos statybos darbai. Šis patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos. Patikrinimo metu surašomas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas, prie jo pridedamos statinio nuotraukos (reikalavimai nuotraukoms yra nustatyti Reglamento 120.1 papunktyje).

137.  Inspekcijos įgaliotam pareigūnui atlikus Reglamento 136 punkte nurodytą patikrinimą ir nustačius, kad statybos darbai:

137.1.  buvo ir (ar) yra toliau vykdomi:

137.1.1. Neteko galios nuo 2023-04-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

137.1.2.  Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo;

137.1.3.  nustačius naują savavališką statybą atliekami šiame Reglamento skirsnyje nustatyti veiksmai;

137.1.4.  per 10 darbo dienų šiame Reglamento punkte nustatyta tvarka atlieka pakartotinį patikrinimą išskyrus atvejus, kai privalomasis nurodymas perduotas vykdyti antstoliui;

137.2.  nebuvo vykdomi, tolesni sustabdytos statybos patikrinimai nebeatliekami, išskyrus tuos atvejus, kai gaunamas skundas ar pranešimas dėl šios statybos tolesnio vykdymo.

138.  Inspekcija išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos surašo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – nurodymas), kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jame nurodomi konkretūs būtini atlikti veiksmai (konkretūs statybos darbai, konkrečios ardytinos konstrukcijos ir pan.).

139.  Apie surašytą savavališkos statybos aktą Inspekcija privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti:

139.1.  savivaldybės administraciją, pateikdama savavališkos statybos aktą (el. dokumentą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo nuorašą be priedų, kai savivaldybės administracija pateikė informaciją Inspekcijai Reglamento 14 punkte nurodytais atvejais;

139.2.  VĮ Registrų centro teritorinį padalinį, pateikdama savavališkos statybos aktą (el. dokumentą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo nuorašą be priedų, jei nėra techninių galimybių pateikti šios informacijos naudojantis informacinėmis sistemomis.

140. Nurodymas statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui turi būti įteiktas tinkamai. Nurodymas (kuriame informuojama ir apie pakartotinio patikrinimo datą (jeigu ji žinoma nurodymo surašymo metu) asmeniui, kuriam jis buvo surašytas, įteikiamas:

140.1. jeigu asmuo, kuriam surašytas nurodymas, yra TPS „Vartai“ naudotojas, jam nurodymas automatiškai teikiamas per TPS „Vartai“. Jeigu asmuo susipažįsta su jam per TPS „Vartai“ teikiamu nurodymu, nurodymas laikomas įteiktu TPS „Vartai“ užfiksuotu laiku. Jeigu asmuo per 3 dienas nuo nurodymo jam pateikimo per TPS „Vartai“ nesusipažįsta su jam teikiamu nurodymu, apie tai automatiškai informuojamas nurodymą surašęs Inspekcijos pareigūnas, jis šį dokumentą privalo įteikti Reglamento 135 punkte nurodytais būdais ir duomenis apie įteikimo faktą ir būdą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas suvesti į IS „Infostatyba“;

140.2. jeigu asmuo, kuriam surašytas nurodymas, nesinaudoja IS „Infostatyba“, nurodymas įteikiamas Reglamento 135 punkte nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

141.  Nurodymas nesurašomas šiais atvejais:

141.1.  kai jo įvykdyti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, pvz., kai pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvadas savavališkai nugriautų (išardytų) ir pašalintų ar sunaikintų autentiškų kultūros paveldo statinio konstrukcijų neįmanoma atkurti dėl informacijos apie jas ar analogiškas buvusioms konstrukcijas stokos. Šiais atvejais tolesnės savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros neatliekamos. Tokiais atvejais gali būti surašomas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas privalomasis nurodymas;

141.2.  kai nugriovus statinį arba išardžius ar išmontavus jo dalį nebuvo pažeistas viešasis interesas (neapribojama teisės aktais nustatyta trečiųjų asmenų galimybė naudotis statiniu ir kt.);

141.3.  kai statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas, kol Inspekcija nesurašė nurodymo, raštu informavo Inspekciją apie tai, kad jis pašalino savavališkos statybos padarinius. Šiuo atveju Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 5 darbo dienas nuo statytojo arba statinio ar žemės sklypo naudotojo pranešimo gavimo dienos patikrina statybą. Nustačius, kad savavališkos statybos padariniai nėra pašalinti, surašomas nurodymas ir savavališkos statybos padariniai šalinami šio Reglamento nustatyta tvarka. Nustačius, kad savavališkos statybos padariniai pašalinti, surašomas faktinių duomenų patikrinimo aktas;

141.4.  kai toks nurodymas nenumatytas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 2 dalyje;

141.5.  kai statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas, kol Inspekcija nesurašė nurodymo, raštu informavo Inspekciją apie tai, kad jis gavo statybą leidžiantį dokumentą. Tokiu atveju per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo  atliekami Reglamento 144 punkte ir 144.1 papunktyje nurodyti patikrinimai. Nustačius, kad:

141.5.1.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai ir statinys (jo dalis) atitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas neteisėtas statybą leidžiantis dokumentas, esminius sprendinius, Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo;

141.5.2.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai ir statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas neteisėtas statybą leidžiantis dokumentas, esminių sprendinių:

141.5.2.1.  Inspekcija šio skirsnio nustatyta tvarka surašo nurodymą dėl savavališkos statybos darbų, kurių neapima statybą leidžiantis dokumentas, jeigu yra objektyvi galimybė šių darbų padarinius pašalinti atskirai nuo tos dalies, kurią apima statybą leidžiantis dokumentas, ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių, kuriuos apima statybą leidžiantis dokumentas, šalinimo. Pasibaigus nurodymo įvykdymo terminui, per 10 darbo dienų šio  Reglamento 146 punkto nustatyta tvarka atliekami reikiami nurodymo įvykdymo patikrinimo veiksmai ir sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų atlikimo;

141.5.2.2.  Inspekcija šio skirsnio nustatyta tvarka surašo nurodymą dėl visų savavališkos statybos darbų, jeigu yra nėra objektyvios galimybės šių darbų padarinius pašalinti atskirai nuo tos dalies, kurią apima statybą leidžiantis dokumentas, ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą tik dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir pasibaigus nurodymo įvykdymo terminui, per 10 darbo dienų šio Reglamento 146 punkto nustatyta tvarka atliekami reikiami nurodymo įvykdymo patikrinimo veiksmai ir sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų atlikimo;

141.5.3.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys (jo dalis) atitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas teisėtas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, nurodymas nesurašomas ir savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra užbaigiama. Apie tai raštu informuojamas asmuo, kuriam surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų. Asmuo gautą raštą gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

141.5.4.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas teisėtas statybą leidžiantis dokumentas, esminių sprendinių, nurodymas surašomas dėl tų statybos darbų, kurie ir po statybą leidžiančio dokumento išdavimo išliko savavališkais. Savavališkos statybos padariniai šalinami Reglamento nustatyta tvarka;

141.5.5.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas teisėtas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių (išskyrus esminius) ar teisės aktų reikalavimų, tokiu atveju nurodymas nesurašomas ir atliekami reikiami veiksmai, nurodyti Reglamento  144.1.3 papunktyje. 

142.  Asmuo, kuriam surašytas nurodymas, gali pateikti Inspekcijai motyvuotą prašymą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

143. Inspekcija, gavusi Reglamento 142 punkte nurodytą prašymą, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 4 dalimi, gali vieną kartą Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nustatyta tvarka priimti administracinį sprendimą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą. Jeigu nustatoma, kad nurodymo įvykdymo terminą pratęsti svarbių priežasčių nėra arba pažeidimas yra kartotinis (pagal Administracinių nusižengimų kodekso [8.2] 40 straipsnį), Inspekcija Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nustatyta tvarka priima administracinį sprendimą dėl nurodymo įvykdymo termino nepratęsimo ir nurodo priežastis. Jeigu nustatoma, kad yra svarbių priežasčių pratęsti nurodymo įvykdymo terminą, jis vieną kartą pratęsiamas 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos, jeigu prašymas gautas nesibaigus nurodymo terminui. Pratęsus nurodymo įvykdymo terminą, asmeniui, kuriam surašytas nurodymas, įteikiamas naujas kvietimas dalyvauti nurodymo įvykdymo patikrinime. Nurodymo įvykdymo terminas nepratęsiamas, jei Inspekcija perdavė nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

144. Jeigu asmuo, kuriam įteiktas nurodymas, per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą ir apie tai raštu informuoja Inspekciją, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie statybą leidžiančio dokumento gavimą Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, ir surašo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Atlikus patikrinimą, atsižvelgiant į jo rezultatus, Inspekcija imasi šių veiksmų:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

144.1. jei atlikus statybą leidžiančio dokumento teisėtumo patikrinimą nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto surašymo, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jei atlikus šį patikrinimą nustatoma, kad:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

144.1.1.  statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 144.1 papunktyje nurodytų aplinkybių patikrinimo surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, kuriuo konstatuoja, kad nurodymas yra įvykdytas, ir apie tai informuoja asmenį, kuriam buvo surašytas nurodymas. Asmuo, kuriam surašytas nurodymas, gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

144.1.2.  statinys (jo dalis) pažeidžia esminius statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 144.1 papunktyje nurodytų aplinkybių patikrinimo surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kuriuo konstatuoja, kad nurodymas neįvykdytas, ir jo vykdymo procedūros tęsiamos šio Reglamento nustatyta tvarka. Apie tai informuojamas asmuo, kuriam surašytas nurodymas;

144.1.3.  pastatytas statinys (jo dalis) pažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius (išskyrus esminius) ar teisės aktų reikalavimus, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 144.1 papunktyje nurodytų aplinkybių patikrinimo:

144.1.3.1.  surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kuriuo konstatuoja, kad nurodymas įvykdytas; apie patikrinimo rezultatus asmuo, kuriam buvo surašytas nurodymas, yra informuojamas raštu. Asmuo gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

144.1.3.2.  atsakingam asmeniui surašo privalomąjį nurodymą pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 11 straipsnio 6 dalį ir teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja per nustatytą terminą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus;

144.2. jei atlikus statybą leidžiančio dokumento patikrinimą nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto surašymo, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą ir atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus atliekami reikiami Reglamento 141.5.1 papunktyje arba 141.5.2 papunktyje nurodyti veiksmai. Tuo atveju, kai teisme yra priimtas Inspekcijos reikalavimas dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir visų savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nurodymas yra panaikinamas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

145. Kai asmuo per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą, raštu pateikia Inspekcijai tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“ informaciją apie nurodymo įvykdymą, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos patikrina statinio statybą ir surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą. Jei patikrinus statybą nustatoma, kad nurodymas:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

145.1.  įvykdytas, Inspekcija nurodymo įvykdymo patikrinimo aktu konstatuoja, kad jis yra įvykdytas, ir apie tai informuoja asmenį, kuriam buvo surašytas nurodymas. Asmuo, kuriam surašytas nurodymas, gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre registruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

145.2.  neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, Inspekcija nurodymo įvykdymo patikrinimo akte pažymi, kad nurodymas neįvykdytas, ir jo vykdymo procedūros tęsiamos šio Reglamento nustatyta tvarka. Apie tai informuojamas asmuo, kuriam surašytas nurodymas.        

146.  Kai per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą Inspekcijoje nebuvo konstatuota, kad nurodymas yra įvykdytas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos per IS „Infostatyba“ patikrina, ar statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas:

146.1.  nustačius, kad statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas ir:

146.1.1.  Inspekcija nebuvo patikrinusi jo teisėtumo, per 15 darbo dienų nuo nurodymo termino pasibaigimo atliekami reikiami Reglamento 144  punkte nurodyti veiksmai;

146.1.2.  Inspekcija buvo atlikusi Reglamento 144 punkte nurodytus statybą leidžiančio dokumento teisėtumo tikrinimo veiksmus ir nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas yra teisėtas, tačiau statinys (jo dalis) neatitinka esminių statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, tokiu atveju pakartotinis to paties statybą leidžiančio dokumento teisėtumo tikrinimas neatliekamas. Šiuo atveju Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos pakartotinai patikrina faktines aplinkybes, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo naują statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą, taip pat nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą. Patikrinimo veiksmai neatliekami, jei iškelta byla dėl nurodymo teisėtumo arba nurodymo įvykdymo termino pratęsimo (išskyrus atvejus, jei tai  reikalinga Inspekcijos pozicijai byloje pagrįsti). Tokiais atvejais patikrinimo veiksmai atliekami per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo nepanaikinti nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl nurodymo termino nepratęsimo. Nustačius, kad nurodymas yra įvykdytas, atliekami Reglamento 144.1.1,144.1.3 ar 146.2.2 papunkčiuose nurodyti veiksmai. Nustačius, kad nurodymas nėra įvykdytas, atliekami šio Reglamento 147 punkte nurodyti veiksmai;

146.2.  nustačius, kad statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui statybą leidžiantis dokumentas nėra išduotas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos Reglamento nustatyta tvarka patikrina statinio statybą ir surašo nurodymo  įvykdymo patikrinimo aktą. Patikrinimo veiksmai neatliekami, jei iškelta byla dėl nurodymo teisėtumo arba nurodymo įvykdymo termino pratęsimo (išskyrus atvejus, jei tai  reikalinga Inspekcijos pozicijai byloje pagrįsti). Tokiais atvejais patikrinimo veiksmai atliekami per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo nepanaikinti nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl nurodymo termino nepratęsimo. Jei patikrinus statybą nustatoma, kad nurodymas:

146.2.1.  nėra įvykdytas, atliekami 147 punkte nustatyti veiksmai;

146.2.2.  yra įvykdytas, tai pažymima nurodymo įvykdymo patikrinimo akte ir apie tai informuojamas asmuo, kuriam buvo surašytas  nurodymas, kuris gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registro pažymoje esančios žymos apie savavališką statybą panaikinimo.

147.  Nustačius, kad nurodymas neįvykdytas, jis perduodamas priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl nurodymo teisėtumo arba nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl nurodymo termino nepratęsimo. Nurodymas taip pat gali būti neperduotas vykdyti antstoliui 141.5.2 papunktyje nurodytu atveju.     

148. Inspekcija, nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, priima sprendimą (-us), nurodytą (-us) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10 straipsnio 7 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

149.  Kai statybą leidžiantis dokumentas (statybos leidimas, išduotas iki 2010 m. spalio 1 d.) teismo sprendimu pripažintas negaliojančiu, teismas nepriėmė sprendimo dėl statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta ar pabaigta ir dėl jos nėra surašytas nurodymas, Inspekcija, jei ji arba prokuratūra buvo pareiškėja bylose dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, taip pat visais atvejais, jei yra pagrindo manyti, kad pažeistas viešasis interesas:

149.1.  įsiteisėjus teismo sprendimui ar gavusi informaciją apie įsiteisėjusį teismo sprendimą:

149.1.1.  pasinaudodama IS „Infostatyba“ techninėmis galimybėmis patikrina, ar statytojui yra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, o kai tokių galimybių nėra, raštu kreipiasi į savivaldybės administraciją, prašydama raštu pateikti informacijos, ar statytojui yra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, ir pridėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą statybą leidžiančio dokumento ir statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kopijas;

149.1.2.  Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka surašo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą;

149.1.3.  atlieka kitus veiksmus ir surenka dokumentus, reikalingus teisme ieškiniui pagrįsti;

149.2.  nustačiusi, kad statybos padariniai (atliekant statybos darbus) nėra pašalinti  ir gavusi iš IS „Infostatyba“ arba savivaldybės administracijos informacijos, kad statytojui:

149.2.1.  nėra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, surinkusi dokumentus, nurodytus Reglamento 149.1.2 ir 149.1.3 papunktyje, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo dokumentų gavimo kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl įpareigojimo pašalinti statybos padarinius, prašydama teismo priimti vieną iš sprendimų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 33 straipsnio 2 dalyje;

149.2.2.  yra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, patikrina jo teisėtumą ir nustačiusi, kad:

149.2.2.1.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, o statybos darbai atitinka statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, priima sprendimą nesikeipti į teismą dėl statybos padarinių šalinimo;

149.2.2.2.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, bet statinys neatitinka esminių statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, Inspekcija per 2 mėnesius nuo statinio atitikties statinio projektui surašymo dienos kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl statybos padarinių šalinimo;

149.2.2.3.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, bet statinys neatitinka statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių (išskyrus esminius) ar teisės aktų reikalavimų, imasi veiksmų, nurodytų Reglamento 144.1.3 papunktyje;

149.2.2.4. naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Inspekcija priima sprendimą (-us), nurodytą (-us) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10 straipsnio 7 dalyje, ir dėl naujo statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo, ir dėl statybos padarinių šalinimo.

Šiame punkte nurodyto naujo statybą leidžiančio dokumento teisėtumo, statinio (jo dalies) atitikties statinio projektui, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tikrinimo procedūroms taikomos atitinkamos Reglamento 144 punkto nuostatos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

150.  Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, nustatęs Statybos įstatymo [8.3] ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2], Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais, tvarka ir terminais surašo administracinių nusižengimų protokolus arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolus asmenims už jų padarytus pažeidimus.

151.  Administracinių nusižengimų bylos dėl administracinių nusižengimų protokoluose nurodytų pažeidimų nagrinėjamos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatyta tvarka.

152.  Inspekcija raštu informaciją apie Reglamento pažeidimus padariusius asmenis teikia:

152.1. VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai dėl statybos rangovo, statinio projekto (dalies) ar statinio (dalies) ekspertizės rangovo įvykdytų pažeidimų;

152.2. VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai dėl statinio projekto (dalies) vadovo, statinio projekto (dalies) vykdymo priežiūros vadovo, statybos (specialiųjų statybos darbų) vadovo, statybos techninės priežiūros (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros) vadovo, statinio (dalies) ekspertizės vadovo, statinio projekto (dalies) ekspertizės vadovo įvykdytų pažeidimų;

152.3. Architektų profesinio atestavimo komisijai (Lietuvos Respublikos architektų rūmams) dėl architekto, einančio statinio projekto (dalies) vadovo pareigas, statinio projekto vykdymo priežiūros (vykdymo priežiūros architektūrinės dalies) vadovo pareigas, įvykdytų pažeidimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

153.  Reglamento 152 punkte nurodytiems subjektams pateikiama informacija apie statinio statybos vietą, statinį ir pažeidimus įvykdžiusius asmenis bei kita svarbi informacija.

154.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos informaciją apie nustatytas galimas savavališkas statybas šių institucijų kontroliuojamoje teritorijoje nustatyta tvarka [8.35] teikia Inspekcijai.

155. Duomenys apie šiame Reglamente nurodytus IS „Infostatyba“ registruotus dokumentus (dokumento tipas, registracijos numeris, statinio adresas, būsena ir išdavęs subjektas) skelbiami adresu www.planuojustatau.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

1551. privalomieji nurodymai nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų ir privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius kiekvienam asmeniui surašomi atskirai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

156.  Savavališkos statinio (jo dalies) statybos, dėl kurios iki šio reglamento įsigaliojimo surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, padariniai šalinami statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827, nustatyta tvarka.“

157. Įgyvendinant Reglamentą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

_________________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio

registravimas ir perleidimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

statybą leidžiantį dokumentą padarinių

šalinimas“

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą forma)

_____________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

Prašymo statusas: pirminis / pakartotinis

Pirminio prašymo registracijos duomenys

data _________________

Nr. _________________

 

Duomenys apie prašymo pateikėją (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)

________________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. paštas _______________________. Tel. __________________.

 

PRAŠAU IŠDUOTI LEIDIMĄ

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis _______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ___________________________________________________________________________________

Kategorija _____________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas) ________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                         Taip ______________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

Laikinasis statinys                Taip / Ne                     Nugriovimo termino pabaiga ________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                    Taip / Ne

 

Rekonstruoti statinį (-ius):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas_____________________________________  Būsimas pavadinimas ____________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:  

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________  Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________  Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                            Taip / Ne

 

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):

Statybos rūšis __________________________________________________________________________________

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                            Taip / Ne

 

Atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai)  (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą     Taip / Ne

 

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai)  (jei suteiktas)________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                        Taip / Ne

 

Griauti statinį (-ius):

Paskirtis ______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                     Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

 

Pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį (neatliekant kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                            Taip / Ne

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas_____________________________________________________________________________________

Numeris ____________________________________ Parengimo metai _____________________________________

 

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

_______________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. paštas ______________________ Tel. __________________.

 

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas

______________________________________________________________________________________________.

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)

________________________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ____________________

Kontaktinė informacija

El. paštas ______________________Tel. __________________.

 

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Fizinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)

______________________________________________________________________________________________.

 

Prašymas savivaldybei, kaip valstybinės žemės patikėtiniui, sutikti (pritarti) statinio projekte numatytiems sprendiniams (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje), jei valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) statinio projekte numatytiems sprendiniams nepateikiamas iki prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos

Įrašas „Prašau pritarti“, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, parašas / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas, įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas__________

______________________________________________________________________________.

arba

Iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos gautas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai reikalingi ir gauti kelių valstybinės žemės patikėtinių sutikimai (pritarimai), įrašoma informacija apie juos visus)

Sutikimą (pritarimą) pateikusio valstybinės žemės patikėtinio pavadinimas, sutikimo (pritarimo) data, sutikimo (pritarimo) numeris, sutikimo (pritarimo) pavadinimas

______________________________________________________________________________.

 

Projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba laisvosios ekonominės zonos įmonė TAIP/NE

 

Duomenys apie projekte suprojektuotų naujų pastatų rodiklius Pastaba. Pildoma, kai pastato bendrasis plotas yra didesnis kaip 50 m2. Kiekvieno pastato rodikliai pildomi atskirai.

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Negyvenamojo pastato butų skaičius

Bendrasis plotas, m2

Negyvenamojo pastato butų bendrasis plotas, m2

Naudingasis

plotas, m2

Negyvenamojo pastato butų naudingasis plotas, m2

Tūris, m3

Gyvenamieji pastatai, iš viso

 

 

×

 

×

 

×

 

Vieno buto namai

 

 

×

 

×

 

×

 

Dviejų butų namai

 

 

×

 

×

 

×

 

Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) namai

 

 

×

 

×

 

×

 

Įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai

 

 

×

 

×

 

×

 

Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį, iš viso

 

×

 

 

 

×

 

 

Įstaigų pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

Gamybos, pramoniniai pastatai ir sandėliai

 

×

 

 

 

×

 

 

iš jų

sandėliavimo paskirties pastatų

 

×

 

 

 

×

 

 

Žemės ūkio ir kiti ūkiniai pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

Transporto ir ryšių pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

Prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

iš jų

viešbučių ir kitų panašių pastatų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

prekybos pastatų

 

×

 

 

 

×

 

 

Švietimo ir mokslo pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

iš jų

bendrojo lavinimo mokyklų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

ikimokyklinių ugdymo mokyklų

 

×

 

 

 

×

 

 

Gydymo paskirties pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

Kultūros ir sporto renginių pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

Kitos paskirties pastatai

 

×

 

 

 

×

 

 

iš jų

religinės paskirties pastatų

 

×

 

 

 

×

 

 

 

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas Taip (sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pavadinimas, priėmimo data, numeris, priėmusi institucija ir nuoroda į jos interneto svetainę, kurioje skelbiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai)_____________________________________________________ / Ne

 

DUOMENYS DĖL INFORMACIJOS apie ketinimus vykdyti ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros ĮRENGIMO DARBus paskelbimO

Nuorodą į paskelbtą pranešimą apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą) ______________________ ____________________________________________________________________________________________

 

Papildomos žymos:

Panaikinamo (-ų) galiojančio (-ių) leidimo (-ų) duomenys

Registracijos Nr.  ________________ , registracijos data ___________.

 

_______________________________________________________________________________________________

Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio

registravimas ir perleidimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

statybą leidžiantį dokumentą padarinių

šalinimas“

2 priedas

 

 

(Leidimo forma)

 

_______________________________________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

 

LEIDIMAS

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____. Versijos Nr. ______

 

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

 

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis _______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Kategorija ______________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas__________________________________________________________________________

Laikinasis statinys                                   Taip / Ne  Nugriovimo termino pabaiga ________________________________

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

 

Rekonstruoti statinį (-ius):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:  

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________

 

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):

Statybos rūšis _____________________

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________

 

Atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________  

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________  

Griauti statinį (-ius):

Paskirtis _______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ___________________________________________________________________________________

Kategorija ______________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

 

Pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį (neatliekant kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr.  ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr.  ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                         Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                         Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                          Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Numeris ____________________________________ Parengimo metai _____________________________________

 

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

______________________________________________________________________________________________.

 

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

_______________________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė__________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas_____________________________________________________________________________________

Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ____________________

 

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius

Fizinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas neatvaizduojamas)

______________________________________________________________________________________________.

 

Savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje)

Įrašas „Pritariu“, savivaldybės pavadinimas, įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

______________________________________________________________________________

arba

Iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos gautas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai reikalingi ir gauti kelių valstybinės žemės patikėtinių sutikimai (pritarimai), įrašoma informacija apie juos visus)

Sutikimą (pritarimą) pateikusio valstybinės žemės patikėtinio pavadinimas, sutikimo (pritarimo) data, sutikimo (pritarimo) numeris, sutikimo (pritarimo) pavadinimas

______________________________________________________________________________.

 

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Priėmusi institucija________________________________________________________________

Numeris _________________________________________ Priėmimo data_________________

Interneto nuoroda, kurioje skelbiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ___________________________________________

 

Leidimą išdavė    _____________                        _______________          _________________

pareigos                A. V.                        parašas                                  vardas, pavardė

 

 

Nuo 20 ___ m. _____________  ____ d. panaikinamo (-ų) leidimo (-ų) duomenys

Registracijos Nr.  ________________ , registracijos data ___________ .

 

 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio

registravimas ir perleidimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

statybą leidžiantį dokumentą padarinių

šalinimas“

3 priedas

 

ATVEJAI, KADA PRIVALOMAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui

 

1. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose (išskyrus, kai statytojas yra statybą leidžiantį dokumentą išduodantis viešojo administravimo subjektas ir kurortas nepatenka į kitas šiame papunktyje nurodytas teritorijas), Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį); Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines) (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

1.2. statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus Ds* kategorijų gatves; 5 m3/per parą ir mažesnio našumo nuotekų valyklas, nuotekų kaupimo rezervuarus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir mėgėjų sodo žemės sklypuose; krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

1.21. statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ar jos apsaugos zonoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;

1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

2. Leidimas rekonstruoti statinį privalomas šiais nesudėtingojo statinio rekonstravimo atvejais:

2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ar jos apsaugos zonoje, Kuršių nerijoje – rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

2.2. rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus Ds* kategorijų gatves; 5 m3/per parą ir mažesnio našumo nuotekų valyklas, nuotekų kaupimo rezervuarus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose ir mėgėjų sodo žemės sklypuose; krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-458, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16540

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

2.21. „rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ar jos apsaugos zonoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

2.3. rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją;

2.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;

2.5. rekonstruojant nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

3. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas:

3.1. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

3.2. atliekant nesudėtingojo pastato kapitalinio remonto darbus, kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

4. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

4.1. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį remontą mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

4.2. atliekant valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Nr. 940 [8.24], Nr. 1212 [8.25] ir Nr.690 [8.26] paprastąjį remontą;

4.3. atliekant nesudėtingojo pastato paprastojo remonto darbus, kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

 

5. Pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų nuo 0,2 m2 ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-598, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16145

Nr. D1-217, 2022-07-11, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15169

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto

statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

4 priedas

 

ATVEJAI, KADA STATYTOJO TEISEI ĮGYVENDINTI NEREIKIA ŽEMĖS SKLYPO VALDYTI NUOSAVYBĖS TEISE ARBA VALDYTI IR NAUDOTI KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS PAGRINDAIS

 

Žemės sklypo (teritorijos) valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais neprivaloma:

1. Naujo statinio statybos atveju:

1.1. statant geležinkelių infrastruktūros statinius, juos išdėstant geležinkelių apsaugos zonose, kurių dydis nustatytas įstatymų ir kitų teisės aktų;

1.2. statant statinius valstybiniuose vidaus vandenyse;

1.3. tiesiant valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti būtinus statinius;

1.4. statant statinius Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises;

1.5. statant valstybės sienos apsaugos statinius pasienio zonoje, jei yra parengtas šių statinių teritorijų detalusis planas;

1.6. statant valstybinėje žemėje nesudėtinguosius poilsio ar sporto paskirties ir įrengiant I ar II grupės nesudėtinguosius plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių namų gyventojų reikmėms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

1.7. prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato valstybinėje žemėje įrengiant laiptus, pandusus, keltuvus, liftus ar kitaip keičiant pastato išvaizdą;

1.8. rezervatų valstybinėje žemėje statant statinius, reikalingus rezervatų steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti.

2. Rekonstruojant šio priedo 1.1–1.8 papunkčiuose išvardintus statinius.

3. Kai nesuformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir griaunant statinius).

_____________

5 priedas. Neteko galios nuo 2021-10-30

Priedo naikinimas:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto

statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

6 priedas

 

 

PRIVALOMI RAŠYTINIAI PRITARIMAI STATINIO PROJEKTUI IKI PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PATEIKIMO

 

Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų rašytinius pritarimus statinio projektui:

1. Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas [8.46] arba numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių – tų statinių savininkų, o, esant atitinkamam savininko įgaliojimui, – tų statinių valdytojų ar naudotojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

2.  Jei statiniai suprojektuoti Klaipėdos ar Šventosios valstybinių jūrų uostų ar jų rezervinėse teritorijose – šių uostų direkcijų.

3.    Jei suprojektuoti 30 m virš žemės paviršiaus ir aukštesni statiniai pasienio ruože, – viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros, Lietuvos kariuomenės vado ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

4.    Jei suprojektuoti 100 m ir aukštesni statiniai, – viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros ir Lietuvos kariuomenės vado.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

5. Jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje [8.46] ar šioje zonoje parengtas geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo projektas arba griovimo aprašas – Lietuvos transporto saugos administracijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

6.  Jei statinio projekte suprojektuoti pastato bendrųjų inžinerinių sistemų (šildymo, dujų, elektros) kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir kiti) – to pastato techninio prižiūrėtojo.

7.  Jei statinio projekte suprojektuoti atliekų tvarkymo objektai, kuriuose kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios atliekos – Aplinkos ministerijos.

8. Neteko galios nuo 2024-01-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

9.  Jei statinio projekte suprojektuoti šilumos gamybos ir (arba) šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneraciniai) įrenginiai, tiekiantys šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemas ir naudojantys atsinaujinančius ir (ar) vietinius energijos išteklius [8.27] – Energetikos ministerijos.

10.   Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka saugomų objektų [8.20] apsaugos zonas ir (ar) šiose zonose nepriklausomai nuo atliekamų statybos darbų rūšies keičiama statinių (patalpos patalpų) paskirtis – Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.

11.   Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijas, esančias 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, ir (ar) šiose teritorijose numatoma keisti statinių (patalpos, patalpų) paskirtį – magistralinio dujotiekio savininko, o, esant atitinkamam jo įgaliojimui, – magistralinio dujotiekio valdytojo ar naudotojo.

12.   Jei statinio projekte suprojektuotas naujas centrinio šilumos ar vėsumos perdavimo tinklas ir (ar) statinyje įrengiami nauji ir (ar) atnaujinami šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos ar pramoniniai įrenginiai (tuo atveju kai šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių atnaujinimo išlaidos viršija 50 procentų investicijų, reikalingų naujam tos pačios galios šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginiui statinyje įrengti), kurių bendra vardinė šiluminė galia ar šiluminė galia, kuri nepanaudojama pramoninės gamybos technologinio proceso metu, yra didesnė nei 20 MW [8.40] – Energetikos ministerijos.

_________________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto

statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

7 priedas

 

BESIRIBOJANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ (TERITORIJŲ) SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ PRIVALOMUMO ATVEJAI

 

Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi:

1.  Statant užtvarą:

1.1.  ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą);

1.2.  prie sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos):

1.2.1. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir (<)30°);

1.2.2. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) kryptimis.

Užtvaros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo ar laisvos valstybinės žemės (teritorijos) nutekėti. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytoju, gavęs savininko ar laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytojo sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

2.  Statant atraminę sienelę:

2.1.  ant sklypo ribos;

2.2.  savo sklype, jei atraminės sienelės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos. Šio punkto reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai šalia yra laisva valstybinė žemė (teritorija).

Statant užtvarą ant atraminės sienelės, užtvarai taikomi šio priedo 1 punkte, o atraminei sienutei – šio priedo 2 punkte nustatyti reikalavimai.

3.  Statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos.

4.  Statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos.

5. Neteko galios nuo 2024-01-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

6.  Šio priedo reikalavimai netaikomi jei turimi servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius).

7.  Šio priedo 1.2 ir 2.2 papunkčių reikalavimai netaikomi žemės sklypuose ar kitose teritorijose, kur istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas [8.39] ir (ar) statybos zona yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.

8.  Statinio rekonstravimo atveju rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų.

9.  Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems:

9.1.  valstybinės reikšmės kelio juostoje;

9.2.  miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių raudonųjų linijų;

9.3. teritorijose, kur istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas [8.39] ir (ar) statybos linija yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, kai į kelių (gatvių), aikščių, skverų ir kitų viešųjų erdvių teritoriją patenka tik pastatų balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų projekcijos, jeigu planuojama statyba atitinka visus šiuos reikalavimus:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

9.3.1. tokių balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus vertikalioje plokštumoje, yra ne mažesnis nei 2,5 metrai;

9.3.2. pastatų balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų projekcijos į kelių (gatvių), aikščių, skverų ir kitų viešųjų erdvių teritoriją gali išsikišti ne daugiau kaip 2 metrus. Atstumas nuo tokių balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų bet kurios konstrukcijos bet kurio taško iki kelio (gatvės) važiuojamosios dalies horizontalioje plokštumoje yra ne mažesnis nei 1 metras.

 

_________________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto

statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

8 priedas

 

PAPILDOMI STATINIO PROJEKTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI, KEIČIANT PATALPŲ AR STATINIŲ PASKIRTĮ

 

Keičiant patalpų ar pastatų statinių paskirtį, nepriklausomai nuo atliekamų statybos darbų rūšies, be statinio projektų atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinama:

1.  Patalpų paskirties keitimo atvejais (pakeičiant patalpos paskirtį; padalijant ar atidalijant patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai bent vienos iš naujai formuojamų patalpų paskirtis kitokia negu buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis; sujungiant dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis kitokia, negu bent vienos iš sujungiamų patalpų paskirtis; atliekant dviejų ar daugiau besiribojančių patalpų amalgamaciją, keičiant bent vienos patalpos paskirtį arba atliekant skirtingų paskirčių patalpų amalgamaciją; pastate atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuojant patalpas (-ą), kai bent vienos iš suformuotų patalpų paskirtis kitokia negu pastato paskirtis) tikrinama, ar:

1.1.  privaloma keisti pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirtį, t. y. ar nepasikeitė vyraujančios patalpų grupės pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis (gyvenamoji į negyvenamąją ar atvirkščiai);

1.2.  privaloma keisti pastato paskirties grupę, t. y. ar nepasikeitė vyraujančios pastato patalpų grupės paskirties grupė (pvz., iš administracinės į paslaugų);

1.3.  naujai suformuotos patalpos gali būti naudojamos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. numatyti atskiri įėjimai į šias patalpas, atskirtos (esant reikalui, įrengtos naujos) inžinerinės sistemos ir kiti.

2.  Statinių paskirties keitimo atvejais (keičiant statinio paskirtį; padalijant ar atidalijant statinį į du ar daugiau statinių, juos formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai bent vieno iš naujai formuojamų statinių paskirtis kitokia negu buvusio prieš padalijimą ar atidalijimą statinio paskirtis; sujungiant į vieną statinį du ar daugiau sublokuotų statinių, suformuojant atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo statinio paskirtis kitokia negu bent vieno iš sujungiamų statinių paskirtis; atliekant dviejų ar daugiau sublokuotų statinių amalgamaciją, keičiant bent vieno statinių paskirtį arba atliekant skirtingų paskirčių statinių amalgamaciją) tikrinama, ar:

2.1.  privaloma keisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį, naudojimo būdą;

2.2.  naujai suformuoti statiniai gali būti naudojami kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. numatyti atskiri įėjimai į statinius, atskirtos (esant reikalui, įrengtos naujos) inžinerinės sistemos ir kiti.

_________________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto

statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

9 priedas

 

KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

Šiame priede nurodoma komisijos pirmininko ir komisijos narių kompetencija atliekant statybos užbaigimo procedūras.

1.    Komisijos pirmininkas be Reglamente nurodytų pareigų, organizuoja statybos užbaigimo procedūras, komisijos darbo metu padeda spręsti komisijos nariams procedūrų atlikimo klausimus ir problemas, koordinuoja komisijos narių komunikaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2. Inspekcijos atstovas tikrina:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

2.1.  ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti);

2.2.    ar surašyti statinio inžinerinių sistemų ir sklypo inžinerinių tinklų išbandymo aktai, kurie patvirtina, kad statinio inžinerinės sistemos veikia;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.3.  ar sklypo susisiekimo komunikacijos atitinka statinio projekto sprendinius;

2.4.    ar nepažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai (laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys, statinio vieta sklype);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.5.  ar nepažeisti su trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsauga susiję statinio projekto sprendiniai;

2.6. ar statybos proceso dalyviai turėjo reikalingus kvalifikacijos atitikties dokumentus ir buvo apsidraudę privalomaisiais draudimais: statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės privalomaisiais draudimais (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]); ar šių draudimo liudijimų (polisų) kopijos atitinka teisės aktų (Statybos įstatymo [8.3] ir draudimo veiklos priežiūros institucijos patvirtintų privalomojo draudimo taisyklių) reikalavimus ir ar pateiktos šių draudimo liudijimų (polisų) apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.7.  ar energinio naudingumo sertifikate nurodyta energinio naudingumo klasė atitinka (ne mažesnė) statinio projekte nurodytą;

2.8.  ar garso klasifikavimo protokole nurodyta garso klasė atitinka (ne mažesnė) statinio projekte nurodytą;

2.9.  ar pateiktos panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos, ar jose nurodyti rodikliai tenkina statinio projekto techninių specifikacijų reikalavimus;

2.10. Neteko galios nuo 2023-11-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.11. Neteko galios nuo 2023-11-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.12. ar pateikta rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija atitinka toliau išvardintus reikalavimus, ar pateikta draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto apmokėjimą įrodanti dokumento kopija. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

2.12.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei kaip 3 metų laikotarpiui;

2.12.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

2.13. statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams [8.32], atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems statinių prieinamumo reikalavimus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

2.14. jei išdavus statybą leidžiantį dokumentą statinio projektas buvo keičiamas, ar išleidus naują statinio projekto ar jo dokumentų laidą nepažeisti teritorijų planavimo dokumentuose nurodyti reglamentai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.15. ar dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme nėra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.16. ar patikrinus statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą, nenustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.17. ar viešajame registre neregistruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.18. ar statybą leidžiantis dokumentas nėra panaikintas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.19. ar Inspekcija negavo skundų dėl užbaigiamų statybos darbų ar statybą leidžiančio dokumento teisėtumo; jei gavo, ar juos išnagrinėjus nenustatyta pažeidimų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.20. ar užbaigus pastato statybą, apžiūrėjus patalpas (gyvenamosios paskirties ir poilsio paskirties, apžiūrėjus ne mažiau kaip 25 proc. atskirais turtiniais vienetais suformuotų patalpų kiekviename pastato aukšte), nustatyta, kad statybos darbai pagal statinio projektą baigti (išskyrus Reglamente nustatytas išimtis, kai kurie statybos darbai gali būti baigti vėliau ar baigiami etapais);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.21. ar pašalinti Inspekcijos nustatyti pažeidimai, nustatyti ankstesnių Inspekcijos planinių ar neplaninių patikrinimų metu (jei nustatyta);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.22. ar butų, patalpų savininkų ar valdytojų nurodyti statybos darbų trūkumai pašalinti (jei trūkumų nurodyta);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.23. ar atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus Reglamento 61 punkte ir 10 priede nustatyta tvarka pateiktus dokumentus, nėra prielaidų, kad statomas statinys neatitinka esminių statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

2.24. ar nėra Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytų kitų aplinkybių, dėl kurių statybos užbaigimo akto negalima išduoti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

3.  Savivaldybės administracijos įgaliotas atstovas tikrina:

3.1.  ar nepažeisti su statinių paskirtimi susiję statinio projekto sprendiniai;

3.2.  ar nepažeisti su statinių architektūros reikalavimais susiję statinio projekto sprendiniai;

3.3.  ar įgyvendinti infrastruktūros plėtros sutartyje numatyti statinio projekto sprendiniai;

3.4. Neteko galios nuo 2022-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-598, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16145

 

3.5. ar atitinka statinio projekto sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą reglamentuojančius teisės aktus, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami savivaldybės tarybos saugomais paskelbtuose kultūros paveldo objektuose, saugomais paskelbtuose kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektus, valstybės saugomus kultūros paveldo objektus, paminklus).

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

4.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas nedalyvauja šių statinių statybos užbaigimo procedūrose tikrinant:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

4.1.  tiltus, tunelius, viadukus, kelius, gatves, kuriuose nėra priešgaisrinių įrenginių;

4.2.  pramoninio vandentiekio tinklus be gaisrinių hidrantų;

4.3.  vandenvalos statinius, nuotekų tinklus, vandentiekio tinklus be gaisrinių hidrantų, šilumos tinklus;

4.4.  elektroninių ryšių inžinerinius statinius;

4.5.  melioracijos statinius;

4.6.  fontanus, baseinus, užtvankas, vandens perpumpavimo stotis, akvedukus, žuvivaisos inžinerinius statinius ir kt., išskyrus tuos atvejus, kai minėtuose statiniuose esantis vanduo numatytas gaisrams gesinti;

4.7.  dujų tinklus (dujotiekius).

41.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas pagal kompetenciją tikrina:

41.1. ar baigti statybos darbai, turintys įtakos statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui;

41.2. ar pateiktų dokumentų pakanka įvertinti statinio atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui;

41.3. ar įrengti statinio projekte numatyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai;

41.4. ar įrengtos statinio projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (gaisrinis vandentiekis, natūralūs ar dirbtiniai vandens telkiniai, vandens talpyklos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

41.5. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio atsparumo ugniai laipsnis;

41.6. ar įgyvendinti statinio projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių;

41.7. ar įgyvendinta statinio projekte numatyta statinio gaisro apkrovos kategorija;

41.8. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio konstrukcijų ir statybos produktų atsparumas ugniai;

41.9. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (- ai);

41.10. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis;

41.11. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose įrengimas;

41.12. ar įgyvendintos statinio projekte numatytos pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų;

41.13. ar įgyvendinti statinio projekte numatyti žmonių evakavimo(si) techniniai sprendiniai (evakavimo(si) kelių skaičius, plotis, ilgis);

41.14. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;

41.15. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema;

41.16. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;

41.17. ar įrengtos ir veikia statinio projekte numatytos dūmų ir šilumos valdymo sistemos, ar įrengti ir veikia statinio projekte numatyti dūmų vėdinimo įtaisai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

41.18. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema;

41.19. ar įrengta statinio projekte numatyta apsaugos nuo žaibo sistema;

41.20. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis;

41.21. ar įgyvendintos statinio projekte numatytos statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės;

41.22. ar įgyvendintos statinio projekte numatytos gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo, ugniagesių liftai);

41.23. ar įrengti statinio projekte numatyti gaisrinės saugos ženklai (evakavimo(si) krypties, gaisrinės įrangos, informaciniai, draudžiamieji, įspėjamieji);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

41.24. ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

41.25. ar įgyvendinti statinio projekte numatyti kietojo kuro šildymo įrenginių ir (ar) dūmtraukių įrengimo sprendiniai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

41.26. ar statinio techniniame-energetiniame pase įrašyti teisės aktuose numatyti gaisrinės saugos reikalavimai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

41.27. ar pagal kompetenciją atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus pateiktus dokumentus, nenustatyta kitų neatitikčių Statybos įstatymo [8.3] įgyvendinamųjų gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimams (jei statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai neatitinka gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 24 dalimi, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kreipiasi į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo).

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

5.  Saugomos teritorijos direkcijos atstovas tikrina statinių, suprojektuotų valstybinių parkų, valstybinių draustinių teritorijose, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato teritorijose atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems saugomos teritorijos teritorijų planavimo dokumentų, apsaugos reglamento, kitų veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas tikrina, ar atitinka statinio projekto sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą reglamentuojančius teisės aktus, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami valstybės saugomais paskelbtuose objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose, valstybės saugomomis paskelbtose kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus), regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus), kultūriniuose rezervatuose ir draustiniuose, kompleksiniuose (kraštovaizdžio) draustiniuose, istoriniuose nacionaliniuose, istoriniuose regioniniuose parkuose esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

7.  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas tikrina visų statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytus reikalavimus, išskyrus darbuotojų saugos ir sveikatos ir nesusijusius su galimu cheminių, fizikinių (triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos ir kitų.) ar kitų veiksnių poveikiu visuomenės sveikatai inžinerinius statinius.

8. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems statinyje numatytų darbo vietų įrengimo reikalavimus.

Jei statinio projekte darbo vietų įrengimas ir pavojingų įrenginių įrengimas ar pertvarkymas nenumatytas arba darbo vietos iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios neįrengtos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas komisijos darbe nedalyvauja.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

9. Neteko galios nuo 2021-10-30

Punkto naikinimas:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

10.   Radiacinės saugos centro atstovas tikrina šių statinių (išskyrus BEOS) atitiktį statinio projekto sprendiniams:

10.1.  kuriuose numatyta gaminti, naudoti, prekiauti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, perdirbti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas;

10.2.  kuriuose numatyta veikla, kurios metu naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinių radionuklidų, kurių sąrašą tvirtina Radiacinės saugos centras ir kurių kiekiai gali sudaryti sąlygas 1 mSv per metus viršijančiai apšvitai.

11.   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas tikrina šių statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams:

11.1.  kuriuose numatoma vykdyti gyvūninio ar negyvūninio maisto tvarkymo veiklą, kuri, norint ją vykdyti, privalo būti nustatyta tvarka patvirtinta arba registruota [8.33];

11.2.  kuriuose numatoma laikyti gyvūnus.

12.   Muitinės departamento prie Finansų ministerijos atstovas tikrina muitinių statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems muitinių statinių saugos ir paskirties reikalavimus.

13. Neteko galios nuo 2021-10-30

Punkto naikinimas:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

14.   Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas tikrina valstybės sienos apsaugos statinių ir statinių valstybės sienos apsaugos zonoje atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems šių statinių saugos ir paskirties reikalavimus.

15. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovas tikrina šių statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems energetikos įrenginių įrengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

15.1. elektrinių (didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios) ir katilinių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

15.2.  110 kV ir didesnės įtampos perdavimo tinklų ir jų priklausinių;

15.3.  gamtinių dujų sistemų;

15.4.  gamtinių dujų saugyklų;

15.5.  suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų;

15.6.  magistralinių naftotiekių, produktotiekių;

15.7.  naftos perdirbimo įrenginių;

15.8.  naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų;

15.9.  šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių (didesnio kaip 100 mm sąlyginio skersmens).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

16. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų atstovai tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems prisijungimo sąlygose nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų reikalavimus. Susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų atstovai tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams kelių juostose ar kelių apsaugos zonose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

17.  Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos atstovas tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sąlygose nustatytus reikalavimus arba kai statinio projekte suprojektuoti statiniai, inžineriniai tinklai ar kitos susisiekimo komunikacijos patenka į šio kelio statinį, kelio juostą ar kelio apsaugos zoną.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

18. Susisiekimo ministro įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos, valstybės įmonės, atsakingos už geležinkelių transporto eismo ir eismo keliuose saugą, tikrina statinių atitiktį projekto sprendiniams, kuriuose suprojektuota geležinkelių, valstybinės reikšmės kelių infrastruktūra. Tikrinama atitinkamai pagal geležinkelių transporto saugai svarbius kriterijus ir saugaus eismo automobilių keliais reikalavimus susisiekimo ministro įgaliotų valstybės institucijų ar įstaigų, valstybės įmonių nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

 

_________________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

10 priedas

 

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ FORMAVIMO, TEIKIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Reglamento 61 punkte nurodyti dokumentai turi būti suformuoti kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą, šio aprašo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai irgi gali būti suformuoti kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą, nuo 2024 m. lapkričio 1 d. Reglamento 61 punkte ir šio priedo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodyti visi dokumentai turės būti formuojami kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

 

2. Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

2.1. popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas;

2.2. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų rinkai iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų rinkai iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija);

2.3. atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms (atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

3. Jeigu statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus nusprendžia ar privalo formuoti kaip elektroninius dokumentus (jų nuorašus [8.50]), statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis privalo suformuoti ar užtikrinti, kad formuojant juos būtų naudojamos dokumentų formavimo priemonės, užtikrinančios kiekvieno formuojančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir užtikrinti šių asmens duomenų apsaugą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

4. Jeigu statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus nusprendžia ar privalo formuoti kaip elektroninius dokumentus (jų nuorašus [8.50]), šie dokumentai (jų nuorašai [8.50]) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

5. Neteko galios nuo 2023-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

6. Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus privalo saugoti kartu su statybos užbaigimo aktu iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro, atsako už šiuos dokumentus, užtikrina, kad būtų laikomasi šių dokumentų saugojimo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

7. Jeigu perleidžiamas nebaigtas statyti ar rekonstruoti statinys (jo dalis), Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodyti dokumentai turi būti suformuojami ir perduodami statinio (jo dalies) įgijėjui iki statinio perleidimo įforminimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

 

8. Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai statytojui (užsakovui) ar kitam statybos dalyviui nepanaikina jo pareigos saugoti ir perduoti dokumentų originalų, jeigu tokią pareigą nustato teisės aktai.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

11 priedas. Neteko galios nuo 2022-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto

statinio registravimas ir perleidimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas

12 priedas

 

STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-658, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22678

 

1. Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statybos užbaigimo procedūrų, numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnyje  ir Reglamento V skyriuje, vykdymo tvarką karantino metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22678

 

2. Karantino metu statybos užbaigimo procedūros organizuojamos ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti konkrečioje vietoje. Aprašu laikinai keičiama statybos užbaigimo procedūros tvarka pagal Aprašo nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22678

 

3. Statytojo ar jo atstovo prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą, numatytas Reglamento 60 punkte, teikiamas tik Reglamento 60.1 papunktyje numatyta tvarka – nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“. Su šiuo prašymu privalomi pateikti dokumentai, įtvirtinti Reglamento 61 punkte, taip pat teikiami nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22678

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

 

4. Nuotoliniu būdu komisijos nariams gali būti pateikiami ir Reglamento 10 priede nurodyti dokumentai. Jei dokumentai nepateikiami nuotoliniu būdu, komisijos nariai vykdo funkcijas statybvietėje tik jei laikomasi Aprašo 8–9 punkte numatytų reikalavimų.

5. Komisijos nariai, gavę iš statytojo Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją turi vizualiai statybvietėje patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su prašymu pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams, vadovaujantis Reglamento 68 punktu, tik jei laikomasi Aprašo 8–9 punkte numatytų reikalavimų. Jeigu statytojas sudaro technines galimybes, apžiūra gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu, statytojui užtikrinant aukštos raiškos vaizdo tiesioginę transliaciją ir sudarant galimybę visiems (arba daliai, jiems pageidaujant) komisijos nariams dalyvauti nuotolinėje apžiūroje, teikti klausimus, pastabas ir gauti atsakymus. Atliekant apžiūrą tiesioginės transliacijos būdu, daromas vaizdo įrašas, kuris perduodamas komisijos pirmininkui.

6. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, komisijos nariai turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas statybvietėje, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų bandymus įmanoma atlikti nestabdant statybos užbaigimo procedūrų, vadovaujantis Reglamento 68 punktu, tik jei laikomasi Aprašo 8–9 punkte numatytų reikalavimų. Analogiški bandymai gali būti atliekami nuotoliniu būdu užtikrinant aukštos raiškos vaizdo tiesioginę transliaciją.

7. Komisija kitas funkcijas, numatytas Reglamente, kituose teisės aktuose ir nepaminėtas Apraše, įgyvendina, kai tai įmanoma, nuotoliniu būdu. Prireikus komisijos funkcijas įgyvendinti statybvietėje, vadovaujamasi Aprašo 8–9 punkte numatytais reikalavimais.

8. Komisijos nariai, raštu ar el. paštu informavę komisijos pirmininką, statybos užbaigimo procedūras, dėl kurių būtina atvykti į statybvietę, atlieka atskirai. Komisijos nariai funkcijas vykdo statybvietėje po vieną ir laikantis Aprašo 8–9 punkto reikalavimų.

9. Statytojas sudaro tinkamas ir saugias sąlygas komisijos nariams atlikti funkcijas statybvietėje ir (ar) statytojo nurodytose patalpose, užtikrindamas:

9.1. dezinfekcinių priemonių (skysčio ar kt.) suteikimą;

9.2. vietą nusiprausti veidą ir rankas šiltu vandeniu;

9.3. saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) laikymąsi;

9.4. minimalų asmenų skaičių objekte apžiūros metu. Asmenys ar darbuotojai, kurių dalyvavimas neprivalomas, patikrinime nedalyvauja;

9.5. dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje vienu metu nebūtų daugiau kaip 3 asmenų. Patalpoje turi būti tik asmenys, kurie privalo vykdyti statybos užbaigimo procedūras. Statytojas turi prioritetą teikti dokumentų apžiūrai lauke, jei tam yra galimybės;

9.6. statybvietėje esantys ir komisijos nariams reikalingi, teisės aktuose keliamus reikalavimus atitinkantys dokumentai turi būtų paruošti ir sudėti iš anksto. Komisijos nariams pateikiamas reikalingų dokumentų turinio sąrašas. Paviršius, ant kurio sudėti dokumentai, turi būti švarus ir dezinfekuotas prieš atvykstant komisijos nariams.

10. Komisijos narys turi teisę atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas, jei statytojas neužtikrina Aprašo 9 punkte nurodytų saugumo reikalavimų. Statytojui neužtikrinus Apraše nustatytų reikalavimų laikymosi, komisija stabdo užbaigimo procedūras. Jeigu komisijos nariai dėl ligos ar izoliacijos reikalavimų negali atlikti funkcijų, statybos užbaigimo procedūros stabdomos, kol bus paskirti nauji komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-658, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22678

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-186, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-01, i. k. 2020-06824

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas.

Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio

registravimas ir perleidimas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas

13 priedas

 

 

(Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių

statinio projekto sprendinių forma)

 

PAŽYMA

APIE STATINIO (-IŲ) STATYBĄ BE NUKRYPIMŲ

NUO ESMINIŲ STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ______________ , versijos Nr. _______

(data)                               (reg. numeris)

___________________

(vieta)

 

Duomenys apie pažymos pateikėją (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) _____________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. paštas _______________________ tel. __________________.

 

Duomenys apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovą, kuris pagal sudarytą sutartį, atlieka pažymos tvirtinimą

Juridinio asmens pavadinimas, kodas ____________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ___________________________________________________________________

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________

Kontaktinė informacija

El. p.________________ , tel. _________________

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Pavadinimas _________________________________________________________

Išdavimo data __________________ , Nr. __________________________________

Išdavęs subjektas ______________________________________________________

 

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai jis privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

________________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. p. _____________________ tel. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU patvirtinama, kad statiniO (-Ių) statyba vykdomA be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

 

Pasirinkti tinkama:

1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).

2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).

 

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai, duomenys

Statybos rūšis __________________________________________________________

Paskirtis ______________________________ , būsima paskirtis* ________________

Kategorija ____________________________ , būsima kategorija* _______________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _______________________________________________

Unikalus Nr.  ___________________________________________________________

Adresas (-ai)  ___________________________________________________________

Kadastro duomenų** nustatymo data ________________________________________

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys: 

Asmens vardas, pavardė ___________________________________________________

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris _________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos ar rekonstravimo darbai, duomenys*

Unikalus Nr.*______________________________________________________________

Paskirtis*______________________________ , būsima paskirtis* __________________

Kadastro duomenų** nustatymo data _________________________________________

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė ___________________________________________________

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________

 

PRIDEDAMA. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1022 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai.

 

Pastabos:

1. Ši pažyma – tai pagrindas įregistruoti statinį (-ius) Nekilnojamojo turto registre.

2. *Jei kai kurie duomenys neaktualūs, atitinkamos eilutės gali būti ištrinamos.

3. **Kadastro duomenų bylos su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikros žyma (-omis) duomenys.

4. Šį dokumentą užregistravus IS „Infostatyba“, prašymas valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikiami Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

5. Dėl pažymos pažymėjimo negaliojančia IS „Infostatyba“, pateikus statytojo laisvos formos prašymą raštu, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 109 p. nustatyta tvarka galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“.

 

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje pažymoje pateiktų duomenų ir prie pažymos pridedamų dokumentų atitiktį tikrovei žinoma.

Statytojas, turėdamas informacijos apie teisme iškeltą bylą dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo, pildyti pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių negali, o pažymos tvirtinimo procedūros metu gavęs minėtą informaciją privalo nedelsdamas pateikti ją statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui.

Įsipareigoju nuolat saugoti turimus ir prie pažymos pridėtus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

 

 

____________________________________________________________

(parašas)                                 (statytojo (jo atstovo) vardas ir pavardė)

 

Pažymą  patvirtino

 

_____________________________________________________________

(parašas)                           ( vardas ir pavardė, atestato Nr. (tik pažymos metaduomenyse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas  288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šios pažymos registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galimas Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite http://vtpsi.lrv.lt/, skiltyje „Asmens duomenų apsauga

Papildyta priedu:

Nr. D1-92, 2022-04-07, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07211

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-129, 2023-04-28, paskelbta TAR 2023-04-28, i. k. 2023-08213

Nr. D1-18, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00622

Nr. D1-144, 2024-04-30, paskelbta TAR 2024-04-30, i. k. 2024-08099

 

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas

ir perleidimas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas“

14 priedas

 

 

(Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą forma)

 

PAŽYMA

APIE nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą

 

20 ___ m. ______________ ____ d. Nr. _________________

(data)                                  (reg. Nr.)

___________________

(vieta)

 

Duomenys apie pateikėją (-us) (toliau – pateikėjas)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)

____________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. p. ______________________ , tel. ____________________.

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

YRA/NĖRA

Pavadinimas ______________________________________________________________

Išdavimo data _____________________ , Nr. ___________________________________

Išdavęs subjektas __________________________________________________________

 

Pasirinkti:

1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).

2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).

 

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai, duomenys

Kategorija __________________________ , būsima kategorija* ______________________

Paskirtis  ______________________________ , būsima paskirtis ______________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _____________________________________________________

Unikalus Nr.  ________________________________________________________________

Adresas (-ai)  _______________________________________________________________

Kadastro duomenų nustatymo data**___________________________________________

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė _______________________________________________________

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris ____________________________________

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos darbai, duomenys*

Unikalus Nr. _________________________________________________________________

Paskirtis  ______________________________ , būsima paskirtis ______________________

Kadastro duomenų nustatymo data**____________________________________________

Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:

Asmens vardas, pavardė _______________________________________________________

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris ____________________________________

 

 

Duomenys apie statinio projektą

YRA/NĖRA

Pavadinimas  ________________________________________________________________

Numeris  ____________________________ ,  parengimo metai  _____________________

 

Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

________________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. p. ______________________ , tel. ____________________.

 

Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją

Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas ________________________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _____________________________________________________________________________________