Suvestinė redakcija nuo 2018-02-06 iki 2018-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28700

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017

„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2572 redakcija) 27 straipsnio 3, 20 ir 31 dalimis, 28 straipsnio 10 dalimi ir 33 straipsnio 6 dalimi, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (2016 m birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2578 redakcija) 13 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.28 papunkčiu:

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-827 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                           Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas) detalizuojamos Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnyje, nustatyta statybos sustabdymo, savavališkos statybos sustabdymo ir jos padarinių šalinimo, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo tvarka.

2. Reglamento nuostatos taikomos išduodant statybą leidžiančius dokumentus statybai Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe.

3. Reglamente taip pat nustatyta branduolinės energetikos objektų statinių (toliau – BEOS) statybos užbaigimo tvarka, tačiau Reglamento nuostatos netaikomos išduodant leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektus.

4. Reglamento nuostatos, detalizuojančios statybos užbaigimo tvarką, netaikomos melioracijos statiniams ir kultūros paveldo statinių tvarkomiesiems paveldosaugos darbams.

5. Viešojo administravimo subjektai Reglamente nurodytas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statybos užbaigimo, statybos sustabdymo, savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo procedūras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) [8.36]. Kai nėra techninių galimybių naudotis IS „Infostatyba“, dokumentai, susiję su statybos sustabdymu, savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, registruojami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DVIS).

6. Statytojai (užsakovai, savininkai, valdytojai) turi teisę naudodamiesi IS „Infostatyba“ gauti su Reglamente nustatytomis statybą leidžiančių dokumentų, leidimų atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus išdavimo ir statybos užbaigimo procedūromis susijusias paslaugas. Jei statytojai (užsakovai savininkai, valdytojai) neturi galimybės naudotis IS „Infostatyba“, prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus, leidimus atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą gali būti teikiami tiesiogiai, pridedant elektroninę laikmeną su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais.

7. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms, jų padaliniams kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [8.3].

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

8. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

8.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

8.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą;

8.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

8.4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą;

8.5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

8.6. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą;

8.7. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą;

8.8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą;

8.9. Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymą;

8.10. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą;

8.11. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą;

8.12. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą;

8.13. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą;

8.14. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

8.15. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą;

8.16. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą;

8.17. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymą;

8.18. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą;

8.19. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

8.20. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“;

8.21. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

8.22. Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

8.23. Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 940 „Dėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos patvirtinimo ir šios programos priežiūros komisijos sudarymo“;

8.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1212 „Dėl projektų grupės „Bernardinų takais“ pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“;

8.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“;

8.27. Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“;

8.28. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

8.29. statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07: 2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

8.30. statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

8.31. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, ekspertizė“ patvirtinimo“;

8.32. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“;

8.33. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.34. Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

8.35. Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų (įmonių) bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-725 „Dėl Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų (įmonių) bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.36. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

8.37. Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo“;

8.38. Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.39. Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“;

8.40. Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.41. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“;

8.42. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS

 

9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžtis, pateiktas  [8.3-8.19] nurodytuose teisės aktuose.

10. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

10.1. statybos užbaigimo procedūros – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymą išduoti ar patvirtinti statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir priimant dėl to sprendimą;

10.2. statybos užbaigimo aktas (toliau – aktas) – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos (toliau – komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius;

10.3. deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija) – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo (toliau – statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu;

10.4. branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktas (toliau – BEOS aktas) – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  nustatyta tvarka sudarytos branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo komisijos (toliau – BEOS komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad branduolinės energetikos objekto statinys pastatytas, rekonstruotas ar kapitališkai suremontuotas pagal branduolinės energetikos objekto statinio projekto sprendinius;

10.5. mokėjimo atidėjimas – rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne mažesnės kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) mokėtinos sumos atidėjimas ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų laikotarpiui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

IV SKYRIUS

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO IŠDAVIMAS

 

11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui. Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys (toliau – statinio projektas) turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) laikantis šių reikalavimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

11.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);

11.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos;

11.2.1. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų elektroninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;

11.2.2. kiekvienai elektroninio statinio projekto rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;

11.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų;

11.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.

12. Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

13. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja, nurodydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Užregistravus prašymą, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo, išskyrus 33 punkte nurodytu atveju (kai gautas prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti statinį, suprojektuotą įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą), patikrina:

13.1. ar statinio projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.2. ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

13.3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 11 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne pagal reikalavimus, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nurodytas išimtis); jei ne, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

13.5. ar gauta Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei tokios informacijos yra ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.6. ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai (nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo II skyriaus 1–10 punktuose);

13.7. ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą; jei neatitinka, prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;

13.8. ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą; jei tokia informacija nepateikta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

13.9. ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nenurodyta prašyme. Laikoma, kad tokie požymiai yra, kai yra duomenų (su prašymu išduoti leidimą pateiktoje dokumentacijoje, viešai prieinamuose žemėlapiuose, ortofotografijose,  vietovių fotografijose („Street View“) ar iš kitų duomenų šaltinių), kad statinys ar jo dalys, kurių statybai prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, galimai jau yra pastatyti.

14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams; 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Nr. D1-80, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01776

14.1. nustačius Reglamento 13.9 papunktyje nurodytus požymius, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas sustabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir apie tai informuoja Inspekciją ir prašymą pateikusį asmenį. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atnaujinamos praėjus 20 darbo dienų nuo jų sustabdymo arba anksčiau, kai yra gaunamas atsakymas iš Inspekcijos. Jeigu iš Inspekcijos gaunama informacija apie surašytą savavališkos statybos aktą ir nustatoma, kad nepateiktas dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo [8.3] 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas apie tai informuojamas prašymo pateikėjas;

14.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas Inspekciją apie tokį prašymą informuoja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

15. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas konkrečiai tikrins šį statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus.

16. Statinio projektą tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodyto statinio projekto patikrinimo termino pabaigos IS „Infostatyba“ paskelbia pritarimą ar nepritarimą statinio projektui. Nepritarus statinio projektui, IS „Infostatyba“ paskelbiami motyvai nurodant konkrečius Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą statinio projektui ir jo motyvus gauna per IS „Infostatyba“ iškart po jo paskelbimo IS „Infostatyba“.

17. Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui statybą leidžiančių dokumentų duomenis, per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, registruojant IS „Infostatyba“; apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei statinio projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant statinio projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino pabaigos.

18. Per nustatytą statinio projekto patikrinimo terminą subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo), laikoma, kad statinio projektui subjektas pritarė.

19. Jei per statinio projekto patikrinimo terminą statinio projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs statinio projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo statinio projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo statinio projektui pagrįstumo, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, statinio projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 8 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymo organizuoti suinteresuotų šalių (statinio projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo ir kitų) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo statinio projektui arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti statinio projektus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo statinio projektui motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą statinio projektui arba pripažinti, kad pritarta statinio projektui nepagrįstai pateikiant motyvus. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo statinio projektui motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo statinio projektui motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad statinio projektui pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.

Pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio projekto tikrinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 13 dalies nuostatomis. Tikrinant statinio projektą pagal antrą kartą pakartotinai pateiktą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą tikrinančio subjekto nepritarimas statinio projektui laikomas nepagrįstu, jei tokio nepritarimo motyvu nurodomos naujos, po ankstesnių patikrinimų nepateiktos, pastabos, išskyrus atvejus, kai pagal ankstesnes pastabas pakeisti statinio projekto sprendiniai turi įtakos statinio projektui pritarusių institucijų ar subjektų statinio projekto patikrinimo išvadai.

20. Jei statinio projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po statinio projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų statinio projektą privalėjusių patikrinti subjektų pritarimai / nepritarimai statinio projektui.

21. Jei prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą savivaldybės administracijai pateikiamas tiesiogiai, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos šiame skirsnyje nurodytos procedūros. Informaciją apie prašymo nagrinėjimą, statinio projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.

22. Statybą leidžiantys dokumentai laikomi išduotais ir galiojančiais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui įregistravus statybą leidžiančių dokumentų duomenis IS „Infostatyba“. Statybą leidžiančių dokumentų duomenys IS „Infostatyba“ įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praėjus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytam terminui. Apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“. Statybos leidime nurodomi duomenys apie kiekvieną statinį. Jei buvo nuspręsta leisti statyti laikinąjį statinį, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas laikinojo statinio naudojimo terminas.

23. Atvejai, kada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ir paprastajam remontui (be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų atvejų), nurodyti Reglamento 3 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIO PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

24. Statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento įregistravimo ar atsisakymo jį išduoti pažymėjimo IS „Infostatyba“ paviešina statybą leidžiančio dokumento duomenis (Reglamento 2 priedas) (išskyrus statytojo, kai jis yra fizinis asmuo, vardą, pavardę, asmens kodą), statinio projekto patikrinimo išvadas (rezultatus) ir prie jų pridėtus dokumentus (jei pridėti) ar sprendimą atsisakyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir tokio sprendimo priežastis IS „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-80, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01776

 

25. Kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems subjektams per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ar sprendimo atsisakyti jį išduoti paviešinimo interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiama Reglamento 24 punkte nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-80, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01776

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ YPATINGĄJĮ AR NEYPATINGĄJĮ STATINĮ PAJŪRIO JUOSTOJE

 

26. Norėdamas gauti leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje, statytojas kreipiasi į savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą pritarti numatomo naujo ypatingojo ar neypatingojo statinio (-ių) statybai ir projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

27. Savivaldybės administracija prašymą ir projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, apsvarsto viešai ir, surinkusi už atitinkamų veiklos sričių priežiūrą atsakingų valstybės institucijų (pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją) bei kitų suinteresuotų organizacijų pasiūlymus, juos apibendrina bei per vieną mėnesį nuo prašymo užregistravimo dienos perduoda Inspekcijai.

28. Inspekcija pagal gautus dokumentus (projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, viešo svarstymo išvadas ir suinteresuotų institucijų ir organizacijų pasiūlymus) parengia pažymą, kurioje nurodoma, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus. Parengtą pažymą ir su ja susijusius dokumentus Inspekcija per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos pateikia Aplinkos ministerijai.

29. Aplinkos ministerija, per 20 darbo dienų įvertinusi gautus dokumentus, priima sprendimą pritarti arba nepritarti numatomai naujo ypatingojo ar neypatingojo statinio (-ių) statybai.

30. Priėmusi sprendimą pritarti numatomai naujo ypatingojo ar neypatingojo statinio (-ių) statybai, Aplinkos ministerija šį aplinkos ministro pritarimą (raštą) per 3 darbo dienas persiunčia statytojui (kopija pateikiama Inspekcijai). Pritarime nurodomi statiniai, kurių statybai pritariama, žemės sklypai (teritorijos), kuriuose numatoma statyti šiuos statinius (adresas, žemės sklypo unikalus numeris). Jei aplinkos ministras priėmė sprendimą nepritarti numatomai statybai, apie tai, nurodydama nepritarimo priežastis, Aplinkos ministerija per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją ir Inspekciją.

31. Statytojas, gavęs aplinkos ministro pritarimą numatomai statybai, šio Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pateikia prašymą (Reglamento 1 priedas), aplinkos ministro pritarimą ir kitus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje išvardintus dokumentus Inspekcijai.

32. Inspekcija leidimo statyti naują (-us) ypatingąjį (-uosius) ar neypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje išdavimo procedūras atlieka Reglamento 17–21 punktuose nurodyta tvarka, taip pat vadovaudamasi šiomis nuostatomis:

32.1. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas), gavęs prašymą išduoti leidimą, per 5 darbo dienas patikrina:

32.1.1. ar statinio projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

32.1.2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; jei jų trūksta, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

32.1.3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 11 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

32.1.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nustatytas išimtis); nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

32.2. jei 32.1 papunktyje nurodyti reikalavimai įvykdyti, pareigūnas IS „Infostatyba“ priima prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie ne vėliau kaip per 20 dienų privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 23 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams;

32.3. jei numatoma statyba ir veikla atitinka Pajūrio juostos įstatymo [8.9] 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus, leidimai statyti naujus ypatinguosius ar neypatinguosius statinius pajūrio juostoje išduodami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos;

32.4. leidimai statyti naujus ypatinguosius ar neypatinguosius statinius gali būti išduodami dėl tų prašymuose nurodytų norimų statyti ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, kurie įrašyti aplinkos ministro pritarime ir kurie suprojektuoti šiame pritarime nurodytuose žemės sklypuose (teritorijose);

32.5. leidimų statyti naujus ypatinguosius ar neypatinguosius statinius išdavimo procedūras Inspekcijos pareigūnas atlieka pagal jam suteiktus įgaliojimus;

32.6. vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LEIDIMAS STATYTI NAUJĄ STATINĮ / REKONSTRUOTI STATINĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINIUOSE VANDENYSE, JOS IŠSKIRTINĖJE EKONOMINĖJE ZONOJE IR KONTINENTINIAME ŠELFE AR STATYTI NAUJĄ STATINĮ / REKONSTRUOTI STATINĮ, SUPROJEKTUOTĄ ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTĄ

 

33. Norėdamas gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 6 priede nurodytus rašytinius pritarimus (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui.

34. Inspekcija leidimo statyti naują statinį (-ius) ar rekonstruoti statinį (-ius) išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytai tvarkai analogiška tvarka. Reglamento 13 punkte nustatyti patikrinimai, kai gautas prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti statinį, suprojektuotą įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, atliekami ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo. Vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PER NUSTATYTĄ TERMINĄ NEIŠDAVĖ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, IŠDAVIMAS

 

35. Inspekcija, Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 17 dalyje nurodytu atveju, gavusi statytojo prašymą, kuriame nurodomi nesutikimo su atsisakymu išduoti  statybą leidžiantį dokumentą motyvai, patikrina, ar statinio projektui pritarė visi statinio projektą privalėję tikrinti subjektai. Laikoma, kad statybą leidžiantį dokumentą atsisakoma išduoti ir tuo atveju, kai praėjus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui per 3 darbo dienas statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir apie atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą priežastis statytojui nepranešama.

36. Inspekcija atlieka Reglamento 17 punkte ir IV skyriaus antrajame skirsnyje nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

LEIDIMAS TĘSTI SUSTABDYTĄ STATYBĄ

 

37. Statytojas, norėdamas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius, Inspekcijai tiesiogiai (laikantis Reglamento 6 punkto reikalavimų) arba per IS „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymą įgaliotas Inspekcijos pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos DVIS, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“.

38. Jei statybos sustabdymo priežastys pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos statytojui išduoda leidimą tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jei sustabdytos statybos priežastys nepašalintos, apie tai, kad sustabdytos statybos tęsti neleidžiama, statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu arba per IS „Infostatyba“ (jeigu prašymas buvo pateiktas naudojantis šia sistema) nurodant priežastis.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE STATYBOS PRADŽIĄ, RANGOVO IR PAGRINDINIŲ STATYBOS SRIČIŲ VADOVŲ PASAMDYMĄ AR PASKYRIMĄ PASKELBIMAS

 

39. Statytojas, statantis naują, rekonstruojantis ar griaunantis ypatingąjį ir neypatingąjį statinį, atnaujinantis (modernizuojantis) pastatą, informaciją apie numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios, o informaciją apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www. planuojustatyti.lt arba pateikia raštu Inspekcijai, nurodydamas statybos pradžios datą ir:

39.1. duomenis apie rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, telefono numerį, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę, atestato numerį, pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;

39.2. duomenis apie vadovus: vardą, pavardę, asmens kodą, atestato numerį, pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą, el. pašto adresą ir telefono numerį;

39.3. statytojo duomenis: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę;

39.4. duomenis apie statybą leidžiantį dokumentą: numerį, išdavimo datą, išdavusio subjekto pavadinimą; jei išduotas statybą leidžiantis dokumentas nebuvo įregistruotas IS „Infostatyba“, papildomai pateikiama statybą leidžiančio dokumento kopija.

39.5. statybos vietos duomenis; jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, o informacija teikiama naudojantis IS „Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objektą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

LAIKINŲJŲ STATINIŲ NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS

 

40. Statybą leidžiančiuose dokumentuose laikinojo statinio naudojimo terminas (data, iki kada statinys turi būti nugriautas ar kitaip pašalintas, pvz., išgabentas, perkeltas ir kita) nustatomas:

40.1. statytojo (užsakovo) prašymu;

40.2. statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto motyvuotu sprendimu, kuris priimamas atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, strateginius planus ir kitus teisės aktus.

41. Baigiantis laikinojo statinio naudojimo terminui, šio statinio savininkas ar valdytojas gali raštu (laisva forma) kreiptis į laikinojo statinio naudojimo terminą nustačiusį subjektą, prašydamas pratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą konkrečiam terminui; prie prašymo pateikiamas subjekto išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kuriame nurodytas laikinojo statinio naudojimo terminas. Subjektas, atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus toje teritorijoje strateginius planus ir kitus teisės aktus, įvertina galimybę pratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą prašomam terminui ir:

41.1. pratęsia laikinojo statinio naudojimo terminą prašyme nurodytam terminui;

41.2. pratęsia laikinojo statinio naudojimo terminą trumpesniam, negu prašyme nurodytas, terminui;

41.3. nepratęsia laikinojo statinio naudojimo termino, nurodant motyvus.

42. Pratęsiant laikinojo statinio naudojimo terminą, statybą leidžiančiame dokumente (antraštiniame lape) subjekto įgaliotas pareigūnas nurodo naują laikinojo statinio naudojimo terminą, deda asmens spaudą, pasirašo ir nurodo pasirašymo datą. Laikinojo statinio naudojimo terminas pratęsiamas ar nepratęsiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie laikinojo statinio naudojimo termino pratęsimą ar nepratęsimą prašymo pateikėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti ar nepratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą dienos.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

KITOS STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO NUOSTATOS

 

43. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava [8.21].

44. Jei norima statyti kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienai savivaldybės administracijai atskirai šio Reglamento nustatyta tvarka. Kiekvienos savivaldybės administracija išduoda statinio dalies, esančios tik jos teritorijoje, statybą leidžiantį dokumentą.

45. 2010 m. spalio 1 d. galioję, taip pat po 2010 m. spalio 1 d. išduoti ir galiojantys statybą leidžiantys dokumentai galioja neterminuotai.

46. Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai, kurių pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalies reikalavimus statinio projekto patikrinimo terminai yra skirtingi, statinio projektas tikrinamas per ilgiausią iš šių terminų.

47. Statinio projekto tikrinimo procedūrų metu statinio projekto sprendiniai nekeičiami.

48. Pakeitus esminius statinio (statinio projekte suprojektuotų statinių, kuriuos norint statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti privalomas statybą leidžiantis dokumentas) projekto sprendinius  ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą šio Reglamento nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, kitų teisės aktų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

48.1. laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas;

48.2. dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis;

48.3. iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

48.4. iki 1 m didinami statinio išorės matmenys;

48.5. mažinami statinio išorės matmenys.

49. Savivaldybės administracija arba Inspekcija statybą leidžiantį dokumentą IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiu šiais atvejais:

49.1. Reglamento nustatyta tvarka išdavus naują statybą leidžiantį dokumentą, kai keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai;

49.2. pakeitus žemės sklypo matmenis jį padalijus į atskirus žemės sklypus, sujungus žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją), jei dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai;

49.3. statytojo  prašymu;

49.4. įsiteisėjus teismo sprendimui, pripažįstančiam statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu;

49.5. jeigu po leidimo tęsti sustabdytą statybą statinio statyba pakartotinai sustabdyta (taikoma leidimams tęsti sustabdytą statybą);

49.6. užbaigus statinio statybą;

49.7. paskelbus naują statybą leidžiančio dokumento versiją Reglamento 52 punkte nustatyta tvarka.

50. Statant valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis), privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

51. Jei statinys statomas ar pastatytas savavališkai, statytojas, norėdamas įteisinti šią statybą (gauti statybą leidžiantį dokumentą), privalo sumokėti Statybos įstatyme [8.3] nurodyto dydžio įmoką už savavališkos statybos įteisinimą.

52. Jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninių klaidų, viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs statytojo motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“) ar savo iniciatyva, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, parengia naują (ištaiso klaidas) statybą leidžiančio dokumento versiją ir, esant reikalui, išsiunčia subjektams, tikrinusiems statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymus pritarti šių klaidų ištaisymui. Gavę prašymus, šių subjektų įgalioti asmenys per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ paskelbia, kad šių klaidų ištaisymui pritaria / nepritaria; jei per šį terminą nepaskelbiama apie pritarimą / nepritarimą, laikoma, kad klaidų ištaisymui pritarta.

53. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę rekonstruoti statinius, išduodami tik nustatyta tvarka užbaigus šių statinių statybą (naujo statinio statybą).

54. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę remontuoti statinius, išduodami tik nustatyta tvarka užbaigus šių statinių statybą (naujo statinio statybą), išskyrus nebaigtus statyti statinius, nustatyta tvarka įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir esančius teritorijose, kuriose pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus nauja statyba negalima. Išduodant  statybą leidžiantį dokumentą, suteikiantį teisę remontuoti nebaigtą statyti statinį, anksčiau išduotas naujo statinio statybą leidžiantis dokumentas panaikinamas. Teisėtai statomas ar statytas, bet neužbaigtas statyti statinys gali būti išardomas statytojo (užsakovo), statinio savininko ar valdytojo noru be statybą leidžiančio dokumento statiniui griauti.

55. Atvejai, kada privaloma gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus, nurodyti Reglamento 7 priede.

 

V SKYRIUS

STATYBOS UŽBAIGIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KOMISIJŲ SUDARYMAS

 

56. Inspekcijos viršininko įgalioti Inspekcijos padalinių (toliau – padaliniai) vadovai savo potvarkiais sudaro komisijas, keičia jų sudėtį ar jas panaikina.

57. Padalinių vadovai sudaro po vieną nuolat veikiančią komisiją ir pagal atskirus statytojų prašymus – vienkartines komisijas.

58. Komisijos sudaromos iš subjektų, kurių įgalioti atstovai pagal Reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją dalyvaus statybos užbaigimo procedūrose. Nuolat veikiančią komisiją turi sudaryti tiek įvairių sričių subjektų, kad ji galėtų visapusiškai atlikti visas būtinas bet kurios statybos užbaigimo procedūras.

59. BEOS komisiją savo įsakymu sudaro (keičia, panaikina) Inspekcijos viršininkas. Komisija sudaroma iš šių institucijų įgaliotų atstovų:

59.1. Inspekcijos (komisijos pirmininkas);

59.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos;

59.3. savivaldybės administracijos;

59.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos;

59.5. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

59.6. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

59.7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;

59.8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos;

59.9. Aplinkos apsaugos agentūros.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AKTO IŠDAVIMAS

 

60. Norėdamas gauti aktą, statytojas ar jo įgaliotas asmuo padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas:

60.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www. planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte;

60.2. tiesiogiai padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais.

61. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

61.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

61.11. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

61.2. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);

61.3. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;

61.4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);

61.5. dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 10 priedą);

61.6. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); jų pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus;

61.7. statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo);

61.8. paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);

61.9. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

61.10. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

61.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

61.10.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

62. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktas prašymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruojamas Inspekcijos DVIS. Užregistravus prašymą, padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina:

62.1. ar statytojas (ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo):

62.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis;

62.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); žemės sklypo ir/ar statinio paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo vardu. Statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas gali būti pasibaigęs;

62.1.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų  nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo atvejais;

62.2. ar prašymas užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;

62.3. ar su prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

62.4. ar prašymo pateikėjas turi statytojo įgaliojimą pateikti prašymą – tuo atveju, jei jį pateikia ne statytojas;

62.5. ar prašyme nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) nesavavališkai ir nėra nustatyta tvarka surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (- ai).

63. Padalinio pareigūnas, per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos nustatęs, kad:

63.1. visi Reglamento 62 punkto reikalavimai įvykdyti, prašymą ir pridėtus dokumentus įkelia į IS „Infostatyba“, joje pažymi prašymą kaip priimtą ir praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas;

63.2. jei Reglamento 62 punkto reikalavimai nėra įvykdyti ar nepateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už akto išdavimą sumokėjimą, prašymo pateikėjui praneša apie tai, kad prašymas nepriimamas ir per 3 darbo dienas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas prašymo pateikėjui, o, jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu, šis prašymas pažymimas kaip atmestas. Abiem atvejais nurodoma nepriėmimo (atmetimo) priežastis ir tai, kad prašymas toliau nebus nagrinėjamas.

64. Priėmęs prašymą, padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti savo atstovus (įgaliotus asmenis) (toliau – atstovai) statybos užbaigimo procedūroms atlikti (esant reikalui pažymi ir kitus, nenurodytus Reglamento 9 priede, subjektus); per IS „Infostatyba“ automatiškai išsiunčiamos paraiškos šiems subjektams dėl konkrečių atstovų paskyrimo, kuriose nurodoma numatoma statybos užbaigimo procedūrų pradžios data.

65. Subjekto paskirtam darbuotojui (toliau – darbuotojas) po paraiškos išsiuntimo suteikiama prieiga susipažinti su prie prašymo pridėtais dokumentais. Darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos išsiuntimo dienos pateikia informaciją apie subjekto atstovą, paskirtą (-us) komisijos sudėtyje statybos užbaigimo procedūroms atlikti; po šios informacijos pateikimo atstovui (-ims) suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su prie prašymo pridėtais dokumentais.

66. Gavęs informaciją apie visų subjektų, kuriems buvo išsiųstos paraiškos, atstovus, padalinio pareigūnas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kurią paskutinis iš subjektų pateikė informaciją apie savo atstovą (-us), IS „Infostatyba“ pažymi komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip po 5 darbo dienų nuo pažymėjimo momento, išskyrus atvejus, kai statytojas pageidauja vėlesnės datos. IS „Infostatyba“ automatiškai paskiriamos užduotys atstovams pasirašyti aktą arba el. parašu patvirtinti, kad aktas nepasirašomas, nurodant nepasirašymo priežastis. Darbuotojas iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ gali pakeisti savo atstovą (-us) kitu (-ais).

67. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju – per 5 darbo dienas) nuo jos darbo pradžios (IS „Infostatyba“ pažymėtos komisijos darbo pradžios datos), išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, kai statybos užbaigimo procedūros yra sustabdomos ar nutraukiamos.

68. Komisijos nariai, gavę iš statytojo Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su prašymu pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį esminiams statinių reikalavimams; statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams komisijos nariai gali patikrinti pasirinktinai. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, komisijos nariai turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas statybvietėje, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų išbandymus įmanoma atlikti nestabdant statybos užbaigimo procedūrų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

69. Komisija priima sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūras (tai pažymima IS „Infostatyba“, nurodant sustabdymo priežastis), ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komisijos darbo pabaigos dienos, nustatydama statybos užbaigimo procedūrų sustabdymo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai, skaičiuojant nuo prašymo registracijos datos:

69.1. jei reikia pašalinti komisijos nustatytus trūkumus;

69.2. jei būtina atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus;

69.3. jei nusprendžiama inicijuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą (kilus įtarimų, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai);

69.4. kitais atvejais – gavus skundų ar pranešimų dėl faktų, trukdančių atlikti statybos užbaigimo procedūras;

69.5. dėl nenumatytų objektyvių priežasčių, kai nėra galimybės vykdyti statybos užbaigimo procedūrų.

70. Komisija sprendimą atnaujinti statybos užbaigimo procedūras priima per 5 darbo dienas nuo statytojo kreipimosi, įvertinusi, ar statytojas ištaisė nurodytus trūkumus ir apie tai informavo (per IS „Infostatyba“ ar raštu). Atnaujintos statybos užbaigimo procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atnaujinimo dienos. Informacija apie statybos užbaigimo procedūrų atnaujinimo datą IS „Infostatyba“ pateikiama statytojui ir akto dar nepasirašiusiems komisijos nariams.

71. Komisijos sprendimu statybos užbaigimo procedūros nutraukiamos:

71.1. paaiškėjo, kad pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti) turėjo būti gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas;

71.2. statytojui per nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai) nepašalinus komisijos nustatytų trūkumų;

71.3. nustačius, kad statinys pastatytas savavališkai;

71.4. gavus informacijos, kad dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų, statybos užbaigimo procedūros nutraukiamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo;

71.5. kai atlikus statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai ir dėl jo galiojimo panaikinimo nuspręsta kreiptis į Inspekcijos viršininką ar jo įgaliotą pareigūną, prašant nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir/ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimo Statybos įstatymo [8.3] 33 straipsnyje nustatyta tvarka;

71.6. jeigu viešajame registre yra registruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą, taip pat jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinis sprendimas patvirtinti žemės sklypo, kuriame pastatytas statinys, teritorijų planavimo dokumentą ar išduoti statybą leidžiantį dokumentą yra panaikintas.

72. Komisijai jos darbo metu statytojas (ar jo įgaliotas atstovas) pateikia Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus (bendruoju atveju), teikia reikalingus paaiškinimus. Paaiškinimus komisijai taip pat gali teikti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Kilus neaiškumų, komisijos pirmininkas gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų) nuomonės, išvadų.

73. Komisijos pirmininkas, komisijos nariui pateikus raštu ar el. paštu prašymą leisti atlikti statybos užbaigimo procedūras atskirai, gali priimti sprendimą leisti tai atlikti.

74. Komisijos nariai aktą pasirašo el. parašais. Jei subjektas į komisiją yra paskyręs daugiau negu vieną atstovą, aktą gali pasirašyti:

74.1. visi subjekto paskirti atstovai;

74.2. ne visi subjekto atstovai; šiuo atveju, jei iki statybos užbaigimo procedūrų atlikimo termino pabaigos nė vienas iš nepasirašiusių akto subjekto atstovų nepatvirtina el. parašu, kad akto jis nepasirašo, nurodydamas motyvus, laikoma, kad subjekto atstovai aktą pasirašė.

75. Iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos aktą pasirašęs ar nepritaręs jo pasirašymui komisijos narys gali pakeisti savo sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju komisijos pirmininkas IS „Infostatyba suformuoja naują aktą, kurį el. parašais turi iš naujo pasirašyti komisijos nariai, o prieš tai el. parašais pasirašytas aktas panaikinamas. Aktas laikomas:

75.1. pasirašytu, jei:

75.1.1. iki komisijos darbo pabaigos dienos jį pasirašė bent vienas kiekvieno subjekto paskirtas atstovas (komisijos narys), išskyrus Reglamento 74.2 papunktyje nustatytą atvejį;

75.1.2. iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos komisijos narys nepasirašo akto ir to nepatvirtina el. parašu;

75.2. nepasirašytu, jei nors vienas komisijos narys el. parašu patvirtina, kad akto jis nepasirašo, nurodydamas nepasirašymo motyvus.

76. Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktą (el. dokumentą) prašymo pateikėjas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba (jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu), aktas prašymo pateikėjo prašymu gali būti išsiunčiamas jam el. paštu arba išduodamas padalinyje (įrašomas į prašymo pateikėjo el. laikmeną).

77. Jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu, jo pateikėjas IS „Infostatyba“ turi galimybę gauti informaciją apie statybos užbaigimo procedūrų eigą. Pateikęs prašymą tiesiogiai, informaciją jo pateikėjas gali gauti tiesiogiai, raštu, telefonu, el. paštu ir kitu būdu (jei pageidauja pareiškėjas ir yra tokios galimybės).

78. Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta.

79. Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. Aktas pasirašomas komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių yra neesminiai. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių priskiriami šie nukrypimai:

79.1. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.;

79.2. pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m, o hidrotechnikos statinių, skirtų reguliuoti vandens lygį ir (ar) praleisti perteklinį vandens debitą arba skirtų apsaugai nuo potvynių – iki 0,02 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba pažeidžiami norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

79.3. pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) ar atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų – iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

79.4. kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad, norint užbaigtame tame pačiame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento.

80. Daugiabučių namų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31].

81. Aktas ir komisijai pateikti dokumentai perduodami prašymo pateikėjui. Komisijos pirmininkas per 14 kalendorinių dienų apie akto pasirašymą informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją [8.19].

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BEOS STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO IŠDAVIMAS

 

82. BEOS gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti BEOS ar jų dalių BEOS aktai, jei šie BEOS ar jų dalys gali būti naudojami pagal BEOS projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų BEOS projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta ir jei BEOS projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu.

83. BEOS statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas užbaigiamas BEOS komisijos pasirašytu BEOS aktu, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Nugriovus BEOS, BEOS aktas neišduodamas, o išduodama pažyma apie BEOS nugriovimą, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

Užbaigus BEOS projekte numatytus statybos darbus ir atlikus bandymus nenaudojant branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų, surašomas BEOS aktas. Leidimas pradėti eksploatuoti BEOS išduodamas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nustatyta tvarka.

84. statytojas, norintis gauti:

84.1. BEOS aktą, užbaigus BEOS statybą, Inspekcijai pateikia rašytinį prašymą išduoti BEOS aktą. Prašymo rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Kartu su prašymu statytojas Inspekcijai pateikia:

84.1.1.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išvadą apie BEOS atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės reikalavimus. Ši išvada turi būti parengta, išnagrinėjus branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programoje numatytų šiame statybos etape darbų įvykdymo tarpinę ataskaitą ir atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

84.1.2. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijas, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijas (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

84.1.3. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

84.1.3.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

84.1.3.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

84.2. BEOS aktą, patvirtinantį, kad rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai užbaigti pagal BEOS projekto sprendinius, Inspekcijai pateikia rašytinį prašymą išduoti BEOS aktą. Kartu su prašymu Inspekcijai pateikia:

84.2.1.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išvadą apie BEOS atitiktį projekto sprendiniams, modifikacijos [8.7] saugą pagrindžiantiems dokumentams, įgyvendinantiems branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės reikalavimus;

84.2.2. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijas, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijas (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

84.2.3. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

84.2.3.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

84.2.3.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

85. Gavusi prašymą, Inspekcija ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį įregistruoja ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar nėra kliūčių sudaryti BEOS statybos užbaigimo komisiją, t. y. ar su prašymu išduoti BEOS aktą pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir ar jie pasirašyti teisės aktų nustatyta tvarka.

86. Jei Inspekcija nustato, kad sudaryti BEOS komisiją Reglamento 85 punkte nurodytų kliūčių nėra, ji raštu kreipiasi į Reglamento 59 punkte nurodytas institucijas, prašydama informuoti, kokius savo įgaliotus kompetentingus specialistus jos skiria į BEOS komisiją, taip pat ar statytojas prie prašymo išduoti BEOS aktą privalo pateikti pridėtų dokumentų vertimus į valstybinę kalbą (jei dokumentai surašyti viena iš oficialiųjų Tarptautinės atominės energijos agentūros oficialiųjų kalbų ir vertimai nebuvo pridėti). Reglamento 59 punkte nurodytos institucijos šiame punkte nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Inspekcijos prašymo gavimo dienos. BEOS komisija sudaroma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos iš paskutinės šią informaciją pateikusios institucijos gavimo dienos.

87. Jei Inspekcija nustato, kad esama 85 punkte nurodytų kliūčių, ji apie tai per 2 darbo dienas raštu informuoja statytoją. Reglamento 85 punkte nurodyti veiksmai atliekami tik pašalinus nustatytas kliūtis.

88. Sudarius BEOS komisiją, jos pirmininkas pateikia komisijos nariams su prašymu išduoti BEOS aktą pateiktų dokumentų kopijas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu suderina su statytoju BEOS komisijos darbo pradžios datą, apie kurią informuoja BEOS komisijos narius, taip pat informuoja statytoją apie jo prievolę iki BEOS komisijos darbo pradžios pateikti reikalingų dokumentų vertimus į valstybinę kalbą.

89. BEOS komisija savo darbe vadovaujasi Reglamento 66–79 punktuose išdėstytais principais tiek, kiek jie neprieštarauja Reglamento 90 punktui. Vietoj Reglamento 66 punkte nurodyto 10 darbo dienų termino taikomas 30 darbo dienų terminas.

90. BEOS aktas išduodamas tik tuo atveju, jei jį pasirašo visi BEOS komisijos nariai.

91. Pasirašytas BEOS aktas ir BEOS komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui, po vieną BEOS akto egzempliorių – rangovui ir Inspekcijai. Inspekcijai taip pat perduodamas Reglamento 75 punkte nurodytas subjekto raštas bei prie statytojo prašymo išduoti BEOS aktą pridėta kompiuterinė laikmena su BEOS projekto įrašu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS TVIRTINIMAS

 

92. Statytojas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnyje ir Reglamento 11 priede nustatytais atvejais surašo deklaraciją ir Inspekcijai pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją. Šio prašymo ir deklaracijos rekvizitus tvirtina Inspekcijos viršininkas. Prašymas patvirtinti deklaraciją gali būti pateikiamas:

92.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant visus su prašymu privalomus pateikti dokumentus, pasirašytus statytojo el. parašu;

92.2. tiesiogiai Inspekcijai, pridedant visus privalomus pateikti dokumentus ir elektroninę laikmeną su šių dokumentų įrašais; šiuo būdu prašymas patvirtinti deklaraciją pateikiamas tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS „Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar kitų priežasčių).

93.  Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas patvirtinti deklaraciją IS „Infostatyba“ užregistruojamas automatiškai, tą pačią dieną apie tai informuojant statytoją. Tiesiogiai pateiktas prašymas Inspekcijos DVIS užregistruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Su prašymu patvirtinti deklaraciją bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

93.1.  deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

93.2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.2.1. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

93.2.2.  techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

93.2.3.  statinio supaprastinto projekto popierinis variantas;

93.21. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

93.3.  statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

93.4.  statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

93.5.  požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

93.6. Neteko galios nuo 2017-09-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

93.7.  besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;

93.8.  Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

93.9.  žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

93.10.  turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

93.11.  statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

93.12.  pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

93.13.  pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

93.14.  elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai);

93.15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

93.15.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

93.15.2.  laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

93.16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

93.17. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

93.18cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

94. Užregistravus prašymą patvirtinti deklaraciją, Inspekcijos pareigūnas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas patikrina:

94.1. ar statytojas:

94.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis – tokiu atveju patikrinama, ar gauti Reglamento 50 punkte nurodyti sutikimai (susitarimai);

94.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas gali būti pasibaigęs;

94.1.3. tais atvejais, kai nebuvo privalomas statybą leidžiantis dokumentas, turi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus) (kai jie privalomi);

94.1.4. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo ir remonto (keičiant paskirtį ar jos nekeičiant) atvejais;

94.1.5. ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus projekto sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

94.2. ar prašymas patvirtinti deklaraciją užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;

94.3. ar su prašymu patvirtinti deklaraciją pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

94.4. ar šio prašymo pateikėjas turi statytojo įgaliojimą pateikti prašymą patvirtinti deklaraciją – tuo atveju, jei prašymą patvirtinti deklaraciją pateikia ne statytojas.

95. Nustatęs, kad Reglamento 94 punkto reikalavimai nėra įvykdyti ar nepateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už deklaracijos patvirtinimą sumokėjimą, Inspekcijos pareigūnas statytoją informuoją, kad prašymas patvirtinti deklaraciją nepriimamas ir per 3 darbo dienas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas statytojui. Jei prašymas patvirtinti deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu, IS „Infostatyba“ prašymas pažymimas kaip atmestas. Abiem atvejais nurodoma prašymo patvirtinti deklaraciją nepriėmimo priežastis ir tai, kad šis prašymas toliau nebus nagrinėjamas.

96. Nustatęs, kad Reglamento 94 punkto reikalavimai įvykdyti, Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti deklaraciją užregistravimo dienos IS „Infostatyba“ šį prašymą pažymi kaip priimtą ir praneša (per IS „Infostatyba“, jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu) jo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas, o tais atvejais, kai prašymas patvirtinti deklaraciją pateiktas tiesiogiai, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo patvirtinti deklaraciją užregistravimo Inspekcijos DVIS prašymą ir pridėtus dokumentus įkelia į IS „Infostatyba“. Šį prašymą nagrinėjantis Inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad Reglamento 94 punkto reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti deklaraciją užregistravimo dienos IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir praneša jo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

97. Priėmęs prašymą patvirtinti deklaraciją, Inspekcijos pareigūnas per 5 darbo dienas patikrina, ar:

97.1. nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytus Reglamento 79.1–79.3 papunkčiuose ar pažeidžiančių (šiuo atveju tikrinama pasirinktinai), nustatytus Reglamento 79.4 papunktyje; statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams Inspekcijos pareigūnas gali patikrinti pasirinktinai;

97.2. nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal kadastro duomenų bylą, geodezinius matavimus) ir atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų (jei statinio projekto rengti neprivaloma);

97.3. dėl deklaracijoje nurodyto (-ų) statinio (-ių) nėra surašyta savavališkos statybos aktų;

97.4. nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento, pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti);

97.5.  įvykdytos Reglamento 6 priede nurodytų subjektų rašytinių pritarimų statinio projektui sąlygos (jeigu tokių buvo);

97.6. tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, buvo gauti Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų subjektų rašytiniai sutikimai (jei jie privalomi) ir įvykdytos juose nurodytos sąlygos (jei tokių buvo);

97.7. Neteko galios nuo 2017-09-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

97.8. ar pateikta rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto arba kredito įstaigos garantijos kopija atitinka žemiau išvardintus reikalavimus, o taip pat ar pateikta draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto apmokėjimą įrodanti dokumento kopija. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui arba kredito įstaigos garantijai:

97.8.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui;

97.8.2. laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

97.8.3. draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti neatšaukiama.

98. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas:

98.1. nenustatęs pažeidimų pagal Reglamento 97 punktą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti deklaraciją priėmimo dienos deklaraciją patvirtina el. parašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

98.2. nustatęs pažeidimų pagal Reglamento 97 punktą, prašymo patvirtinti deklaraciją pateikėjui apie tai, kad deklaracija nebus patvirtinta, praneša per 5 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos, nurodydamas jos nepatvirtinimo priežastis, ir grąžina pateiktus dokumentus (jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai);

98.3. vykdydamas deklaracijos patvirtinimo procedūras:

98.3.1. nutraukia deklaracijos tvirtinimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo kai gauna informaciją, kad dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

98.3.2. praneša statytojui, nurodant motyvus, kad deklaracija negali būti patvirtinta, jei  viešajame registre yra registruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą, taip pat jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinis sprendimas patvirtinti žemės sklypo, kuriame pastatytas statinys, teritorijų planavimo dokumentą ar išduoti statybą leidžiantį dokumentą yra panaikintas;

98.4. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 16 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais ne ilgiau kaip 20 darbo dienų sustabdo deklaracijos tvirtinimo procedūras ir atlieka statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą, procedūros tęsiamos tik nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai. Gavus skundų ar pranešimų dėl kitų faktų, trukdančių atlikti procedūras, sprendžia, ar reikia atidėti deklaracijos tvirtinimo procedūras, kol kompetentingos institucijos šiuos skundus (pranešimus) išnagrinės teisės aktų nustatyta tvarka, ar šie skundai (pranešimai) nėra pagrindas nutraukti procedūras. Apie deklaracijos tvirtinimo procedūros sustabdymą, nurodant motyvus, informuojamas statytojas.

99. Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojančiu, jei patvirtinta deklaracija užregistruojama IS „Infostatyba“. Jei prašymas patvirtinti deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu, patvirtintą deklaraciją (el. dokumentą) ją pateikęs statytojas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba“, taip pat ji šį prašymą pateikusio statytojo prašymu gali būti jam išsiunčiama el. paštu. Jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, jį pateikusiam statytojui išduodama patvirtinta deklaracija (el. dokumentas) įrašoma į prašymą pateikusio statytojo el. laikmeną ir (arba) deklaracijos (el. dokumento) nuorašas, patvirtintas Dokumentų rengimo taisyklių [8.38], nustatyta tvarka.

100.  Patvirtintose deklaracijose nurodytų statinių statybos teisėtumas, atsižvelgiant į finansavimą ir administracinius išteklius, pasirinktinai patikrinamas pagal Inspekcijos metinius veiklos planus Inspekcijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per vienerius metus nuo deklaracijos patvirtinimo ir užregistravimo dienos; apie tai, išduodant patvirtintą deklaraciją, informuojamas deklaraciją pateikęs statytojas.

101.  Šiame skirsnyje nurodytos procedūros dėl deklaracijos tvirtinimo neprivalomos, jei STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] nustatyta tvarka atlikta statinio (jo dalies) ekspertizė ir statytojas turi bendrosios statinio  ekspertizės aktą, įrodantį statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams.

102.  Reglamento 101 punkte nurodytu atveju deklaracija, kurios remiantis Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 2 ar 3 dalimi neprivaloma tvirtinti Inspekcijoje, prieš pateikiant ją Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, turi būti registruota IS „Infostatyba“, o nesant techninių galimybių, Inspekcijos DVIS:

102.1.  statytojas arba jo įgaliotas asmuo deklaracijos registraciją atlieka nuotoliniu būdu IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildo atitinkamus laukus ir nurodytose vietose įkelia statytojo surašytos deklaracijos kopiją, statinio ekspertizės akto kopiją, kitus dokumentus, kurie turi būti pridėti prie deklaracijos, nurodytus Reglamento 93.2–93.18 papunkčiuose. Deklaracija yra registruojama automatiškai;

102.2.  jeigu nėra techninių galimybių atlikti deklaracijos, kurios remiantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ar 3 dalimi neprivaloma tvirtinti Inspekcijoje, registracijos IS „Infostatyba“, el. paštu info@vtpsi.lt pateikiamas statytojo ar jo įgalioto asmens el. parašu pasirašytas laisvos formos prašymas dėl deklaracijos registravimo Inspekcijos DVIS. Kartu su prašymu pateikiama deklaracijos, ekspertizės akto, kuriuo patvirtinta deklaracija, ir Reglamento 93.2–93.18 papunkčiuose nurodytos dokumentų, kurie turi būti pateikti su deklaracija, kopijos, kurių tikrumas patvirtintas statytojo ar jo įgalioto asmens el. parašu. Inspekcija prašymą išnagrinėja ir atsakymą pateikia per 3 darbo dienas nuo prašymo registravimo dienos;

102.2.1.  nustačius, kad Reglamento 102.2 papunktyje nustatyti reikalavimai yra įvykdyti, deklaracija yra registruojama Inspekcijos DVIS ir apie tai informuojamas prašymo pateikėjas pateikiant atsakymą el. paštu;

102.2.2.  nustačius, kad Reglamento 102.2 papunktyje nustatyti reikalavimai nėra įvykdyti, priimamas sprendimas deklaracijos neregistruoti ir apie tai informuojamas prašymo pateikėjas pateikiant atsakymą el. paštu.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KITOS STATYBOS UŽBAIGIMĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

 

103.  Žiemos metu, nesant galimybės užbaigti sklypo sutvarkymo darbus, statybos užbaigimo procedūros gali būti atliekamos ir aktas pasirašomas neužbaigus šių darbų, tačiau aktas gali būti pasirašytas tik komisijai pateikus dokumentą, patvirtinantį statytojo įsipareigojimą per nustatytą terminą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus. Pasibaigus šiam terminui, Inspekcija patikrina, ar įvykdytas įsipareigojimas, ir jei jis neįvykdytas, surašo statytojui privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą įvykdyti įsipareigojimą. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, suėjus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo arba privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi privalomojo nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl privalomojo nurodymo termino nepratęsimo. Privalomojo nurodymo neįvykdžiusiam statytojui taikoma administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2] nustatyta tvarka .

104.  Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“ data.

105.  Aktas ir deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [8.8].

106.  Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso [8.1] šeštosios knygos XXIII skyriaus, Statybos įstatymo [8.3] 41 straipsnio ir šiomis nuostatomis:

106.1.  statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą; jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statytojo surašytas vienašalis aktas;

106.2.  jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, statytojas apie tai raštu informuoja Inspekciją ir kreipiasi į teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei statytojas juos pašalino savo lėšomis;

106.3.  Inspekcija, gavusi statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, teikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras medžiagą ir pasiūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

107Statytojas, pagal Statybos įstatymo [8.3] nuostatas užbaigęs daugiabučio namo statybą ir įregistravęs statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre, saugo su namo statyba susijusią dokumentaciją ir prižiūri bei atsako už namo bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas ir pastato laikančiąsias konstrukcijas bei jo nuosavybei priklausančius butus, kol susikurs savininkų bendrija, bus sudaryta namo savininkų jungtinės veiklos sutartis arba bus paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Jei per 1 mėnesį nuo statinio registravimo Nekilnojamojo turto registre dienos namo butų ir kitų patalpų savininkai nesukuria savininkų bendrijos arba nesudaro namo savininkų jungtinės veiklos sutarties, statytojas raštu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pagal Civilinio kodekso [8.1] 4.84 straipsnio nuostatas. Sukūrus daugiabučio namo savininkų bendriją, ar sudarius šių savininkų jungtinės veiklos sutartį, ar paskyrus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, statytojas per 1 mėnesį aktu perduoda jiems su namo statyba susijusius dokumentus ir bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas, pastato laikančiąsias konstrukcijas bei sutvarkytą teritoriją.

108.  Kitų, negu nurodyti Reglamento 107 punkte, statinių statybos atveju su statyba susijusią dokumentaciją nuolat saugo statytojas, o statinius perleidus kitam asmeniui – naujasis įgijėjas.

109.  Gavęs statytojo laisvos formos prašymą raštu, akto galiojimą ar deklaracijos patvirtinimą Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytais atvejais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas panaikina padalinio vadovas savo potvarkiu.

110.  Iki statinio (-ių) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre nustačius, kad aktas pasirašytas ar deklaracija patvirtinta ir įregistruota nesilaikant statybos užbaigimo procedūrų reikalavimų, akto galiojimą ar deklaracijos patvirtinimą ir įregistravimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas panaikina Inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas pareigūnas; apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu ir el. paštu informuojamas statytojas ir VĮ Registrų centras. Techninio pobūdžio klaidos ištaisomos Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka.

111. Komisijos nariai, taip pat deklaraciją pasirašę, užregistravę ar patvirtinę asmenys atsako pagal kompetenciją už šio Reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

112.  Statytojas sudaro sąlygas komisijai atlikti savo funkcijas.

113. Ginčus dėl statybos užbaigimo tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia Inspekcija arba teismas. Statytojas dėl statybos užbaigimo procedūrų metu priimtų administracinių sprendimų turi teisę kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba teismą.

114.  Jei statinio projekte ir statybą leidžiančiame dokumente nurodyta statybos rūšis pagal tuo metu galiojusius teisės aktus neatitinka statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu galiojančių teisės aktų, statybos užbaigimo procedūros statytojo pageidavimu gali būti atliekamos pagal statybos rūšį, atitinkančią faktiškai atliktus statybos darbus statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu.

115.  Dėl neteisėtos statybos proceso dalyvių veiklos įvertinimo Inspekcija kreipiasi į Reglamento 152.1-152.3 papunkčiuose nurodytus subjektus.

116. Reglamento V skyriuje nurodyti pranešimai teikiami nuotoliniu būdu tik tais atvejais, kai prašymas išduoti aktą ar patvirtinti deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu. Kitais atvejais pranešimai teikiami tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, išskyrus atvejus, kai statytojas prašyme patvirtinti deklaraciją nurodo, kad pageidauja gauti pranešimus kitu būdu.

1161. Atliekant statybos užbaigimo procedūras Reglamento 61.10, 84.1.3, 84.2.3, 93.15 papunkčiuose, 10 priedo 22 punkte nurodytą rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą (draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento ar kredito įstaigos garantijos kopiją) komisijai ar Inspekcijai privaloma pateikti, kai norima užbaigti statinių, kuriems projektuoti specialieji reikalavimai išduoti po 2016 m. gruodžio 31 d., statybą. Jeigu per 5 metus nebuvo gautas statybą leidžiantis dokumentas po specialiųjų reikalavimų (išduotų po 2016 m. gruodžio 31 d.) išdavimo ir kai dėl specialiųjų reikalavimų nebuvo kreiptasi, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą komisijai ar Inspekcijai privaloma pateikti, kai norima užbaigti statinių, kurių statybai prašymai gauti statybą leidžiantį dokumentą (kurie buvo priimti) pateikti po 2016 m. gruodžio 31 d., statybą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

VI SKYRIUS

STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

STATYBOS SUSTABDYMAS

 

117.  Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, remontas ar griovimas (toliau – statinio statyba) sustabdomas surašant privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, išskyrus darbus, būtinus nustatytiems pažeidimams pašalinti (toliau – privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų). Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

118.  Statinio statyba sustabdoma Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 2-3 dalyse nurodytais atvejais. Kai reikia surašyti privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, taikomos šio Reglamento 121-122 punktų nuostatos.

119.  Kai nustatoma, kad statinio statyba yra savavališka, pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą ji sustabdoma Reglamento VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

120.  Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, gavęs informacijos apie aplinkybes, nurodytas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte, informuoja statytoją apie numatomą statybos patikrinimą Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo [8.37] nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos patikrina statybą; jei patikrinus statybą pasitvirtina informacijos pagrįstumas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas privalo:

120.1.  patikrinimo metu nufotografuoti statybą .jpg, .gif, .tif arba .png formatu; nuotraukos arba kelių nuotraukų dydis neturi viršyti 10 MB;

120.2.  esant galimybei, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aplinkybių pasitvirtinimo dienos naudojantis IS „Infostatyba“ surašyti privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų. Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų (el. dokumentas) užregistruojamas IS „Infostatyba“, o kai nėra techninių galimybių naudotis IS „Infostatyba“ – Inspekcijos DVIS. Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų surašomas statytojui ir (ar) rangovui (toliau – statybos dalyvis);

120.3.  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais ir tvarka surašyti statybos dalyviui administracinio nusižengimo protokolą arba Inspekcijos viršininko patvirtintos formos Statybos įstatymo pažeidimo protokolą.

121.  Jei surašant privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų statybos dalyvis ar jo įgaliotas atstovas nedalyvauja arba šio nurodymo nepasirašo, apie tai įrašoma nurodyme. Raštu pateikti asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai ir nuotraukos pridedamos prie privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų. Jei statytojas ir kiti asmenys statybos vietoje neleidžia Inspekcijos įgaliotam pareigūnui atlikti veiksmų, susijusių su statybos sustabdymu, jis privalo kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą.

122.  Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (el. dokumento) nuorašas, patvirtintas teisės aktų  nustatyta tvarka, įteikiamas statybos dalyviui ar jo įgaliotam atstovui pasirašytinai ar Reglamento 123 ar 124 punktuose nustatyta tvarka. Statybos dalyviui ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų (el. dokumentas) įrašomas į jų pateiktą elektroninę laikmeną ar išsiunčiamas nurodyto elektroninio pašto adresu. Kartu su privalomuoju nurodymu nevykdyti statybos darbų įteikiamas kvietimas, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, dalyvauti statybos patikrinime (toliau – kvietimas); šio patikrinimo metu turi būti nustatyta, ar nuo privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų įteikimo dienos jis yra įvykdytas. Kvietime įrašoma numatomo statybos patikrinimo data ir laikas.

123.  Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų nuorašas įteikiamas statybos dalyviui registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą tokia tvarka:

123.1.  jei statytojo (fizinio asmens) gyvenamoji vieta ar buveinė (juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių) yra žinoma:

123.1.1.  kai statytojas yra fizinis asmuo – jo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje statytojui arba kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, o jeigu ir jo šeimos narių nėra, – namo (bendrijos) administracijai arba butų eksploatavimo organizacijai, arba seniūnijos seniūnui, arba darbo vietoje darbovietės administracijai;

123.1.2.  kai statytojas yra juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padaliniai – buveinėje juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;

123.2.  jei statytojo (fizinio asmens) gyvenamoji vieta ar buveinė (juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių) nežinoma:

123.2.1.  Inspekcija kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą dėl statytojo duomenų (gyvenamosios vietos ar buveinės) pateikimo nurodydama, kuriam tikslui numatoma šiuos duomenis panaudoti;

123.2.2.  gavus statytojo duomenis apie gyvenamąją vietą ar buveinę, privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų įteikiamas Reglamento 123.1 papunktyje nustatyta tvarka arba kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

124.  Kai Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų įteikti nepavyksta (siuntėjui grįžta registruotas laiškas) ar duomenų apie statytojo (fizinio asmens) gyvenamąją vietą ar buveinę (juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių) Reglamento 123.2.1 papunktyje nustatyta tvarka gauti nepavyksta, vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto tinklapyje www.planuojustatyti.lt paskelbiamas pranešimas apie privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą, nurodant šio patikrinimo datą, laiką, atsižvelgiant į galimą pranešimo paskelbimo spaudoje datą, ir apie tai, kad šiame statybos patikrinime kviečiamas dalyvauti statytojas ar jo įgaliotas atstovas, taip pat nurodant pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, kontaktinius duomenis.

125.  Reglamento 122 punkte ar 123 punkte nustatyta tvarka įteiktas privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai. Šie dokumentai taip pat laikomi įteiktais tinkamai, jei praėjo 5 darbo dienos po to, kai Reglamento 124 punkte nustatyta tvarka vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto tinklapyje www.planuojustatyti.lt buvo paskelbtas pranešimas apie privalomojo nurodymo surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą.

126.  Statytojas, kuriam privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų įteiktas tinkamai, privalo sustabdyti statybą, apsaugoti statybvietę ir aplinką ir gali tęsti statybą tik pašalinęs statybos sustabdymo priežastis ir Reglamento IV skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka gavęs leidimą tęsti sustabdytą statybą, jeigu statyba nėra savavališka.

127.  Surašęs privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas:

127.1.  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos patikrina statybą, surašo privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, ir prie jo prideda statinio nuotraukas;

127.2.  nustatęs, kad statybos darbai nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos buvo ir (ar) yra vykdomi toliau:

127.2.1.  Administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3]  nustatyta tvarka ir terminais surašo administracinio nusižengimo protokolą arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolą;

127.2.2.  jeigu statyba buvo sustabdyta remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktu, surašo savavališkos statybos aktą, kuriame nurodo, kad nėra statybą leidžiančio dokumento – leidimo tęsti sustabdytą statybą; šiuo atveju savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros atliekamos Reglamento VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka;

127.2.3.  per 10 darbo dienų šiame Reglamento punkte nurodyto patikrinimo nustatyta tvarka atlieka pakartotinį patikrinimą išskyrus atvejus, kai privalomasis nurodymas perduotas vykdyti antstoliui;

127.3.  nustatęs, kad statybos darbai nuo privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų tinkamo įteikimo dienos nebuvo vykdomi, statybos pakartotinai nebetikrina, išskyrus tuos atvejus, kai gauna skundą ar pranešimą dėl šios statybos tolesnio vykdymo.

128.  Kai Inspekcijos įgaliotas pareigūnas nustato, kad:

128.1.  privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, Inspekcija perduoda nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo panaikinimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų, jei buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo;

128.2.  statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos ir yra gautas prašymas išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą, atlieka Reglamento IV skyriaus VI skirsnyje numatytus veiksmus.

129.  Inspekcijai sustabdžius statinio statybą, kai statyba nėra savavališka, statytojas gali Inspekcijai nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai pateikti prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu ir statinio konservavimo projektą. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, nustatęs, kad statinio statyba yra sustabdyta ir prie statytojo prašymo pridėtame statinio konservavimo darbų projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo registravimo IS „Infostatyba“ dienos išduoda statytojui leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [8.5] nustatyta tvarka priimamas administracinis sprendimas neišduoti leidimo atlikti statinio konservavimo darbus, nurodant priežastis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVAVALIŠKOS STATYBOS SUSTABDYMAS IR JOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

 

130.  Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, gavęs informacijos apie galimą savavališką statybą ir (ar) pats nustatęs galbūt savavališkos statybos atvejį, informuoja statytoją, jeigu jo nėra, – statinio (jo dalies) savininką, valdytoją ar naudotoją, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininką, valdytoją ar naudotoją (toliau – statinio ar žemės sklypo naudotojas) apie numatomą statybos patikrinimą Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo [8.37] nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo ar galbūt savavališkos statybos atvejo nustatymo dienos patikrina statybą (netaikoma kai savavališka statyba nustatoma Inspekcijos organizuojamų reidų metu); jei patikrinus statybą pasitvirtina, kad ji yra savavališka, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas privalo:

130.1.  patikrinimo metu nufotografuoti statybą; reikalavimai nuotraukoms nustatyti Reglamento 120.1 papunktyje;

130.2.  esant galimybei, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo savavališkos statybos nustatymo dienos naudojantis IS „Infostatyba“ surašyti savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, iki bus pašalinti savavališkos statybos padariniai. Privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų nesurašomas, jeigu yra galiojantis privalomasis nurodymas nevykdyti to paties statinio ar jo dalies statybos darbų, kurių savavališka statyba yra nustatyta. Savavališkos statybos aktas (el. dokumentas) ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų (el. dokumentas) užregistruojami IS „Infostatyba“, o kai nėra techninių galimybių naudotis IS „Infostatyba“ – Inspekcijos DVIS;

130.3.  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais ir tvarka surašyti atsakingiems asmenims administracinio nusižengimo protokolą arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolą.

131.  Kai savavališkai pastatytas statinys yra nesuformuotoje valstybinėje žemėje ir statytojo, statinio (jo dalies) savininko, valdytojo ar naudotojo nėra ar jis nežinomas, savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų nesurašomas. Šiuo atveju surašomas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, ir apie tai per 5 darbo dienas nuo šio akto surašymo dienos raštu pranešama valstybinės žemės valdytojui ir atitinkamos savivaldybės administracijai, pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio akto kopiją.

132.  Savavališkos statybos akto (el. dokumento) ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (el. dokumento) nuorašai,  patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka įteikiami statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui, arba jų įgaliotam atstovui pasirašytinai ar Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka. Statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui,  ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant savavališkos statybos aktas (el. dokumento) ir privalomasis nurodymas (el. dokumentas) įrašomas į jų pateiktą elektroninę laikmeną ar išsiunčiamas nurodyto elektroninio pašto adresu.

133.  Jei statytojas ir kiti asmenys statybos vietoje neleidžia Inspekcijos įgaliotam pareigūnui atlikti su savavališkos statybos fiksavimu susijusių veiksmų, šis pareigūnas privalo kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą.

134.  Kai Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka nepavyksta įteikti savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (siuntėjui grįžta registruotas laiškas) ar Reglamento 123.2.1 papunktyje nustatyta tvarka nepavyksta gauti duomenų apie statytojo arba statinio ar žemės sklypo naudotojo (fizinio asmens) gyvenamąją vietą ar buveinę (juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių), vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto tinklapyje www.planuojustatyti.lt paskelbiamas pranešimas apie savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą, numatomą statybos patikrinimą (nurodoma šio patikrinimo data, laikas, atsižvelgiant į galimą pranešimo paskelbimo spaudoje datą, taip pat pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, kontaktiniai duomenys) ir apie tai, kad šiame statybos patikrinime kviečiamas dalyvauti statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas ar jų įgaliotas atstovas.

135.  Reglamento 123 ar 132 punkte nustatyta tvarka įteiktas savavališkos statybos aktas, privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai. Šie dokumentai taip pat laikomi įteiktais tinkamai, jei praėjo 5 darbo dienos po to, kai Reglamento 134 punkte nustatyta tvarka vietinėje ar respublikinėje spaudoje, interneto tinklapyje www.planuojustatyti.lt buvo paskelbtas pranešimas apie savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą.

136.  Asmuo, kuriam savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų įteiktas tinkamai, gali tęsti statybos darbus tik pašalinęs statybos sustabdymo priežastis. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, surašęs privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų, jeigu patikrinimo metu statybos darbai buvo vykdomi (pvz. patikrinimo metu buvo atliekami statybos darbai, statybvietėje yra statybinių medžiagų arba statybinės technikos) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo privalomojo nurodymo tinkamo įteikimo dienos atlieka pakartotinį patikrinimą. Patikrinimas taip pat atliekamas, jeigu yra gautas skundas ar pranešimas, kad vykdoma savavališka statyba arba tęsiami jau sustabdytos statybos darbai. Šis patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos. Patikrinimo metu surašomas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas, prie jo pridedamos statinio nuotraukos (reikalavimai nuotraukoms yra nustatyti Reglamento 120.1 papunktyje).

137.  Inspekcijos įgaliotam pareigūnui atlikus Reglamento 136 punkte nurodytą patikrinimą ir nustačius, kad statybos darbai:

137.1.  buvo ir (ar) yra toliau vykdomi:

137.1.1.  atsakingam asmeniui Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais ir tvarka surašomas administracinio nusižengimo protokolas arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolas;

137.1.2.  Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo;

137.1.3.  nustačius naują savavališką statybą atliekami šiame Reglamento skirsnyje nustatyti veiksmai;

137.1.4.  per 10 darbo dienų šiame Reglamento punkte nustatyta tvarka atlieka pakartotinį patikrinimą išskyrus atvejus, kai privalomasis nurodymas perduotas vykdyti antstoliui;

137.2.  nebuvo vykdomi, tolesni sustabdytos statybos patikrinimai nebeatliekami, išskyrus tuos atvejus, kai gaunamas skundas ar pranešimas dėl šios statybos tolesnio vykdymo.

138.  Inspekcija išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos surašo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – nurodymas), kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jame nurodomi konkretūs būtini atlikti veiksmai (konkretūs statybos darbai, konkrečios ardytinos konstrukcijos ir pan.).

139.  Apie surašytą savavališkos statybos aktą Inspekcija privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti:

139.1.  savivaldybės administraciją, pateikdama savavališkos statybos aktą (el. dokumentą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo nuorašą be priedų, kai savivaldybės administracija pateikė informaciją Inspekcijai Reglamento 14 punkte nurodytais atvejais;

139.2.  VĮ Registrų centro teritorinį padalinį, pateikdama savavališkos statybos aktą (el. dokumentą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo nuorašą be priedų, jei nėra techninių galimybių pateikti šios informacijos naudojantis informacinėmis sistemomis.

140.  Nurodymas statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui turi būti įteiktas tinkamai. Kartu su nurodymu turi būti įteiktas kvietimas; patikrinimo metu turi būti patikrinta, ar įvykdyti nurodyme nurodyti veiksmai. Nurodymas ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie įteikti Reglamento 135 punkte nurodytu būdu.

141.  Nurodymas nesurašomas šiais atvejais:

141.1.  kai jo įvykdyti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, pvz., kai pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvadas savavališkai nugriautų (išardytų) ir pašalintų ar sunaikintų autentiškų kultūros paveldo statinio konstrukcijų neįmanoma atkurti dėl informacijos apie jas ar analogiškas buvusioms konstrukcijas stokos. Šiais atvejais tolesnės savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros neatliekamos. Tokiais atvejais gali būti surašomas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas privalomasis nurodymas;

141.2.  kai nugriovus statinį arba išardžius ar išmontavus jo dalį nebuvo pažeistas viešasis interesas (neapribojama teisės aktais nustatyta trečiųjų asmenų galimybė naudotis statiniu ir kt.);

141.3.  kai statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas, kol Inspekcija nesurašė nurodymo, raštu informavo Inspekciją apie tai, kad jis pašalino savavališkos statybos padarinius. Šiuo atveju Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 5 darbo dienas nuo statytojo arba statinio ar žemės sklypo naudotojo pranešimo gavimo dienos patikrina statybą. Nustačius, kad savavališkos statybos padariniai nėra pašalinti, surašomas nurodymas ir savavališkos statybos padariniai šalinami šio Reglamento nustatyta tvarka. Nustačius, kad savavališkos statybos padariniai pašalinti, surašomas faktinių duomenų patikrinimo aktas;

141.4.  kai toks nurodymas nenumatytas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 2 dalyje;

141.5.  kai statytojas arba statinio ar žemės sklypo naudotojas, kol Inspekcija nesurašė nurodymo, raštu informavo Inspekciją apie tai, kad jis gavo statybą leidžiantį dokumentą. Tokiu atveju per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo  atliekami Reglamento 144 punkte ir 144.1 papunktyje nurodyti patikrinimai. Nustačius, kad:

141.5.1.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai ir statinys (jo dalis) atitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas neteisėtas statybą leidžiantis dokumentas, esminius sprendinius, Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo;

141.5.2.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai ir statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas neteisėtas statybą leidžiantis dokumentas, esminių sprendinių:

141.5.2.1.  Inspekcija šio skirsnio nustatyta tvarka surašo nurodymą dėl savavališkos statybos darbų, kurių neapima statybą leidžiantis dokumentas, jeigu yra objektyvi galimybė šių darbų padarinius pašalinti atskirai nuo tos dalies, kurią apima statybą leidžiantis dokumentas, ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių, kuriuos apima statybą leidžiantis dokumentas, šalinimo. Pasibaigus nurodymo įvykdymo terminui, per 10 darbo dienų šio  Reglamento 146 punkto nustatyta tvarka atliekami reikiami nurodymo įvykdymo patikrinimo veiksmai ir sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų atlikimo;

141.5.2.2.  Inspekcija šio skirsnio nustatyta tvarka surašo nurodymą dėl visų savavališkos statybos darbų, jeigu yra nėra objektyvios galimybės šių darbų padarinius pašalinti atskirai nuo tos dalies, kurią apima statybą leidžiantis dokumentas, ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą tik dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir pasibaigus nurodymo įvykdymo terminui, per 10 darbo dienų šio Reglamento 146 punkto nustatyta tvarka atliekami reikiami nurodymo įvykdymo patikrinimo veiksmai ir sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų atlikimo;

141.5.3.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys (jo dalis) atitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas teisėtas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, nurodymas nesurašomas ir savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra užbaigiama. Apie tai raštu informuojamas asmuo, kuriam surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų. Asmuo gautą raštą gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

141.5.4.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas teisėtas statybą leidžiantis dokumentas, esminių sprendinių, nurodymas surašomas dėl tų statybos darbų, kurie ir po statybą leidžiančio dokumento išdavimo išliko savavališkais. Savavališkos statybos padariniai šalinami Reglamento nustatyta tvarka;

141.5.5.  statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai ir statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas teisėtas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių (išskyrus esminius) ar teisės aktų reikalavimų, tokiu atveju nurodymas nesurašomas ir atliekami reikiami veiksmai, nurodyti Reglamento  144.1.3 papunktyje. 

142.  Asmuo, kuriam surašytas nurodymas, gali pateikti Inspekcijai motyvuotą prašymą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

143.  Inspekcija, gavusi Reglamento 142 punkte nurodytą prašymą, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 4 dalimi, gali vieną kartą Viešojo administravimo įstatymo [8.5] nustatyta tvarka priimti administracinį sprendimą dėl nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Jeigu nustatoma, kad nurodymo įvykdymo terminą pratęsti svarbių priežasčių nėra, Inspekcija Viešojo administravimo įstatymo [8.5] nustatyta tvarka priima administracinį sprendimą dėl nurodymo įvykdymo termino nepratęsimo, nurodydama priežastis. Jeigu nustatoma, kad yra svarbių priežasčių pratęsti nurodymo įvykdymo terminą, jis vieną kartą pratęsiamas 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos, jeigu prašymas gautas iki nurodymo termino pasibaigimo. Pratęsus nurodymo įvykdymo terminą, asmeniui, kuriam surašytas nurodymas, įteikiamas naujas kvietimas dalyvauti nurodymo įvykdymo patikrinime. Nurodymo įvykdymo terminas nepratęsiamas, jei Inspekcija perdavė nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui.

144.  Jeigu asmuo, kuriam įteiktas nurodymas, per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą ir apie tai raštu informuoja Inspekciją, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie statybą leidžiančio dokumento gavimą Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, ir surašo statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Atlikus patikrinimą, atsižvelgiant į jo rezultatus, Inspekcija imasi šių veiksmų:

144.1.  jei atlikus statybą leidžiančio dokumento teisėtumo patikrinimą nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto surašymo, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jei atlikus šį patikrinimą nustatoma, kad:

144.1.1.  statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 144.1 papunktyje nurodytų aplinkybių patikrinimo surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, kuriuo konstatuoja, kad nurodymas yra įvykdytas, ir apie tai informuoja asmenį, kuriam buvo surašytas nurodymas. Asmuo, kuriam surašytas nurodymas, gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

144.1.2.  statinys (jo dalis) pažeidžia esminius statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 144.1 papunktyje nurodytų aplinkybių patikrinimo surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kuriuo konstatuoja, kad nurodymas neįvykdytas, ir jo vykdymo procedūros tęsiamos šio Reglamento nustatyta tvarka. Apie tai informuojamas asmuo, kuriam surašytas nurodymas;

144.1.3.  pastatytas statinys (jo dalis) pažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius (išskyrus esminius) ar teisės aktų reikalavimus, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Reglamento 144.1 papunktyje nurodytų aplinkybių patikrinimo:

144.1.3.1.  surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą, kuriuo konstatuoja, kad nurodymas įvykdytas; apie patikrinimo rezultatus asmuo, kuriam buvo surašytas nurodymas, yra informuojamas raštu. Asmuo gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

144.1.3.2.  atsakingam asmeniui surašo privalomąjį nurodymą pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 11 straipsnio 6 dalį ir teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja per nustatytą terminą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus;

144.2.  jei atlikus statybą leidžiančio dokumento patikrinimą nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto surašymo, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą ir atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus atliekami reikiami Reglamento 141.5.1 papunktyje arba 141.5.2 papunktyje nurodyti veiksmai. Tuo atveju kai teisme yra priimtas Inspekcijos reikalavimas dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir visų savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nurodymas yra panaikinamas.

145.  Kai asmuo per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą, raštu pateikia Inspekcijai informaciją apie nurodymo įvykdymą, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos patikrina statinio statybą ir surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą. Jei patikrinus statybą nustatoma, kad nurodymas:

145.1.  įvykdytas, Inspekcija nurodymo įvykdymo patikrinimo aktu konstatuoja, kad jis yra įvykdytas, ir apie tai informuoja asmenį, kuriam buvo surašytas nurodymas. Asmuo, kuriam surašytas nurodymas, gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre registruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo;

145.2.  neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, Inspekcija nurodymo įvykdymo patikrinimo akte pažymi, kad nurodymas neįvykdytas, ir jo vykdymo procedūros tęsiamos šio Reglamento nustatyta tvarka. Apie tai informuojamas asmuo, kuriam surašytas nurodymas.        

146.  Kai per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą Inspekcijoje nebuvo konstatuota, kad nurodymas yra įvykdytas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos per IS „Infostatyba“ patikrina, ar statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas:

146.1.  nustačius, kad statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas ir:

146.1.1.  Inspekcija nebuvo patikrinusi jo teisėtumo, per 15 darbo dienų nuo nurodymo termino pasibaigimo atliekami reikiami Reglamento 144  punkte nurodyti veiksmai;

146.1.2.  Inspekcija buvo atlikusi Reglamento 144 punkte nurodytus statybą leidžiančio dokumento teisėtumo tikrinimo veiksmus ir nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas yra teisėtas, tačiau statinys (jo dalis) neatitinka esminių statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, tokiu atveju pakartotinis to paties statybą leidžiančio dokumento teisėtumo tikrinimas neatliekamas. Šiuo atveju Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos pakartotinai patikrina faktines aplinkybes, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo naują statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą, taip pat nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą. Patikrinimo veiksmai neatliekami, jei iškelta byla dėl nurodymo teisėtumo arba nurodymo įvykdymo termino pratęsimo (išskyrus atvejus, jei tai  reikalinga Inspekcijos pozicijai byloje pagrįsti). Tokiais atvejais patikrinimo veiksmai atliekami per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo nepanaikinti nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl nurodymo termino nepratęsimo. Nustačius, kad nurodymas yra įvykdytas, atliekami Reglamento 144.1.1,144.1.3 ar 146.2.2 papunkčiuose nurodyti veiksmai. Nustačius, kad nurodymas nėra įvykdytas, atliekami šio Reglamento 147 punkte nurodyti veiksmai;

146.2.  nustačius, kad statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui statybą leidžiantis dokumentas nėra išduotas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos Reglamento nustatyta tvarka patikrina statinio statybą ir surašo nurodymo  įvykdymo patikrinimo aktą. Patikrinimo veiksmai neatliekami, jei iškelta byla dėl nurodymo teisėtumo arba nurodymo įvykdymo termino pratęsimo (išskyrus atvejus, jei tai  reikalinga Inspekcijos pozicijai byloje pagrįsti). Tokiais atvejais patikrinimo veiksmai atliekami per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo nepanaikinti nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl nurodymo termino nepratęsimo. Jei patikrinus statybą nustatoma, kad nurodymas:

146.2.1.  nėra įvykdytas, atliekami 147 punkte nustatyti veiksmai;

146.2.2.  yra įvykdytas, tai pažymima nurodymo įvykdymo patikrinimo akte ir apie tai informuojamas asmuo, kuriam buvo surašytas  nurodymas, kuris gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registro pažymoje esančios žymos apie savavališką statybą panaikinimo.

147.  Nustačius, kad nurodymas neįvykdytas, jis perduodamas priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl nurodymo teisėtumo arba nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl nurodymo termino nepratęsimo. Nurodymas taip pat gali būti neperduotas vykdyti antstoliui 141.5.2 papunktyje nurodytu atveju.     

148.  Inspekcija, nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, kreipiasi į teismą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Inspekcijos dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto ar kiti), pasirašymo dienos.

149.  Kai statybą leidžiantis dokumentas (statybos leidimas, išduotas iki 2010 m. spalio 1 d.) teismo sprendimu pripažintas negaliojančiu, teismas nepriėmė sprendimo dėl statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta ar pabaigta ir dėl jos nėra surašytas nurodymas, Inspekcija, jei ji arba prokuratūra buvo pareiškėja bylose dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, taip pat visais atvejais, jei yra pagrindo manyti, kad pažeistas viešasis interesas:

149.1.  įsiteisėjus teismo sprendimui ar gavusi informaciją apie įsiteisėjusį teismo sprendimą:

149.1.1.  pasinaudodama IS „Infostatyba“ techninėmis galimybėmis patikrina, ar statytojui yra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, o kai tokių galimybių nėra, raštu kreipiasi į savivaldybės administraciją, prašydama raštu pateikti informacijos, ar statytojui yra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, ir pridėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą statybą leidžiančio dokumento ir statinio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kopijas;

149.1.2.  Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka surašo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą;

149.1.3.  atlieka kitus veiksmus ir surenka dokumentus, reikalingus teisme ieškiniui pagrįsti;

149.2.  nustačiusi, kad statybos padariniai (atliekant statybos darbus) nėra pašalinti  ir gavusi iš IS „Infostatyba“ arba savivaldybės administracijos informacijos, kad statytojui:

149.2.1.  nėra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, surinkusi dokumentus, nurodytus Reglamento 149.1.2 ir 149.1.3 papunktyje, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo dokumentų gavimo kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl įpareigojimo pašalinti statybos padarinius, prašydama teismo priimti vieną iš sprendimų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 33 straipsnio 2 dalyje;

149.2.2.  yra išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, patikrina jo teisėtumą ir nustačiusi, kad:

149.2.2.1.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, o statybos darbai atitinka statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, priima sprendimą nesikeipti į teismą dėl statybos padarinių šalinimo;

149.2.2.2.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, bet statinys neatitinka esminių statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, Inspekcija per 2 mėnesius nuo statinio atitikties statinio projektui surašymo dienos kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl statybos padarinių šalinimo;

149.2.2.3.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, bet statinys neatitinka statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių (išskyrus esminius) ar teisės aktų reikalavimų, imasi veiksmų, nurodytų Reglamento 144.1.3 papunktyje;

149.2.2.4.  naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, per 2 mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto surašymo kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą tiek dėl naujo statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo, tiek dėl statybos padarinių šalinimo.

Šiame punkte nurodyto naujo statybą leidžiančio dokumento teisėtumo, statinio (jo dalies) atitikties statinio projektui, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tikrinimo procedūroms taikomos atitinkamos Reglamento 144 punkto nuostatos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

150.  Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, nustatęs Statybos įstatymo [8.3] ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2], Statybos įstatymo [8.3] nustatytais atvejais, tvarka ir terminais surašo administracinių nusižengimų protokolus arba Statybos įstatymo pažeidimo protokolus asmenims už jų padarytus pažeidimus.

151.  Administracinių nusižengimų bylos dėl administracinių nusižengimų protokoluose nurodytų pažeidimų nagrinėjamos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [8.2] ir Statybos įstatymo [8.3] nustatyta tvarka.

152.  Inspekcija raštu informaciją apie Reglamento pažeidimus padariusius asmenis teikia:

152.1.  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras – dėl statybos rangovo, statinio projektuotojo ir projekto ar statinio ekspertizės rangovo įvykdytų pažeidimų;

152.2.  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras – dėl statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūros vadovo, statybos (specialiųjų statybos darbų) vadovo, statybos techninės priežiūros (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros) vadovo įvykdytų pažeidimų;

152.3.  Architektų profesinio atestavimo nuolatinei komisijai (Lietuvos Respublikos architektų rūmams) – dėl architekto, einančio statinio projekto vykdymo priežiūros (vykdymo priežiūros architektūrinės dalies) vadovo pareigas, įvykdytų pažeidimų.

153.  Reglamento 152 punkte nurodytiems subjektams pateikiama informacija apie statinio statybos vietą, statinį ir pažeidimus įvykdžiusius asmenis bei kita svarbi informacija.

154.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos informaciją apie nustatytas galimas savavališkas statybas šių institucijų kontroliuojamoje teritorijoje nustatyta tvarka [8.35] teikia Inspekcijai.

155.  Šiame Reglamente nurodyti dokumentai, suvedus visus privalomus šių dokumentų duomenis į IS „Infostatyba“, šioje sistemoje formuojami ir atspausdinami nepateikiant konkrečiu atveju nepildytinų eilučių, laukų ar lentelių. Pildant šiame Reglamente nurodytus prašymus kompiuteriu, galima išbraukti nepildytinas eilutes, laukus ar lenteles.

156.  Savavališkos statinio (jo dalies) statybos, dėl kurios iki šio reglamento įsigaliojimo surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, padariniai šalinami statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827, nustatyta tvarka.“

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą forma)

_____________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

Prašymo statusas: pirminis / pakartotinis

Pirminio prašymo registracijos duomenys

data _________________

Nr. _________________

 

Duomenys apie prašymo pateikėją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas __________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. paštas _______________________ Tel. __________________ Mob. tel. ________________ Faks._____________

 

PRAŠAU IŠDUOTI LEIDIMĄ

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis _______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ___________________________________________________________________________________

Kategorija _____________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas) ________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                      Taip ______________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

Laikinasis statinys              Taip / Ne                        Nugriovimo termino pabaiga ________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                   Taip / Ne

 

Rekonstruoti statinį (-ius):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas_____________________________________  Būsimas pavadinimas ____________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________  Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________  Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                          Taip / Ne

 

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):

Statybos rūšis __________________________________________________________________________________

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                          Taip / Ne

 

Atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai)  (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą    Taip / Ne

 

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai)  (jei suteiktas)________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                       Taip / Ne

 

Griauti statinį (-ius):

Paskirtis ______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

 

Pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį (neatliekant kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ____________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą                          Taip / Ne

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas_____________________________________________________________________________________

Numeris ____________________________________ Parengimo metai _____________________________________

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas  / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

_______________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija

El. paštas ______________________ Tel. __________________ Mob. tel. ________________ Faks. _____________

 

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, kodas

_______________________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė, asmens kodas _____________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ____________________

Kontaktinė informacija

El. paštas ______________________Tel. __________________ Mob. tel. ________________ Faks. _____________

 

Duomenys apie projekte suprojektuotų naujų pastatų rodiklius Pastaba. Kiekvieno pastato rodikliai pildomi atskirai.

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatų skaičius

Butų skaičius

Bendras plotas, m2

Naudingas plotas, m2

Tūris, m3

Gyvenamieji pastatai, iš viso

 

 

 

 

 

Vieno buto namai

 

 

 

 

 

Dviejų butų namai

 

 

 

 

 

Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) namai

 

 

 

 

 

Įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai

 

 

 

 

 

Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį, iš viso

 

×

 

×

 

Įstaigų pastatai

 

×

 

×

 

Gamybos, pramoniniai pastatai ir sandėliai

 

×

 

×

 

Žemės ūkio ir kiti ūkiniai pastatai

 

×

 

×

 

Transporto ir ryšių pastatai

 

×

 

×

 

Prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatai

 

×

 

×

 

iš jų

viešbučių ir kitų panašių pastatų

 

×

 

×

 

prekybos pastatų

 

×

 

×

 

Švietimo ir mokslo pastatai

 

×

 

×

 

iš jų

bendrojo lavinimo mokyklų

 

×

 

×

 

ikimokyklinių ugdymo mokyklų

 

×

 

×

 

Ligoninių ir slaugos įstaigų pastatai

 

×

 

×

 

Kultūros ir sporto renginių pastatai

 

×

 

×

 

Kitos paskirties pastatai

 

×

 

×

 

 

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ IR TARŠOS PREVENCIJĄ

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą planuojamai ūkinei veiklai privaloma atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ar poveikio aplinkai vertinimas Taip (atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pavadinimas, priėmimo data, numeris, priėmusi institucija)______________________________________________________ / Ne

Planuojamai ūkinei veiklai privaloma gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, ar Taršos leidimą Taip / Ne

 

DUOMENYS DĖL INFORMACIJOS apie ketinimus vykdyti ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros ĮRENGIMO DARBus paskelbimO

Nuorodą į paskelbtą pranešimą apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą) ______________________ ____________________________________________________________________________________________

 

Papildomos žymos:

Statybą leidžiančio dokumento išdavimo būdas

Išduoti leidimo popierinį variantą / Leidimą, pasirašytą elektroniniu parašu, atsiųsti statytojui prašyme nurodytu el. paštu / Popierinio ar el. parašu pasirašyto leidimo neišduoti

 

Panaikinamo (-ų) galiojančio (-ių) leidimo (-ų) duomenys

Registracijos Nr.  ________________ , registracijos data ___________.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

2 priedas

 

 

(Leidimo forma)

 

_______________________________________________________________________

(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

 

LEIDIMAS

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____. Versijos Nr. ______

 

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

 

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis _______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Kategorija ______________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas__________________________________________________________________________

Laikinasis statinys                                 Taip / Ne      Nugriovimo termino pabaiga ________________________________

Saugoma teritorija                                                  Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

 

Rekonstruoti statinį (-ius):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona              Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona             Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________

 

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):

Statybos rūšis _____________________

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________

 

Atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________  

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr. ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami statybos darbai, duomenys:    

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  _______________________________________ Būsima paskirtis _________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________  

Griauti statinį (-ius):

Paskirtis _______________________________________________________________________________________

Pavadinimas ___________________________________________________________________________________

Kategorija ______________________________________________________________________________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. _________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

 

Pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį (neatliekant kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų):

Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________

Pavadinimas ____________________________________  Būsimas pavadinimas ___________________________

Kategorija ______________________________________  Būsima kategorija _______________________________

Žemės sklypo kad. Nr.  ___________________________________________________________________________

Unikalus Nr.  ___________________________________________________________________________________

Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________

Kultūros paveldo statinys                                      Taip ________________________________________________ / Ne

Saugoma teritorija                                                   Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija                          Taip ________________________________________________ / Ne

Kultūros paveldo vietovė                                       Taip ________________________________________________ / Ne

Atskirų statinio patalpų, kuriose bus atliekami darbai, duomenys:      

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________

Paskirtis  ________________________________________ Būsima paskirtis_________________________________

Pavadinimas  ____________________________________  Būsimas pavadinimas _____________________________

 

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Numeris ____________________________________ Parengimo metai _____________________________________

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė  / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

_______________________________________________________________________________________________

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

_______________________________________________________________________________________________

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė__________________________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas_____________________________________________________________________________________

Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ____________________

 

Duomenys apie poveikio aplinkai vertinimą

Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Dokumentą išdavė _______________________________________________________________________________

Numeris _________________________________________ Dokumento išdavimo data________________________

Internetinė nuoroda, kurioje skelbiama atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ___________________________________________

 

 

Leidimą išdavė    _____________                        _______________          _________________

pareigos                A. V.                        parašas                                  vardas, pavardė

 

 

Nuo 20 ___ m. _____________  ____ d. panaikinamo (-ų) leidimo (-ų) duomenys

Registracijos Nr.  ________________ , registracijos data ___________ .

 

 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

 


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

3 priedas

 

ATVEJAI, KADA PRIVALOMAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui

 

1. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

1.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;

1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;

1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;

1.5. statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas [8.28] nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

2. Leidimas rekonstruoti statinį privalomas šiais nesudėtingojo statinio rekonstravimo atvejais:

2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41] – rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį;

2.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) – rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį;

2.3. rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją;

2.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

3. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

4. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

4.1. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį remontą mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

4.2. atliekant valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Nr. 940 [8.24], Nr. 1212 [8.25] ir Nr.690 [8.26] paprastąjį remontą.

5. Pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas; kiti darbai, keičiantys pastatų išvaizdą.

_____________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

4 priedas

 

ATVEJAI, KADA STATYTOJO TEISEI ĮGYVENDINTI NEREIKIA ŽEMĖS SKLYPO VALDYTI NUOSAVYBĖS TEISE ARBA VALDYTI IR NAUDOTI KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS PAGRINDAIS

 

Žemės sklypo (teritorijos) valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais neprivaloma:

1. Naujo statinio statybos atveju:

1.1. statant geležinkelių infrastruktūros statinius, juos išdėstant geležinkelių apsaugos zonose, kurių dydis nustatytas įstatymų ir kitų teisės aktų;

1.2. statant statinius valstybiniuose vidaus vandenyse;

1.3. tiesiant valstybinėje žemėje susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statant jiems funkcionuoti būtinus statinius;

1.4. statant statinius Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises;

1.5. statant valstybės sienos apsaugos statinius pasienio zonoje, jei yra parengtas šių statinių teritorijų detalusis planas;

1.6. statant valstybinėje žemėje nesudėtinguosius poilsio ar sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių namų gyventojų reikmėms;

1.7. prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato valstybinėje žemėje įrengiant laiptus, pandusus, keltuvus, liftus ar kitaip keičiant pastato išvaizdą;

1.8. rezervatų valstybinėje žemėje statant statinius, reikalingus rezervatų steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti.

2. Rekonstruojant šio priedo 1.1–1.8 papunkčiuose išvardintus statinius.

3. Kai nesuformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir griaunant statinius).

_____________

 


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

5 priedas

 

STATINIO PROJEKTUS TIKRINANČIŲ SUBJEKTŲ KOMPETENCIJOS SRITYS

 

1. Savivaldybių administracijos tikrina visus statinio projektus. Tikrinama:

1.1. ar prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodytas statytojas atitinka Statybos įstatyme [8.3] nustatytus reikalavimus statytojui;

1.2. statinio projekto sprendinių, susijusių su norminiais atstumais tarp statinių, tarp statinių ir sklypų (teritorijų) ribų, atitiktis teisės aktų reikalavimams;

1.3. ar nėra juridinių faktų, kurie ribotų statybos galimybes ir pažeistų trečiųjų asmenų interesus;

1.4. ar statinio projektui pritarė visi iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrų pradžios privalėję jį patikrinti subjektai, kurie nedalyvauja statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrose;

1.5. ar pateikta skaitmeninė statinio projekto laikmena atitinka nustatytus reikalavimus;

1.6. ar statinio projektą pasirašę asmenys turėjo teisę rengti ir pasirašyti statinio projektą (jo dalis);

1.7. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

1.8. ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams;

1.9. ar statinio projektas atitinka nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus;

1.10.  ar statinio projekto sprendiniai atitinka numatomą statinio paskirtį ir tipą;

1.11.  ar statinio projekto sprendiniai atitinka statinio projekte nurodytą statybos rūšį ir statinio kategoriją;

1.12.  sklypo sutvarkymo ir architektūros dalių sprendinių atitiktis nustatytiems reikalavimams;

1.13.  ar statinio projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] nustatytą tvarką;

1.14. ar nustatyta tvarka [8.42] paskelbta informacija apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą [8.11]);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

1.15.  ar statinio projektuotojas apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

1.16ar dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos gretimiems žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir jos pažymėtos statinio statybos projektiniuose dokumentuose;

1.17.  ar techninio projekto sprendiniuose numatyta susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus [8.34];

1.18.  ar statinio projekto sprendiniuose numatyta optimizuoti inžinerinių sistemų suderinamumo sprendinius [8.11];

1.19.  ar statinio projekte nurodyti bendrieji statinių rodikliai (sklypo užstatymo intensyvumas, sklypo užstatymo tankis, pastato bendras plotas, aukštų skaičius, pastato aukštis) atitinka teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir specialiuosius architektūros reikalavimus;

1.20.  ar statinio projekto sprendiniai nepažeidžia nustatytų norminių atstumų nuo paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų (juostų);

1.21.  atlieka Reglamento 8 priede nustatytus papildomus statinio projektų tikrinimus, jei statinio projekte numatyta keisti patalpų ar statinių paskirtį.

2. Saugomų teritorijų direkcijos tikrina statinio projektus statinių, suprojektuotų valstybiniuose parkuose, saugomų teritorijų direkcijoms priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, valstybiniuose rezervatuose, biosferos rezervatuose, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje. Tikrinama statinio projektų sprendinių atitiktis reikalavimams, nustatytiems:

2.1. saugomos teritorijos teritorijų planavimo dokumentuose (statinio paskirties atitiktis žemės sklypo pagrindinei naudojimo paskirčiai, naudojimo būdui);

2.2. apsaugos reglamente (valstybinių parkų nuostatuose) (statinių išdėstymo žemės sklype, leistinų žemės sklypo užstatymo rodiklių, statinių formų, tūrių, medžiagiškumo);

2.3. kituose veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose teisės aktuose (pvz. Saugomų teritorijų įstatyme, valstybinio parko ir (ar) valstybinio draustinio nuostatuose, specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose).

3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tikrina statinio projektus kultūros paveldo statinių, taip pat statinių, suprojektuotų kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonose.

4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tikrina pastatų ir inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, išskyrus: vandens uostų statinius (molus, užtveriamąsias dambas ir šalivages), kitus transporto statinius (pėsčiųjų tiltus, pralaidas, lynų kelius, atramines sienutes, praginas, gyvūnijos atitvarus, iešmines pervadas, platformas, pridengtas ir požemines perėjas); inžinerinių tinklų: naftos tinklų (naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų ir saugyklų), dujų tinklų (dujotiekių) (suskystintų gamtinių dujų įrenginių ir (arba) gamtinių dujų saugyklų), 330 kV ir didesnės įtampos elektros tinklų; kitų statinių: hidrotechnikos statinių (išskyrus užtvankas, dambas, vandens pralaidas, kanalus, krantosaugos statinius, tvenkinius, jūros naftos ir dujų gavybos statinius, akvedukus, bunas), sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos paskirties statinių (išskyrus stebėjimo bokštus, tvoras, rampas, pavėsines (pagal konstrukciją priskiriamas inžineriniams statiniams), stogines, atramines sienutes, voljerus)) statybos ir rekonstravimo projektų, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, kultūros paveldo statinių kapitalinio remonto projektų, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytiems reikalavimams, išskyrus reglamentuojamus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, siekdami užtikrinti: 

4.1. kad planuojant ūkinę veiklą, galinčią turėti neigiamą poveikį sveikatai, teisės aktų nustatyta tvarka būtų atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

4.2. ar teisės aktų nustatyta tvarka dėl statytojo planuojamos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos nustatyta sanitarinė apsaugos zona;

4.3. nebūtų pažeisti visuomenės sveikatos saugos reikalavimai dėl šių priežasčių: cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, kitų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.

Tikrinamos statinio projekto dalys, kuriose pateikti sprendiniai yra susiję su visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytų reikalavimų įgyvendinimu (bendroji, sklypo sutvarkymo, architektūros, technologijos, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir kt.).

5. Radiacinės saugos centras tikrina statinio projektus statinių, kuriuose numatyta:

5.1. gaminti, naudoti, prekiauti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, perdirbti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas;

5.2. veikla, kurios metu naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinių radionuklidų, kurių sąrašą tvirtina Radiacinės saugos centras ir kurių kiekiai gali sudaryti sąlygas 1 mSv per metus viršijančiai apšvitai.

Tikrinamos šios statinio projekto dalys:

5.2.1. kai patalpose numatyta branduolinės medicinos, spindulinės terapijos veikla ir veiklos, kurioje naudojami nemedicininės paskirties atvirieji jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai: bendroji, architektūros, sklypo sutvarkymo, konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalys, kitos dalys, kuriose būtų pateikti visi sprendiniai, kuriais remiantis buvo įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimai, jei šie sprendiniai nebuvo pateikti kitose pateiktose statinio projekto dalyse;

5.2.2. kai patalpose numatytos kita, negu išvardyta 5.2.1. papunktyje, veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais: bendroji, architektūros, sklypo sutvarkymo, konstrukcijų, technologijos dalys, kitos dalys, kuriose būtų pateikti visi sprendiniai, kuriais remiantis buvo įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimai, jei šie sprendiniai nebuvo pateikti kitose pateiktose statinio projekto dalyse;

5.2.3. motyvuotu Radiacinės saugos centro prašymu – statinio projekto dalys, kurių sprendiniai gali turėti įtakos radiacinės saugos užtikrinimui.

6. Susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už geležinkelių transporto eismo saugą tikrina statinio projektus, kuriuose suprojektuota geležinkelių infrastruktūra. Tikrinimas atliekamas pagal geležinkelių transporto saugai svarbius kriterijus susisiekimo ministro įgaliotos įstaigos, atsakingos už geležinkelių transporto eismo saugą, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

7. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jo įgaliota institucija tikrina žmonėms su negalia svarbių statinių [8.32] projektus.

8. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina:

8.1.  statinio projektus kai planuojamai veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas;

8.2. statinių, suprojektuotų upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41].

Aplinkos apsaugos agentūra tikrina: ar statinio projektas atitinka atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytą veiklos apimtį, fizines ir technines charakteristikas, ar suprojektuota visos reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai švelninančios ir kompensuojančios priemonės, užtikrinančios projekto atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ar nepasibaigęs atrankos išvados arba sprendimo galiojimo terminas; ar statinio projektas atitinka aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

9. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tikrina daugiabučių namų kapitalinio remonto projektus ir paprastojo remonto aprašus (tikrinami funkciniai ir technologiniai projektų sprendiniai, su jais susiję techniniai rodikliai ir energetikos įrenginių techninės charakteristikos), kai pertvarkoma daugiabučio namo ar jo dalies šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji inžinerinė sistema (keičiamas šildymo būdas, atsijungiama nuo (prisijungiama prie) šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) ir šių naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus:

9.1. elektrinių ir katilinių;

9.2. 110 kV ir didesnės įtampos perdavimo tinklų ir jų priklausinių;

9.3. gamtinių dujų sistemų;

9.4. gamtinių dujų saugyklų;

9.5. suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų;

9.6. magistralinių naftotiekių, produktotiekių;

9.7. naftos perdirbimo įrenginių;

9.8. naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų;

9.9. šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių.

10.  Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų kompetencija yra tikrinti statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius prisijungimo sąlygose nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų reikalavimus. Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija tikrina statinių projektus, kai statinio projektui parengti išduotos prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelio sąlygos. Tikrinamos šios statinio projekto dalys: bendroji, sklypo sutvarkymo, susisiekimo, konstrukcijų (prijungiamo kelio), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (prijungiamo kelio).

11.  Šio priedo 1.1. 1.4, 1.5, 1.7 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi, kai atliekamos leidimo statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje išdavimo procedūros.

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

6 priedas

 

 

PRIVALOMI RAŠYTINIAI PRITARIMAI STATINIO PROJEKTUI IKI PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PATEIKIMO

 

Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų rašytinius pritarimus statinio projektui:

1. Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas [8.22] arba numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių – tų statinių savininkų, o, esant atitinkamam savininko įgaliojimui, – tų statinių valdytojų ar naudotojų.

2. Jei statiniai suprojektuoti Klaipėdos ar Šventosios valstybinių jūrų uostų ar jų rezervinėse teritorijose – šių uostų direkcijų.

3. Jei suprojektuoti 30 m virš žemės paviršiaus ir aukštesni statiniai pasienio ruože – Civilinės aviacijos administracijos, Lietuvos kariuomenės vado ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos.

4. Jei suprojektuoti 100 m ir aukštesni statiniai – Civilinės aviacijos administracijos ir Lietuvos kariuomenės vado.

5. Jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje [8.22] ar šioje zonoje parengtas geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo projektas arba griovimo aprašas – Valstybinės geležinkelio inspekcijos.

6. Jei statinio projekte suprojektuoti pastato bendrųjų inžinerinių sistemų (šildymo, dujų, elektros) kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir kiti) – to pastato techninio prižiūrėtojo.

7. Jei statinio projekte suprojektuoti atliekų tvarkymo objektai, kuriuose kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios atliekos – Aplinkos ministerijos.

8. Jei rekonstruojamas ar remontuojamas valstybinės reikšmės objektas (statinys) [8.23], statinys Lietuvos Respublikos Vyriausybės įtrauktas į sąrašus [8.24–8.26], – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.

9. Jei statinio projekte suprojektuoti šilumos gamybos ir (arba) šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneraciniai) įrenginiai, tiekiantys šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemas ir naudojantys atsinaujinančius ir (ar) vietinius energijos išteklius [8.27] – Energetikos ministerijos.

10.  Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka saugomų objektų [8.20] apsaugos zonas ir (ar) šiose zonose nepriklausomai nuo atliekamų statybos darbų rūšies keičiama statinių (patalpos patalpų) paskirtis – Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.

11.  Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijas, esančias 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, ir (ar) šiose teritorijose numatoma keisti statinių (patalpos, patalpų) paskirtį – magistralinio dujotiekio savininko, o, esant atitinkamam jo įgaliojimui, – magistralinio dujotiekio valdytojo ar naudotojo.

12.  Jei statinio projekte suprojektuotas naujas centrinio šilumos ar vėsumos perdavimo tinklas ir (ar) statinyje įrengiami nauji ir (ar) atnaujinami šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos ar pramoniniai įrenginiai (tuo atveju kai šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių atnaujinimo išlaidos viršija 50 procentų investicijų, reikalingų naujam tos pačios galios šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginiui statinyje įrengti), kurių bendra vardinė šiluminė galia ar šiluminė galia, kuri nepanaudojama pramoninės gamybos technologinio proceso metu, yra didesnė nei 20 MW [8.40] – Energetikos ministerijos.

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

7 priedas

 

BESIRIBOJANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ (TERITORIJŲ) SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ PRIVALOMUMO ATVEJAI

 

Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi:

1. Statant užtvarą:

1.1. ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą);

1.2. prie sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos):

1.2.1. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir (<)30°);

1.2.2. jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą (teritoriją), plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) kryptimis.

Užtvaros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo ar laisvos valstybinės žemės (teritorijos) nutekėti. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytoju, gavęs savininko ar laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytojo sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

2. Statant atraminę sienelę:

2.1. ant sklypo ribos;

2.2. savo sklype, jei atraminės sienelės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos. Šio punkto reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai šalia yra laisva valstybinė žemė (teritorija).

Statant užtvarą ant atraminės sienelės, užtvarai taikomi šio priedo 1 punkte, o atraminei sienutei – šio priedo 2 punkte nustatyti reikalavimai.

3. Statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos.

4. Statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos.

5. Statant vėjo jėgainę mažesniu negu jos aukštis (įskaitant sparnų ilgį) atstumu iki besiribojančio sklypo (teritorijos) ribos.

6. Šio priedo reikalavimai netaikomi jei turimi servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius).

7. Šio priedo 1.2 ir 2.2 papunkčių reikalavimai netaikomi žemės sklypuose ar kitose teritorijose, kur istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas [8.39] ir (ar) statybos zona yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.

8. Statinio rekonstravimo atveju rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų.

9. Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems:

9.1. valstybinės reikšmės kelio juostoje;

9.2. miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių raudonųjų linijų;

9.3. teritorijose, kur istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas [8.39] ir (ar) statybos zona yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, kai į kelių (gatvių), aikščių, skverų ir kitų viešųjų erdvių teritoriją patenka tik pastatų balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų projekcijos, jeigu planuojama statyba atitinka visus šiuos reikalavimus:

9.3.1. tokių balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus vertikalioje plokštumoje, yra ne mažesnis nei 2,5 metrai;

9.3.2. pastatų balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų projekcijos į kelių (gatvių), aikščių, skverų ir kitų viešųjų erdvių teritoriją gali išsikišti ne daugiau kaip 2 metrus. Atstumas nuo tokių balkonų, erkerių, stogelių, karnizų ar kitų fasado elementų bet kurios konstrukcijos bet kurio taško iki kelio (gatvės) važiuojamosios dalies horizontalioje plokštumoje yra ne mažesnis nei 1 metras.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

8 priedas

 

PAPILDOMI STATINIO PROJEKTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI, KEIČIANT PATALPŲ AR STATINIŲ PASKIRTĮ

 

Keičiant patalpų ar pastatų statinių paskirtį, nepriklausomai nuo atliekamų statybos darbų rūšies, be statinio projektų atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinama:

1. Patalpų paskirties keitimo atvejais (pakeičiant patalpos paskirtį; padalijant ar atidalijant patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai bent vienos iš naujai formuojamų patalpų paskirtis kitokia negu buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis; sujungiant dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis kitokia, negu bent vienos iš sujungiamų patalpų paskirtis; atliekant dviejų ar daugiau besiribojančių patalpų amalgamaciją, keičiant bent vienos patalpos paskirtį arba atliekant skirtingų paskirčių patalpų amalgamaciją; pastate atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuojant patalpas (-ą), kai bent vienos iš suformuotų patalpų paskirtis kitokia negu pastato paskirtis) tikrinama, ar:

1.1. privaloma keisti pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirtį, t. y. ar nepasikeitė vyraujančios patalpų grupės pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis (gyvenamoji į negyvenamąją ar atvirkščiai);

1.2. privaloma keisti pastato paskirties grupę, t. y. ar nepasikeitė vyraujančios pastato patalpų grupės paskirties grupė (pvz., iš administracinės į paslaugų);

1.3. naujai suformuotos patalpos gali būti naudojamos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. numatyti atskiri įėjimai į šias patalpas, atskirtos (esant reikalui, įrengtos naujos) inžinerinės sistemos ir kiti.

2. Statinių paskirties keitimo atvejais (keičiant statinio paskirtį; padalijant ar atidalijant statinį į du ar daugiau statinių, juos formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai bent vieno iš naujai formuojamų statinių paskirtis kitokia negu buvusio prieš padalijimą ar atidalijimą statinio paskirtis; sujungiant į vieną statinį du ar daugiau sublokuotų statinių, suformuojant atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo statinio paskirtis kitokia negu bent vieno iš sujungiamų statinių paskirtis; atliekant dviejų ar daugiau sublokuotų statinių amalgamaciją, keičiant bent vieno statinių paskirtį arba atliekant skirtingų paskirčių statinių amalgamaciją) tikrinama, ar:

2.1. privaloma keisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį, naudojimo būdą;

2.2. naujai suformuoti statiniai gali būti naudojami kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, t. y. numatyti atskiri įėjimai į statinius, atskirtos (esant reikalui, įrengtos naujos) inžinerinės sistemos ir kiti.

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

9 priedas

 

KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

Šiame priede nurodoma komisijos pirmininko ir komisijos narių kompetencija atliekant statybos užbaigimo procedūras.

1. Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras, šio Reglamento nustatytais atvejais sprendžia, kurie subjektai dalyvaus tikrinant konkretų statinį, tikrina, ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai, nagrinėja komisijos narių pateiktų prieštaravimų motyvus, kitus su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu susijusius sprendimus. Statybos užbaigimo procedūrose nedalyvaujant komisijos nariui – padalinio įgaliotam atstovui, komisijos pirmininkas tikrina statinio atitiktį pagal šio atstovo nustatytą kompetenciją.

2. Padalinio įgaliotas atstovas tikrina:

2.1. ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti);

2.2. ar surašyti statinio inžinerinių sistemų ir sklypo inžinerinių tinklų išbandymo aktai;

2.3. ar sklypo susisiekimo komunikacijos atitinka statinio projekto sprendinius;

2.4. ar nepažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai (laikančiosios konstrukcijos, statinio išorės matmenys, statinio vieta);

2.5. ar nepažeisti su trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsauga susiję statinio projekto sprendiniai;

2.6. ar statybos proceso dalyviai turėjo reikalingus kvalifikacijos atitikties dokumentus ir buvo apsidraudę privalomaisiais draudimais: statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomaisiais draudimais (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]); ar šių draudimo liudijimų (polisų) kopijos atitinka teisės aktų (Statybos įstatymo [8.3] ir draudimo veiklos priežiūros institucijos patvirtintų privalomojo draudimo taisyklių) reikalavimus ir ar pateiktos šių draudimo liudijimų (polisų) apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

2.7. ar energinio naudingumo sertifikate nurodyta energinio naudingumo klasė atitinka (ne mažesnė) statinio projekte nurodytą;

2.8. ar garso klasifikavimo protokole nurodyta garso klasė atitinka (ne mažesnė) statinio projekte nurodytą;

2.9. ar pateiktos panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos, ar jose nurodyti rodikliai tenkina statinio projekto techninių specifikacijų reikalavimus;

2.10.  ar pateiktos pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

2.11.  ar įvykdytos Reglamento 6 priede nurodytų subjektų rašytinių pritarimų statinio projektui sąlygos (jeigu tokių buvo);

2.12. ar pateikta rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija atitinka toliau išvardintus reikalavimus, ar pateikta draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto apmokėjimą įrodanti dokumento kopija. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

2.12.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei kaip 3 metų laikotarpiui;

2.12.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

3. Savivaldybės administracijos įgaliotas atstovas tikrina:

3.1. ar nepažeisti su statinių paskirtimi susiję statinio projekto sprendiniai;

3.2. ar nepažeisti su statinių architektūros reikalavimais susiję statinio projekto sprendiniai;

3.3. ar įgyvendinti infrastruktūros plėtros sutartyje numatyti statinio projekto sprendiniai.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas pagal kompetenciją tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą, išskyrus šiuos statinius:

4.1. tiltus, tunelius, viadukus, kelius, gatves, kuriuose nėra priešgaisrinių įrenginių;

4.2. pramoninio vandentiekio tinklus be gaisrinių hidrantų;

4.3. vandenvalos statinius, nuotekų tinklus, vandentiekio tinklus be gaisrinių hidrantų, šilumos tinklus;

4.4. elektroninių ryšių inžinerinius statinius;

4.5. melioracijos statinius;

4.6. fontanus, baseinus, užtvankas, vandens perpumpavimo stotis, akvedukus, žuvivaisos inžinerinius statinius ir kt., išskyrus tuos atvejus, kai minėtuose statiniuose esantis vanduo numatytas gaisrams gesinti;

4.7. dujų tinklus (dujotiekius).

5. Saugomos teritorijos direkcijos atstovas tikrina statinių, suprojektuotų valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato teritorijose atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems saugomos teritorijos teritorijų planavimo dokumentų, apsaugos reglamento, kitų veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas tikrina kultūros paveldo statinių, statinių kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems paveldosaugos reikalavimus.

7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas tikrina visų statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytus reikalavimus, išskyrus darbuotojų saugos ir sveikatos ir nesusijusius su galimu cheminių, fizikinių (triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos ir kitų.) ar kitų veiksnių poveikiu visuomenės sveikatai inžinerinius statinius.

8. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems statinyje numatytų darbo vietų įrengimo reikalavimus.

Jei statinio projekte darbo vietų įrengimas nenumatytas, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas komisijos darbe nedalyvauja.

9. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jo įgaliotos institucijos atstovas tikrina žmonėms su negalia svarbių statinių [8.32] atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems žmonių su negalia reikalavimus.

10.  Radiacinės saugos centro atstovas tikrina šių statinių (išskyrus BEOS) atitiktį statinio projekto sprendiniams:

10.1.  kuriuose numatyta gaminti, naudoti, prekiauti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, perdirbti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas;

10.2.  kuriuose numatyta veikla, kurios metu naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinių radionuklidų, kurių sąrašą tvirtina Radiacinės saugos centras ir kurių kiekiai gali sudaryti sąlygas 1 mSv per metus viršijančiai apšvitai.

11.  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas tikrina šių statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams:

11.1.  kuriuose numatoma vykdyti gyvūninio ar negyvūninio maisto tvarkymo veiklą, kuri, norint ją vykdyti, privalo būti nustatyta tvarka patvirtinta arba registruota [8.33];

11.2.  kuriuose numatoma laikyti gyvūnus.

12.  Muitinės departamento prie Finansų ministerijos atstovas tikrina muitinių statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems muitinių statinių saugos ir paskirties reikalavimus.

13.  Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovas tikrina su eismu susijusių statinių (kelių, tiltų, estakadų ir viadukų) atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems eismo saugos reikalavimus.

14.  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas tikrina valstybės sienos apsaugos statinių ir statinių valstybės sienos apsaugos zonoje atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems šių statinių saugos ir paskirties reikalavimus.

15.  Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovas tikrina šių statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems energetikos įrenginių įrengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus:

15.1.  elektrinių ir katilinių;

15.2.  110 kV ir didesnės įtampos perdavimo tinklų ir jų priklausinių;

15.3.  gamtinių dujų sistemų;

15.4.  gamtinių dujų saugyklų;

15.5.  suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų;

15.6.  magistralinių naftotiekių, produktotiekių;

15.7.  naftos perdirbimo įrenginių;

15.8.  naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų;

15.9.  šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių.

16.  Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų atstovai tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems prisijungimo sąlygose nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų reikalavimus.

17.  Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos atstovas tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sąlygose nustatytus reikalavimus.

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

10 priedas

 

KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas (popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais žymos „Taip pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose;.

2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas) – jei jis nebuvo paskelbtas IS „Infostatyba“.

3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų.) kopijos.

5. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Dujotiekių ir jų įvadų įrengimo atveju vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas.

7. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis.

8. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija).

9. Nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

10.  Cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa,  jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą).

11.  Dvibučio ar daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato Garso klasifikavimo protokolas [8.29].

12.  Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [8.30].

13.  Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.

14.  Energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 9 priedo 15 punkte, išbandymo aktai.

15.  Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, – gali būti pateikiami kaip alternatyvos šio priedo 4, 5, 6 (išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) ir 8 punktuose nurodytiems dokumentams; šios alternatyvos galimos, jei statyba pradėta ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d. arba jei įteisinama savavališka statyba, arba statybos rangovas yra bankrutavęs (ar paskelbtas jo bankrotas); kitais atvejais kaip alternatyva gali būti pateikiamas tik statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams.

16.  Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

17.  Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

18.  Statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių (privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS „Infostatyba“).

19.  Atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms (atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.).

20.  Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada ir pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pateikiama, jeigu potencialiai pavojingas įrenginys nurodytas įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame pagal kompetenciją arba Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, arba ūkio ministro, arba energetikos ministro įsakymu.

21Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

22. Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

22.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

22.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

11 priedas

 

NEYPATINGIEJI STATINIAI, KURIŲ STATYBA (NAUJO STATINIO STATYBA, STATINIO REKONSTRAVIMAS) UŽBAIGIAMA SURAŠANT, PATVIRTINANT IR ĮREGISTRUOJANT DEKLARACIJĄ

 

1. Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant Deklaraciją, ją patvirtinant ir įregistruojant Inspekcijoje užbaigiama šių paskirčių neypatingųjų pastatų [8.28] arba patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas):

1.1. garažų;

1.2. sandėliavimo;

1.3. administracinės;

1.4. prekybos;

1.5. paslaugų;

1.6. maitinimo;

1.7. sporto;

1.8. kitos (fermų);

1.9. kitos (ūkio);

1.10.  kitos (šiltnamių);

1.11.  kitos (sodų);

1.12gamybos, pramonės (tik gamybinių laboratorijų, kūrybinių dirbtuvių (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai).

2. Šio priedo 1 punkto nuostatos netaikomos:

2.1. pastatams, kuriuose planuojama ūkinė veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] 1 ir 2 prieduose;

2.2. pastatams, kuriuose dėl statytojo numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos žemės sklypams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

2.3. pastatams, patalpoms, suformuotoms kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, kurie yra susiję su visuomenės sveikatos rizikos veiksnių (cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų) poveikiu visuomenės sveikatai;

2.4. pastatams, patalpoms, suformuotoms kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, kuriuose planuojamai vykdyti veiklai privaloma gauti leidimą-higienos pasą ar (ir) licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

2.5. patalpoms, suformuotoms kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, esančioms pastate, kurio statyba užbaigiama surašant statybos užbaigimo aktą;

2.6. šio priedo 1.1–1.9 ir 1.12 papunkčiuose nurodytiems pastatams ir patalpoms, jei jų bendras plotas  didesnis kaip 300 m2 ir juose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-80, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01776

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo