Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-11-29

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21069

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1495
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 3 straipsniu, 6 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

2. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO nuostatai

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytoją (tvarkytojus), jų teises, pareigas ir funkcijas, duomenų teikėjų teises ir pareigas, reglamentuoja Registro duomenų ir Registro informacijos (toliau – Registro duomenys), Registrui pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 14 punkte nurodytus objektus, rinkti, kaupti, apdoroti ir saugoti Nuostatų 15 punkte nurodytus duomenis apie Registro objektus, teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – siekiant identifikuoti Registro objektus, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme ir Nuostatuose nurodytų asmens duomenų tvarkymas ir teikimas duomenų gavėjams.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

5. Registras yra pagrindinis valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

6. Registras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius registrų duomenų tvarkymą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

7. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), kuri yra ir Registro asmens duomenų valdytoja.

8. Registro valdytojas koordinuoja Registro veiklą ir plėtrą, metodiškai vadovauja Registro tvarkytojams, vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

9. Registro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), kuris yra ir asmens duomenų tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

10. Registrų centras registruoja Registro objektus, tvarko duomenis ir kartu su Teisingumo ministerija pagal kompetenciją atsako už duomenų saugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

11. Registrų centras turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

12. Registrų centras taip pat turi teisę:

12.1. teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo ir plėtros;

12.2. nustatyti Registro funkcionavimo ir veiklos organizavimo tvarką;

12.3. sudaryti Registro duomenų teikimo sutartis;

12.4. administruoti Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikti jiems prieigos teises ir duomenų tvarkymo slaptažodžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

13. Registrų centras taip pat privalo:

13.1. rengti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo, plėtros ir tobulinimo planus, investicinius projektus;

13.2. užtikrinti sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

13.3. organizuoti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių diegimo ir priežiūros darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

III SKYRIUS

 

registro OBJEKTAI ir JŲ duomenys

 

 

14. Registro objektai yra:

14.1. Lietuvos Respublikos piliečiai;

14.2. asmenys be pilietybės ir kitų valstybių piliečiai, gaunantys Lietuvos Respublikoje išduodamus asmens dokumentus, deklaruojantys gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojantys asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose.

15. Registre tvarkomi šie asmens duomenys:

15.1. asmens kodas (objekto identifikavimo kodas);

15.2. vardas (vardai);

15.3. pavardė (pavardės);

15.4. lytis;

15.5. gimimo data;

15.6. pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos);

15.7. gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;

15.8. gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

15.9. šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

15.10. mirties data;

15.11. tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais ir nurodyti Nuostatų 15.2–15.10 papunkčiuose;

15.12. tautybė;

15.13. veido atvaizdas;

15.14. pirštų atspaudai;

15.15. parašas;

15.16. dokumentų duomenys:

15.16.1. asmens dokumentų duomenys:

15.16.1.1. asmens dokumento rūšis;

15.16.1.2. asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas;

15.16.1.3. asmens dokumento serija ir numeris;

15.16.1.4. asmens dokumento išdavimo (keitimo) priežastis;

15.16.1.5. asmens dokumento išrašymo data;

15.16.1.6. asmens dokumento išdavimo data;

15.16.1.7. data, iki kurios galioja asmens dokumentas;

15.16.1.8. asmens dokumento galiojimo (negaliojimo) būsena;

15.16.1.9. asmens dokumento negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios jis negalioja;

15.16.1.10. žyma apie asmens dokumento grąžinimą ar negrąžinimą jį išdavusiai institucijai;

15.16.2. prašymo išduoti asmens dokumentą duomenys:

15.16.2.1. prašymo išduoti asmens dokumentą registracijos numeris ir data;

15.16.2.2. prašymą išduoti asmens dokumentą priėmusios įstaigos kodas ir pavadinimas;

15.17. civilinės būklės aktų įrašų duomenys:

15.17.1. akto įrašo rūšis;

15.17.2. akto įrašo pagrindas;

15.17.3. akto įrašo data ir vieta;

15.17.4. akto įrašo numeris;

15.17.5. akto įrašo papildymo (pakeitimo) pagrindas;

15.17.6. žyma apie liudijimo išdavimą;

15.17.7. mirties vietovė;

15.17.8. pastabos akto įraše;

15.18. duomenys apie asmens neveiksnumą ir veiksnumo apribojimą:

15.18.1. požymis, ar asmuo pripažintas neveiksniu, ar ribotai veiksniu;

15.18.2. asmens neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo nustatymo data;

15.18.3. asmens neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo panaikinimo data;

15.19. asmens kontaktiniai duomenys (virtualusis adresas (Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruoto adreso atitikmuo elektroninėje erdvėje); Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės adresas; fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeris, jei asmuo sutinka, kad jo telefono numeris būtų naudojamas Registro tvarkymo tikslais ir (ar) teikiamas tretiesiems asmenims);

15.20. Registro objekto įregistravimo data;

15.21. Registro objekto duomenų keitimo data.

16. Nuostatų 15.6 papunktyje nurodyti duomenys apie pilietybės (pilietybių) įgijimo ir netekimo datą (datas) tvarkomi tik gavus paties asmens arba kompetentingų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijų pranešimą apie Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės pilietybės įgijimą (netekimą). Nuostatų 15.13–15.15 papunkčiuose nurodyti duomenys apie asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius įrašomi į Registrą, jeigu jie pagrįsti Lietuvos Respublikoje išduotais dokumentais.

17. Registre naudojami šie klasifikatoriai:

17.1. pasaulio valstybių ir teritorijų;

17.2. migracijos tarnybų;

17.3. civilinės metrikacijos įstaigų;

17.4. tautybių;

17.5. asmens dokumentų rūšių;

17.6. asmens dokumentų keitimo (negaliojimo) priežasčių;

17.7. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų;

17.8. seniūnijų;

17.9. gyvenamųjų vietovių;

17.10. gatvių;

17.11. civilinės būklės aktų įrašų rūšių.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Duomenis Registrui teikia:

18.1. įstaigos, išduodančios asmens dokumentus, – duomenis, nurodytus Nuostatų 15.2–15.7, 15.13–15.15, 15.16.1 ir 15.16.2 papunkčiuose;

18.2. įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančios gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas, – Nuostatų 15.2–15.8 papunkčiuose nurodytus duomenis;

18.3. įstaigos, registruojančios civilinės būklės aktus, – duomenis, nurodytus Nuostatų 15.2–15.7, 15.9–15.12 ir 15.17 papunkčiuose.

19. Duomenys Registrui teikiami pagal teisingumo ministro patvirtintas Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

20. Duomenų teikėjai privalo:

20.1. Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytos įstaigos – priėmusios sprendimą išduoti, panaikinti ar pripažinti netekusiu galios asmens dokumentą, Nuostatų 18.2 papunktyje nurodytos įstaigos – priėmusios asmens gyvenamosios vietos deklaraciją, Nuostatų 18.3 papunktyje nurodytos įstaigos – padariusios civilinės būklės akto įrašą, tą pačią darbo dieną, o Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytos įstaigos – pagal kompetenciją įgaliotos įgyvendinti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikti duomenis tiesioginės kreipties būdu elektroninėmis priemonėmis, o jeigu to negalima padaryti, – pateikti atitinkamus dokumentus paštu arba per kurjerį Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

20.2. užtikrinti, kad Registrų centrui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų dokumentus ir būtų nuolat atnaujinami. Duomenų teikėjai įrašo į Registrą trūkstamus duomenis, ištaiso netikslius duomenis, atnaujina arba papildo jau įrašytus duomenis Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

20.3. vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Duomenų teikėjai turi teisę:

21.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba būtų papildyti neišsamūs jų pateikti duomenys, sunaikinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti duomenys;

21.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

22. Registro objektai įregistruojami Registre, kai Registrų centras suteikia asmens kodą ir įrašo asmens duomenis į Registro duomenų bazę. Registrų centras nustatyta tvarka įvertina duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius naujus ar pasikeitusius asmens duomenis, ir priima sprendimą dėl Registro objekto registravimo ar duomenų keitimo. Jeigu Registrų centras nustato, kad duomenys, gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos, skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, Registro objekto registravimo procedūra sustabdoma ir duomenys tikslinami Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

23. Keičiantis kokiems nors Registre įrašytiems duomenims, nauji duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesniųjų. Registro objektai neišregistruojami, jų duomenys saugomi neterminuotai.

24. Registrų centro suteiktas asmens kodas naudojamas asmeniui identifikuoti, duomenims apie jį tvarkyti, registrų ir valstybės informacinių sistemų sąveikai užtikrinti. Asmeniui suteiktas asmens kodas yra unikalus ir nekeičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

25. Asmens kodo struktūra jo suteikimo metu nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos standartu (LST 1185-91).

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

26. Registro duomenys taisomi:

26.1. Registrų centro iniciatyva;

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

26.2. gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto ir kitų) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

26.3. gavus rašytinį duomenų teikėjo prašymą ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, sunaikinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis.

27. Registrų centras, nustatęs duomenų teikėjo Registrui pateiktų dokumentų ar duomenų netikslumus, privalo per 5 darbo dienas nuo dokumentų ar duomenų gavimo pranešti apie tai duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti dokumentų ar duomenų netikslumus. Duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Registrų centras, per 5 darbo dienas negavęs duomenų teikėjo ištaisytų dokumentų ar duomenų netikslumų ir turėdamas tokias aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali pats patikslinti duomenų teikėjo pateiktus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis – apie tai jis praneša duomenų teikėjui ir nurodo patikslinimą ir jo pagrindą. Registrų centras patikslintus duomenis įrašo į Registro duomenų bazę. Jeigu Registrų centras neturi reikiamas aplinkybes patvirtinančių duomenų ar dokumentų, o duomenų teikėjas duomenų nepatikslina arba atsisako juos tikslinti, Registro duomenų keitimo procedūra sustabdoma ir duomenys tikslinami Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

28. Jeigu nustatoma, kad dėl Registrų centro kaltės į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Registrų centras privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys perduoti, ir duomenų subjektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

29. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę Registrų centre:

29.1. susipažinti su Registre tvarkomais savo, savo nepilnamečių vaikų, o pateikęs dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;

29.2. reikalauti patikslinti įrašytus į Registrą neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis, sunaikinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus savo, savo nepilnamečių vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, duomenis ir (ar) sustabdyti tokių savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šiuo tikslu prie prašymo raštu pridedami ir dokumentai, patvirtinantys prašomus patikslinti duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

30. Registrų centras per 5 darbo dienas nuo suinteresuoto asmens reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registrų centras patikslintus Registro duomenis duomenų gavėjams, susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms neatlygintinai perduoda bendra tvarka pagal duomenų teikimo sutartyse nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

31. Registrų centras, nustatęs susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša susijusio registro tvarkytojui, taip pat pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Registrų centras, gavęs motyvuotą atsisakymą patikslinti duomenis, per 5 darbo dienas Nuostatų 15.19 papunktyje nurodytais adresais duomenų subjektą informuoja apie susijusio registro Registrui perduotų duomenų netikslumus ir jų tikslinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

32. Registrų centras, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registrų centras turi kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas dar 5 darbo dienoms. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registrų centras apie tai nedelsdamas praneša duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

33. Duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami praneša Registrų centrui. Registrų centras privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, nedelsdamas neatlygintinai ištaisyti netikslumus ir raštu pranešti apie tai duomenų gavėjui, susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms, o informacijai nepasitvirtinus – raštu pranešti ją pateikusiam duomenų gavėjui apie atsisakymą ištaisyti netikslumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

Vi skyrius

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

34. Registro veiklai užtikrinti gaunami ir naudojami šių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

34.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – Nuostatų 15.8 (adresų, savivaldybių pavadinimų) ir 15.19 (virtualiojo adreso) papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

34.2. Užsieniečių registro duomenys – Nuostatų 15.2–15.7, 15.9, 15.16.1.1–15.16.1.3, 15.16.1.6 ir 15.16.1.7 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

34.3. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys – Nuostatų 15.18 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

34.4. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos duomenys apie šioje sistemoje sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės adresą – Nuostatų 15.19 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

35. Registre gautiems duomenims koduoti naudojami Nuostatų 17 punkte nurodyti klasifikatoriai.

 

VIi skyrius

Registro duomenų TEIKIMAS IR naudojimas

 

36. Registro duomenys yra vieši, jie teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir teisingumo ministro patvirtintomis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklėmis pagal Registrų centro ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

37. Nuostatų 15.1–15.12 ir 15.16–15.21 papunkčiuose nurodyti duomenys ir informacija teikiami Nuostatų 41 punkte nustatytais būdais Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms, viešojo administravimo subjektams, registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms, fiziniams asmenims ar įstatymų nustatytas funkcijas atliekantiems valstybės įgaliotiems asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų 15.1–15.21 papunkčiuose nurodyti duomenys ir informacija teikiami Nuostatų 41.2–41.4 papunkčiuose nustatytais būdais fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi Registre.

38. Nuostatų 41.1 ir 41.2 papunkčiuose nustatytu teikimo būdu duomenys teikiami:

38.1. teisėtvarkos, žvalgybos, asmens dokumentus išduodančioms įstaigoms – Nuostatų 15.13–15.15 papunkčiuose nurodyti duomenys;

38.2. valstybės institucijoms juridinę galią turintiems dokumentams gaminti – Nuostatų 15.13 ir 15.15 papunkčiuose nurodyti duomenys;

38.3. sveikatos priežiūros įstaigoms, finansų įstaigoms, notarams ir antstoliams – Nuostatų 15.13 papunktyje nurodyti duomenys.

39. Duomenų pagrindu parengta informacija apie giminystės ir svainystės ryšius teikiama tik Nuostatų 41.3 papunktyje nurodytais būdais Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytiems subjektams.

40. Registrų centras gali:

40.1. perduoti Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius dalį duomenų bazėje saugomų duomenų, duomenų pasikeitimus;

40.2. teikti pagal duomenis parengtas juridinius faktus patvirtinančias pažymas, kurių formą nustato Registrų centras, pagal duomenis parengtus Registro išrašus ir kitus dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

40.3. teikti pagal duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (toliau – informacija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

41. Registro išrašai, pažymos, duomenys ir informacija gali būti:

41.1. pateikiami naudoti ar peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu arba paketiniu duomenų teikimo būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

41.2. perduodami interaktyviuoju duomenų teikimo būdu, kai duomenų gavėjai duomenis gauna elektroninių ryšių tinklais, naudodamiesi interneto naršykle;

41.3. pateikiami raštu ir (ar) naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis;

41.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

42. Duomenys neatlygintinai teikiami ir (ar) perduodami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems subjektams, taip pat:

42.1. fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi Registre, – Nuostatų 41.2 arba 41.3 papunktyje nustatytais duomenų teikimo būdais kartą per kalendorinius metus teikiami fizinių asmenų, nepilnamečių jų vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kurių globėjai ar rūpintojai jie yra, duomenys;

42.2. duomenų teikėjams – jų pateikti Registrui duomenys;

42.3. Lietuvos statistikos departamentui – Oficialiosios statistikos darbų programai vykdyti reikalingi duomenys.

43. Kitiems asmenims, turintiems teisės aktų nustatytą teisę gauti duomenis ir nenurodytiems Nuostatų 42 punkte, duomenys teikiami už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą.

44. Pagal duomenis parengta pažyma, Registro išrašas ar informacija duomenų gavėjui turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų gavėjo prašymo išduoti pažymą, Registro išrašą ar informaciją gavimo Registrų centre. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ar jos apdorojimo sudėtingumo pažymos, Registro išrašo ar informacijos neįmanoma pateikti per 20 darbo dienų, Registrų centro direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti duomenų gavėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis. Pažymos skubos tvarka pateikiamos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo Registrų centre. Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą išduoti pažymą, Registro išrašą ar informaciją, pažymos, Registro išrašo ar informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo Registrų centre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

45. Viešai skelbiami tik anoniminiai, apibendrinti Registro duomenys ir (ar) informacija. Jie skelbiami Registrų centro interneto svetainėje ir (ar) informaciniuose leidiniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

46. Duomenimis, gautais iš Registro, duomenų gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitokiu tikslu, negu nustatoma juos suteikiant.

47. Registrų centro interneto svetainėje ir informaciniame stende pateikiama informacija apie Registro objektus ir tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ar neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus, duomenų gavėjus, duomenų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

48. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Registre tvarkomi asmens duomenys esantiems trečiosiose valstybėse duomenų gavėjams teikiami tik gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

49. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp Registrų centro ir duomenų gavėjo. Sutartyje nurodomas Registro duomenų naudojimo tikslas, Registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikiamų Registro duomenų apimtis, Registro duomenų teikimo sąlygos ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

VIII skyrius

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

50. Už Registro duomenų saugą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atsako Teisingumo ministerija ir Registrų centras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

51. Duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai, taip pat kiti saugos politikos įgyvendinamieji dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir kitais Lietuvos bei tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimais.

52. Registrų centras privalo įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kitokio panaudojimo, taip pat kokio nors kito neteisėto tvarkymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

 

53. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, kad duomenys atitiktų registravimo dokumentuose pateiktus duomenis.

54. Asmenys, tvarkantys Registro duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai, galioja ir nutraukus su duomenų tvarkymu susijusią veiklą. Šie asmenys turi pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenų paslaptį ir nepažeis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

 

IX skyrius

Registro finansavimas

 

55. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšų, gautų už Registro duomenų teikimą.

 

X skyrius

registro REORGANIZAVIMAS IR likvidavimas

 

56. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

57. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12145

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo