Suvestinė redakcija nuo 2018-12-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02226

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARIAMS UŽSIENYJE SUTEIKTŲ GYDYMO PASLAUGŲ, KELIONĖS, LYDINČIO ASMENS KELIONĖS IR APGYVENDINIMO, ORTOPEDIJOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IR PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO,TAIP PAT PRIEMONIŲ NEĮGALIESIEMS ĮSIGIJIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m.  vasario 3 d.  Nr. V-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-803 „Dėl Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. S u d a r a u Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisiją:

pirmininkas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) kancleris;

pirmininko pavaduotojas – KAM Personalo departamento direktorius;

sekretorius – KAM Personalo departamento Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyriaus vyr. specialistas;

nariai:

Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Gynybos štabo Logistikos valdybos J4 Planavimo skyriaus vyr. karo medicinos gydytojas;

LK Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vado pavaduotojas medicinai;

KAM Teisės departamento Teisės taikymo ir atstovavimo skyriaus vyr. specialistas;

LK Finansų ir apskaitos departamento Pirmojo finansinių operacijų skyriaus vedėjas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vedėjas;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-948, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16112

Nr. V-1069, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-22, i. k. 2017-18418

 

2. T v i r t i n u  Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Raimundas Karoblis


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m. vasario 3 d.

įsakymu Nr. V-93

 

KARIAMS UŽSIENYJE SUTEIKTŲ GYDYMO PASLAUGŲ, KELIONĖS, LYDINČIO ASMENS KELIONĖS IR APGYVENDINIMO, ORTOPEDIJOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IR PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO, TAIP PAT PRIEMONIŲ NEĮGALIESIEMS ĮSIGIJIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO NAGRINĖJIMO

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, teises, dokumentų grąžinimo sąlygas, darbo organizavimą ir atsakomybę.

2. Komisija yra nuolatinė krašto apsaugos ministro patariamoji institucija.

3. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos statutais, krašto apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Komisijos uždaviniai:

4.1. pateikti siūlymą, ar tikslinga apmokėti kariui sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – gydymo paslaugos) užsienio valstybėje (toliau – užsienis), taip pat kelionės į gydymo įstaigą ir atgal (toliau – kelionė), kartu su kariu vykstančio asmens (toliau – lydintis asmuo) kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos (toliau – apgyvendinimo) išlaidas;

4.2. pateikti siūlymą, ar tikslinga apmokėti kariui protezų, ortopedijos technikos priemonių (toliau – ortopedijos priemonės) įsigijimo, pritaikymo jo poreikiams ir priežiūros išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

4.3. pateikti siūlymą, ar tikslinga apmokėti ir (arba) kompensuoti (arba apmokėti ir (arba) kompensuoti tik iš dalies) neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių (toliau – priemonės neįgaliesiems) įsigijimo, pritaikymo jų poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5. Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. surenka Komisijos posėdžiams reikalingą medžiagą iš KAS institucijų ir jų padalinių, taip pat iš prašymus pateikusių asmenų;

5.2. kreipiasi į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamentą arba Tarnybinio tyrimo komisiją dėl Tarnybinio tyrimo komisijos sprendimo gavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5.3. kreipiasi į KAS instituciją ar jos padalinį dėl nelaimingą atsitikimą, kurio metu buvo patirtas sveikatos sutrikimas, patvirtinančių dokumentų (nelaimingo atsitikimo akto, tarnybinio patikrinimo išvados ar kt.) gavimo;

5.4. kreipiasi į Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybą ar kitą sveikatos priežiūros instituciją dėl informacijos ar nuomonės, susijusios su Komisijos funkcijų įgyvendinimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5.5. įvertina galimybes ir reikalingumą kariui gauti gydymo paslaugas užsienyje;

5.6. įvertina ortopedijos priemonių įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, priemonių neįgaliesiems įsigijimo, pritaikymo jų poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tikslingumą ir galimybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5.7. teikia siūlymus dėl gydymo paslaugų, kario kelionės, lydinčio asmens kelionės, ortopedijos priemonių įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, priemonių neįgaliesiems įsigijimo, pritaikymo jų poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

5.7.1. apmokėti kariui gydymo paslaugas užsienyje ir kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (neapmokėti jų);

5.7.2. apmokėti kariui ortopedijos priemonių įsigijimo, pritaikymo jo poreikiams ir priežiūros išlaidas (neapmokėti jų);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5.7.3. kompensuoti priemonių neįgaliesiems įsigijimo, pritaikymo jų poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidas (nekompensuoti jų);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5.7.4. iš dalies kompensuoti priemonių neįgaliesiems įsigijimo, pritaikymo jų poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidas (nurodoma kompensuojama suma). Ši nuostata taikoma, kai išlaidų dalis kompensuojama iš kitų valstybės, savivaldybės arba privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

5.8. už Komisijos darbo organizavimą atsako Komisijos pirmininkas;

5.9. Komisija gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su Komisijos uždaviniais.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija turi teisę:

6.1. į Komisijos posėdžius kviesti kario šeimos narius, kitus atstovus pagal įstatymą, KAS institucijų ar jų padalinių, kuriuose užregistruotas kario sveikatos sutrikimas, vadovus, atitinkamos medicinos srities specialistus, kitus asmenis, gydytojus specialistus ir (ar) prašyti jų rašytinių paaiškinimų;

6.2. kreiptis į valstybės ar savivaldybių institucijas ar įstaigas arba fizinius asmenis dėl informacijos, susijusios su kario sveikatos sutrikimu, gavimo.

7. Komisijos nariai turi teisę:

7.1. nevaržomai reikšti savo nuomonę Komisijos posėdyje svarstomais klausimais;

7.2. reikalauti, kad Komisijos narių atskiroji nuomonė būtų pridedama prie posėdžio protokolo;

7.3. susipažinti su posėdžių protokolais ir gauti jų kopijas;

7.4. iš anksto susipažinti su posėdyje svarstysimais klausimais, visais reikalingais dokumentais ir kita Komisijos sprendimams priimti reikalinga informacija.

8. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, Komisijos pirmininkui arba sekretoriui gali iš anksto pateikti raštu išdėstytą savo nuomonę posėdyje svarstysimais klausimais. Tokie pareiškimai pridedami prie Komisijos posėdžio protokolo.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ GRĄŽINIMO SALYGOS

 

9. Komisija, priėmusi dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu (registruotu laišku arba kitu įmanomu būdu) informuoja prašymą pateikusį asmenį ar KAS instituciją ar jos padalinį, pateikusį netinkamai užpildytą prašymą ar ne visus Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-803 (toliau – Tvarkos aprašas), 9 ir 10 punktuose nurodytus dokumentus ar jų kopijas. Informaciniame pranešime turi būti nurodytas ne ilgesnis kaip 15 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti, taip pat informacija, kad, nepašalinus trūkumų, asmens ar KAS institucijos ar jos padalinio pateiktas prašymas nebus svarstomas ir dokumentai bus grąžinti.

10. Prašymą pateikusiam asmeniui ar KAS institucijai ar jos padaliniui nepašalinus trūkumų per 15 kalendorinių dienų, Komisija registruotu laišku jam grąžina pateiktą prašymą ir dokumentus.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Komisija sudaroma iš 9 asmenų: pirmininko, pirmininko pavaduotojo, 6 narių ir sekretoriaus. Kai pirmininko nėra (atostogauja, serga, išvykęs į komandiruotę ir kt.), jo pareigas eina pirmininko pavaduotojas.

12. Komisija darbą, susijusį su gydymosi paslaugų užsienyje, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimu, priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimu, pradeda Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytų asmenų ar KAS institucijų pateiktų prašymų pagrindu ir gavusi Tvarkos aprašo 9–10 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat iš KAS institucijų ar jų padalinių ir kitų institucijų gavusi reikalingus dokumentus (nelaimingo atsitikimo aktą, tarnybinio tyrimo komisijos išvadas, KAM įsakymus dėl kompensacijų sveikatos sutrikimų atvejais mokėjimo, medicininės žvalgybos informaciją apie užsienio valstybių gydymo įstaigų infrastruktūrą, jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.).

13. Komisija prireikus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas kreipiasi į institucijas dėl papildomos informacijos, reikalingos Komisijos sprendimui priimti, gavimo. 

14. Komisijos sekretorius:

14.1. parengęs visą reikalingą siūlymams teikti medžiagą, pateikia ją Komisijos nariams susipažinti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio.

14.2. protokoluoja Komisijos posėdžius, analizuoja Komisijai pateiktą medžiagą, formuoja atitinkamas bylas, posėdžio metu pristato medžiagą Komisijos nariams, rengia Komisijos priimamų sprendimų projektus ir vykdo kitus Komisijos pirmininko nurodymus.

15. Komisijos posėdžius šaukia ir darbo vietą bei laiką nustato Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių, įskaitant pirmininką. Komisijos sprendimai priimami Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

16. Prireikus į Komisijos posėdžius gali būti kviečiamas karys ar jo įgaliotas asmuo, kiti kariui atstovaujantys asmenys, KAS institucijos ar jos padalinio, kuriame užregistruotas kario sveikatos sutrikdymas, vadovas, karinio vieneto gydytojas, kiti asmenys, gydytojai specialistai.

17. Komisijos siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

18. Komisija savo sprendimą įformina protokolu. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

 

19. Komisija dėl reikalingos informacijos į kitas institucijas kreipiasi ir siūlymus teikia nedelsdama.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už sprendimų priėmimą, asmens duomenų apsaugą Komisija atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-948, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16112

Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1069, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-22, i. k. 2017-18418

Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1121, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20245

Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo