Suvestinė redakcija nuo 2021-04-19 iki 2021-05-23

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27662

 

Nauja redakcija nuo 2021-04-19:

Nr. V-853, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07999

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. gruodžio  17  d. Nr. V-2932
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.5.2.2, 2.2.6.1 ir 2.2.8.1 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų (toliau – varžybos ir pratybos) organizatorius užtikrinti, kad:

1.1.  pratybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sportininkams (toliau – sportininkai), aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, antidopingo pareigūnams ir aptarnaujančiam personalui (toliau – kiti asmenys) būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.2. sportininkai, kiti asmenys būtų informuoti, kad turint viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į pratybų vietą nevyktų;

1.3. gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.4. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami po kiekvienų pratybų;

1.5. uždaros pratybų patalpos būtų maksimaliai vėdinamos, atsižvelgiant į technines pastato galimybes;

1.6dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, kėdžių atramos, laiptų turėklai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau, kaip po kiekvienų pratybų, kitas pratybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);

2. Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų, kai jos organizuojamos stebint žiūrovams, organizatorius (toliau – organizatoriai) užtikrinti, kad:

2.1. bilietai į varžybas būtų platinami elektroniniu būdu ir (arba) vykdomas žiūrovų registravimas;

2.2. į varžybų vietą nepatektų žiūrovai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į varžybas. Bilietų ar varžybų registracijos tikrinimas, esant galimybei, turi būti vykdomas lauke;

2.3. būtų ribojami žiūrovų srautai:

2.3.1. varžybose uždarose erdvėse būtų užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršytų 150 (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių sportininkų, organizatorių ir kitų asmenų);

2.3.2. varžybose atvirose erdvėse dalyvautų ne daugiau kaip 150 žiūrovų (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių sportininkų, organizatorių ir kitų asmenų);

2.3.3. žiūrovai eilėse prie bilietų tikrinimo, aptarnavimo vietų, prie įėjimo į varžybų vietą ar kitose varžybų erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, būtų ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis, o atvirose erdvėse – ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis ir laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito ar nuo kitų asmenų grupių;

2.3.4. varžybų vietose, kuriose susidaro eilė, būtų pažymėti privalomi atstumai tarp eilėje stovinčių lankytojų ir būtų užtikrintas šio reikalavimo laikymąsis;

2.4. žiūrovai į pastatą ar varžybų erdvę atvirame lauke būtų įleidžiami ne anksčiau negu 30 min. iki varžybų;

2.5. žiūrovai į uždarą varžybų erdvę būtų pradedami leisti ne anksčiau negu 15 min. (atsižvelgiant į varžybų erdvės dydį) iki varžybų pradžios;

2.6. žiūrovų srautai prieš ir po varžybų būtų valdomi pasitelkiant informacines priemones, žmogiškuosius resursus (apsaugos darbuotojus, personalą), fizinėmis priemonėmis (tvorelėmis, rodyklėmis, kt.);

2.7. jeigu pastate organizuojamos kelios varžybos, atskirų varžybų žiūrovų srautai nesusikirstų tarpusavyje;

2.8. tarp sėdinčių žiūrovų būtų išlaikytas 2 metrų atstumas arba tarp vienoje eilėje sėdinčių žiūrovų būtų laisvos dvi sėdimos vietos. Gretimas sėdimas vietas gali užimti ne daugiau kaip 2 asmenys iš tos pačios šeimos, namų ūkio ar kartu atėję į renginį – tokiu atveju žiūrovai sodinami „2+2“ principu, kai vienoje eilėje dvi sėdimos vietos yra užimtos, dvi sėdimos vietos – laisvos. Varžybų organizatoriai privalo užtikrinti atstumo tarp sėdimų vietų kontrolę visų varžybų metu;

2.9. nuo vietos, kurioje sportininkai varžosi, iki pirmos eilės, kurioje sodinami žiūrovai, būtų išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

2.10. varžybas žiūrovai stebėtų tik iš sėdimųjų vietų, susodinimas būtų vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ir už žiūrovo esančios vietos nebūtų užimtos;

2.11. varžybų vietoje nebūtų prekiaujama maistu ir gėrimais bei teikiamos kitos paslaugos;

2.12. žiūrovai varžybų vietoje nevartotų maisto ir gėrimų;

2.13varžybose dalyvaujantiems sportininkams, organizatoriams, kitiems asmenims, taip pat žiūrovams, būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

2.14. į varžybų vietą nebūtų įleidžiami žiūrovai, sportininkai, organizatoriai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2.15. žiūrovai, sportininkai, organizatoriai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

2.16. žiūrovai, sportininkai, organizatoriai, kiti asmenys būtų informuoti, kad turint viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą nevyktų;

2.17. gavus informaciją apie žiūrovui, sportininkui, varžybų organizatoriui, kitam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir būtų bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

2.18. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami po kiekvienų varžybų;

2.19. dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, kėdžių atramos, laiptų turėklai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau, kaip po kiekvienų varžybų, kitas varžybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);

2.20. uždaros varžybų patalpos būtų maksimaliai vėdinamos, atsižvelgiant į technines pastato galimybes.

3. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis varžybų ir pratybų metu dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti:

3.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

3.2. aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams ir teisėjams dalyvavimo varžybose ir pratybose metu.

4. Rekomenduoti:

4.1. varžybose ir pratybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams ir teisėjams dėvėti kaukes visų varžybų ir pratybų metu;

4.2. sportininkams ir kitiems asmenims vengti tiesioginio fizinio kontakto (kai tai įmanoma);

4.3organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

4.4. varžybų vietoje pirmas 3 eiles palikti neužimtas, jose nesodinant žiūrovų, kad būtų išlaikomas pakankamas atstumas nuo sportininkų.

5. Nustatyti, kad varžybas organizuojantys asmenys, vykdantys varžybų žiūrovų registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

5.1. varžybų organizatoriai tvarko šiuos varžybų žiūrovo (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

5.1.1. vardas, pavardė;

5.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

5.2. varžybų organizatoriai 5.1 papunktyje nurodytus duomenis:

5.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

5.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

5.2.3. saugo 21 dieną nuo įvykusių varžybų dienos, po to iš karto sunaikina;

5.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

5.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.

5.3. varžybų organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 5.2.2 papunktyje.

6. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 19 d

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-392, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03670

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-853, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo