Suvestinė redakcija nuo 2017-04-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-12, i. k. 2015-09174

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  CIVILINIO ORLAIVIO ĮGULOS NARIO IR CIVILINĖS AVIACIJOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO

IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. 4R-109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 66 straipsnio 8 dalies nuostatomis:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d.  įsakymą Nr. 4R-96 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario bei Civilinės aviacijos  inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo  taisyklių patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo datos išduoti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos administracijos skrydžių saugos inspektoriaus pažymėjimai galioja iki pažymėjimuose nurodytos datos.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Joris Gintilas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

direktoriaus 2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 4R-109  

 

 

Lietuvos respublikos CIVILINIO ORLAIVIO ĮGULOS NARIO IR CIVILINĖS AVIACIJOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO bei GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (2000 m., spalio 17 d. Nr. VII-2066 redakcija) 66 straipsnio 8 dalimi, Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ 5.1.14 punktu, 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 187/2015 (toliau – Komisijos reglamentas (ES) Nr. 187/2015), priedo 1.2.3 ir 1.2.4 punktų nuostatomis, 2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimo (ES) Nr. K(2010)774, kuriuo nustatomos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte minima informacija, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimu (ES) Nr. K(2015)561 (toliau – Komisijos sprendimas (ES) Nr. K(2010)774), 1.2 dalies 2 punkto nuostatomis bei Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo standartais ir rekomendacijomis.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010 ir Komisijos sprendime (ES) Nr. K(2010)774.

3. Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimas (toliau – įgulos nario pažymėjimas) (1 priedas) išduodamas asmenims, priklausantiems Lietuvos Respublikos vežėjo arba valstybės orlaivio įgulai.

4. Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimas (toliau – inspektoriaus pažymėjimas) (2 priedas) išduodamas Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) darbuotojams, CAA vardu vykdantiems ūkio subjektų civilinės aviacijos saugos, saugumo ir su šia veikla susijusios oro transporto veiklos patikrinimus.

5. Įgulos nario pažymėjimas patvirtina pažymėjimo turėtojo priklausomybę Lietuvos Respublikos vežėjo  arba valstybės orlaivio įgulai. Įgulos nario pažymėjimas nepatvirtina orlaivio įgulos nario kvalifikacijos.

6. Įgulos nario pažymėjimas ir inspektoriaus pažymėjimas suteikia teisę pažymėjimo turėtojui, atliekančiam tiesiogines funkcijas, kirsti valstybinę sieną ir patekti į oro uosto riboto patekimo zoną teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

II. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

7. Įgulos nario pažymėjimus ir inspektoriaus pažymėjimus (toliau abu kartu vadinami  pažymėjimu) išduoda CAA.

8. Ant pažymėjimo pasirašo CAA direktorius. Parašo pavyzdys iš anksto pateikiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

9. Naujas pažymėjimas išduodamas, kai:

9.1. pageidaujama gauti pažymėjimą pirmą kartą;

9.2. baigiasi arba jau pasibaigė ankstesnio pažymėjimo galiojimo laikas;

9.3. ankstesnis pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas, sunaikintas ir kt.);

9.4. pažymėjimas susidėvėjo ar buvo sugadintas;

9.5. pasikeitė pažymėjime įrašomi duomenys;

9.6. pageidaujama pasikeisti seno pavyzdžio pažymėjimą į naujo pavyzdžio.

10. Vežėjas ar jo įgaliotas atstovas, kuris pageidauja, kad būtų išduotas įgulos nario pažymėjimas jo darbuotojui, priimtam dirbti orlaivio įgulos nariu arba valstybės orlaivio naudotojas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis, kad  jo darbuotojui  būtų išduotas įgulos nario pažymėjimas, turi sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuoto dydžio rinkliavą ir CAA pateikti:

10.1. vežėjo arba valstybės orlaivio naudotojo  ar jų įgaliotų asmenų pasirašytą prašymą išduoti įgulos nario pažymėjimą savo darbuotojui, priimtam dirbti orlaivio įgulos nariu. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys apie asmenį, kuriam reikalingas įgulos nario pažymėjimas: vardas, pavardė, pareigos ir darbo sutarties galiojimo terminas;

10.2. užpildytą paraišką įgulos nario pažymėjimui (3 priedas) gauti;

10.3. nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje. Nuotrauka turi būti pateikta JPEG formatu; spalvota; kadravimas – veidas ir dalis pečių (kaip paso nuotraukose); nuotraukos rezoliucija (raiška) – 300 dpi; plotis – ne mažiau kaip 394 pikselių; aukštis – ne mažiau kaip 524 pikselių;

10.4. darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, kelionės dokumentą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);

10.5. vieną kurį nors iš šių galiojančių ir asmens kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų:

10.5.1. avialinijų transporto piloto licenciją;

10.5.2. komercinės aviacijos piloto licenciją;

10.5.3. civilinės aviacijos skraidančiojo inžinieriaus licenciją;

10.5.4. civilinės aviacijos navigatoriaus licenciją;

10.5.5. valstybinės aviacijos specialisto licenciją;

10.5.6. dokumentus,  įrodančius, kad asmuo dirba keleivių salono įgulos nariu.

Pastaba. 10.5.1–10.5.4 punktuose nurodytų dokumentų asmuo gali neteikti. Jeigu šie dokumentai nepateikiami, CAA įgaliotas darbuotojas įstaigos duomenų bazėje patikrina, ar asmuo,  kuriam ketinama išduoti įgulos nario pažymėjimą, turi vieną iš 10.5.1–10.5.4 punktuose nurodytų galiojančių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.

10.6. dokumentus, įrodančius, kad asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2011 m. sausio 21 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 4R-24 „Dėl nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašas).

Pastaba. CAA įgaliotas darbuotojas įstaigos duomenų bazėje patikrina, ar asmuo per paskutinius vienus metus nebuvo baustas administracine tvarka už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus.

11. CAA darbuotojai, CAA vardu vykdantys ūkio subjektų civilinės aviacijos saugos, saugumo ir su šia veikla susijusios oro transporto veiklos tikrinimą, norintys gauti inspektoriaus pažymėjimus, CAA direktoriui turi pateikti:

11.1. prašymą išduoti inspektoriaus pažymėjimą, kuriame nurodoma, kokioms funkcijoms vykdyti yra būtina jį turėti;

11.2. užpildytą paraišką civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimui (4 priedas) gauti;

11.3. nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje. Nuotrauka turi būti pateikta JPEG formatu; spalvota; kadravimas – veidas ir dalis pečių (kaip paso nuotraukose); nuotraukos rezoliucija (raiška) – 300dpi; plotis – ne mažiau kaip 394 pikselių; aukštis – ne mažiau kaip 524 pikselių.

11.4. vieną kurį nors iš šių galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:

11.4.1. pasą;

11.4.2. asmens tapatybės kortelę;

11.4.3.  valstybės tarnautojo pažymėjimą;

11.5. dokumentus, įrodančius, kad asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos apraše.

12. Jeigu asmuo per paskutinius penkerius metus ilgiau nei šešis mėnesius gyveno užsienyje, turi būti pateikiamos pažymos ir iš šių valstybių atitinkamų institucijų apie asmens teistumą (neteistumą) valstybėse, kuriose jis gyveno.

13. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas.

14. CAA įgaliotas darbuotojas, padaręs asmens tapatybę bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui.

15CAA įgaliotas darbuotojas atlieka pirminį pateiktų dokumentų patikrinimą. Jeigu pirminio patikrinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi išvardyti dokumentai ar duomenys arba duomenys nėra tikslūs, apie tai per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo dienos informuojamas dokumentus pateikęs asmuo. Asmuo gavęs šią informaciją, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos, pateikia CAA įgaliotam darbuotojui trūkstamus dokumentus ar duomenis. Jei per nustatytą laiką dokumentai ar duomenys nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas ir apie tai per 5 kalendorines dienas, informuojamas vežėjas, valstybės orlaivio naudotojas ar CAA darbuotojas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamų dokumentų pateikimo diena.

16. Prašyme ir su juo pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų patikrinimą (jeigu to reikia, siekiant nustatyti pateiktų duomenų tikrumą ir (arba) teisingumą) CAA įgaliotas darbuotojas atlieka ir sprendimą dėl pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytų visų tinkamų dokumentų pateikimo dienos. Prie prašymo gali būti pridėti kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis.

17. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su kitomis institucijomis, dėl kurių atsakymo pateikimas  gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo šių taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytų visų tinkamų dokumentų gavimo dienos, CAA direktorius per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi teisę pratęsti šį terminą. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių taisyklių 16 punkte nustatyto termino pabaigos, CAA įgaliotasis darbuotojas išsiunčia vežėjui, valstybės orlaivio naudotojui ar CAA darbuotojui pranešimą raštu, nurodydamas prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis ir terminą, kuriam pratęstas prašymo nagrinėjimas.

18. Tais atvejais, kai šių taisyklių 10 ir 11 punktuose išvardytų duomenų patikrinimo metu kyla įtarimas dėl pateiktų duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo, CAA gali kreiptis į atitinkamas institucijas dėl šių duomenų tikrumo ir (arba) teisingumo nustatymo.

19. Pažymėjimas neišduodamas, jei pažymėjimui gauti pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs ar melagingi duomenys. Įgulos nario pažymėjimas neišduodamas ir tuo atveju, kai vežėjas neturi galiojančio vežėjo pažymėjimo arba jis sustabdytas.

20. Jeigu prašymo ir su juo pateiktų dokumentų nagrinėjimo metu nustatoma, kad pažymėjimas vežėjo, valstybės orlaivio naudotojo ar CAA darbuotojui negali būti išduotas, CAA įgaliotas darbuotojas vežėjui, valstybės orlaivio naudotojui arba CAA darbuotojui raštu pateikia motyvuotą atsakymą neišduoti pažymėjimo ir nurodo šio atsakymo apskundimo tvarką.

21. Jeigu prašymo ir su juo pateiktų dokumentų nagrinėjimo metu nustatoma, kad pateikti visi duomenys, nurodyti šių taisyklių 10 ir 11 punktuose, ir nėra priežasčių, dėl kurių pažymėjimas vežėjo, valstybės orlaivio naudotojo ar CAA darbuotojui negali būti išduotas, CAA įgaliotas darbuotojas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, nuo prašymo nagrinėjimo termino pabaigos, organizuoja pažymėjimo gaminimą.

22. Šių taisyklių 10.2 ir 11.2 punktuose minimose paraiškose nurodytus duomenis apie pažymėjimo naudotoją CAA įgaliotas darbuotojas įtraukia į elektroninę Įgulos narių ir civilinės aviacijos inspektorių duomenų bazę, kuri automatiniu būdu užkoduoja pažymėjimo automatinių įrenginių nuskaitomus duomenis, įrašomus į pažymėjimą.

23. Per 3 darbo dienas nuo pažymėjimo pagaminimo dienos apie pagamintą pažymėjimą informuojamas vežėjas arba valstybės orlaivio naudotojas, kuris pageidauja gauti įgulos nario pažymėjimą savo darbuotojui, arba CAA darbuotojas, kuris pageidauja gauti civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą.

24. Jei pagamintame pažymėjime įrašyta informacija yra klaidinga ne dėl prašymą pateikusio asmens kaltės, kitas pažymėjimas vietoj jo pagaminamas ir išduodamas nemokamai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo netikslumų nustatymo dienos.

25. Įgulos nario pažymėjimą gali atsiimti vežėjas, valstybės orlaivio naudotojas ar jų įgalioti asmenys, pažymėjime nurodytas asmuo, pateikdami CAA įgaliotam darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgulos nario pažymėjimo keitimo atveju – ir ankstesnį pažymėjimą), arba pažymėjime nurodyto asmens tinkamai įgaliotas asmuo, pateikdamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą, kur nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

26. Išduotas įgulos nario pažymėjimas registruojamas Įgulos nario pažymėjimų registracijos žurnale. Išduotas inspektoriaus pažymėjimas registruojamas Civilinės aviacijos inspektoriaus  pažymėjimų registracijos žurnale. Registruojant nurodomas vežėjo, valstybės orlaivio naudotojo ar CAA skyriaus pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, galiojimo laikas, išdavimo ir grąžinimo datos. Žurnale pasirašo pažymėjimą atsiimantis ir jį išdavęs asmuo.

27. Asmuo nedelsia ir raštu informuoja savo darbdavį apie pažymėjimo praradimą.  Pranešime turi būti nurodytos pažymėjimo praradimo  aplinkybės.

 

IIIPAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMAS ir galiojimo panaikinimas

 

28. Pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam, negu 5 metų laikotarpiui ir ne ilgiau nei iki tos dienos, kada pakartotinai turi būti tikrinama asmens nepriekaištinga reputacija ir (arba) ne ilgiau nei iki terminuotos darbo sutarties galiojimo pabaigos datos.

29. Pažymėjimas laikomas galiojančiu nuo jo išdavimo vežėjui, valstybės orlaivio naudotojui, pažymėjime nurodytam asmeniui ar jų įgaliotam asmeniui momento. Vežėjas, valstybės orlaivio naudotojas ar jų įgaliotas asmuo, kurio prašymu jų darbuotojui buvo išduotas įgulos nario pažymėjimas, arba CAA darbuotojas, kuriam išduotas inspektoriaus pažymėjimas, privalo pažymėjimą grąžinti CAA, kai:

29.1. to raštu pareikalauja CAA;

29.2. pasibaigia darbuotojo terminuotos darbo sutarties galiojimo laikas;

29.3. nutraukiama darbo sutartis arba pasibaigia darbo / tarnybos santykiai, taip pat kai nutraukiama ar baigia galioti sutartis, kurios pagrindu buvo teikiamos įgulos nario paslaugos;

29.4. pasikeičia darbdavys;

29.5. pasibaigia pažymėjimo galiojimo laikas;

29.6. pasikeičia darbuotojo vardas, pavardė ar pareigos;

29.7. panaikinamas pažymėjimo galiojimas.

30. Už šių taisyklių 29 punkto pažeidimus vežėjui, valstybės orlaivio naudotojui, kurio darbuotojui išduotas įgulos nario pažymėjimas ar CAA darbuotojui, kuriam išduotas inspektoriaus pažymėjimas gali būti taikomos sankcijos, numatytos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 139 straipsnyje.

31. CAA panaikina įgulos nario ir inspektoriaus pažymėjimo galiojimą ir sunaikina pažymėjimą, kai:

31.1. CAA atlikto tyrimo metu nustatoma, kad asmuo nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų, nustatytų Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos apraše;

31.2. CAA atlikto tyrimo metu nustatoma, kad asmuo pažymėjimą naudojo nesilaikydamas teisės aktų nustatytos tvarkos ir sąlygų;

31.3. nutraukiama darbo sutartis arba pasibaigia darbo / tarnybos santykiai, taip pat kai nutraukiama ar baigia galioti sutartis, kurios pagrindu buvo teikiamos įgulos nario paslaugos;

31.4. pasibaigia darbuotojo terminuotos darbo sutarties galiojimo laikas;

31.5. pasibaigia pažymėjimo galiojimo laikas;

31.6. pasikeičia darbuotojo vardas, pavardė ar pareigos;

31.7. pažymėjimas grąžinamas CAA anksčiau nei jame nurodyta galiojimo data.

32. Negaliojantys įgulos nario ir inspektoriaus pažymėjimai naikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Atsiradus šių Taisyklių 29.129.7 punktuose nurodytoms aplinkybėms, vežėjas, valstybės orlaivio naudotojas, kurio darbuotojui išduotas įgulos nario pažymėjimas ar CAA darbuotojas, kuriam išduotas inspektoriaus pažymėjimas, privalo nedelsti ir  grąžinti pažymėjimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Tuo atveju kai vežėjas, valstybės orlaivio naudotojas dėl pateisinamų priežasčių (pvz., asmuo, turėjęs pažymėjimą, dingo, mirė, piktybiškai negrąžina pažymėjimo) negali CAA grąžinti pažymėjimo, vežėjas, valstybės orlaivio naudotojas ar jų įgaliotas asmuo apie tai informuoja (žodžiu arba elektroniniu paštu) CAA bei nurodo priežastis, kodėl pažymėjimas negali būti grąžintas.

34. Gavęs pranešimą apie prarastą pažymėjimą ar oficialią informaciją, apie tai, kad įgulos nario pažymėjimas dėl pateisinamų priežasčių negali būti grąžinamas, CAA įgaliotas darbuotojas per vieną darbo dieną panaikina šio pažymėjimo galiojimą ir apie pažymėjimo galiojimo panaikinimą paskelbia CAA internetiniame tinklapyje.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Įgulos nario ir inspektoriaus pažymėjimų apskaitą vykdo CAA.

36. CAA įgaliotųjų darbuotojų veiksmai priimti vadovaujantis šiomis taisyklėmis gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________


 

Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario

ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo,

galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

(Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo forma)

 

 

 

Pirmoji pusė

LIETUVOS RESPUBLIKA                    ĮGULOS NARIO                                               
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA     PAŽYMĖJIMAS
REPUBLIC OF LITHUANIA	     CREW MEMBER
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION	     CERTIFICATE

Pavardė/ Surname	Vardas/ Given name		 
Lytis/	Pilietybė/	Gimimo data/		Sex	Nationality	Date of birth

Dirbantis/	Pareigos/
Employed by	Occupation  


Dok. Nr./ DOC No	Galiojimo data/

Date of Expiry/

(Parašas)	
,(Nuotrauka)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antroji pusė

Jei šis pažymėjimas galioja, jo savininkas     LIETUVOS RESPUBLIKA
pažymėjimą visada gali pateikti             REPUBLIC OF LITHUANIA
kirsdamas sieną                                 

The holder may, at all time, re-enter                   
upon production of this certificate, within 
the period of validity

(Parašas)
Išdavimo vieta/ Issued at	Pažymėjimą išdavęs asmuo/
Issuing authority

(Elektroniniu būdu nuskaitomi duomenys)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario

ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo,

galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo forma)

 

 

Pirmoji pusė

LIETUVOS RESPUBLIKA                 CIVILINĖS   AVIACIJOS
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA  INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMAS
REPUBLIC OF LITHUANIA                CIVIL AVIATION
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION       INSPECTOR CERTIFICATE

Pavardė/ Surname	Vardas/ Given name		 
Lytis/	Pilietybė/	Gimimo data/		Sex	Nationality	Date of birth

Dirbantis/	Pareigos/
Employed by	OccupationDok. Nr./ DOC No	Galiojimo data/
Date of Expiry

(Parašas)	
,(Nuotrauka)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jei šis pažymėjimas galioja, jo savininkas       LIETUVOS RESPUBLIKA pažymėjimą visada gali pateikti               REPUBLIC OF LITHUANIA
kirsdamas sieną                                                                                             

The holder may, at all time, re-enter             
upon production of this certificate, within 
the period of validity

(Parašas)
Išdavimo vieta/ Issued at	Pažymėjimą išdavęs asmuo/
Issuing authority/

(Elektroniniu būdu nuskaitomi duomenys)

Antroji pusė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos

nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų

išdavimo, galiojimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

 

PARAIŠKA LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO ORLAIVIO ĮGULOS NARIO PAŽYMĖJIMUI GAUTI

 

Prašau išduoti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą.

 

1. ASMENS DUOMENYS

(pildo asmuo, norintis gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą)

 

Vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis)

 

Lytis

 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris

 

Gimimo data

 

Gyvenamoji vieta

(namų adresas, telefonas)

 

Pilietybė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Asmens kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas

(prašom pažymėti varnele)

·    avialinijų transporto piloto licencija

·    komercinės aviacijos piloto licencija

·    civilinės aviacijos skraidančiojo inžinieriaus licencija  

·    civilinės aviacijos navigatoriaus licencija

·    valstybinės aviacijos specialisto licencija

·    dokumentai,  įrodantys, kad asmuo dirba keleivių salono įgulos nariu

Terminuotos darbo sutarties galiojimo laikas

 

Visi asmenys, norintys gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie gyvenamąsias vietas / valstybes, kuriose gyveno per paskutinius 5 (penkerius) metus, chronologine tvarka iki dabar.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki    dabar

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

Visi asmenys, norintys gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą,  privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie darbo (mokslo) vietas, kuriose dirbo (mokėsi) per paskutinius 5 (penkerius) metus, chronologine tvarka iki dabar. Taip pat privalu atskirame lape pateikti išsamią informaciją dėl darbo (mokslo) pertraukų (pvz., jeigu tam tikrą laiką nedirbote, buvote nutraukęs, sustabdęs studijas ir kt.).

„Pertrauka“ – išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnį nei 28 kalendorinių dienų periodą.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki     dabar

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

 

 


 

 

2. PATVIRTINIMAS

(pildo asmuo, norintis gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą)

 

Aš patvirtinu, kad:

1.             nebuvau nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgdamas į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas;

2.             nebuvau nuteistas už nesunkų ar apysunkį tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs arba teistumas nepanaikintas;

3.             nebuvau nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą arba jau esu atlikęs paskirtą bausmę (išskyrus atleidimo nuo bausmės atlikimo atvejus).

4.             nepiktnaudžiauju alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis arba kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

5.             per paskutinius vienerius metus man nebuvo skirtos administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

6.             organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka man nėra taikomi teismo įpareigojimai.

 

Patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti paraiškoje, yra teisingi ir suprantu, kad, jeigu paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga ar melaginga, man Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimas gali būti neišduotas ir galiu būti traukiamas teisinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Norėdamas gauti Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą, SUTINKU, kad mano asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tikrinami.

Praradęs (-usi) pažymėjimą, nedelsiu ir apie tai pranešiu savo darbdaviui. Atleidus mane iš darbo, per 3 dienas pažymėjimą grąžinsiu savo darbdaviui.

 

...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta parašui  (prašom  pasirašyti   lentelės centre)

(vardas, pavardė, data)

 

 


 

 

3. DUOMENYS, KURIUOS PILDO CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

Pažymėjimo Nr.

D

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo išdavimo vieta                                          VILNIUS

 

Daugkartinio įvažiavimo leidimas:                   taip          ne      

 

 

 

Elektroninio nuskaitymo informacija

A

C

L

T

U

D

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

V

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

T

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

______________            ___________________________________

(CAA darbuotojo, išdavusio dokumentą, pareigos,                 (parašas)                                                         

vardas ir pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-53, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06042

 


 

Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio

įgulos nario ir Civilinės aviacijos

inspektoriaus pažymėjimų išdavimo,

galiojimo bei galiojimo panaikinimo

taisyklių

4 priedas

 

PARAIŠKA CIVILINĖS AVIACIJOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMUI GAUTI

 

Prašau išduoti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą.

 

 

1. ASMENS DUOMENYS

(pildo asmuo, norintis gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą)

 

Vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis)

 

 

Lytis

 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris

 

Gimimo data

 

Gyvenamoji vieta

(namų adresas, telefonas)

 

Pilietybė

 

 

Darbovietė

 

 

Pareigos

 

Terminuotos darbo sutarties galiojimo laikas

 

Visi asmenys, norintys gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie gyvenamąsias vietas / valstybes, kuriose gyveno per paskutinius 5 (penkerius) metus, chronologine tvarka iki dabar.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki    dabar

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

 

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

Visi asmenys, norintys gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie darbo (mokslo) vietas, kuriose jie dirbo (mokėsi) per paskutinius 5 (penkerius) metus chronologine tvarka iki dabar. Taip pat privalu atskirame lape pateikti išsamią informaciją dėl darbo (mokslo) pertraukų (pvz., jeigu tam tikrą laiką nedirbote, buvote nutraukęs, sustabdęs studijas ir kt.).

„Pertrauka“ - išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnį nei 28 kalendorinių dienų periodą.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki     dabar

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

– iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 


 

 

2. PATVIRTINIMAS

(pildo asmuo, norintis gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą)

 

 

Aš patvirtinu, kad:

1.   nebuvau nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgdamas į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas;

2.         nebuvau nuteistas už nesunkų ar apysunkį tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs arba teistumas nepanaikintas;

3.         nebuvau nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą arba jau esu atlikęs paskirtą bausmę (išskyrus atleidimo nuo bausmės atlikimo atvejus);

4.         nepiktnaudžiauju alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis arba kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

5.         per paskutinius vienerius metus man nebuvo skirtos administracinės nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

6.         organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka man nėra taikomi teismo įpareigojimai.

 

Patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti paraiškoje, yra teisingi ir suprantu, kad, jeigu paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga ar melaginga, man Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimas gali būti neišduodamas bei galiu būti traukiamas teisinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Norėdamas gauti Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą, SUTINKU, kad mano asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tikrinami.

Praradęs(-usi) pažymėjimą, nedelsiu ir apie tai pranešiu Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriui. Atleidus mane iš darbo, per 3 dienas pažymėjimą grąžinsiu Civilinės aviacijos administracijos Aviacijos saugumo skyriui.

 

...........................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta parašui  (prašom  pasirašyti   lentelės centre)

 


 

 

3. DUOMENYS, KURIUOS PILDO CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

Pažymėjimo Nr.

D

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimo išdavimo vieta                                          VILNIUS

 

Daugkartinio įvažiavimo leidimas:                   taip          ne      

 

 

 

Elektroninio nuskaitymo informacija

A

C

L

T

U

D

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

V

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

T

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

______________            ___________________________________

(CAA darbuotojo, išdavusio dokumentą, pareigos,               (parašas)                                                           

vardas ir pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-53, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06042

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-53, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06042

Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo