Suvestinė redakcija nuo 2021-08-10 iki 2021-08-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07872

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2021 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo

 

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. V-551

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalimi, t v i r t i n u pridedamus:

 

1. Preliminaraus universitetinių studijų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar studijų krypčių grupes, menų studijų – ir pagal studijų programas, pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašą.

 

2. Preliminaraus koleginių studijų valstybės finansuojamų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar studijų krypčių grupes, pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. V-551 (Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugpjūčio 6  d. įsakymo

Nr. V-1470 redakcija)

 

 

 

 

 

PRELIMINARAUS UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2021 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES, MENŲ STUDIJŲ – IR PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS, PEDAGOGAMS RENGTI – PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS ARBA JŲ GRUPES, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų programos, studijų programų grupės ir jų kodai

 

 

 

 

 

Preliminarus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų skaičius

Preliminarus 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų stipendijų skaičius

Planuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, įstojusių į aukštąsias mokyklas 2021 metais

studijoms valstybės finansuojamose studijų vietose

(tūkst. eurų)

studijų stipendijoms

(tūkst. eurų)

1.

Matematikos mokslai (A),

Fiziniai mokslai (C)

 

517

0

565,9

0

2.

Informatikos mokslai (B)

1231

0

1378,3

0

3.

Gyvybės mokslai (D)

376

0

434,0

0

4.

Medicina (G01)

290

0

450,9

0

5.

Burnos priežiūra (G03)

20

0

22,9

0

6.

Farmacija (G05)

36

0

41,2

0

7.

Reabilitacija (G06)

70

0

79,4

0

8.

Odontologija (G02)

25

0

63,4

0

9.

Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)

 

 

90

0

102,3

0

10.

Slauga ir akušerija (G08)

 

210

0

239,9

0

11.

Veterinarijos mokslai (H)

 

114

0

289,2

0

12.

Žemės ūkio mokslai (I)

 

140

0

160,0

0

13.

Sportas (R)

104

0

141,0

0

14.

Inžinerijos mokslai (E),

Technologijų mokslai (F)

 

1 025

0

1 402,7

0

15.

Humanitariniai mokslai (N)

780

0

773,3

 

0

16.

Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04) ir Visuomenės saugumo (J08) studijų kryptis)

 

 

1 490

 

49

 

 

 

1 405,4

 

 

47

17.

Socialinis darbas (J04), Visuomenės saugumas (J08)

 

95

80,3

18.

Teisė (K)

400

350,7

19.

Verslo ir viešoji vadyba (L)

396

346,4

20.

Vaikystės pedagogika (6121MX065)

Dalyko pedagogika (6121MX066)

 

 

81

0

92,6

0

21.

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX064)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (6121MX063)

 

 

 

 

75

0

86,0

0

22.

Mokomojo dalyko pedagogika (6121MX062)

Specialioji pedagoginė pagalba (6121MX067)

 

 

 

102

0

116,5

0

23.

Vaikystės pedagogika (6121MX054)

 

17

0

19,5

0

24.

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040)

Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)

 

 

 

 

40

0

45,7

0

25.

Dalyko pedagogika (6121MX068)

 

15

0

18,0

0

26.

Muzikos pedagogika (6121MX041)

15

0

17,2

0

27.

Fizinis ugdymas ir sportas (6121MX001), Kūno kultūros ir sporto pedagogika (6121MX039), Kūno kultūros ir sporto pedagogika (6121MX050)

 

 

 

 

15

0

17,6

0

28.

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai (6121MX037)

 

 

15

0

18,0

0

29.

Architektūra (P09)

59

0

91,8

0

30.

Kraštovaizdžio architektūra (P10)

10

0

16,0

0

31.

Šokio subkultūros (6121PX040)

7

0

11,0

0

32.

Teatro menas (6121PX004)

24

0

37,4

0

33.

Muzikos studijos (6121PX005)

36

0

91,3

0

34.

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)

4

0

6,3

0

35.

Šokis (6121PX009)

19

0

29,6

0

36.

Muzikos atlikimas (6121PX010)

78

0

197,9

0

37.

Keramika (6121PX018)

6

0

9,4

0

38.

Grafika (6121PX015)

16

0

24,9

0

39.

Įvietintas menas (6121PX021)

6

0

9,4

0

40.

Skulptūra (6121PX023)

8

0

13,0

0

41.

Scenografija (6121PX022)

8

0

12,5

0

42.

Taikomoji grafika (6121PX025)

14

0

21,8

0

43.

Tekstilės menas ir medijos (6121PX027)

4

0

7,0

0

44.

Tapyba (6121PX028)

18

0

28,0

0

45.

Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)

6

0

9,4

0

46.

Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)

8

0

12,5

0

47.

Dizainas (6121PX013)

25

0

38,9

0

48.

Grafinis dizainas (6121PX016)

33

0

51,4

0

49.

Mados dizainas (6121PX019)

18

0

28,0

0

50.

Interjero dizainas (6121PX017)

35

0

55,0

0

51.

Fotografija ir medijos (6121PX014)

16

0

24,9

0

52.

Animacija (6121PX011)

10

0

15,6

0

53.

Dailės ir interjero restauravimas (6121PX012)

9

0

14,0

0

54.

4D meno objektai (6121PX024)

4

0

7,0

0

55.

Atlikimo menas (6121PX031)

26

0

66,0

0

56.

Naujųjų medijų menas (6121PX034)

14

0

21,8

0

57.

Muzikos produkcija (6121PX033)

9

0

22,9

0

Iš viso

8 314

49

9 733

47

 

_________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. V-551 (Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugpjūčio 6  d. įsakymo

Nr. V-1470 redakcija)

 

 

 

PRELIMINARAUS KOLEGINIŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2021 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES, PEDAGOGAMS RENGTI – PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS ARBA JŲ GRUPES, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų programos, studijų programų grupės ir jų kodai

 

Preliminarus valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius

Preliminarus  studijų stipendijų skaičius

Planuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studentų, įstojusių į aukštąsias mokyklas 2021 metais

studijoms valstybės finansuojamose studijų vietose

(tūkst. eurų)

studijų stipendijoms

(tūkst. eurų)

1.

Informatikos mokslai (B)

Fiziniai mokslai (C)

Inžinerijos mokslai (E)

Technologijų mokslai (F)

 

 

 

1 245

0

994,6

0

2.

Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis)

 

 

 

283

0

231,6

0

3.

Burnos priežiūra (G03)

60

0

47,0

0

4.

Slauga ir akušerija (G08)

266

0

206,4

0

5.

Kosmetologija (G10)

124

0

95,7

0

6.

Veterinarijos mokslai (H)

Žemės ūkio mokslai (I)

 

 

100

0

82,7

0

7.

Socialiniai mokslai (J)

 

334

 

49

177,8

 

26

8.

Verslo ir viešoji vadyba (L)

1274

675,9

9.

Humanitariniai mokslai (N)

49

0

42,0

0

10.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007) Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013)

Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002)

Vaikystės pedagogika (6531MX006)

Vaikystės pedagogika (6531MX010)

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001)

Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

0

184,0

0

11.

Šokio pedagogika (6531MX005)

15

0

14,0

0

12.

Dailė (P01), Meno objektų restauravimas (P08)

 

16

31

 

20,0

42

13.

Medijų menas (P07)

41

52,0

14.

Muzika (P03)

19

45,0

15.

Dizainas (P02)

190

200,3

16.

Teatras (P04)

15

19,0

Iš viso

4 237

80

3 088

68

 

_________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1470, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-09, i. k. 2021-17212

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo