Suvestinė redakcija nuo 2020-09-26

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-07-22, i. k. 2019-12010

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr.T1-145

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios  Plungės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr.1-198 „Dėl Plungės rajono Sporto tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“;

2.2. 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T1-11-285 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Plungės rajono Sporto tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. 2007 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. T1-6-118 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Plungės rajono Sporto tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. gegužės 21 d.

sprendimu Nr. T1-145

(2020 m. rugsėjo 24 d.

sprendimo Nr. T1-179 redakcija)

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS

 

1. Plungės rajono savivaldybės Sporto taryba (toliau – Sporto taryba) yra kolegiali visuomeninė institucija, sudaryta iš Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos  ir visuomeninių sporto organizacijų atstovų, bendruomenės, rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams nagrinėti ir spręsti. Taryba nėra juridinis asmuo.

2. Sporto taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais ir kitais norminiais teisės aktais.

3. Sporto tarybos veikla grindžiama teisėtumo, demokratiškumo, viešumo, teisingumo principais.

 

II SKYRIUS 

SPORTO TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Sporto tarybos paskirtis – analizuoti sporto situaciją Plungės rajone ir teikti siūlymus dėl fizinio aktyvumo ir sporto situacijos gerinimo.

5. Pagrindiniai Sporto tarybos uždaviniai :

5.1. atsižvelgiant į valstybinę sporto strategiją, šalies sporto prioritetus bei vietos bendruomenės poreikius, teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai dėl sportą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

5.2. didinti savivaldybės institucijų ir sporto organizacijų bendradarbiavimą, įgyvendinant fizinio aktyvumo ir sporto politiką Plungės rajone;

5.3. formuoti pozityvų žmonių požiūrį į sportą, jo reikšmę gyvenimo kokybei ir skatinti visuomenę dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.

6. Sporto taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. svarsto Plungės rajono savivaldybės strateginius kūno kultūros ir sporto plėtros  klausimus, talkina Plungės rajono savivaldybės administracijai įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos programą;

6.2. telkia rajono sporto organizacijų pastangas didinti sportinės veiklos efektyvumą ir gerina sporto veiklos įvaizdį rajone ir Lietuvoje;

6.3. teikia  pasiūlymus dėl sporto plėtros rajone ministerijoms, kitoms valstybinėms institucijoms, Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams,  kitoms institucijoms;

6.4. svarsto Sporto plėtros programos projektų paraiškas ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo projektams įgyvendinti;

6.5. Savivaldybės administracijai teikia siūlymus dėl:

6.5.1. dėl sportininkų ir trenerių skatinimo, apdovanojimų, sportui nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo;

6.5.2. sporto infrastruktūros poreikio bei plėtros galimybių.

 

 

III SKYRIUS  

SPORTO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Sporto taryba turi teisę:

7.1. nustatyta tvarka gauti iš sporto organizacijų, valstybės ir savivaldos institucijų reikiamą informaciją ir dokumentus kūno kultūros ir sporto klausimais;

7.2. nagrinėti kūno kultūros ir sporto plėtros programas bei kitus pagrindinius dokumentus ir teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai;

7.3. Taryboje priimtus nutarimus rekomenduoti vykdyti visuomeninėms organizacijoms bei savivaldybės įstaigoms, įgyvendinančioms kūno kultūros ir sporto programas.

8. Sporto tarybos pirmininkas iki einamųjų metų balandžio 1 d. teikia ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

IV SKYRIUS  

SPORTO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Sporto tarybos sudėtį ir jos Veiklos nuostatus tvirtina  Plungės rajono savivaldybės taryba. Sporto tarybos pirmininką ir pavaduotoją pirmo posėdžio metu išsirenka Sporto taryba.

10. Sporto tarybą sudaro 9 nariai: 3 Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai, 3 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių sportui, atstovas (nevyriausybinių organizatorių atstovas negali būti Savivaldybės tarybos narys), 1 Plungės rajono seniūnijos seniūnas (seniūnų susirinkimo deleguotas), 1 bendruomenių atstovas, 1 Plungės rajono savivaldybės administracijos atstovas.

11. Sporto tarybos darbas planuojamas ketvirčiui ir metams. Metinis darbo planas svarstomas ir tvirtinamas Sporto tarybos posėdyje.

12. Sporto tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja pirmininkas arba jo pavedimu - pavaduotojas. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Sporto tarybos narių (4).

13. Svarstomais klausimais Sporto taryba priima nutarimus. Nutarimai priimami Tarybos narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, posėdžio pirmininko balsas yra lemiamas. 

14. Sporto taryba gali rinktis į neeilinius posėdžius. Neeilinio posėdžio iniciatorius gali būti Tarybos pirmininkas arba daugiau kaip pusė Tarybos narių.

15. Sporto tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Savivaldybės ir sporto organizacijų darbuotojai, kuriems gali būti suteikta galimybė pasisakyti ar paklausti.

16. Sporto tarybos posėdžiai protokoluojami.

17. Sporto tarybos nutarimai gali būti skelbiami vietinėje spaudoje. 

18. Sporto tarybos sekretorius, kurį skiria Savivaldybės administracijos direktorius, rašo protokolus, atlieka Sporto tarybos pirmininko pavedimus, susijusius su Sporto tarybos funkcijomis, derina posėdžių darbotvarkę, tvarko sporto tarybos dokumentus. Informuoja posėdžio dalyvius bei prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikia Sporto tarybos nariams medžiagą posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais. Sekretorius nėra Sporto tarybos narys.

19. Sporto tarybos protokolą pasirašo Sporto tarybos pirmininkas ir sekretorius.

20. Sporto tarybos pirmininkas:

20.1. sudaro metinį veiklos planą, organizuoja Sporto tarybos darbą, jai vadovauja arba įgalioja tai daryti pirmininko pavaduotoją;

20.2. atsako už tai, kad Sporto taryba atliktų jai pavestas funkcijas;

20.3. šaukia Sporto tarybos posėdžius, jiems vadovauja, rūpinasi posėdžiams reikiamos informacijos pateikimu.

21. Sporto tarybos pirmininko pavaduotojas atlieka Sporto tarybos pirmininko pavedimus ir eina Sporto tarybos pirmininko pareigas, kai jo nėra.

22. Kiekvienas Sporto tarybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, apie tai informuodamas pirmininką.

23. Skubiais atvejais arba kai nėra tikslinga kviesti posėdį, Sporto tarybos pirmininko sprendimu taryba gali būti kviečiama priimti sprendimą elektroniniu būdu. Tokiu atveju surašomas ir pasirašomas Sporto tarybos posėdžio protokolas, pažymint, kad balsuojama elektroniniu būdu. Dviem Sporto tarybos nariams per nustatytą terminą motyvuotai prieštaraujant sprendimo priėmimo elektroniniu būdu formai, turi būti kviečiamas Sporto tarybos posėdis. Savo nuomonę prieštaraujantis narys turi pareikšti per tris darbo dienas elektroniniu laišku, adresuotu sekretoriui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Sporto tarybos veiklos nuostatus keičia, pildo ir tvirtina Savivaldybės taryba.

25. Sporto tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, išvados ir kita) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.    

___________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-174, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12344

Nr. T1-179, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19925

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-174, 2019-07-25, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12344

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-145 „Dėl Plungės rajono savivaldybės sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-179, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19925

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-145 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo