Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28978

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2021 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-122

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2021 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2021 metų biudžetą – 5 331 906 tūkst. eurų pajamų, 5 086 774 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 245 132 tūkst. eurų) (šio įstatymo 1 priedas).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-434, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14793

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų piniginės įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų pinigines įplaukas, išlaidas (šio įstatymo 2 priedas) ir 211 239 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-434, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14793

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2021 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,47 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms valstybinio socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 427 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 135 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 2 019 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 81 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2021 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2021 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 352,7 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Skirti 2021 metais asignavimus iš valstybės biudžeto šioms išlaidoms padengti:

1) 2 159 832 tūkst. eurų bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti, iš jų 40 709 tūkst. eurų – 2019 metų įsipareigojimui padengti;

2) 60 000 tūkst. eurų ligos išmokų mokėjimo išlaidoms, padidėjusioms dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos, kompensuoti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-434, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14793

 

6 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai 2021 metais

Patvirtinti šiuos socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientus ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklius:

1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0958;

2) bazinės pensijos dydį – 198,29 euro;

3) našlių pensijos bazinį dydį – 28,63 euro;

4) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 4,17 euro.

 

7 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – iš kitų šaltinių.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2021 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2021 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Eur

1. Pajamos

5 331 906

1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

359 166

1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 685 759

1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

93 916

1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 135

1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2 179 123

1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

2 119 123

1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

60 000

1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos

12 806

1.8. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.9. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

2. Išlaidos

5 086 774

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

3 817 139

2.2. Ligos socialiniam draudimui

431 123

2.3. Motinystės socialiniam draudimui

380 069

2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

314 144

2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

314 144

2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

29 146

2.7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

20 000

2.8. Veiklos sąnaudos

95 153

2.8.1. Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

87 731

2.8.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

4 600

2.8.3. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

2 822

3. Einamųjų metų rezultatas

245 132

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-434, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14793

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2021 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2021 METŲ

PINIGINĖS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

213 242

1.1. Įprastinė Fondo veikla

213 242

1.1.1. Pinigų įplaukos

5 273 335

1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

348 768

1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui

271 528

1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

33 170

1.1.1.1.6. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

42 479

1.1.1.1.6.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

37 042

1.1.1.1.6.2. Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

5 437

1.1.1.1.7. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

47

1.1.1.1.8. Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 544

1.1.1.1.8.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 075

1.1.1.1.8.2. Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis

258

1.1.1.1.8.3. Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

211

1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 597 129

1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

1 809 580

1.1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

432 942

1.1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

354 607

1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

93 916

1.1.1.3.1. Pensijų socialiniam draudimui

74 479

1.1.1.3.2. Ligos socialiniam draudimui

10 596

1.1.1.3.3. Motinystės socialiniam draudimui

8 387

1.1.1.3.4. Nedarbo socialiniam draudimui

454

1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

908

1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2 219 832

1.1.1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

2 159 832

1.1.1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

60 000

1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos

12 781

1.1.1.7.1. Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas, už išmokų skyrimą ir mokėjimą

8 581

1.1.1.7.1.1. Pensijų fondai

556

1.1.1.7.1.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondas

2 021

1.1.1.7.1.4. Garantinis fondas

217

1.1.1.7.1.5. Ilgalaikio darbo išmokų fondas

163

1.1.1.7.1.6. Kitos kompensavimo sumos

5 624

1.1.1.7.2. Kitos veiklos pajamos

4 200

1.1.1.8. Iš Rezervo fondo gautos lėšos

0

1.1.1.9. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.1.1.10. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

1.1.2. Pinigų išlaidos

5 060 093

1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

3 816 693

1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

430 162

1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

379 511

1.1.2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

313 956

1.1.2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

313 956

1.1.2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

1.1.2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

29 219

1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

0

1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas

87 731

1.1.2.8. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

2 821

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Pinigų įplaukos

2 530 762

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

374 459

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

1 606 935

1.2.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

336 101

1.2.1.4. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

158 997

1.2.1.5. Garantinio fondo lėšos

27 135

1.2.1.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

27 135

1.2.1.7. Kitos piniginės įplaukos

0

1.2.2. Piniginės išlaidos

2 530 762

1.2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos

374 459

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

1 606 935

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

336 101

1.2.2.4. Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

158 997

1.2.2.5. Garantinio fondo lėšos

27 135

1.2.2.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

27 135

1.2.2.7. Kitos piniginės išlaidos

0

2. Investicinė veikla

9 537

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

8 765

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

872

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

100

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

0

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

0

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

0

3.5. Įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis padengimas

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

203 705

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

0

5.1. Metų pradžioje

1 032 506

5.1.1. Rezervinio fondo lėšos

0

5.1.2. Kitos lėšos

1 032 506

5.2. Pokytis

203 705

5.2.1. Rezervinio fondo lėšų

781 793

5.2.2. Kitų lėšų

578 088

5.3. Metų pabaigoje

1 236 211

5.3.1. Rezervinio fondo lėšos

781 793

5.3.2. Kitos lėšos

454 418

6. Kasos apyvartos lėšos

211 239

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-434, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14793

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-434, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14793

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-122 1, 2, 5 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas