Suvestinė redakcija nuo 2017-12-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12847

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. V-918

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu:

1.  T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos   8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

 

 

Suderinta VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2017 m. balandžio 26 d. raštu Nr. SB-2017-00308, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. birželio 9 d. raštu Nr. (9.8-35) 6V-1357, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 1D-2763 (22).

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro
2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-918

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – Projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2.    Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams);

2.5. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas);

2.6. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planas), 3 priedą „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“, 4 priedą „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“, 5 priedą „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“, 6 priedą „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, 7 priedą „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“;

2.7. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų planas), 1 priedą „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“, 2 priedą „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“, 3 priedą „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“;

2.8. Nacionalinę vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa);

2.9. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių planą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas).

3. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. pirminė  ambulatorinė  asmens  sveikatos  priežiūra – nespecializuotų  kvalifikuotų  asmens  sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir  bendrosios  praktikos  slaugytojo bei bendruomenės slaugytojo, esant poreikiui ir akušerio    medicinos   normų   reikalavimus ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje   asmens   sveikatos  priežiūros  įstaigoje  (t. y. įstaigoje, neteikiančioje   stacionarinių   asmens   sveikatos priežiūros  paslaugų),  pacientų  namuose  ir  globos  įstaigose, kompleksas;

3.2. sveikatos raštingumas – pažintiniai ir socialiniai įgūdžiai (gebėjimai), nulemiantys asmenų motyvaciją ir kompetenciją gauti ir suprasti informaciją ir ja visais būdais naudotis, siekiant stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą;

3.3. tikslinių teritorijų savivaldybės – Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ 8 punkte, 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ 9 punkte, 5 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“ 4 punkte ir Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos 152 punkte nurodytos savivaldybės;

3.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės).       

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki:

Iš viso lėšų iki:

ES struktūrinių fondų lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

Projektų vykdytojų lėšos, Eur

9 587 080

845 919

845 919

Devynių milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt septynių tūkstančių aštuoniasdešimties eurų

Aštuonių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų devyniolikos eurų

Aštuonių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų devyniolikos eurų

 

8. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

845 738

Kauno

1 409 778

Klaipėdos

845 738

Marijampolės

564 690

Panevėžio

704 889

Šiaulių

987 235

Tauragės

422 544

Telšių

422 544

Utenos

845 738

Vilniaus

2 538 186

Iš viso:

9 587 080

 

9. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

 

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

 

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2017–2020 m.

Alytaus

0

845 738

0

0

845 738

Kauno

0

1 409 778

0

0

1 409 778

Klaipėdos

0

845 738

0

0

845 738

Marijampolės

0

564 690

0

0

564 690

Panevėžio

0

704 889

0

0

704 889

Šiaulių

0

987 235

0

0

987 235

Tauragės

0

422 544

0

0

422 544

Telšių

0

422 544

0

0

422 544

Utenos

0

845 738

0

0

845 738

Vilniaus

0

2 538 186

0

0

2 538 186

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

9 587 080

0

0

9 587 080

 

10. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2017–2023 m.

Alytaus

0

211 434

253 721

169 148

126 861

84 574

0

845 738

Kauno

0

352 444

422 933

281 956

211 467

140 978

0

1 409 778

Klaipėdos

0

211 434

253 721

169 148

126 861

84 574

0

845 738

Marijampolės

0

141 172

169 407

112 938

84 704

56 469

0

564 690

Panevėžio

0

176 222

211 467

140 978

105 733

70 489

0

704 889

Šiaulių

0

246 809

296 170

197 447

148 085

98 724

0

987 235

Tauragės

0

105 636

126 763

84 509

63 382

42 254

0

422 544

Telšių

0

105 636

126 763

84 509

63 382

42 254

0

422 544

Utenos

0

211 434

253 721

169 148

126 861

84 574

0

845 738

Vilniaus

0

634 546

761 456

507 637

380 728

253 819

0

2 538 186

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

2 396 767

2 876 112

1 917 418

1 438 064

958 709

0

9 587 080

 

11. Priemonės tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

12. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

12.1. sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose: tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, konkursai  ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan.;

12.2. tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas, investuojant į patalpų remontą ir transporto priemonių įsigijimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1349, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19015

 

13. Pagal Aprašą nefinansuojamos komunikacijos ir viešinimo veiklos per nacionalines ir regionines žiniasklaidos priemones, išskyrus atvejus, kai viešinami konkretūs pagal priemonę įgyvendinami sveikos gyvensenos bei sveikatos raštingumo įgūdžiams formuoti ir palaikyti skirti tiksliniai renginiai.

14. Pagal Aprašą nefinansuojamas tų tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas, kurių infrastruktūrai modernizuoti buvo skirta 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų parama pagal priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-11-R „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“. 

15. Pagal Aprašo 12 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašus numatoma sudaryti iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

 16. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:

Veiklos Nr. (Aprašo punktas)

Veikla

 

Galimas pareiškėjas

Galimas (-i) partneris (-iai)

12.1

Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas regionuose: tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, konkursai ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį ir pan.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

savivaldybių administracijos.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

savivaldybių administracijos; nevyriausybinės organizacijos; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

2.2.

Tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas, investuojant į patalpų remontą ir transporto priemonių įsigijimą.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

savivaldybių administracijos.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;

savivaldybių administracijos; nevyriausybinės organizacijos; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1349, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19015

 

17. Tais atvejais, kai tikslinės teritorijos savivaldybėje nėra įsteigto visuomenės sveikatos biuro, pareiškėju gali būti tikslinės teritorijos savivaldybės administracija, o partneriu – visuomenės sveikatos biuras, kuris pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį teikia visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas tikslinės teritorijos savivaldybės gyventojams, arba visuomenės sveikatos biuras, su kuriuo pareiškėjas (tikslinės teritorijos savivaldybės administracija) iki projekto sutarties pasirašymo sudaro sutartį dėl projekte numatytų veiklų įgyvendinimo.

18. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. 

19. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus, nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas (projekto vykdytojas) projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriu (-iais). Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pareiškėjas (projekto vykdytojas) atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi projekto paraiškoje pagrįsti partnerio įtraukimo į projektą būtinumą ir iki projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

20.     Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

21.     Projektai turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-17 (19), Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. vasario 2 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1 (23) ir Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. liepos 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):

21.1. projektas turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“, ir (arba) 5 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“, ir (arba) 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, ir (arba) 7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“, ir (arba) Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“, ir (arba) 2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“, ir (arba) 3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“, ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos, ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas. Vertinant projekto atitiktį šiam specialiam projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas (veiklos, pareiškėjai arba partneriai) atitinka:

21.1.1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano 3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ 35 punkte iškeltą tikslą, 36 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 37.2 ir (arba) 37.4 papunkčiuose numatytas priemones; 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ 29 punkte iškeltą tikslą, 30 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 32.1 ir (arba) 32.2.2, ir (arba) 32.2.4 papunkčiuose numatytas priemones; 5 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“ 20 punkte iškeltą tikslą, 21 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 23.2.1 ir (arba) 23.2.2, ir (arba) 23.2.3, ir (arba) 23.2.4, ir (arba) 23.2.6, ir (arba) 23.4.1 papunkčiuose numatytas priemones; 6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ 20 punkte iškeltą tikslą, 21 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 22.1 papunktyje numatytą priemonę; 7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ 42 punkte iškeltą tikslą, 43 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 45.12.4 papunktyje numatytas priemones; ir (arba)

21.1.2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašo“ 17 punkte iškeltą tikslą, 18 punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 29.4 ir (arba) 29.5 papunkčiuose numatytas priemones; 2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ 7 punkte iškeltą tikslą, 8 punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 11.1 ir (arba) 11.2 papunkčiuose numatytas priemones; 3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ 12 punkte iškeltą tikslą, 13 punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 22.1 ir (arba) 22.5 papunkčiuose numatytas priemones; ir (arba)

21.1.3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos 168 punkte iškeltą tikslą, 169 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 160.2.1.1 ir (arba) 160.2.1.4 papunkčiuose numatytas priemones ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1 papunktyje numatytas priemones (veiklas, skirtas regioniniu lygiu įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo priemones tikslinėse teritorijose);

21.2. projektas turi atitikti regiono plėtros plano, patvirtinto regiono plėtros tarybos sprendimu, nuostatas; vertinant projekto atitiktį šiam specialiam projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas (pareiškėjas ir veiklos) atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę.

22. Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą veiklą galima pasirinkti tik tuo atveju, jei kartu pasirenkama vykdyti  Aprašo 12.1 papunktyje nurodyta veikla.                    

23. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

24. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

25.     Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

26.     Tinkamos projekto tikslinės asmenų grupės, t. y. asmenų grupės, į kurias turi būti orientuotas pagal Aprašą finansuojamas projektas, yra:

26.1. tikslinių teritorijų savivaldybėse gyvenantys asmenys;

26.2. neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;

26.3. vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;

26.4. vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte.

27. Pareiškėjas, planuodamas projekto veiklas, vykdydamas partnerių atranką ir planuodamas lėšas, turi užtikrinti, kad projektas būtų orientuotas į Aprašo 26 punkte nustatytas tinkamas projektų tikslines asmenų grupes, taip pat turėtų teikti prioritetą priemonėms, kurios užtikrina didesnį tikslinių grupių asmenų pasiekiamumą, įtraukimą ir grįžtamąjį ryšį – mobilioms mokymo klasėms su simuliaciniais mokymo veiklų scenarijais, nuotolinio mokymo sprendimams.

28. Projektu turi būti siekiama šių toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Siektina reikšmė 2023 m.

Pasirenkamas vykdant veiklą (-as) Nr.

(nurodomi atitinkami šio Aprašo punktai)

1.

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

96 300

12.1

2.

P.N.671

„Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai“

11

12.2

 

29. Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono projektų sąrašo (-ų) sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono projektų sąrašą įtrauktais projektais numatytos pasiekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne mažesnės už šias regionui nustatytas tarpines ir galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmes:

Regionas

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

(P. S. 372)

„Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai“ (P. S. 671)

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

Alytaus

2 270

8 484

0

2

Kauno

3 748

14 166

0

1

Klaipėdos

2 244

8 484

0

0

Marijampolės

1 504

5 690

0

1

Panevėžio

1 862

7 040

0

0

Šiaulių

2 626

9 930

0

2

Tauragės

1 122

4 246

0

1

Telšių

1 122

4 246

0

1

Utenos

2 244

8 484

0

1

Vilniaus

6 758

25 530

0

2

Iš viso:

25 500

96 300

0

11

 

30. Aprašo 28 punkte nurodyto priemonės įgyvendinimo nacionalinio stebėsenos rodiklio P.N.671 skaičiavimo aprašas pateiktas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir skelbiamas kartu su Priemonių įgyvendinimo planu ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Aprašo 28 punkte nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio P.S.372 skaičiavimo aprašas pateiktas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše ir skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

31. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

32. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti. Projektas turi aktyviai prisidėti prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, t. y. projektui, kurio metu vykdomos Aprašo 12.1 papunktyje nurodytos veiklos, taikomi šie reikalavimai:

32.1. į projektą turi būti įtraukta bent viena tema apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos;

32.2. projekto veiklos turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims;

32.3. projekto medžiaga prireikus turi būti pritaikyta regos ar kitą negalią turintiems asmenims.

33. Projekte neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

34. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

35. Projekte numatytos pagal Aprašą finansuojamos veiklos negali būti finansuojamos ar finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba)  fondų lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

36.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

37. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 92,5 proc.

38. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

39. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.

40. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

41. Kai projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir jam skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 50 000 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai.

42. Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nurodytų išlaidų kategorijų pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos savivaldybių, kurios įvardytos kaip tikslinių teritorijų savivaldybės Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 3 priede „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 5 priede „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“, visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros (t. y. patalpų), kurią projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise, paprastojo remonto darbų išlaidos.

 

Šios išlaidos gali būti finansuojamos tik kryžminio finansavimo būdu pagal Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF) paramos taikymo sritį ir negali sudaryti daugiau nei 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti. Šioje išlaidų kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti.

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto (toliau – transportas) Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. liepos 22 d. Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Ataskaitoje nurodyti fiksuotieji įkainiai netaikomi iš užsienio atvykstančių asmenų apgyvendinimo išlaidoms apmokėti.

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės, nurodytos Aprašo 72 punkte.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1349, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19015

Nr. V-1461, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20486

 

43. Finansavimas visuomenės sveikatos biurų infrastruktūrai atnaujinti (patalpų remontui, transporto priemonei įsigyti) gali būti skiriamas tik toms savivaldybėms, kurios įvardytos kaip tikslinių teritorijų savivaldybės Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 3 priede „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 5 priede „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“. Tikslinių teritorijų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros modernizavimas (investuojant į patalpų remontą ir transporto priemonių įsigijimą) finansuojamas tik tokia apimtimi, kiek konkretaus tikslinės teritorijos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas bus susijęs su Aprašo 12.1 papunktyje nurodyta remiama veikla, t. y. būtinas (reikalingas) tinkamam ir veiksmingam tikslinių grupių asmenų sveikatos ugdymo projektų įgyvendinimui tikslinių teritorijų savivaldybių lygiu bei būtinas projekte nustatytiems rodikliams pasiekti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1349, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19015

Nr. V-1461, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20486

 

44. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 42 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

44.1.  pagal fiksuotuosius įkainius / fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

44.2pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei Apraše nustatyti dydžiai;

44.3.  projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje;

44.4. kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytus atvejus.

45. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

46. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 42 punkte nurodytose išlaidų kategorijose „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ ir „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, nėra mažinamos, jei sumažinus kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija Aprašo 42 punkte numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

47. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projekto taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

48. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu projekto vykdytojas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJO INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

49. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše.

50. Regiono plėtros taryba, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 7 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

51. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „susijusių dokumentų“.

52. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 55 punkte nurodytais priedais teikia įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus PDF formatu), jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, užsiregistravęs jis tampa DMS naudotoju.

53. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėją raštu / per DMS.

54. Jeigu vadovaujantis Aprašo 52 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

54.1.  įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

54.2.  įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

55. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

55.1.  įgaliojimą pasirašyti paraišką, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo juridinio asmens vadovas;

55.2.  partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

55.3.  klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“).

56. Jei projekte numatytos kryžminio finansavimo lėšos paprastajam remontui, pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti šiuos dokumentus:

56.1. numatomų remontuoti patalpų nuosavybės teisę įrodančius dokumentus – VĮ Registrų centro išrašo, patvirtinančio pareiškėjo teisę (disponavimo, valdymo, naudojimo) į nekilnojamąjį turtą, kuris tiesiogiai susijęs su projektu, kopiją;

56.2. statinio brėžinių ir (arba) patalpų planų iš inventorinės bylos kopijas;

56.3. darbų aiškinamąjį raštą (išvardyti, kuriose patalpose, kokie darbai bus vykdomi, suskirstant į sustambintas veiklas: sienos, lubos, santechnika, elektros instaliacija, stogas ir t. t.).

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

60. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

61. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

62. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos).

63. Paraiška atmetama dėl Apraše nustatytų priežasčių ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

64. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

65. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

66. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS (arba raštu, jei DMS funkcinės galimybės tuo metu nėra užtikrinamos) pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

67. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

68. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

69.     Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

69.1.  kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

69.2.  kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

70. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus. Projektui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti šiame Apraše.

71. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad:

71.1. projekto lėšomis suremontuotas nekilnojamasis turtas (patalpos) būtų naudojamas vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

71.2. projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, būtų apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

72. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo įgyvendinti informavimo apie projektą priemones:

72.1.  interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš Europos socialinio fondo lėšų;

72.2.  projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš Europos socialinio fondo lėšų. Plakatas turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą);

72.3.  užtikrinti, kad projektą įgyvendinantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš Europos socialinio fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Dokumentuose, skirtuose visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir informuojama apie finansavimą iš Europos socialinio fondo.

73. Projekto vykdytojas projektui įgyvendinti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai privalo turėti patirties projektų valdymo srityje.

74. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už įgyvendintą projektą, 5 metus po projekto pabaigos privalo teikti ataskaitas, susijusias su projekto veiklų įgyvendinimu.

75. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių nuostatas projektų priežiūrą, kontrolę ir ES lėšų administravimą vykdys įgyvendinančioji institucija.

76. Pareiškėjas ir projektų vykdytojas įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę apskųsti Projekto taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

77. Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

78. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai.

Paraiškos kodas

(įrašomas projekto paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4 investicinio prioriteto „Galimybių gauti įperkamas, darnias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas“ 8.4.2 konkretų uždavinį „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ ir siekiamą rezultatą. 

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

 

Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą.

 

Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos  sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytų veiklų.

Projekto tikslas turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 11 punkte nustatytą tikslą, o veiklos – bent vieną iš Aprašo 12 punkte nustatytų veiklų.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis:  projekto paraiška ir kita įgyvendinančiajai institucijai prieinama informacija.

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginius planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo         21 punkte.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

 

Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas.

 

Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektai, planuojami pagal Aprašo 12.1–12.2 papunkčiuose numatomas finansuoti veiklas, turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 28 punkte.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas itin aktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 34 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

Netaikoma.

 

Netaikoma.

 

 

 

Projektas turi atitikti Aprašo 34 punktą.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris   (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta Apraše.

Informacija tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris  (-iai)  atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 16 punkte.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys,  nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai)

(ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris   (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis              (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui            (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui             (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui            (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

(Ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.)

Informacijos šaltinis: pareiškėjo (partnerio) deklaracija.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjo planuojamos suformuoti projekto komandos atsakomybė ir funkcijos yra aiškiai aprašytos ir yra pakankamos projektui įgyvendinti.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 38 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra nacionalinės viešosios lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų.)

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai viešai prieinama informacija.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma                  (ši nuostata nėra taikoma);

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes           (ši nuostata nėra taikoma);

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų (ši nuostata nėra taikoma).

 

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai prieinama informacija.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 23–25 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 42 punkto lentelės 3 išlaidų kategorijoje „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ nurodytų procentų.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji įkainiai turi atitikti Aprašo 42 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše, arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 25 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: projekto paraiška.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatoma skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

 

 

Bendra projekto vertė, Eur

 

 

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1349, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19015

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-918 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1461, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20486

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo