Suvestinė redakcija nuo 2015-10-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08015

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ NAUDOJIMOSI ŪKIO SUBJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU KELIŲ TRANSPORTU, STEBĖSENOS IR INFORMAVIMO VALSTYBĖS INFORMACINE SISTEMA „VEKTRA“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 25 d. Nr. 2B-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, VIII skyrių:

1. T v i r t i n u  Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                        Vidmantas Žukauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. gegužės 25 d.

įsakymu Nr. 2B-105

 

 

SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ NAUDOJIMOSI ŪKIO SUBJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU KELIŲ TRANSPORTU, STEBĖSENOS IR INFORMAVIMO VALSTYBĖS INFORMACINE SISTEMA „VEKTRA“ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tvarką, pagal kurią savivaldybių vykdomosios institucijos Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinėje sistemoje „Vektra“ (toliau – IS „Vektra“) kaupia ir tvarko Lietuvos vežėjų duomenis.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1071/2009, nustatančiame bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančiame Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Licencijavimo taisyklės), ir Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 2B-340 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ (toliau – IS „Vektra“ nuostatai).

 

II. KAUPIAMI IR TVARKOMI DUOMENYS

 

3. IS „Vektra“ kaupiami ir tvarkomi Lietuvos vežėjų duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 1 dalyje, Licencijavimo taisyklių 57 punkte ir IS „Vektra“ nuostatuose.

4. Savivaldybių vykdomosios institucijos IS „Vektra“ kaupia ir tvarko duomenis apie Lietuvos vežėjus, kuriems jos išdavė licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais (toliau – licencija) ir licencijų kopijas.

 

III. DUOMENŲ KAUPIMO, TVARKYMO BŪDAI IR SĄLYGOS

 

5. Lietuvos vežėjų duomenis savivaldybių vykdomosios institucijos IS „Vektra“ kaupia ir tvarko naudodamosi IS „Vektra“ elektronine paslauga. IS „Vektra“ elektronine paslauga naudojasi savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – elektroninių paslaugų gavėjai). IS „Vektra“ elektronine paslauga elektroninių paslaugų gavėjai gali naudotis nuo 2015 m. liepos 1 d.

6. Kiekviena savivaldybės vykdomoji institucija paskiria ne mažiau kaip vieną savivaldybės administratorių, kuriam bus suteikta teisė IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale tvarkyti elektroninių paslaugų gavėjų duomenis, suteikti prieigos naudotis elektroninėmis paslaugomis teises. Apie paskirtą savivaldybės administratorių savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki paskyrimo pradžios dienos, o apie atšauktą – nedelsiant raštu informuoja Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), pateikdama Pranešimą apie savivaldybės administratoriaus paskyrimą ar atšaukimą (1 priedas). Savivaldybės administratorius pranešime privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra“ ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo.

7. Elektroninių paslaugų gavėjas, norėdamas gauti ar pakeisti prieigą prie IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalo, pateikia savivaldybės administratoriui Prašymą nustatyti elektroninių paslaugų gavėjo teises IS „Vektra“ (2 priedas), kurį pasirašo elektroninių paslaugų gavėjo tiesioginis vadovas, jo nesant – jį pavaduojantis asmuo. Elektroninių paslaugų gavėjas prašyme privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra“ ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo.

8. Savivaldybės administratoriai ir elektroninių paslaugų gavėjai prie IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalo jungiasi patvirtindami savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

IV. DUOMENŲ KAUPIMO IR TVARKYMO ATVEJAI

 

9. Elektroninių paslaugų gavėjai privalo įvesti pirminius duomenis į IS „Vektra“ iki 2015 m. spalio 31 d. Pirminiai duomenys yra duomenys apie savivaldybių vykdomųjų institucijų iki šios datos išduotas ir galiojančias ar sustabdyto galiojimo licencijas ir jų kopijas, kiti su vežėju susiję duomenys (vežėjo valdymo centro adreso, vežėjo vadovo, transporto vadybininko, nuosavo kapitalo dydžio duomenys).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-222, 2015-10-05, paskelbta TAR 2015-10-05, i. k. 2015-14769

 

10. Įvedę pirminius duomenis, elektroninių paslaugų gavėjai IS „Vektra“ kaupia ir tvarko Aprašo 3 punkte nurodytus Lietuvos vežėjų duomenis.

 

V. ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS TEIKIAMI DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

11. Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, elektroninių paslaugų gavėjams pateikiama informacija ir duomenys, reikalingi su kelių transporto veiklos licencijavimu susijusioms funkcijoms vykdyti.

12. Elektroninių paslaugų gavėjams teikiama informacija ir duomenys apie vežėją, vežėjo vadovą ir (ar) transporto vadybininką, jų teistumą ar jų atžvilgiu teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, taikytas administracines nuobaudas, transporto vadybininko tinkamumą vadovauti vežėjo transporto veiklai, vežėjo naudojamų transporto priemonių registraciją, transporto vadybininko valstybinį socialinį draudimą, su vežėjo valdymo centru susijusį nekilnojamąjį turtą, vežėjo finansinę atskaitomybę, sumokėtą valstybės rinkliavą, transporto vadybininko profesinę kompetenciją, Inspekcijos išduotas kelių transporto veiklos licencijas ir jų kopijas ir kitus IS „Vektra“ nuostatuose nurodytus duomenis iš Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Adresų registro, Nekilnojamojo turto registro, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro (vėliau bus iš Administracinių teisės pažeidimų registro), Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, Kelių transporto veiklos apskaitos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ ir IS „Vektra“.

 

VI. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Savivaldybės administratoriai turi tik tas prieigos prie IS „Vektra“ teises, kurios jam buvo suteiktos Inspekcijos.

14. Elektroninių paslaugų gavėjai turi tik tas prieigos prie IS „Vektra“ teises, kurios jam buvo suteiktos savivaldybės administratoriaus.

15. Savivaldybės administratoriai ir elektroninių paslaugų gavėjai privalo:

15.1. IS „Vektra“ gautą informaciją ir duomenis naudoti tik tokia apimtimi, kokios prieigos prie IS „Vektra“ teisės suteiktos, ir tik atliekant savivaldybės vykdomosios institucijos su kelių transporto veiklos licencijavimu susijusias funkcijas;

15.2. neatskleisti tretiesiems (fiziniams ar juridiniams) asmenims IS „Vektra“ gautos informacijos ir duomenų;

15.3. užtikrinti, kad jų IS „Vektra“ tvarkomi duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir nuolat atnaujinami;

15.4. užtikrinti, kad jų IS „Vektra“ tvarkomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

15.5. paaiškėjus faktams, kad IS „Vektra“ informacija ir duomenys yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, nedelsdamas (-a) apie tai informuoti Inspekcijos IS „Vektra“ administratorių ir imtis visų įmanomų priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Pranešimai apie savivaldybės administratoriaus paskyrimą ar atšaukimą, prašymai nustatyti elektroninių paslaugų gavėjo teises IS „Vektra“ rengiami, registruojami ir saugomi atitinkamai Inspekcijos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________

 


 

Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie savivaldybės administratoriaus paskyrimą ar atšaukimą formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(savivaldybės vykdomosios institucijos rekvizitai)

 

 

Valstybinei kelių transporto inspekcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

 

PRANEŠIMAS

APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMĄ AR ATŠAUKIMĄ

 

20__-__-__

___________

(sudarymo vieta)

 

 

Pranešame, kad savivaldybės administratorius:

Vardas (-ai)

 

Pavardė (-ės)

 

Asmens kodas

 

Valstybės tarnautojo kodas

 

Pareigų pavadinimas

 

El. pašto adresas

 

nuo 20__-__-__:

paskiriamas neterminuotai / terminuotai iki 20__-__-__;

atšaukiamas.

Prašome paskirtam savivaldybės administratoriui Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ elektroninių paslaugų portale nustatyti šias teises:

tvarkyti savivaldybių naudotojų duomenis;

peržiūrėti savivaldybei teikiamas paslaugas.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Sutinku, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (kodas P598), šiame pranešime pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų autentifikavimo tikslu.

Pasižadu:

- IS „Vektra“ gautą informaciją ir duomenis naudoti tik tokia apimtimi, kokios prieigos prie IS „Vektra“ teisės suteiktos, ir tik atliekant savivaldybės vykdomosios institucijos su kelių transporto veiklos licencijavimu susijusias funkcijas;

- neatskleisti tretiesiems (fiziniams ar juridiniams) asmenims IS „Vektra“ gautos informacijos ir duomenų;

- užtikrinti, kad IS „Vektra“ tvarkomi duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir nuolat atnaujinami;

- užtikrinti, kad IS „Vektra“ tvarkomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

- paaiškėjus faktams, kad IS „Vektra“ informacija ir duomenys yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, nedelsdamas (-a) apie tai informuoti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos IS „Vektra“ administratorių ir imtis visų įmanomų priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti.

 

 

(savivaldybės administratoriaus pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 


 

Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo nustatyti elektroninių paslaugų gavėjo teises formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(savivaldybės vykdomosios institucijos, struktūrinio padalinio rekvizitai)

 

 

_____________________________________________

(asmeniui, vykdančiam savivaldybės administratoriaus funkcijas)

 

 

PRAŠYMAS

NUSTATYTI ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJO TEISES

 

20__-__-__

___________

(sudarymo vieta)

 

 

Prašome Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ (toliau – IS „Vektra“) elektroninių paslaugų gavėjui:

Vardas (-ai)

 

Pavardė (-ės)

 

Asmens kodas

 

Valstybės tarnautojo kodas

 

Pareigų pavadinimas

 

El. pašto adresas

 

nuo 20__-__-__ nustatyti šias teises IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale:

Elektroninių paslaugų gavėjo teisės

Veiksmai su teisėmis

Suteikti

Sustabdyti

Panaikinti

 

1

2

3

4

Išduoti licenciją

Išduoti licencijos kopiją

Pratęsti licencijos galiojimą

Pratęsti licencijos kopijos galiojimą

Pakeisti licencijos duomenis

Pakeisti licencijos kopijos duomenis

Sustabdyti licencijos galiojimą

Sustabdyti licencijos kopijos galiojimą

Panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą

Panaikinti licencijos kopijos galiojimo sustabdymą

Panaikinti licencijos galiojimą

Panaikinti licencijos kopijos galiojimą

Peržiūrėti ir atsispausdinti licencijos išrašą

Peržiūrėti ir atsispausdinti licencijos kopijos išrašą

Įvesti išduotą licenciją

Įvesti išduotą licencijos kopiją

Peržiūrėti vežėjų duomenis

Formuoti ataskaitas

Tikrinti vežėją licencijai išduoti

Tikrinti vežėją licencijos kopijai išduoti

Tikrinti reputaciją

Tikrinti kompetenciją

Tikrinti vežėjo atitiktį licencijavimo reikalavimams

Tikrinti kelių transporto priemonės (KTP) atitiktį licencijavimo reikalavimams

Įvesti naujos licencijos duomenis

Įvesti naujos licencijos kopijos duomenis

Įvesti / atnaujinti ūkio subjekto duomenis

Įvesti / atnaujinti KTP duomenis

Pasirinkti licenciją

Pasirinkti licencijos kopiją

Peržiūrėti savivaldybei teikiamas paslaugas

Nutraukti paslaugos vykdymą

 

 

(tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Sutinku, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų autentifikavimo tikslu.

Pasižadu:

- IS „Vektra“ gautą informaciją ir duomenis naudoti tik tokia apimtimi, kokios prieigos prie IS „Vektra“ teisės suteiktos, ir tik atliekant savivaldybės vykdomosios institucijos su kelių transporto veiklos licencijavimu susijusias funkcijas;

- neatskleisti tretiesiems (fiziniams ar juridiniams) asmenims IS „Vektra“ gautos informacijos ir duomenų;

- užtikrinti, kad IS „Vektra“ tvarkomi duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir nuolat atnaujinami;

- užtikrinti, kad IS „Vektra“ tvarkomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

- paaiškėjus faktams, kad IS „Vektra“ informacija ir duomenys yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, nedelsdamas (-a) apie tai informuoti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos IS „Vektra“ administratorių ir imtis visų įmanomų priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti.

 

 

(elektroninių paslaugų gavėjo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-222, 2015-10-05, paskelbta TAR 2015-10-05, i. k. 2015-14769

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 2B-105 „Dėl Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo