Suvestinė redakcija nuo 2020-03-15

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-05-22, i. k. 2015-07806

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-15:

Nr. 83, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02724

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMO IR JOS VALDYMO OPTIMIZAVIMO

 

2015 m. gegužės 13 d. Nr. 498

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 3.1.4 darbą „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1.  Konsoliduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (toliau – valstybės institucijos), patikėjimo teise valdomą informacinių technologijų infrastruktūrą – sukurti centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų teikėjo (toliau – IT paslaugų teikėjas) valdomą bendro naudojimo informacinių technologijų infrastruktūrą (toliau - valstybės informacinių technologijų infrastruktūra).

2.  Optimizuoti valstybės informacinių technologijų infrastruktūros valdymą, kad valstybės institucijos valstybės informacinių technologijų infrastruktūrą ir jos priežiūrą gautų kaip centralizuotai teikiamas informacinių technologijų paslaugas.

3.  Įgyvendinti valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimą ir jos valdymo optimizavimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4.  Nustatyti, kad šiame nutarime vartojamos sąvokos:

4.1.    Informacinių technologijų architektūra – loginių ir fizinių sąveikos ryšių tarp programinės ir techninės įrangos bei elektroninių ryšių tinklo komponentų visuma.

4.2.    Informacinių technologijų infrastruktūraserveriai ir (arba) kita registrų ir valstybės bei kitų informacinių sistemų įranga, taip pat kita techninė įranga, naudojama skaitmeniniams duomenims tvarkyti.

4.3.    Kitos šiame nutarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

5.  Paskirti Informacinės visuomenės plėtros komitetą IT paslaugų teikėju ir jam pavesti:

5.1.    šio nutarimo priede nurodytais terminais centralizuotai teikti tokių grupių informacinių technologijų paslaugas (toliau – IT paslaugos):

5.1.1.   techninės įrangos talpinimo duomenų centruose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS);

5.1.2.   techninė įranga, teikiama kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS);

5.1.3.   programinės įrangos platforma, teikiama kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS);

5.1.4.   programinė įranga, teikiama kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS);

5.1.5.   vietinis informacinių technologijų palaikymas, teikiamas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS);

5.1.6.   konsultavimas, teikiamas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS);

5.1.7.   kompiuterinių darbo vietų priežiūra, teikiama kaip paslauga;

5.2.    parengti valstybės informacinių technologijų infrastruktūrą teikti šio nutarimo 5.1.2 ir 5.1.3 papunkčiuose nurodytų grupių IT paslaugas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 2 ir 10 prioritetų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti;

5.3.    šio nutarimo priede nurodytais terminais pagal IT paslaugų teikimo sutartis pradėti teikti šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugas šio nutarimo priede nurodytoms valstybės institucijoms (toliau - konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančios institucijos);

5.4. šio nutarimo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nustatyta tvarka teikti šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugas šio nutarimo 7.2 papunktyje nurodytoms valstybės institucijoms;

5.5. šio nutarimo 7.6 papunktyje nustatyta tvarka teikti šio nutarimo 5.1.2 ir 5.1.3 papunkčiuose nurodytų grupių IT paslaugas šio nutarimo 5.2 papunktyje nurodytų projektų vykdytojams;

5.6.    tvarkyti valstybės institucijų naudojimosi šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugomis apskaitą;

5.7.    iki einamųjų metų kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai ataskaitą už praėjusių kalendorinių metų IT paslaugų teikėjo veiklą, panaudotas lėšas, valstybės informacinių technologijų infrastruktūros būseną ir apimtį bei IT paslaugų teikimą;

5.8.    šio nutarimo 7.5 papunktyje nurodytu atveju per 20 darbo dienų nuo valstybės institucijos kreipimosi dienos teikti išvadą dėl jos įsigyjamos informacinių technologijų infrastruktūros atitikties IT paslaugų teikėjo nustatytiems ir jo interneto svetainėje paskelbtiems informacinių technologijų architektūros reikalavimams.

6.  Pavesti:

6.1.    konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms šio nutarimo priede nurodytais terminais pradėti naudotis IT paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamomis šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugomis. Šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugų teikimas finansuojamas iš IT paslaugų teikėjui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;

6.2.    Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui:

6.2.1.   patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, reikalingų šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugoms teikti, dydžių apskaičiavimo metodiką, suderintą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

6.2.2.   patvirtinti teiktinų šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugų katalogą, kuriame pateikiamas išsamus kiekvienos grupės IT paslaugų sąrašas ir nurodomos minimalios IT paslaugų parametrų reikšmės;

6.2.3.   patvirtinti šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugų teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą;

6.2.4.   iki einamųjų metų kovo 1 d. teikti Vyriausybei šio nutarimo pakeitimo projektą, kuriuo tikslinamas šio nutarimo priedas – į jį įtraukiamos nuo ateinančių kalendorinių metų konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvausiančios valstybės institucijos. Valstybės institucijos atrenkamos, įvertinus jų valdomos informacinių technologijų infrastruktūros nusidėvėjimą, jos tinkamumą perkelti į duomenų centrą, perkėlimo sudėtingumą, taip pat ar valstybės institucijos yra įrašytos į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytą Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą. Šiuos kriterijus detalizuoja ekonomikos ir inovacijų ministras;

6.2.5.   iki einamųjų metų gegužės 1 d. apskaičiuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, reikalingus šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugoms teikti ateinančiais metais konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvausiančioms valstybės institucijoms, ir su pastarosiomis suderintą šią informaciją pateikti Finansų ministerijai.

7.  Nustatyti, kad:

7.1.    valstybės institucijos, kurios centralizuotai naudojasi IT paslaugomis, tebėra savo valdymo srities valstybės informacinių sistemų ir (ar) registrų valdytojos ir (ar) tvarkytojos, atsakingos už šių valstybės informacinių sistemų ir (ar) registrų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, duomenų valdymą, tvarkymą, informacijos saugą ir informacinių technologijų plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą;

7.2.    valstybės institucijos, neįtrauktos į šio nutarimo priedą, tačiau turinčios poreikį gauti IT paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamas šio nutarimo 5.1 papunktyje nurodytų grupių IT paslaugas, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pageidaujamų IT paslaugų teikimo centralizuotai pradžios turi raštu pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai prašymą dėl IT paslaugų poreikio, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu praneša minėtai institucijai, ar yra techninė galimybė suteikti reikiamas IT paslaugas;

7.3.    esant techninei galimybei suteikti reikiamas IT paslaugas, ne mažiau kaip prieš du mėnesius iki pageidaujamų IT paslaugų teikimo pradžios Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaičiuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, reikalingus šioms paslaugoms teikti, ir, šią informaciją suderinusi su šio nutarimo 7.2 papunktyje nurodyta valstybės institucija, pateikia ją IT paslaugų teikėjui. IT paslaugos teikiamos pagal IT paslaugų teikėjo ir šio nutarimo 7.2 papunktyje nurodytos valstybės institucijos pasirašytą IT paslaugų teikimo sutartį. Už IT paslaugų teikėjo suteiktas IT paslaugas sumokama iš šio nutarimo 7.2 papunktyje nurodytai valstybės institucijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;

7.4.    nesant techninės galimybės suteikti reikiamų IT paslaugų, šio nutarimo 7.2 papunktyje nurodyta valstybės institucija šias paslaugas turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

7.5. šio nutarimo 7.2 papunktyje nurodyta valstybės institucija šio nutarimo 7.4 papunktyje nurodytu atveju, reikiamą informacinių technologijų infrastruktūrą įsigydama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, privalo gauti IT paslaugų teikėjo išvadą dėl šios valstybės institucijos įsigyjamos informacinių technologijų infrastruktūros atitikties informacinių technologijų architektūros reikalavimams;

7.6.    šio nutarimo 5.2 papunktyje nurodytų projektų vykdytojai, turintys poreikį gauti IT paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamas šio nutarimo 5.1.2 ir 5.1.3 papunkčiuose nurodytų grupių IT paslaugas, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pageidaujamų IT paslaugų teikimo centralizuotai pradžios turi raštu pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai prašymą dėl IT paslaugų poreikio. IT paslaugos teikiamos pagal IT paslaugų teikėjo ir šio nutarimo 5.2 papunktyje nurodyto projekto vykdytojo pasirašytą IT paslaugų teikimo sutartį. Šio nutarimo 5.1.2 ir 5.1.3 papunkčiuose nurodytų grupių IT paslaugų teikimas finansuojamas iš IT paslaugų teikėjui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;

7.7. valstybės institucijos informacinių technologijų infrastruktūrą valdo ir jos priežiūrą atlieka savarankiškai, jeigu ši infrastruktūra skirta valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti teisėsaugos, viešojo saugumo, valstybės saugumo ir gynybos, kriminalinės žvalgybos tikslais, valstybės arba tarnybos paslaptį sudarantiems valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti, taip pat valstybės institucijos kompiuterizuojamai veiklai vykdyti tiek, kiek valstybės informaciniai ištekliai susiję su informacijos įslaptinimu ir išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. vasario 5 d.  nutarimo Nr. 83    
redakcija)

priedas

 

 

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS KONSOLIDAVIMO IR JOS VALDYMO OPTIMIZAVIMO ĮGYVENDINIMO TERMINAI IR DALYVAUJANČIOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS

 

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Nuo 2020 m. balandžio 1 d.

valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo procese dalyvaujančios valstybės institucijos

1.  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

2.  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

 

3.  

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

 

4.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

5.  

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

6.  

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

7.  

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 83, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02724

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1097, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20911

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 377, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06531

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 83, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02724

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios