Suvestinė redakcija nuo 2020-09-02 iki 2020-12-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10552

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės  „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠo patvirtinimo

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. D1-281

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.2.1-APVA-R-008 PRIEMONĖS „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektų) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1062, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20002

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

4. Šiame Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – aikštelė, į kurią, be kitų komunalinių atliekų, surenkamos komunalinės atliekos, kurios dėl jų dydžio ir (arba) pavojingumo nėra ir negali būti surenkamos jų susidarymo vietoje;

4.2. kompostavimo priemonė – priemonė, skirta biologinių atliekų skaidymui aerobiniu būdu namų sąlygomis;

4.3. komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (toliau – konteinerių aikštelė) – pagal reikalavimus įrengta kolektyvinio naudojimo komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vieta;

4.4. komunalinių atliekų konteineris (toliau – konteineris) – kilnojamas arba stacionarus konteineris tam tikroms komunalinėms atliekoms surinkti.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 91 749 736 eurų (devyniasdešimt vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. pagal šį Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytoms finansuojamoms veikloms

Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytoms finansuojamoms veikloms

Iš viso konkrečiam regionui

1.

Alytaus

3 549 737,77

1 539 591,98   

5 089 329,75

2.

Kauno

14 119 880,74

 

14 119 880,74

3.

Klaipėdos

9 385 938,38

1 330 945,90   

10 716 884,28

4.

Marijampolės

3 805 711,37

 

3 805 711,37

5.

Panevėžio

6 186 206,65

768 113,66   

6 954 320,31

6.

Šiaulių

10 066 232,87

1 544 999,47   

11 611 232,34

7.

Tauragės

2 567 217,62

772 499,74   

3 339 717,36

8.

Telšių

3 399 939,60

617 999,79   

4 017 939,39

9.

Utenos

2 741 982,59

828 961,74   

3 570 944,33

10.

Vilniaus

24 777 152,41

3 746 623,72   

28 523 776,13

11.

Iš viso:

80 600 000,00

11 149 736,00

91 749 736,00

 

9.2. priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet pasirašomos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2014–2020 m.

1.

Alytaus

 

 

 

3 352 807,77

 

 

196 930,00

1 539 591,98   

5 089 329,75

2.

Kauno

 

 

 

13 371 880,74

 

 

748 000,00

 

14 119 880,74

3.

Klaipėdos

 

 

 

8 847 842,96

 

 

538 095,42  

1 330 945,90   

10 716 884,28

4.

Marijampolės

 

 

 

3 805 711,37

 

 

 

 

3 805 711,37

5.

Panevėžio

 

 

 

5 250 106,65

 

 

936 100,00

768 113,66   

6 954 320,31

6.

Šiaulių

 

 

 

6 971 232,87

 

 

3 095 000,00

1 544 999,47   

11 611 232,34

7.

Tauragės

 

 

 

2 380 217,62

 

 

187 000,00

772 499,74   

3 339 717,36

8.

Telšių

 

 

 

3 399 939,6

 

 

 

617 999,79   

4 017 939,39

9.

Utenos

 

 

 

2 741 982,59

 

 

 

828 961,74   

3 570 944,33

10.

Vilniaus

 

 

 

18 592 182,41

 

 

6 184 970,00  

3 746 623,72   

28 523 776,13

11.

Iš viso regionams konkrečiais metais

 

 

 

68 713 904,58

 

 

11 886 095,42

11 149 736,00

91 749 736,00

 

9.3 priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Eil. Nr.

Regiono pava-dinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2015–2023 m.

1.

Alytaus

 

607 002,71

661 415,93

1 090 237,56

1 306 257,78

1 134 397,97

290 017,80

5 089 329,75

2.

Kauno

537 486,41

3 700 480,20

5 421 691,80

2 834 980,35

597 774,85

803 067,13

224 400,00

14 119 880,74

3.

Klaipėdos

 

1 348 780,63

1 891 220,22

2 717 888,49

1 592 786,92

2 805 137,51

361 070,51

10 716 884,28

4.

Marijam-polės

173 717,73

174 850,70

933 564,85

308 600,36

665 816,06

1 549 161,67

-

3 805 711,37

5.

Panevėžio

261 377,93

1 449 196,40

1 429 350,90

949 472,66

1 731 985,59

736 889,78

396 047,05

6 954 320,31

6.

Šiaulių

 

418 597,73

1 035 264,45

4 853 957,43

1 628 235,55

2 514 927,26

1 160 249,92

11 611 232,34

7.

Tauragės

27 200,00

877 493,40

672 577,59

802 946,63

423 649,87

363 874,91

171 974,96

3 339 717,36

8.

Telšių

2 720,00

499 174,70

346 463,59

2 545 859,03

314 722,17

216 299,93

92 699,97

4 017 939,39

9.

Utenos

68 843,12

964 331,61

1 154 584,17

554 223,69

414 480,87

290 136,61

124 344,26

3 570 944,33

10.

Vilniaus

244 256,52

3 568 944,25

5 675 300,92

5 653 199,52

5 069 087,22

5 691 366,49

2 621 621,21

28 523 776,13

11.

Iš viso regionams

1 315 601,71

13 608 852,33

19 221 434,42

22 311 365,72

13 744 796,88

16 105 259,26

5 442 425,68

91 749 736,00“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

Nr. D1-176, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06668

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

10. Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai ir (ar) apdorojimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

11. Pagal šį Aprašą finansuojamos veiklos:

11.1. biologinių atliekų konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra;

11.2. konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms;

11.3. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;

11.4. atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas;

11.5. visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais;

11.6. rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

11.7. gyventojų informavimas maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

12. Pagal šio Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas regiono projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. II ketvirtį. Pagal šio Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas regiono projektų sąrašus numatoma sudaryti ne vėliau kaip iki Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), 21 punkte nustatyto termino šiems sąrašams sudaryti pabaigos. Regionų projektų sąrašai gali būti keičiami Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27160

Nr. D1-418, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08259

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

13. Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką viename regione šio Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti ir vieną paraišką viename regione šio Aprašo 11.6–11.7 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal šio Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai. Pagal šio Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas galimi pareiškėjai yra regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

15. Partnerio dalyvavimą projekte būtina pagrįsti paraiškoje. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti nustatyta partnerių atsakomybė, jos pasidalijimas, finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini įgyvendinant projektą.

16. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jam (jiems) keliamus reikalavimus, išdėstytus šio Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5 punkte.

17. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi užtikrinti pakankamus administracinius gebėjimus vykdyti projektą:

17.1. projekto vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;

17.2. finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

17.3. atliekų tvarkymo specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį atliekų tvarkymo srityje.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

19.  Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-3.1(5) ir 2020 m. liepos 22 d. d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9 (57), skelbiamais 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt:

19.1. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), 227.1.6 ir (ar) 227.2.3, ir (ar) 227.2.4, ir (ar) 227.6.1 papunkčiuose nustatytus strateginius atliekų tvarkymo uždavinius, t. y. vertinama, ar projekto veiklomis siekiama:

19.1.1. Plano 227.1.6 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą“ įgyvendinimo ir (arba)

19.1.2. Plano 227.2.3 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus“ įgyvendinimo ir (arba)

19.1.3. Plano 227.2.4 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas“ įgyvendinimo ir (arba)

19.1.4. Plano 227.6.1 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje“ įgyvendinimo;

19.2. savivaldybės atliekų tvarkymo planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto veiklos atitinka savivaldybės atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto veiklas (taikoma įgyvendinant šio Aprašo 11.1-11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas);

19.3. regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną šaltinį;

19.4. regioninį atliekų tvarkymo planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto veiklos ir projekto pareiškėjas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą informaciją apie planuojamas įgyvendinti veiklas ir už jų įgyvendinimą atsakingą instituciją (taikoma įgyvendinant šio Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

20. Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

21. Teikiamų pagal šį Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27160

Nr. D1-418, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08259

Nr. D1-1062, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20002

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

 

22. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

23. Projektu turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai“, kodas P.S.329, arba produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai“, kodas P.S.330, reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.

 

Eil. Nr.

Regionas

Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.329)

Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai (tonos/metai) (P.S.330)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

1.

Alytaus

0

9553

0

2626   

2.

Kauno

0

31146

0

0

3.

Klaipėdos

0

21335

0

6673   

4.

Marijampolės

0

8155

0

0

5.

Panevėžio

0

12852

0

3771   

6.

Šiaulių

0

20038

0

5006   

7.

Tauragės

0

5100

0

1183   

8.

Telšių

0

7286

0

2330   

9.

Utenos

0

6069

0

2114   

10.

Vilniaus

0

53785

0

19473   

11.

Iš viso:

0

175319

0

43176

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1062, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20002

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

Nr. D1-428, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15849

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

24. Šio Aprašo 23 punkte nurodyti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

25. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

25.1. pareiškėjas turi būti pradėjęs bent vieną rangos darbų arba prekių, jeigu perkami požeminiai arba pusiau požeminiai komunalinių atliekų konteineriai arba įranga, arba projektavimo paslaugų, jeigu projektavimo paslaugos perkamos atskirai nuo rangos darbų, viešąjį pirkimą iki paraiškos pateikimo;

25.2. poveikio aplinkai vertinimo procedūros turi būti pradėtos iki paraiškos vertinimo pabaigos (jei taikoma);

25.3. procedūros dėl sanitarinės apsaugos zonos ribos ūkinei veiklai nustatymo turi būti pradėtos iki paraiškos vertinimo pabaigos (jei taikoma);

25.4. pareiškėjas turi būti parengęs visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, kuriame nurodyti visuomenės informavimo tikslai, tikslinės grupės, visuomenės informavimo priemonės, jų taikymo apimtis, laukiami rezultatai ir finansavimo poreikis, iki projektinio pasiūlymo pateikimo (taikoma, jei vykdoma šio Aprašo 11.5 papunktyje nurodyta veikla);

25.5. pareiškėjui savivaldybės turi būti pavedusios vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimą iki paraiškos pateikimo (taikoma, jei vykdoma šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodyta veikla);

25.6. pareiškėjas turi būti parengęs visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, kuriame nurodyti visuomenės informavimo tikslai, tikslinės grupės, visuomenės informavimo priemonės, jų taikymo apimtis, terminai, vykdytojai ir laukiami rezultatai, iki paraiškos pateikimo (taikoma šio Aprašo 321.4 papunktyje nustatytu atveju);

25.7. iki paraiškos pateikimo turi būti atliktas kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas (reprezentatyvi gyventojų apklausa) dėl gyventojų nuomonės apie informavimo apie maisto / virtuvės atliekų prevenciją ir tvarkymą pakankamumą (taikoma, jei vykdoma šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodyta veikla).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

26. Negalima  numatyti projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

27. Projekte negalima numatyti veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

28. Pagal šį Aprašą neteikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas.

29. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos pritarimas planuojamai vykdyti veiklai.

30. Reikalavimai šio Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai:

30.1. konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, parengtas pagal Plano reikalavimus;

30.2. konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Kokybės reikalavimai), 91 punkto reikalavimus;

30.3. konteinerių aikštelėje, be konteinerių kitoms komunalinėms atliekoms (pagal poreikį), turi būti pastatyti konteineriai popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko ir metalo atliekoms.

31. Šio Aprašo 11.3 papunktyje nurodytai veiklai taikomi reikalavimai, nustatyti Kokybės reikalavimų 37 ir 38 punktuose.

32. Reikalavimai šio Aprašo 11.5 papunktyje nurodytai veiklai:

32.1. visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais turi siekti bent vieno iš šių tikslų:

32.1.1. geriau informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie regioninę ir savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, infrastruktūrą, galimybes rūšiuoti komunalines atliekas;

32.1.2. didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą komunalinių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis srityse;

32.1.3. didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą atliekų prevencijos srityje;

32.2. visuomenės informavimo veiklos neturi diegti ir skleisti lyčių ar amžiaus grupių stereotipų, turi užtikrinti, kad jis būtų prieinamas įvairioms grupėms.

321. Reikalavimai šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytai veiklai:

321.1. kompostavimo ar anaerobinio apdorojimo įrenginiai turi atitikti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

321.2. pasibaigus projekto finansavimui, penktais metais projekto metu įsigytuose / pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudarys ne mažiau kaip 70 proc. projekto produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai“, kodas P.S.330, reikšmės;

321.3. iki projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) sudarys sutartis su atliekų vežėjais dėl rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo iš gyventojų ir apie tai informuos įgyvendinančiąją instituciją arba pateiks jai kitus dokumentus, įrodančius rūšiuojamojo maisto / virtuvės atliekų surinkimo paslaugos teikimą gyventojams. Jei projekto vykdytojui nepavesta sudaryti maisto / virtuvės atliekų surinkimo sutartį pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 1 punktą, projekte privalomas partneris;

321.4. jeigu projekte neįgyvendinama šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodyta veikla arba kitame projekte įgyvendinant šio Aprašo 11.5 papunktyje nurodytą veiklą nenumatyta visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių, projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) įgyvendins visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

322. Reikalavimai šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodytai veiklai:

322.1. viešinimo priemonių taikymo rezultatas projekte turi būti nustatytas kaip gyventojų nuomonės apie informavimo apie maisto / virtuvės atliekų prevenciją ir tvarkymą pakankamumą padidėjimas / pokytis (procentais), projekto pradžioje ir pabaigoje atliekant kiekybinį visuomenės nuomonės tyrimą (reprezentatyvią gyventojų apklausą);

322.2. gyventojų informavimo maisto / virtuvės atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje klausimais paslaugų išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

322.3. taikomos viešinimo priemonės neturi diegti ir skleisti lyčių ar amžiaus grupių stereotipų, turi būti prieinamos įvairioms grupėms.

Papildyta punktu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

33. Nebaigtinis fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių sąrašas nustatytas šio Aprašo 2 priede „Nebaigtinis fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių sąrašas“.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

36. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

37. Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti:

3.1. statybos, rekonstravimo, modernizavimo, remonto (išskyrus konteinerių aikštelių ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių paprasto ir kapitalinio remonto), užrakinimo, aptvėrimo, apšvietimo, uždengimo / stoginių įrengimo, išankstinių darbų, griovimo darbų, kai objektas trukdo veiklų įgyvendinimui (pagrindimui pateikiamos schemos), dangų atstatymo (finansuojama tik ta dangos dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki neblogesnės būklės; jei klojama kitokia, nei buvo, danga ir dėl to padidėja išlaidos, finansuojamos iki projekto įgyvendinimo buvusios dangos atstatymo iki neblogesnės būklės išlaidos pagal pateiktą sąmatą) ir kt. darbų išlaidos, kurios numatytos statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose kaip būtinos suprojektuoti ir pastatyti statinius, tiesiogiai susijusius su projekto veiklomis;

3.2. sutarčių įvykdymo garantijų, statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išlaidos;

3.3. dokumentų, reikalingų statybos leidimui  ir statybos užbaigimą patvirtinantiems dokumentams gauti, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 10 priede, parengimo paslaugų išlaidos;

3.4. statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio statybos techninės priežiūros, išpildomųjų brėžinių parengimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, teisinės registracijos, statybinių tyrimų (įskaitant archeologinius, nekilnojamųjų kultūros vertybių, inžinerinius geodezinius, geologinius, geotechninius, esamų statinių, higieninius tyrimus), ekspertizių paslaugų, tiesiogiai susijusių su projekto veiklomis, išlaidos.

 

Netinkamos finansuoti konteinerių aikštelių ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių paprasto ir kapitalinio remonto išlaidos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti:

4.1. biologinių atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms įsigijimo ir išdalinimo išlaidos;

4.2. kompostavimo priemonių individualioms valdoms įsigijimo ir išdalinimo išlaidos;

4.3. konteinerių konteinerių aikštelėms ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms įsigijimo išlaidos;

4.4.  įranga, įrenginiai ir kitas turtas atliekoms priimti ir laikyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir (ar) atliekų paruošimo pakartotinai naudoti priėmimo vietose;

4.5. įrangos ir įrenginių, skirtų maisto / virtuvės atliekų (įskaitant ir žaliųjų atliekų, kai tai būtina technologiniam procesui užtikrinti) apdorojimui, įsigijimo išlaidos (įskaitant jų pervežimo, projektavimo, montavimo, instaliavimo, derinimo, paruošimo naudoti, išbandymo, paleidimo, mokymo naudotis, saugos instruktažo ir kitas išlaidas, kai jos būtinos ruošiant įrangą ir įrenginius naudoti).

 

Netinkamos finansuoti atliekų paruošimo pakartotinai naudoti įrankių ir prietaisų, transporto priemonių įsigijimo, nuomos ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos, įrangos ir įrenginių techninio aptarnavimo ir priežiūros keičiant susidėvinčias atsargines dalis paslaugų, susijusių su įrangos eksploatavimu, išlaidos.“

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti:

5.1. visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų išlaidos;

5.2. investicijų projekto parengimo paslaugų išlaidos;

5.3. viešųjų pirkimų techninių specifikacijų parengimo paslaugos;

5.4. poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išlaidos;

5.5. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išlaidos;

5.6. kiekybinio visuomenės nuomonės tyrimo paslaugų išlaidos.

 

Netinkamos finansuoti viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus techninę specifikaciją, parengimo paslaugų išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti privalomos viešinimo priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1–450.5 papunkčius (jei taikoma).

7.

Netiesioginės ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis   Projektų taisyklių  10  priedu. Jeigu visos projekto administravimo paslaugos perkamos iš tiekėjo, išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir neviršyti fiksuotos normos dydžių, nurodytų Projektų taisyklių 10 priede.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-489, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19501

Nr. D1-919, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29428

Nr. D1-1062, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20002

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

38. Išlaidos, apmokamos taikant šio Aprašo 37 punkte nurodytą fiksuotąją normą, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas.

39. Projektinio pasiūlymo, išskyrus investicijų projekto, ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

40. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

41. Savivaldybių vykdomosios institucijos, gavusios kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, turi raštu Regiono plėtros tarybai pateikti projektinį pasiūlymą dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede. Projektiniai pasiūlymai elektroninėje laikmenoje turi būti pateikti formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti ir kopijuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-489, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19501

Nr. D1-766, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27160

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

 

42. Su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

42.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), skelbiamą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas ir  jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-489, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19501

 

42.2. laisvos formos visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą, parengtą pagal šio Aprašo 25.4 papunktyje nustatytus reikalavimus;

42.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų vertes (gali būti numatomų pirkimų apklausos rezultatai, analogų metodai ir pan.);

42.4. konteinerių aikštelių išdėstymo schemas (taikoma, jei planuojama vykdyti šio Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą).

43. Rengiant šio Aprašo 42.1 papunktyje nurodytą investicijų projektą, vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolo Nr. 35 sprendimu, skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatomis, turi būti išnagrinėtos ir palygintos projekto įgyvendinimo alternatyvos. Investavimo objektai pagal šio Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas apima ir pagal šias veiklas įsigyjamus konteinerius. Jeigu pagal šio Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą numatoma įrengti požemines ar pusiau požemines konteinerių aikšteles, turi būti išnagrinėta alternatyva įrengti antžemines konteinerių aikšteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-489, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19501

 

44. Regioninės plėtros departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvertinus projektinius pasiūlymus, Regiono plėtros taryba priims sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

45. Pareiškėjas per 14 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas dėl regionų projekto įgyvendinimo gavimo dienos įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti informaciją apie planuojamus, vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), užpildydamas projekto pirkimų planą (pagal SFMIS formą) arba raštu, jeigu nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

46. Norėdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. 

47. Pareiškėjas paraišką kartu su šio Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei priedai teikiami ne su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

48. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 kalendorinių dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

49. Su paraiška pareiškėjas pateikia šiuos priedus (šio Aprašo 49.2, 49.3 ir 49.5 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „Paraiškų priedų formos“):

49.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

49.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

49.3. dokumentus, įrodančius, kad daiktinės pareiškėjo teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas, o tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos pritarimas planuojamai vykdyti veiklai (jei taikoma);

49.4. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (jei taikoma);

49.5. informaciją apie nustatytas sanitarinės apsaugos zonas (jei taikoma);

49.6. informaciją apie projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų);

49.7. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtintą kopiją, kurioje turi būti nustatytas partnerių atsakomybių pasiskirstymas, rizikos pasidalijimas, finansiniai ir kiti įsipareigojimai, būtini įgyvendinant projektą, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais);

49.8. pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą (juridinio asmens valdymo organo, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą) padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas;

49.9. dokumentus, pagrindžiančius pareiškėjo ir (ar) partnerio galimybę apmokėti nuosavą indėlį (savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą savivaldybės biudžetą ar regioninio atliekų tvarkymo centro finansinės atskaitomybės dokumentus ar ketinimą pasirašyti sutartį dėl banko paskolos);

49.10. pagrindžiančius dokumentus, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (taikoma, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra reikalavimas turėti tokį teisinį pagrindą);

49.11. šio Aprašo 17 punkte nurodytų darbuotojų gyvenimo aprašymus, kuriuose nurodyta darbuotojų išsilavinimas, darbo patirtis, ir tai įrodančių dokumentų kopijas;

49.12. įvykdytų pirkimų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus;

49.13. dokumentus, įrodančius, kad savivaldybės pareiškėjui (projekto vykdytojui) yra pavedusios vykdyti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimą (jei planuojama vykdyti šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytą veiklą);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

49.14. kiekybinio visuomenės nuomonės tyrimo (reprezentatyvios gyventojų apklausos) dėl gyventojų nuomonės apie informavimo apie maisto / virtuvės atliekų prevenciją ir tvarkymą pakankamumą rezultatai (jei planuojama vykdyti šio Aprašo 11.7 papunktyje nurodytą veiklą);

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

49.15. visuomenės informavimo maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą (taikoma šio Aprašo 321.4 papunktyje nustatytu atveju).

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

50. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą ar priimti paraišką, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir suderinusi su ministerija, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

51. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų ryšio duomenis nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

52. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal šio Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

53. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

54. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

55. Nepavykus paraiškų įvertinti per šio Aprašo 50 punkte nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės).

56. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie sprendimą dėl paraiškos atmetimo pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

57. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

58. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

59. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės) pateikia sprendimą pareiškėjams.

60. Pagal šį Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos. Galutinis projektų sutarčių sudarymo terminas – 2021 m. kovo 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

61. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji  institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja šiam Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

62. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

62.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

62.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, atsižvelgiant į tai, kokį dokumentą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

63. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, šiame Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

64. Dokumentai viešųjų pirkimų priežiūrai atlikti turi būti teikiami ir derinami atsižvelgiant į Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje www.apva.lt.

65. Išlaidų pagrindimo dokumentai, teikiami su mokėjimo prašymais, turi būti rengiami atsižvelgiant į Mokėjimo prašymų teikimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje www.apva.lt.

66. Penkerius metus pasibaigus projekto finansavimui, turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka (jei taikoma). Su ataskaitomis po projekto pabaigos projekto vykdytojas turi pateikti informaciją apie įgyvendinant šio Aprašo 11.6 papunktyje nurodytą veiklą sukurtuose / pagerintuose maisto / virtuvės atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

661. šio Aprašo 321.2 papunktyje nustatyto reikalavimo pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas paskutinę ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos. Jei projekto vykdytojas nepasiekė šio Aprašo 321.2 papunktyje nustatytos reikšmės, įvertinusi nepasiekimo priežastis, įgyvendinančioji institucija vienašaliu sprendimu sumažina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą, o projekto vykdytojas grąžina dalį išmokėtų lėšų. Mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama taip:

661.1. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose / pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro nuo 61 iki 69 proc. projekto produkto stebėsenos rodiklio „Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai“, kodas P.S.330 (toliau – rodiklis P.S.330), reikšmės, projektui skirtas finansavimas mažinamas 5 proc.;

661.2. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose / pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro nuo 51 iki 60 proc. rodiklio P.S.330,  projektui skirtas finansavimas mažinamas 10 proc.;

661.3. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose /pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro nuo 41 iki 50 proc. rodiklio P.S.330, projektui skirtas finansavimas mažinamas 15 proc.;

661.4. jei penktais metais pasibaigus projekto finansavimui projekto metu įsigytuose /pagerintuose atliekų apdorojimo įrenginiuose apdorotų atliekų, apskaitytų pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nustatytą klasifikacijos kodą 20 01 08, kiekis sudaro 40 proc. ir mažiau rodiklio P.S.330, projektui skirtas finansavimas mažinamas 20 proc.

Papildyta punktu:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

67. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios  institucijos, ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

67¹. Vadovaujantis Projektų taisyklių 219−227 punktuose nustatyta tvarka, projekto sutartyje gali būti numatytas avansas, kurio suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-661, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-07, i. k. 2016-24826

 

672. Sutaupytos lėšos panaudojamos ir papildomas įgyvendinamo projekto finansavimas skiriamas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis Projektų taisyklių 198 punktu, nustatomi šie papildomi reikalavimai dėl papildomo finansavimo skyrimo:

672.1. Projekto vykdytojas per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai prašymą skirti papildomą finansavimą projektui ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Projekto vykdytojui praleidus šį terminą, sprendimą dėl prašymo priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Šį sprendimą įgyvendinančioji institucija suderina su ministerija;

672.2. Projekto vykdytojas turi būti pradėjęs bent vieną projektavimo paslaugų, kai projektavimo paslaugos ir rangos darbai perkami atskirai, arba rangos darbų, kai projektavimo paslaugos ir rangos darbai perkami kartu, arba prekių, kai prekės ir rangos darbai perkami kartu, viešąjį pirkimą iki prašymo skirti papildomą finansavimą projektui pateikimo įgyvendinančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-428, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15849

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

68. Šio Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

69. Jei šis Aprašas keičiamas atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

___________________________

 

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato

kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Iš sąrašo pasirenkamas vienas iš atsakymo variantų. Galimas simbolių skaičius – 15.)

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 1000. Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį atrankos kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje.)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla:

1.1. projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą (atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą);

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ ir siekiamą rezultatą. 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų;

Projekto tikslas turi atitikti nurodytą šio Aprašo 10 punkte, o veiklos – bent vieną iš veiklų, nurodytų šio Aprašo 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 papunkčiuose.

 

 

1.3. projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius šio Aprašo 30–322 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas:

2.1. projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas (atitiktį šiam reikalavimui vertina regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš įrašydamas projektą į regiono projektų sąrašą);

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus šio Aprašo 19.1–19.4 papunkčiuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

2.2. projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų (taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše).

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių:

3.1. projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo;

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio ir minimalių jo siektinų reikšmių, nurodytų šio Aprašo 23 punkte.

 

 

3.2. išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą;

 

 

 

3.3. projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.1. projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.) (vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

- jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.);

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje (taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše);

Netaikoma.

 

 

4.2. pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą (pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan. Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.);

Netaikoma.

 

 

4.3. projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;

 

 

 

4.4. pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas (taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše);

Netaikoma.

 

 

4.5. projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi šio Aprašo 28 punkte yra nustatyta, kad pagal šį Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus:

5.1. pareiškėjas (partneris) yra juridinis asmuo;

 

 

 

5.2. pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše;

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 14 punkte.

 

 

5.3. pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą);

 

 

 

5.4. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutiniuosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui);

 

 

 

5.5. pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą;

 

 

 

5.6. projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (šį vertinimo aspektą vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu);

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 25 punkte.

Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą

(šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais)).

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius:

6.1. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas (šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus);

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo šio Aprašo 35 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas;

Turi būti pateiktas įsipareigojimas, nurodytas šio Aprašo 48.9 papunktyje.

 

 

6.3. užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas:

7.1. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais (atitiktį šiam vertinimo aspektui Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Šis vertinimo aspektas netaikomas kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.):

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų;

 

 

 

7.2. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu (šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas. Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas  į regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.);

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.3. įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai;

 

 

 

7.4. numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai;

 

 

 

7.5. pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus;

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 21 ir 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus;

Netaikoma.

 

 

7.7. teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus);

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 37 punkte.

 

 

7.8. paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams,  jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos  projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.).

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje:

8.1. projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1) Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

 

2) Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3) Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

4) Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –  3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –  3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

____________________________________                                     ______________________          ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                        (data)                                    (vardas ir pavardė, parašas*)

asmens pareigų pavadinimas)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

 

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

NEBAIGTINIS FIZINIŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Finansuojama veikla

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pavadinimas

Fizinio  veiklos įgyvendinimo rodiklio matavimo  vnt.

1

2

3

4

1.

Biologinių atliekų konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra

Įsigytų biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms skaičius

Vienetas

2.

Įsigytų kompostavimo priemonių individualioms valdoms skaičius

Vienetas

3.

Konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms

Įrengtų antžeminių konteinerių aikštelių skaičius

Vienetas

4.

Rekonstruotų antžeminių konteinerių aikštelių skaičius

Vienetas

5.

Įrengtų požeminių / pusiau požeminių aikštelių skaičius

Vienetas

6.

Rekonstruotų požeminių / pusiau požeminių konteinerių aikštelių skaičius

 

7.

Konteinerių aikštelėse pastatytų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius

Vienetas

8.

Konteinerių aikštelėse pastatytų popieriaus / kartono atliekų konteinerių skaičius

Vienetas

9.

Konteinerių aikštelėse pastatytų stiklo atliekų konteinerių skaičius

Vienetas

10.

Konteinerių aikštelėse pastatytų plastiko atliekų konteinerių skaičius

Vienetas

11.

Konteinerių aikštelėse pastatytų tekstilės atliekų konteinerių skaičius

Vienetas

12.

Konteinerių aikštelėse pastatytų biologinių (maisto ir žaliųjų) atliekų konteinerių skaičius

Vienetas

13.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai

Įrengtų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičius

Vienetas

14.

Atnaujintų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičius

Vienetas

15.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, pritaikytų atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, skaičius

Vienetas

16.

Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas

Sukurtos / atnaujintos atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros skaičius

Vienetas

17.

Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais

Įvykdytų visuomenės informavimo kampanijų atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais skaičius

Vienetas

18.

Gyventojų informavimas maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais

Įvykdytų gyventojų informavimo kampanijų maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais skaičius

 

Vienetas

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-489, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19501

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-661, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-07, i. k. 2016-24826

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-766, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27160

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-919, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29428

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-418, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08259

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-662, 2017-08-09, paskelbta TAR 2017-08-10, i. k. 2017-13234

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1062, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20002

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-154, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05640

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06668

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-428, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15849

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-512, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18353

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.