Suvestinė redakcija nuo 2020-06-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-22, i. k. 2019-02973

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS LAIKINAI AR NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 22 d. Nr. 1V-194

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 99 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, 991 straipsniu, 104 straipsnio 3, 6 ir 7 dalimis, 1051 straipsniu, 1054 straipsnio 1 dalimi ir 141 straipsniu, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančią Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančią Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 46):

1.  T v i r t i n u Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2P a s k i r i u įgaliotomis institucijomis:

2.1. pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 99 straipsnio 4 dalį:

2.1.1. priimti sprendimus dėl teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo, keitimo, išduoti ir keisti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimus – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinius;

2.1.2. priimti sprendimus dėl teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo panaikinimo – Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

2.2. pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 104 straipsnio 7 dalį:

2.2.1. priimti sprendimus dėl teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo, keitimo, išduoti ir keisti teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimus – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinius;

2.2.2. priimti sprendimus dėl teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo panaikinimo – Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

2.3. pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 991, 1051 straipsnius, 1054 straipsnio 1 dalį, 141 straipsnį ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį – apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinius;

2.4. pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį – Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

3.  N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.2. 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 3 punkto redakcija:

3. Prašymą išduoti ar pakeisti pažymėjimą (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyti Aprašo 2 priede nustatyti duomenys, ES pilietis pateikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

ES pilietis ar Aprašo 5–8 punktuose nurodytas asmuo prašymą pateikia per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). ES pilietis ar Aprašo 5–8 punktuose nurodytas asmuo, pateikęs prašymą per MIGRIS, per 2 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamento direktoriaus įgaliotą skyrių (toliau – skyrius) ir pateikti Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir Aprašo 13 punkte nurodytus biometrinius duomenis, pasirašyti pateiktą prašymą.“;

3.3. šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 7 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.4. 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 7 punkto redakcija:

7. Lietuvos Respublikoje esančio ES piliečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į skyrių, asmens tapatybę ir parašą Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka turi patvirtinti ir jo biometrinius duomenis pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašą, patvirtintą Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Prašymų registravimo tvarka), turi nuskaityti pas ES pilietį nuvykęs įgaliotas skyriaus darbuotojas.“;

3.5. šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 26 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.6. 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 26 punkto redakcija:

26. Prašymas laikomas pateiktu, kai įgaliotam skyriaus darbuotojui nustačius, kad pateikti visi reikiami Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai, nuskaičius ES piliečio veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje nurodytus atvejus), pirštų atspaudus, ES pilietis pasirašo prašyme ir specialiu rašikliu – parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje.

Nuskaitomi tik ES piliečio nuo 6 metų amžiaus aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo ISO/IES 19794–4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794–4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl ES piliečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti pagal šioje pastraipoje nustatytą eiliškumą parenkami du kitos rankos pirštai. Jei dėl ES piliečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių ES piliečio pirštų atspaudų, tai pažymėjimas išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų.

ES pilietis, kuriam sukako 14 metų, privalo pats pasirašyti įgalioto skyriaus darbuotojo akivaizdoje, išskyrus atvejus, kai ES pilietis nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios.“;

3.7. šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 41.2.2 papunkčio redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.8. 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 41.2.2 papunkčio redakcija:

41.2.2. jeigu ES pilietis prašyme nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą gauti elektroniniu paštu, prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti nuskaitytą pranešimą apie tai, kad pažymėjimą ES pilietis gali atsiimti prašyme nurodytame skyriuje. Jeigu prašyme nurodyta, kad ES pilietis pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą gauti paštu, pranešimas ES piliečiui siunčiamas prašyme nurodytu adresu;“

3.9. šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 47 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.10.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 47 punkto redakcija:

47. Nustačius, kad pakuotė pažeista, pažymėjimų numeriai neatitinka nurodytųjų lydraštyje ir (ar) trūksta pažymėjimų, apie tai nedelsiant informuojami Migracijos departamento direktorius ir Asmens dokumentų išrašymo centras. Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pavedimu per 5 darbo dienas nuo išrašytų pažymėjimų pakuotės iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavimo skyriuje dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui.“;

3.11.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 49 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.12.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 49 punkto redakcija:

49. ES pilietis asmeniškai atvyksta atsiimti pažymėjimo į prašyme nurodytą skyrių, išskyrus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodytus atvejus.

Pažymėjimą gali paimti ir ES piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nepilnamečio iki 16 metų, neturinčio visiško civilinio veiksnumo, ES piliečio, kuriam yra nustatyta globa ar rūpyba, pažymėjimą paima vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas atstovas pagal įstatymą, pateikęs globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“;

3.13.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 56 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.14.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 56 punkto redakcija:

56. Įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, esant duomenų, patvirtinančių ES piliečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 3 ar 6 punkte ar 106 straipsnio 4 dalyje, nedelsdamas išsiunčia kvietimą ES piliečiui, per 14 darbo dienų nuo šio kvietimo išsiuntimo dienos atvykti į skyrių. Jeigu ES pilietis per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos neatvyksta į skyrių arba jam raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, arba atvykęs nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) paaiškinimų, tai įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas išnagrinėja byloje esančius dokumentus dėl ES piliečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos pažymos ar pažymėjimo panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir parengia Aprašo 57 punkte nurodyto sprendimo projektą.“;

3.15.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 57 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.16.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 57 punkto redakcija:

57. Per 30 darbo dienų nuo Aprašo 56 punkte nurodyto kvietimo išsiuntimo dienos Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (jei pažyma ar pažymėjimas yra galiojantis, kartu priimamas ir sprendimas panaikinti pažymą ar pažymėjimą) arba sprendimą nepanaikinti ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.“;

3.17.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 58 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.18.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 58 punkto redakcija:

58. Įstatymo 4 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytais atvejais Migracijos departamentas, gavęs Valstybės saugumo departamento informaciją apie ES piliečio keliamą grėsmę valstybės saugumui, Policijos departamento arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos informaciją apie ES piliečio keliamą grėsmę viešajai tvarkai, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Įstatymo 4 straipsnio 5 ar 6 dalyje nustatytos informacijos gavimo Migracijos departamente dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (jei pažyma ar pažymėjimas yra galiojantis, kartu priimamas ir sprendimas panaikinti pažymą ar pažymėjimą).“;

3.19.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 59 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.20.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 59 punkto redakcija:

59. Paaiškėjus Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 2 ar 4 punkte, 106 straipsnio 2 dalies 2 ar 3 punkte nustatytam ES piliečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindui ir esant tai patvirtinančių duomenų ir (ar) dokumentų, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas išnagrinėja byloje esančius dokumentus dėl ES piliečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos pažymos ar pažymėjimo panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir parengia Aprašo 57 punkte nurodyto sprendimo projektą. Per  14 kalendorinių dienų nuo Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 2 ar 4 punkte, 106 straipsnio 2 dalies 2 ar 3 punkte  nurodyto pagrindo paaiškėjimo dienos Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima Aprašo 57 punkte nurodytą sprendimą.“;

3.21.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 63 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.22.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 63 punkto redakcija:

63. Įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o Įstatymo 4 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytais atvejais – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 57 ar 58 punkte nurodyto sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotą pažymą ar pažymėjimą priėmimo dienos, jeigu ES pilietis prašyme nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus pažymos ar pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais gauti elektroniniu paštu, – privalo nuskaitytą sprendimą išsiųsti prašyme išduoti ar pakeisti pažymą ar pažymėjimą nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu ES pilietis prašyme nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus pažymos išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais gauti paštu, sprendimo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, išsiunčiama registruotu paštu ES piliečio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – prašyme nurodytu adresu. Sprendimo lydraštyje nurodoma, kad jei ES pilietis nepasinaudos Įstatymo 136 straipsnyje numatyta sprendimo apskundimo teise, jis turi pažymėjimą grąžinti lydraštyje nurodytam skyriui.“;

3.23.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 78 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.24.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 78 punkto redakcija:

78. Jeigu ES pilietis per 6 mėnesius nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 1, 2 ar 5 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos arba per 2 metus nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 1, 2 ar 5 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos nesikreipia dėl naujo pažymėjimo gavimo, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, siekdamas išsiaiškinti, ar ES pilietis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ne vėliau kaip per 1 mėnesį po šio laikotarpio pabaigos dienos išsiunčia kvietimą ES piliečiui per 14 darbo dienų atvykti į skyrių ir pateikti dokumentus dėl pažymėjimo gavimo. Jeigu ES pilietis per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos neatvyksta į skyrių arba jam raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, arba atvykęs į skyrių nepateikia dokumentų pažymėjimui gauti ar dokumentų, patvirtinančių, kad turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, tai įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas išnagrinėja byloje esančius dokumentus dėl ES piliečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos pažymos ar pažymėjimo panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir parengia vieną iš Aprašo 57 punkte nurodytų sprendimų projektą.“;

3.25.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 79 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.26.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 79 punkto redakcija:

79. Jeigu ES pilietis per 6 mėnesius nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 7 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos nesikreipia dėl naujo pažymėjimo gavimo, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio laikotarpio pabaigos dienos atlieka Aprašo 56 punkte nurodytus veiksmus.“;

3.27.  šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 80 punkto redakcija galioja iki 2019 m. birželio 30 d.;

3.28.  2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 80 punkto redakcija:

80. Jeigu ES pilietis per 2 metus nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 7 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos nesikreipia dėl pažymėjimo gavimo, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį po šio laikotarpio pabaigos dienos išnagrinėja byloje esančius dokumentus dėl ES piliečio teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos pažymos ar pažymėjimo panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir parengia Aprašo 57 punkte nurodyto sprendimo projektą.“

4.  N u s t a t a u, kad:

4.1. šio įsakymo 1 punktas, 2.1–2.3 papunkčiai įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.;

4.2. šio įsakymo 2.4 papunktis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

5.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

5.1. šio įsakymo 2.1–2.3 papunkčius nuo 2019 m. liepos 1 d.;

5.2. šio įsakymo 1 punkte patvirtinto Aprašo 4, 60–62 punktus nuo 2019 m. liepos 1 d.

6.  P a v e d u Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgiant į finansavimą, parengti programines ir technines priemones, susijusias su šio įsakymo 1 punkte nurodyto Aprašo vykdymu.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1V-194

 

 

Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio (toliau – ES pilietis) prašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą ar teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (toliau abu kartu – pažymėjimas) pateikimą, priėmimą ir nagrinėjimą, sprendimo dėl pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo priėmimą, užsakymo dėl pažymėjimo išrašymo formavimą ir perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) ir iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautų išrašytų pažymėjimų siuntų patikrinimą, pažymėjimo atsiėmimą ir jo galiojimo pradžią, teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir pažymėjimo panaikinimą, pažymėjimo negaliojimą, pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau – pažyma) panaikinimą, negaliojimą.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.        Rėmėjas – Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 101 straipsnio 1 dalyje, 1011 straipsnio 1 dalies 1, 3 ar 5 punkte, 104 straipsnio 1 dalyje ar 105 straipsnio 5 dalyje nurodytas ES pilietis, Lietuvos Respublikos pilietis, pasinaudojęs laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise ar Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, pas kurį ar kartu su kuriuo į Lietuvos Respubliką atvyksta šeimos narys ar kitas asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise (toliau – kitas asmuo);

2.2. kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II skyrius

PRAŠYMO IŠDUOTI ar pakeisti pažymėjimą PATEIKIMAS

 

3. Prašymą išduoti ar pakeisti pažymėjimą (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyti Aprašo 2 priede nustatyti duomenys, ES pilietis pateikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

ES pilietis ar Aprašo 5–8 punktuose nurodytas asmuo prašymą pateikia per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). ES pilietis ar Aprašo 5–8 punktuose nurodytas asmuo, pateikęs prašymą per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamento direktoriaus įgaliotą skyrių (toliau – skyrius) ir pateikti Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir Aprašo 13 punkte nurodytus biometrinius duomenis.

Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami dokumentai dėl pažymėjimo išdavimo (keitimo) (toliau – skyrius).

Kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės – Migracijos departamento direktoriaus patvirtinta prašymo forma ir šiame punkte nurodytų dokumentų originalai pateikiami Migracijos departamentui Aprašo 5–12 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

 

4.  Prašymą ES pilietis skyriui pateikia asmeniškai, išskyrus Aprašo 58 punktuose nurodytus atvejus.

5Lietuvos Respublikoje esančio ES piliečio, kuris dėl  fizinės negalios negali pats atvykti į skyrių, prašymą gali užpildyti ir pateikti jo įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.  Neveiksnaus ES piliečio prašymą pildo ir pateikia jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7Lietuvos Respublikoje esančio ES piliečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į skyrių, asmens tapatybę ir parašą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) direktoriaus nustatyta tvarka turi patvirtinti ir jo biometrinius duomenis pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašą, patvirtintą Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Prašymų registravimo tvarka), turi nuskaityti pas ES pilietį nuvykęs įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

8.  ES piliečio iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas atstovas pagal įstatymą, pateikęs globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9Pateikiant neveiksnaus ES piliečio arba ES piliečio nuo 6 iki 16 metų prašymus turi dalyvauti ir pats ES pilietis.

10ES piliečio šeimos narys ar kitas asmuo, atvykstantis gyventi kartu su rėmėju ar pas jį, prašymą gali pateikti, jeigu rėmėjas, išskyrus Lietuvos Respublikos pilietį, pasinaudojusį laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise, Įstatymo 1011 straipsnio 1 dalies 1, 3 ar 5 punkte ar 105 straipsnio 5 dalyje nurodytą rėmėją, turi pažymą, pažymėjimą arba yra pateikęs prašymą.

11.         Prašyme ES piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal ES piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės lotyniškus įrašus. ES pilietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal ES piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es) gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.

12.         ES pilietis kartu su prašymu turi pateikti:

12.1.  galiojantį kelionės dokumentą;

12.2.  turimą pažymėjimą, jeigu jis nėra prarastas;

12.3dvi tapačias (iš to paties negatyvo) ES piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma ES piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės), atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai), jeigu ES pilietis iki 6 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą arba nėra techninės galimybės nuskaityti ES piliečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga;

12.4.  jeigu prašoma išduoti pažymėjimą arba pakeisti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą Įstatymo 1053 straipsnio 3 punkte nurodytu pagrindu – Aprašo 15, 16, 17 ar 18 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius Įstatymo nustatytą teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo ar pažymėjimo išdavimo pagrindą;

12.5jeigu prašyme nurodyti ES piliečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) – užsienyje išduotus asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimą, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.);

12.6.  jeigu valstybės rinkliavą už prašymo priėmimą, nagrinėjimą ir teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimą arba keitimą (toliau – valstybės rinkliava) už ES pilietį sumokėjo kitas asmuo – mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta ES piliečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma.

13.         Nuskaitomi ES piliečio, pateikiančio prašymą, biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido atvaizdas (išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje nurodytus atvejus) ir ES piliečio nuo 6 metų amžiaus dviejų pirštų atspaudai.

14Aprašo 12.4 papunkčio reikalavimai netaikomi ES piliečiui, jeigu jam yra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas arba jeigu Migracijos departamentas yra priėmęs sprendimą dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo.

15.  Dokumentai, patvirtinantys Įstatymo nustatytą teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo pagrindą, yra:

15.1.  Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu:

15.1.1. kai ES pilietis yra darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo – į Lietuvos Respubliką ES pilietį siunčiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos raštas, patvirtinantis teisėtą jo darbą Lietuvos Respublikoje, arba kiti dokumentai, įrodantys jo teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje;

15.1.2. kai ES pilietis išlaiko darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą:

15.1.2.1.          dokumentai, patvirtinantys, kad nutraukta veikla, ir dokumentas, patvirtinantis, kad ES pilietis laikinai nedirba dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo; arba

15.1.2.2.          dokumentai, įrodantys, kad po ne mažiau negu vienų metų jis nutraukė darbo sutartį arba veiklą dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių; arba

15.1.2.3.          dokumentai, patvirtinantys, kad jis nutraukė darbo sutartį (jos galiojimas baigėsi) arba veiklą dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jis pradėjo mokytis profesijos; arba

15.1.2.4.          dokumentai, patvirtinantys, kad darbo sutartis nutraukta (jos galiojimo laikas baigėsi) dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jis pradėjo mokytis profesijos, kuri susijusi su turėtu darbu;

15.2.  Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu:

15.2.1. dokumentas, patvirtinantis, kad rėmėjas turi sau ir savo šeimos nariams ar kitam asmeniui, jeigu jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje; ir

15.2.2. galiojantis sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas;

15.3.  Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu:

15.3.1. dokumentas, patvirtinantis, kad ES pilietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), arba dokumentas, patvirtinantis, kad jis priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, arba priimančio (kviečiančio) Lietuvos Respublikos juridinio asmens tarpininkavimo raštas, patvirtinantis jo stažuotę Lietuvos Respublikoje, o jeigu jį į Lietuvos Respubliką siunčia įmonė, įstaiga ar organizacija – šios įmonės, įstaigos ar organizacijos raštas, patvirtinantis jo stažuotę Lietuvos Respublikoje, arba dokumentas, patvirtinantis, kad jis pakviestas tobulinti kvalifikacijos; ir

15.3.2. dokumentas, patvirtinantis, kad rėmėjas turi sau ir savo šeimos nariams ar kitam asmeniui, jeigu jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje; ir

15.3.3. galiojantis sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas;

15.4.  Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu – Aprašo 19 ar 20 punktuose išvardyti dokumentai.

16.         Dokumentai, patvirtinantys Įstatymo nustatytą teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo pagrindą, yra:

16.1.  Įstatymo 104 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu:

16.1.1. kai ES pilietis pastaruosius 5 metus teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje, bet neturėjo dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, – Aprašo 15.1–15.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis pastaruosius 5 metus atitiko vieną iš Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų;

16.1.2. kai ES pilietis yra asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, arba yra lietuvių kilmės asmuo:

16.1.2.1.          Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 38 straipsnio 4 ar 5 dalyje arba 39 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai; ir

16.1.2.2.          dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., jeigu ES pilietis yra šio asmens palikuonis;

16.1.3. kai ES pilietis atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys:

16.1.3.1.          rėmėjo laisvos formos prašymas išduoti pažymėjimą jo šeimos nariui; ir

16.1.3.2.          dokumentai, patvirtinantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis buvo išvykęs iš Lietuvos Respublikos gyventi į Europos Sąjungos valstybę narę; ir

16.1.3.3.   Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis yra Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys;

16.2.  Įstatymo 104 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu:

16.2.1. kai ES pilietis yra Įstatymo 104 straipsnio 1 dalyje nurodyto rėmėjo šeimos narys arba kitas asmuo:

16.2.1.1.   rėmėjo laisvos formos prašymas išduoti pažymėjimą jo šeimos nariui ar kitam asmeniui; ir

16.2.1.2.          Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad prašymą pateikiantis ES pilietis yra rėmėjo šeimos narys arba Aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai, įrodantys, kad prašymą pateikiantis ES pilietis yra kitas asmuo;

16.2.2. kai šeimos nariui išsaugoma teisė gyventi Lietuvos Respublikoje:

16.2.2.1.          kai ES pilietis pastaruosius 5 metus teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje, bet neturėjo dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, – Aprašo 15.1–15.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis pastaruosius 5 metus atitiko vieną iš Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų; ir

16.2.2.2.          dokumentas, patvirtinantis, kad rėmėjas mirė ar išvyko iš Lietuvos Respublikos, jeigu tokių duomenų Gyventojų registre nėra; arba

16.2.2.3.          dokumentas, patvirtinantis, kad santuoka su rėmėju nutraukta, pripažinta negaliojančia arba kad registruotos partnerystės sutartis su rėmėju nutraukta. Toks dokumentas pateikiamas tik tuo atveju, kai Gyventojų registre duomenų apie tai nėra; arba

16.2.2.4.          jeigu prašymą pateikia mirusio ar iš Lietuvos Respublikos išvykusio rėmėjo vaiką globojantis vienas iš tėvų – dokumentas, patvirtinantis, kad jis globoja vaiką ir dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas mokosi švietimo įstaigoje pagal atitinkamą formaliojo švietimo programą;

16.2.2.5.          jeigu prašymą pateikia mirusio ar iš Lietuvos Respublikos išvykusio rėmėjo vaikas – dokumentas, patvirtinantis, kad jis yra rėmėjo vaikas, jeigu tokių duomenų Gyventojų registre nėra, ir dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas mokosi švietimo įstaigoje pagal atitinkamą formaliojo švietimo programą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

17.  Dokumentai, patvirtinantys teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimo nepraėjus 5 metų laikotarpiui pagrindus, yra:

17.1.  Įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu – dokumentai, įrodantys ES piliečio teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje, ir dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis nutraukė veiklą;

17.2.  Įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 2 punkte – dokumentai, įrodantys ES piliečio teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje, ir dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažintas nedarbingas ar iš dalies darbingas ir dėl to nutraukė darbo sutartį (ji buvo nutraukta) arba veiklą. Jeigu iki darbo sutarties ar veiklos nutraukimo ne mažiau kaip 2 metus Lietuvos Respublikoje pragyvenęs ES pilietis, kurio sutuoktinis nėra Lietuvos Respublikos pilietis, šiuo laikotarpiu neturėjo galiojančio dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, – Aprašo 15.1–15.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis iki darbo sutarties ar veiklos nutraukimo ne mažiau kaip 2 metus atitiko vieną iš Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų;

17.3.  Įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punkte – dokumentai, įrodantys ES piliečio teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje 3 metus be pertraukos (jeigu šiuo laikotarpiu ES pilietis nutraukė darbo sutartį (ji buvo nutraukta) arba veiklą dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių arba nedirbo ar nutraukė darbo sutartį (ji buvo nutraukta) dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo – šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai), ir darbo sutartis ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis vykdo veiklą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, tačiau išlaiko savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir į ją paprastai grįžta bent kartą per savaitę;

17.4.  Įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 4 punkte – dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis pasinaudojo savo teise į išankstinę pensiją; jeigu per paskutinius metus ES pilietis, kurio sutuoktinis nėra Lietuvos Respublikos pilietis, nutraukė darbo sutartį (ji buvo nutraukta) arba veiklą dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių arba nedirbo ar nutraukė darbo sutartį (ji buvo nutraukta) dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo – ir šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai); jeigu iki pasinaudojimo savo teise į išankstinę pensiją 3 metus be pertraukos Lietuvos Respublikoje pragyvenęs ES pilietis, kurio sutuoktinis nėra Lietuvos Respublikos pilietis, šiuo laikotarpiu neturėjo galiojančio dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, – Aprašo 15.1–15.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis iki pasinaudojimo savo teise į išankstinę pensiją be pertraukos 3 metus atitiko vieną iš Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų;

17.5.  Įstatymo 105 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu:

17.5.1. Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis yra Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje nurodyto rėmėjo, įgijusio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos narys, ir

17.5.2. rėmėjo laisvos formos prašymas išduoti pažymėjimą jo šeimos nariui;

17.6.  Įstatymo 105 straipsnio 5 dalyje nustatytu pagrindu:

17.6.1. dokumentas, patvirtinantis, kad rėmėjas mirė, jeigu tokių duomenų Gyventojų registre nėra; ir

17.6.2. jeigu rėmėjas iki mirties nebuvo išgyvenęs Lietuvos Respublikoje be pertraukos 2 metų – dokumentai, patvirtinantys, kad rėmėjas mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, o jeigu rėmėjas iki mirties buvo išgyvenęs Lietuvos Respublikoje be pertraukos 2 metus, tačiau šiuo laikotarpiu neturėjo galiojančio dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, – Aprašo 15.1–15.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis šiuo laikotarpiu atitiko vieną iš Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

18.         Dokumentas, patvirtinantis Įstatymo 1054 straipsnio 2 dalyje nustatytą pažymėjimo išdavimo pagrindą, yra dokumentas, kad vaikas, kurio prašymas pateikiamas, yra pažymėjimą turinčio ES piliečio vaikas, jei tokių duomenų Gyventojų registre nėra.

19.  Dokumentai, patvirtinantys, kad ES pilietis yra rėmėjo šeimos narys, yra santuokos liudijimas, registruotos partnerystės sutartis, gimimo liudijimas, išlaikymą patvirtinantys dokumentai, kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai. Šie dokumentai pateikiami tik tuo atveju, kai Gyventojų registre tokių duomenų nėra.

20. Dokumentai, įrodantys, kad prašymą pateikiantis ES pilietis yra kitas asmuo, yra bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis, ES piliečio ir jo rėmėjo vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai), išlaikymą patvirtinantys dokumentai, gydymo įstaigos pažyma ar kiti Įstatymo 2 straipsnio 111 dalyje nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

21.  Kartu su prašymu pateikiami reikiamų dokumentų originalai arba jų (išskyrus Aprašo 5, 6 ar 8 punkte nurodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą kelionės dokumentą ir Aprašo 16.1.3.1, 16.2.1.1 ir 17.5.2 papunkčiuose nurodytus prašymus) kopijos, kurių tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

22 Jeigu Aprašo 16.1.3.1, 16.2.1.1 ir 17.5.2 papunkčiuose nurodytą prašymą skyriui pateikia ne pats rėmėjas, tai rėmėjo parašas šiame prašyme turi būti patvirtintas asmens parašo tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Jeigu Aprašo 16.1.3.1, 16.2.1.1 ir 17.5.2 papunkčiuose nurodytą prašymą skyriui pateikia rėmėjas, jis turi pateikti ir dokumentą, leidžiantį asmenį identifikuoti.

23.  Kartu su prašymu pateikiami užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Kai kartu su prašymu būtina pateikti santuokos sudarymą, jos nutraukimą, rėmėjo mirtį patvirtinantį dokumentą, gimimo liudijimą, sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, tai šie dokumentai gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos vertėjo parašu. Įgalioto skyriaus darbuotojo reikalavimu užsienietis privalo pateikti šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos patvirtintus vertėjo parašu.

24.         Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

241. Jeigu užsienietis per 4 mėnesius nuo prašymo užpildymo MIGRIS dienos neatvyksta į Migracijos departamentą pateikti prašymo, jo užpildytas prašymas laikomas negaliojančiu.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

242. Jei dėl techninių sąlygų įgaliotas skyriaus darbuotojas negali sutikrinti ES piliečio MIGRIS užpildytame prašyme įrašytų duomenų ir kartu pateiktų dokumentų su duomenimis, įrašytais ES piliečio pateiktuose dokumentuose, tai ES pilietis užpildo Migracijos departamento direktoriaus nustatytos formos prašymą ir pateikia dokumentų dėl pažymėjimo išdavimo originalus.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

III skyrius

PRAŠYMO PRIĖMIMAS

 

25.  Įgaliotas skyriaus darbuotojas prašymą priima Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

26.  Prašymas laikomas priimtu, kai įgaliotas skyriaus darbuotojas, nustatęs, kad pateikti visi reikiami Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai, nuskaitęs ES piliečio veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje nurodytus atvejus), pirštų atspaudus, ES  piliečiui specialiu rašikliu pasirašius parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje, apie prašymo priėmimą pažymi MIGRIS.

Nuskaitomi tik ES piliečio nuo 6 metų amžiaus aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo ISO/IES 19794–4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794–4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jeigu dėl ES piliečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti pagal šiame punkte nustatytą eiliškumą parenkami du kitos rankos pirštai. Jeigu dėl ES piliečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių ES piliečio pirštų atspaudų, tai pažymėjimas išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų.

ES pilietis, kuriam sukako 14 metų, privalo pats pasirašyti įgalioto skyriaus darbuotojo akivaizdoje, išskyrus atvejus, kai ES pilietis nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

 

27. ES piliečio iki 14 metų ar ES piliečio, kuris nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios, prašymas laikomas priimtu, kai įgaliotas skyriaus darbuotojas, nustatęs, kad pateikti visi reikiami Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai ir pagal Aprašo 26 punkto antrojoje pastraipoje nustatytą tvarką nuskaitęs ES piliečio pirštų atspaudus ir veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 12.3 papunktyje nurodytus atvejus), apie prašymo priėmimą pažymi MIGRIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

 

28.  Prašymas nepriimamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas juos pateikusiam asmeniui, raštu nurodžius (pažymėjus) grąžinimo priežastį ir žodžiu suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

28.1.  asmuo atsisako pateikti biometrinius duomenis;

28.11.  prašymas ir (ar) prie prašymo pridedami dokumentai pateikiami nesilaikant Aprašo reikalavimų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

28.2.  kartu su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai;

28.3.  nustačius, kad ES pilietis nėra sumokėjęs valstybės rinkliavos;

28.4.  pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti.

29. Neteko galios nuo 2019-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

IV skyrius

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

 

30.         Prašymą nagrinėja įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, o atitinkamą sprendimą priima skyriaus vadovas ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas (kai jis nėra tas pats valstybės tarnautojas, kuris priėmė ir (ar) nagrinėjo to paties ES piliečio prašymą) (toliau – įgaliotas priimti sprendimą valstybės tarnautojas).

31.         Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo prašymo pateikimo skyriui dienos, o jeigu pateiktas prašymas pakeisti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą Įstatymo 1053 straipsnio 1, 2, 4 ar 5 punkte nurodytu pagrindu ar prašymas pakeisti teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo skyriui dienos.

32.         Skyriaus valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prašymą bei kartu pateiktus dokumentus, privalo:

32.1.  prireikus išsiųsti paklausimus Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), ar ES pilietis yra įsiregistravęs kaip bedarbis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), ar ES pilietis sukako Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, įgijo teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ar valstybinę šalpos pensiją, kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ar ES pilietis atitinka Įstatymo nustatytą teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo pagrindą;

32.2jeigu prašyme nurodyti ES piliečio asmens duomenys nesutampa su asmens duomenimis Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, dokumentų, patvirtinančių asmens duomenų keitimą, kopijas, patvirtintas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus tą pačią darbo dieną išsiųsti Gyventojų registro tvarkytojui;

32.3jei nagrinėjamas prašymas išduoti pažymėjimą – patikrinti duomenis apie ES pilietį:

32.3.1. Užsieniečių registre – ar ES pilietis neįtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, ir prašyme padaryti žymą apie patikrinimo rezultatus;

32.3.2. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje – ar nepaskelbta ES piliečio tarptautinė paieška, ir prašyme padaryti žymą apie patikrinimo rezultatus;

32.4jeigu nagrinėjamas prašymas išduoti pažymėjimą ar prašymas pakeisti pažymėjimą Įstatymo 1053 straipsnio 3 punkte nurodytu pagrindu – įvertinti, ar pakanka dokumentų, įrodančių, kad ES pilietis atitinka Įstatyme nustatytus teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo pagrindus.

33.         Užimtumo tarnyba, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsakymus į Aprašo 32.1 papunktyje nurodytus paklausimus pateikia per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos.

34Jeigu nustatoma, kad paskelbta ES piliečio tarptautinė paieška, tai įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas išsiunčia pranešimą Lietuvos kriminalinės policijos biurui apie pateiktą prašymą.

35. Pateikto prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu šio prašymo nagrinėjimo laikotarpiu:

35.1. ES pilietis raštu pateikė prašymą nutraukti prašymo nagrinėjimą;

35.2. ES pilietis, kuris nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos, nesumokėjo valstybės rinkliavos;

35.3. ES pilietis mirė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

36. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 35 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo skyriuje dienos įgaliotas priimti sprendimą valstybės tarnautojas priima sprendimą nutraukti prašymo nagrinėjimą (Aprašo 3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

37. Neteko galios nuo 2019-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

38. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti prašymo nagrinėjimą priėmimo dienos atliekami Aprašo 41.1 papunktyje nurodyti veiksmai, o Aprašo 35.1 ir 35.2 papunkčiuose nurodytais atvejais ES piliečiui prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie prašymo nagrinėjimo nutraukimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

V skyrius

SPRENDIMO IŠDUOTI ar pakeisti pažymėjimą PRIĖMIMAS

 

39. Neteko galios nuo 2019-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

40. Išnagrinėjęs prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus, įvertinęs pagal Aprašo 32 punktą gautus duomenis, nustatęs, ar ES pilietis atitinka kurį nors iš Įstatymo nustatytų teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įgijimo ar pažymėjimo išdavimo ar keitimo pagrindų, ir teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo atveju atsižvelgęs į Įstatymo 104 straipsnio 5 ir 8 dalis, įgaliotas priimti sprendimą valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

40.1.      išduoti ar  pakeisti pažymėjimą (Aprašo 3 priedas); arba

40.2.      atsisakyti išduoti ar pakeisti pažymėjimą – parengiamas ir pasirašomas motyvuotas sprendimas, patvirtinamas antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

41. Įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Aprašo 35 punkte arba 40 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos privalo:

41.1. Aprašo 40.2 papunktyje nurodytą sprendimą Užsieniečių registre įtraukti į apskaitą, suteikiant jam atskirą numerį, arba, jeigu priimtas Aprašo 35 punkte ar 40.1 papunktyje nurodytas sprendimas, – į Užsieniečių registrą įrašyti duomenis apie šį sprendimą;

41.2. jeigu priimtas Aprašo 40.1 papunktyje nurodytas sprendimas:

41.2.1. elektroniniais ryšiais išsiųsti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui pranešimą apie priimtą sprendimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu). Jame nurodoma sprendimo priėmimo data, ES piliečio vardas, pavardė, gimimo data ir pilietybė. Jei šis departamentas buvo informuotas apie tai, kad ES pilietis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, tai šio papunkčio reikalavimas nevykdomas;

41.2.2. prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti nuskaitytą pranešimą apie priimtą sprendimą ES piliečiui;

41.3. jeigu priimtas Aprašo 40.2 papunktyje nurodytas sprendimas – nuskaitytą sprendimą išsiųsti ES piliečiui prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

VI skyrius

UŽSAKYMO DĖL pažymėjimo IŠRAŠYMO FORMAVIMAS IR PERDAVIMAS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRUI bei IŠRAŠYTŲ pažymėjimų siuntos PATIKRINIMAS

 

42.         Įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti pažymėjimą priėmimo dienos, vykdydamas Prašymų registravimo tvarkos reikalavimus, privalo:

42.1.  asmens dokumentų išrašymo sistemoje (toliau – sistema) prašymą perkelti į būseną „Paruoštas“, kad būtų galima šį prašymą įtraukti į užsakomų gaminti dokumentų sąrašą, siunčiamą Asmens dokumentų išrašymo centrui;

42.2suformuoti užsakymą dėl pažymėjimo išrašymo ir perduoti jį Asmens dokumentų išrašymo centrui.

43.  Asmens dokumentų išrašymo centras pažymėjimą išrašo ir duomenis į jį įrašo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo dėl pažymėjimo išrašymo gavimo dienos.

44.         Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus išrašytų pažymėjimų siuntą, skyriuje patikrinama, ar nepažeista siuntos pakuotė.

45.         Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo skyriuje dienos ne mažiau kaip trijų įgaliotų skyriaus darbuotojų akivaizdoje atplėšiama pažymėjimų pakuotė. Atplėšus pakuotę, pažymėjimai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraščiuose. Jeigu gautų pažymėjimų skaičius ir numeriai atitinka nurodytuosius lydraščiuose, įgalioti skyriaus darbuotojai tai pažymi lydraščiuose, pasirašo, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

46.         Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų pažymėjimų lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

47.  Nustačius, kad pakuotė pažeista, pažymėjimų numeriai neatitinka nurodytųjų lydraštyje ir (ar) trūksta pažymėjimų, apie tai nedelsiant informuojami apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas ir Asmens dokumentų išrašymo centras. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavedimu per 5 darbo dienas nuo išrašytų pažymėjimų pakuotės iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavimo skyriuje dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui.

48.         Skyrius dingusius pažymėjimus sistemoje paskelbia dingusiais.

 

VII skyrius

pažymėjimo ATSIĖMIMAS IR JO GALIOJIMO PRADŽIA

 

49.         ES pilietis asmeniškai atvyksta atsiimti pažymėjimo į skyrių, kuriam pateikė prašymą, išskyrus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodytus atvejus.

Pažymėjimą gali paimti ir ES piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nepilnamečio iki 16 metų, neturinčio visiško civilinio veiksnumo, ES piliečio, kuriam yra nustatyta globa ar rūpyba, pažymėjimą paima vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas atstovas pagal įstatymą, pateikęs globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

50.         Atsiimdamas pažymėjimą, ES pilietis, o jeigu pažymėjimą paima Aprašo 49 punkto antrojoje ar trečiojoje pastraipoje nurodytas asmuo – šis asmuo turi pateikti:

50.1.  jeigu pažymėjimas išduodamas ES piliečiui, kuris turi dokumentą, suteikiantį ar patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, – šį dokumentą, jei jis nėra prarastas;

50.2.  gyvenamosios vietos deklaraciją ir dokumentus, kurie pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“, turi būti pateikti kartu su šia deklaracija, arba laisvos formos pranešimą, kad jis yra informuotas apie pareigą deklaruoti gyvenamąją vietą.

51. Neteko galios nuo 2020-06-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

 

52. Neteko galios nuo 2020-06-24

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

 

53. Įgaliotas skyriaus darbuotojas, įteikiantis pažymėjimą, privalo:

53.1. sutikrinti ES piliečio išvaizdą su jo veido atvaizdu pažymėjime, jeigu pažymėjimą atsiima pats ES pilietis;

53.2. esant techninėms galimybėms, sutikrinti ES piliečio pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais pažymėjime;

53.3. patikrinti, ar Užsieniečių registre neįrašyta pastaba, kad pažymėjimo įteikimas sustabdomas. Jeigu tokia pastaba yra įrašyta, Aprašo 53.4–53.7 papunkčiuose nurodyti veiksmai neatliekami;

53.4. sutikrinti ES piliečiui išrašytame pažymėjime nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir Gyventojų registre;

53.5. jeigu pažymėjimą atsiimantis ES pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje – Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių nustatyta tvarka priimti gyvenamosios vietos deklaraciją. Migracijos departamentas priimtą ES piliečio gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai, aptarnaujančiai tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje ES pilietis ketina gyventi;

53.6. jeigu pažymėjimą paima Aprašo 49 punkto antrojoje ar trečiojoje pastraipoje nurodytas asmuo – padaryti šio asmens pateiktų dokumentų, nurodytų Aprašo 49 punkto antrojoje ar trečiojoje pastraipoje, skaitmenines kopijas, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Jeigu šie dokumentai buvo pateikti kartu su prašymu, tai šio punkto reikalavimas padaryti dokumentų kopijas nevykdomas;

53.7. prieš įteikdamas ES piliečiui pažymėjimą, sistemoje pažymėti, kad pažymėjimas atsiimtas. Pažymėjimas pradeda galioti nuo tada, kai sistemoje pažymima, kad jis atsiimtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

 

54.         Aprašo 50.1 papunktyje nurodytas pateiktas (nepateiktas) dokumentas, suteikiantis ar patvirtinantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, įteikus pažymėjimą, tvarkomas šių dokumentų išdavimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

55.         Priimtą ES piliečio gyvenamosios vietos deklaraciją skyrius gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai, aptarnaujančiai tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje užsienietis ketina gyventi, pateikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

 

VIII skyrius

ES piliečio TEISĖS laikinai ar NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR Pažymėjimo ar pažymos PANAIKINIMAS

 

56.         Įstatymo 4 straipsnio 4 ar 5 dalyje nurodytais atvejais Migracijos departamentas, gavęs Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento informaciją apie ES piliečio keliamą grėsmę valstybės saugumui, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informaciją apie ES piliečio keliamą grėsmę viešajai tvarkai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Įstatymo 4 straipsnio 4 ar 5 dalyje nustatytos informacijos gavimo Migracijos departamente dienos suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į skyrių, kuriame yra ES piliečio byla, dėl šios bylos persiuntimo. Skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia ES piliečio bylą Migracijos departamentui sprendimui priimti.

57.         Teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo atveju:

57.1įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, paaiškėjus Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 2 ar 4 punkte nustatytam ES piliečio teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindui ir esant tai patvirtinančių duomenų ir (ar) dokumentų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio pagrindo paaiškėjimo dienos ES piliečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti;

57.2įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, esant duomenų, patvirtinančių ES piliečio teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nedelsdamas išsiunčia kvietimą ES piliečiui per 14 darbo dienų nuo šio kvietimo išsiuntimo dienos atvykti į skyrių. ES piliečiui atvykus į skyrių, jo pasiteiraujama, ar jis arba rėmėjas yra sudaręs darbo sutartį su darbdaviu ir pradės dirbti, ar gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis pradės veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo, arba paprašoma raštu paaiškinti, ar jis yra nustatyta tvarka įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje kaip bedarbis, ieško darbo ir turi realių galimybių įsidarbinti. Jeigu ES pilietis per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos neatvyksta į skyrių arba jam raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, arba atvykęs į skyrių nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) paaiškinimų, tai ES piliečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas  išsiunčiama Migracijos departamentui sprendimui priimti;

57.3 įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, nustatęs ES piliečio teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nedelsdamas išsiunčia kvietimą ES piliečiui per 14 darbo dienų nuo šio kvietimo išsiuntimo dienos atvykti į skyrių, o ES piliečiui atvykus į skyrių, jo pasiteirauja, ar jo nebuvimas Lietuvos Respublikoje yra susijęs su svarbiomis priežastimis (pavyzdžiui, dėl nėštumo, sunkios ligos, mokymosi) ir ar jis gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu ES pilietis per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos neatvyksta į skyrių arba jam raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, arba atvykęs į skyrių nepateikia dokumentų, pateisinančių jo nebuvimą Lietuvos Respublikoje, tai ES piliečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiunčiama Migracijos departamentui sprendimui priimti.

58.         Įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, paaiškėjus Įstatymo 106 straipsnio 2 dalies 2 ar 3 punkte nustatytam ES piliečio teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindui ir esant tai patvirtinančių duomenų ir (ar) dokumentų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio pagrindo paaiškėjimo dienos ES piliečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

59.         Įstatymo 106 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas nedelsdamas išsiunčia kvietimą ES piliečiui, kuris yra rėmėjo, kurio teisė gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinta, šeimos narys ar kitas asmuo, per 14 darbo dienų nuo šio kvietimo išsiuntimo dienos atvykti į skyrių, o tokiam asmeniui atvykus į skyrių, jo pasiteirauja, ar jis gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jo kaip šeimos nario teisė gyventi išsaugoma Įstatymo 1011 straipsnyje nustatytu pagrindu arba jis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kitu Įstatymo nustatytu pagrindu. Jeigu ES pilietis, kuris yra rėmėjo, kurio teisė gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinta, šeimos narys ar kitas asmuo, per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos neatvyksta į skyrių arba jam raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, arba atvykęs į skyrių nepateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jo kaip šeimos nario teisė gyventi išsaugoma, tai ES piliečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiunčiama Migracijos departamentui sprendimui priimti.

60.         Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, Aprašo 56–59  punktuose nurodytais atvejais gavęs ES piliečio bylą, išnagrinėja byloje esančius ir kartu su ja gautus dokumentus dėl ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos pažymos ar pažymėjimo, įvertina nustatytus faktus ir parengia vieno iš Aprašo 61 ar 62 punkte nurodytų sprendimų projektą.

61.         Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo ES piliečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos, o Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais – nuo Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytos informacijos gavimo Migracijos departamente dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (jei pažyma ar pažymėjimas yra galiojantis, kartu priimamas ir sprendimas panaikinti pažymą ar pažymėjimą) arba sprendimą nepanaikinti ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

62.         Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatytos informacijos gavimo Migracijos departamente dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (jei pažyma ar pažymėjimas yra galiojantis, kartu priimamas ir sprendimas panaikinti pažymą ar pažymėjimą).

63.         Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o Įstatymo 4 straipsnio 4 ar 5 dalyje nurodytais atvejais – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 61 ar 62  punkte nurodyto sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba  sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotą pažymą ar pažymėjimą priėmimo dienos, jeigu ES pilietis prašyme nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus pažymos ar pažymėjimo išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais gauti elektroniniu paštu, – privalo nuskaitytą sprendimą išsiųsti prašyme išduoti ar pakeisti pažymą ar pažymėjimą nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu ES pilietis prašyme išduoti ar pakeisti pažymą ar pažymėjimą nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus pažymos išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais gauti paštu, sprendimo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, išsiunčiama registruotu paštu ES piliečio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – prašyme nurodytu adresu. Sprendimo lydraštyje nurodoma, kad jei ES pilietis nepasinaudos Įstatymo 136 straipsnyje numatyta sprendimo apskundimo teise, jis turi pažymėjimą grąžinti skyriui.

64.         Įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, nustatęs, kad per 14 darbo dienų nuo sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotą pažymą ar pažymėjimą priėmimo, šis sprendimas nėra apskųstas teismui, o jeigu sprendimas apskųstas – įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo sprendimas panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar sprendimas panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotą pažymą ar pažymėjimą pripažįstamas teisėtu, atlieka šiuos veiksmus:

64.1.  išsiunčia savivaldybės seniūnijai ar kitam savivaldybės, kurioje ES pilietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, administracijos padaliniui, įgyvendinančiam deklaravimo įstaigos funkciją, pranešimą apie priimtą sprendimą panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu ES piliečio teisė gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinta Įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 6 punkte ar 2 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu, pranešimas apie priimtą sprendimą, nurodant valstybę, kurioje ES pilietis gyvena, siunčiamas Gyventojų registro tvarkytojui;

64.2sprendžia ES piliečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą Įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX skyrius

Pažymėjimo AR PAŽYMOS NEGALIOJIMAS

 

65.         Įstatymo 1031 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu pažyma ar pažymėjimas negalioja nuo jame įrašytos galiojimo pabaigos datos.

66.         Duomenys apie pažymos negaliojimą įrašomi į Užsieniečių registrą, o apie pažymėjimo negaliojimą – į sistemą.

67.         Pažymos, nurodytos Įstatymo 1031 straipsnio 1, 3–10 punktuose, negalioja nuo duomenų apie jų negaliojimą įrašymo į Užsieniečių registrą dienos.

68.         Pažymėjimai, nurodyti Įstatymo 1031 straipsnio 1, 3, 4, 5 ir 7 punktuose, negalioja nuo duomenų apie jų negaliojimą įrašymo į sistemą dienos, o nurodyti Įstatymo 1031 straipsnio 6, 8, 9 ir 10 punktuose – nuo jų paskelbimo sistemoje negaliojančiais. Įstatymo 1031 straipsnio 6 punkte nurodytu pagrindu pažymėjimas sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančia nuo tada, kai sistemoje pažymima apie išrašyto naujo pažymėjimo atsiėmimą. Įstatymo 1031 straipsnio 8 punkte nurodytu pagrindu teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai sistemoje pažymima apie išrašyto teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą atsiėmimą. Įstatymo 1031 straipsnio 9 punkte nurodytu pagrindu pažymėjimas sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai sistemoje pažymima apie išrašyto Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento įteikimą. Įstatymo 1031 straipsnio 10 punkte nurodytu pagrindu pažymėjimas sistemoje automatiškai paskelbiama negaliojančiu ir negrąžintu, kai duomenys apie ES piliečio mirtį įrašomi į Gyventojų registrą.

69.         Duomenis apie pažymos negaliojimą į Užsieniečių registrą įrašo skyrius Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo.

70.         Duomenis apie pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 1, 3, 4, 5, 7 ir 9 punktuose nurodytais atvejais Prašymų registravimo tvarkos nustatyta tvarka į sistemą įrašo skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo.

71.         ES pilietis, praradęs pažymą ar pažymėjimą, laisvos formos raštišką pranešimą pateikia asmeniškai skyriui, o esantis užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga). Šiame pranešime ES pilietis turi nurodyti pažymos ar pažymėjimo praradimo aplinkybes ir prarastos pažymos ar pažymėjimo duomenis (jei juos žino).

Jeigu ES piliečio pranešimą apie pažymos ar pažymėjimo praradimą gauna konsulinė įstaiga, tai ji ES piliečio pranešimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) persiunčia pažymą ar pažymėjimą išdavusiam skyriui.

72.         Pranešimą apie pažymėjimo praradimą skyriui ES pilietis gali užpildyti ir perduoti elektroniniu būdu. ES pilietis, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema), užpildo pranešimą apie pažymėjimo praradimą. Užpildytas pranešimas automatiškai išsiunčiamas skyriui, išdavusiam prarastą pažymėjimą.

Skyrius, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavęs pranešimą apie pažymėjimo praradimą, nedelsdamas Prašymų registravimo tvarkos nustatyta tvarka į sistemą įveda duomenis apie prarasto pažymėjimo negaliojimą ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad pažymėjimas paskelbtas negaliojančiu.

ES pilietis, prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos, gali peržiūrėti pranešimo apie pažymėjimo praradimą duomenis ir patikrinti šio pranešimo būseną.

73.         Rasta pažyma ar pažymėjimas perduodama bet kuriam skyriui.

Skyrius, gavęs rastą pažymą ar pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos patikrina, ar rasta pažyma ar pažymėjimas yra galiojantis, ir, jeigu nustato, kad ji (jis) yra negaliojanti (-is) (pasibaigęs jos (jo) galiojimo laikas ir pan.), tai Užsieniečių registre ar sistemoje paskelbia, kad ši pažyma ar pažymėjimas negalioja kaip prarasta (-as) ir kad pažymėjimas grąžintas.

Jeigu nustatoma, kad rasta pažyma ar pažymėjimas yra galiojantys ir gali būti grąžinti ES piliečiui, tai ES piliečio gyvenamosios vietos skyrius raštu informuoja ES pilietį, kad rasta jo pažyma ar pažymėjimas ir kad galima atvykti pasiimti pažymą ar pažymėjimą. Jeigu per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ES pilietis, kurio pažyma ar pažymėjimas rasti, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia, tai skyrius Užsieniečių registre ar sistemoje paskelbia, kad rasta pažyma ar pažymėjimas negalioja kaip prarasta ir kad pažymėjimas grąžintas.

74.         Mirusio ES piliečio pažyma ar pažymėjimas grąžinami buvusios gyvenamosios vietos ar mirties vietos civilinės metrikacijos skyriui ar skyriui arba konsulinei įstaigai.

Civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai grąžinta mirusio ES piliečio pažyma ar pažymėjimas perduodama skyriui su lydraščiu, kuriame nurodomi ES piliečio vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties užregistravimo vieta (gali būti pridedami šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai ar konsulinio pareigūno patvirtintos jų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu tokie dokumentai konsulinei įstaigai buvo pateikti) ir mirusio ES piliečio pažymos ar pažymėjimo duomenys. Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie ES piliečio mirtį, skyrius ES piliečio mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos išsiunčia Gyventojų registro tvarkytojui duomenims apie asmens mirtį įrašyti į Gyventojų registrą.

75.         ES pilietis negaliojančią pažymą ar pažymėjimą turi grąžinti skyriui arba konsulinei įstaigai. Konsulinė įstaiga grąžintą pažymą ar pažymėjimą artimiausiu diplomatiniu paštu perduoda pažymą ar pažymėjimą išdavusiam skyriui.

76.         Teritorinė policijos įstaiga ar kita teisėsaugos institucija, o ES piliečiui esant užsienyje – konsulinė įstaiga, nustačiusi, kad asmuo naudojasi paskelbta negaliojančia ar kito asmens pažyma ar pažymėjimu, privalo pažymą ar pažymėjimą iš asmens paimti ir perduoti ją (jį) išdavusiam skyriui.

77. Skyrius pateiktą ar grąžintą negaliojančią pažymą saugo Aprašo 81 punkte nustatyta tvarka, o pažymėjimą – specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį (išmuša ne mažiau kaip dvi skylutes) ir sistemoje paskelbia, kad pažymėjimas grąžintas. ES piliečiui pageidaujant, pažymėjimas grąžinamas ES piliečiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

78.         Jeigu ES pilietis per 6 mėnesius nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 1, 2 ar 5 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos arba per 2 metus nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 1, 2 ar 5 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos nesikreipia dėl naujo pažymėjimo gavimo, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas, siekdamas išsiaiškinti, ar ES pilietis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ne vėliau kaip per 1 mėnesį po šio laikotarpio pabaigos dienos išsiunčia kvietimą ES piliečiui per 14 darbo dienų atvykti į skyrių ir pateikti dokumentus dėl pažymėjimo gavimo. Jeigu ES pilietis per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos neatvyksta į skyrių arba jam raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, arba atvykęs į skyrių nepateikia dokumentų pažymėjimui gauti ar dokumentų, patvirtinančių, kad turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, tai ES piliečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiunčiama Migracijos departamentui sprendimui priimti.

79.         Jeigu ES pilietis per 6 mėnesius nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 7 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos nesikreipia dėl naujo pažymėjimo gavimo, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio laikotarpio pabaigos dienos atlieka Aprašo 57.3 papunktyje nurodytus veiksmus.

80.         Jeigu ES pilietis per 2 metus nuo duomenų apie pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo negaliojimą Įstatymo 1031 straipsnio 7 punkte nurodytu pagrindu įrašymo į Užsieniečių registrą ar sistemą dienos nesikreipia dėl pažymėjimo gavimo, įgaliotas skyriaus valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį po šio laikotarpio pabaigos dienos atlieka Aprašo 58 punkte nurodytus veiksmus.

 

X skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. ES piliečių prašymai, su šiais prašymais susiję dokumentai sudaromi, tvarkomi, saugomi ir, pasibaigus jų saugojimo terminui, sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

82. Neteko galios nuo 2019-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

_________________

 

Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

__________________________________________________________

(teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinio pavadinimas)

GAUTA:

_________________           __________________

(data)                                         (reg. Nr.)

 

 

PRAŠYMAS

išduoti AR PAKEISTI teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą

APPLICATION

APPLICATION TO ISSUE OR RENEW A CERTIFICATE CONFIRMING A TEMPORARY OR LONG-TERM RIGHT TO RESIDE IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA

_____________

(data / date )

 

Prašau išduoti ar pakeisti (pabraukti) teisės laikinai ar nuolat (pabraukti) gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (toliau – pažymėjimas) /  I hereby request to issue or renew (please underline as appropriate)  a certificate confirming the a temporary or long-term (please underline as appropriate) right to reside in the Republic of Lithuania (hereinafter - certificate).

 

1. Pateikiu duomenis apie save / I present data about myself:

 

1.1.Asmens kodas Lietuvoje (jeigu kodas suteiktas)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Personal identity number assigned in the Republic of Lithuania

 

1.2. Lytis / Sex

Vyr. /Male

Mot. / Female

1.3. Vardas (-ai) *

Name

1.4. Pavardė**

Surname

1.5.Gimimo data  _ _ _ _ - _ _ - _ _

Date of birth

1.6. Gimimo vieta**

Place of birth

1.7. Pilietybė **

Citizenship

 

1.8.    Gyvenamosios vietos adresas valstybėje, iš kurios atvykstu

Residence address in the country from which I arrive

1.9.    Gyvenamosios vietos, kurią ketinu deklaruoti arba esu deklaravęs, adresas  Lietuvoje, telefono numeris, el. pašto adresas

Residence address which I intend to declare or have declared in Lithuania, phone number, e-mail address

 

 

 

2. Kartu su manimi atvyksta šeimos narys / The following persons are arriving together with me:

 

Giminystės ryšys

Family relationship

Vardas ir pavardė

Name and surname    

Gimimo data ir vieta

Date and place of birth

Lytis

Sex

Pilietybė

Citizenship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ES piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys / Data of the passport or identity card of an EU citizen:

 

Dokumento numeris, išdavimo data

Document number, date of issuance

Dokumentą išdavė

Document issued by

Dokumentas galioja iki

Document expires on

 

 

4. Pažymėjimo išdavimo pagrindai (nurodyti) / Grounds for the issuance of the  certificate (indicate): 

□  Esu darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo / I am an employee or a self-employed person.

 

Išlaikau darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens statusą / I retain the status of an employee or a self-employed person:

□ nutraukta darbo sutartis (jos galiojimo laikas pasibaigęs) arba veikla ir laikinai nedirbu dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo / employment contract or activity was terminated (employment contract has expired) and I temporarily do not work due to an illness or accident;

□ po ne mažiau negu vienų metų darbo nutraukiau darbo sutartį arba veiklą dėl nepriklausančių nuo manęs aplinkybių ir nustatyta tvarka įsiregistravau Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kaip bedarbis / after having been employed for more than one year I have terminated my employment contract or activity due to circumstances beyond my control and I have registered as a job-seeker within a local labour exchange;

□ dirbau pagal terminuotą darbo sutartį trumpiau kaip vienus metus arba per pirmuosius 12 darbo mėnesių nutraukiau darbo sutartį arba veiklą dėl nepriklausančių nuo manęs aplinkybių ir nustatyta tvarka įsiregistravau Užimtumo tarnyboje kaip bedarbis (suprantu, kad šį statusą išlaikysiu tik 6 mėnesius nuo nedarbo pradžios) / I was employed under a fixed-term employment contract for less than one year or I have terminated my employment contract or activity due to circumstances beyond my control during the first 12 months of employment and I have registered as a job-seeker within a local labour exchange (I understand that I will retain this status only for 6 months from the beginning of the unemployment);

□ nutraukiau darbo sutartį (jos galiojimo laikas baigėsi) arba veiklą dėl nepriklausančių nuo manęs aplinkybių, nustatyta tvarka įsiregistravau Užimtumo tarnyboje kaip bedarbis ir pradėjau mokytis profesijos, / I have terminated my employment contract (the contract has  expired) or activity due to circumstances beyond my control, I have registered as  a job-seeker within a local labour exchange and embarked on vocational training;

□ nutraukiau darbo sutartį (jos galiojimo laikas baigėsi) dėl nuo manęs priklausančių aplinkybių, nustatyta tvarka įsiregistravau Užimtumo tarnyboje kaip bedarbis ir pradėjau mokytis profesijos, kuri susijusi su turėtu darbu /   I have terminated my employment contract (the contract has  expired) or activity due to circumstances which were under my control, I have registered as a job-seeker within a local  labour exchange  and embarked  on vocational training related to my previous employment.

 

 

 

□ Turiu sau ir savo šeimos nariams, jeigu jie atvyksta kartu su manimi arba pas mane, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje ir turiu galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą / I am in possession of adequate means of subsistence for myself and for my family members, where the family members arrive together with me or join me, for residence in the Republic of Lithuania and have a valid document evidencing health insurance coverage.

 

□ Esu priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, pakviestas stažuoti, tobulinti kvalifikacijos, turiu sau ir savo šeimos nariams, jeigu jie atvyksta kartu su manimi arba pas mane, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje ir turiu galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą / I am accepted to study at an educational institution under the general education or vocational training program(s), study at the science and research institution according to the study program(s) or doctoral (PhD) studies, invited to intern, to upgrade skills, am in possession of adequate means of subsistence for myself and for my family members, where the family members arrive together with me or join me, for residence in the Republic of Lithuania and have a valid document evidencing health insurance coverage.

 

 

 

Ketinu gyventi arba gyvenu Lietuvos Respublikoje kaip ES piliečio šeimos narys / I intend to reside or am residing in the Republic of Lithuania as a family member of the EU citizen:

 

□ esu ES piliečio sutuoktinis / I am a spouse of the EU citizen;

□ esu asmuo, sudaręs partnerystės sutartį su ES piliečiu / I am a person who has contracted partnership with the EU citizen;

esu ES piliečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai, arba išlaikytinis / I am a direct descendant under the age of 21 or dependant of the EU citizen or his spouse or a person with whom the EU  citizen has  contracted a registered partnership;

esu ES piliečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas artimas giminaitis pagal tiesiąją aukštutinę liniją / I am a direct dependent relative in the direct ascending line of the EU citizen or his spouse or a person with whom a registered partnership has been contracted.

 

Ketinu gyventi arba gyvenu Lietuvos Respublikoje kaip  kitas asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, atvykęs pas ES pilietį arba Lietuvos Respublikos pilietį (toliau – kitas asmuo) / I intend to reside or am residing in the Republic of Lithuania as another person, who exercises the right to free movement under the legal acts of the European Union, arrived to  the EU  citizen or a citizen of the Republic of Lithuania (hereafter – other person):

[] esu ES piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio, su kuriuo pastaruosius 3 metus palaikau nuolatinius santykius, sugyventinis / I am cohabitant of the EU citizen or the citizen of the Republic of Lithuania with whom I have maintained permanent relationships for the last 3 years;

[] esu išlaikomas ES piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio / I am maintained by the EU citizen or the citizen  of  the Republic of  Lithuania;

[] tvarkau bendrą namų ūkį su ES piliečiu arba Lietuvos Respublikos piliečiu / I am a member of the household of the EU citizen or the citizen of the Republic of Lithuania;

[] dėl rimtų sveikatos priežasčių man būtinai reikalinga asmeninė ES piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio priežiūra / due to serious health reasons I necessarily require personal care of the EU citizen or the citizen of the Republic of Lithuania.

 

 

□ Išsaugojau teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi esu mirusio ar išvykusio iš Lietuvos Respublikos ES piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio vaikas (įvaikis), kuris mokosi švietimo įstaigoje pagal atitinkamą formaliojo švietimo programą, arba jį globojantis vienas iš tėvų (įtėvių) / I have retained the right to reside in the Republic of Lithuania because I am a child of the EU citizen who died or has departed from the Republic of Lithuania and I study at an educational establishment under a formal education programme; or I am one of the parents (step-parents) under whose guardianship such child has been placed:

 

□  teisėtai gyvenu Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus;

 

□  turiu teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;

 

□  esu lietuvių kilmės asmuo;

 

□  atvykau gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys;

 

□  esu ES piliečio, kuris yra lietuvių kilmės asmuo, šeimos narys;

 

□  esu ES piliečio, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, šeimos narys;

 

□  teisėtai gyvenau Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus ir esu ES piliečio, teisėtai gyvenusio Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus, šeimos narys;

 

□  buvau darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, man sukako Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas senatvės pensijos amžius ir įgijau teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ar valstybinę šalpos pensiją ir nutraukiau darbo sutartį (darbo sutartis pasibaigė) arba veiklą;

 

□  buvau darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, pragyvenau Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 2 metus ir buvau pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu ir dėl to nutraukiau darbo sutartį ar veiklą;

 

□  be pertraukos 3 metus pragyvenau Lietuvos Respublikoje kaip darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, dirbau pagal darbo sutartį arba vykdžiau veiklą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, tačiau išlaikiau savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir į ją paprastai grįžtu bent kartą per savaitę;

 

□  gyvenau Lietuvos Respublikoje be pertraukos 3 metus, paskutinius metus dirbau mokamą darbą ir pasinaudojau savo teise į išankstinę pensiją;

 

□ esu šeimos narys ES piliečio, kuriam teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje suteikta nepraėjus 5 metų laikotarpiui.

 

 

 

Įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje ketinu dirbti ar užsiimti veikla, pavadinimas, adresas, telefonas / Name, address and phone number of the enterprise, agency or organisation where I intend to work or to engage in the lawful activity.

 

 

 

 

Arba / Or

 

Turimi ištekliai pragyventi Lietuvos Respublikoje (piniginės lėšos) ir jų šaltinis / Available means of subsistence in the Republic of Lithuania (monetary resource) and their source.

 

 

 

 

 

Arba / Or

Švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos, kurioje ketinu mokytis, studijuoti, stažuoti, tobulinti kvalifikaciją, pavadinimas, adresas, telefonas / Name, address and phone number of the educational institution or science and research institution where I intend to study, to intern, to upgrade skills.

 

Arba / Or

ES piliečio, pas kurį atvykstu gyventi arba gyvenu kaip šeimos narys, pilietybė, vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas / Citizenship, name and surname, personal code, address and phone number of the EU citizen  whom I am  joining or with whom I reside as a family member.

 

 

 

5. Terminas, kuriam prašau išduoti pažymėjimą (nurodyti) / The term for which I am asking to issue or renew the certificate (indicate):

 

5 metams / for 5 years;

numatomam gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, jeigu šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai / for the intended period of residence in the Republic of Lithuania if this period is less than 5 years;

Laikotarpis

Period

 

iki vaiko pradėtos atitinkamos formaliojo švietimo programos pabaigos, jeigu teisė gyventi Lietuvos Respublikoje išsaugoma mirus ES piliečiui ar jam išvykus iš Lietuvos Respublikos / until the end of the formal education programme undertaken by the child, if the right to reside in the Republic of Lithuania is retained after the EU citizen‘s death of departure from the Republic of Lithuania.

Data

Date

 

6. Sumokėta valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą / State‘s charge for the issuance of the certificate:

 

Sumokėta / paid

Suma / amount

Data / date

Duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą nėra / No information on paid the paid state fee apie sumokėtą valstybės rinkliavą nėra / No information on paid the paid state fee

 

 

 

 

 

7. Prašymas pateiktas (nurodyti) / The application is submitted (indicate):

 

7.1.

asmeniškai                  personally

vieno iš tėvų      (įtėvių)

by one of the parents (step-parents)

globėjo (rūpintojo)

by the guardian (curator)

kito teisėto

atstovo

by another legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                representative

 

________________________                _____________________________________

(asmens parašas / personal signature)               (vardas (-ai) ir pavardė / name(-s) and surname)

 

7.2.

Papildomai, kai prašymas pateiktas ne asmeniškai, prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / when request submitted not personally other person‘s who submits application personal name, surname, identity number:

 

7.3.

Papildomai, kai prašymas pateiktas ne asmeniškai, prašymą pateikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys /  when request submitted not personally other person‘s who submits application identity document data:

Dokumento pavadinimas / Document type

Dokumento numeris, išdavimo data / Document number, date of issuance

Dokumentą išdavė / Document issued by

Dokumentas galioja iki / Document expires on

 

8.[][] Pranešimą apie išduotą pažymėjimą ar sprendimus pažymėjimo išdavimo / pakeitimo (panaikinimo) klausimais siųsti:

el. pašto adresu / by email _________________________________ arba / or

paštu (jeigu gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje nėra deklaruota, nurodyti adresą Lietuvos Respublikoje) / by post (indicate an  address in the Republic of  Lithuania) (to be filled when the place of residence in the Republic of Lithuania is not declared): _________________________________________________________________.

 

9. Papildomai noriu pareikšti / In addition, I want to declare:

\

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA / ATTACHED

(nurodomi prie prašymo pridedami dokumentai/indicate the documents attached to the application):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Asmuo, užpildęs prašymą, už melagingų duomenų pateikimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo, kurio vardu užpildytas prašymas, sutinka, kad, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant duomenis apie teistumą, sprendžiant su teise gyventi Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus.

The person who has filled the application, is liable for the submission of false data according to the laws of the Republic of Lithuania.

The person on whose behalf the application is filled agrees that his/her personal data would be processed according to  the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) in order to deal with matters related to the certificate.

 

(1 priedo tęsinys)

 

Pildo įgaliotas valstybės tarnautojas: / To be filled by an authorized public servant:

 

10. Prašymą ir jame nurodytus dokumentus priėmiau, patikrinau, ar jie tinkamai užpildyti, asmens tapatybę ir parašą tvirtinu:

______________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas (-ai) ir pavardė)

_______________________

(data)

 

 

 

11. Patikrinimų žymos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sprendimas

 

Išduoti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą

Išduoti teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą

Nutraukti prašymo nagrinėjimą

Sprendimo priėmimo pagrindas

 

Išduodamo pažymėjimo numeris

 

Išrašymo data

 

Galioja iki

 

Pareigų pavadinimas,

parašas,

vardas (-ai) ir pavardė,

data

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

13.  Pažymėjimą gavau / the Certificate received:

Asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymėta, kad pažymėjimas įteiktas

Data

 

Asmeniškai

 

personally

 

 

 

Vienas

iš tėvų

(įtėvių)

 

by one of the parents (step-parents)

 

Globėjas

(rūpintojas)

 

by the guardian (curator)

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

by an authorized person

 

 

 

 

 

 

Kitas

teisėtas

atstovas

 

by another

legal representative

Asmens kodas / Personal identity number

Vardas / name

Pavardė / surname

Data / date

Parašas / signiture

 

 

 

Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

DUOMENYS, PATEIKIAMI PRAŠYME IŠDUOTI AR PAKEISTI teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą

 

1.  Europos Sąjungos piliečio (toliau – ES pilietis) vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, lytis, pilietybė, asmens kodas Lietuvoje (jeigu suteiktas).

2.  Prašomo išduoti teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) rūšis.

3.  Gyvenamosios vietos adresas valstybėje, iš kurios ES pilietis yra atvykęs.

4. Gyvenamosios vietos, kurią ES pilietis ketina deklaruoti arba yra deklaravęs, adresas Lietuvoje, telefonas, elektroninio pašto adresas, kuriuo ES pilietis pageidauja gauti pranešimus ar sprendimus pažymėjimo išdavimo (pakeitimo, panaikinimo) klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

5.  Kartu su ES piliečiu atvykstančių šeimos narių vardas (-ai), pavardė, gimimo vieta ir data, lytis, pilietybė, giminystės ryšys.

6.  ES piliečio kelionės dokumento duomenys (numeris, išdavimo data, išdavusi valstybė ir galiojimo data).

7.  Pagrindas, pagal kurį prašoma išduoti pažymėjimą.

8. Jeigu ES pilietis dirba ar užsiima teisėta veikla – įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas.

9. Jeigu ES pilietis gyvena Lietuvoje ir turi lėšų pragyventi – turimų piniginių lėšų suma ir jų šaltinis.

10. Jeigu ES pilietis mokosi, studijuoja, stažuojasi, tobulina kvalifikaciją – švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, adresas, telefonas.

11.  ES piliečio, pas kurį atvyksta prašymą pateikiantis ES pilietis, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, giminystės ryšys.

12.  Terminas, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą.

13.  Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

14.  Jeigu prašymą pateikia  ES pilietis ne asmeniškai – prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data.

15. Neteko galios nuo 2019-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

16. Neteko galios nuo 2019-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

______________________

 

Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo 3 priedas

 

(Sprendimo išduoti ar pakeisti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą arba nutraukti prašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą nagrinėjimą forma)

 

_______________________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Sprendimas išduoti ar pakeisti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą arba nutraukti prašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą nagrinėjimą

 

_________________

(data)

_________________

(vieta)

________________________________________________________________________________

(ES piliečio, pateikusio prašymą išduoti ar pakeisti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą arba nutraukti prašymo išduoti

ar pakeisti teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

 

Sprendimas:

 

duoti, pakeisti (nereikalingą išbraukti) teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ____ straipsnio ___ dalies ___ punkte nustatytu pagrindu.

duoti teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu.

Nutraukti prašymo išduoti, pakeisti (nereikalingą išbraukti) teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą nagrinėjimą pagal Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo _____ papunktį.

 

 

(Pareigos)                      (Parašas)                        (Vardas Pavardė)

 

 

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-601, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10944

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-631, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13691

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 *     Prašyme vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal Europos Sąjungos valstybės narės piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės (toliau – kelionės dokumentas) lotyniškus įrašus. Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.“

**    Rašoma taip, kaip nurodyta kelionės dokumente.