Suvestinė redakcija nuo 2017-05-03 iki 2017-10-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 139-7020; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00060

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ir
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NUTEISTŲJŲ, SUSIRGUSIŲ SUNKIA NEPAGYDOMA AR PSICHIKOS LIGA, SVEIKATOS BŪKLĖS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. 1R-308/V-1247

Vilnius

 

 

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 76 straipsnį, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 straipsnio 2 dalį ir 394 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 177 straipsnį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

1. T v i r t i n a m e  Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e,  kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo 1 priedu taip pat vadovaujamasi rengiant ir teikiant teismui išvadas ar pažymas apie nuteistojo sveikatos būklę Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                Vytenis Povilas Andriukaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2013 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. 1R-308/V-1247

 

NUTEISTŲJŲ, SUSIRGUSIŲ SUNKIA NEPAGYDOMA AR PSICHIKOS LIGA,
SVEIKATOS BŪKLĖS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

1. Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų, kuriems įtariama sunki nepagydoma liga arba psichikos liga, dėl kurios jie negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, sveikatos būklės patikrinimo tvarką laisvės atėmimo vietose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2. Apraše vartojama sąvoka:

Sunki nepagydoma liga – liga, nurodyta Sunkių nepagydomų ligų sąraše (1 priedas).

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

4. Ligos ir sveikatos sutrikimai nurodomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10 AM) įdiegimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

II SKYRIUS

 NUTEISTŲJŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ IR LAISVĖS APRIBOJIMO BAUSMES, SVEIKATOS BŪKLĖS PATIKRINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

5. Viešųjų darbų ar laisvės apribojimo bausmę atliekančio nuteistojo sveikatos būklės patikrinimą atlieka asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos (toliau – ASPVĮ), kurioje nuteistasis yra prisirašęs, gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją ir diagnozuojantis bei gydantis sunkią nepagydomą ligą arba psichikos ligą. Sveikatos būklės patikrinimas apima pagrindinės ligos, jos sukeltų komplikacijų ir gretutinių susirgimų diagnozavimą vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintais arba medicinoje visuotinai pripažintais diagnozavimo algoritmais, metodikomis ir technologijomis, patvirtinančiomis ligos kilmę (etiologiją) ir (ar) patogenezę, stadiją, organų funkcijos sutrikdymo laipsnį.

6. Nuteistajam informavus ASPVĮ gydytoją, atliekantį jo sveikatos būklės patikrinimą, apie atliekamą bausmę ir ją vykdančią instituciją, o ASPVĮ gydytojui nustačius, kad nuteistasis serga sunkia nepagydoma liga, jo Asmens sveikatos istorija (toliau – forma Nr. 025a) pateikiama ASPVĮ gydytojų konsultacinei komisijai (toliau – GKK), veikiančiai pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-172 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

7. GKK surašo išvadą dėl ASPVĮ gydytojo nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo. Išvada kartu su forma Nr. 025a pateikiama ASPĮ gydytojui, nustačiusiam nuteistajam sunkią nepagydomą ligą.

8. GKK patvirtinus ASPVĮ gydytojo nuteistajam nustatytą sunkią nepagydomą ligą, šios komisijos išvadą ir formos Nr. 025a išrašą (toliau – forma Nr. 027/a) su sunkios nepagydomos ligos diagnoze ASPVĮ gydytojas pateikia nuteistojo nurodytai viešųjų darbų ar laisvės apribojimo bausmę vykdančiai institucijai.

9. ASPVĮ gydytojas, nustatęs, kad nuteistasis serga psichikos liga, tai pažymi nuteistojo formoje Nr. 025a ir formą Nr. 027/a su psichikos ligos diagnoze pateikia nuteistojo nurodytai viešųjų darbų ar laisvės apribojimo bausmę vykdančiai institucijai.

 

III SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ, ATLIEKANČIŲ AREŠTO IR LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMES, SVEIKATOS BŪKLĖS PATIKRINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

10. Arešto ar laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, kuriam laisvės atėmimo vietos gydytojas įtaria sunkią nepagydomą ligą ar psichikos ligą, dėl kurios jis negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, pristatomas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę sveikatos būklės patikrinimui.

11. Atvykusio į Laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistojo, nurodyto Aprašo 10 punkte, sveikatos būklės patikrinimą atlieka gydantis gydytojas.

12. Jei Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nėra techninių galimybių tyrimams atlikti, šiuos tyrimus nuteistąjį Laisvės atėmimo vietų ligoninėje gydančio gydytojo siuntimu atlieka valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos (toliau – VSASPVĮ). Nuteistųjų, atliekančių arešto ir laisvės atėmimo bausmes, sveikatos būklės patikrinimai ir reikalingi tyrimai VSASPVĮ organizuojami Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-195/1R-76 „Dėl Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

13. Gydytojas, patikrinęs nuteistojo sveikatos būklę ir nustatęs, kad nuteistasis serga sunkia nepagydoma liga, tai pažymi nuteistojo Gydymo stacionare ligos istorijos (medicininės apskaitos forma Nr. 003-1/ap) dienyne ir užpildo Sveikatos būklės patikrinimo aktą (2 priedas) iki dalies, kurioje įrašoma GKK išvada. Sveikatos būklės patikrinimo aktas registruojamas Sveikatos būklės patikrinimo aktų registracijos žurnale (3 priedas). Sveikatos būklės patikrinimo aktas pateikiamas LAVL vadovui.

14. Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovas, gavęs Aprašo 13 punkte nurodytą Sveikatos būklės patikrinimo aktą, per 2 darbo dienas perduoda jį GKK, veikiančios Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, pirmininkui.

15. GKK pirmininkas, gavęs Aprašo 14 punkte nurodytą Sveikatos būklės patikrinimo aktą, organizuoja GKK darbą taip, kad per 5 darbo dienas nuo Sveikatos būklės patikrinimo akto gavimo GKK nariai apžiūrėtų nuteistąjį, įvertintų jo Gydymo stacionare ligos istorijoje ir asmens sveikatos istorijoje įrašytus tyrimų rezultatus, kitus medicininius dokumentus ir GKK posėdyje priimtų sprendimą dėl nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo.

16. Aprašo 15 punkte nurodytas sprendimas dėl nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo priimamas GKK narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia GKK pirmininko balsas. GKK pirmininkas šį sprendimą įrašo Sveikatos būklės patikrinimo akte ir Sveikatos būklės patikrinimo aktų registre. Sveikatos būklės patikrinimo aktas su įrašytu GKK sprendimu pateikiamas Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovui.

17. Gydytojas, patikrinęs nuteistojo sveikatos būklę ir nustatęs, kad nuteistasis serga psichikos liga, dėl kurios jis negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, tai pažymi nuteistojo Gydymo stacionare ligos istorijos (medicininės apskaitos forma Nr. 003/ap) dienyne ir jos išrašą (forma Nr. 027/a) pateikia Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

18. Viešųjų darbų ar laisvės apribojimo bausmę vykdančios institucijos vadovas, gavęs Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, o Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovas – Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia įstatymų nustatytus dokumentus teismui dėl nuteistojo atleidimo nuo bausmės dėl ligos.

19. Viešųjų darbų ar laisvės apribojimo bausmę vykdančios institucijos vadovas, gavęs Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, o Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovas – Aprašo 17  punkte nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia įstatymų nustatytus dokumentus teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo nuteistajam proceso pradėjimo.


 

Nuteistųjų, susirgusių sunkia

nepagydoma ar psichikos liga,

sveikatos būklės patikrinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

SUNKIŲ NEPAGYDOMŲ LIGŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

1. Žmogaus imunodeficito viruso liga, AIDS, esant sunkių negydytinų komplikacijų stadijai.

 

II SKYRIUS

PIKTYBINIAI NAVIKAI, MIELODISPLASTINIAI SINDROMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

2. Visi išplitę organų piktybiniai navikai, kai gydymas negalimas dėl proceso išplitimo (bendros būklės vertinimas pagal ECOG skalę turi būti 3 arba 4).

3. Piktybiniai limfinės ir kraujodaros sistemos augliai:

3.1. ūminės leukozės (C91.0, C92.0, C92.4, C92.5, C93.0, C94.0, C94.4, C94.5, C95.0), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.2. lėtinė mieloleukemija (C92.1–C92.3, C92.7, C92.9), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.3. lėtinė monocitinė leukemija (C93.1–C93.9), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.4. kitos leukemijos (C94.1, C94.2, C94.7, C95.1–C95.9), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.5. kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai (C96.0–C96.9), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.6. lėtinė limfoleukemija (C91.1–C91.9), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.7. piktybinės limfomos (82–C85), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.8. Hodžkino liga (C81), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.9. daugybinė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai (C90), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė;

3.10. piktybinės imunoproliferacinės ligos (C88), specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė.

4. Mielodisplastiniai sindromai (D46.3) specifiniam gydymui atsparios formos, ketvirta klinikinė grupė.

5. Visų auglių (navikų) diagnozė turi būti patvirtinta histologiniu (citologiniu) tyrimu. Tais atvejais, kai nėra medicininės techninės galimybės diagnozę patvirtinti histologiniu (citologiniu) tyrimu, piktybinio auglio diagnozė turi būti patvirtinta universitetinių ligoninių gydytojų hematologų arba onkologų komisijos motyvuota išvada.

 

III SKYRIUS

ENDOKRININĖS SISTEMOS LIGOS, MITYBOS SUTRIKIMAI, IMUNITETO IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS PAŽEIDIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

6. Cukrinis diabetas:

6.1. 1 tipas, esant išreikštoms mikroangiopatijoms: V stadijos neuropatija su galutiniu inkstų funkcijos nepakankamumu (žr. 29 punktą), proliferuojančia retinopatija su aklumu, polineuropatija su sunkiais daugybiniais somatinės ir autonominės nervų sistemos pakenkimais;

6.2. 2 tipas, esant išreikštoms makroangiopatijoms: V stadijos neuropatija su galutiniu inkstų funkcijos nepakankamumu (žr. 29 punktą), proliferuojančia retinopatija su aklumu, polineuropatija su sunkiais daugybiniais somatinės ir autonominės nervų sistemos pažeidimais bei esant terminalinėms nekoreguojamoms makroangiopatijomis.

7. Feochromocitoma su dažnai besikartojančiomis hipertoninėmis krizėmis, lemiančiomis smegenų edemą, atsparią hipotenziniam gydymui.

8. Kušingo sindromas su išreikštomis lėtinėmis komplikacijomis (stuburo ir vamzdinių kaulų patologiniai lūžiai, raumenų atrofija su lokomocinės funkcijos sutrikimais, kardiomiopatija su dekompensacija NYHA IV, galvos smegenų kraujotakos sutrikimai su abiejų galūnių pareze).

9. Hipofizės nepakankamumas, kacheksijos stadija.

10. Podagra su nefropatija ir lėtiniu ketvirtojo laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumu ir ureminiu sindromu.

11. Nelokalizuota insulinoma su dažnomis hipoglikeminėmis komomis ir lėtine metaboline encefalopatija su mąstymo sutrikimais.

12. Akromegalija su išreikštomis lėtinėmis komplikacijomis (kardiomiopatija su dekompensacija NYHA IV, galvos smegenų kraujotakos sutrikimai su abiejų galūnių pareze, poliartropatija su judėjimo funkcijos sutrikimu).

 

IV SKYRIUS

NERVŲ SISTEMOS IR JUTIMO ORGANŲ LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

13. Kraujagyslinės kilmės galvos ir nugaros smegenų ligos: išeminis arba hemoraginis insultas su išreikštais stabiliais židininio smegenų pažeidimo požymiais (hemiplegija, paraplegija, gili hemiparezė ar paraparezė, erdvės ir laiko pojūčio sutrikimas, vidutinio ir sunkaus laipsnio vaskulinė demencija).

14. Infekcinės, demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos su organiniu galvos smegenų ar nugaros smegenų pažeidimu ir giliais bei stabiliais funkcijos sutrikimais (paralyžiai ar gilios parezės, dubens organų funkcijos sutrikimai ir audinių trofikos sutrikimai, sunki ataksija):

14.1. meningitai ir encefalitai;

14.2. galvos smegenų abscesai;

14.3. nugaros smegenų epiduriniai netuberkuliozinės kilmės abscesai ir granuliomos;

14.4. neurosifilis;

14.5. tuberkuliozinės kilmės nervų sistemos pažeidimai;

14.6. išsėtinė sklerozė.

15. Trauminės kilmės centrinės nervų sistemos ligos su išreikštais ir stabiliais židininio smegenų pažeidimo reiškiniais (hemiplegija, paraplegija, gili hemiparezė ar paraparezė).

16. Kompleksinio gydymo metu greitai progresuojančios ligos su išreikštais ir stabiliais judėjimo, jutimo ir vegetacinės-trofinės funkcijos sutrikimais:

16.1. galvos smegenų augliai;

16.2. nugaros smegenų augliai;

16.3. siringomielija;

16.4. hepatocerebrinė degeneracija (hepatolentikulinė degeneracija, Vilsono liga);

16.5. spinocerebelinės ataksijos;

16.6. šoninė amiotrofinė sklerozė;

16.7. miastenija;

16.8. Parkinsono liga ir sindromai;

16.9. Hantingtono liga.

17. Epilepsija, adekvataus kompleksinio gydymo metu: epilepsinių priepuolių sunkėjimas kartu su išreikštais ir didėjančiais psichikos pakitimais.

18. Visiškas aklumas, taip pat tokia būklė, kai dėl stabilių patologinių pakitimų geriau matančios akies regėjimo aštrumas yra ne didesnis už 0,03 ir negali būti koreguotas arba abiejų akių matymo laukas yra koncentriškai susiaurėjęs iki 10 laipsnių.

19. Vidutinio sunkumo ir sunkios progresuojančios demencijos.

191. Paveldėtoji motorinė ir sensorinė neuropatija, G60.0, jei yra išsivystęs sunkus arba labai sunkus funkcijos sutrikimas, kaip yra nustatyta Darbingumo lygio nustatymo kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

V SKYRIUS

KRAUJO APYTAKOS SISTEMOS LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

20. Širdies ligos su C stadijos IV funkcinės klasės lėtiniu širdies nepakankamumu kompleksinio gydymo metu:                     

20.1. konstrukcinis perikarditas, kai chirurginis gydymas negalimas;

20.2. įgimtos ir įgytos širdies ydos, kai chirurginis gydymas negalimas;

20.3. mikroorganizmų sukeltas infekcinis endokarditas;

20.4. pirminė ir antrinė kardiomiopatija (diliatacinė, hipertrofinė, restrikcinė);

20.5. išeminė širdies liga, kai revaskuliarizacija negalima;

20.6. grėsmingi širdies ritmo ir (ar) laidumo sutrikimai po chirurginio gydymo, netinkantys chirurginiam gydymui arba reikalingi pakartotino chirurginio gydymo, jei yra kardioverterio defibriliatoriaus implantavimo indikacijos.

21. Arterinė hipertenzija su trečiojo laipsnio AKS padidėjimu (su didele ir labai didele rizika):

21.1. su C stadijos IV funkcinės klasės lėtiniu širdies nepakankamumu kompleksinio gydymo metu;

21.2. su lėtiniu trečiojo laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumu kompleksinio gydymo metu.

22. Arterijų ligos su ne mažiau kaip dviejų galūnių gangreniniais-nekroziniais pakitimais, atsiradusiais po šių galūnių magistralinių kraujagyslių chirurginės rekonstrukcijos:

22.1. obliteruojantis endarteritas;

22.2. obliteruojanti aterosklerozė.

221. Paveldima hemoraginė teleangiektazija (Rendu-Oslerio-Vėberio (Rendu-Osler-Weber) liga), progresuojanti eiga, esant anemiją sukeliančiam ir (ar) reikalaujančiam stacionarinio gydymo kraujavimui iš nosies ar kraujavimui į plaučius, virškinamąjį traktą, kitus vidaus organus.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-110/V-483, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07243

 

VI SKYRIUS

KVĖPAVIMO ORGANŲ LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

23. Kvėpavimo organų ligos, dėl kurių išsivystė lėtinis kvėpavimo nepakankamumas (PaO2 mažiau kaip 60 mmHg kvėpuojant aplinkos oru), reikalaujantis  nuolatinio gydymo deguonimi.

24. Dekompensuota lėtinė plautinė širdis su IV funkcinės klasės širdies nepakankamumu, nepaisant taikomo optimalaus gydymo.

25. Lėtinė pleuros empiema su bronchų fistule ar pleurostoma, esant dekompensuotai lėtinei plautinei širdžiai su IV funkcinės klasės širdies nepakankamumu.

26. Nuolatinė tracheostoma, esant dekompensuotai lėtinei plautinei širdžiai su IV funkcinės klasės širdies nepakankamumu ar lėtiniam kvėpavimo nepakankamumui.

 

VII SKYRIUS

VIRŠKINIMO ORGANŲ LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

27. Lėtinės žarnyno ir kitų virškinimo organų ligos su absorbcijos sutrikimo sindromu kacheksijos stadijoje kompleksinio gydymo (įskaitant dietinį maitinimą) metu.

28. Bet kokios kilmės kepenų cirozė su C laipsnio hepatoceliuliniu kepenų funkcijos nepakankamumu pagal Child-Pugh klasifikaciją (bilirubino koncentracijos > 51 mmol/l, albumino koncentracija < 28 g/l, protrombino aktyvumas < 38 %, vidutinis ar gausus ascitas, vidutinė ar ryški encefalopatija).

 

VIII SKYRIUS

INKSTŲ LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

29. Įgimtos ir įgytos inkstų ligos esant galutiniam inkstų nepakankamumui, ureminiam sindromui ir terminalinėms kitų ligų stadijoms.

 

IX SKYRIUS

KAULŲ-RAUMENŲ SISTEMOS IR JUNGIAMOJO AUDINIO LIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

30. Kaulų–raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos apima nuolatos progresuojančias generalizuotas formas su trečiojo laipsnio lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu arba su trečiojo laipsnio lėtiniu kraujotakos nepakankamumu, arba su stabiliu židininiu centrinės nervų sistemos pažeidimu (hemiplegija, paraplegija, hemiparezė ar paraparezė), arba su generalizuotu skersaruožių raumenų pažeidimu, esant disfagijai ar dizartrijai:

30.1. reumatoidinis poliartritas;

30.2. sisteminiai vaskulitai su trečiojo laipsnio organų sistemų nepakankamumu;

30.3. ankilozuojantis spondiloartritas;

30.4. sisteminė raudonoji vilkligė;

30.5. dermatomiozitas;

30.6. mazginis poliartritas;

30.7. sisteminė sklerodermija.

 

X SKYRIUS

ANATOMINIAI DEFEKTAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

 

31. Dėl ligos ar traumos įgytos dviejų galūnių amputacijos, iš kurių viena yra aukšta amputacija, arba daugiau kaip dviejų galūnių amputacija.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-177/V-711, 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15120

Dėl teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-110/V-483, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07243

Dėl teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo