Suvestinė redakcija nuo 2016-01-29 iki 2020-12-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14541

 

 

 

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI STATINIO KONSERVAVIMO

DARBUS REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827, 21 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitus ir juos išdėstau taip:

 

„______________________________________________________________

Prašymo pateikėjas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

 

_________________________________________

Adresatas (leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI STATINIO (-IŲ)

KONSERVAVIMO DARBUS

 

20 ___ m. __________________ d. Nr. _________________

 

 

 

Prašau išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus.

 

 

Duomenys apie statybos sustabdymo aktą

Data __________________ , Nr. ______________________

 

Statybos sustabdymo data 20___ m. ________________ d.

 

 

 

 

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas_________________________________________________

 

Kontaktinė informacija

El. paštas____________ , telefonas _________ , mob. telefonas _________ ,               faksas ___________

 

Papildomos žymos (pasirinkti tinkamą / išbraukti nereikalingą)

Išduoti statybą leidžiančio dokumento popierinį variantą / išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu ir atsiųsti statytojui prašyme nurodytu el. paštu / popierinio ar el. parašu pasirašyto statybą leidžiančio dokumento statytojui neteikti.

 

PRIDEDAMA:

1. Statinio (-ių) (jo (-ų)) dalies (-ių) konservavimo darbų projektas (aprašymas).

2. Asmens, turinčio statytojo teisę, paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

 

 

_________________________________________________________

Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas“.     

 

2. Neteko galios nuo 2016-01-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-228, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20661

 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                         Laura Nalivaikienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-228, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20661

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų įsigaliojimo atidėjimo