Suvestinė redakcija nuo 2020-12-21 iki 2021-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14541

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-21:

Nr. 1V-224, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26647

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI STATINIO (-IŲ) KONSERVAVIMO

DARBUS REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 6 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais, 

t v i r t i n u Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitus (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                         Laura Nalivaikienė

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Prasymas+leidimui+konservavimo+darbams (nauja redakcija pagal 1V-224)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-228, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20661

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų įsigaliojimo atidėjimo

 

2.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-224, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26647

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo