Suvestinė redakcija nuo 2024-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-10, i. k. 2015-13707

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRETENDENTŲ EGZAMINŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. I-238

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 10  straipsnio 10 dalimi:

1.  T v i r t i n u  pridedamus Pretendentų egzaminų komisijos nuostatus.

2.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

3P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. I-98Dėl pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos nuostatų ir pretendentų į prokurorus egzamino programos patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. I-123 „Dėl pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos nuostatų dalinio pakeitimo“.

4.  P a v e d u  Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui apie įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre pranešti Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

 

 

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas,

einantis generalinio prokuroro pareigas                                                            Darius Raulušaitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d.

įsakymu Nr. I-238

 

 

 

PRETENDENTŲ EGZAMINŲ KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

1.  Pretendentų egzaminų komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato pretendentų į prokurorus egzaminų (toliau – egzaminas) organizavimo tvarką ir procedūrą.

2. Egzaminą turi teisę laikyti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, mokantis valstybinę lietuvių kalbą, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą ir įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, turintis trejų metų teisinio darbo stažą ir pateikęs sveikatos pažymėjimą. Teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo įgijo šiame punkte nurodytą teisinį išsilavinimą ir pradėjo dirbti darbą, nurodytą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame teisinių pareigybių sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

 

3.  Nuo egzamino atleidžiamas teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, taip pat asmuo, turintis ne mažiau kaip trejų metų tarnybos prokuroru ar teisėjo darbo stažą, jei nuo jo tarnybos (darbo) pabaigos nepraėjo penkeri metai, taip pat asmuo, išlaikęs pretendento į teisėjus egzaminą, jei nuo šio egzamino išlaikymo nepraėjo treji metai.

4.  Prašymai leisti laikyti egzaminą pateikiami Generalinės prokuratūros padaliniui, kuriam pagal kompetenciją priskirta funkcija sudaryti Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokuroru sąrašą. Šis Generalinės prokuratūros padalinys, gavęs atitinkamą asmens prašymą, reikiamą aukštąjį išsilavinimą, teisinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus, sveikatos pažymėjimą, imasi veiksmų patikrinti asmens nepriekaištingą reputaciją. Gavęs visus reikiamus dokumentus, asmenį įrašo į Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokuroru sąrašą. Apie tai praneša prašymą pateikusiam asmeniui ir Pretendentų egzaminų komisijai (toliau – Komisija).

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR JOS NARIŲ STATUSAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

5.  Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių asmenų pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros (toliau – Prokuratūros įstatymas) įstatymo 10 straipsnio 8 dalį.

6.  Komisijos sudėtį tvirtina generalinis prokuroras įsakymu. Taip pat skiria Komisijos pirmininką ir Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

7.  Kai Komisijos pirmininkas laikinai negali atlikti Nuostatuose nustatytų pareigų, jas atlieka Komisijos narys – prokuroras, turintis didžiausią tarnybos prokuroru darbo stažą.

8.  Komisijos narių dalyvavimas Komisijos posėdžiuose privalomas. Jeigu Komisijos narys dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti Komisijos posėdyje, apie tai jis turi informuoti Komisijos pirmininką arba Komisijos sekretorių iki posėdžio pradžios.

9.  Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas, o jei pirmininkas posėdyje nedalyvauja, sprendimą lemia didžiausią tarnybos prokuroru stažą turinčio Komisijos nario balsas.

 

III SKYRIUS

EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR PROCEDŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

10.       Egzaminas paprastai vyksta Generalinėje prokuratūroje ir ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius. Jeigu nėra asmenų, galinčių laikyti egzaminą, Komisijos posėdžiai nevyksta.

11.  Egzamino datą, laiką ir vietą, egzaminą laikančių asmenų skaičių nustato Komisijos pirmininkas.

12. Komisijos sekretorius apie egzamino laikymo datą, laiką ir vietą raštu praneša visiems Komisijos nariams ir egzaminą pageidaujantiems laikyti asmenims ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki nustatytos egzamino datos. Egzaminą pageidaujančio laikyti asmens rašytiniu prašymu Komisijos pirmininkas gali leisti laikyti egzaminą ir nesuėjus šiam terminui. Prieš egzaminą Komisijos sekretorius patikrina jį atvykusių laikyti asmenų tapatybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

13.  Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Komisijos nariai.

14.  Iki Komisijos posėdžio dienos ar egzamino laikymo dieną, egzaminą laikysiantis asmuo gali pareikšti nušalinimą Komisijos nariams. Dėl pareikšto nušalinimo pagrįstumo sprendžiama uždarame Komisijos posėdyje. Sprendimas priimamas egzamine dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Jei nušalinimas pareikštas trims arba daugiau Komisijos narių, klausimas dėl pareikšto nušalinimo sprendžiamas dalyvaujant visiems Komisijos nariams. Pareikšto nušalinimo vienam arba dviem komisijos nariams klausimas sprendžiamas šiems komisijos nariams nedalyvaujant. Komisijos narys dėl jam pareikšto nušalinimo turi teisę pasisakyti.

15.  Komisijos nariai privalo nusišalinti tais atvejais, kai jų dalyvavimas Komisijos veikloje gali kelti pagrįstų abejonių dėl jų nešališkumo. Apie tai pažymima Komisijos posėdžio protokole.

16.  Komisijos posėdžiai yra nevieši.

17.  Komisijos posėdį protokoluoja Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokole fiksuojama visa posėdžio eiga. Protokole nurodoma Komisijos sudėtis, atvykusių laikyti egzaminą asmenų vardai ir pavardės, taip pat įrašomas Komisijos narių pranešimas apie nusišalinimą ir Komisijos sprendimas dėl Komisijos nariams pareikšto nušalinimo, asmenų neatvykimo laikyti egzaminą padariniai, kiti posėdyje svarstyti klausimai.

18.  Komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per penkias dienas nuo posėdžio dienos pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

19.  Egzaminą laikę asmenys per septynias dienas nuo tos dienos, kai posėdžio protokolą pasirašė Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius, gali susipažinti su protokolu ir raštu pateikti pastabas.

20.  Pastabas dėl protokolo Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo jų pateikimo. Komisijos nutarimas dėl pastabų pripažinimo teisingomis arba jų atmetimo, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius, pridedamas prie Komisijos posėdžio protokolo.

21Asmenų, laikančių egzaminą, dalyvavimas Komisijos posėdyje privalomas. Asmuo, negalintis atvykti į egzaminą dėl svarbių priežasčių (serga ar yra kita svarbi priežastis), ne vėliau kaip iki egzamino pradžios apie tai praneša Komisijos sekretoriui ir pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Komisijai pripažinus neatvykimo priežastis svarbiomis, šiam asmeniui egzaminas nukeliamas į kitą Komisijos posėdį. Jei priežastys pripažįstamos nesvarbiomis arba asmuo apie neatvykimo priežastis neinformuoja Komisijos šiame punkte nustatyta tvarka, toks asmuo pakartotinai laikyti egzaminą gali ne anksčiau kaip po pusės metų. Komisijos sprendimai įrašomi protokole. Komisijos sekretorius apie priimtus sprendimus per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, negalėjusį atvykti į egzaminą.

22Egzaminas laikomas raštu. Egzaminą sudaro dvi dalys: testas ir praktinė užduotis. Testo klausimai ir praktinė užduotis visiems pretendentams yra vienodi. Testo klausimus ir praktinę užduotį rengia Komisija pagal Pretendentų į prokurorus egzamino programą (toliau – egzamino programa), kurią tvirtina generalinis prokuroras. Prokuratūros interneto tinklalapyje egzamino programą skelbia Generalinės prokuratūros padalinys, kuriam pagal kompetenciją priskirta ši funkcija. Turi būti užtikrintas parengto testo ir praktinės užduoties konfidencialumas.

23.  Egzaminuojami asmenys, prieš išdalijant testo klausimus, ištraukia šifrus, kurie sudaromi iš šešių ženklų – trijų skaitmenų ir trijų raidžių. Šifro kortelių turi būti daugiau negu egzaminuojamųjų. Šifro kortelę egzaminuojamas asmuo turi saugoti visą testo laiką ir grąžinti Komisijos sekretoriui tik po to, kai bus paskelbti testo rezultatai. Už egzaminuojamajam suteikto šifro konfidencialumo išsaugojimą atsako egzaminuojamas asmuo. Jei egzaminuojamasis neišsaugo šifro konfidencialumo, jis pašalinamas iš egzamino.

24.  Testą sudaro 40 teorinių klausimų, parinktų iš skirtingų teisės šakų, ir trys ar penki atsakymų į kiekvieną klausimą variantai. Testas sudaromas taip, kad atsakymai į klausimus nebūtų dviprasmiški, vienas kitą papildantys ar patikslinantys. Testui spręsti skiriama ne daugiau kaip viena valanda ir 30 minučių.

25.  Testo lapai egzaminuojamiesiems įteikiami užklijuotuose vokuose, kurie atplėšiami Komisijos sekretoriaus nurodymu. Egzaminuojamasis kiekvieno testo lapo viršutiniame dešiniajame kampe privalo užrašyti savo šifrą. Testui spręsti egzaminuojamieji aprūpinami vienodomis rašymo priemonėmis.

26. Atplėšus vokus pradedamas skaičiuoti testo atlikimo laikas. Braukymai testo lapuose negalimi – perbrauktas atsakymas į testo klausimą nevertinamas. Atsakinėdamas į testo klausimus egzaminą laikantis asmuo gali naudotis tik egzamino programa. Egzaminuojamajam atlikus testą ar pasibaigus testui atlikti skirtam laikui, Komisijos sekretorius surenka testus ir juos perduoda Komisijos pirmininkui. Ne mažiau kaip du Komisijos nariai testus tikrina dalyvaujant egzaminuojamiesiems. Neteisingi atsakymai pažymimi kita spalva, negu buvo žymimi testo atsakymai. Komisijos narys, patikrinęs ir įvertinęs testą, jo pirmajame lape nurodo teisingų atsakymų skaičių ir pasirašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

 

27.  Išlaikiusiu testą laikomas egzaminuojamasis, teisingai atsakęs į 30 ar daugiau klausimų.

28. Komisijos sekretorius testo vertinimo lentelėje (1 priedas) įrašo testą laikiusio asmens šifrą, teisingų atsakymų į testo klausimus skaičių ir nurodo, ar egzaminuojamas asmuo išlaikė testą.  Susipažinti su testo rezultatais egzaminuojamieji po vieną kviečiami į patalpą, kurioje vyko egzaminas, Komisijos pirmininkui paskelbus šifrą. Įėjęs į egzamino patalpą, egzaminuojamasis turi pasakyti savo vardą, pavardę, o Komisijos pirmininkas perskaito testo rezultatą. Komisijos sekretorius vardą ir pavardę įrašo į testo vertinimo lentelę, o asmuo pasirašo ir grąžina šifro kortelę.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

Nr. I-341, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17553

 

29.  Laikyti egzamino antrąją dalį turi teisę tik tie asmenys, kurie išlaikė testą.

30. Egzaminuojami asmenys, prieš išdalijant egzamino antros dalies užduotis, ištraukia šifrus, kurie sudaromi iš šešių ženklų – trijų raidžių ir trijų skaitmenų. Šifro kortelių turi būti daugiau negu egzaminuojamųjų. Egzaminuojamasis savo šifrą užrašo ant kiekvienos užduoties lapo viršutinio dešiniojo kampo. Šifro kortelę egzaminuojamas asmuo turi saugoti visą šios egzamino dalies laiką ir grąžinti Komisijos sekretoriui tik po to, kai atliks užduotis. Už egzaminuojamajam suteikto šifro konfidencialumo išsaugojimą atsako egzaminuojamas asmuo. Jei egzaminuojamasis neišsaugo šifro konfidencialumo, jis pašalinamas iš egzamino. Jeigu teisę laikyti antrą egzamino dalį įgyja vienas asmuo, nauja šifro kortelė netraukiama. Tokiu atveju egzaminuojamajam paliekamas prieš pirmą egzamino dalį išsitrauktas šifras.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-341, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17553

 

31.  Antrąją egzamino dalį sudaro du uždaviniai (praktiniai kazusai) iš viešosios ir privatinės teisės sričių, sujungiantys materialinės ir procesinės teisės normų taikymą. Egzaminuojamajam raštu išspręsti du uždavinius skiriama viena valanda ir 30 minučių. Spręsdamas uždavinius, egzaminuojamas asmuo gali naudotis Lietuvos Respublikos Konstitucija, kodeksais, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat kitais bendrųjų teisės normų aktais.

32.  Praėjus uždavinių sprendimui skirtam laikui, egzaminuojamas asmuo šifro kortelę įdeda į voką, ant kurio užrašo savo vardą ir pavardę bei jį užklijuoja. Komisijos sekretorius surenka vokus su šifrais ir juos įdeda į bendrą voką, kuris taip pat užklijuojamas ir pažymimas spaudu „Pretendentų egzaminų komisija“. Komisijos sekretorius surenka visų egzaminuojamųjų darbus ir perduoda juos Komisijos pirmininkui.

33.  Komisijos nariai ne vėliau kaip per tris darbo dienas privalo patikrinti ir įvertinti egzaminuojamųjų darbus.

34.  Kiekvienas Komisijos narys uždavinių sprendimą vertina individualiai – nuo vieno iki dešimties balų. Blogiausias įvertinimas yra vienas balas, o geriausias – dešimt balų. Žinios, įvertintos nuo vieno iki šešių balų, yra nepatenkinamos.

35. Įvertinęs kiekvieno egzaminuojamojo uždavinių sprendimus, Komisijos narys užpildo individualią uždavinių sprendimo vertinimo lentelę (2 priedas), kuri yra bendros uždavinių sprendimo vertinimo lentelės (3 priedas) priedas.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

 

36. Komisijos sekretorius visų Komisijos narių egzaminą laikiusiems asmenims skirtus balus įrašo į bendrą uždavinių sprendimo vertinimo lentelę šiame punkte nustatyta tvarka. Pirmiausia apskaičiuojamas ir į bendrą uždavinių sprendimo vertinimo lentelę įrašomas egzaminą laikiusiam asmeniui už praktinės dalies kiekvieną užduotį visų Komisijos narių, dalyvavusių vertinime, skirti balai ir jų vidurkis: balai susumuojami ir dalinami iš užduotis vertinusių Komisijos narių skaičiaus. Tada suskaičiuojamas ir į bendrą uždavinių sprendimų vertinimo lentelę įrašomas egzaminą laikiusio asmens bendras jo egzamino praktinės dalies balas – prieš tai apskaičiuotų balų vidurkio už kiekvieną praktinės dalies užduotį sumos vidurkis. Komisijos sekretorius balų vidurkį suapvalina taip: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 apvalinama ir padidinama iki sveiko skaičiaus. Gautą balą Komisijos sekretorius įrašo bendroje uždavinių sprendimo vertinimo lentelėje ir Komisijos nutarime dėl egzamino.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

37.  Vokai su šifrais atplėšiami egzamino rezultatų paskelbimo dieną. Vokus atplėšia Komisijos sekretorius egzaminuojamųjų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, kai į egzamino rezultatų paskelbimą neatvyksta egzaminuojamieji. Atplėšus vokus, išimami šifrai ir Komisijos sekretorius bendroje uždavinių sprendimo vertinimo lentelėje įrašo egzaminuojamojo vardą ir pavardę, o pretendentas, kurio šifras buvo pagarsintas, pasirašo.

38.  Išlaikiusiu egzamino antrąją dalį laikomas tas egzaminuojamasis, kuris iš kiekvieno uždavinio gavo septynis arba daugiau balų.

39.  Jeigu egzaminą laikęs asmuo bent už vieną egzamino antrosios dalies užduotį gauna nepatenkinamą įvertinimą, bendras jo egzamino vertinimas yra nepatenkinamas.

40. Dėl kiekvieno egzaminą laikiusio asmens rezultatų Komisija priima nutarimą (4 priedas). Į Komisijos nutarimą dėl egzamino rezultatų įrašomas testo teisingų atsakymų skaičius ir egzamino antrosios dalies bendras balas, kuris apvalinamas Nuostatų 36 punkte nustatyta tvarka. Galutinis egzamino balas yra egzamino antrosios dalies bendras įvertinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

41.  Komisijos nutarimą dėl egzamino rezultatų pasirašo visi Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Jeigu egzaminuojamasis pageidauja, Komisijos nutarimo kopija įteikiama asmeniškai, o esant rašytiniam prašymui – nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino rezultatų paskelbimo. Komisijos nutarimas ir egzaminą laikiusio asmens atsakymai į testo klausimus bei uždavinius saugomi Generalinės prokuratūros padalinyje, kuriam pagal kompetenciją priskirta ši funkcija.

42. Egzaminą laikęs asmuo, kurio žinios įvertintos nepatenkinamai, pakartotinai egzaminą gali laikyti ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo egzamino laikymo dienos. Asmeniui, išlaikiusiam egzamino pirmąją dalį – testą, tačiau neišlaikiusiam antrosios dalies – praktinės užduoties, suteikiama teisė pakartotinai vieną kartą laikyti egzamino antrąją dalį. Šia teise asmuo gali pasinaudoti per vienus metus nuo egzamino laikymo dienos. Egzaminą perlaikyti gali ir asmuo, kurio žinios buvo įvertintos septyniais ar daugiau balų. Tokiu atveju galiojantis yra aukštesnis egzamino įvertinimas. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-38, 2024-02-21, paskelbta TAR 2024-02-21, i. k. 2024-03282

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

43.  Asmuo, nesutikdamas su Egzaminų komisijos sprendimu, gali jį apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

44. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo egzamino dienos raštu informuoja Generalinės prokuratūros padalinį, kuriam pagal kompetenciją priskirta funkcija sudaryti Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokuroru, sąrašą, apie egzaminą išlaikiusius ir neišlaikiusius asmenis.

Papildyta punktu:

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

 

_______________________

 

 

Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų

1 priedas

 

 

PRETENDENTŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

TESTO VERTINIMO LENTELĖ

 

__________ Nr. ________

(Data)     

Vilnius

 

Vardas ir pavardė

Šifras

Teisingų atsakymų skaičius

Testo išlaikymo žyma (TAIP arba NE)

Asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas            ____________________        ________________________________

(Parašas)                                                   (Vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius             ____________________         _______________________________

(Parašas)                                                   (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

Nr. I-341, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17553

 

 

Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų

2 priedas

 

Bendros uždavinių sprendimo vertinimo

lentelės

______ priedas

(Numeris)

 

INDIVIDUALI UŽDAVINIŲ SPRENDIMO VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Šifras

Pirmojo uždavinio

sprendimo įvertinimas

Antrojo uždavinio

sprendimo įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelę užpildė

Komisijos narys                 ____________________                      _________________________

(Parašas)                                                                 (Vardas ir pavardė)

 

Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų

3 priedas

 

 

PRETENDENTŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

BENDRA UŽDAVINIŲ SPRENDIMO VERTINIMO LENTELĖ

 

______________ Nr. ____________

(Data)             

Vilnius

 

 

Vardas ir pavardė

 

Šifras

Komisijos nariai

 

Uždavinio Nr. 1 balų vidurkis

 

Uždavinio Nr. 2 balų vidurkis

 

Bendras balas

 

Asmens parašas

Vardas, pavardė, Komisijos pirmininkas

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Uždavinių įvertinimas

Uždavinių įvertinimas

Uždavinių įvertinimas

Uždavinių įvertinimas

Uždavinių įvertinimas

Uždavinių įvertinimas

Uždavinių įvertinimas

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                      ____________________                                                                             __________________________________________________

(Parašas)                                         (Vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius                                                       ____________________                                                                             __________________________________________________

(Parašas)                                         (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

Nr. I-341, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17553

 

 

Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų

4 priedas

 

 

PRETENDENTŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMAS DĖL EGZAMINO

 

________________ Nr. ____________

(Data)                                     

Vilnius

 

_______________________________________________________________

(Egzaminą laikiusio asmens vardas ir pavardė)

 

Egzamino įvertinimas:

 

1. Teisingų atsakymų į testo klausimus skaičius _______________________________________

 

2. Uždavinių sprendimo vertinimas balais ____________________________________________

 

Komisijos sprendimas: ___________________________________________________________

 

 

Komisijos pirmininkas            __________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

Komisijos nariai                      __________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

__________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

__________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

__________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

__________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

__________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius             __________________            _____________________________

(Parašas)                                                                   (Vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-379, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-10, i. k. 2017-17748

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. I-238 "Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-180, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08503

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. I-238 "Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-341, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17553

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. I-238 "Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Įsakymas

Nr. I-38, 2024-02-21, paskelbta TAR 2024-02-21, i. k. 2024-03282

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. I-238 „Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo