Suvestinė redakcija nuo 2019-08-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-01, i. k. 2016-04023

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-01:

Nr. 1V-408, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07025

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO TARNYBINIO PAŽYMĖJIMO BLANKŲ PRIVALOMŲJŲ FORMŲ APRAŠŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO TARNYBINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, NAIKINIMO IR PASKELBIMO NEGALIOJANČIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 1 d. Nr. 1V-155

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 14 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno vidaus tarnybos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašą;

1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno policijos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašą;

1.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašą.

2.    Nustatau, kad iki 2016 m. kovo 1 d. išduoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybiniai pažymėjimai galioja tol, kol bus pakeisti, bet ne ilgiau kaip iki šiuose tarnybiniuose pažymėjimuose įrašytos jų galiojimo datos. Nebegaliojantys iki 2016 m. kovo 1 d. išduoti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybiniai pažymėjimai yra sunaikinami Vidaus tarnybos statuto 4 straipsnio 1 dalyje nurodytose vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Saulius Skvernelis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2016 m. vasario 18 d. raštu Nr. (6.2 E)V4-94

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. 1V-155

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 30 d.

įsakymo Nr. 1V-408 redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO, TURINČIO NEKARINĮ PAREIGŪNO VIDAUS TARNYBOS LAIPSNĮ, TARNYBINIO PAŽYMĖJIMO BLANKO PRIVALOMOSIOS FORMOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno vidaus tarnybos laipsnį, (toliau – pareigūnas) tarnybinio pažymėjimo (toliau – tarnybinis pažymėjimas) pirmoji pusė:

 

2. Tarnybinio pažymėjimo antroji pusė:

 

3. Tarnybinio pažymėjimo pirmojoje pusėje po užrašu „VIDAUS TARNYBA“ didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu išspausdinamas atitinkamos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos (išskyrus Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžias policijos įstaigas), kurioje pareigūnas eina pareigas, pavadinimas lietuvių kalba, o tarnybinio pažymėjimo antrojoje pusėje didžiosiomis raidėmis išspausdinamas šios įstaigos pavadinimas anglų kalba.

4. Tarnybinio pažymėjimo antrojoje pusėje po užrašu „Pastabos“ pareigūno pageidavimu įrašoma pareigūno kraujo grupė ir rezus faktorius.

5. Tarnybinis pažymėjimas – tai lustinė kortelė, pagaminta iš polikarbonato arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes nei polikarbonatas eksploatavimo savybes (toliau – lustinė kortelė).

6. Lustinės kortelės formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ISO/IEC 7810:2003 standarto ID-1 kortelių reikalavimus.

7. Lustinės kortelės numeruojamos aštuoniaženkliu numeriu.

8. Tarnybiniame pažymėjime yra įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos:

8.1. kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešųjų kriptografinių raktų poros ir įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti pareigūno atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: pareigūno pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Vidaus reikalų pareigūnų registre ir įstaigos, kurioje jis eina pareigas, pavadinimas;

8.2. nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašomas unikalus nekontaktinės elektroninės laikmenos numeris; kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose.

 

__________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. 1V-155

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 30 d.

įsakymo Nr. 1V-408 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO, TURINČIO NEKARINĮ PAREIGŪNO POLICIJOS LAIpsNĮ, TARNYBINIO PAŽYMĖJIMO BLANKO PRIVALOMOSIOS FORMOS APRAŠAS

 

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno policijos laipsnį, (toliau – pareigūnas) tarnybinio pažymėjimo (toliau – tarnybinis pažymėjimas) pirmoji pusė:

 

 

 

2. Tarnybinio pažymėjimo antroji pusė:

 

 

3. Tarnybinio pažymėjimo pirmojoje pusėje po užrašu „POLICIJA“ didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu išspausdinamas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba jam pavaldžios policijos įstaigos, kurioje pareigūnas eina pareigas, pavadinimas lietuvių kalba, o tarnybinio pažymėjimo antrojoje pusėje po užrašu „GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“ didžiosiomis raidėmis išspausdinamas šios įstaigos pavadinimas anglų kalba.

 

4. Tarnybinio pažymėjimo antrojoje pusėje po užrašu „Pastabos“ pareigūno pageidavimu įrašoma pareigūno kraujo grupė ir rezus faktorius.

5. Tarnybinis pažymėjimas – tai lustinė kortelė, pagaminta iš polikarbonato arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes nei polikarbonatas eksploatavimo savybes (toliau – lustinė kortelė).

6. Lustinės kortelės formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ISO/IEC 7810:2003 standarto ID-1 kortelių reikalavimus.

7. Lustinės kortelės numeruojamos aštuoniaženkliu numeriu.

8. Tarnybiniame pažymėjime yra įdiegtos kontaktinė ir nekontaktinė elektroninės laikmenos:

8.1. kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešųjų kriptografinių raktų poros ir įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti pareigūno atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: pareigūno pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Vidaus reikalų pareigūnų registre ir įstaigos, kurioje jis eina pareigas, pavadinimas;

8.2. nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašomas unikalus nekontaktinės elektroninės laikmenos numeris; kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose.

 

 

_____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. 1V-155

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 30 d.

įsakymo Nr. 1V-408 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO TARNYBINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, NAIKINIMO IR PASKELBIMO NEGALIOJANČIU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) tarnybinio pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimą, galiojimą, išrašymą, keitimą, grąžinimą, naikinimą ir paskelbimą negaliojančiu.

2. Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų (toliau – vidaus reikalų įstaigos) padalinių – kriminalinės žvalgybos subjektų pareigūnams, kurių tarnybinė priklausomybė kriminalinės žvalgybos subjektams yra įslaptinta ir užšifruota, pažymėjimai išduodami, keičiami, grąžinami, naikinami ir paskelbiami negaliojančiais atskira vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

3. Pažymėjimas išduodamas įgijus pareigūno statusą.

4. Pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis pareigūno statusą ir tapatybę.

5. Pažymėjimas suteikia pareigūnui galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus elektroniniu parašu, taip pat galimybę identifikuoti pareigūną jam jungiantis prie valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų, siunčiant duomenis saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir bendro naudojimo duomenų perdavimo tinklais (internetu).

6. Pareigūnas pažymėjimą privalo tinkamai saugoti.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ PILDYMAS, PAŽYMĖJIMO KEITIMO PAGRINDAI, PAŽYMĖJIMO IŠRAŠYMAS

 

7. Vidaus reikalų įstaigos, kurioje asmuo yra paskirtas į pareigūno pareigas ir prisiekęs, struktūrinis padalinys arba valstybės tarnautojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas, o kai asmuo yra paskirtas į vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareigas ir prisiekęs, – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinys arba valstybės tarnautojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas (toliau kartu šiame punkte nurodyti padaliniai ir valstybės tarnautojai, vykdantys personalo administravimo funkcijas, – įstaigos personalo tarnyba), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pareigūno statuso įgijimo ar paskyrimo į vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo ar jo pavaduotojo pareigas dienos Vidaus reikalų pareigūnų registre (toliau – VRPR) užpildo prašymą išduoti pažymėjimą (1 priedas).

8. Įstaigos personalo tarnyba, pildydama aprašo 7 punkte nurodytą prašymą, per VRPR sąsają su Gyventojų registru patikrina, ar Gyventojų registre arba VRPR duomenų bazėje yra pareigūno amžių atitinkantis veido atvaizdas. Jeigu Gyventojų registre arba VRPR duomenų bazėje nėra pareigūno amžių atitinkančio veido atvaizdo arba nėra pareigūno jokio veido atvaizdo, įstaigos personalo tarnyba nuskenuoja pareigūno pateiktą nuotrauką ir pareigūno veido atvaizdą įrašo į VRPR duomenų bazę. Nuotrauka turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. VRPR duomenų bazėje arba Gyventojų registre esantis pareigūno, kuriam išduodamas pažymėjimas, veido atvaizdas įkeliamas į prašyme išduoti pažymėjimą nustatytą vietą.

9. Pažymėjimo keitimo, t. y. naujo pažymėjimo išdavimo vietoj turimo pažymėjimo, pagrindai ir jų kodai:

9.1. 02 – pasikeičia asmens vardas (-ai) ir (ar) pavardė;

9.2. 03 – pažymėjime yra netikslių įrašų;

9.3. 12 – pažymėjimas tampa netinkamas naudoti;

9.4. 14 – pažymėjimas prarandamas;

9.5. 13 – pasibaigia pažymėjimo galiojimo laikas;

9.6. 50 – pažymėjimas išduodamas vietoj pažymėjimo, išduoto iki 2016 m. kovo 1 d.;

9.7. 65 –įstaigos personalo tarnybos techninė klaida;

9.8. 75 – Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) techninis brokas, išrašant pažymėjimą;

9.9. 80 – pareigūnas pradeda eiti pareigas kitoje vidaus reikalų įstaigoje.

10. Atsiradus ir (ar) paaiškėjus aprašo 9 punkte nurodytiems pagrindams, įstaigos personalo tarnyba nedelsdama VRPR užpildo prašymą išduoti pažymėjimą ir šiame prašyme nurodo atitinkamą (-us) pažymėjimo keitimo pagrindo (-ų) kodą (-us).

11. Prašymai išduoti pažymėjimą saugomi pareigūnų tarnybos bylose 10 metų nuo pažymėjimo išrašymo dienos.

12. Aprašo 7 ir 10 punktuose nustatytais atvejais įstaigos personalo tarnyba pareigūnui, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, įteikia iš VRPR išspausdintą Pareigūno sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentą, kurio formą tvirtina Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius, o suformuotus į užsakymą prašymus išduoti pažymėjimus perduoda Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Užsakymai išrašyti pažymėjimą formuojami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

13. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo pažymėjimą, į jame įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno vidaus tarnybos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos apraše arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno policijos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos apraše nurodytus pareigūno atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą ir pareigūno elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą (toliau – pareigūno sertifikatai), į pažymėjime įdiegtą nekontaktinę elektroninę laikmeną įrašo unikalų nekontaktinės elektroninės laikmenos numerį, sudaro pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), spausdina vokus su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiais) ir išrašytus pažymėjimus bei nurodytus vokus Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka perduoda Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos skyriams (toliau – Migracijos departamento teritoriniai skyriai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-716, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-12, i. k. 2019-13057

 

14. Migracijos departamento teritoriniai skyriai iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautus išrašytus pažymėjimus ir vokus su pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiais) Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka perduoda įstaigų personalo tarnyboms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-716, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-12, i. k. 2019-13057

 

15. Pareigūno sertifikatai sudaromi ir atnaujinami, jų galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, galiojimo sustabdymas atšaukiamas ir kiti su pareigūno sertifikatų tvarkymu susiję veiksmai atliekami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

16. Į pažymėjimą ir jame įdiegtą elektroninę kontaktinę laikmeną Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno vidaus tarnybos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos apraše arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno, turinčio nekarinį pareigūno policijos laipsnį, tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos apraše nurodyti duomenys įrašomi pagal VRPR duomenis.

17. Aprašo 9.1 papunktyje nurodytu pagrindu naujas pažymėjimas išduodamas tik po to, kai pareigūno vardas (-ai) ir (ar) pavardė yra pakeisti VRPR Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS, KEITIMAS, GRĄŽINIMAS, NAIKINIMAS, GALIOJIMAS IR PASKELBIMAS NEGALIOJANČIU

 

18. Pažymėjimas išrašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą gavimo Asmens dokumentų išrašymo centre dienos.

19. Pareigūnas, įstaigos personalo tarnyboje atsiimdamas pažymėjimą ir voką su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), pasirašo prašymo išduoti pažymėjimą 8 punkte ir nurodo savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.

Pareigūnui atsiėmus pažymėjimą, įstaigos personalo tarnyba nedelsdama įveda žymą į VRPR apie pažymėjimo atsiėmimą. Pažymėjimas tampa galiojančiu nuo žymos apie jo atsiėmimą įvedimo į VRPR momento. Pažymėjimui tapus galiojančiu, automatiškai aktyvuojami pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti pareigūno sertifikatai.

20. Jei pažymėjimas keičiamas, pareigūnas, atsiimdamas pažymėjimą ir voką su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), įstaigos personalo tarnybai grąžina turimą pažymėjimą (išskyrus atvejį, jei pažymėjimas buvo prarastas). Įstaigos personalo tarnyba, gavusi grąžintą pažymėjimą, VRPR pažymi, kad pažymėjimas buvo grąžintas, nurodydama pažymėjimo grąžinimo datą ir grąžintą pažymėjimą specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį (perduria ne mažiau kaip dviejose vietose arba perlaužia).

21. Pažymėjimo galiojimo laikas – 8 metai nuo jo išrašymo dienos.

22. Praradęs pažymėjimą, pareigūnas užpildo ir įstaigos personalo tarnybai pateikia pranešimą apie pažymėjimo praradimą (2 priedas). Įstaigos personalo tarnyba, gavusi šį pranešimą, nedelsdama skelbia prarastą pažymėjimą VRPR negaliojančiu. Vidaus reikalų ministerija per 4 darbo dienas nuo tos dienos, kai įstaigos personalo tarnyba prarastą pažymėjimą VRPR paskelbia negaliojančiu, apie negaliojantį prarastą pažymėjimą paskelbia Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

23. Pranešimas apie pažymėjimo praradimą saugomas pareigūno tarnybos byloje 1 metus nuo prarasto pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu dienos.

24. Pažymėjimas tampa negaliojantis:

24.1. aprašo 19 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka įvedus žymą į VRPR apie naujo pažymėjimo atsiėmimą (pažymėjimo keitimo atveju);

24.2. aprašo 22 punkte nustatyta tvarka prarastą pažymėjimą paskelbus VRPR negaliojančiu;

24.3. pareigūnui mirus;

24.4. pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui;

24.5. atleidus pareigūną iš vidaus tarnybos.

25. Pažymėjimui tapus negaliojančiu aprašo 24.1, 24.4 ir 24.5 papunkčiuose nustatytais pagrindais, pažymėjimas VRPR automatiniu būdu skelbiamas negaliojančiu. Pažymėjimui tapus negaliojančiu aprašo 24.2 ir 24.3 papunkčiuose nustatytais pagrindais, VRPR jį negaliojančiu skelbia įstaigos personalo tarnyba.

Visais atvejais VRPR paskelbus pažymėjimą negaliojančiu, automatiškai yra nutraukiamas negaliojančiame pažymėjime įrašytų pareigūno sertifikatų galiojimas.

26. Pareigūnas, atleidžiamas iš vidaus tarnybos, pažymėjimą grąžina Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 78 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

27. Įstaigos personalo tarnyba pareigūnų neatsiimtus išrašytus pažymėjimus ir vokus su pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiais) ir aprašo 20 ir 26 punktuose nustatytais atvejais grąžintus pažymėjimus ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Migracijos departamento teritoriniai skyriai pakuotes su įstaigų personalo tarnybų neatsiimtais pažymėjimais ir pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiais) siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, jei įstaigų personalo tarnybos jų neatsiima per 2 mėnesius nuo šių pakuočių gavimo Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-716, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-12, i. k. 2019-13057

 

______________________

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą forma)

 

________________________________________

(Įstaigos pavadinimas)

Asmens dokumentų išrašymo centrui

prie Vidaus reikalų ministerijos

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO TARNYBINĮ PAŽYMĖJIMĄ

____________________________________

(Data, registracijos numeris)

____________________________________

(Sudarymo vieta)

 

1.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) veido atvaizdas

 

 

 

2. Įstaigos, kurioje pareigūnas eina pareigas, pavadinimas _______________________________________________________________________________

3. Pareigūno kodas Vidaus reikalų pareigūnų registre ____________________________________

4. Pareigūno vardas (-ai) ________________, pavardė  __________________________________

5. Pareigūno pareigų pavadinimas ___________________________________________________

6. Pareigūno elektroninio pašto adresas _______________________________________________

7. Pareigūno tarnybinio pažymėjimo keitimo pagrindo (-ų) kodas (-ai) ______________________________

 

Prašymą užpildė

_____________________________

___________________

_____________________

(Pareigūno pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________

Prašymą užpildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

8. Pareigūno tarnybinį pažymėjimą ir šio pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) gavau, su Pareigūno sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentu susipažinau ir su jame nurodytomis sąlygomis sutinku. Patvirtinu, kad man sudarytuose sertifikatuose įrašyti asmens duomenys yra teisingi.

___________________________           ___________                     __________________________

(Pareigūno pareigų pavadinimas)              (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

_____________________

(Data)

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo apie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo praradimą forma)

_____________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) vardas, pavardė, pareigos)

____________________________________

(adresatas)

PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNO TARNYBINIO PAŽYMĖJIMO PRARADIMĄ

______________

(data)

______________

(vieta)

 

Pranešu, kad prarastas pareigūno tarnybinis pažymėjimas Nr. _______________, išduotas

______________________________________________________________________________

(Išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________.

Pareigūno tarnybinis pažymėjimas prarastas

_______________________________________________________________________________.

(Praradimo data, aplinkybės)

Pareigūno tarnybiniame pažymėjime buvo įrašyti šie duomenys:

vardas (-ai) _______________________, pavardė ____________________________________,

pareigūno kodas Vidaus reikalų pareigūnų registre_____________________________________.

Prašau prarastą pareigūno tarnybinį pažymėjimą paskelbti negaliojančiu ir išduoti naują pareigūno tarnybinį pažymėjimą.

Atsiradus prarastam pareigūno tarnybiniam pažymėjimui, įsipareigoju nedelsdamas jį grąžinti išdavusiai įstaigai.

_____________________________

___________________

_____________________

(Pareigūno pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pranešimą priėmė:

__________________________             ___________                     __________________________

(Pareigūno pareigų pavadinimas)              (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

 

__________________________

(Data)

Prarastas pareigūno tarnybinis pažymėjimas

Vidaus reikalų pareigūnų registre paskelbtas negaliojančiu

______________________

(Data)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-408, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07025

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-716, 2019-08-09, paskelbta TAR 2019-08-12, i. k. 2019-13057

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo