Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04590

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIŲ, JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. EV-84

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u  neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (pridedama):

1.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.4. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.5. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.8. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.9. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

1.10. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

2. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. EV-78 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad asmenys, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėjo mokytis pagal jų pasirinktas mokymo programas, kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-78 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo“, užbaigia mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-78 patvirtintas mokymo programas.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2. VDI teritorinių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbuotojus;

4.3. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje.

5. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius                                                                                                       Jonas Gricius

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio+asmens+visose+ek+veiklose

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

Darbdavio,+jam+atstovaujančio+asmens+(trumpa)

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

Darbdavio,+jo+atstovaujančio+asmens+vykdančio+funkc.+2-3+gr.+įmonėse

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

Darbdavio+vykdančio+funkcijas+3+ek.+grupės+įmonėse+(1)

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

DSS specialisto 2-3 gr.

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

DSS specialisto 3 gr

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

DSS specialisto visuose

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

Įgalioto+asmens,+vykdančio+funkcijas+visose+ek.+veikose

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

Įgalioto+asmens+vykdančio+funkcijas+3+gr.

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

Igalioto+vykdančio+funkcijas+2-3+gr.+imonėse

Papildyta priedu:

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. EV-111, 2020-04-27, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08844

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. EV-84 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo“ pakeitimo