Suvestinė redakcija nuo 2020-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21430

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-26:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PASO PASLAUGŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. ĮV-1000/V-1055

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Kultūros paso koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“, 22 punktu, 25.2 papunkčiu ir 29 punktu:

1. T v i r t i n a m e Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j a m e savivaldybėms, mokykloms ir nevalstybinėms mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas ir mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams), dalyvauti įgyvendinant Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą.

3. N u s t a t o m e, kad nuo 2020 metų Kultūros paso paslaugos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson 

 

 

 

Susisiekimo ministras, laikinai einantis

švietimo ir mokslo ministro pareigas                      Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu

Nr. ĮV-1000/V-1055

 

 

KULTŪROS PASO PASLAUGŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kultūros paso paslaugų (toliau – paslauga) atrankos, Kultūros paso ekspertų komisijos (toliau – Komisija) sudarymo ir darbo, Kultūros paso paslaugų pasirinkimo, užsakymo ir apmokėjimo tvarką.

2.       Paslaugos teikiamos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus besimokantiems pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas) (toliau – mokiniai), siekiant ugdyti mokinių savarankiško kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius.

3.       Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kultūros paso koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Kultūros paso koncepcija).

 

II SKYRIUS

KULTŪROS PASO PASLAUGŲ ATRANKA

 

4. Kultūros paso paslaugų atranką vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Informacija apie kultūros paso paslaugų atranką skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir švietimo portalo informacinės sistemos svetainėje https://kulturospasas.emokykla.lt/ (toliau – interneto svetainė www.kulturospasas.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

5.       Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente (toliau – paslaugos teikėjas).

6. Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali naudotis klasė ar sudaryta grupė. Paslaugos gali vykti paslaugos teikėjo nurodytoje vietoje, paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji) ir nuotoliniu būdu. Individualiai Kultūros paso paslaugomis galės naudotis 9–12 klasių mokiniai nuo 2022 m. sausio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

 

7. Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi būti ne didesnė kaip 15 eurų arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius lydintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai. Jei paslauga vyksta paslaugos teikėjo nurodytoje vietoje arba paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji), paslaugų teikėjas į paslaugos kainą privalo įtraukti visas su paslaugos teikimu susijusias priemones, reikalingas paslaugai teikti, ir išlaidas, įskaitant visus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus mokesčius, išskyrus mokinių ir juos lydinčių asmenų atvykimo į paslaugos teikimo vietą išlaidas. Paslaugos, kurių teikimui reikalingos papildomos su paslaugos teikimu susijusios priemonės (gaminio žaliavos, medžiagos ar sudedamosios dalys, specialūs įrankiai, mechanizmai ar kt.), negali būti teikiamos nuotoliniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

 

8.       Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą Kultūros paso paslaugų atrankos elektroninių paraiškų (toliau – paraiška), atitinkančių Aprašo reikalavimus, skaičių. Kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška.

9.       Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir interneto svetainėje www.kulturospasas.lt du kartus per metus skelbiami kvietimai teikti paraiškas; paraiškų teikimo terminas negali būti trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų:

9.1.    I kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip einamųjų metų rugsėjo 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų birželio mėnesį;

9.2.    II kvietimas paslaugų, kurios pradedamos teikti ne anksčiau kaip kitų metų sausio 1 d., atrankai skelbiamas einamųjų metų spalio mėnesį.

10.     Atsižvelgiant į mokinių skaičių ir paslaugoms finansuoti skiriamas lėšas, neatrinkus pakankamo kiekio paslaugų ar turint mažą tam tikrų meno sričių ar žanrų paslaugų pasiūlą, gali būti skelbiami papildomi kvietimai, taikant paraiškų teikimo sąlygas nurodytas Aprašo 4–8 punktuose.

11.     Paslaugų teikėjai, norintys dalyvauti atrankoje, Apraše nustatyta tvarka iki kvietime nustatytos datos (imtinai) turi pateikti:

11.1.  tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos formą  (1 priedas);

11.2.  paslaugos teikėjo – juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.), paslaugos teikėjo – fizinio asmens individualios veiklos pažymos kopiją PDF formatu, jeigu šie dokumentai nėra viešai prieinami;

11.3.  savo nuožiūra, papildomą paslaugos turinio aprašymą ir (ar) pagalbinę/metodinę medžiagą PDF formatu, skirtą mokytojui / mokiniui.

12.     Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai pridedami prie paraiškos, kuri pildoma interneto svetainėje www.kulturospasas.lt iki kvietime nustatytos datos (imtinai) pabaigos. Kiekvienam, pildančiam paraišką interneto svetainėje www.kulturospasas.lt, sukuriama paskyra, o prisijungimo duomenys išsiunčiami el. paštu. Kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

13.     Už paraiškoje ir prie paraiškos pridedamų dokumentų pateikiamos informacijos tikrumą ir tikslumą atsako paslaugos teikėjas.

14.     Pateiktų paraiškų vertinimą sudaro du etapai:

14.1.  administracinės atitikties vertinimas;

14.2.  ekspertinis paslaugos atitikties Kultūros paso koncepcijos 20 punkte nustatytiems kriterijams (toliau – kriterijai) vertinimas.

15.     Kultūros ministerija, atlikdama administracinės atitikties vertinimą, tikrina, ar pateiktos paraiškos atitinka Aprašo 5–7 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus.

16.     Administracinės atitikties vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

17.     Jeigu, atliekant administracinės atitikties vertinimą, nustatomi Aprašo 5–7 ir 11 punktų neatitikimai, paslaugos teikėjui Kultūros ministerija išsiunčia elektroninį pranešimą apie administracinės atitikties vertinimo metu nustatytus neatitikimus ir pateikia informaciją apie paraiškos patikslinimo terminus ir būdą.

18.     Jei paraiškos trūkumai nėra pašalinami per 3 darbo dienas, paraiška ekspertiniam paslaugos atitikties kriterijams vertinimui neteikiama.

19.     Sprendimą neteikti paraišką ekspertiniam paslaugos atitikties kriterijams vertinimui priima administracinės atitikties vertinimą atliekančio Kultūros ministerijos padalinio vadovas ir atsakymas paslaugos teikėjui pateikiamas elektroniniu paštu per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

20.     Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama ekspertiniam vertinimui.

21.     Ekspertinį vertinimą atlieka ir Kultūros paso paslaugos atitikties kriterijams formą (2 priedas) pildo Komisija per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškos administracinės atitikties vertinimo. Vertinama paraiškoje pateiktos paslaugos atitikimas kriterijams pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą. Vieną paraišką vertina 3 Komisijos nariai, tarp kurių turi būti ir Kultūros ministerijos, ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguoti asmenys.

22.     Komisijos vertinama paslauga, kuri atitinka visus kriterijus, Komisijos siūloma įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį (toliau –  rinkinys) ir galioja iki paraiškoje nustatyto termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

221. Paslaugos teikėjui pateikus Kultūros ministerijai prašymą elektroniniu paštu, paslaugos, įtrauktos į rinkinį, paraiškoje nurodytas vykdymo terminas, Kultūros ministro įsakymu gali būti pratęsiamas, neviršijant 3 metų paslaugos vykdymo termino.

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

23. Rinkinys, kuriame nurodomas paslaugos pavadinimas, paslaugos teikėjas, paslaugos kaina vienam mokiniui eurais ir paslaugos vykdymo termino pabaigos data, atsižvelgiant į paraiškoje pateiktą informaciją, gavus paslaugos teikėjo (juridinio asmens) vadovo ar paslaugos teikėjo (fizinio asmens) pasirašytą Aprašo 3 priede nustatytos formos kultūros paso paslaugos teikėjo deklaraciją, tvirtinamas kultūros ministro įsakymu. Rinkinys šio aprašo 221 ir 25 punktų nustatytais atvejais gali būti keičiamas ne dažniau kaip keturis kartus per metus, o kai keičiama paslaugos kaina vienam mokiniui – ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

24. Kultūros ministro įsakymu patvirtintų paslaugų teikėjai per 5 darbo dienas nuo rinkinio patvirtinimo elektroniniu paštu informuojami apie patvirtintą įsakymą. Paslaugos teikėjas, prisijungęs su jam suteiktais duomenimis prie interneto svetainės www.kulturospasas.lt, patikslina kontaktinius duomenis, pateikia tikslų paslaugos vykdymo kalendorių, atsižvelgdamas į Kultūros ministerijai pateiktoje paraiškoje nurodytus paslaugos vykdymo terminus ir paslaugos teikimo (vnt.) skaičių per nurodytą terminą. Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 20 d. imtinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

25. Paslaugos teikėjas turi teisę patikslinti paslaugos, įtrauktos į rinkinį, paraiškoje pateiktą informaciją, elektroniniu paštu pateikdamas prašymą Kultūros ministerijai. Jei prašymas yra susijęs su paslaugos atitikimu kriterijams ir (ar) paslaugos kainos vienam mokiniui tikslinimu, jį šio aprašo nustatyta tvarka nagrinėja Komisija. Informacijos apie paslaugos teikėją, paslaugos vykdymo vietos tikslinimo, techninių ar kitų klaidų taisymo atvejais prašyme nurodyta informacija per 20 darbo dienų yra patikslinama interneto svetainėje www.kulturospasas.lt.”

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

26.     Jei paslauga neatitinka bent vieno iš kriterijų, paslaugų teikėjui per 20 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos elektroniniu paštu išsiunčiama Komisijos užpildyta Aprašo 2 priede nustatyta kultūros paso paslaugos atitikties kriterijams forma.

27.     Paslaugos teikėjas, kurio teikiama paslauga neatitiko bent vieno kriterijaus, turi teisę pagal Komisijos rekomendacijas patikslintą paraišką teikti kito kvietimo metu.

28.     Į rinkinį įtraukta paslauga gali būti išbraukta iš rinkinio, jei jos teikėjas raštu Kultūros ministerijai pateikia prašymą išbraukti paslaugą iš rinkinio arba neįgyvendina ir nesilaiko Kultūros paso paslaugos teikėjo deklaracijoje patvirtintų reikalavimų.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO TVARKA

 

29.     Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir (ar) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Aprašu.

30.     Komisija atlieka šias funkcijas:

30.1.  nagrinėja  pateiktas paraiškas ir prie jų pateiktus dokumentus;

30.2.  priima sprendimus dėl paraiškoje teikiamos paslaugos atitikimo kriterijams ir teikia kultūros ministrui tvirtinti;

30.2. priima sprendimus dėl paraiškoje teikiamos paslaugos atitikimo kriterijams, įskaitant paslaugos kainos vienam mokiniui tikslinimą, ir teikia kultūros ministrui tvirtinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

30.4.  siūlo kultūros ministrui trijų metų laikotarpiui paslaugų tematinį prioritetą, kuris skatintų atitinkamoms kultūros ir meno sritims skirti daugiau dėmesio bei atnaujinti esamas paslaugas;

30.5. svarsto kitus, susijusius su kultūros pasu, klausimus, dėl kurių į Komisiją kreipiasi kultūros ministras ir (ar) švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

31.    Komisija turi teisę:

31.1.  teikti pasiūlymus ir rekomendacijas savo kompetencijos klausimais;

31.2.  gauti iš paslaugos teikėjo papildomos informacijos, kuri būtina paraiškai įvertinti ir argumentuotam sprendimui priimti;

31.3.  kviesti į posėdžius Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, valstybės ar savivaldybių institucijų atstovus ir kitus nepriklausomus ekspertus, galinčius pateikti išvadas ir pasiūlymus;

31.4. Neteko galios nuo 2019-06-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

31.5. teikti siūlymą Kultūros ministrui dėl paslaugų teikimo sustabdymo, jei yra gautas pagrįstas  skundas ar pretenzija iš paslaugų gavėjo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

32.     Komisijos nariai privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, vengti interesų konflikto situacijų.

33.     Komisiją sudaro 10 narių, po 5 narius į Komisiją deleguoja Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

34.     Į Komisijos narius siūlomi asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir pasirašyti nepriekaištingos reputacijos deklaraciją. Nepriekaištinga reputacija šiuo atveju suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

35.     Komisijos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras.

36.     Komisijos narys nepasibaigus kadencijai turi teisę atsistatydinti arba jį gali atšaukti delegavusi ministerija. Tokiu atveju skiriamas naujas Komisijos narys likusiam kadencijos laikotarpiui.

37.     Komisija pirmo naujos kadencijos sudėties posėdžio metu iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka Komisijos kadencijos laikotarpiui Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją.

38.     Komisijos pirmininkas:

38.1.  organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

38.2.  tvirtina Komisijos užpildytą Kultūros paso paslaugos atitikties kriterijams formą (2 priedas);

38.3.  veikia Komisijos vardu, atstovauja jai visose Lietuvos Respublikos valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;

38.4.  šaukia Komisijos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams.

39.     Komisijos pirmininko nesant, Aprašo 38 punkte nustatytas funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

40. Pagrindinės Komisijos veiklos formos – individualus paraiškų vertinimas ir posėdžiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

41.     Komisijos nariai prieš kiekvieną posėdį įvertina, ar posėdžių darbotvarkėje numatyti klausimai ir svarstymui pateiktos paraiškos jiems nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto, informuoja apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą Komisijos pirmininką ar jo pavaduotoją bei nusišalina nuo minėtų klausimų svarstymo. Nusišalinimo faktas fiksuojamas posėdžio protokole.

42.     Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Komisijos narys iki posėdžio pradžios Komisijos sekretoriui gali pateikti nuomonę raštu ar elektroniniu paštu posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.

43.     Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, Komisijos pirmininko sprendimu Komisijos narių susirinkimo sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Komisijos narių susirinkimo narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatais. Neeilinis Komisijos posėdis gali būti sušauktas Komisijos pirmininko iniciatyva, ne mažiau kaip pusės Komisijos narių reikalavimu arba kultūros ministro ir (ar) švietimo, mokslo ir sporto ministro iniciatyva.

44.     Komisijos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių Komisijos narių, įskaitant balsą Komisijos nario, kurio nuomonė pateikta raštu / elektroniniu paštu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo priėmimą lemia Komisijos pirmininko, jeigu jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

45.     Komisijos posėdžių sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

46. Neteko galios nuo 2019-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

47.     Komisijos darbą techniškai aptarnauja Kultūros ministerija. Komisijos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir posėdžiams protokoluoti ministerija skiria sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

48.     Komisijos sudėtis ir metinė ataskaita skelbiamos Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje www.smm.lt.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ PASIRINKIMAS, UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

 

49. Paslaugų finansavimo ir administravimo funkcijas atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) kartu su Nacionaline švietimo agentūra, kuri administruoja interneto svetainę www.kultūrospasas.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

50. Neteko galios nuo 2020-06-10

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

51.     Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programą (toliau – Mokykla), dalyvavimui paslaugose interneto svetainės www.kulturospasas.lt Mokyklos paskyroje suformuojama virtuali mokyklos piniginė kalendoriniams metams. Tiksli virtualios mokyklos piniginės lėšų suma, tenkanti paslaugų finansavimui, apskaičiuojama pagal einamųjų mokslo metų Mokykloje rugsėjo 1 d. mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą, skaičių, kiekvienam mokiniui skiriant 15 eurų. 

52.     Kiekvienai mokyklai  el. paštu suteikiami vartotojo prisijungimo prie interneto svetainės www.kulturospasas.lt duomenys. Mokykla, prisijungdama prie nurodytos interneto svetainės, pateikia asmens, atsakingo už paslaugų pasirinkimo ir mokinių dalyvavimo koordinavimą (toliau – Kultūros paso paslaugų koordinatorius) Mokykloje, kontaktus ir patvirtina Mokyklos paskyrą interneto svetainėje www.kulturospasas.lt. Kultūros paso paslaugų koordinatorius skiriamas Mokyklos vadovo įsakymu.

53.     Paslaugos teikėjas savo paskyroje gali matyti Mokyklų pasirinkimą dalyvauti jo teikiamoje paslaugoje, kuriame nurodomas pasirinktos paslaugos pavadinimas, data ir laikas, Mokyklos pavadinimas, paslaugos vykdymo vietos adresas, paslaugos pasirinkimo statusas (rezervuota ar užsakyta), mokinių skaičius, lydinčių asmenų skaičius, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius, jei tokių yra grupėje, Kultūros paso paslaugų koordinatoriaus kontaktiniai duomenys. Apie Mokyklos paslaugos užsakymą paslaugos teikėjui nurodytu el. paštu išsiunčiamas pranešimas.

54.     Paslaugų teikėjas paslaugos vykdymo termino metu, prisijungęs prie paslaugos teikėjo paskyros, gali tikslinti paslaugų, kurios nėra rezervuotos ar užsakytos, teikimo kalendorių. 

55. Už teikiamos paslaugos kokybę atsako paslaugos teikėjas. Jei paslauga teikiama nuotoliniu būdu, paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad mokiniai prisijungtų prie saugios nuorodos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

 

56.     Už mokinių paslaugų pasirinkimo koordinavimą yra atsakinga Mokykla. Mokyklos, pasirinkdamos paslaugas ir jose dalyvaudamos, atlieka šias funkcijas:

56.1. Kultūros paso paslaugų koordinatorius užtikrina, kad Kultūros paso paslaugoms mokiniams skirtos lėšos būtų naudojamos laikantis mokinių lygiateisiškumo principo. Šiam principui užtikrinti kaupiamuoju būdu pildoma dalyvavimo Kultūros paso paslaugose ataskaitos forma pagal Aprašo 4 priedą. Ataskaitos forma į Mokyklos paskyrą įkeliama iki liepos 10 d. už sausio – birželio mėnesius ir iki kitų metų sausio 10 d. už rugsėjo – gruodžio mėnesius. Už Ataskaitos pildymą ir įkėlimą atsakingas Kultūros paso paslaugų koordinatorius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

56.2. užtikrina, kad kiekvienas mokinys per kalendorinius metus turėtų galimybę pasinaudoti bent viena paslauga, o suma, skiriama mokiniui dalyvauti Kultūros paso paslaugose, neviršytų 15 eurų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

56.3.  Paslaugas Mokykla renkasi iš rinkinio, patvirtinto kultūros ministro įsakymu ir paskelbto interneto svetainėje www.kulturospasas.lt, atsižvelgdama į Mokyklos mokiniams skiriamas lėšas paslaugoms finansuoti, mokinių poreikius ir pavėžėjimo galimybes.

56.4. Mokykla privalo užtikrinti, kad prie paslaugos prisijungia tik Mokyklos vadovo įsakymu patvirtinti paslaugos dalyvių sąraše (grupėje) nurodyti mokiniai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

 

57.     Paslaugų rezervavimas ir užsakymas vykdomas šia tvarka:

57.1. Mokykla pasirenka paslaugą iš rinkinio, skelbiamo interneto svetainėje www.kulturospasas.lt, ir, naudodamasi vartotojo prisijungimo duomenimis, paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemoje rezervuoja paslaugą. Jei Mokykla, atlikdama paslaugos rezervaciją, viršija jai skirtą lėšų sumą, rezervacija nėra galima;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

57.2.  Paslaugos rezervavimas galioja ne ilgiau kaip 7 darbo dienas (imtinai). Per nustatytą laiką neatlikus paslaugos užsakymo paslaugos rezervavimas automatiškai panaikinamas;

57.3.  Paslaugos užsakymas patvirtinamas, Mokyklai į paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemą įkėlus Mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą paslaugos dalyvių sąrašą (grupę). Grupę gali sudaryti Mokyklos klasės ar kelių tos pačios Mokyklos klasių mokiniai. Paslaugų užsakymo metu nurodytas asmenų, dalyvaujančių paslaugoje, skaičius turi sutapti su Mokyklos vadovo įsakyme patvirtintu asmenų skaičiumi;

57.4.  atlikus paslaugos užsakymą Mokyklos paskyroje suformuojamas paslaugos užsakymo patvirtinimo pranešimas, kuris išsiunčiamas Mokyklos nurodytu kontaktiniu el. paštu ir kurį Mokykla turi pateikti paslaugos teikėjui paslaugos vykdymo vietoje.

58.     Paslaugų teikėjams už suteiktas paslaugas atsiskaitoma vadovaujantis šiuo principu: bendra paslaugos kaina apskaičiuojama rinkinyje nustatytą paslaugos kainą mokiniui padauginus iš Mokyklų paslaugos užsakymuose pateiktų mokinių skaičiaus.

59. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos paslaugų teikėjas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, LMNŠC pateikia sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, išskyrus už paslaugas, suteiktas gruodžio mėnesį, kai sąskaita faktūra pateikiama iki gruodžio mėnesio 20 dienos. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta paslaugos pavadinimas (-ai), mokyklos pavadinimas, datos, kada jos buvo suteiktos, paslaugos (-ų) kaina vienam mokiniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

60.     LMNŠC su paslaugų teikėju atsiskaito per 20 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Kultūros paso paslaugų atrankos dokumentai (paraiškos, įsakymai, protokolai ir kita) saugomi Kultūros ministerijoje teisės aktų nustatyta tvarka. LMNŠC saugo su paslaugų vykdymu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

 

62.     Paslaugų teikėjas ir Mokykla neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Aprašą nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

63.     Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

64.     Kultūros ministro sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

____________________

 

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kultūros paso paslaugos atrankos elektroninės paraiškos forma)

 

 

KULTŪROS PASO PASLAUGOS ATRANKOS

ELEKTRONINĖ PARAIŠKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacija apie teikėją

Pavadinimas / Vardas Pavardė

 

Teisinis statusas / individualios veiklos pažymos numeris ir išdavimo data

 

Juridinio asmens kodas / asmens kodas

 

Buveinės adresas / adresas

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

Internetinės svetainės adresas (neprivaloma)

 

 

2. Kontaktai informacijai apie paslaugą gauti

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

Internetinės svetainės adresas (neprivaloma)

 

 

3. Paslaugos pavadinimas

 

Paslaugos tipas*

* pažymėkite vieną tinkamiausią

kultūros ar meno renginys

kultūrinės edukacijos užsiėmimas

kultūros ar meno renginys, papildytas kultūrine edukacija

 

Paslaugos meno sritis ar žanras pagal turinį*

* pažymėkite ne daugiau kaip dvi tinkamiausias

architektūra

baletas

cirkas

dailė

daugiakultūriškumas

dizainas

etninė kultūra

fotografija

kinas

kultūros paveldas

lėlių teatras

literatūra

muzika

opera

performansas (tarpdisciplininis menas)

skulptūra

šokis

 

dramos teatras

 

kita

 

4. Paslauga vyksta

Vykdymo terminas*

*nurodyti, nuo kada iki kada bus teikiama paslauga; paslauga gali būti teikiama ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo paslaugos vykdymo termino pradžios.

_ _ _ _/_ _/_ _ – _ _ _ _/_ _/_ _

Planuojamas paslaugos teikimo kartų skaičius per nurodytą terminą *

*Tikslus paslaugų teikimo kalendorius / grafikas pateikiamas po paraiškos patvirtinimo

 

Paslaugos teikimo vieta*

* pažymėkite vieną tinkamiausią; jei teikiama paslauga gali vykti kultūros ar meno įstaigoje, būti išvažiuojamoji ir vykti nuotoliniu būdu, tuomet reikia pildyti tris atskiras paraiškas.

paslauga vyksta tik kultūros ar meno įstaigoje

paslauga vyksta tik paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji)

Paslaugos vykdymo vieta sutampa su paslaugos teikėjo adresu

 

Paslaugos vykdymo vietos adresas (-ai): __________________________________

Pridėti adresą +

Paslaugos vykdymo vieta*

*

* nepildoma, jei paslauga vyksta tik paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji)

 

 

5. Paslaugos gavėjai / dalyviai

Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje*

* klasių dydis yra 15–30 mokinių; kuriuos gali lydėti 1–3 asmenys

Nuo ___ – iki ___

Mokinių amžiaus grupė, kuriai skirta paslauga*

* pažymėti visus tinkamus variantus

1 kl. mokiniai

2 kl. mokiniai

3 kl. mokiniai

4 kl. mokiniai

 

5 kl. mokiniai

 

6 kl. mokiniai

 

7 kl. mokiniai

 

8 kl. mokiniai

 

9 kl. mokiniai

 

10 kl. mokiniai

 

11 kl. mokiniai

 

12 kl. mokiniai

Paslaugos pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių*

Paslaugos vykdymo vietos infrastruktūra yra pritaikyta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

 

TAIP / NE / Nežinau, nes paslauga bus vykdoma paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažiuojamoji)

Paslaugos turinys, naudojami metodai ir priemonės yra pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

TAIP / NE

Paslaugos vykdytojai turi reikalingos kompetencijos ir (ar) patirties teikiant paslaugas specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams:

TAIP / NE

Trumpai apibūdinkite infrastruktūros, kurioje vyks paslauga, paslaugos turinio pritaikymą ir (ar) paslaugos vykdytojų kompetencijas bei patirtį darbe su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių

 

 

 

6. Paslaugos trukmė (min.)

 

 

7. Paslaugos kaina vienam mokiniui Eur*

* Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi būti ne didesnė kaip 15 eurų arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius lydintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai

 

 

8. Bendrieji gebėjimai, kurie ugdomi paslaugų metu

8.1. Trumpai aprašykite, kaip paslauga ugdys kultūrinį dalyvių sąmoningumą*

* sugebėjimas suvokti įvairių idėjų, patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje, įskaitant muziką, literatūrą ir vizualinį bei scenos meną, svarbą

 

8.2. Trumpai aprašykite, kaip paslauga prisidės prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą

 

 

 

 

II. PATIRTIS, TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS

 

9.

Paslaugos teikėjo patirtis (pildo tik kultūros įstaigos)*

*trumpai aprašykite įstaigos pastarųjų 3 metų patirtį vykdant teikiamą ar panašią paslaugą mokiniams

Laikotarpis

Vykdytos veikla

Trumpas veiklos aprašymas

 

 

 

Pridėti eilutę +

10.

Asmenų, įgyvendinsiančių paslaugą, patirtis *

*trumpai aprašykite, kokios yra teikiamą paslaugą vykdančių menininkų ir (ar) specialistų kompetencijos darbe su mokiniais bei jų patirtis teikiant tokias paslaugas

Laikotarpis

Vykdytos veikla

Trumpas veiklos aprašymas

 

 

 

Pridėti eilutę +

11.

Paslaugos aprašymas*

* Ši informacija bus viešinama ir prieinama paslaugos gavėjams. Papildomą informaciją, kuri gali būti naudinga atrankos komisijai, galite pridėti papildomu dokumentu

Paslaugos tikslas

 

Pagrindiniai paslaugos uždaviniai

 

Paslaugos metodai / priemonės

 

Numatomas paslaugos įgyvendinimo forma

*paslaugos įgyvendinimo forma (paroda, koncertas, edukacija, spektaklis ir pan.)

 

Siektini paslaugos rezultatai

 

 

12.               Trumpas paslaugos aprašymas, kuris bus skirtas mokiniams ir mokytojams bei bus viešinamas interneto svetainėje www.kulturospasas.lt (iki 2 000 ženklų su tarpais)

 

13.

 

 

 

 

 

Papildoma medžiaga*

* žemiau prisekite papildomai prie paraiškos pateikiamus dokumentus:

- teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta paslaugos teikėjo – juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.), paslaugos teikėjo – fizinio asmens individualios veiklos pažymos, kopija PDF formatu, jeigu šie dokumentai nėra viešai prieinami internete;

- pagalbinė / metodinė medžiaga (PDF formatu arba nuoroda internete), skirta mokytojui / moksleiviui, norinčiam dalyvauti paslaugoje ir siekiančiam rasti papildomos medžiagos iš anksto

14. Tematinio trijų metų prioriteto atitikimas

14.1. Ar siūloma paslauga atitinka Kultūros paso tematinį trijų metų prioritetą:

* tematinis trijų metų prioritetas skelbiamas Kultūros ministerijos internetinėje svetainėje www.lrkm.lt.

TAIP / NE

 

14.2. Jei siūloma paslauga atitinka paskelbtą tematinį trijų metų prioritetą, trumpai aprašykite kaip

 

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

 

 

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Kultūros paso paslaugos atitikties kriterijams forma)

 

KULTŪROS PASO PASLAUGOS ATITIKTIS KRITERIJAMS

 

Paslaugos pavadinimas:______________________________________________________

Paslaugos teikėjas (pavadinimas / vardas, pavardė):________________________________

Kultūros paso paslaugos atrankos elektroninės paraiškos registracijos Nr.:______

Paslauga pateikta pirmą kartą  ar paslauga pateikta pakartotinai

 

 

 

Eil. Nr.

Kultūros paso paslaugų rinkinio kultūros ir meno paslaugų atrankos kriterijai (toliau – Kriterijai)

Vertinimas*

Eil. Nr.

Kriterijai

Vertinimas*

1.

Paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma

5.

Paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą

 

2.

Paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai

6.

Paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau

 

3.

Paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą

7.

Paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei

 

4.

Paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių įtrauktį

* atitinka – TAIP, neatitinka – NE.

 

 

 

Kultūros paso ekspertų komisijos (toliau – Komisija) sprendimas dėl paslaugos atitikimo kriterijams

 

 

 

Komisijos rekomendacijos paslaugos teikėjui, neatitikties kriterijams atveju

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas ________________ tvirtina šį Komisijos sprendimą.    

(vardas, pavardė)

____/__/__         ____________                     

(data)                                (parašas)

 

 

________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

 

 

Kultūros paso paslaugų atrankos ir 

finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Kultūros paso paslaugos teikėjo deklaracijos forma)

 

KULTŪROS PASO PASLAUGOS TEIKĖJO DEKLARACIJA

 

Paslaugos pavadinimas:______________________________________________________

 

Kultūros paso paslaugos paraiškos registracijos Nr.:______

 

Paslaugos teikėjo pavadinimas / vardas, pavardė:_________________________________________

 

 

Šia forma patvirtiname, kad Kultūros paso paslaugų atrankos elektroninėje paraiškoje (toliau – paraiška) pateikta paslauga:

·    nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

·    jokiais būdais neišreiškia nepagarbos tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

·    jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

·    jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

Patvirtiname, kad prisiimame atsakomybę už sveiką ir saugią mokinių mokymosi aplinką.

TAIP

Patvirtiname, kad turime tinkamą įrangą ir priemones paslaugai įgyvendinti.

TAIP

Patvirtiname, kad turime lėšų reikalingų paslaugai įgyvendinti iki apmokėjimo už suteiktas paslaugas.

TAIP

Patvirtiname, kad į paslaugos kainą įtraukėme visas su paslaugos teikimu susijusias priemones, reikalingas paslaugai teikti, ir išlaidas, įskaitant visus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus mokesčius, išskyrus mokinių ir juos lydinčių asmenų atvykimo į mūsų įstaigą išlaidas.

TAIP

Patvirtiname, kad Kultūros paso logotipą naudosime tik paraiškoje pateiktos paslaugos vykdymo terminu ir tik šiai paslaugai viešinti.

TAIP

Patvirtiname, kad paslauga, kuri yra teikiama nuotoliniu būdu ir už kurią yra gaunamas apmokėjimas, kitais socialiniais tinklais nėra teikiama nemokamai.

TAIP

 

 

______________________________________         ____________             ____ / __ / __

(Paslaugos teikėjo, užpildžiusio paraišką,                                   (parašas)                                    (data)

vardas, pavardė, pareigos)

 

 

______________________________________         ____________             ____ / __ / __

(Įstaigos vadovo vardas, pavardė, pareigos;                            (parašas)                                    (data)

tik juridiniam asmeniui)

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

 

 

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

(Ataskaitos forma)

 

 

DALYVAVIMO KULTŪROS PASO PASLAUGOSE ATASKAITA

 

 

Pilnas mokyklos pavadinimas

Savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

Klasė

 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė

 

1 Kultūros paso paslauga

 

2 Kultūros paso paslauga

 

n+1  Kultūros paso paslauga

 

Panaudotos Kultūros paso paslaugoms lėšos einamaisiais metais

 

Paslaugos pavadinimas

 

 

Dalyvavimo data

 

 

Kaina, Eur

 

Paslaugos pavadinimas

 

Dalyvavimo data

 

 

Kaina, Eur

 

Paslaugos pavadinimas

 

Dalyvavimo data

 

 

Kaina, Eur

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Kontaktai

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-411/V-694, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10094

Dėl kultūros ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-717/V-874, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12610

Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1207/V-1472, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20251

Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo