Suvestinė redakcija nuo 2017-09-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03205

 

 

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisės aktų, reguliuojančių VALSTYBINIO TURIZMO departamento prie ūkio ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo

 

2017 m. vasario 27 d. Nr. V-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-247 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1.  T v i r t i n u pridedamą Teisės aktų, reguliuojančių Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą (toliau – Sąrašas).

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas ir juo tvirtinamas Sąrašas laikomas viešai paskelbta konsultacija pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnį.

3P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. V-25 „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą patvirtinimo“.

4. PaveduTurizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                       Jurgita Kazlauskienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2017 m. vasario 27 d. įsakymu

Nr. V-45

 

Teisės aktų, reguliuojančių valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas

 

I skyrius

teisės aktų, reguliuojančių valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos veiklą, sąrašas

 

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“.

 

II skyrius

teisės aktų, įtvirtinančių atitinkamos priežiūros srities reikalavimus, sąrašas

 

Bendrieji teisės aktai, taikomi visoms priežiūros sritims

 

3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

4. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1679 „Dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 „Dėl administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“.

9. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-32 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje priežiūros patvirtinimo“.

10. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl asmenų konsultavimo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2016 m. gegužės  4 d. įsakymas Nr. V-82 „Dėl asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

12. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario  10 įsakymas Nr. V-35 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“.

121.  Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-142 „Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

 

Kelionių organizavimo paslaugų teikimas

 

13. 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva Nr. 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų.

14. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 756 „Dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1319 „Dėl kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

17. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 4-833 „Dėl kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

18. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 4-513 „Dėl turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-34/1-122 „Dėl turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 18-V „Dėl Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų“.

21. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-305 „Dėl Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Neteko galios nuo 2017-09-14

Punkto naikinimas:

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

 

23. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

24. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos  23 d. įsakymas Nr. V-186 „Dėl finansų įstaigos garantijos pavyzdinės formos patvirtinimo“.

25. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl kelionių organizatorių priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos formų patvirtinimo“.

26. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės formos ir turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo pavyzdinės formos patvirtinimo“.

27. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinio klausimyno patvirtinimo“.

 

Apgyvendinimo paslaugų teikimas ir šių paslaugų klasifikavimas

 

28. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

29. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2003 m. kovo  26 d. įsakymas Nr. 21-V „Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“.

30. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2003 m. kovo  26 d. įsakymas Nr. 22-V „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

31. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2006 m. gegužės  4 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų darbo organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

32. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl Apgyvendinimo rūšių aprašo patvirtinimo“.

33. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2011 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-154 „Dėl Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

34. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2013 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“.

35. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2014 m. spalio  30 d. įsakymas Nr. V-229 „Dėl Svečių namų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“.

36. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2016 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-149 „Dėl apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sudėties patvirtinimo“.

37. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų sąrašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

 

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimas, gido pažymėjimų išdavimas

ir gido paslaugų teikimas

 

38. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-99 „Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

39. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2011 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl Gidų profesinės kvalifikacijos reikalavimų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų gido kategorijai bei gido ir kelionių vadovo pažymėjimams gauti ir pažymėjimo išdavimo (panaikinimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo“.

40. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

 

41. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2012 m. kovo  19 d. įsakymas Nr. V-54 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

42. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-235 „Dėl pavyzdinės gidų rengimo programos patvirtinimo ir Valstybinio turizmo departamento prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos direktoriaus 1998 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 41 pripažinimo netekusiu galios“.

43. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-295 „Dėl profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo“.

44. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

45. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-195 „Dėl gidų asmens duomenų tvarkymo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

 

Turizmo informacijos centro ženklo naudojimas

 

46. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus  2011 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-137 „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos patvirtinimo ir dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2003 m. kovo 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 19-V „Dėl Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarkos“ pripažinimo negaliojančiu“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-173, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14554

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo