Suvestinė redakcija nuo 2016-12-13 iki 2018-02-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-12, i. k. 2015-15066

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-APVA-r-014 PRIEMONĖS GERIAMOJO Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 7 d. Nr. D1-717

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-r-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos Aplinkos

projektų valdymo agentūros

2015 m. birželio 18 d

raštu Nr. APVA-840

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos 2015 m.

birželio 23 d. raštu Nr. 1D-5611

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos 

2015 m.  rugsėjo 22 d. raštu  

Nr. 5K1514277)6K-1607018

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717

 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-APVA-r-014 PRIEMONĖS GERIAMOJO Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-r-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (toliau – Veiksmų programa), 5  prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-r-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347 p. 320);

2.2. Veiksmų programą;

2.3. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas).

3. Apraše vartojama sąvoka:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Geografinė informacinė sistema (toliau – GIS APVA) – sistema, skirta vykdyti projektų rodiklių monitoringą, standartizuoti informacijos, susijusios su gyventojų prijungimu prie nuotekų ir vandentiekio tinklų, suvedimą ir vaizdavimą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 1 ir 2 punktuose nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“, Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 148 551 899,90 eurų (šimto keturiasdešimt aštuonių milijonų penkių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt devynių 90 centų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. Skiriamo finansavimo paskirstymas regionams:

 

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma veikloms, nurodytoms Aprašo 11.1-11.4 papunkčiuose, Eur

ES lėšų suma veiklai, nurodytai Aprašo 11.5 papunktyje, Eur

 

1.

 

Alytaus

 

7 788 067,52

 

483 811,04   

 

2.

 

Kauno

 

27 256 302,59

 

1 693 218,50   

 

3.

 

Klaipėdos

 

15 219 004,68

 

945 436,39   

 

4.

 

Marijampolės

 

6 977 832,48

 

433 477,54

 

5.

 

Panevėžio

 

12 157 189,48

 

755 230,03   

 

6.

 

Šiaulių

 

14 297 528,99

 

888 192,39   

 

7.

 

Tauragės

 

4 896 217,46

 

304 163,26   

 

8.

 

Telšių

 

6 788 021,11

 

421 686,06   

 

9.

 

Utenos

 

8 319 030,48

 

516 795,57   

 

10.

 

Vilniaus

 

36 164 104,55

 

2 246 589,78   

 

11.

 

Iš viso:

 

139 863 299,34

 

8 688 600,56

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet siekiama pasirašyti projektų sutartis, pagal regionus:

 

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.

Regiono pavadinimas:

ES lėšų suma, Eur

 

2016 m.

 

2017 m.

 

2018 m.

 

2019 m.

 

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016–2020 m.

 

1.

 

Alytaus

 

7 788 067,52

 

483 811,04   

 

0

 

0

 

0

 

8 271 878,56

 

2.

 

Kauno

 

27 256 302,59

 

1 693 218,50   

 

0

 

0

 

0

 

28 949 521,09

 

3.

 

Klaipėdos

 

15 219 004,68

 

945 436,39   

 

0

 

0

 

0

 

16 164 441,07

 

4.

 

Marijampolės

 

6 977 832,48

 

433 477,54

 

0

 

0

 

0

 

7 411 310,02

 

5.

 

Panevėžio

 

12 157 189,48

 

755 230,03   

 

0

 

0

 

0

 

12 912 419,51

 

6.

 

Šiaulių

 

14 297 528,99

 

888 192,39   

 

0

 

0

 

0

 

15 185 721,38

 

7.

 

Tauragės

 

4 896 217,46

 

304 163,26   

 

0

 

0

 

0

 

5 200 380,72

 

8.

 

Telšių

 

6 788 021,11

 

421 686,06   

 

0

 

0

 

0

 

7 209 707,17

 

9.

 

Utenos

 

8 319 030,48

 

516 795,57   

 

0

 

0

 

0

 

8 835 826,05

 

10.

 

Vilniaus

 

36 164 104,55

 

2 246 589,78   

 

0

 

0

 

0

 

38 410 694,33

 

11.

Iš viso regionams konkrečiais metais:

 

139 863 299,34

 

 

8 688 600,56   

 

0

 

0

 

0

 

148 551 899,90

 

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurias kasmet siekiama pripažinti deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Lentelė Nr. 3

Eil.

Nr.

Regiono pavadinimas:

ES lėšų suma, Eur

 

2016 m.

 

2017 m.

 

2018 m.

 

2019 m.

 

2020 m.

 

2021

m.

 

2022

m.

 

2023

m.

Iš viso konkrečiam regionui per

2016–2023 m.

 

1.

 

Alytaus

 

0

 

3 357 132,53  

 

3 357 132,53  

 

1 557 613,50

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8 271 878,56

 

2.

 

Kauno

 

0

 

11 749 130,29  

 

11 749 130,29  

 

5 451 260,51

 

0

 

0

 

0

 

0

 

28 949 521,09

 

3.

 

Klaipėdos

 

0

 

6 560 320,07  

 

6 560 320,07  

 

3 043 800,93

 

0

 

0

 

0

 

0

 

16 164 441,07

 

4.

 

Marijampolės

 

0

 

3 007 871,76  

 

3 007 871,76  

 

1 395 566,50

 

0

 

0

 

0

 

0

 

7 411 310,02

 

5.

 

Panevėžio

 

0

 

5 240 490,81  

 

5 240 490,81  

 

2 431 437,89

 

0

 

0

 

0

 

0

 

12 912 419,51

 

6.

 

Šiaulių

 

0

 

6 163 107,79  

 

6 163 107,79 

 

2 859 505,80

 

0

 

0

 

0

 

0

 

15 185 721,38

 

7.

 

Tauragės

 

0

 

2 110 568,61  

 

2 110 568,61  

 

979 243,50

 

0

 

0

 

0

 

0

 

5 200 380,72

 

8.

 

Telšių

 

0

 

2 926 051,47  

 

2 926 051,47  

 

1 357 604,23

 

0

 

0

 

0

 

0

 

7 209 707,17

 

9.

 

Utenos

 

0

 

3 586 009,98  

 

3 586 009,98  

 

1 663 806,09

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8 835 826,05

 

10.

 

Vilniaus

 

0

 

15 588 936,71  

 

15 588 936,71  

 

7 232 820,91

 

0

 

0

 

0

 

0

 

38 410 694,33

 

11.

Iš viso regionams konkrečiais metais:

 

0

 

60 289 620,02  

 

60 289 620,02  

 

27 972 659,86

 

0

 

0

 

0

 

0

 

148 551 899,90“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

10. Priemonės tikslas – padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

11. Pagal šį Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

11.2. geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

11.3. nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

11.4. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;

11.5. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija.

Papildyta punktu:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

12. Regionų projektų sąrašus numatoma sudaryti 2016 m. II ketvirtį. Regionų projektų sąrašai gali būti keičiami Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas),  III skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

II. SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Galimi pareiškėjai yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar) regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas), galimi partneriai yra savivaldybių administracijos. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

14. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

15. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi užtikrinti pakankamus administracinius gebėjimus vykdyti projektą:

15.1. projekto vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį projektų valdyme;

15.2. finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

15.3. už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo turi turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį vandentvarkos srityje.

16. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje. Prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje nustatytos šalių prievolės ir atsakomybė.

17. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jam (jiems) keliamus reikalavimus, išdėstytus Aprašo 1 priedo 5 punkte.

 

III. SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

19. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1(3) ir skelbiamus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt:

19.1. pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Vertinama, ar pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos:

19.1.1. jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įpareigojimo pareiškėjui ne vėliau kaip iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos gavimo;

19.1.2. jei paraiškos teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, kartu su paraiška turi būti pateikta prašymo išduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją kopija;

19.1.3. jei pareiškėjas iki paraiškos vertinimo pabaigos negauna geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, paraiška atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

19.2. projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“, 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo. Vertinama, ar projektas prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo:

19.2.1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę;

19.2.2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

19.3. projektas turi atitikti šių dokumentų nuostatas:

19.3.1. savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą. Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones (gyvenamosios vietovės atitiktis).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

19.3.2. regiono plėtros planą. Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

19¹. Pagal šį Aprašą nefinansuojami projektai, įgyvendinami gyvenamosiose vietovėse, turinčiose iki 200 gyventojų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

20. Pagal šį Aprašą didelės apimties projektai nefinansuojami.

21. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties sudarymo dienos. Projekto vykdytojas gyventojus turi prijungti prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų per 36 mėnesius nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

22. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

23. Projektas atitinkamai pagal numatytą įgyvendinti veiklą turi siekti bent vieno iš žemiau išvardytų stebėsenos rodiklių, kurie patvirtinti Priemonių įgyvendinimo plane:

23.1. gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (P.N.050);

23.2. gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (P.N.051);

23.3. gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (P.N.053);

23.4. gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (P.N.054);

23.5. rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (P.S.333);

23.6. papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos (P.B.218);

23.7. papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos (P.B.219).

23¹. Fizinis Aprašo 11.5 papunktyje nurodytos veiklos įgyvendinimo rodiklis – inventorizuotų geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km).

Papildyta punktu:

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

24. Aprašo 23.1–23.5 papunkčiuose nurodytų rodiklių siekiama, vadovaujantis pateiktoje lentelėje Nr. 4 konkrečiam regionui nustatytomis tarpinėmis ir galutinėmis stebėsenos rodiklių reikšmėmis. Turi būti pasiekta ne mažesnė reikšmė, nei nurodyta pateiktoje lentelėje. Rodikliai, nustatyti 23.6–23.7 papunkčiuose, turi būti nurodyti paraiškoje ir yra apskaičiuojami projekto vykdytojo taip, kaip nurodyta Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

Lentelė Nr. 4

Eil.

Nr.

Regionas

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) (P.N.050)

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) (P.N.051)

 

Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) (P.N.053)

Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE)(P.N.054)

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų

surinkimo tinklų ilgis, km (P.S.333)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.*

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.*

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.*

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.*

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.*

 

 

1.

 

 

Alytaus

 

0

1114

0

1559

0

780

0

1448

0

22

 

 

2.

 

 

Kauno

 

0

3898

0

5457

0

2728

0

5067

0

78

 

 

3.

 

 

Klaipėdos

 

0

2176

0

3047

0

1523

0

2829

0

44

 

 

4.

 

 

Marijampolės

0

 

998

0

1397

0

698

0

1297

0

20

 

 

5.

 

 

Panevėžio

 

0

1738

0

2434

0

1217

0

2260

0

35

 

 

6.

 

 

Šiaulių

 

0

2044

0

2862

0

1431

0

2658

0

41

 

 

7.

 

 

Tauragės

 

0

700

0

980

0

490

0

910

0

14

 

 

8.

 

 

Telšių

 

0

971

0

1359

0

680

0

1262

0

19

 

 

9.

 

 

Utenos

0

1190

0

1665

0

833

0

1546

0

24

 

 

10.

 

 

Vilniaus

 

0

5171

0

7240

0

3620

0

6723

0

103

 

 

11.

 

 

Iš viso:

 

0

20000

0

28000

0

14000

0

26000

0

400

 

24¹. Jei į regionų projektų sąrašus įtraukiami projektai, kurie nesiekia Apraše nustatytų regionams siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių, mažinama regionui skirta lėšų kvota pagal šiuos įkainius:

24¹.1. nepasiekus rodiklio P.S.333 „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“, mažinama kvota 105 eurais už metrą;

24¹.2. nepasiekus rodiklių P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“ ir P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“, mažinama kvota 1 810 eurų už vieną gyventoją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

24². Jeigu Priemonių įgyvendinimo plane ir Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodytu pasiekimo momentu projekto vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi stebėsenos rodiklių nepasiekimo priežastis ir projektui skirto finansavimo pagrįstumą, vadovaudamasi Projektų taisyklių 259–265 punktais, vienašaliu sprendimu sumažina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą (nekeisdama projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydžio, t. y. atitinkama suma didindama projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalį). Jei įgyvendinančioji institucija nustato, kad nepasiekus stebėsenos rodiklių taip pat nėra pasiektas projekto tikslas, vadovaudamasi Projektų taisyklių 190 punktu ji inicijuoja projekto sutarties nutraukimą Projektų taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka ir išmokėtų lėšų susigrąžinimą Projektų taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

25. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

25.1. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti bent vieną rangos darbų viešąjį pirkimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

25.2. planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai, kai tokios procedūros turi būti atliktos pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

25.3. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

26. Rekomenduojama darbų bei paslaugų viešuosius pirkimus atlikti vadovaujantis tipiniais pirkimo dokumentais, patalpintais tinklalapyje www.apva.lt.

27. Negalima numatyti projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

28. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

29. Pagal šį Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL, 2010 C 83, p.47) 107 straipsnyje, neteikiama.

30. Paraiška turi atitikti šiuos reikalavimus:

30.1. į paraišką turi būti įtrauktas vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimas iki abonentui ir (ar) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos, taip sudarant galimybę prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (punktas taikomas, kai įgyvendinamos Aprašo 11.1 ir 11.3 punktuose nurodytos veiklos);

30.2. paraiškoje nurodytos gyvenamosios vietovės turi atitikti projektiniame pasiūlyme nurodytas gyvenamąsias vietoves;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

30.3. paraiškoje gali būti nurodyti didesni siektini projekto stebėsenos rodikliai negu nurodyta projektiniame pasiūlyme, tačiau paraiškoje projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis negali būti didesnis nei nustatyta regiono projektų sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

31. Įgyvendinant geriamojo vandens tiekimo tinklų ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos projektus, investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojui negali viršyti 4 344 eurų (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų) vienam gyventojui.

32. Įgyvendinant geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos ir (arba) naujos statybos projektus, investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojui negali viršyti 868 eurų (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų) vienam gyventojui.

33. Įgyvendinant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos projektus, rekonstruojami tinklai turi būti nutiesti ne vėliau kaip iki 1990 m. gruodžio 31 d.

34. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių naujos statybos ir (arba) rekonstrukcijos projektai gali būti įgyvendinami tik tada, kai cheminiai ir (arba) indikatoriniai rodikliai neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

35. Neteko galios nuo 2016-02-18

Punkto naikinimas:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

IV. SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

36. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytus reikalavimus projekto išlaidoms.

37. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų). Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų).

38. Intensyvumas skaičiuojamas:

38.1. rangos darbams ir įrangai taikomas Aprašo 39 punkte nustatytas finansavimo intensyvumas;

38.2. paslaugoms taikomas svertinis vidurkis, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į kiekvienos veiklos rangos darbų ir įrangos tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir jos finansavimo intensyvumą;

38.3. bendras visų projekto veiklų (rangos darbų ir įrangos bei paslaugų sutarčių) paramos intensyvumas apskaičiuojamas išvedus projekto veiklų, nurodytų šio Aprašo 11 punkte, ir paslaugų intensyvumų svertinį vidurkį.

39. Reikalavimai intensyvumui pagal projekto veiklas, numatytas Aprašo 11 punkte:

39.1. tiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus gyvenamosiose vietovėse (gyvenamųjų vietovių dydis apskaičiuojamas pagal projektinio pasiūlymo teikimo metu galiojančius naujausius Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus duomenis), turinčiose 200–2000 gyventojų, taikomas 80 procentų paramos intensyvumas. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti ne mažiau nei 20 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų;

39.2. tiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus gyvenamosiose vietovėse, turinčiose virš 2000 gyventojų, taikomas 50 procentų paramos intensyvumas. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų;

39.3. rekonstruojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus gyvenamosiose vietovėse turinčiose virš 200 gyventojų, taikomas 50 procentų paramos intensyvumas. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų;

39.4. naujai statant ir (ar) rekonstruojant geriamojo vandens gerinimo įrenginius (įskaitant vandenviečių naują statybą ir (arba) rekonstravimą) gyvenamosiose vietovėse turinčiose virš 200 gyventojų, kai cheminiai ir (arba) indikatoriniai rodikliai neatitinka normų, taikomas 50 procentų paramos intensyvumas. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

39.5. naujai statant ir (ar) rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius, kurie yra įtraukti į upių baseinų rajonų valdymo planus, gyvenamosiose vietovėse turinčiose virš 200 gyventojų, taikomas 80 procentų paramos intensyvumas. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti ne mažiau nei 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

39.6. naujai statant ir (ar) rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius, kurie nėra įtraukti į upių baseinų rajonų valdymo planus, gyvenamosiose vietovėse turinčiose virš 200 gyventojų, taikomas 50 procentų paramos intensyvumas. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

40. Pareiškėjas ir (ar) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.

41. Netinkamos finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinos išlaidos ir tinkamos išlaidos, kurių nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio lėšų.

42. Tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Lentelė Nr. 5

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

 

1.1.

žemės sklypo pirkimo arba nuomos išlaidos;

Netinkama finansuoti.

1.2.

nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos apie žemės sklypo rinkos vertę parengimo išlaidos;

Netinkama finansuoti.

1.3.

išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

Netinkama finansuoti.

1.4.

žemės sklypo kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos išlaidos.

Tinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

2.1.

nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

 

Netinkama finansuoti.

2.2.

nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos išlaidos;

Netinkama finansuoti.

2.3.

išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

Netinkama finansuoti.

2.4.

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijos, kadastrinių matavimų, teisinės registracijos išlaidos (Aprašo 11.5 papunktyje nurodytai veiklai).

Tinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

3.1.

administracinių pastatų statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir einamojo remonto, griovimo darbų išlaidos;

 

Netinkama finansuoti.

3.2.

vandenviečių ir vandens gręžinių naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų išlaidos;

Netinkama finansuoti, išskyrus kai projekte statomi ar rekonstruojami geriamojo vandens gerinimo įrenginiai arba kai vandens gręžiniai būtini vandeniui tiekti, norint užtikrinti nuotekų valymo įrenginių technologinį procesą.

3.3.

statybos leidimų ir su tuo susijusių dokumentų rengimo išlaidos;

Netinkama finansuoti.

3.4.

sukurto turto draudimo išlaidos ir teisinės registracijos išlaidos;

Netinkama finansuoti.

3.5.

darbai, kurie apmokami iš rangos sutartyse numatyto užsakovo

rezervo lėšų;

Netinkama finansuoti.

3.6.

Neteko galios nuo 2016-02-18

 

3.7.

nuotekų valymo įrenginių naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų išlaidos;

Tinkama finansuoti.

3.8.

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų išlaidos;

Tinkama finansuoti.

3.9.

geriamojo vandens gerinimo įrenginių naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų išlaidos;

Tinkama finansuoti.

3.10.

dangų atstatymo išlaidos;

Tinkama finansuoti. Finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki buvusios būklės.

3.11.

esamų inžinerinių tinklų atstatymo ir perkėlimo darbų išlaidos;

Tinkama finansuoti, kai inžineriniai tinklai trukdo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir tai yra optimalus sprendimas.

3.12.

Neteko galios nuo 2016-02-18

 

3.13.

statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;

Tinkama finansuoti.

3.14.

patalpų, kurios yra tiesiogiai pritaikytos nuotekų valymo įrenginių / geriamojo vandens gerinimo įrenginių procesui valdyti ir darbo higienos sąlygoms užtikrinti, statyba / rekonstrukcija;

Tinkama finansuoti, jeigu nuotekų valymo įrenginių arba vandens gerinimo įrenginių statybos / rekonstrukcijos pirkimo dokumentuose yra numatyta administracinių patalpų statyba / rekonstrukcija. Tinkamų išlaidų dydis turi būti nustatytas pritaikant pro rata principą.*

3.15.

projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos.

Tinkama finansuoti, kai visos išlaidos kartu neviršija 5 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

 

4.1.

biuro baldų nuomos ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

Netinkama finansuoti.

4.2.

transporto priemonių pirkimo ir nuomos išlaidos;

Netinkama finansuoti, išskyrus šio

Aprašo 11.4 punkte nurodytai veiklai (jei projekte numatytas

dumblo tvarkymas).

4.3.

kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, kurios nepriskiriamos objekto eksploatacinėms reikmėms;

Netinkama finansuoti.

4.4.

programinės įrangos įsigijimo išlaidos, kurios nepriskiriamos objekto eksploatacinėms reikmėms;

Netinkama finansuoti.

4.5.

įrangos, įrenginių ir kito kilnojamojo materialiojo (ilgalaikio ir trumpalaikio), taip pat nematerialiojo turto nuomos ir lizingo išlaidos;

Netinkama finansuoti.

4.6.

įsigyto turto draudimo išlaidos;

Netinkama finansuoti.

4.7.

atsarginės dalys ir įranga, kuri nesumontuota ir yra priskiriama prie eksploatavimo išlaidų;

Netinkama finansuoti.

4.8.

biuro baldų pirkimas.

Netinkama finansuoti, išskyrus kai biuro baldai būtini užtikrinti objekto eksploatacines reikmes.

5.

Projekto vykdymas

 

 

5.1.

investicinio projekto rengimo išlaidos.

Tinkama finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkama finansuoti tik privalomos viešinimo priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio nuostatas.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

7.1.

projekto administravimo paslaugų (įskaitant viešųjų pirkimų dokumentų rengimo) išlaidos;

Tinkama finansuoti. Projekto administravimo paslaugų išlaidos apmokamos vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedo nuostatomis. Jeigu visos administravimo paslaugos perkamos iš tiekėjo, išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais bei neviršyti fiksuotos normos dydžių, nurodytų Projektų taisyklių 10 priede. Kai už projekto administravimą atsakingas pats projekto vykdytojas ar partneris, t. y. nėra sudaroma administravimo paslaugų sutartis, taikoma fiksuotoji norma pagal Projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą ir gali būti apmokama supaprastintai.

7.2.

projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo rengimo pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, išlaidos;

Netinkama finansuoti.

7.3.

paraiškos rengimo išlaidos.

Netinkama finansuoti.

*Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pagrįsti patalpų paskirtį ir nurodyti detalius plotus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

43. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projekto taisyklių 36 skirsnyje.

 

V. SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

44. Galimi projektinių pasiūlymų teikėjai, savivaldybių vykdomosios institucijos, turi pateikti projektinius pasiūlymus Regiono plėtros tarybai pagal Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą, paskelbtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo siūlymo juos pateikti. Galima projektinio pasiūlymo teikėja, savivaldybės vykdomoji institucija, gali pateikti tik vieną projektinį pasiūlymą vieno siūlymo teikti projektinius pasiūlymus metu, išskyrus atvejus, kai viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione esančios savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje veikia daugiau nei vienas savivaldybės paskirtas viešasis vandens tiekėjas. Esant nesuplanuotoms lėšoms regione (kai regiono sąrašas patvirtintas ne visam ES struktūrinių fondų lėšų regiono limitui), gali būti skelbiamas papildomas siūlymas teikti projektinius pasiūlymus. Jei regione nesuplanuotos lėšos liko dėl sumažintos kvotos regionui už stebėsenos rodiklių reikšmių nepasiekimą, šios lėšos gali būti naudojamos tik nepasiektų stebėsenos rodiklių reikšmių siekimui, Projektų taisyklių 20 skirsnyje numatyta papildomo finansavimo tvarka. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikta:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

44.1. sąnaudų naudos analizės rezultatų skaičiuoklė, parengta pagal metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“, 4 priedą „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai“;

44.2. išnagrinėtos alternatyvos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, priede patvirtintas alternatyvų nagrinėjimo schemas;

44.3. investicinis projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamomis Viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodinėmis rekomendacijomis, skelbiamomis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

45. Sekretoriatas, gavęs regiono plėtros tarybai pateiktą projektinį pasiūlymą, jį įvertina Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Į regiono projektų sąrašą, kurį tvirtina regiono plėtros taryba, gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

46. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo siūlymo teikti paraiškas dėl regioninio projekto įgyvendinimo gavimo dienos.  Tais atvejais, kai pareiškėjas pagrindžia, kad planuojamos įgyvendinti veiklos tiesiogiai susijusios su kitomis planuojamomis ir / ar įgyvendinamomis veiklomis toje pačioje teritorijoje ir tai tiesiogiai įtakoja paraiškos pateikimo terminą, paraiškos pateikimo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bendras paraiškos pateikimo terminas negali viršyti 12 mėnesių. Pareiškėjas pildo paraiškos formą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) ir teikia ją įgyvendinančiajai institucijai, o, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

46¹. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką Aprašo 11 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas teikia paslaugas daugiau kaip vienos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione esančios savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

47. Pareiškėjas per 14 dienų nuo siūlymo teikti paraiškas dėl regiono projekto įgyvendinimo gavimo dienos įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus per DMS, užpildydamas pirkimų planą pagal SFMIS formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

48. Jei vadovaujančioji institucija laikinai neužtikrina DMS funkcinių galimybių ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu. Apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

49. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

49.1. partnerio deklaraciją (jei projekte yra partneris);

49.2. įvykusių viešųjų pirkimų ataskaitą;

49.3. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtintą kopiją, vadovaujantis Aprašo 16 punktu (jei projekte yra partneris);

49.4. informaciją apie numatomas gauti projektų pajamas;

49.5. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (jei projekte yra partneris);

49.6. patvirtinimą apie pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį;

49.7. pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą) padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas;

 

49.8. atsakingos institucijos sprendimo, kad planuojama ūkinė veikla galima arba atrankos išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas kopiją, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

49.9. Neteko galios nuo 2016-12-13

Punkto naikinimas:

Nr. D1-868, 2016-12-12, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28701

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

49.10. informaciją apie planuojamus pagal projektą tiesti naujus ir (ar) rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklus, statyti naujus ir (ar) rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius ir (ar) geriamojo vandens gerinimo įrenginius, esamus ir pagal kitus projektus tiesiamus ir (ar) rekonstruojamus geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklus, statomus ir (ar) rekonstruojamus nuotekų valymo įrenginius ir (ar) geriamojo vandens gerinimo įrenginius;

49.11. informaciją apie geriamojo vandens cheminių ir (arba) indikatorinių rodiklių atitikimą Lietuvos higienos normai HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, pateikiant ne mažiau kaip trijų paskutiniųjų metų geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos kopijas (taikoma, jei įgyvendinama Aprašo 11.2. punkte nurodyta veikla);

49.12. savivaldybės tarybos sprendimo kopiją, kad pareiškėjas yra paskirtas viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą (šis dokumentas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki paraiškos vertinimo pabaigos);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

49.13. Neteko galios nuo 2016-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

49.14. Neteko galios nuo 2016-02-18

Punkto naikinimas:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

49.15. Neteko galios nuo 2016-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

49.16. projekto vadovo, projekto finansininko ir už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingo asmens gyvenimo aprašymus, kuriuose būtų nurodyta darbuotojų išsilavinimas ir patirtis projektų valdyme, ir tai įrodančių dokumentų kopijas.

49¹. Iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą vykdomi geriamojo vandens gerinimo įrenginių ir (ar) nuotekų valymo įrenginių naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, registracijos išrašą iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko. Kai įgyvendinant projektą rekonstruojami geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklai, daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį registracijos išrašą iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko. Jei planuojami rekonstruoti tinklai neregistruoti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke, duomenis iš buhalterinės apskaitos dokumentų, įrodančius, kad planuojami rekonstruoti tinklai nutiesti ne vėliau kaip iki 1990 m. gruodžio 31 d. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, panaudos davėjo ar nuomotojo raštiško sutikimo vykdyti projekto veiklas kopiją. 

Papildyta punktu:

Nr. D1-868, 2016-12-12, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28701

 

50. Visi Aprašo 49 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS. Informacija nurodyta Aprašo 49.10 papunktyje, turi būti suvesta į GIS APVA. Jei nėra galimybės (dėl techninių ir programinių gedimų, nepriklausančių nuo projekto vykdytojo) suvesti informaciją į GIS APVA, turi būti pateiktas žemėlapis, kuriame pavaizduotos pagal projektą planuojamų tiesti naujų ir (ar) rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų, planuojamų statyti naujų ir (ar) rekonstruoti nuotekų valymo įrenginių ir (ar) geriamojo vandens gerinimo įrenginių vietos, taip pat esamų ir pagal kitus projektus tiesiamų naujų ir (ar) rekonstruojamų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų, statomų naujų ir (ar) rekonstruojamų nuotekų valymo įrenginių ir (ar) geriamojo vandens gerinimo įrenginių vietos. Žemėlapis turi būti pateiktas su įskaitomais gatvių pavadinimais ir tik toms gyvenamosioms vietovėms, kuriose bus vykdomos projekto veiklos. Paraiškos pateikimo data ir laiku laikomi paskutinio pateikto priedo pateikimo data ir laikas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

51. Paraiškų pateikimo paskutinė diena bus nustatyta regionų projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija. Šį sprendimą įgyvendinančioji institucija suderina su Ministerija.

52. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

53. Paraiškos vertinimą sudaro projekto tinkamumo finansuoti vertinimas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

54. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėją pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (ar) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

55. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

56. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS.

57. Paraiška atmetama, jei neatitinka reikalavimų, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

58. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

59. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

60. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

61. Projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys.

62. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

63. Projekto sutarties originalai gali būti rengiami ir teikiami pasirašyti kaip popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas. 

 

VI. SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

64. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 4 priede, ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus. Projektui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti šiame Apraše.

64¹. Projektui gali būti skirtas papildomas finansavimas visoms pagal aprašą remiamoms veikloms, jei projekto vykdytojas yra įvykdęs visus viešuosius pirkimus (reikalavimas dėl viešųjų pirkimų  Aprašo 11.5 papunktyje nurodytai veiklai netaikomas) Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, kai tenkinamos sąlygos, nustatytos Projektų taisyklių 197.1-197.8 papunkčiuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

 

64². Projekto įgyvendinimo metu arba iki paraiškos teikimo sutaupytos lėšos (įvykdžius visus projekto viešuosius pirkimus paaiškėja, kad projektui įgyvendinti reikia mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje arba projektų sąraše, arba atsisakoma įgyvendinti tam tikras projekto sutartyje arba projektiniame pasiūlyme numatytas veiklas ar jų dalį) gali būti naudojamos Projektų taisyklių 20 skirsnyje numatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

 

65. Dokumentai pirkimų priežiūrai atlikti turi būti teikiami ir derinami atsižvelgiant į Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtintą 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos svetainėje www.apva.lt.

66. Išlaidų pagrindimo dokumentai, teikiami su mokėjimo prašymais, turi būti rengiami atsižvelgiant į Mokėjimo prašymų teikimo aprašą, patvirtintą 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos svetainėje www.apva.lt.

67. Informavimo apie projektą reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 37 skirsnyje.

68. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII. SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

69. Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

70. Jei Aprašas keičiamas atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________________________

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas

prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-014 priemonės

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,

įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. 1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui).

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą (atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba regionų plėtros tarybos, prieš įtraukdamos projektą į regionų projektų sąrašą);

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ ir siekiamą rezultatą.

Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą

 

1.2. projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytų veiklų;

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų šio Aprašo 11 punkte.

 

 

1.3. projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 30–35 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas (atitiktį šiam kriterijui vertina ministerija arba regionų plėtros tarybos, prieš įtraukdamos projektą į regionų projektų sąrašą);

Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus šio Aprašo 19 punkte.

Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą

 

2.2. projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų (netaikoma).

 

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo;

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų šio Aprašo 23 punkte. Konkrečiam regionui nustatytos tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklių reikšmės nurodytos Aprašo 24 punkte.

 

 

3.2. išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą;

 

 

 

3.3. projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data (vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

-     yra specifiniai – parodo projekto esmę ir charakteristikas;

-     išmatuojami – kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

-     pasiekiami – realūs;

-     susieti – tapatūs vykdomoms projekto veikloms;

-     iškelti laiku – aiški pradžios ir pabaigos data).

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.) (vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis);

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas) (vertinama, ar projektas neturi neigiamos įtakos socialinėje srityje);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas) (vertinama, ar pagrįstas projekto poreikis ir tęstinumas, rezultatai pateisina investicijas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje (netaikoma);

 

 

 

4.2. pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą (netaikoma);

 

 

 

4.3. projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;

 

 

 

4.4. pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas (netaikoma);

 

 

 

4.5. projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (netaikoma);

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (netaikoma)

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei Apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi šio Aprašo 29 punkte yra nustatyta, kad valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

 

 


 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys;

 

 

 

5.2. pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše;

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 13–14 punktuose.

 

 

5.3. pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas

(taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą);

 

 

 

5.4. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata netaikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui);

 

 

 

5.5. pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą (vertinama, ar pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą);

 

 

 

5.6. projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus (šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu);

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 25 punkte.

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą

(šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu).

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas (šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal Aprašo reikalavimus);

Pareiškėjas (partneriai) turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo šio Aprašo 37, 39 ir 40 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas (būtina įsitikinti ar:

- projekte numatytoms netinkamos finansuoti išlaidos užtikrintas finansavimas;

- netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike;

- netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui);

Reikalavimas netinkamoms finansuoti išlaidoms nustatytas Aprašo 41 punkte.

 

 

6.3. užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(atitiktį šiam kriterijui vertina Regioninės plėtros tarybos, prieš įtraukdamos projektą į regionų projektų sąrašą. Sąnaudų naudos analizės rezultatų skaičiuoklė turi būti parengta pagal metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“, 4 priedą „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai“ ir išnagrinėtos alternatyvas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, priede patvirtintas alternatyvų nagrinėjimo schemas. Šis vertinimo aspektas taikomas ir projektams iki 300 000 eurų )

 

Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų;

 

 

 

7.2. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu

(netaikoma);

 

 

 

7.3. įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai (vertinama informacija apie projekto rizikų grupes, veiksnius ir rizikų valdymo būdus pagal 7 priedą „Projekto rizikų grupės, veiksniai ir rizikų valdymo būdai“, pateiktą kartu su investiciniu projektu, parengtu pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos, patvirtintos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337);

 

 

 

7.4. numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai (vertinama, ar:

- projekto išlaidos atitinka 2014–2020 m. rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams;

-projekto veiklos atitinka Apraše projekto veikloms nustatytus reikalavimus;

- veiklų įgyvendinimo ir išlaidų patyrimo grafikas atitinka projekto apimtį);

 

 

 

7.5. pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų Apraše nustatytus reikalavimus;

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta nustatyti šio Aprašo 21–22 punktuose.

 

 

7.6. projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus (netaikoma);

 

 

 

7.7. teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (vertinama ar teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, kuri nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo10 priedo 4 punkte);

 

 

 

7.8. paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti (šis vertinimo aspektas netaikomas, kai bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų).

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos (netaikoma);

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-ES teritorijoje;

-ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše (netaikoma);

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos (netaikoma).

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)    Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. jei keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

 

2)    Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

3)    Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000)

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-108, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-17, i. k. 2016-02997

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-610, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23631

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-818, 2016-11-29, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27707

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-868, 2016-12-12, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28701

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.