Suvestinė redakcija nuo 2021-06-02 iki 2022-02-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-12-30, i. k. 2020-29079

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-27:

Nr. 4-147/A1-172, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03905

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr.  4-1171/A1-1301
Vilnius

 

Įgyvendindamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 23.2 papunkčio nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-537/A1-409, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12295

 

1. T v i r t i n a m e Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j a m e, kad:

2.1. siekdama užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnyje nustatytos išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims (toliau – išmoka) skyrimą, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nustačiusi, kad savarankiškai dirbantis asmuo, pateikęs prašymą gauti išmoką, atitinka visas Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytas išmokos gavimo sąlygas, tačiau jis nėra įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) patvirtintą Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą (toliau – Sąrašas), kreiptųsi į VMI, kad ji papildomai įvertintų galimybę savarankiškai dirbantį asmenį įtraukti į Sąrašą;

2.2. VMI įvertintų savarankiškai dirbančio asmens pateiktas 2019 ir 2020 metų metines pajamų mokesčio deklaracijas. Jei pagal pateiktas metines pajamų mokesčio deklaracijas nustatoma, kad savarankiškai dirbančio asmens pajamos 2020 metais, palyginti su 2019 metais deklaruotomis pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų, savarankiškai dirbantis asmuo įtraukiamas į Sąrašą.

3. P a v e d a m e VMI į Sąrašą įtraukti tik tuos savarankiškai dirbančius asmenis, kurie:

3.1. vykdo ūkinę veiklą, ribojamą dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ūkinės veiklos apribojimų, nurodytą šiuo įsakymu patvirtinto Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 29–32, 35–38, 40 ir (ar) 41 punktuose;

3.2. atitinka šio įsakymo 2.2 papunktyje nustatytas sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. 4-537/A1-409, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12295

 

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                   Monika Navickienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020-12-23 raštu  Nr. ((14.14E-03)-5K-2022623)-6K-2007326

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020-12-23 raštu Nr. R-6141

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. 4-1171/A1-1301

 

 

KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

Nr.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu

Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, grupė

Ūkinė veikla

1.

13

Tekstilės gaminių gamyba

2.

14

Drabužių siuvimas (gamyba)

3.

15

Odos ir odos dirbinių gamyba

4.

16.29

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

5.

32.12

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

 

6.

32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

 

7.

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

 

8.

46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

 

 

9.

47 (išskyrus 47.91)

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

(išskyrus užsakomąjį pardavimą paštu arba internetu)

10.

49.1

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

11.

49.3

Kitas keleivinis sausumos transportas

12.

49.42

Perkraustymo veikla

13.

50.1

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

14.

50.3

Vidaus vandenų keleivinis transportas

15.

51.1

Keleivinis oro transportas

16.

52.23

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

17.

55

Apgyvendinimo veikla

18.

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

19.

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

20.

68 (išskyrus 68.31)

Nekilnojamojo turto operacijos

21.

74.2

Fotografavimo veikla

22.

74.3

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

23.

75

Veterinarinė veikla

24.

77.1

Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

25.

77.2

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

26.

77.39.20

Motociklų nuoma

27.

77.39.30

Automobilinių namelių nuoma

28.

78 (išskyrus 78.3)

Įdarbinimo veikla

29.

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

30.

82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

31.

85

Švietimas

32.

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

33.

87

Kita stacionarinė globos veikla

34.

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

35.

90

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

36.

91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

37.

92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

38.

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

39.

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

40.

96 (išskyrus 96.03)

Kita asmenų aptarnavimo veikla

41.

97

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

 

_______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-147/A1-172, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03905

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-537/A1-409, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12295

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo