Suvestinė redakcija nuo 2019-12-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08328

 

Nauja redakcija nuo 2019-08-06:

Nr. 801, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-08-05, i. k. 2019-12832

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIKVIDAVIMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. 495

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2, 3 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 1 punktu, 2.108 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir 2.111 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Likviduoti Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (juridinio asmens kodas – 188620621, buveinės adresas: Vilnius, Žemaitės g. 6) ir nuo 2019 m. spalio 1 d. nutraukti jo veiklą.

2. Sudaryti šią Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidacinę komisiją (toliau – Komisija):

2.1. Linas Tubelis – Lietuvos sporto centro direktorius (Komisijos pirmininkas);

2.2. Ilona Šimkūnaitė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

2.3. Genovaitė Daujotienė – Lietuvos sporto centro Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriaus vedėja;

2.4. Vieslav Januškevič – Lietuvos sporto centro Finansų, teisės ir personalo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1204, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19593

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. likviduojamas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gali sudaryti sandorius, būtinus teisės aktuose nustatytoms Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijoms atlikti;

3.2. likviduojamo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turtas, išskyrus likviduojamo Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metais skirti, bet iki jo veiklos nutraukimo dienos nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai, po jo veiklos nutraukimo dienos patikėjimo teise perduodamas Lietuvos sporto centrui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1204, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19593

 

4. Įgalioti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją mokėti atleistiems iš pareigų likviduojamo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojams išeitines išmokas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, išeitines išmokas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, ilgalaikio darbo išmokas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Šio nutarimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 801, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-08-05, i. k. 2019-12832

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1204, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19593

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“ pakeitimo