Suvestinė redakcija nuo 2021-02-22 iki 2021-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-13, i. k. 2020-05421

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-27:

Nr. V-550, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06146

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE taisyklių patvirtinimo

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-352
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

 

1. T v i r t i n u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. gegužės 29  d. įsakymo

Nr. V-1335 redakcija)

 

ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR savivaldybės administracijos NUMATYTOSE patalpose TAISYKLĖS

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai (toliau – ligonis), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – asmuo, įtariamas, kad serga), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar grįžusių ar atvykusių (toliau – grįžusių) iš užsienio valstybių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo (toliau – sąlytį turėjęs asmuo), izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose tvarką, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus išrašant ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir stebint jo būklę, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiksmus, nustačius sąlytį turėjusius asmenis, izoliuotų asmenų atsakomybę bei jų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Nr. V-1551, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14158

Nr. V-1590, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14871

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

 

11. Sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, kurie priklauso žemiau nurodytoms specifinėms grupėms, izoliacijos reikalavimai:

11.1. Izoliavimas nėra privalomas šiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir asmuo turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ nurodytus dokumentus:

11.1.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, diplomatams;

11.1.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

11.1.3. pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;

11.1.4. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

11.1.5. sveikatos priežiūros specialistams;

11.1.6. pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

11.1.7. jūrininkams;

11.1.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;

11.1.9. iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;

11.1.10. Neteko galios nuo 2021-02-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

11.1.11. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.) (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

11.1.12. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), arba asmenims, turintiems ASPĮ pažymą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu). Šiame papunktyje paminėti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

11.2. Izoliavimas privalomas, tačiau be kitų Taisyklėse numatytų atvejų, leidžiama palikti izoliacijos vietą, kaip nurodyta Taisyklių 8.2 papunktyje, šiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu:

11.2.1.ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:

11.2.1.1. paramedikai;

11.2.1.2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;

11.2.1.3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;

11.2.1.4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;

11.2.1.5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;

11.2.1.6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai;

11.2.1.7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;

11.2.1.8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;

11.2.1.9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;

11.2.1.10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);

11.2.1.11. apsaugos tarnybų darbuotojai;

11.2.1.12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;

11.2.1.13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;

11.2.1.14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);

11.2.1.15. žvejai;

11.2.1.16. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.

11.2.2. asmenims, keliaujantiems dėl verslo priežasčių;

11.2.3. savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;

11.2.4. komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams;

11.2.5. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

11.2.6. menininkams (kūrėjams, atlikėjams, kultūros operatoriams ir kt.), dalyvaujantiems profesionaliojo meno veikloje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

11.3. asmenims, nurodytiems Taisyklių 11.1 papunktyje, 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik vykti į darbą ir į namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

12. Izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

 

13. Dėl šių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų izoliavimo sprendžiama individualiai, vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais:

13.1. dėl asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, ir kurie nepatenka į Taisyklių 13.2.1 – 13.2.7 nurodytus papunkčius, izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 8 priedas);

13.2. šių kategorijų asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, dėl izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių specifinių grupių asmenų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 6 priedas):

13.2.1. dirbantiems ASPĮ bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose;

13.2.2. kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;

13.2.3. dirbantiems socialinės globos įstaigose;

13.2.4. kurie gyvena socialinės globos įstaigose;

13.2.5. dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose;

13.2.6. esantiems laisvės atėmimo įstaigose;

13.2.7. asmenims, kuriems yra imunosupresija.

Papildyta punktu:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

 

2. Taisyklės yra privalomos:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo;

2.2. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms, prie kurių ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, ar  sąlytį turėjęs asmuo yra prisirašęs;

2.3. NVSC;

2.4. ligoniams, asmenims, įtariamiems, kad serga, ir sąlytį turėjusiems asmenims.

3. Ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo laikomi sergančiais ar galimai sergančiais liga, įrašyta į Pavojingų ir ypač pavojingų ligų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“, todėl privalo laikytis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir šių Taisyklių nuostatų.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos „asmuo, įtariamas, kad serga“, „sąlytį turėjęs asmuo“, „izoliavimas“ suprantamos taip, kaip nurodytos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme bei pagal kriterijus, nurodytus Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams.

 

II skyrius

Sveikatos priežiūros įstaigų pareigos

 

5. ASPĮ, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga ar sąlytį turėjęs asmuo:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

5.1. stacionarinės ASPĮ specialistai prieš paleisdami iš stacionarinės ASPĮ ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga, ar asmenį, turėjusį sąlytį, arba mobilūs punktai bei karščiavimo klinikos, kai imamas tepinėlis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) nustatymo asmenims, įtariamiems, kad serga, ar sąlytį turėjusiems asmenims, informuoja tokį asmenį apie Taisyklėse nustatytą izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose tvarką, įteikia pasirašyti (jei iki šiol asmuo nebuvo pasirašęs) sutikimo būti izoliuotam formą ir atitinkamą atmintinę:

5.1.1. ligoniui įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė (Taisyklių 2 priedas). Prieš išrašydama stacionarizuotą ligonį iš stacionarinės ASPĮ gydytis ambulatoriškai, ASPĮ susisiekia su NVSC dėl ligonio izoliavimo vietos įvertinimo ir nustatymo;

5.1.2. asmeniui, įtariamam, kad serga, ar sąlytį su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiam asmeniui ar sąlytį turėjusiam asmeniui, grįžusiam iš užsienio valstybės, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje atitinka Taisyklių reikalavimus, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį,  atmintinė (Taisyklių 3 priedas);

5.1.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiam asmeniui ar sąlytį turėjusiam asmeniui, grįžusiam iš užsienio valstybės, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje neatitinka Taisyklių reikalavimų, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį atmintinė (Taisyklių 4 priedas);

5.2. apie ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, ar sąlytį turėjusio asmens pasirašytą sutikimą būti izoliuotam namuose, parengtą pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, pažymi ESPBI IS ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentų formoje E003/a „Stacionaro epikrizė“ arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

5.3. sprendimai dėl ligonio izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje priimami ir informacija apie tokius ligonius perduodama atitinkamoms institucijoms, vadovaujantis specialiais ligonių izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. asmeniui, turėjusiam sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sutikime būti izoliuotam parengtame pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį asmenį informuoja savivaldybės administraciją jos nurodytais kontaktais.

51. laisvės atėmimo įstaigos administracija, prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo įstaigos ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga, ar asmenį, turėjusį sąlytį:

51.1. ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, perduoda informaciją paskirtajai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, vadovaujantis specialiais ligonių ar asmenų, įtariamų, kad serga, izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

51.2. asmeniui, turėjusiam sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį asmenį informuoja savivaldybės administraciją jos nurodytais kontaktais dėl izoliavimo savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose;

51.3. informuoja NVSC apie izoliavimo vietos pakeitimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki asmens paleidimo arba per įmanomai trumpiausią laiką, kai apie asmens (suimtojo) paleidimą sprendimas priimamas teismo proceso metu (paleidimas teismo salėje).

Papildyta punktu:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

 

6. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga, prie kurios yra prisirašęs ligonis, asmuo įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo, privalo:

6.1. susisiekti su ambulatoriškai gydomu ligoniu ir įvertinti jo gyvenamosios vietos sąlygas, atsižvelgiant į Taisyklių reikalavimus. Jei jos neatitinka reikalavimų, kreiptis į savivaldybės administraciją ir raštu informuoti NVSC (nurodant adresą, kuriame bus izoliuojamas pacientas ir izoliacijos trukmę);

6.2. nuotoliniu būdu pagal nustatytą tvarką palaikyti reguliarų ryšį su ligoniu, asmeniu, įtariamu, kad serga, ar sąlytį turėjusiu asmeniu,  izoliuotu namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ir stebėti dėl lėtinių neinfekcinių ligų ir prireikus nuotoliniu būdu koreguoti gydymą;

6.3. šeimos gydytojo komandos nariui nuotoliniu būdu nustačius, kad ligoniui, asmeniui, įtariamam, kad serga, ar sąlytį turėjusiam asmeniui dėl sveikatos būklės būtina hospitalizacija, skambinti į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

6.4. sužinojusi, kad ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo pažeidė Taisykles, privalo apie pažeidimą ar atsisakymą laikytis Taisyklių įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir nedelsdama informuoti NVSC bei atitinkamos savivaldybės gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka;

6.5. informaciją apie ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, ar sąlytį turėjusiam asmeniui suteiktas paslaugas įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje;

6.6. išduodama elektroninį nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, ar sąlytį turėjusį asmenį nuotoliniu būdu supažindinti su Taisyklėmis.

7. NVSC specialistas, nustatęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusį asmenį, gavęs sąlytį turėjusio asmens, grįžusio iš užsienio valstybės, kreipimąsi dėl dokumentų, reikalingų norint gauti nedarbingumo pažymėjimą, išdavimo ar kitais atvejais, kai sąlytį turėjusiam asmeniui reikia skirti izoliavimą:

7.1. informuoja jį apie izoliavimo namuose, kitoje gyvenamoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose būtinybę tiesiogiai (gyvai), telefonu, trumpąja SMS žinute ar el. paštu:

7.1.1. sąlytį turėjusiam asmeniui įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 3 priedas);

7.1.2. sąlytį turėjusiam asmeniui, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje neatitinka Taisyklių reikalavimų, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 4 priedas).

7.1.3. NVSC specialistas ar NVSC įgaliotas asmuo informuodamas sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusį asmenį apie izoliavimo namuose, kitoje gyvenamoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose būtinybę:

7.1.3.1. neprivalo teikti ir gauti pasirašyto sutikimo būti izoliuotam, parengto pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, jei sąlyti turėjęs asmuo informuojamas telefonu ir pokalbis yra įrašomas, o pokalbio įrašas tvarkomas pagal Taisyklių IX skyriuje nurodytas asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką. Pokalbio metu NVSC specialistas ar NVSC įgaliotas asmuo turi nurodyti, kad Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 3 priedas) ar Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 4 priedas) yra patalpinta NVSC interneto svetainėje arba atitinkamą atmintinę, jei asmuo pageidauja, atsiųsti el. paštu.

7.1.3.2. neprivalo gauti pasirašyto sutikimo būti izoliuotam, parengto pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, jei asmeniui išsiunčiama trumpoji SMS žinutė su nuoroda į interneto svetainėje patalpintą Asmens sutikimo būti izoliuotam formą (Taisyklių 1 priedas), ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinę (Taisyklių 3 priedas)

7.1.3.3. neprivalo gauti pasirašyto sutikimo būti izoliuotam, parengto pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, jei asmeniui elektroninis laišku išsiunčiama Asmens sutikimo būti izoliuotam forma (Taisyklių 1 priedas), ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė (Taisyklių 3 priedas).

7.2. skiria privalomą izoliaciją asmenims, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar grįžo / atvyko iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Paveiktų šalių sąrašas), arba keliavo per jas 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, ir kuriems nėra taikomos išimtys dėl izoliacijos.  Jei asmuo kreipiasi į NVSC telefonu, raštu ar pažymėjus internetinėje registracijos formoje poreikį dėl dokumentų, reikalingų norint gauti nedarbingumo pažymėjimą, išdavimo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio) ar dienos, kai asmuo nustatomas, kaip turėjęs sąlytį (sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims), išduoda pažymą apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją (Taisyklių 5  priedas) elektroniniais ryšiais pateikdami ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančiai ASPĮ;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

7.3. sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius iš užsienio valstybių, ir artimą sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusius asmenis, kurie sutiko atlikti tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, registruoja tokių tyrimų atlikimui į mobilų patikros punktą. Tiriant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje NVSC specialisto sprendimu tyrimui gali būti registruojami ir mažos rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

7.4. informuoja sąlytį turėjusį asmenį, kad jei izoliacijos metu pasireiškia ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), jis turi nedelsdamas informuoti Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808;

7.5. sąlytį turėjusius asmenis registruoja informacinėje sistemoje, skirtoje sąlytį turėjusių asmenų arba asmenų grįžusių iš paveiktų teritorijų ir patvirtintų ligos atvejų registravimui ir stebėsenai;

7.6. jei asmuo nesilaiko Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų ir nustatytos izoliavimo tvarkos, NVSC turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus arba kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo;

7.7. Išduoda leidimą palikti izoliacijos vietą Taisyklių 8.4 papunktyje nurodytais atvejais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

7.8. esant poreikiui, iš sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių / atvykusių iš užsienio valstybės, gali pareikalauti dokumentų, įrodančių, kad asmuo priklauso tam tikrai grupei asmenų, kuriai taikoma išimtis dėl tyrimo atlikimo ir (ar) izoliacijos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-188, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01739

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

 

71. Neteko galios nuo 2020-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

Papildyta punktu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

 

8. Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo vietą šiais atvejais:

8.1. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės (išskyrus asmenį, nurodytą Taisyklių 8.6 papunktyje), gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais: 

8.1.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

8.1.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.1.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.1.4. nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

8.1.5. dalyvauti savo vestuvėse;

8.1.6. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

8.1.7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu;

8.1.8. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos informavę NVSC apie planuojamą išvykimą.

8.2. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, nurodytas Taisyklių 11.2 papunktyje, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

8.3. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais:

8.3.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

8.3.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar serologiniam SARS-CoV-2 antikūnų tyrimui atlikti;

8.3.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.3.4. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena ar dirba, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, jei ne seniau nei 48 val. iki planuojamo išvykimo atliktas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir išvykimo dieną neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių. Apie planuojamą išvykimą privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos, pridedant neigiamą tyrimo atsakymą įrodantį dokumentą.

8.4. izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas tik nuvykimui į izoliacijos vietą);

8.5. nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (išskyrus asmenį, nurodytą Taisyklių 8.6 papunktyje) ar iš anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.6. Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), izoliacijos vietą gali palikti šiais atvejais iš anksto informavę NVSC:

8.6.1. Taisyklių 8.1.1 – 8.1.4 ir 8.1.6 – 8.1.8 papunkčiuose nurodytais atvejais bei nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (kai vykstama į ASPĮ skubiai pagalbai gauti, NVSC informavimas nereikalingas);

8.6.2. iš anksto tel. 1808 užsiregistravę arba NVSC užregistruoti asmenys nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį, kuris yra užregistruotas į mobilųjį punktą, ėminių paėmimui (NVSC informavimas nereikalingas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

81. Neteko galios nuo 2020-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Papildyta punktu:

Nr. V-1846, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17440

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2169, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20556

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

 

82. Neteko galios nuo 2020-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

 

83. Neteko galios nuo 2020-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Papildyta punktu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2065, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19509

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

 

84. Izoliacijos taikymo terminas:

84.1. ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

84.2. asmenims, įtariamiems, kad serga – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas:

84.3.1. iki 10 dienų, ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

84.3.2. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ASPĮ savanoriaujantiems savanoriams, esant ASPĮ personalo trūkumui, ASPĮ vadovas, atsižvelgęs į ASPĮ infekcijų kontrolės specialisto siūlymus, gali priimti sprendimą dėl izoliavimo termino trumpinimo individualiai, vadovaujantis Sąlytį turėjusių ASPĮ darbuotojų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 7 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

 

84.4. sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybės:

84.4.110 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, išskyrus Taisyklių 84.4.2 papunktyje nurodytus atvejus. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

84.4.2. Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija netaikoma). Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

84.4.3. tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje. Tokie asmenys 10  dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

84.5. Neteko galios nuo 2021-01-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

 

84.5. mažos rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims, kuriems NVSC specialisto sprendimu tiriant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, atliekamas tyrimas rekomenduojama izoliuotis kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

 

85. asmenys, nurodyti Taisyklių 84.3 papunktyje ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, ir asmenys, nurodyti Taisyklių 84.4 papunktyje ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, bendraudami su kitais asmenimis privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, stebėti savo sveikatą, ar nepasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai, ir griežtai laikytis kitų infekcijų kontrolės reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Punkto pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

III skyrius

Ligonio pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO paskirtoje ASMENS sveikatos priežiūros įstaigoje SĄLYGOS

 

9. Ligonis privalo laikytis šių izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pareigų:

9.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo ar 8.3 – 8.4 papunkčiuose nurodytais atvejais. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Palikus izoliavimo vietą būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

9.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

9.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

9.4. nesilankyti pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.);

9.5. vengti tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min. (išskyrus atvejus, kai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos);

9.6. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

9.7. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą;

9.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

9.9. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytų aplinkos ir asmens higienos reikalavimų;

9.10. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose izoliuotas ligonis, privalo:

10.1. užtikrinti, kad ligonis nepaliktų izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo;

10.2. užtikrinti, kad ligonis nevyktų viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas;

10.3. užtikrinti, kad ligonis visą izoliavimo laiką nepriimtų svečių (lankytojų);

10.4. užtikrinti, kad ligonis laikytųsi sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

10.5. užtikrinti, kad ligonis nesilankytų pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.);

10.6. užtikrinti, kad personalas vengtų tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su ligoniu, jei jam nereikia teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.;

10.7. sudaryti sąlygas, kad būtų užtikrintas šilto maisto, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir kitų būtinų priemonių, kurios būtinos ligonio buvimui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, aprūpinimas;

10.8. informuoti ligonius, kad jie kasdien matuotųsi kūno temperatūrą ir stebėtų savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

10.9. nustačius, kad pablogėjo ligonio sveikatos būklė ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jei šie asmenys izoliuoti ne stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, informuoti Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 ar organizuoti ligonio pervežimą į COVID-19 ligoninę;

10.10. nustatyti tvarką ir sudaryti sąlygas, kad ligonis laikytųsi aplinkos ir asmens higienos reikalavimų.

 

IV skyrius

Ligonio pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

11. Ligonis privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

11.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

11.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

11.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

11.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

11.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

11.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808;

11.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

11.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

12. Ligonio izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

12.1. ligonis turi būti izoliuotas atskirame bute / name / gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte ar kito tipo izoliuotose gyvenamose patalpose su atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu tokios galimybės nėra, o šeimos nariai, kurie gyveno kartu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, sutinka, ligonis gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis). Tokiu atveju ligonis turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, būnant bendrose erdvėse visada dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę. Jei yra galimybė, ligoniui rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu ligonis izoliuojasi bendrabučio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu, jam draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), maistą ir kitas būtinas priemones prie ligonio izoliavimosi patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys. Jeigu šeimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje;

12.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 2 priedas), laikymąsi;

12.3. izoliavimo metu tame pačiame kambaryje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį. Kartu su ligoniu gyvenantys asmenys yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos ir laikytis Taisyklių VI skyriuje nurodytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

 

V skyrius

Asmens, įtariamo, kad serga, pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

13. Asmuo, įtariamas, kad serga, privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

13.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

13.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

13.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

13.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

13.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

13.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808;

13.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

13.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

14. Asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

14.1. asmuo, įtariamas, kad serga, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu arba gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais  langais ir  sandariai uždaromomis durimis);

14.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė  (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi;

14.3. kartu su asmeniu, įtariamu, kad serga, gali gyventi tie šeimos nariai, kurie atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiams gyveno kartu, tačiau sveikiems asmenims rekomenduojama gyventi kitame gerai vėdinamame kambaryje.

 

VI skyrius

sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio ASMENS IR SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS, GRĮŽUSIO IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS, pareigos IR BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

15. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ir sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

15.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

15.11. Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

 

15.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

15.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

15.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

15.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

15.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

 

15.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

15.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

15.9. Neteko galios nuo 2020-07-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

 

15.9. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio, išskyrus asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

15.10. salytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, kurie neturi ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių ir neturi galimybės perduoti kitiems asmenims gyvūnų augintinių priežiūros, gali išeiti su gyvūnu augintiniu į lauką ne ilgiau kaip 15 min. visą laiką dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir vengiant bet kokio kontakto su kitais asmenimis. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsiant grįžti į izoliavimo vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

 

16. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų ir sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės (išskyrus nurodytų Taisyklių 161 punkte), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

16.1. sąlytį turėjęs asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrinti šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):

16.1.1. sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

 

16.1.2. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turintys asmenys gali gyventi tame pačiame bute / name su ligoniu, jeigu jie gyveno kartu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju ligonis ir kartu gyvenantys asmenys turi izoliuotis atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, jei yra galimybė, ligoniui rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Kartu su ligoniu gyvenantiems sąlytį turėjusiems asmenims privaloma izoliuotis 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

 

16.1.3. sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

 

16.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė  (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi.

161. Sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu) (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 11.2.5 papunktyje, kurie izoliuojami Taisyklių 16 punkto nustatyta tvarka), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

161.1. asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte / atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu;

161.2. tose pačiose patalpose gali izoliuotis kartu iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys;

161.3. kartu su izoliuotu asmeniu negali gyventi kartu nekeliavę šeimos nariai ar kiti asmenys. Jeigu izoliuojamasi kartu su nekeliavusiais asmenimis, kartu gyvenantys asmenys turi izoliuotis tam pačiam laikotarpiui kaip ir iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys. Kartu gyvenantiems nekeliavusiems asmenims tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas nėra išduodamas ir išmoka nėra skiriama;

161.4. Izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus 8.6  papunktyje nurodytais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

VII skyrius

sąlytį turėjusio asmens pareigos IR BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO savivaldybės administracijos NUMATYTOSE patalpose SĄLYGOS

17. Sąlytį turėjęs asmuo, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje neatitinka Taisyklių reikalavimų, privalo laikytis šių izoliavimo savivaldybės administracijos numatytose patalpose pareigų:

17.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

17.11. Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

 

17.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

17.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

17.4. nesilankyti pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, treniruoklių salėje ar pan.);

17.5. vengti tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, rekomenduojama būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.;

17.6. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

17.7. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808;

17.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

17.9. laikytis aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija), ar asmens, turėjusio sąlytį, atmintinėje (Taisyklių 5 priedas);

17.10. laikytis izoliavimo vietoje nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;

17.11. pasikeitus aplinkybėms, į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

17.12. Neteko galios nuo 2020-07-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

 

17.12. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio, išskyrus asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Nr. V-188, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01739

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

VIII skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens atsakomybė

 

18. Šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

19. Nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

20. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

20.1. administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį;

20.2. baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“;

20.3. civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

21. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo NVSC, policijos ir kitų įgaliotų institucijų pareigūnai.

22. Dėl administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos ir kitas įgaliotas institucijas gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplėtimo atvejus, ginant savo ir viešąjį interesus.

 

IX skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka

 

23. NVSC tvarko šiuos ligonio, asmens įtariamo, kad serga, sąlytį turėjusio asmens (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

23.1. vardas, pavardė;

23.2. lytis;

23.3. gimimo data;

23.4. asmens kodas;

23.5. kalba;

23.6. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo kitas);

23.7. elektroninio pašto adresas;

23.8. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis, pašto kodas, atitiktis Taisyklių reikalavimams;

23.9. laikinosios gyvenamosios vietos (karantino laikotarpiu) informacija: viešbučio pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis, pašto kodas, atitiktis taisyklių reikalavimams;

23.10. atvykimo į Lietuvos Respubliką būdas;

23.11. užsienio valstybė, kurioje asmuo buvo;

23.12. izoliacijos laikotarpis (nuo / iki);

23.13. apie reikalingą izoliacijos galimybę savivaldybės laikinosiose patalpose;

23.14. apie elektroninio nedarbingumo pažymėjimo reikalingumą;

23.15. lankytos vietos Lietuvoje;

23.16. tretieji asmenys, su kuriais turėjo artimą sąlytį (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);

23.17. rizika užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

23.18. sveikatos būklė ir jos pokyčiai;

23.19. pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios duomenų subjektas yra prisirašęs;

23.20. darbovietė, ugdymo įstaiga;

23.21. draustumas privalomuoju sveikatos draudimu;

23.22. požymis, kad nesilaikė Taisyklių reikalavimų;

23.23. požymis, kad deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvoje;

23.24. kitus duomenis, būtinus Taisyklių 25 punkte nurodytam tikslui įgyvendinti.

24. NVSC Taisyklių 23 punkte nurodytus duomenis renka:

24.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

24.2. tiesiogiai iš sąlytį turėjusio asmens užpildytos anketos;

24.3. kai informaciją NVSC apie įtariamus sąlytį turėjusius asmenis pateikia ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, kitas sąlytį turėjęs asmuo ar kiti asmenys (bendradarbiai, artimieji, kaimynai ir kt.) (toliau – tretieji asmenys). Tokiu atveju NVSC specialistas privalo susisiekti su trečiojo asmens nurodytu įtariamu sąlytį turėjusiu asmeniu bei įsitikinti, ar asmuo gali būti priskiriamas sąlytį turėjusiems asmenims.

25. Taisyklių 23 punkte nurodytus asmens duomenis NVSC tvarko vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę. Duomenys tvarkomi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys gali būti tvarkomi mokslinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jeigu informacija nepasitvirtina ir asmuo nepriskiriamas sąlytį turėjusiems asmenims, asmens duomenys naikinami nedelsiant ir toliau nebesaugomi.

26. Duomenų subjekto NVSC tvarkomi asmens duomenys yra konfidencialūs ir gali būti teikiami tik gavus raštišką duomenų subjekto (jo atstovo) sutikimą, išskyrus Taisyklių 29 ir 30 punktuose nurodytus atvejus.

27. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti Taisyklių 23 punkte nurodytus duomenis apie duomenų subjektą (toliau – duomenų gavėjai), NVSC pateikia raštišką prašymą arba su NVSC sudaro duomenų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytus atvejus, kai NVSC duomenis teikia savo iniciatyva remiantis teisės aktų reikalavimais. Prašyme ar Sutartyje turi būti nurodoma asmens duomenų teikimo ir gavimo teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomų gauti asmens duomenų apimtis (nuoroda į konkrečius Taisyklių 23 punkto papunkčius) ir teikimo būdas.

28. Prie Prašymo, išskyrus Taisyklių 29 ir 30 punkte nurodytus atvejus, turi būti pridėtas duomenų subjekto sutikimas informaciją apie jį teikti informacijos apie duomenų subjektą prašančiam duomenų gavėjui, atitinkantis šiuos reikalavimus:

28.1. išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas (surašytas) ir duomenų subjekto pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

28.2. nurodytas duomenų subjekto vardas ir pavardė, asmens kodas (jei duomenų subjektas asmens kodo neturi – nurodyta duomenų subjekto gimimo data);

28.3. nurodyta, kokiu tikslu ir kokius Taisyklių 23 punkte nurodytus duomenis sutinka teikti duomenų gavėjui;

28.4. nurodytas duomenų subjekto sutikimo galiojimo terminas ir duomenų subjekto teisė savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.

29. Taisyklių 23 punkte nurodyti duomenys gali būti suteikti be duomenų subjekto sutikimo duomenų gavėjams, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

30. Atsižvelgiant į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Taisyklių 23 punkte nurodytus duomenis be duomenų subjekto sutikimo NVSC savo iniciatyva (nesant Prašymo ar Sutarties) neatlygintinai teikia:

30.1. Taisyklių 23.1, 23.4, 23.6, 23.9, 23.12, 23.17 ir 23.22 papunkčiuose nurodytus duomenis, siekiant užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir administracinės bei baudžiamosios teisenos vykdymą, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, jungiantis prie NVSC informacinės sistemos, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis;

30.2. Taisyklių 23.1, 23.4, 23.6‑23.9, 23.11-23.13, 23.17 ir 23.22 papunkčiuose nurodytus duomenis, siekiant užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir Taisyklėse savivaldybių administracijoms nustatytų pareigų įgyvendinimą, savivaldybių administracijoms, jungiantis prie NVSC informacinės sistemos, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis. Savivaldybės administracijai suteikiama prieiga tik prie toje savivaldybėje gyvenančių ar laikinai apsistojusių duomenų subjektų duomenų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

 

30.3. Taisyklių 23.1, 23.4 ir 23.12 papunkčiuose nurodytus duomenis, siekiant užtikrinti pacientų, kuriems reikalingos neatidėliotinos paslaugos (t. y. gydytojui nusprendus, kad nesuteikus pacientui paslaugos, jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė), ir pacientų, kuriems taikomas izoliavimas pagal Taisyklių nuostatas, srautų atskyrimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, jungiantis prie NVSC informacinės sistemos, leidžiant atlikti konkretaus duomenų subjekto paiešką ir matyti teikiamus duomenis;

30.4. Taisyklių 23.8 papunktyje nurodytus duomenis, siekiant sumažinti viruso ir ligos plitimą visuomenėje, daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose, NVSC duomenimis, yra užkrečiamosios ligos židinys, laiptinių baigiamosios dezinfekcijos darbų atlikimo tikslu, tokią veiklą vykdančioms įmonėms. Duomenys teikiami taisyklių vienu iš 32 punkte nurodytu būdu;

30.5. Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

 

30.6. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

 

31. NVSC Taisyklių 30 punkte nurodytus duomenis teikia tikralaikio rėžimu (angl. „online“).

32. Taisyklių 23 punkte nurodyti duomenys apie duomenų subjektą, išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytus atvejus, gali būti pateikiami šiais būdais:

32.1. įteikiant institucijos įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į sveikatos priežiūros įstaigą ir pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

32.2. siunčiant registruota pašto siunta;

32.3. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

32.4. elektroniniu paštu – tik tokiais atvejais, kai užtikrinamas teikiamos siuntos šifravimas;

32.5. teikiant kitais būdais, užtikrinančiais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

33. NVSC turimą informaciją apie duomenų subjektą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos arba per Sutartyje nustatytą terminą.

34. Nuasmenintus duomenis apie vietas, kuriose lankėsi COVID-19 užsikrėtę asmenys, NVSC skelbia interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-atveju-epidemiologinio-tyrimo-rezultatai. Visuomenės informavimo tikslais gali būti skelbiami ir kiti statistiniai (apibendrinti ir nuasmeninti) duomenys.

35. Taisyklių 23 punkte nurodytų duomenų gavėjai gautus duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip nurodyta Taisyklių 30 punkte, prašyme arba Sutartyje. Gautus duomenis teikti tretiesiems asmenims draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus.

36. Duomenų gavėjai privalo užtikrinti gaunamų duomenų apsaugą, už asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

1 priedas

 

(Asmens sutikimo būti izoliuotam forma)

 

SUTIKIMAS BŪTI IZOLIUOTAM NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE / PASKIRTOJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE / SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE

 

(Pažymi sveikatos priežiūros specialistas prieš paduodamas formą asmeniui)

Asmuo:

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

 

įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

grįžo / atvyko iš užsienio valstybės*

 

 

žymima, kai asmuo, grįžo ar atvyko iš užsienio valstybės, įrašytos į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, arba keliavo per šias valstybes 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką.

 

Esu informuotas, kad:

1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

2. Nesilaikant Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (toliau – Taisyklės), reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

3. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ar Taisyklių reikalavimų dėl  izoliavimo, asmeniui gali būti taikoma:

3.1. administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų;

3.2. baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“;

3.3. civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą;

3.4. administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, policija ar kitos įgaliotos institucijos;

3.5. dėl administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos ir kitas įgaliotas institucijas, gindamas savo ir viešąjį interesus, gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplitimo atvejus.

 

Aš, ________________________________________________________________________,

(įrašyti vardą ir pavardę)

 

patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau pateiktą informaciją, turėjau galimybę užduoti klausimų, gavau suprantamus atsakymus į visus užduotus klausimus,

sutinku būti izoliuotas:

Asmuo:

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

iki teisės aktais nustatytos izoliacijos pabaigos, gavus gydančio gydytojo patvirtinimą apie izoliacijos pabaigą

 

įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas

 

turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos. Izoliacijos terminas gali būti trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

 

Grįžo / atvyko iš užsienio valstybės*

 

10 dienų nuo paskutinės grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

 

 

 

Galimos izoliavimo vietos (pasirinkti tinkamą, įrašant izoliavimo vietos adresą):

Namai ar kita gyvenamoji vieta

 

Paskirtoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga

 

Savivaldybės administracijos numatytos patalpos

 

 

mano namai ar kita gyvenamoji vieta, kurioje būsiu izoliuotas, atitinka Taisyklių reikalavimus: ______________ (įrašyti „Taip“ / „Ne“).**

(**žymima, kai asmuo pasirenka izoliacijai savo namus ar kitą gyvenamąją vietą)

Aš esu informuotas (-a), kad:

1.         Kompetentingos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybių administracijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir kitos institucijos (toliau – kompetentingos institucijos) epidemijos metu gaus ir tvarkys šiame sutikime nurodytus mano asmens duomenis.

2. Mano asmens duomenys bus tvarkomi žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymo tikslu.

3. Su išvardytais asmens duomenimis bus atliekami šie tvarkymo veiksmai: duomenų rinkimas, stebėjimas, vertinimas ir analizavimas.

4. Asmens duomenys bus gaunami iš manęs, valstybės registrų ar informacinės sistemų, fizinių ar juridinių asmenų.

5. Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

6. Kompetentingos institucijos mano asmens duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nurodytais tikslais.

7. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.

8. Asmens duomenys, surinkti šio sutikimo pagrindu, saugomi iki izoliavimo ir (ar) būtinojo hospitalizavimo, ir (ar) būtinojo izoliavimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Žinau, kad turiu šias teises: teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įsipareigoju laikytis Taisyklių reikalavimų.

Asmens kodas: _____________________________________;

Telefono numeris kontaktams: ___________________________________;

Adresas korespondencijai: ________________________________________________________;

______________________________              ______________________  _____________

(vardas, pavardė)                                                (parašas)                                    (data)

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1151, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10323

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

2 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, SERGANČIO COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ATMINTINĖ

 

Informuojame, jog:

Jūs sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju koronavirusine infekcija metu (pvz., namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje).

Taip pat virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Kol nėra efektyvių vakcinų ir vaistų, sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos higienos priemonės yra svarbiausi šios infekcijos kontrolės būdai.

 

Kiek tai gali užtrukti?

Viruso išskyrimo laikotarpis gali užtrukti iki kelių savaičių. Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje metu su Jumis kontaktuos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos paskirtas koordinatorius ir (ar) Jūsų šeimos gydytojas. Gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę pagal nustatyus kriterijus, informuos Jus apie izoliacijos pabaigą.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas, draudžiama vykti viešuoju transportu.

●    Palaikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės administracija.

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

●    Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●    Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo*. Pablogėjus sveikatos būklei, kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

·   Izoliavimo metu tame pačiame kambaryje negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį.

·   Jūs turite būti izoliuotas atskirame bute / name / gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte ar kito tipo izoliuotose patalpose su atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu tokios galimybės nėra, o šeimos nariai, kurie gyveno kartu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, sutinka, ligonis gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis)*.

·   Jei sergate ir esate izoliuotas bendrabučio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu, Jums draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), maistą ir kitas būtinas priemones prie Jūsų izoliavimo patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys.

·   Jeigu šeimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje.

* jeigu ligonis ar kiti asmenys, gyvenę kartu su ligoniu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi viename bute / name, ligonis ir kartu gyvenantys asmenys:

o turi būti izoliuoti atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose;

o turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, įsitikinti, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos;

o rekomenduojama apriboti ligonį slaugančių asmenų skaičių. Geriausia, kad ligoniu rūpintųsi vienas geros sveikatos ir neturintis lėtinių ligų asmuo;

o    visą laiką, kai bendraujama su ligoniu, tiek jį slaugantis asmuo, tiek ligonis turi dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, kiek įmanoma išlaikyti saugų atstumą ir laikytis kitų žemiau pateiktų aplinkos ir asmens higienos reikalavimų;

o ligoniui, jei yra galimybė, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu;

o ligonis turi valgyti savo kambaryje;

o kartu su ligoniu gyvenantys šeimos nariai yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos ir laikytis Taisyklių VI skyriuje nurodytų reikalavimų.

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas. Atliekamos šalinamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

2Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4Dažnai liečiamus paviršius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfektantu, kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.

5Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

6.    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

7.    Siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

8.    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9.    Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Pirmiausia valymui turi būti naudojamas įprastas muilas ar ploviklis. Po valymo atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc., (skiedžiama 1 : 50 santykiu), arba alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį.

10Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

11. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

11.1. bendraudami dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite saugų (ne mažiau 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

11.2. būdami bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti, neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti kaukę reikia iškart po naudojimo ir atlikti rankų higieną;

11.3. naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.;

11.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

12Pasibaigus izoliavimui, svarbu pirmiau nurodytais būdais pasirūpinti izoliavimo vietos dezinfekcija. Izoliavimo vietoje, jei yra galimybė, reikia vengti kilimų, minkštų baldų ir kitų daiktų minkštu porėtu paviršiumi, kuriuos sunku dezinfekuoti.

______________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

3 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

 

Informuojame, jog:

yra įtariama, kad Jūs sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis.

 Jūs 14 d. laikotarpiu turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar buvote užsienio valstybėje (turėjote sąlytį su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukėlėjus perduodančiais veiksniais). Siekdamas užkirsti kelią galimam infekcijos plitimui, Jūs turite likti namuose (izoliuotis), griežtai laikytis šioje atmintinėje nurodytų izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių ir būti pasiekiamas visą izoliavimo laikotarpį telefonu ir el. paštu.

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju koronavirusine infekcija metu (pvz., namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje).

Taip pat virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Kol nėra efektyvių vakcinų ir vaistų, sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos higienos priemonės yra svarbiausi šios infekcijos kontrolės būdai. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo, todėl siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, svarbus ir sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens izoliavimas.

 

Jei Jūs esate įtariamas, kad sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kiek gali užtrukti Jūsų izoliavimas?

Jeigu Jums laboratoriniais tyrimais bus patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atsižvelgiant į Jūsų sveikatos būklę Jūs būsite hospitalizuotas ar izoliuotas namuose ir Jums bus suteikta visa reikalinga informacija. Jeigu Jūsų laboratorinis tyrimas bus neigiamas, jūs turite tęsti izoliavimą tol, kol nurodys Jūsų šeimos gydytojas.

 

Jei turėjote sąlytį, ar tai reiškia, kad esate užsikrėtęs?

Tai nereiškia, kad esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalima. Kiekvienai užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų atsiradimo. Dabartiniais duomenimis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) inkubacinio periodo trukmė gali būti iki 14 d.

 

Koks yra izoliacijos terminas?

Siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas infekcijos kontrolės priemones, taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas:

            asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

            sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacijos terminas gali būti trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

            sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio – 10 dienų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje.

Net ir po neigiamo tyrimo atsakymo, 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos ar grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims  rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

 

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai:

Karščiavimas

Kosulys

Pasunkėjęs kvėpavimas

Skonio ir kvapo netekimas

 

Jei turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar atvykote / grįžote iš užsienio valstybės ir izoliavimo laikotarpiu pasireiškė bent vienas iš šių požymių, nedelsdami skambinkite į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar buvote užsienyje) ir vykdykite medikų rekomendacijas.

 


 

Kaip elgtis praėjus 14 d. laikotarpiui?

Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio / grįžimo iš užsienio valstybės dienos neatsiranda simptomų, Jūs nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

Nepalikite izoliavimo vietos, išskyrus nurodytus atvejus. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais numatytais atvejais, draudžiama vykti viešuoju transportu.

Asmenys grįžę / atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali palikti izoliavimo vietą  nustatytais atvejais tik gavę NVSC leidimą.

● Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės, išskyrus asmenis grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutolstant ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

● Salytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, kurie neturi ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių ir neturi galimybės perduoti kitiems asmenims gyvūnų augintinių priežiūros, gali išeiti su gyvūnu augintiniu į lauką ne ilgiau kaip 15 min. visą laiką dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, ir vengiant bet kokio kontakto su kitais asmenimis. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsiant grįžti į izoliavimo vietą.

●  Palikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės administracija.

● Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

● Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, kuriuos galite nukelti vėlesniam laikui, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●            Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo*. Pablogėjus sveikatos būklei, kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

            asmuo, įtariamas, kad serga, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu arba gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis). Kartu gali gyventi tie šeimos nariai, kurie atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiams jau gyveno kartu, tačiau sveiki asmenys turi gyventi kitame gerai vėdinamame kambaryje;

            sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ar sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrintų šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):

o          sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;

o          sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju, keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

o          Išimtiniais atvejais suderinus su NVSC, sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turintys asmenys, gyvenę kartu su ligoniu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, gali gyventi tame pačiame bute / name su ligoniu, jeigu ligonis ar kartu gyvenę asmenys atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju sąlytį turintys asmenys ir ligonis:

         turi būti izoliuoti atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose;

         turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, įsitikinti, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos (pvz., laikyti langus atidarytus);

         rekomenduojama apriboti ligonį slaugančių asmenų skaičių. Geriausia, kad ligoniu rūpintųsi geros sveikatos ir neturintys lėtinių ligų asmenys;

         ligoniui, jei yra galimybė, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu;

         ligonis turi valgyti savo kambaryje;

         kartu su ligoniu gyvenantys šeimos nariai yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos.

 

Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs / atvykęs iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu):

·        turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte / atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu;

·        tose pačiose patalpose gali izoliuotis kartu iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys;

·        kartu su izoliuotu asmeniu negali gyventi kartu nekeliavę šeimos nariai ar kiti asmenys. Jeigu izoliuojamasi kartu su nekeliavusiais asmenimis, kartu gyvenantys asmenys turi izoliuotis tam pačiam laikotarpiui kaip ir iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys. Kartu gyvenantiems nekeliavusiems asmenims tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas nėra išduodamas ir išmoka nėra skiriama;

·        izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus nurodytais atvejais, kai gaunamas NVSC leidimas.

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.

2Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės. Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

5.    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

6.    Jeigu Jums įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

7.    Jei esate sąlytį su sergančiuoju turėjęs asmuo ar grįžote iš užsienio valstybės, nėra būtinybės patalpose dėvėti medicininės kaukės, jei nejaučiate ligos simptomų. Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei pasireiškė kvėpavimo takų infekcijos simptomai, pvz., kosulys, čiaudulys, ir jūs turite vykti greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę.

8.    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9.    Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt. Juos plaukite muilu ir vandeniu. 

10Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar valikliais.

11Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

12. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

12.1. bendraujant dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite saugų (ne mažiau 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

12.2. būnant bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti, neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti kaukę reikia iškart po naudojimo ir atlikti rankų higieną;

12.3. naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.;

12.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-1756, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16685

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

4 priedas

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE IZOLIUOTO ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

 

Kadangi Jūs būsite izoliuotas savivaldybės administracijos numatytose patalpose, Jūs turite griežtai laikytis šioje atmintinėje nurodytų izoliavimo taisyklių ir būti pasiekiamas visą izoliavimo laikotarpį telefonu ir el. paštu.

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai – didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar besimptomes infekcijas, tačiau galima sirgti ir sunkiai.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) metu (pvz., namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje). Žinoma, kad virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Kol nėra efektyvių vakcinų ir vaistų, sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos higienos priemonės yra svarbiausi šios infekcijos kontrolės būdai. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo, todėl siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, svarbus ir sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens izoliavimas.

 

Ar tai reiškia, kad esate užsikrėtęs?

Tai nereiškia, kad esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalima. Kiekvienai užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų atsiradimo. Dabartiniais duomenimis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) inkubacinio periodo trukmė gali būti iki 14 d.

 

Koks yra izoliacijos terminas?

Siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas infekcijos kontrolės priemones, taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas:

         sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID liga (koronaviruso infekcija) dienos. Izoliacijos terminas gali būti trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

         sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio – 10 dienų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje.

Net ir po neigiamo tyrimo atsakymo tokie asmenys 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

 

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas. Jei bent vienas iš šių požymių pasireiškė per 14 dienų, nedelsdami skambinkite į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu buvote užsienyje) ir vykdykite medikų rekomendacijas. Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio / grįžimo į Lietuvą dienos neatsiranda simptomų, Jūs nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

 

izoliavimo PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas, draudžiama vykti viešuoju transportu.

Asmenys grįžę / atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali palikti izoliavimo vietą  nustatytais atvejais tik gavę NVSC leidimą.

 Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės (iškyrus iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžusius / atvykusius asmenis) gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutolstant ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Nesilankykite pastato bendrose patalpose, pvz., poilsio patalpose, treniruoklių salėje, kt.

●    Venkite tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, rekomenduojama būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis jus aprūpins savivaldybės administracija.

●    Laikykitės sveikatos priežiūros specialisto nurodymų ir patalpų, kuriose esate izoliuotas, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių.

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

●    Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo sveikatą, praneškite Jums skambinančiam visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam kvėpavimui, skonio ir kvapo netekimui*). Atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams, kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo sąlygos

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1.     Nėra būtinybės patalpose dėvėti medicininės kaukės, jei nejaučiate ligos simptomų. Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei pasireiškė kvėpavimo takų infekcijos simptomai, pvz., kosulys, čiaudulys, ir jūs turite vykti greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę.

2.     Plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės rankų nusiplauti, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš maisto ruošą ir po jos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai nešvarios.

3.     Laikykitės kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidenkite burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

4.     Ne mažiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių padarykite patalpose skersvėjį).

5.     Kasdien valykite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, kuriame esate izoliuotas, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar įprastiniais valikliais.

6.     Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

5 priedas

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

_____________________________

                   (adresatas)

 

PAŽYMA

APIE ASMENIUI TAIKOMĄ PRIVALOMĄ IZOLIACIJĄ

 

______________________ Nr. ______

                                                                                   (data)

______________________

(vieta)

 

Informuojame, kad _________________________________________________________,

                                                                            (vardas, pavardė, asmens kodas (jei asmuo neturi - gimimo data)

gyvenančiam (-iai) ______________________________________________________________________,

(gyvenamosios vietos adresas)

nuo _________________________ iki ________________________ taikoma privaloma izoliacija,

(nurodomos privalomos izoliacijos pradžios ir pabaigos kalendorinės datos imtinai)

 

nes nurodytas asmuo:

 

 

_________________________ atvyko į Lietuvos Respubliką iš / arba keliavo per

(nurodoma atvykimo kalendorinė data)                            

________________________________________________________________________________

(nurodomas (-i) užsienio valstybės (-ių) pavadinimas (-ai)

 

įtrauktos (-ų) į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, į kurią (-ias) išvyko _________________________ ir lankėsi:

(nurodoma išvykimo kalendorinė data)

 

profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais;

kitais tikslais

_____________________________ turėjo sąlytį su sergančiuoju    COVID-19   liga

(nurodoma turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19

liga (koronaviruso infekcija) paskutinė diena)

 

(koronaviruso infekcija) (TLK-10-AM kodas Z29.0).

 

PASTABA: izoliacija gali būti trumpinama gavus neigiamą laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti rezultatą, kai laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekamas bet kuriuo izoliacijos laikotarpiu (sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybės) arba Taisyklių 84.3 papunktyje nurodytoms asmenų grupėms, kai tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliktas ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną (sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims.

 

 

 

 

_________________                                ____________                    ________________________

( pareigos)                                                                   (parašas)                                                      (vardas, pavardė)

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

6 priedas

 

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ SPECIFINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS

_______

Papildyta priedu:

Nr. V-2780, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25893

Priedo pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

7 priedas

 

Sąlytį turėjusių ASPĮ darbuotojų IZOLIACIJOS ALGORITMAS

 

Rizika

Sąlyčio pobūdis

Izoliacijos ir tyrimų atlikimo rekomendacijos

Didelės rizikos sąlytis

1.                                                                   Kontaktas namų ūkyje

2.     Kontaktas aerozolius generuojančių procedūrų metu nedėvint respiratoriaus FFP/N95 ir akis dengiančių asmeninės apsaugos priemonių (toliau – AAP)

izoliacija 14 d. ->
jei išlieka besimptomis, nutraukti izoliaciją

Vidutinės rizikos sąlytis

1.   Kontaktas procedūros, galinčios sukelti aerozolių koncentraciją ore, metu dėvint FFP/N95 ir akis dengiančias AAP, bet  nedėvint kūno AAP ir po kontakto  neatlikus higieninės rankų dezinfekcijos

2.            >15 min.* trukmės kontaktas artimu atstumu (<2 m.), kai sveikatos apsaugos darbuotojas (toliau – SAD) nedėvėjo nosį ir burną dengiančių AAP ir sergantysis nedėvėjo nosį ir burną dengiančių AAP

3.       Kontaktas su sergančiojo kūno skysčiais nedėvint pirštinių ir neatliekant skubios higieninės rankų dezinfekcijos**

izoliacija 7 d. ir PGR testas 7 d. -> gavus neigiamą PGR rezultatą ir nesant simptomų, nutraukti izoliaciją, PGR testas kartojamas 10 d.

Mažos rizikos sąlytis

1. >15 min.* trukmės kontaktas artimu atstumu (<2 m.), kai SAD ir sergantysis dėvėjo nosį ir burną dengiančias AAP

2. >15 min.* trukmės kontaktas >2 m. atstumu, kai SAD be nosį ir burną dengiančių AAP, o sergantysis dėvi nosį ir burną dengiančias AAP

3.               < 15 min. kontaktas, artimu atstumu (<2 m.), kai SAD ir sergantysis  nedėvi nosį ir burną dengiančių AAP

izoliacija netaikoma. Ne mažiau 2-jų PGR testų 3-5 bei 7-9 d.

*skaičiuojamas bendras kontakto laikas per parą

** skubiai atlikus rankų higieną riziką vertinama kaip maža

 

_________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

8 priedas

 

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS

_______

Papildyta priedu:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-550, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06146

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06546

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1151, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1256, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11013

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1590, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14871

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1756, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1846, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17440

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1983, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1987, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18812

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2065, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19509

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2126, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19998

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2133, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20140

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2169, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20556

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2243, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2246, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21207

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių CIVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2680, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24630

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2763, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2780, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25893

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2886, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-26999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-188, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01739

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo