Suvestinė redakcija nuo 2022-01-17 iki 2022-01-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-13, i. k. 2020-05421

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-27:

Nr. V-550, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06146

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE taisyklių patvirtinimo

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-352
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

 

1. T v i r t i n u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. gegužės 29  d. įsakymo

Nr. V-1335 redakcija)

 

ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR savivaldybės administracijos NUMATYTOSE patalpose TAISYKLĖS

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai (toliau – ligonis), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – asmuo, įtariamas, kad serga), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar grįžusių ar atvykusių (toliau – grįžusių) iš užsienio valstybių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (toliau – Paveiktų šalių sąrašas), patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo (toliau – sąlytį turėjęs asmuo), izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose tvarką, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus išrašant ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir stebint jo būklę, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiksmus, nustačius sąlytį turėjusius asmenis, izoliuotų asmenų atsakomybę bei jų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Nr. V-1551, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14158

Nr. V-1590, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14871

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

 

11. Sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, kurie priklauso žemiau nurodytoms specifinėms grupėms, izoliacijos reikalavimai:

11.1. Izoliavimas nėra privalomas šiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir asmuo turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ nurodytus dokumentus:

11.1.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams ir juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams, taip pat diplomatams ir diplomatines atstovybes aptarnaujančiam personalui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-769, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07524

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

 

11.1.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat tikrosios karo tarnybos kariams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-693, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06935

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

 

11.1.3. pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;

11.1.4. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

11.1.5. sveikatos priežiūros specialistams;

11.1.6. pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams ir juos į ugdymo įstaigą vežantiems asmenims, studentams ir stažuotojams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

11.1.7. jūrininkams, išskyrus įgulų narius, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-401, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03915

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

 

11.1.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;

11.1.9. iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;

11.1.10. Neteko galios nuo 2021-02-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

11.1.11. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.) (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

 

11.1.12. asmenims (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu) (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės):

11.1.12.1. turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS));

11.1.12.2. turintiems ASPĮ dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1680, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16066

11.1.12.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

11.1.12.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

11.1.12.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

11.1.12.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio įsakymo 11.1.12.1 ar 11.1.12.2 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

Nr. V-1415, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13725

 

11.1.13. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos darbuotojams;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

11.1.14. asmenims iki 12 m. (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos laikotarpiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1452, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13950

Nr. V-1634, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15682

 

11.1.15. asmenims nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų raudonai ir pilkai zonai, ir turintiems ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neigiamą rezultatą. Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1452, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13950

Nr. V-1590, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15236

Nr. V-1634, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15682

 

11.1.16. asmenims, atvykusiems iš šalių, Paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai ar žaliai zonai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1489, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14319

Nr. V-1590, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15236

 

11.2. Izoliavimas privalomas, tačiau be kitų Taisyklėse numatytų atvejų, leidžiama palikti izoliacijos vietą, kaip nurodyta Taisyklių 8.2 papunktyje, šiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu:

11.2.1.ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:

11.2.1.1. paramedikai;

11.2.1.2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;

11.2.1.3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;

11.2.1.4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;

11.2.1.5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;

11.2.1.6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai;

11.2.1.7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;

11.2.1.8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;

11.2.1.9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;

11.2.1.10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);

11.2.1.11. apsaugos tarnybų darbuotojai;

11.2.1.12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;

11.2.1.13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;

11.2.1.14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);

11.2.1.15. žvejai;

11.2.1.16. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.

11.2.2. asmenims, keliaujantiems dėl verslo priežasčių;

11.2.3. savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;

11.2.4. komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams;

11.2.5. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis. Izoliacija tokiems asmenims netaikoma:

11.2.5.1. kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką;

11.2.5.2. kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusijos Respubliką, Estijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lenkijos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir grįžta į Lietuvos Respubliką 24 val. laikotarpiu nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyje neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

11.2.6. menininkams (kūrėjams, atlikėjams, kultūros operatoriams ir kt.), dalyvaujantiems profesionaliojo meno veikloje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

11.3. asmenims, nurodytiems Taisyklių 11.1 papunktyje, 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik vykti į darbą ir į namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

12. Izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

 

13. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys izoliuojami vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais: 

13.1. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 13.3 13.4 papunkčiuose), izoliuojami vadovaujantis Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo algoritmu (Taisyklių 8 priedas);

13.2. asmenys, kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliuojami vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliavimo algoritmu (Taisyklių 9 priedas);

13.4.3. asmenys, dirbantys ASPĮ, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, izoliuojami vadovaujantis Sąlytį turėjusių asmenų, dirbančių ASPĮ,  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei socialinės globos įstaigose, teikiančiose slaugos paslaugas, izoliavimo algoritmu (Taisyklių 7 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

14. Asmenys, kuriems vadovaujantis Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiais, izoliacija nėra taikoma, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines kaukes, respiratorius), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papildyta punktu:

Nr. V-1859, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17543

Punkto pakeitimai:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

2. Taisyklės yra privalomos:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo;

2.2. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms, prie kurių ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, ar  sąlytį turėjęs asmuo yra prisirašęs;

2.3. NVSC;

2.4. ligoniams, asmenims, įtariamiems, kad serga, ir sąlytį turėjusiems asmenims.

3. Ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo laikomi sergančiais ar galimai sergančiais liga, įrašyta į Pavojingų ir ypač pavojingų ligų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“, todėl privalo laikytis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir šių Taisyklių nuostatų.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos „asmuo, įtariamas, kad serga“, „sąlytį turėjęs asmuo“, „izoliavimas“ suprantamos taip, kaip nurodytos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme bei pagal kriterijus, nurodytus Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams.

 

II skyrius

Sveikatos priežiūros įstaigų pareigos

 

5. ASPĮ, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga:

5.1. stacionarinės ASPĮ specialistai prieš paleisdami iš stacionarinės ASPĮ ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga, arba mobilūs punktai bei karščiavimo klinikos, kai imamas tepinėlis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) nustatymo asmenims, įtariamiems, kad serga, informuoja tokį asmenį apie Taisyklėse nustatytą izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose tvarką, įteikia pasirašyti (jei iki šiol asmuo nebuvo pasirašęs) sutikimo būti izoliuotam formą ir atitinkamą atmintinę:

5.1.1. ligoniui įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė (Taisyklių 2 priedas);

5.1.2. asmeniui, įtariamam, kad serga, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje atitinka Taisyklių reikalavimus, įteikiamas pasirašyti sutikimas būti izoliuotam, parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį,  atmintinė (Taisyklių 3 priedas);

5.2. apie ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, pasirašytą sutikimą būti izoliuotam namuose, parengtą pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą, pažymi ESPBI IS ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentų formoje E003/a „Stacionaro epikrizė“ arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025);

5.3. sprendimai dėl ligonio izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje priimami ir informacija apie tokius ligonius perduodama atitinkamoms institucijoms, vadovaujantis specialiais ligonių izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

51. laisvės atėmimo įstaigos administracija, prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo įstaigos ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga, ar asmenį, turėjusį sąlytį:

51.1. ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, perduoda informaciją paskirtajai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, vadovaujantis specialiais ligonių ar asmenų, įtariamų, kad serga, izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

51.2. asmeniui, turėjusiam sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį asmenį informuoja savivaldybės administraciją jos nurodytais kontaktais dėl izoliavimo savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose;

51.3. informuoja NVSC apie izoliavimo vietos pakeitimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki asmens paleidimo arba per įmanomai trumpiausią laiką, kai apie asmens (suimtojo) paleidimą sprendimas priimamas teismo proceso metu (paleidimas teismo salėje).

Papildyta punktu:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

 

6. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga, prie kurios yra prisirašęs ligonis, asmuo įtariamas, kad serga, privalo:

6.1. nuotoliniu būdu pagal nustatytą tvarką palaikyti reguliarų ryšį su ligoniu, asmeniu, įtariamu, kad serga, izoliuotu namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ir stebėti dėl lėtinių neinfekcinių ligų ir prireikus nuotoliniu būdu koreguoti gydymą;

6.2. šeimos gydytojo komandos nariui nuotoliniu būdu nustačius, kad ligoniui, asmeniui, įtariamam, kad serga, dėl sveikatos būklės būtina hospitalizacija, skambinti į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

6.3. sužinojusi, kad ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, pažeidė Taisykles, privalo apie pažeidimą ar atsisakymą laikytis Taisyklių įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir nedelsdama informuoti NVSC bei atitinkamos savivaldybės gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. informaciją apie ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, suteiktas paslaugas įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje;

6.5. išduodama elektroninį nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, nuotoliniu būdu supažindinti su Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

7. NVSC specialistas, Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – ULSKIS) nustatęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusį asmenį, ar grįžusį / atvykusį iš šalių, įtrauktų į Paveiktų šalių sąrašą, arba keliavusį per jas 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, ir kuriems nėra taikomos išimtys dėl izoliavimo, kai reikia skirti privalomą izoliavimą:

7.1. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiam asmeniui išsiunčiama trumpoji SMS žinutė su nuoroda į interneto svetainėje patalpintą Asmens sutikimo būti izoliuotam formą (Taisyklių 1 priedas);

7.2. NVSC izoliuoja sąlytį turėjusius  asmenis, grįžusius/atvykusius iš užsienio valstybių, kurie užpildė keleivio anketą: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form/flight-passenger ir pažymėjo, kad susipažino su Izoliacijos taisyklėmis ir vyriausiojo epidemiologo sprendimu;

7.3. išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis tik pateikus atitinkamos formos prašymą per e. paslaugų sistemą portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių;

7.4. informuoja sąlytį turėjusį asmenį, kad jei izoliavimo metu pasireiškia ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), jis turi nedelsdamas registruotis tyrimo atlikimui telefono numeriu 1808 ar https://1808.lt/;

7.5. jei asmuo nesilaiko Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų ir nustatytos izoliavimo tvarkos, NVSC turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus arba kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo;

7.6. Išduoda leidimą palikti izoliavimo vietą Taisyklių 8.4 papunktyje nurodytais atvejais;

7.7. esant poreikiui, iš sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių / atvykusių iš užsienio valstybės, gali pareikalauti dokumentų, įrodančių, kad asmuo priklauso tam tikrai grupei asmenų, kuriai taikoma išimtis dėl tyrimo atlikimo ir (ar) izoliavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

71. Neteko galios nuo 2020-10-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

Papildyta punktu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

 

71. Neteko galios nuo 2022-01-17

Punkto naikinimas:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

Papildyta punktu:

Nr. V-2583, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23625

 

8. Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo vietą šiais atvejais:

8.1. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės (išskyrus asmenį, nurodytą Taisyklių 8.6 papunktyje), gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais: 

8.1.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

8.1.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.1.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.1.4. nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

8.1.5. dalyvauti savo vestuvėse;

8.1.6. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

8.1.7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu;

8.1.8. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, ir asmenys, nurodyti Taisyklių 11.2.5 papunktyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, informavę NVSC apie planuojamą išvykimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-401, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03915

 

8.1.9. laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

8.1.9.1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;

8.1.9.2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas. Jeigu tyrimas atliekamas mobiliajame punkte, jis turi būti atliekamas ne anksčiau nei 16 val. laikotarpiu iki egzamino pradžios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1332, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12933

 

8.1.9.3. asmuo brandos egzamino centre dėvi respiratorių;

8.1.9.4. užtikrinama, kad asmuo, prieš patekdamas į brandos egzamino centrą, dezinfekuoja rankas;

8.1.9.5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

 

8.1.10. paskirtu laiku nuvykti į ASPĮ skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos antra doze, o Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodyti asmenys – skiepytis bet kuria vakcinos doze;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

 

8.2. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, nurodytas Taisyklių 11.2 papunktyje, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą ir atlikti su tuo susijusias funkcijas, po to, kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliekamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gaunamas neigiamas rezultatas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

Nr. V-1590, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15236

 

8.3. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais:

8.3.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

8.3.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar serologiniam SARS-CoV-2 antikūnų tyrimui atlikti;

8.3.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

8.3.4. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena ar dirba, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, jei ne seniau nei 48 val. iki planuojamo išvykimo atliktas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir išvykimo dieną neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių. Apie planuojamą išvykimą privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos, pridedant neigiamą tyrimo atsakymą įrodantį dokumentą.

8.3.5. laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

8.3.5.1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;

8.3.5.2 prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas. Jeigu tyrimas atliekamas mobiliajame punkte, jis turi būti atliekamas ne anksčiau nei 16 val. laikotarpiu iki egzamino pradžios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1332, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12933

 

8.3.5.3. asmuo brandos egzamino centre dėvi respiratorių;

8.3.5.4. užtikrinama, kad asmuo, prieš patekdamas į brandos egzamino centrą, dezinfekuoja rankas;

8.3.5.5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

 

8.4. izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl pagrįstų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas ne daugiau kaip 2 kartus izoliacijos laikotarpiu, tik nuvykimui į izoliacijos vietą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

 

8.5. nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (išskyrus asmenį, nurodytą Taisyklių 8.6 papunktyje), taip pat iš anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti ar nuvežti kartu besiizoliuojantį savimi negalintį pasirūpinti asmenį į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

 

8.6. Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), izoliacijos vietą gali palikti šiais atvejais:

8.6.1. nuvykti į ASPĮ ar nuvežti į ASPĮ savimi negalinti pasirūpinti asmenį skubiai pagalbai gauti (NVSC informavimas nereikalingas);

8.6.2. iš anksto tel. 1808 užsiregistravęs arba NVSC užregistruotas asmuo nuvykti į ASPĮ ar mobilųjį punktą ėminio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį, kuris yra užregistruotas į mobilųjį punktą, ėminių paėmimui (NVSC informavimas nereikalingas);

8.6.3. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, ir asmenys, nurodyti Taisyklių 11.2.5 papunktyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, informavę NVSC apie planuojamą išvykimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

TAR pastaba. Šiame papunktyje išdėstyti Taisyklių pakeitimai taikomi tik tiems asmenis, kuriems izoliacija skiriama nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

81. Neteko galios nuo 2020-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Papildyta punktu:

Nr. V-1846, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17440

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2169, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20556

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

 

82. Neteko galios nuo 2020-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

 

83. Neteko galios nuo 2020-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Papildyta punktu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2065, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19509

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

 

84. Izoliacijos taikymo terminas:

84.1. ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

84.2. asmenims, įtariamiems, kad serga – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims  –7 dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

84.4. sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybės:

84.4.1. 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, išskyrus Taisyklių 84.4.2 papunktyje nurodytus atvejus. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas (išskyrus sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu)):

84.4.1.1. suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės) ir pateikus NVSC tai įrodančius dokumentus, kai asmuo buvo paskiepytas: 

84.4.1.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

84.4.1.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

84.4.1.1.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

84.4.2. Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliavimas privalomas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliavimas netaikomas).

84.4.3. tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje. Tokie asmenys 10  dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines kaukes, respiratorius), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

84.5. Neteko galios nuo 2021-01-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

 

84.5. mažos rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims, kuriems NVSC specialisto sprendimu tiriant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, atliekamas tyrimas rekomenduojama izoliuotis kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

84.6. asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims:

84.6.1. kol bus gautas asmenų, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, individualių  SARS-CoV-2 PGR tyrimų atsakymai, jeigu individualūs tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos terminas nustatomas atsižvelgiant į individualių tyrimų rezultatus;

84.6.2. 10 dienų, jei bent vieno asmens iš bendro kaupinio, kuriame nustatytas teigiamas rezultatas, individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai nėra atliekami. Jeigu viename kaupinyje buvo tiriami sąlyčio tarpusavyje neturėjusių asmenų ėminiai, asmuo gavęs neigiamą individualų tyrimo atsakymą izoliuotis neturi, jei neturėjo sąlyčio su kitais asmenimis iš teigiamo kaupinio;

84.6.3. izoliacija netaikoma asmenims, kurie turėjo sąlytį tik su asmeniu iš teigiamo kaupinio, kuris atliko individualų SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavo neigiamą tyrimo rezultatą;

84.6.4. sąlytį su teigiamu kaupiniu ugdymo įstaigoje turėjusiems asmenims izoliacija gali būti netaikoma, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Taisyklių 9 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

 

84.7. jei asmeniui po teigiamo antigeno testo atliekamas patvirtinamasis PGR tyrimas (užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo), gavus neigiamą PGR tyrimo atsakymą izoliacija nutraukiama tiek tyrimą atlikusiam asmeniui, tiek sąlytį su juo turėjusiems asmenims.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-769, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07524

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

 

85. asmenys, nurodyti Taisyklių 84.3 ir 84.6 papunkčiuose, kuriems izoliacija netaikoma arba buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, ir asmenys, nurodyti Taisyklių 84.4 papunktyje, ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, bendraudami su kitais asmenimis privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, stebėti savo sveikatą, ar nepasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai, ir griežtai laikytis kitų infekcijų kontrolės reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Punkto pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-471, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04698

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

 

III skyrius

Ligonio pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO paskirtoje ASMENS sveikatos priežiūros įstaigoje SĄLYGOS

 

9. Ligonis privalo laikytis šių izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pareigų:

9.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Palikus izoliavimo vietą būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

 

9.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

9.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

9.4. nesilankyti pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.);

9.5. vengti tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min. (išskyrus atvejus, kai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos);

9.6. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

9.7. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą;

9.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC užpildant NVSC puslapyje esančią anketą asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.lt/ ir/arba NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

9.9. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytų aplinkos ir asmens higienos reikalavimų;

9.10. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose izoliuotas ligonis, privalo:

10.1. užtikrinti, kad ligonis nepaliktų izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo;

10.2. užtikrinti, kad ligonis nevyktų viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas;

10.3. užtikrinti, kad ligonis visą izoliavimo laiką nepriimtų svečių (lankytojų);

10.4. užtikrinti, kad ligonis laikytųsi sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

10.5. užtikrinti, kad ligonis nesilankytų pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.);

10.6. užtikrinti, kad personalas vengtų tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su ligoniu, jei jam nereikia teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.;

10.7. sudaryti sąlygas, kad būtų užtikrintas šilto maisto, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir kitų būtinų priemonių, kurios būtinos ligonio buvimui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, aprūpinimas;

10.8. informuoti ligonius, kad jie kasdien matuotųsi kūno temperatūrą ir stebėtų savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

10.9. nustačius, kad pablogėjo ligonio sveikatos būklė ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jei šie asmenys izoliuoti ne stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, informuoti Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 ar organizuoti ligonio pervežimą į COVID-19 ligoninę;

10.10. nustatyti tvarką ir sudaryti sąlygas, kad ligonis laikytųsi aplinkos ir asmens higienos reikalavimų.

 

IV skyrius

Ligonio pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

11. Ligonis privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

11.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8.4 – 8.5 papunkčiuose nurodytais atvejais. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavežėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

 

11.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

11.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

11.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

11.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

11.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808;

11.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC užpildant NVSC puslapyje esančią anketą asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.lt/ ir/arba NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

11.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

12. Ligonio izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

12.1. ligonis turi būti izoliuotas atskirame bute / name / gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte ar kito tipo izoliuotose gyvenamose patalpose su atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu tokios galimybės nėra, o šeimos nariai, kurie gyveno kartu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, sutinka, ligonis gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis). Tokiu atveju ligonis turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, būnant bendrose erdvėse visada dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę. Jei yra galimybė, ligoniui rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu ligonis izoliuojasi bendrabučio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu, jam draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), maistą ir kitas būtinas priemones prie ligonio izoliavimosi patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys. Jeigu šeimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje;

12.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 2 priedas), laikymąsi;

12.3. izoliavimo metu tame pačiame kambaryje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį. Kartu su ligoniu gyvenantys asmenys yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis 10 dienų po paskutinės sąlyčio dienos ir laikytis Taisyklių VI skyriuje nurodytų reikalavimų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

 

V skyrius

Asmens, įtariamo, kad serga, pareigos ir BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

13. Asmuo, įtariamas, kad serga, privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

13.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

13.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

13.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

13.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

13.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

13.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808;

13.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

13.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

14. Asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

14.1. asmuo, įtariamas, kad serga, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu arba gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais  langais ir  sandariai uždaromomis durimis);

14.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė  (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi;

14.3. kartu su asmeniu, įtariamu, kad serga, gali gyventi tie šeimos nariai, kurie atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiams gyveno kartu, tačiau sveikiems asmenims rekomenduojama gyventi kitame gerai vėdinamame kambaryje.

 

VI skyrius

sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio ASMENS IR SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS, GRĮŽUSIO IŠ UŽSIENIO VALSTYBĖS, pareigos IR BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO namuose ar kitoje gyvenamoJOje vietoje SĄLYGOS

 

15. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ir sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

15.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

15.11. Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

 

15.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

15.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

15.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės administracija;

15.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

15.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

 

15.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

15.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

15.9. Neteko galios nuo 2020-07-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

 

15.9. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio, išskyrus asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

15.10. salytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, kurie neturi ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių, gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos, visą laiką dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, ir vengiant bet kokio kontakto su kitais asmenimis. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsiant grįžti į izoliavimo vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

16. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų ir sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės (išskyrus nurodytų Taisyklių 161 punkte), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

16.1. sąlytį turėjęs asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrinti šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):

16.1.1. sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

 

16.1.2. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turintys asmenys gali gyventi tame pačiame bute / name su ligoniu, jeigu jie gyveno kartu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju ligonis ir kartu gyvenantys asmenys turi izoliuotis atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, jei yra galimybė, ligoniui rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Kartu su ligoniu gyvenantiems sąlytį turėjusiems asmenims privaloma izoliuotis 10 dienų po paskutinės sąlyčio dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

 

16.1.3. sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

 

16.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmens, turėjusio sąlytį, atmintinė  (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi.

161. Sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu) (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 11.2 papunktyje, kurie izoliuojami Taisyklių 16 punkto nustatyta tvarka), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos: 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

161.1. asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte / atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu;

161.2. tose pačiose patalpose gali izoliuotis kartu iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys;

161.3. tame pačiame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte kartu su izoliuotu asmeniu negali gyventi kartu nekeliavę šeimos nariai ar kiti asmenys. Jeigu izoliuojamasi kartu su nekeliavusiais asmenimis, tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose (išskyrus atvejus, kai reikia prižiūrėti vaiką ar negalią turintį asmenį), apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Kartu gyvenantys asmenys, išskyrus asmenis, kurie atitinka 11.1.12.1 ir 11.1.12.2 papunkčiuose nustatytus kriterijus, turi izoliuotis tam pačiam laikotarpiui kaip ir iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys. Kartu gyvenantiems nekeliavusiems asmenims tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas nėra išduodamas ir išmoka nėra skiriama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

161.4. Izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus Taisyklių 8.2 ir 8.6 papunkčiuose nurodytais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

 

162. asmenys, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių mėginių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, ir su jais sąlytį turėję asmenys izoliuojasi Taisyklių 15 ir 16 punktuose nustatyta tvarka, kaip sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys.

Papildyta punktu:

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

 

VII skyrius

sąlytį turėjusio asmens pareigos IR BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO savivaldybės administracijos NUMATYTOSE patalpose SĄLYGOS

17. Sąlytį turėjęs asmuo, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje neatitinka Taisyklių reikalavimų, privalo laikytis šių izoliavimo savivaldybės administracijos numatytose patalpose pareigų:

17.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

17.11. Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą vykti nuosavu (nuomotu) transportu ar paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

 

17.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų);

17.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

17.4. nesilankyti pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, treniruoklių salėje ar pan.);

17.5. vengti tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, rekomenduojama būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.;

17.6. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

17.7. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808;

17.8. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

17.9. laikytis aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuoto asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija), ar asmens, turėjusio sąlytį, atmintinėje (Taisyklių 5 priedas);

17.10. laikytis izoliavimo vietoje nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;

17.11. pasikeitus aplinkybėms, į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

 

17.12. Neteko galios nuo 2020-07-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

 

17.12. sąlytį su sergančiuojų COVID-19 liga (koronaviruso infekcijai) turėjęs asmuo, taip pat sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio, išskyrus asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo nedelsiant privalo grįžti į izoliavimo vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Nr. V-188, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01739

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

 

VIII skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens atsakomybė

 

18. Šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

19. Nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

20. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

20.1. administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį;

20.2. baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“;

20.3. civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

21. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo NVSC, policijos ir kitų įgaliotų institucijų pareigūnai.

22. Dėl administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos ir kitas įgaliotas institucijas gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplėtimo atvejus, ginant savo ir viešąjį interesus.

 

IX SKYRIUS

LIGONIO, ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA, SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

23. NVSC vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme ir Taisyklėse nustatytą kompetenciją privalo tvarkyti ligonio, asmens įtariamo, kad serga, sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens, sąlytį turėjusio asmenims, grįžusio iš užsienio valstybės (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis. Asmens duomenis NVSC tvarko Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – ULSKIS), vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ULSKIS nuostatai), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. NVSC ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis renka iš Taisyklių 24 punkte nurodytų duomenų teikėjų, kurie Taisyklių 24 punkte nurodytu tikslu privalo šiuos asmens duomenis teikti NVSC.

24. NVSC, teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką ir įgyvendindamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones privalo tvarkyti asmens duomenis gautus:

24.1. tiesiogiai iš duomenų subjekto užpildytos anketos, elektroninės anketos, prašymų ir pranešimų pateiktų NVSC;

24.2. iš kitų asmenų, kai informaciją NVSC apie įtariamus sąlytį turėjusius asmenis pateikia ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, sąlytį turėjęs asmuo ar kiti asmenys (bendradarbiai, artimieji, kaimynai ir kt.) (toliau – tretieji asmenys). NVSC specialistas privalo susisiekti su trečiojo asmens nurodytu įtariamu sąlytį turėjusiu asmeniu, patikslinti gautus asmens duomenis bei įsitikinti, ar asmuo gali būti priskiriamas sąlytį turėjusiems asmenims;

24.3. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, asmens duomenis ar asmuo yra nurodyto draudėjo apdraustasis;

24.4. iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, asmens duomenis apie asmenų prisirašymą prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų;

24.5. iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, asmens duomenis apie COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos teigiamus atvejus ir vakcinuotus asmenis.

25. Esant poreikiui NVSC turi teisę gauti asmens duomenis, reikalingus užkrečiamųjų ligų diagnostikai ir profilaktikai, iš kitų, nei Taisyklių 24 punkte nurodytų, valstybės informacinių sistemų ar registrų, toks poreikis turi būti pagrįstas pasirašant asmens duomenų teikimo sutartį su duomenų gavėju, o asmens duomenų teikėjai privalo juos teikti.

26. Atsižvelgiant į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl  COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, siekiant apsaugoti gyventojus nuo rimtų tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis be duomenų subjekto sutikimo NVSC teikia:

26.1. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, kai jis asmens duomenis tvarko siekdamas užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų, nustatančių izoliavimo reikalavimus, laikymąsi ir administracinės bei baudžiamosios teisenos vykdymą, jungiantis prie ULSKIS, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

26.2. savivaldybių administracijoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir Taisyklėse savivaldybių administracijoms nustatytų pareigų įgyvendinimą (nesant sutarties ar prašymo), jungiantis prie ULSKIS, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, nuolatinės arba laikinosios gyvenamosios vietos adresą, užsienio valstybę, kurioje asmuo buvo, izoliacijos režimo laikymosi periodą, duomenis apie reikalingą izoliacijos galimybę, rizikos kategoriją, požymį, kad pažeidė izoliacijos reikalavimus. Savivaldybės administracijai suteikiama prieiga tik prie toje savivaldybėje gyvenančių ar laikinai apsistojusių duomenų subjektų duomenų;

26.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos užtikrinti pacientų, kuriems reikalingos neatidėliotinos paslaugos (t. y. gydytojui nusprendus, kad nesuteikus pacientui paslaugos, jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė), ir pacientų, kuriems taikomas izoliavimas pagal Taisyklių nuostatas, srautų atskyrimą (nesant sutarties ar prašymo), jungiantis prie ULSKIS, leidžiant atlikti konkretaus duomenų subjekto paiešką ir matyti teikiamus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, izoliacijos režimo laikymosi periodą.

26.4. laiptinių baigiamosios dezinfekcijos darbus vykdančioms įmonėms, pagal vienkartinį prašymą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis, pašto kodas), kai šie duomenys tvarkomi, siekiant sumažinti viruso ir ligos plitimą visuomenėje, daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose, NVSC duomenimis, yra užkrečiamosios ligos židinys, laiptinių baigiamosios dezinfekcijos darbų atlikimo tikslu;

26.5. Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui, kai asmens duomenis tvarko vykdydamas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 28 straipsnyje nustatytas funkcijas, jungiantis prie ULSKIS;

26.6. Lietuvos statistikos departamentui, kai jis asmens duomenis tvarko vykdydamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinį tyrimą oficialiosios statistikos programoje numatytiems rodikliams skaičiuoti, pagal asmens duomenų teikimo sutartį;

26.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ji asmens duomenis tvarko siekdama užtikrinti ligos išmokos skyrimą ir mokėjimą, pagal duomenų teikimo sutartį;

26.8. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, kai šiuose teisės aktuose numatyta duomenų gavėjo teisė gauti NVSC tvarkomus asmens duomenis be duomenų subjekto sutikimo.

27. Taisyklių 26 punkte nurodyti duomenų gavėjai privalo užtikrinti, kad teisė teikti užklausas ir gauti atsakymus būtų suteikta tik konkretiems duomenų gavėjo įgaliotiems asmenims bei taikyti kitas asmens duomenų apsaugos priemones, užtikrinančias Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

28. Asmens duomenys, kurie gaunami iš duomenų subjektų teikiant prašymus ir pranešimus NVSC, pagal kuriuos siekiama gauti atitinkamas paslaugas nustatytas Taisyklėse, ir kurie nėra tvarkomi ULSKIS, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Asmens duomenys sunaikinami NVSC direktoriaus nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1452, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13950

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

1 priedas

 

(Asmens sutikimo būti izoliuotam forma)

 

SUTIKIMAS BŪTI IZOLIUOTAM NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE / PASKIRTOJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE / SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE

 

(Pažymi sveikatos priežiūros specialistas prieš paduodamas formą asmeniui)

 

Asmuo:

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

 

įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

grįžo / atvyko iš užsienio valstybės*

 

 

žymima, kai asmuo, grįžo ar atvyko iš užsienio valstybės, įrašytos į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, arba keliavo per šias valstybes 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką.

 

Esu informuotas, kad:

1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

2. Nesilaikant Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (toliau – Taisyklės), reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

3. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ar Taisyklių reikalavimų dėl  izoliavimo, asmeniui gali būti taikoma:

3.1. administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų;

3.2. baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“;

3.3. civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą;

3.4. administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, policija ar kitos įgaliotos institucijos;

3.5. dėl administracinės ar baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos ir kitas įgaliotas institucijas, gindamas savo ir viešąjį interesus, gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplitimo atvejus.

 

Aš, ________________________________________________________________________,

(įrašyti vardą ir pavardę)

 

patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau pateiktą informaciją, turėjau galimybę užduoti klausimų, gavau suprantamus atsakymus į visus užduotus klausimus,

sutinku būti izoliuotas:

Asmuo:

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

iki teisės aktais nustatytos izoliacijos pabaigos, gavus gydančio gydytojo patvirtinimą apie izoliacijos pabaigą

 

įtariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas

 

turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

             7 dienas nuo  asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje

             asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija taikoma:

>kol bus gautas asmenų, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, individualaus SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymo, jeigu individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos terminas nustatomas atsižvelgiant į individualių tyrimų rezultatus;

>10 dienų, jei bent vieno asmens iš bendro kaupinio, kuriame nustatytas teigiamas rezultatas, individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai nėra atliekami;

>izoliacija netaikoma asmenims, kurie turėjo sąlytį tik su asmeniu iš teigiamo kaupinio, kuris atliko individualų SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavo neigiamą tyrimo rezultatą;

>gali būti netaikoma, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Taisyklių 9 priedas).

 

Grįžo / atvyko iš užsienio valstybės*

 

7 dienas nuo paskutinės grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos.

 

 

Galimos izoliavimo vietos (pasirinkti tinkamą, įrašant izoliavimo vietos adresą):

Namai ar kita gyvenamoji vieta

 

Paskirtoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga

 

Savivaldybės administracijos numatytos patalpos

 

 

mano namai ar kita gyvenamoji vieta, kurioje būsiu izoliuotas, atitinka Taisyklių reikalavimus: ______________ (įrašyti „Taip“ / „Ne“).**

(**žymima, kai asmuo pasirenka izoliacijai savo namus ar kitą gyvenamąją vietą)

 

Aš esu informuotas (-a), kad:

1.         Kompetentingos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybių administracijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir kitos institucijos (toliau – kompetentingos institucijos) epidemijos metu gaus ir tvarkys šiame sutikime nurodytus mano asmens duomenis.

2. Mano asmens duomenys bus tvarkomi žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymo tikslu.

3. Su išvardytais asmens duomenimis bus atliekami šie tvarkymo veiksmai: duomenų rinkimas, stebėjimas, vertinimas ir analizavimas.

4. Asmens duomenys bus gaunami iš manęs, valstybės registrų ar informacinės sistemų, fizinių ar juridinių asmenų.

5. Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

6. Kompetentingos institucijos mano asmens duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nurodytais tikslais.

7. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.

8. Asmens duomenys, surinkti šio sutikimo pagrindu, saugomi iki izoliavimo ir (ar) būtinojo hospitalizavimo, ir (ar) būtinojo izoliavimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Žinau, kad turiu šias teises: teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įsipareigoju laikytis Taisyklių reikalavimų.

Asmens kodas: _____________________________________;

Telefono numeris kontaktams: ___________________________________;

Adresas korespondencijai: ________________________________________________________;

______________________________              ______________________  _____________

(vardas, pavardė)                                                (parašas)                                    (data)

__________

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1151, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10323

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-401, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03915

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

2 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, SERGANČIO COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ATMINTINĖ

 

Informuojame, jog:

Jums patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju koronavirusine infekcija metu (pvz., namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje).

Taip pat virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos bendrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonės yra svarbiausi šios infekcijos valdymo būdai.

 

Kiek tai gali užtrukti?

Viruso išskyrimo laikotarpis gali užtrukti iki kelių savaičių. Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje metu su Jumis kontaktuos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos paskirtas koordinatorius ir (ar) Jūsų šeimos gydytojas. Gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę pagal nustatyus kriterijus, informuos Jus apie izoliacijos pabaigą.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimo vietos, išskyrus taisyklėse nustatytais atvejais. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas, draudžiama vykti viešuoju transportu.

●    Palaikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

●    Užpildykite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Anketą asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga: https://atvejis.nvsc.lt/ 

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės administracija.

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

●    Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●    Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo*. Pablogėjus sveikatos būklei, kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

  Izoliavimo metu tame pačiame kambaryje negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį.

  Jūs turite būti izoliuotas atskirame bute / name / gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte ar kito tipo izoliuotose patalpose su atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu tokios galimybės nėra, o šeimos nariai, kurie gyveno kartu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, sutinka, ligonis gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis)*.

  Jei sergate ir esate izoliuotas bendrabučio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu, Jums draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.), maistą ir kitas būtinas priemones prie Jūsų izoliavimo patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys.

  Jeigu šeimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje.

* jeigu ligonis ar kiti asmenys, gyvenę kartu su ligoniu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi viename bute / name, ligonis ir kartu gyvenantys asmenys:

o    turi būti izoliuoti atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose;

o    turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, įsitikinti, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos;

o    rekomenduojama apriboti ligonį slaugančių asmenų skaičių. Geriausia, kad ligoniu rūpintųsi vienas geros sveikatos ir neturintis lėtinių ligų asmuo;

o    visą laiką, kai bendraujama su ligoniu, tiek jį slaugantis asmuo, tiek ligonis turi dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, kiek įmanoma išlaikyti saugų atstumą ir laikytis kitų žemiau pateiktų aplinkos ir asmens higienos reikalavimų;

o    ligoniui, jei yra galimybė, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu;

o    ligonis turi valgyti savo kambaryje;

o    kartu su ligoniu gyvenantys šeimos nariai yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis ir laikytis Taisyklių VI skyriuje nurodytų reikalavimų.

 

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas. Atliekamos šalinamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

2Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4Dažnai liečiamus paviršius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfektantu, kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.

5Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

6.    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

7.    Siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

8.    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9.    Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Pirmiausia valymui turi būti naudojamas įprastas muilas ar ploviklis. Po valymo atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc., (skiedžiama 1 : 50 santykiu), arba alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį.

10Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

11. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

11.1. bendraudami dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite saugų (ne mažiau 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

11.2. būdami bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti, neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti kaukę reikia iškart po naudojimo ir atlikti rankų higieną;

11.3. naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.;

11.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

12Pasibaigus izoliavimui, svarbu pirmiau nurodytais būdais pasirūpinti izoliavimo vietos dezinfekcija. Izoliavimo vietoje, jei yra galimybė, reikia vengti kilimų, minkštų baldų ir kitų daiktų minkštu porėtu paviršiumi, kuriuos sunku dezinfekuoti.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

3 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

 

Informuojame, jog:

yra įtariama, kad Jūs sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis.

 Jūs turėjote didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar 10 dienų laikotarpiu buvote užsienio valstybėje (turėjote sąlytį su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukėlėjus perduodančiais veiksniais). Siekdamas užkirsti kelią galimam infekcijos plitimui, Jūs turite likti namuose (izoliuotis), griežtai laikytis šioje atmintinėje nurodytų izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių ir būti pasiekiamas visą izoliavimo laikotarpį telefonu ir el. paštu.

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju koronavirusine infekcija metu (pvz., namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje).

Taip pat virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos bendrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonės yra svarbiausi šios infekcijos valdymo būdai. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo, todėl siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, svarbus ir sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens izoliavimas.

 

Jei Jūs esate įtariamas, kad sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kiek gali užtrukti Jūsų izoliavimas?

Jeigu Jums laboratoriniais tyrimais bus patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atsižvelgiant į Jūsų sveikatos būklę Jūs būsite hospitalizuotas ar izoliuotas namuose ir Jums bus suteikta visa reikalinga informacija. Jeigu Jūsų laboratorinis tyrimas bus neigiamas, jūs turite tęsti izoliavimą tol, kol nurodys Jūsų šeimos gydytojas.

 

 

Jei turėjote sąlytį, ar tai reiškia, kad esate užsikrėtęs?

Tai nereiškia, kad esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalima. Kiekvienai užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų atsiradimo. Dabartiniais duomenimis, didžioji dalis asmenų gali pradėti skirti virusą per 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos.

 

Koks yra izoliacijos terminas?

Siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas infekcijos kontrolės priemones, taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas:

            asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

            sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 7 dienos nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje.

         sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio – 7 dienas nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje.

            asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija taikoma:

>kol bus gautas asmenų, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, individualaus SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymas, jeigu individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos terminas nustatomas atsižvelgiant į individualių SARS-CoV-2 PGR tyrimų rezultatus;

> 10 dienų, jei bent vieno asmens iš bendro kaupinio, kuriame nustatytas teigiamas rezultatas, individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai nėra atliekami;

> izoliacija netaikoma asmenims, kurie turėjo sąlytį tik su asmeniu iš teigiamo kaupinio, kuris atliko individualų SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavo neigiamą tyrimo rezultatą;

> izoliacija gali būti netaikoma, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Taisyklių 9 priedas).

 

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai:

Karščiavimas

Kosulys

Pasunkėjęs kvėpavimas

Skonio ir kvapo netekimas

 

Jei turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar atvykote / grįžote iš užsienio valstybės ir izoliavimo laikotarpiu pasireiškė bent vienas iš šių požymių, nedelsdami skambinkite į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar buvote užsienyje) ir vykdykite medikų rekomendacijas.

 

Kaip elgtis praėjus izoliacijos laikotarpiui?

Net ir po neigiamo tyrimo atsakymo, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos ar nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims  rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Jei per 10 d. nuo paskutinės sąlyčio ar grįžimo iš užsienio valstybės dienos neatsiranda simptomų, Jūs nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

Nepalikite izoliavimo vietos, išskyrus nurodytus atvejus. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais numatytais atvejais, draudžiama vykti viešuoju transportu.

Asmenys grįžę / atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali palikti izoliavimo vietą tik nustatytais atvejais.

● Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės, išskyrus asmenis grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutolstant ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

● Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, kurie neturi ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių, gali išeiti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos, visą laiką dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, ir vengiant bet kokio kontakto su kitais asmenimis. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsiant grįžti į izoliavimo vietą.

●  Palaikykite reguliarų ryšį su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės administracija.

● Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

● Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, kuriuos galite nukelti vėlesniam laikui, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo*. Pablogėjus sveikatos būklei, kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

            asmuo, įtariamas, kad serga, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu arba gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis). Kartu gali gyventi tie šeimos nariai, kurie atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiams jau gyveno kartu, tačiau sveiki asmenys turi gyventi kitame gerai vėdinamame kambaryje;

            sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo ar sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrintų šių sąlygų, sąlytį turėjęs asmuo gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis):

o sąlyčio neturėję asmenys gali gyventi kartu su sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiu asmeniu, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju sąlytį su sergančiuoju turėję ir sąlyčio neturėję asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve;

o sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju, keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

o Išimtiniais atvejais suderinus su NVSC, sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turintys asmenys, gyvenę kartu su ligoniu iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės nustatymo, gali gyventi tame pačiame bute / name su ligoniu, jeigu ligonis ar kartu gyvenę asmenys atsisako izoliuotis kitoje gyvenamojoje vietoje ir sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju sąlytį turintys asmenys ir ligonis:

            turi būti izoliuoti atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose;

            turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, įsitikinti, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos (pvz., laikyti langus atidarytus);

            rekomenduojama apriboti ligonį slaugančių asmenų skaičių. Geriausia, kad ligoniu rūpintųsi geros sveikatos ir neturintys lėtinių ligų asmenys;

            ligoniui, jei yra galimybė, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu;

            ligonis turi valgyti savo kambaryje;

            kartu su ligoniu gyvenantys šeimos nariai yra sąlytį turėję asmenys, kuriems privaloma izoliuotis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos.

asmenys, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių mėginių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, ir su jais sąlytį turėję asmenys izoliuojasi kaip sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys.

 

Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs / atvykęs iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu) (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 11.2 papunktyje, kurie izoliuojami Taisyklių 16 punkto nustatyta tvarka):

            turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte / atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu;

            tose pačiose patalpose gali izoliuotis kartu iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys;

            tame pačiame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte kartu su izoliuotu asmeniu negali gyventi kartu nekeliavę šeimos nariai ar kiti asmenys. Jeigu izoliuojamasi kartu su nekeliavusiais asmenimis, tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose (išskyrus atvejus, kai reikia prižiūrėti vaiką ar negalią turintį asmenį), apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve, taip pat kartu gyvenantys asmenys, išskyrus persirgusius ar vakcinuotus asmenis, turi izoliuotis tam pačiam laikotarpiui kaip ir iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys. Kartu gyvenantiems nekeliavusiems asmenims tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas nėra išduodamas ir išmoka nėra skiriama;

            izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus Taisyklėse nurodytais atvejais.

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1Buitines atliekas meskite į šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas.

2Drabužius skalbkite įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

3Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

4Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės. Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

5.    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

6.    Jeigu Jums įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

7.    Jei esate sąlytį su sergančiuoju turėjęs asmuo ar grįžote iš užsienio valstybės, nėra būtinybės patalpose dėvėti medicininės kaukės, jei nejaučiate ligos simptomų. Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei pasireiškė kvėpavimo takų infekcijos simptomai, pvz., kosulys, čiaudulys, ir jūs turite vykti greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę.

8.    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį).

9.    Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt. Juos plaukite muilu ir vandeniu. 

10Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar valikliais.

11Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

12. Jeigu kartu gyvena kiti asmenys:

12.1. bendraujant dėvėkite medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį, išlaikykite saugų (ne mažiau 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau trumpinkite kontakto laiką;

12.2. būnant bendrose erdvėse tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes, uždengiančias burną ir nosį. Kaukės negalima liesti naudojimo metu. Jei kaukė sušlapo ar tapo suteršta sekretais, ji turi būti nedelsiant pakeista nauja. Kaukę nuimti, neliečiant priekinio paviršiaus. Išmesti kaukę reikia iškart po naudojimo ir atlikti rankų higieną;

12.3. naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.;

12.4. valykite ir dezinfekuokite dažnai liečiamus vonios kambario ir tualeto paviršius kiekvieną kartą jais pasinaudojus.

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-1756, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16685

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-401, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03915

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Nr. V-1859, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17543

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

4 priedas

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE IZOLIUOTO ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

 

Kadangi Jūs būsite izoliuotas savivaldybės administracijos numatytose patalpose, Jūs turite griežtai laikytis šioje atmintinėje nurodytų izoliavimo taisyklių ir būti pasiekiamas visą izoliavimo laikotarpį telefonu ir el. paštu.

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai – didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar besimptomes infekcijas, tačiau galima sirgti ir sunkiai.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) metu (pvz., namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje). Žinoma, kad virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Sergančių asmenų izoliavimas ir visuotinai taikomos bendrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonės yra svarbiausi šios infekcijos valdymo būdai. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo, todėl siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, svarbus ir sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens izoliavimas.

 

Ar tai reiškia, kad esate užsikrėtęs?

Tai nereiškia, kad esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalima. Kiekvienai užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų atsiradimo. Dabartiniais duomenimis, didžioji dalis asmenų gali pradėti skirti virusą per 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos.

 

Koks yra izoliacijos terminas?

Siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas infekcijos kontrolės priemones, taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas:

       sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 7 dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje.

         sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio – 7 dienas nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje.

Net ir po neigiamo tyrimo atsakymo tokie asmenys 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

            asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija taikoma:

>kol bus gautas asmenų, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas, individualaus SARS-CoV-2 PGR tyrimo atsakymas, jeigu individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos terminas nustatomas atsižvelgiant į individualių SARS-CoV-2 PGR tyrimų rezultatus;

>10 dienų, jei bent vieno asmens iš bendro kaupinio, kuriame nustatytas teigiamas rezultatas, individualūs SARS-CoV-2 PGR tyrimai nėra atliekami.

>izoliacija netaikoma asmenims, kurie turėjo sąlytį tik su asmeniu iš teigiamo kaupinio, kuris atliko individualų SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavo neigiamą tyrimo rezultatą;

>izoliacija gali būti netaikoma, vadovaujantis Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (Taisyklių 9 priedas).

 

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, skonio ir kvapo netekimas. Jei turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar atvykote / grįžote iš užsienio valstybės ir izoliavimo laikotarpiu pasireiškė bent vienas iš šių požymių, nedelsdami skambinkite į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad turėjote sąlytį ar buvote užsienyje) ir vykdykite medikų rekomendacijas. Jei per 10 d. nuo paskutinės sąlyčio ar nuo grįžimo į Lietuvą dienos neatsiranda simptomų, Jūs nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

 

izoliavimo PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimo vietos, išskyrus Taisyklėse nurodytais atvejais. Į izoliavimo vietą ar iš jos, jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas, draudžiama vykti viešuoju transportu.

Asmenys grįžę / atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali palikti izoliavimo vietą  tik nustatytais atvejais.

 Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės (išskyrus iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžusius / atvykusius asmenis) taip pat sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutolstant ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Nesilankykite pastato bendrose patalpose, pvz., poilsio patalpose, treniruoklių salėje, kt.

●    Venkite tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, rekomenduojama būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent 2 metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis jus aprūpins savivaldybės administracija.

●    Laikykitės sveikatos priežiūros specialisto nurodymų ir patalpų, kuriose esate izoliuotas, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių.

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

●    Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo sveikatą, praneškite Jums skambinančiam visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam kvėpavimui, skonio ir kvapo netekimui*). Atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams, kreipkitės į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo sąlygos

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

1.     Nėra būtinybės patalpose dėvėti medicininės kaukės, jei nejaučiate ligos simptomų. Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei pasireiškė kvėpavimo takų infekcijos simptomai, pvz., kosulys, čiaudulys, ir jūs turite vykti greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę.

2.     Plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės rankų nusiplauti, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš maisto ruošą ir po jos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai nešvarios.

3.     Laikykitės kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidenkite burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

4.     Ne mažiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių padarykite patalpose skersvėjį).

5.     Kasdien valykite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, kuriame esate izoliuotas, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar įprastiniais valikliais.

6.     Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Nr. V-1859, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17543

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

5 priedas

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Neteko galios nuo  2022-01-17 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos

numatytose patalpose taisyklių

6 priedas

Neteko galios nuo 2022-01-17

Papildyta priedu:

Nr. V-2780, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25893

Priedo pakeitimai:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

7 priedas

 

Sąlytį turėjusių asmenų, dirbančių ASPĮ,  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei Stacionariose ir nestacionariosE socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose su apgyvendinimu SUSIJUSIAS PASLAUGAS, IZOLIAVIMO ALGORITMAS

 

Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-14, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00251

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

8 priedas

 

SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMO ALGORITMAS

 

Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

______________

Papildyta priedu:

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1967, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18317

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Nr. V-2583, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23625

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

9 priedas

 

Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, IZOLIAVIMO ALGORITMAS

 

Eil. Nr.

Ugdymo tipas

Izoliavimo ar testavimo tvarka

Papildomi reikalavimai

1.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

1.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

1.2. įstaigos personalui, turėjusiam kontaktą įstaigoje, taikoma Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka. Rekomenduojama organizuoti testavimą šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka, išskyrus persirgusius asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų;

1.3. ugdytiniai, turėję kontaktą įstaigoje, dalyvauja ugdymo procese.

1.4. PASTABOS:

1.4.1. įstaigos personalas, turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojamas Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka. Izoliavimas netaikomas, jei organizuojamas  testavimas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka.

1.4.2. ugdytiniai turėję kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojami Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, izoliuojasi, rekomenduojama atlikti greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui.

10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių.

2.

Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas toje pačioje mokykloje tos pačios mokyklos mokiniams  (jei yra galimybė užtikrinti testavimo algoritmą)

2.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus PGR tyrimo atsakymo arba 10 d.);

2.2. personalui, turėjusiam kontaktą įstaigoje, taikoma Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka. Rekomenduojama organizuoti testavimą šio algoritmo 2.3.1. papunktyje nustatyta tvarka, išskyrus persirgusius asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų;

2.3. ugdytiniams, turėjusiems kontaktą įstaigoje:

2.3.1.izoliavimas netaikomas, jei asmuo testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT):

GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.

(arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos. Persirgusiems asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų, testavimas netaikomas.

2.3.2. jei ugdytinis nėra testuojamas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka (išskyrus persirgusius asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų), taikomas izoliavimas 7  dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos.

2.4. PASTABOS:

2.4.1. įstaigos personalas, turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojamas Taisyklių 8  priede nustatyta tvarka. Izoliavimas netaikomas, jei organizuojamas  testavimas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka.

2.4.2. ugdytiniai turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojami Taisyklių 8  priede nustatyta tvarka.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, izoliuojasi, rekomenduojama atlikti greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui.

Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikoma šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nurodyta testavimo tvarka, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

3.

Tęstinis profesinis mokymas, suaugusiųjų neformalus švietimas, aukštojo mokslo studijos

3.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

3.2. visiems kitiems taikoma Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka.

Simptominiai asmenys nedalyvauja  ugdymo procese, izoliuojasi, rekomenduojama atlikti greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui.

4.

Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, vykdomas ne bendrąjį ugdymą teikiančiose mokyklose

4.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

4.2. visiems kitiems taikoma Taisyklių 8 priede nustatyta tvarka.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, izoliuojasi,  rekomenduojama atlikti greitąjį savikontrolės testą ir registruotis tel. 1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo atlikimui.

_________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2583, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23625

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-550, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06146

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06546

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1151, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1256, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11013

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1335, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1498, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13255

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14158

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1590, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14871

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1681, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16010

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1718, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16421

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1756, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1813, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17120

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1846, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17440

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1983, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18805

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1987, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18812

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2033, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19130

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2065, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19509

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2126, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19998

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2133, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20140

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2169, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20556

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2238, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21157

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2243, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2246, 2020-10-12, paskelbta TAR 2020-10-12, i. k. 2020-21207

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2289, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21592

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių CIVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2348, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21997

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2458, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22780

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2559, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2612, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23924

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2680, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24630

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2763, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2780, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25893

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2886, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-26999

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3001, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28469

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3087, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29396

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-45, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00340

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-188, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01739

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-301, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02781

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-333, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03270

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-401, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-471, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04698

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-648, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06017

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-693, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06935

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-769, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07524

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-922, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08506

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1005, 2021-04-30, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1332, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12933

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1381, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13419

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1415, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13725

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1452, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13950

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1489, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14319

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1590, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-03, i. k. 2021-15236

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1634, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15682

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

57.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1680, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16066

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1859, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17543

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1967, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18317

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2142, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19868

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

61.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2458, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22716

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

62.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2583, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23625

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

63.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2737, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25097

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

64.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-14, 2022-01-07, paskelbta TAR 2022-01-07, i. k. 2022-00251

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

65.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-75, 2022-01-14, paskelbta TAR 2022-01-14, i. k. 2022-00592

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo