Suvestinė redakcija nuo 2016-02-24 iki 2017-11-15

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11384

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 9 d. Nr. T-192

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti trejiems metams tokios sudėties nuolatinę Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją:

Simona Dambrauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;

Vaida Gricienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Egidijus Jankauskis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kaimiškosios policijos nuovados vyresnysis specialistas;

Elena Leparskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

Edvinas Pečiukėnas, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius;

Edita Pleškaitė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Aloyzas Rapševičius, viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius;

Pavelas Šegurovas, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus viršininkas;

Aida Tarasevičienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kuršėnų policijos nuovados specialistė;

Silva Timinskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Laima Vasiliauskienė, Šiaulių r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-18, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-23, i. k. 2016-03466

 

2. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatus (pridedama).

3. Skirti Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos:

3.1. pirmininku – Algį Mačiulį, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoją;

3.2. pirmininko pavaduotoja – Eleną Leparskienę, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.

4. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininką Algį Mačiulį pasirašyti komisijos vardu parengtus dokumentus bei atstovauti komisiją visose valstybės ir savivaldybės institucijose.

5. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių paskirti administracijos darbuotoją, atsakingą už komisijos veiklos techninį aptarnavimą.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimą Nr. T-209 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“;

6.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. T-271 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės  meras                                                                                          Antanas Bezaras


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-192

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

5. Įgyvendindama savo pagrindinį uždavinį, Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. gauna informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, bendradarbiauja su jomis;

5.2. organizuoja savivaldybės ir valstybės institucijoms bei įstaigoms pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

5.3. analizuoja gaunamus iš suinteresuotų savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų statistikos duomenis apie psichotropinių medžiagų apyvartą ir kontrolę;

5.4. vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos priemonės gydymo, švietimo, socialinės rūpybos įstaigose, rūpinasi, kad sergantys priklausomybe nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasveiktų ir integruotųsi į visuomenę;

5.5. teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėms organizacijoms, Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai;

5.6. rengia narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos savivaldybės teritorijoje priemonių planą, vykstančių procesų analizę, veiklos ataskaitą.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija turi teisę:

6.1. gauti informaciją jos kompetencijai skirtais klausimais iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos;

6.2. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

6.3. teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti narkotikų kontrolę, narkomanijos prevenciją ir reabilitaciją savivaldybės teritorijoje.

 

IV. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu 3 metams.

8. Komisija sudaroma iš savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų – ne mažiau kaip iš 10 narių. Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių), savivaldybės švietimo padalinių, policijos, nevyriausybinių organizacijų ar institucijos, galinčios atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje, atstovai, taip pat kiti specialistai.

9. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju Savivaldybės taryba skiria asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir administracinio darbo stažą. Savivaldybės taryba sudaro komisiją ir priima sprendimą dėl pirmininko ir pavaduotojo kandidatūrų. Savivaldybės taryba įgalioja Komisijos pirmininką pasirašyti raštus Komisijos kompetencijai skirtais klausimais.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

10.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiuose;

10.3. gali pareikalauti savo vardu informacijos iš įstaigų ir organizacijų, susijusių su Komisijos darbu;

10.4. informuoja Savivaldybės tarybą apie narkotikų ir alkoholio kontrolę, taip pat apie narkomanijos ir alkoholizmo prevenciją.

11. Jeigu Komisijos pirmininko nėra, jo pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Komisijos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

13. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.

14. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole.

15. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas.

16. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, Komisijos nariai privalo laikytis medicinos etikos ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo, ir bendrųjų etikos normų.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-18, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-23, i. k. 2016-03466

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-192 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo