Suvestinė redakcija nuo 2017-01-20 iki 2017-08-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10199

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ VILNIAUS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 1-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatyta mokesčio kompensavimo kaina taikoma atsiskaitymams pagal Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, sudarytas tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui  kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 17 d.

sprendimu Nr. 1-64

 

 

 

MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ VILNIAUS MIESTO nevalstybinėse ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,
TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų Vilniaus mieste veikiančioms nevalstybinėms švietimo įstaigoms (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“) , skyrimą ir administravimą.

2. Aprašu siekiama sudaryti sąlygas didinti vaikų ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose prieinamumą, taip pat padėti užtikrinti šeimos ir darbo įsipareigojimų suderinamumą sudarant galimybę vaikus ugdyti nevalstybinėse švietimo įstaigose.

3. Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, (toliau – mokestis) gali būti kompensuojamas tik tiems vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų)  ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje.

4. Aprašo nuostatos taikomos nevalstybinėms švietimo įstaigoms, įregistruotoms Švietimo ir mokslo institucijų registre.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. MOKESČIO KOMPENSAVIMO LĖŠŲ PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

6. Savivaldybė kompensuoja 100 (vieno šimto) eurų sumą tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio kiekvienam vaikui, kurio vienas iš tėvų (globėjų) sudarė mokymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga. Kompensacija nemokama tais atvejais, kai vaikas nelanko įstaigos visą kalendorinį mėnesį, išskyrus atvejus dėl ligos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

 

7. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje tarp Savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos, (toliau – Lėšų naudojimo sutartis) (1 priedas), nurodoma, kad mokestis už vaiko išlaikymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje vienus mokslo metus nebus keičiamas.

8. Nevalstybinė švietimo įstaiga su vienu iš tėvų (globėjų) ir Savivaldybės administracijos direktoriumi ar kitu jo įgaliotu asmeniu sudaro trišalę mėnesinio mokesčio kompensavimo sutartį  (2 priedas).

9. Apskaičiuojant lėšas, reikalingas mokesčiui kompensuoti, ateinantiems kalendoriniams metams vaikų skaičius fiksuojamas pagal nevalstybinės švietimo įstaigos einamųjų metų rugsėjo 1 dienos Mokinių registro bazės duomenis.

10. Nevalstybinė švietimo įstaiga iki einamojo mėnesio 5 dienos Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pateikia patikslintą įstaigą lankančių vaikų skaičių, užpildydama išlaidų kompensavimo ataskaitos formą (Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

 

11. Su nevalstybine švietimo įstaiga sudaroma Lėšų naudojimo sutartis bei išlaidų sąmata.

12. Nevalstybinė švietimo įstaiga, pasirašiusi Lėšų naudojimo sutartį, privalo sumažinti taikomą vieno vaiko išlaikymo mėnesio mokestį 100 (vienu šimtu) eurų pagal Lėšų naudojimo sutartyje numatytas sąlygas, išskyrus atvejus, kai vaikas nelanko įstaigos visą kalendorinį mėnesį
ne dėl ligos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

 

13. Savivaldybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos vaikų išlaikymo ir priežiūros išlaidoms nevalstybinėje švietimo įstaigoje kompensuoti.

14. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas tolygiai paskirsto Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybinėms švietimo įstaigoms pagal metų ketvirčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

 

15. Pagal Aprašo 11 punktą paskirstytos Savivaldybės biudžeto lėšos tvirtinamos asignavimų valdytojo Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu. Asignavimų valdytojas tvirtina ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą.

16. Savivaldybės administracijos Finansų departamentas, atsižvelgdamas į Aprašo 15 punkte patvirtintą lėšų paskirstymą nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir pateiktą išlaidų kompensavimo ataskaitą, iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos perveda Savivaldybės biudžeto lėšas į Lėšų naudojimo sutartyje įstaigos nurodytą sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

 

17. Perduodamų lėšų suma už einamąjį mėnesį skaičiuojama, jeigu vaikas atvyko (išvyko) į (iš) nevalstybinės švietimo įstaigos iki (po) einamojo mėnesio 15 dienos (įskaitytinai). Pasikeitus vaikų skaičiui nevalstybinėje švietimo įstaigoje, įstaiga kiekvieną mėnesį perskaičiuoja lėšas.

 

III.       ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

18. Nevalstybinė švietimo įstaiga, pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos Finansų departamentui turi pateikti biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą formą Nr. 2.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

 

19. Nevalstybinė švietimo įstaiga atitinkamiems metams skirtas ir nepanaudotas Savivaldybės biudžeto lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 23 d.

20. Finansų departamentas ir Švietimo, kultūros ir sporto departamentas turi teisę reikalauti nevalstybinės švietimo įstaigos papildomos informacijos, susijusios su Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu ir ugdymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

 

21. Nevalstybinė švietimo įstaiga gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Lėšų naudojimo sutartis sudaroma du kartus per metus (nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

 

23. Už neteisingą informacijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą pateikimą atsako tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Jei vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta pasikeičia (nebeatitinka 3 punkte numatytos nuostatos), mokesčio kompensavimas nutraukiamas.

25. Nevalstybinės švietimo įstaigos naudoja Savivaldybės biudžeto lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

26. Ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybinė švietimo įstaiga turi nedelsdama grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą.

______________

 


 

Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20___ m. ___________________d. Nr. __________

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061),  atstovaujama Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus               , veikiančio pagal

 

_____________________________________________________________________________

dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas

(toliau – Lėšų davėjas), ir

_______________________________________________________________ (toliau – Lėšų gavėjas),

juridinio asmens pavadinimas, kodas

 

atstovaujamas (-a) ______________________________________________________,  veikiančio 

atstovo pareigos, vardas, pavardė

 

pagal ____________________________________________________________________,

įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas

(toliau – Šalys) sudaro šią biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES TIKSLAS

 

1.Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64  „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lėšų davėjas skiria Lėšų gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka _____________ (suma skaičiais ir žodžiais) Eur (nurodoma programa, pagal kurią skiriamos lėšos, finansavimo šaltinis ir lėšų skyrimo tikslas). Lėšos skiriamos____________ įstaigos tėvų mokamam mėnesiniam mokesčiui už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą kompensuoti.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ  ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2. Lėšų davėjas įsipareigoja pervesti  Sutarties 1 punkte  nurodytas lėšas į Lėšų gavėjo atsiskaitomąją  sąskaitą banke, nurodytą šios Sutarties VI skyriuje.

3. Lėšų davėjas turi teisę:

3.1. reikalauti, kad Lėšų gavėjas pateiktų Lėšų davėjui duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.2. prireikus reikalauti iš Lėšų gavėjo papildomos informacijos ar dokumentų, jeigu, Lėšų davėjo nuomone, pateiktos informacijos nepakanka;

3.3. kontroliuoti šia Sutartimi skirtų lėšų tikslinį naudojimą;

3.4. reikalauti patikslinti Sutartyje nurodytas Lėšų gavėjo pateiktas ataskaitas;

3.5. paaiškėjus, kad Lėšų gavėjui skirtos lėšos panaudotos ne pagal šios Sutarties 1 punkte nurodytą paskirtį ar nesilaikant šios Sutarties sąlygų – reikalauti, kad Lėšų gavėjas nedelsdamas grąžintų į Lėšų davėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke;

3.6. tikslinti prie šios Sutarties pridėtą sąmatą.

4. Lėšų gavėjas įsipareigoja:

4.1. įgyvendinti šios Sutarties 1 punkte nurodytą Sutarties tikslą ir  gautas lėšas naudoti pagal suderintą, patvirtintą programos sąmatą  iki einamojo mėnesio 5 dienos Lėšų davėjui pateikdamas Vilniaus miesto nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų, turinčių teisę į mėnesinio mokesčio išlaidų kompensavimą, duomenų ataskaitą;

4.2. pasibaigus Sutarties terminui, kuris yra nurodytas 4.13 punkte, arba įgyvendinus Sutarties tikslą, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki sausio 10  d. pateikti  biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą  formą Nr. 2;

4.3. Lėšų davėjui pareikalavus per 5 (penkias) darbo dienas pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;

4.4. gautas lėšas naudoti tik einamaisiais metais pagal prie šios Sutarties pridėtą sąmatą ir tik  Sutarties 1 punkte nurodytam tikslui pasiekti;

4.5. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios Sutarties sąlygas;

4.6. apskaitą ir atskaitomybę tvarkyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. nustačius, kad lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, per 5 (penkias) darbo dienas gautas lėšas grąžinti į  Lėšų davėjo atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta šios Sutarties VI skyriuje;

4.8. nepanaudotas gautas lėšas metams pasibaigus per 5 (penkias) darbo dienas privalo grąžinti į  Lėšų davėjo atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta šios Sutarties VI skyriuje;

4.9. raštu informuoti Lėšų davėją apie visus su Sutarties įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir jų  priežastis;

4.10. su Sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu;

4.11. bendradarbiauti su Lėšų davėjo atsakingais darbuotojais, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Sutarties vykdymo vietą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu;

4.12. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Lėšų davėjui apie Lėšų gavėjo adreso, telefono, fakso, banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

4.13. įgyvendinti Sutarties tikslą iki 20__ m. __________________ d.

5. Lėšų gavėjas turi teisę:

5.1. raštu teikti Lėšų davėjui paklausimus, susijusius su Sutartimi.

5.2.dėl iš anksto nenumatytų priežasčių ar dėl atsiradusių aplinkybių, kurioms esant Sutarties tikslo įgyvendinimas būtų neįmanomas, atsisakyti vykdyti Sutartį. Tokiu atveju turi būti pateiktas oficialus raštas Lėšų davėjui, o į Lėšų gavėjo sąskaitą pervestos lėšos turi būti grąžintos Lėšų davėjui ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po oficialaus rašto pateikimo;

5.3. gautas lėšas naudoti tik pagal paskirtį ir kontroliuoti jų panaudojimą.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki bus įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai.

7. Sutartis gali būti nutraukta:

7.1. Šalių susitarimu;

7.2. pasibaigus sutarties teisiniam pagrindui;

7.3. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų;

7.4. kituose teisės aktuose numatytais pagrindais.

8. Lėšų davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Lėšų gavėjui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei Lėšų gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų ir pažeidžia Sutarties sąlygas, jei:

8.1. laiku nepateikė Sutarties  įgyvendinimo ataskaitų šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. Sutarties finansavimui gauti ar vykdydamas Sutartį pateikė klaidinančią informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimui skirti lėšas arba tinkamai šios Sutarties vykdymo kontrolei;

8.3. įgyvendindamas Sutartį pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su Sutarties tikslo įgyvendinimu;

8.4. nustojo vykdyti Sutarties tikslo veiklas arba nesilaikė Sutarties 5 punkte nurodytų reikalavimų, arba negalėjo pasiekti šioje Sutartyje nustatytų Sutarties tikslų ir apie tai neinformavo;

8.5. nesudaro sąlygų ar neleidžia Lėšų davėjo įgaliotiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas Sutarties tikslas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų pervedimo;

8.6. nevykdo Sutarties sąlygų, nustatančių pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku bei išsami;

8.7. įgyja likviduojamo ar bankrutuojančio ūkio subjekto statusą  Sutarties tikslų įgyvendinimo metu;

8.8. pažeidžia kitas  Sutarties sąlygas.

9. Nustačius arba gavus informacijos, kad esama  Sutarties 5 ir 8 punktuose išvardytų pažeidimų, Lėšų davėjo  įgaliotas asmuo kaip galima greičiau atlieka papildomą gautų dokumentų patikrą ir (arba) patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (ar įstaigoje).

10. Atlikęs papildomą gautų dokumentų patikrą ir (arba) patikrą vietoje ir aptikęs pažeidimų, sustabdo lėšų mokėjimą, nustatydamas terminą, per kurį padaryti pažeidimai turi būti pašalinti. Lėšų gavėjas, gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl lėšų mokėjimo sustabdymo ir pažeidimų pašalinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime nurodytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Lėšų davėją.

11. Sustabdytą lėšų mokėjimą Lėšų davėjas atnaujina tik kitai šaliai pašalinus pažeidimus.

12. Lėšų gavėjui per nustatytą sprendime terminą neįvykdžius nurodytų reikalavimų  Lėšų davėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo nutraukti arba sumažinti lėšų mokėjimą priėmimo dienos informuoja apie šį sprendimą registruotu laišku Lėšų gavėją.

13. Ši Sutartis laikoma nutraukta nuo tada, kai Lėšų davėjas priima sprendimą nutraukti lėšų mokėjimą Lėšų gavėjui ir raštu informuoja  apie  Sutarties nutraukimą

 

IV. PRANEŠIMAI

 

14. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami adresais, kurie yra nurodyti Sutarties VI skyriuje.

15. Pranešimas laikomas įteiktu ta data, kurią nurodo pašto spaudas, o gavus pranešimą kitu būdu turi būti nurodoma gavėjo vardas, pavardė, pareigos, parašas ir data.

16. Šalys privalo nedelsdamos viena kitą informuoti apie savo adreso ar telefono numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

17. Sutartyje numatytos ataskaitos turi būti siunčiamos paštu arba įteikiamos per kurjerį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Administracinių paslaugų poskyrio atsakingam darbuotojui.                  

18. Ataskaitos gavimo diena laikoma ataskaitos originalo siuntimo pašto spaudo diena (įteikiant asmeniškai Administracijos darbuotojui – įteikimo diena, įteikiant per pašto kurjerį – pašto kurjerio žymos diena).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Šalys neturi teisės savo įsipareigojimų  perduoti tretiesiems asmenims.

20. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

21.  Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

22. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

23. Nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl Sutarties ir yra susiję su jos galiojimu, vykdymu ir nutraukimu, sprendžiami abiejų Šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus sprendžiami teisme pagal Lėšų davėjo buveinės vietą.

24. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

25.  Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

26. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

 

VI. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, turinčio biudžeto asignavimo valdytojo teises, ar programos vykdytojo, kuris yra įgaliotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  pavadinimas

___________________________________

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3,  LT 09601 Vilnius

Tel. ____________________________

El. paštas________________________

Banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko kodas

________________________________

(parašas)

________________________________

(vardas ir pavardė)

 

A.V. 

________________________

 

Lėšų gavėjas________________________

Kodas _____________________________

Adresas____________________________

Tel. _______________________________

El. paštas___________________________

Banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko kodas _____________________

 

____________________________________ (Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)

 

___________________________________

(parašas)

 

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

A.V. 

________________________

 

 

 


 

Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Trišalės sutarties forma)

 

TRIŠALĖ SUTARTIS

 

.....................................

(Sutarties sudarymo data)

 

......................................

(Sudarymo vieta)

 

(Įstaigos pavadinimas), atstovaujama ................................................................................,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio  pagal....................................................................................................................., (toliau –

 

1-oji šalis),  Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061),   

 

atstovaujama.........................................................................................................................................,

 

veikiančio pagal................................................................................................  (toliau – 2-oji šalis), ir

(dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas) 

 

.................................................................................................................................................. (toliau – 3-ioji šalis),

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

sudarė   šią trišalę mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sutartį (toliau – Sutartis).

 

I.          SUTARTIES DALYKAS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės mokama mėnesinio mokesčio kompensacija už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

II.        ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. 1-oji šalis įsipareigoja:

2.1. sumažinti taikomą vieno vaiko išlaikymo mėnesio mokestį 100  (vieną šimtą) eurų
3-iajai šaliai, vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartimi Nr.............;

2.2. teikti visus 2-osios šalies reikalaujamus dokumentus, reikalingus kompensacijai apskaičiuoti ir sumokėti;

2.3. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti 2-ąją šalį apie ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo sutarties nutraukimą su 3-iąja šalimi;

2.4. pateikti 2-ajai šaliai Sutarties pasirašymo dieną galiojantį paslaugų teikimo kainoraštį.

3. 2-oji šalis, vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartimi Nr..........................., įsipareigoja:

3.1. kompensuoti 100 (vieno šimto) eurų per mėnesį ikimokyklinio (priešmokyklinio) amžiaus vaiko išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėje švietimo įstaigoje 1-ajai šaliai.

4. 3-ioji šalis įsipareigoja:

4.1. pateikti 1-ajai šaliai dokumentus, įrodančius vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, informuoti 1-ąją šalį apie deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą;

4.2. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti 2-ąją šalį apie ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo sutarties nutraukimą su 1-ąja šalimi.

 

III. KITOS SĄLYGOS

 

5. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol vaikui yra teikiamos ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo paslaugos 1-ojoje šalyje.

6. 2-oji šalis gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, neįspėjusi 1-osios ir 3-iosios šalies, jei nustato, kad vaikas ar tėvai (globėjai) neatitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) kriterijų.

7. Sutartis taip pat nutraukiama, jei 1-oji šalis nepasirašo su 2-ąja šalimi Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytais terminais. 1-oji šalis įsipareigoja informuoti 3-iąją šalį apie šiame punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą per 7 kalendorines dienas.

8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti visų šalių ar jų įgaliotų atstovų.

9. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ši Sutartis sudaryta trim originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR IR KITI REKVIZITAI

 

1-oji šalis

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Tel.

El. paštas

Banko duomenys

2-oji šalis

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Tel.

El. paštas

Banko duomenys

 

3-ioji šalis

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė

Adresas

Tel.

El. paštas

_____________________ A. V.

Parašas

(vardas, pavardė)

_____________________ A. V.

Parašas

(vardas, pavardė)

______________________ Parašas

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo

sutarties priedas

 

 

Lėšų gavėjo pavadinimas

Lėšų gavėjo įmonės, įstaigos kodas

Lėšų gavėjo adresas

Lėšų gavėjo telefono numeris

 

 

VILNIAUS MIESTO NEVALSTYBINES ŠVIETIMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į MĖNESINIO MOKESČIO  IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMĄ, DUOMENŲ ATASKAITA

 

.................................

(data)

 

Eil. nr.

Vaiko vardas, pavardė

Suma  (Eur)

Sutarties sudarymo (nutraukimo) data

Praeitą mėnesį nelankė (žymėti +)

Pastabos

Dėl ligos

Dėl kitų priežasčių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinė kompensuotina suma žodžiais:......................................................................................................................

 

 

 

Įstaigos vadovas                                                   _____________________                                    _________________________________

(parašas)                                                          (vardas, pavardė)

 

A.V.                                                                                                   

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-734, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29536

Dėl tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-64 „Dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-795, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-19, i. k. 2017-01162

Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo