Suvestinė redakcija nuo 2021-12-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-06, i. k. 2017-09562

 

Joniškio rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 2 d. Nr. A-534

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 4 punktu, ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės kaimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramos teikimo komisijos siūlymus (2017 m. gegužės 11 d. posėdžio protokolas Nr. FV-1),

t v i r t i n u  Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                            Aivaras Rudnickas

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A-534

(2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A-553

redakcija)

 

joniškio rajono savivaldybės SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos (toliau – Programa) lėšų skyrimą, naudojimą ir administravimą. Pagrindinis Programos tikslas – skatinti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi.

2. Programos asignavimų valdytojas – savivaldybės administracijos direktorius.

3. Programos lėšų šaltiniai – savivaldybės biudžeto lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

4. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. įranga – ne mažesnės nei 50 Eur vertės kurios nors veiklos srities mašinos, mechanizmai, įtaisai, įrankiai; mašinos ir kita stacionari ir (ar) kilnojama įranga bei įrankiai, būtini konkrečiai veiklai įgyvendinti, išskyrus šios įrangos eksploatavimui reikalingų papildomų priemonių įsigijimo išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

4.2. infrastruktūros projektai – inžinerinių tinklų (statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais) įrengimo projektų parengimo išlaidų kompensavimas;

4.3. pareiškėjas:

4.3.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, viešosios įstaigos, visuomeninės verslininkų ir amatininkų organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą arba teikiančios viešąsias paslaugas verslui savivaldybės teritorijoje, atitinkantys šių Nuostatų reikalavimus, išskyrus uždarąsias akcines bendroves ir viešąsias įstaigas, kurių steigėja ar dalininkė yra savivaldybės taryba, pateikę nustatytos formos prašymą skirti finansavimą, ir kurie registruoti ir bent dalį veiklos vykdo Joniškio rajone (besikreipiantys pagal Nuostatų 5 punkte numatytas 1–14 priemones);

4.3.2. individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios yra pripažintos nukentėjusiomis nuo taikomų draudimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos); asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys), kurie iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) gavę valstybės subsidiją „Savarankiškai  dirbantiems asmenims“, ir kurie registruoti ir bent dalį veiklos vykdo Joniškio rajone (besikreipiantys pagal Nuostatų 5 punkte numatytą 15 priemonę);

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONĖS IR APRIBOJIMAI

 

5. Programos lėšomis finansuojamos priemonės (toliau – priemonė):

 

Eil. Nr.

Priemonė

Didžiausias finansavimo dydis

5.1.

Steigimo išlaidų kompensavimas (toliau – 1 priemonė)

 

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur

5.2.

Metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti, ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčio kompensavimas (toliau – 2 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

 

5.3.

Seminarų ir mokymų išlaidų kompensavimas (toliau – 3 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur

5.4.

Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidų kompensavimas (toliau – 4 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 Eur

5.5.

Interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidų kompensavimas (toliau – 5 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.6.

Darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidų kompensavimas (toliau – 6 priemonė)

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur

5.7.

Įrangos, įrankių ir individualių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas (toliau – 7 priemonė)

iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.8.

Nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą,  nuomos išlaidų kompensavimas (toliau – 8 priemonė)

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.9.

Patvirtintų verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidų kompensavimas (toliau – 9 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.10.

Projekto įgyvendinimo išlaidų dalinis finansavimas (kofinansavimas) (toliau – 10 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.11.

Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidų kompensavimas (toliau – 11 priemonė)

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.12.

Infrastruktūros projektų parengimo išlaidų kompensavimas (toliau – 12 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

5.13.

Dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų finansavimas (toliau – 13 priemonė)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje  dalyvavęs SVV subjektas produkcija neprekiavo;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3 SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2000 Eur išlaidų, patirtų verslo misijoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3 SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone

5.14.

SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti (toliau – 14 priemonė)

300 Eur vienai darbo vietai įkurti

5.15.

Vienkartinė subsidija nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – 15 priemonė)

iki 150 Eur vienam Nuostatų 4.3.2 papunktyje nurodytam pareiškėjui

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

6.  Finansavimas teikiamas:

6.1. kai kreipiamasi pagal 1 ir 12 priemones – kompensavimo principu, tai yra kompensuojamos patirtos išlaidos pagal prie paraiškos pridėtus išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

6.2. kai kreipiamasi pagal 13 ir 14 priemones – finansavimas gali būti skiriamas išlaidų kompensavimo ir (arba) sąskaitų apmokėjimo principu;

6.3.  kai kreipiamasi pagal 15 priemonę – subsidija skiriama neatsiskaitytinai. 

7. Didžiausia galima prašoma ir finansuojama suma vienam pareiškėjui per einamuosius metus negali būti didesnė negu 1000 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

8.  SVV subjektams, kurie yra PVM mokėtojai, tinkamų padengti išlaidų dalis skaičiuojama be PVM, ne PVM mokėtojams – nuo visos sumos.

9.  Kompensuojamos išlaidos, kurios patirtos laikotarpiu, nurodytu kvietime teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo plėtros finansavimui gauti, tačiau ne ankstesniu negu nuo praėjusių metų lapkričio 1 d.

10. Netinkamos finansuoti išlaidos:

10.1. transporto priemonių, kitos technikos ir įrangos detalės;

10.2. transporto priemonių, kitos technikos ir įrangos remonto išlaidos;

10.3. pastatų, statinių paprastojo remonto išlaidos;

10.4. draudimo;

10.5. kanceliarinės prekės (antspaudai ir kt.);

10.6. darbo užmokesčio ir darbdavio mokamų mokesčių išlaidos.

11. Išlaidos, kurias prašoma apmokėti skiriant finansavimą, negali būti apmokėtos, apmokamos ar numatytos apmokėti iš kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės. Programos lėšomis, skirtomis smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, negali būti finansuojamos ir tos išlaidos, kurias pareiškėjas apmokėjo, apmoka ar numato apmokėti nuosavomis lėšomis kaip prisidėjimą prie Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos tarptautinės paramos ar valstybės paramos lėšomis finansuojamo projekto, išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl 14 priemonės finansavimo.

 

III SKYRIUS

dokumentų gauti FINANSAVIMĄ pateikimo tvarka IR PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

12.  Kvietimai teikti paraiškas gauti finansavimą skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

13. Siekdamas finansavimo, pareiškėjas turi pateikti:

13.1. paraišką (1 priedas);

13.2. išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas, kuriose aiškiai pabraukta ar kitaip pažymėta, kurioms prekėms ar paslaugoms prašoma finansavimo, banko išrašus) (teikiant paraišką pagal 1–14 priemones);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

13.3. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija ir nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (netaikoma teikiant paraišką 2020 ir 2021 metais);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

13.4. paskolos sutarties, paskolos sutarties mokėjimo grafiko kopijas (teikiant paraišką pagal 2 priemonę);

13.5. Neteko galios nuo 2021-06-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

13.6. paraiškos patvirtinimą įrodančio dokumento kopiją (teikiant paraišką pagal 9 priemonę);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

13.7. dokumento (-ų), įrodančio (-ių), kad skirtas finansavimas projektui įgyvendinti, kopiją (teikiant paraišką pagal 10 priemonę);

13.8. projekto įgyvendinimo sutarties su Užimtumo tarnyba dėl projekto finansavimo skyrimo kopiją (teikiant paraišką pagal 14 priemonę).

14Kvietime teikti paraiškas turi būti nurodytas konkretus paraiškų pateikimo terminas. Paraiškų pateikimo terminą nustato Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo teikimo komisija (toliau – Komisija).

15. Paraiškas dėl  finansavimo skyrimo ir prie jų pridedamus dokumentus priima ir registruoja Komisijos sekretorius (savivaldybės administracijos Finansų skyrius)

16Jeigu gavus paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys arba paraiška užpildyta netinkamai, Komisijos sekretorius elektroniniu paštu pareiškėjui išsiunčia paklausimą dėl papildomų dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, finansavimo paraiška toliau nevertinama ir atmetama.

17. Paraiška taip pat nevertinama ir atmetama ir tais atvejais, jei paraišką pateikė pareiškėjas, ankstesniais metais nesilaikęs verslo plėtros finansavimo sutartyse nurodytų įsipareigojimų ir jei paraiška pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo laikui.

18. Apie paraiškos nevertinimą ir atmetimą pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos arba  papildomų dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo dienos informuojamas raštu nurodant paraiškos atmetimo priežastis.

19.  Paraiškų vertinimą atlieka Komisija.

20. Komisijos sekretorius, pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, savarankiškai surenka ir Komisijos posėdžiui pateikia informaciją, ar pareiškėjui, kuris kreipiasi finansavimo pagal 15 priemonę, yra paskirta valstybės fiksuoto dydžio išmoka kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui, nukentėjusiam nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), ir ar yra pripažintas nukentėjusiu nuo taikomų draudimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

21. Komisija iš pareiškėjo gali paprašyti papildomų dokumentų arba kitos medžiagos, reikalingos Paraiškų vertinimui. Pareiškėjas privalo pateikti papildomus dokumentus  ir (arba) kitą medžiagą Komisijos nurodytu būdu per Komisijos nustatytą terminą.

22.  Jei visa gautose paraiškose prašoma suma viršija fonde turimą pinigų sumą, finansavimas skiriamas taip:

22.1. pareiškėjams, kuriems suteikiamas bent vienas prioritetas, nurodytas Nuostatų 23 punkte, skiriama visa prašoma tinkamų finansuoti išlaidų suma;

22.2. pareiškėjams, kurie nepatenka į prioritetinį sąrašą pagal Nuostatų 23 punktą, visa prašoma finansuoti tinkamų išlaidų suma mažinama proporcingai pagal turimų lėšų likutį.

23.  Komisija finansavimą skiria, prioritetą teikdama:

23.1. pareiškėjams, kurie verslo plėtros finansavimo kreipiasi pirmą kartą arba nepasinaudojo šiuo finansavimu per paskutinius dvejus metus;

23.2. pareiškėjams, pradedantiems savo verslą;

23.3. žmonėms su negalia;

23.4. jaunimui iki 29 metų.

24Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo galutinio termino.

25.  Nebaigus paraiškų vertinti per Nuostatų 24 punkte nustatytą terminą, paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas. Apie naują paraiškų vertinimo terminą pareiškėjai informuojami elektroniniu paštu ir informacija paskelbiama savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skiltyje „Verslas“ šiais atvejais:

25.1. vertinant paraiškas, Komisijai būtina kreiptis informacijos į kitas institucijas;

25.2. buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei fonde turima lėšų suma;

25.3. dėl kitų svarbių priežasčių.

26.  Baigusi paraiškų vertinimą, Komisija ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paraiškų vertinimo pabaigos parengia vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma informacija apie pareiškėjus, kuriems siūloma skirti finansavimą, ir pareiškėjus, kuriems siūloma neskirti finansavimo, nurodant motyvus. Ši informacija teikiama savivaldybės administracijos direktoriui bei paskelbiama savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skiltyje „Verslas“.

27. Atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl verslo plėtros finansavimo skyrimo / neskyrimo:

27.1. savivaldybės administracijos Finansų skyrius rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl verslo plėtros finansavimo skyrimo / neskyrimo projektą;

27.2. Komisijos sekretorius per tris darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo elektroniniu paštu informuoja finansavimo gavėjus apie priimtą sprendimą skirti / neskirti finansavimą ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą apie finansavimo skyrimą / neskyrimą paskelbia interneto svetainėje www.joniskis.lt.

28. Jeigu finansavimo gavėjas per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą skirti Programos lėšų gavimo nesudaro verslo plėtros  sutarties (netaikoma, kai finansavimas skiriamas pagal 1–9, 11, 12 ir 15 priemones), sprendimas skirti finansavimą pripažįstamas netekusiu galios ir finansavimo gavėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo elektroniniu paštu apie tai informuojamas. Kitą kartą šis pareiškėjas dėl finansavimo gavimo gali kreiptis kitais metais pagal Nuostatuose numatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-1221, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25999

 

29. Verslo plėtros finansavimo sutartį pagal nustatytą formą (2 priedas), atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, rengia Komisijos sekretorius. Neatsiejama sutarties dalis yra  Programos sąmata, kurią tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Verslo plėtros finansavimo sutartį su finansavimo gavėju pasirašo savivaldybės administracijos direktorius.

30. Su finansavimo gavėjais, kuriems finansavimas skiriamas pagal Nuostatų 5 punkte numatytas 1–9, 11, 12 ir 15 priemones, verslo plėtros finansavimo sutartys nesudaromos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-1221, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25999

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO teikimo KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

31. Siūlymus dėl finansavimo skyrimo savivaldybės administracijos direktoriui teikia Komisija.

32. Komisiją sudaro, jos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių skiria savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 Komisijos narių. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

33. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

34. Komisijos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas. Jis yra atsakingas už Komisijos funkcijų vykdymą.

35. Komisija turi teisę:

35.1. leisti Komisijos posėdyje dalyvauti pareiškėjui ar jo atstovui, kurio prašymas nagrinėjamas, taip pat žiniasklaidos atstovams;

35.2. priimti sprendimus nedalyvaujant kviestiesiems asmenims.

36. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus.

37. Komisijos posėdžiai laikomi įvykę, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

38. Komisija nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl fondo lėšų naudojimo.

39. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

40. Komisijos narys privalo nedalyvauti svarstant klausimą ir priimant sprendimą, kuris sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Komisijos pirmininkui paskelbus darbotvarkės klausimą, Komisijos narys turi pranešti apie interesų konfliktą ir palikti posėdžio vietą.

41. Komisijos posėdžio eigai fiksuoti daromas garso įrašas ir  rašomas posėdžio protokolas arba  daromas tik garso įrašas. Sprendimą dėl posėdžių eigos fiksavimo būdo priima Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-606, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15038

 

411. Priėmus sprendimą  Komisijos posėdį fiksuoti tik posėdžio garso įrašu, surašoma informacinė pažyma, kurioje nurodomas Komisijos pavadinimas, Komisijos posėdžio data, vieta, Komisijos posėdžio pradžios ir pabaigos laikas, Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys, Komisijos posėdžio metu svarstyti klausimai ir priimti sprendimai, kita Komisijos posėdžio pirmininko nuožiūra aktuali informacija.

Papildyta punktu:

Nr. A-606, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15038

 

412. Jei Komisijos posėdžio protokolas nerašomas, garso įrašas laikomas Komisijos posėdžio protokolu. Komisijos posėdžio protokolas ar informacinė pažyma surašoma ir pasirašoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Komisijos posėdžio protokolą ar informacinę pažymą pasirašo Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pareigas atliekantis Komisijos narys)  ir sekretorius.

Papildyta punktu:

Nr. A-606, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15038

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ APSKAITA IR KONTROLĖ

 

42. Finansavimo gavėjams lėšos pervedamos sudarius verslo plėtros finansavimo sutartį.

43. Finansavimo gavėjai, gavę lėšų Programai įgyvendinti, teikia užpildytą išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą – finansinės atskaitomybės formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu, kurios saugomos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos  skyriuje (netaikoma, kai finansavimas skiriamas pagal Nuostatų 5 punkte numatytas 1–9, 11, 12 ir 15 priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-1221, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25999

 

44. Finansavimo gavėjams, kuriems finansavimas skiriamas pagal Nuostatų 5 punkte numatytas 1–9, 11, 12 ir 15 priemones, fondo lėšos pervedamos vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir paraiškoje nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-1221, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25999

 

45. Finansų kontrolę ir sutarčių vykdymo kontrolę atlieka savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir Finansų skyriai.

46. Komisijos posėdžio protokolai, informacinės pažymos, įsakymai, visi pareiškėjų pateikti dokumentai ar jų kopijos, įskaitant  išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas, saugomi savivaldybės administracijos Finansų skyriuje teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-606, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15038

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Nuostatai pildomi, keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

48. Komisijos sprendimai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

49. Nuostatų kontrolę vykdo savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

 

____________________

 

Joniškio rajono savivaldybės

smulkaus ir vidutinio verslo

plėtros programos nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos skirti SVV paramą forma)

 

...............................................................................

(Įmonės pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo

plėtros programos finansavimo teikimo  komisijai

 

PARAIŠKA SKIRTI SVV PARAMĄ

 

20....-....-....

Joniškis

 

Prašau suteikti man (mano atstovaujamai įmonei) Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramą.

 

Priemonės Eil. Nr.

Prašoma paramos forma

Visa deklaruojama išlaidų vertė Eur (su PVM / be PVM)

(nereikalinga išbraukti)

Prašomos paramos dydis Eur

(su PVM / be PVM)

(nereikalinga išbraukti)

1.

Steigimo išlaidų kompensavimas

 

 

 

2.

Metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti,  ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčio kompensavimas

 

 

3.

Seminarų ir mokymų išlaidų kompensavimas

 

 

4.

Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidų kompensavimas

 

 

5.

Interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidų kompensavimas

 

 

6.

Darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidų kompensavimas

 

 

7.

Įrangos, įrankių ir asmeninių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas

 

 

8.

Nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą,  nuomos išlaidų kompensavimas

 

 

9.

Verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidų kompensavimas

 

 

10.

Projekto įgyvendinimo išlaidų dalinis finansavimas (kofinansavimas)

 

 

11.

Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

 

 

12.

Infrastruktūros projektų parengimo išlaidų kompensavimas

 

 

13.

Dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų finansavimas

 

 

14.

SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti

 

 

15.

Vienkartinė subsidija nukentėjusiems nuo COVID-19

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

 

Verslo subjekto pavadinimas

 

Verslo subjekto kodas

 

 

PVM mokėtojo kodas

 

Įmonės buveinės adresas, adresas pranešimams siųsti (jeigu nesutampa)

 

Įmonės pagrindinė veiklai (pagal EVRK)

 

Pagrindinė veiklos vykdymo vieta

 

Banko pavadinimas, kodas

 

 

Atsiskaitomoji sąskaita

 

Telefonas, mobilusis telefonas

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Įsikūrimo data

 

 

Darbuotojų skaičius(vidutinis metinis darbuotojų skaičius)

 

 

Įmonės metinė apyvarta Eur

(pagal finansines ataskaitas)

 

 

 

 

Duomenys apie per trejus paskutinius metus gautą paramą iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų verslui remti

(jei parama negauta, pažymima „NEGAUTA“)

Paramos forma

(kokiam tikslui gauta parama)

Lėšų gavimo 

data

Gauta lėšų suma Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE PRAŠOMĄ PARAMĄ

Trumpas aprašymas, kodėl prašoma tokios paramos ir kaip pirktos prekės ar paslaugos siejasi su pagrindine vykdoma veikla. Kokios konkrečios veiklos buvo atliktos. Jei perkama įranga, turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją. Jei rengiamas verslo planas ir (ar) paraiška gauti finansinę paramą iš kitų fondų, nurodykite projekto tikslus, rezultatus, pasekmes ir poveikį. Jei įgyvendinamas infrastruktūros projektas, kuo jo įgyvendinimas prisideda / susijęs su įmonės veikla.

 

 

 

PRIDEDAMA:

1...................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3....................................................................................................................................

4....................................................................................................................................

 

Užtikrinu, kad išlaidos, kurias prašoma apmokėti skiriant finansinę paramą, nebus apmokėtos, apmokamos ar numatytos apmokėti iš kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (ar) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės.

 

Esu susipažinęs(-usi), kad mano asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio b punktu – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

 

 

Tvirtinu, kad visi šioje paramos gavėjo anketoje pateikti duomenys yra teisingi. Su paramos gavimo sąlygomis, teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

 

 

_________________

___________

____________________

(Pareigos įmonėje)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A.V.

 

 

 

 

Anketos pildymo data  ...............................................

 

__________________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

 

 

Joniškio rajono savivaldybės

smulkaus ir vidutinio verslo

plėtros programos nuostatų

2 priedas

 

(Verslo plėtros finansavimo sutarties forma)

 

VERSLO PLĖTROS FINANSAVIMO SUTARTIS

 

2_______ m. _________ d. Nr.

Joniškis

 

            I SKYRIUS

Sutarties šalys

 

1. Joniškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288712070, buveinės adresas Livonijos g. 4, Joniškis, atstovaujama administracijos direktoriaus ___________, veikiančio pagal _______________________, (toliau – finansavimo davėjas) ir ____________, įstaigos kodas __________, buveinės adresas ____________, atstovaujamas  ______________, veikiančio pagal _______(toliau – finansavimo gavėjas) (toliau kartu – Šalys).

 

II SKYRIUS

Sutarties objektas

 

2. Šios sutarties objektas yra __________ (toliau – priemonė) finansavimas  iš Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų.

3. Finansavimo davėjas įsipareigoja finansuoti šios sutarties 2 punkte nurodytą priemonę, o finansavimo gavėjas įsipareigoja naudoti gautas lėšas šios sutarties 2 punkte  nurodytai priemonei vykdyti ir tinkamai atsiskaityti finansavimo davėjui už skirtų lėšų panaudojimą.

 

III SKYRIUS

Sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

 

4. Finansavimo davėjas įsipareigoja:

4.1. skirti šios sutarties 2 punkte nurodytai priemonei_________Eur (_________) vadovaudamasis Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2_________ m. __________  d. įsakymu Nr. _________.  Finansavimo šaltinis_______________;

4.2. skirti šios sutarties 4.1 punkte nurodytą sumą pagal finansavimo gavėjo pateiktą  priemonės išlaidų sąmatą (forma BFP-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis;

4.3. pervesti šios sutarties 4.1 punkte nurodytą sumą __________ m. _________ketvirtį į

 

_________sąskaitą  LT____________, esančią banke_________________, banko kodas__________;

4.4. tikslinti ir keisti išlaidų sąmatą Joniškio rajono savivaldybės tarybai patikslinus Joniškio rajono savivaldybės ____________ m. biudžetą ir padidinus ar sumažinus šios sutarties 2 punkte nurodytos priemonės  asignavimus.

5. Finansavimo gavėjas įsipareigoja:

5.1. pateikti finansavimo davėjui šios sutarties 2 punkte nurodytos  priemonės išlaidų sąmatą;

5.2. vykdyti šios sutarties 2 punkte nurodytą priemonę  pagal prie šios sutarties pridedamą išlaidų sąmatą;

5.3. naudoti šios sutarties 4.1 punkte nurodytas lėšas tik pagal paskirtį;

5.4. pateikti iki _______ m.________ d. Joniškio rajono  savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui biudžeto išlaidų, sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro) ir padarytų išlaidų patvirtinamųjų dokumentų (sąskaitų faktūrų, mokėjimo dokumentų) kopijas,  patvirtintas _____________ vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu;

5.5. grąžinti į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą nepanaudotas arba panaudotas ne pagal paskirtį lėšas iki __________m. ____________ d.

6. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą  Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Nutraukus sutartį dėl finansavimo gavėjo kaltės, šis privalo grąžinti visas panaudotas ne pagal paskirtį lėšas,  gautas pagal šią sutartį,  finansavimo davėjui  per 15 darbo dienų.

8. Sutartį nutraukus dėl finansavimo davėjo  kaltės, šis finansavimo gavėjui sumoka faktines išlaidas, susijusias su priemonių pagal šią sutartį vykdymu, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, bet ne daugiau  kaip sutarties 4.1 punkte numatyta suma.

 

IV SKYRIUS

Sutarties galiojimas

 

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

10. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11. Jei viena iš sutarties Šalių nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų arba vykdo kitaip, negu nustatyta sutartyje, tai kita sutarties Šalis prieš 15 dienų raštu apie tai pranešusi kitai sutarties Šaliai gali vienašališkai nutraukti sutartį.

 

V SKYRIUS

Sutarties baigiamosios nuostatos

 

12. Ginčai tarp Šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami Šalių derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Sutarties Šalims sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos.

14. Sutartis (dviejų lapų) sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

15. Sutartis gali būti keičiama, pildoma esant abiejų Šalių raštiškam susitarimui. Tuo atveju visi sutarties punktai, prieštaraujantys pakeitimams, netenka galios. Visi sutarties pakeitimai, papildymai, priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių antspaudais ir įgaliotų atstovų parašais.

16. Šalys patvirtina, kad turi teisę sudaryti sutartį, taip pat, kad šios sutarties pasirašymo metu galioja visi teisės aktų nustatyti ir šiai sutarčiai sudaryti reikalingi įgalinimai, patvirtinimai ir kad šios sutarties sudarymas neprieštarauja įstatymams, Šalių įstatams, kitiems steigimo dokumentams, taip pat, jei  reikia, yra gauti visi valdymo organų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai sudaryti sutartį.

17. Šalių atstovai, pasirašę sutartį, pareiškia, kad veikia neviršydami įgaliojimų, kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų. Atstovas įsipareigoja atsakyti tuo atveju, jei sutartis bus nuginčyta dėl to, kad ji buvo sudaryta viršijant kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja steigimo dokumentuose nurodytiems tikslams.

 

VI SKYRIUS

Sutarties šalių rekvizitai

 

18. Finansavimo davėjas:

Joniškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288712070, Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, tel. (8 426)  69 142, faks. (8 426)  69 143, el. p. savivaldybe@joniskis.lt, atsiskaitomoji sąskaita LT097300010040247134, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

19. Finansavimo gavėjas :

__________________, juridinio asmens kodas _____________, buveinės adresas__________, tel.___________, atsiskaitomoji sąskaita LT_____________, esanti banke___________, banko kodas _____________.

 

VII SKYRIUS

Sutarties šalių parašai

 

______________          ___________________

Finansavimo davėjas                                                                                                        

A. V.               (parašas)                       (vardas, pavardė)

 

 

 

___________                  __________________

Finansavimo gavėjas                             (parašas)                                          (vardas, pavardė)

                                                                                  

 

 

A. V.                                                               

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-664, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11770

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. Įsakymo Nr. A-534 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-553, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13384

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-534 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-584, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14285

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-534 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-606, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15038

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-534 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-1221, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25999

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-534 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo