Suvestinė redakcija nuo 2019-02-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00872

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 M. STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 19 d. Nr. 1V-62

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 19 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, į 2018 m. birželio 15 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo 2017-07-19 Nr. 1 papildymą Nr. 3 ir į 2018 m. birželio 15 d. Zarasų miesto vietos veiklos grupės 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo 2017-07-19 Nr. 1 pakeitimą Nr. 2,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12310

Nr. 1V-606, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13509

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Zarasų miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-62

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1V-119 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 M. STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Viešoji įstaiga „Sprendimų centras“

Socialinės ir kitos viešosios paslaugos – ŠTAI ČIA

6 000,00

4 107,57

362,43

0,00

923,00

0,00

607,00

2018-04-02

Netaikoma

 

2.

Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga

Veiklūs neįgalieji ir senjorai – veikli bendruomenė

20 703,00

9 927,08

875,92

0,00

4 140,00

0,00

5 760,00

2018-04-02

Netaikoma

 

3.

Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste

73 769,00

49 146,10

4 336,42

0,00

14 641,47

0,00

5 645,01

2018-03-05

Netaikoma

 

4.

Viešoji įstaiga „Neformalaus ugdymo namai“

Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose

14 268,00

9 636,68

850,30

0,00

2 956,02

0,00

825,00

2018-09-30

Netaikoma

 

5.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Šiuolaikinė biblioterapija – socialinei atskirčiai mažinti

15 596,00

10 258,81

905,19

0,00

3 119,00

0,00

1 313,00

2018-09-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

6.

Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)

71 232,00

47 345,09

4 177,51

0,00

1 4246,40

0,00

5 463,00

2018-09-30

Netaikoma

 

7.

Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Bendruomeninių socialinių paslaugų sistema Zarasuose

23 027,60

13 796,65

1 217,35

0,00

3 886,00

0,00

4 127,6

 

2018-09-21

Netaikoma

 

8.

Viešoji įstaiga „Sprendimų centras“

Reikalingi žmonės

20 000,00

13 691,89

1 208,11

0,00

3 886,00

0,00

1 214,00

2018-09-21

Netaikoma

 

IŠ VISO:

244 595,60

157 909,87

13 933,23

0,00

47 797,89

0,00

24 954,61

______________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-130, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02371

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-62 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Zarasų miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-521, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12310

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-62 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-606, 2018-08-24, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13509

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-62 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Zarasų miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-119, 2019-02-04, paskelbta TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01637

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-62 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Zarasų miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo