Suvestinė redakcija nuo 2018-10-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16896

 

Nauja redakcija nuo 2018-10-27:

Nr. AV-278, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16842

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 3425 STRAIPSNIO PAŽEIDIMŲ MAŽAREIKŠMIŠKUMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. AV-273

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio 2 dalimi, siekdama užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio taikymą pripažįstant atliekų tvarkytojo, įrašyto į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, padarytą pažeidimą mažareikšmiu:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijus (pridedama).

2. P a v e d u Patariančiajai komisijai dėl informacijos apie Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams įvertinimo ir siūlymams dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojams taikytinų poveikio priemonių parengti, vykdant tarnybines pareigas vadovautis šiuo įsakymu.

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Aldona Margerienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2018 m. spalio 18 d.

įsakymu Nr. AV- 273

(Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2018 m. spalio 24 d.

įsakymo Nr. AV-278 

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 3425 STRAIPSNIO PAŽEIDIMŲ MAŽAREIKŠMIŠKUMO KRITERIJAI

 

Patariančioji komisija dėl informacijos apie Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams įvertinimo ir siūlymams dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojams taikytinų poveikio priemonių parengti vertindama, ar atliekų tvarkytojo padaryti pažeidimai, apie kuriuos informavo Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, ar apie kuriuos Aplinkos apsaugos agentūra turi informaciją, taikydama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3425 straipsnio 17 dalį turi įvertinti ar teisės pažeidimas yra mažareikšmis pagal šiuos mažareikšmiškumo kriterijus:

1. Vienkartinio ar trumpalaikio pobūdžio formalus pažeidimas, kuriuo nebuvo padaryta/nebus padaryta žala trečiųjų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams.

2. Pažeidimas tiesiogiai neturėjo/neturės įtakos gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymo teisėtumui.

3. Pažeidimu nebuvo padaryta žala ar sukelta grėsmė valstybės finansų sistemai.

4. Pažeidimu nebuvo padaryta žala aplinkai, ar sukelta grėsmė žmonių sveikatai,

5. Pažeidimu nebuvo padaryta žala Įstatymo ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, saugomiems interesams.

6. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau Atliekų tvarkytojas) nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, jei tokia buvo, arba pateikė rašytinius įsipareigojimus/įrodymus, kad žalą atlygins.

7. Atliekų tvarkytojas padarė teisės pažeidimą pirmą kartą, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, jei tokia buvo, arba pateikė rašytinius įsipareigojimus/įrodymus, kad žalą atlygins, o Įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais.

8. Pažeidimas padarytas, kai Atliekų tvarkytojų dokumentuose buvo padaryta techninė klaida, kuri operatyviai ištaisyta, Atliekų tvarkytojas pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, jei tokia buvo, arba pateikė rašytinius įsipareigojimus/įrodymus, kad žalą atlygins, o Įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais.

9. Nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad Atliekų tvarkytojas prisipažino padaręs teisės pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti ir nėra nustatyta jokių atsakomybę sunkinančių aplinkybių

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Aplinkos apsaugos agentūra, Įsakymas

Nr. AV-278, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16842

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. AV-273 „Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis atliekų tvarkytojo, įrašyto į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, padarytas pažeidimas laikomas mažareikšmiu“ pakeitimo